Arkiv | januari 2014

Johannes Döparen spratt till och fick helig Ande redan i moderlivet? Luk. 1:15 + 43

john the baptistTy han skall bli stor inför Herren. Vin och starka drycker skall han inte dricka, och redan i moderlivet skall han bli uppfylld av den helige Ande – Lukas 1:15

Ovan vers innehåller ingen information om någon utkorelse, eller att bebisar har ett medvetande om rätt och felHistorien börjar med att Sakarias får ett möte av en ängel som deklarerar att Sakarias ska få en son som han ska ge namnet JOHANNES. Ängeln ger honom lite beskrivningar om hur Johannes liv kommer att utspela sig (stor inför Gud och ingen förtäring av starka drycker) och en del översättningar får det sedan till att Johannes skulle bli uppfylld av den helige Ande redan i moderlivet. Det är en möjlig översättning av grekiskan, men inte den rakaste översättningen. Den engelska KJV (och även NIV och en del andra) har en bättre översättning. NIV översätter t o m att Johannes kommer att få den helige Ande från FÖDELSEN och inte från moderlivet.

Lukas 1:13 Men ängeln sade till honom: ”Frukta inte, Sakarias. Din bön har blivit hörd. Din hustru Elisabet skall föda en son åt dig, och du skall ge honom namnet Johannes. 14 Du skall få fröjda dig och jubla, och många kommer att glädja sig över hans födelse. 15 Ty han skall bli stor inför Herren. Vin och starka drycker skall han inte dricka, och redan i moderlivet skall han bli uppfylld av den helige Ande. 

KJV: 15 he shall be filled with the Holy Ghost, even FROM his mother’s womb.

NIV: and he will be filled with the Holy Spirit even FROM BIRTH

πλησθήσεται (he will be filled ) ἔτι  (yet, while, still) ἐκ (out, while in, coming from, out of) κοιλίας (womb) μητρὸς (of mother) αὐτοῦ (of him)

Betydelsen att komma UT från magen, resulterar i att det tidigaste ögonblicket som Johannes skulle kunna ha blivit fylld av den helige Ande är när han kommit ut från moderlivet, men det står inte preciserat hur lång tid efter det ögonblicket som händelsen inträffade. Bara att det var någon gång efter utkomsten ur magen. Om Lukas hade velat säga att Johannes var fylld av den helige Ande medan han var kvar i moderlivet så skulle han kunna ha valt prepositionen “en”.

Ovan skulle alltså kan leda till förslaget att Johannes skulle komma att bli fylld av den helige Ande från födseln/födsloögonblicket/moderlivet, vilket i sin tur mycket väl skulle kunna handla om ett IDIOM/uttryck. Även på svenska skulle man utan att bli missförstådd kunna säga ”Evert har varit aktiv och gillat sportaktiviteter hela sitt liv – sedan födseln”, eller ”Maja har sedan födseln varit huslig och älskat att baka och laga mat”. Man vill alltså ge uttryck för att de från start/början (så fort de haft kapaciteten) haft en sådan inriktning, men eftersom det är ett idiom/uttryck så behöver man inte mena att det bokstavligt talat handlar om just den minut på förlossningsavdelningen då de föds ut från livmodern. ”Från barnsben” är ett mer vanligt svenskt uttryck som visserligen inte säger samma sak (från födseln) men som ger en fingervisning om att det finns uttryck i våra språk som är lite diffusa men som ändå inte misstolkas om man skulle använda dem. Jag tror de flesta språk har liknande uttryck när de vill berätta om något som varat från tidig ålder och/eller så fort kapaciteten fanns.

Så Lukas 1:15 kan inte användas som bevis för att vare sig Johannes eller bebisar i allmänhet är fyllda av den helige Ande redan i magen, och om man vill göra gällande att den helige Ande åtminstone ges när man kommer UT från magen så är det ändå inget stöd för arvsynden som lär att man är fördärvad pga Adams synd redan vid befruktningen (såvida man inte tror att ofödda barn inte är människor.) Versen är inte klar över när den helige Ande ges till Johannes (ögonblicket när han föds, eller senare), men det är viktigt att förstå hur den helige Ande verkar i det gamla och det nya testamentet.

Den helige Ande verkar på olika sätt i det Gamla och i det Nya testamentet, även om det är samma Ande

Johannes Döparen var en profet under det gamla testamentet. Hela hans liv utspelade sig innan Jesus dog på korset, och innan det utlovade löftet om den helige Ande (i de kristnas kroppsliga tempel) utkristalliserades. På det gamla testamentets tid så bodde inte den helige Ande i de troendes kroppar på det sätt som de gör idag, men däremot kunde den helige Ande tillfälligt besöka personer speciellt om de var öppna för det, och det kunde även ske utan deras medverkan. Det handlade alltså om Guds närvaro (och Guds närvaro påverkar människor), men det handlade inte om ett tecken på att man var frälst utan snarare så kunde Anden komma över en gudsman (vanligtvis) för att han skulle profetera något viktigt från Gud, och/eller för att ge viktiga gudomliga instruktioner. Vidare så var Guds närvaro starkt kopplat till individens eget agerande och nivå på ödmjukhet och sökande, fast inte alltid. Här nedan kommer exempel på Andens närvaro i GT, och notera att närvaro av den helige Ande inte likställdes med att personen i fråga var för evigt frälst.

2 Mos. 31:1 Herren sade till Mose: 2 Se, jag har kallat Besalel, son till Uri, son till Hur av Juda stam. 3 Jag har fyllt honom med Guds Ande, med vishet och förstånd, med kunskap och med skicklighet i allt slags hantverk, 4 så att han kan tänka ut konstfulla arbeten och utföra dem i guld, silver och koppar, 5 slipa stenar för infattning och snida i trä, ja, utföra alla slags arbeten.

4 Mos. 11:16 Då sade Herren till Mose: ”Kalla samman sjuttio män av de äldste i Israel, sådana som du vet är folkets äldste och dess tillsyningsmän bland folket. För fram dem till uppenbarelsetältet och låt dem ställa sig där hos dig. 17 Där skall jag då stiga ner och tala med dig, och jag skall ta av den Ande som är över dig och låta den komma över dem. De skall tillsammans med dig bära bördan av folket, så att du slipper bära den ensam.18 Säg till folket: Helga er till i morgon, så skall ni få kött att äta. Ni har gråtit inför Herren och sagt: Vem skall ge oss kött att äta? I Egypten hade vi det så bra. Därför skall nu Herren ge er kött att äta. 19 Ni skall få äta, inte bara en dag, inte två dagar, inte fem dagar, inte tio dagar, inte tjugo dagar, 20 utan en hel månad, ända tills köttet kommer ut genom näsan på er och det äcklar er. Ty ni har förkastat Herren som är mitt ibland er, och gråtit inför hans ansikte och sagt: Varför drog vi alls ut ur Egypten?”—24 Mose gick ut och talade om för folket vad Herren hade sagt. Och han kallade samman sjuttio män av de äldste i folket och lät dem ställa sig runt omkring tältet. 25 Då steg Herren ner i molnskyn och talade till honom, och tog av den Ande som var över honom och lät den komma över de sjuttio äldste. Då nu Anden vilade över dem började de profetera, men det gjorde de sedan inte mer 26 Två män hade stannat kvar i lägret. Den ene hette Eldad och den andre Medad. Också över dem vilade Anden, ty de var bland de uppskrivna, men de hade ändå inte gått ut till tältet. Och de profeterade i lägret. 27 Då skyndade en ung man bort och berättade för Mose: ”Eldad och Medad profeterar i lägret.” 28 Josua, Nuns son, som hade varit Moses tjänare från sin ungdom, sade då: ”Mose, min herre, förbjud dem!” 29 Men Mose sade till honom: ”Nitälskar du för mig? Om ändå allt Herrens folk blev profeter genom att Herren lät sin Ande komma över dem!”

4 Mos. 24:När Bileam såg att det behagade Herren att välsigna Israel, gick han inte som förut bort och såg efter spåtecken, utan vände sig mot öknen. 2 Och när Bileam höjde blicken, såg han Israel i sina läger efter sina stammar. Och Guds Ande kom över honom. 3 Då framförde han detta budskap:—12 Bileam svarade Balak: ”Sade jag inte till sändebuden som du skickade till mig:13 Även om Balak skulle ge mig så mycket silver och guld som hans palats rymmer, kan jag ändå inte överträda Herrens befallning av egen vilja i vare sig gott eller ont. Vad Herren säger, det måste jag tala.

Domarboken 6:33 Midjaniterna, amalekiterna och österlänningarna hade alla samlats och gått över Jordan och slagit läger i Jisreels dal. 34 Men Herrens Ande kom över Gideon. Han stötte i hornet, och abiesriterna samlades och följde honom.  

2 Krön. 24:19 Och profeter blev sända till dem för att få dem att vända om till Herren, och dessa varnade dem, men de lyssnade inte till dem.20 Men Sakarja, prästen Jojadas son, hade blivit beklädd med Guds Andes kraft. Han trädde fram inför folket och sade till dem: ”Så säger Gud: Varför överträder ni Herrens bud? Det kan inte sluta lyckligt. Eftersom ni har övergivit Herren, har han också övergivit er.” 

1 Sam. 19:20 Då sände Saul dit några män för att hämta David. Men när männen fick se skaran av profeter som profeterade och fick se Samuel stå där som deras anförare, kom Guds Ande över dem så att också de profeterade.

Här nedan vet vi inte hur långt ”framöver” räcker sig, men Davids långa och svåra synd ihop med Bat-Seba utspelar sig efter händelsen i denna vers. Att ha fått del av den helige Ande är alltså inget tecken på att man är för evigt frälst och/eller att man alltid väljer att undvika synd:

1 Sam. 16:13 Då tog Samuel sitt oljehorn och smorde honom mitt ibland hans bröder. Och Herrens Ande kom över David från den dagen och framöver. Sedan steg Samuel upp och gick till Rama. 

Ängeln förklarade för Maria att den helige Ande skulle komma över henne och ge henne kraft, men det betyder inte att Maria var ofrälst innan detta ögonblick. Maria kan mycket väl ha blivit vald som kandidat för att föda Guds son just pga hennes eget ödmjuka hjärta. Händelsen utspelar sig under det gamla testamentet:

Lukas 1:35 Ängeln svarade henne: ”Den helige Ande skall komma över dig, och den Högstes kraft skall vila över dig. Därför skall också barnet kallas heligt och Guds Son.

Här nedan är den berömda vers där Jesus lovar sina lärljungar att de om några dagar skulle bli döpta i den helige Ande. Inte heller de var ”otroende” innan detta ögonblick, men den helige Ande gav dem ändå extra KRAFT från Gud, vilket de behövde för att framgångsrikt sprida Guds ord. Denna gudskraft ges inte till vem som helst under det nya testamentet utan de som omvänt sig och tror på Jesus:

Apg 1:4 Vid en måltid tillsammans med apostlarna befallde han dem: ”Lämna inte Jerusalem utan vänta på vad Fadern har utlovat, det som ni har hört av mig. 5 Ty Johannes döpte med vatten, men ni skall om några dagar bli döpta i den helige Ande.” 8 Men när den helige Ande kommer över er, skall ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns.”

Apg. 2:Petrus svarade dem: ”Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. DÅ skall ni få den helige Ande som gåva.

Agabus var också en individ som levde under det nya testamentet, och som förutspådde framtiden tack vare den helige Anden:

Apg 11:28 En av dem som hette Agabus trädde fram, och genom Anden förutsade han att en svår hungersnöd skulle komma över hela världen. – Den kom också under Claudius regering. 

Här nedan är också en händelse från det nya testamentet, där en sådan kraft, som den Jesus utlovade, manifesteras genom tungotal och profeterande:

Apg 19:6 Och när Paulus lade händerna på dem, kom den helige Ande över dem, och de talade med tungor och profeterade.

Om man menar att människor som lever i det gamla testamentet inte är frälsta förrän Anden är över dem, så blir det bekymmer med Jesus Kristus, för vi kan läsa om när Anden kom ner över honom som en duva. Var Jesus inte en ren människa innan detta tillfälle? (Jesus döpte sig inte pga omvändelse från några synder, utan som ett startskott för oss andra och som ett tecken.)

Markus 1:10 Och se, när han steg upp ur vattnet, såg han himlen dela sig och Anden komma ner över honom som en duva.  

När ljudet av din hälsning nådde mina öron, spratt barnet till i mig av glädje?mage

Lukas 1:41 När ELISABETH HÖRDE Marias hälsning, spratt barnet till i HENNES moderliv, och HON blev uppfylld av den helige Ande 42 och ropade med hög röst: ”Välsignad är du bland kvinnor, och välsignad är din livsfrukt! 43 Men varför händer detta mig, att min Herres mor kommer till mig? 44 Se, när ljudet av din hälsning nådde MINA ÖRON, spratt barnet till i mig av glädje. 

För Elisabeth måste mötet med Maria ha varit omvälvande, och det kan ibland kännas som att man får bubblande fjärilar i magen vid enorma nyheter eller händelser. Adrenalitet skulle i sin tur kunna påverka barnet rent reflexmässigt eftersom det ju befinner sig i magen. Händelsen verkar hela tiden beröra Elisabeths perspektiv, och förtfattaren Lukas återger det som Elisabeth säger med sina egna ord. Vi kan läsa att det var Elisabeth (inte barnet) som HÖRDE, och hennes hörande var upprinnelsen till att barnet spratt till. I v. 41 står det inte att barnet på något sätt hade ett eget medvetande, och enligt Rom. 9:11 så kan barn inte heller skilja mellan gott och ont. Men hur är det med informationen i v. 44; att barnet spratt till av glädje? Är inte det ett tecken på att barnet kan uppleva något och att det har ett slags vuxet medvetande? Nej, grekiskan säger bara att det var pga en glädje (står inte vems) som barnet spratt till. ”Av glädje” (Elisabeths glädje) spratt barnet till! Elisabeth sa ju själv i v. 41 att hon HÖRDE Marias hälsning och att hon då blev uppfylld av den helige Ande, vilket absolut kan ha varit så omvälvande för henne att hennes mage bubblade och barnet i hennes mage spratt till av (hennes) glädje. Det kan också ha varit ett gudomligt ögonblick som Gud åstadkom för att ge Elisabeth ytterligare ett tecken på att hon verkligen hade en mycket viktig person i hennes mage, och som hon hade all anledning att glädja sig åt.

En mamma kan inte kommunicera med sitt ofödda barn, och därför är det svårt att tänka sig att Elisabeth frågade sitt nyfödda barn ”Jag kände att du spratt till precis när jag själv uppfylldes av glädje, förundran och kraft, och nu undrar jag om du spratt till av glädje, eller om du spratt till av någon annan orsak?” Hur skulle den nyfödda bebisen kunna svara på en sådan fråga? Men Elisabeth verkade ändå säker på att GLÄDJE var orsaken till att bebisen spratt till, och skälet att hon kunde vara så säker beror nog på att det var hennes egen glädje som det handlade om, och som gav återverkningar på barnet. 

En del drar ganska stora växlar av löftet att barnet skulle få den helige Ande (någon gång efter att han kommit ut ur moderlivet) samt att det spratt till pga (någons) glädje. De menar att det betyder ungefär (det måste inte vara ”allt eller inget” från listan):

  • det måste absolut handla om barnets egen glädje
  • det måste absolut betyda att Johannes som ofödd kunde TRO, tänka, resonera, och välja mellan gott och ont
  • eftersom Johannes kunde tro, tänka och resonera så måste det betyda att ALLA bebisar kan göra det i magen
  • eftersom Johannes hade ett medvetande så måste det betyda att ALLA bebisar har ett medvetande som de kan synda med, och då måste arvsynden vara sann eftersom det som hände Johannes måste hända ALLA bebisar
  • eftersom han blev fylld av den helige Ande i moderlivet så måste det betyda att han var FRÄLST redan som ofödd
  • eftersom Johannes blev fylld med den helige Ande i moderlivet, så måste det betyda att han var en av de UTVALDA, medan andra bebisar tillhör de EJ utvalda och som Gud inte vill ska bli frälsta
  • eftersom Johannes var frälst som ofödd måste det betyda att Gud bestämmer vem som ska bli frälst/ofrälst redan vid födseln

”Men de lyssnade inte till sin far, ty Herren ville döda dem” 1 Sam. 2:25

Eli1 Sam. 2:25 —Men de lyssnade inte till sin far, ty Herren ville döda dem

Denna halva vers brukar användas för att försöka ge stöd åt predestinationsläran – att Gud är den som förutbestämmer vem som ska bli frälst och vem som inte ska det, och att ingenting sker emot hans vilja, vilket då måste inkludera synd (om man vill vara konsekvent). Men meningen ovan kan helt enkelt läsas ”de lyssnade inte till sin far och DÄRFÖR ville Herren döda dem”.  Det svenska ordet ”ty” kan också uttryckas med ”därför”, och enligt Adam Clarke så är det hebreiska ordet som är översatt till ”ty”, också översätt till ”därför” på andra ställen i Bibeln. 

Adam Clarke:

“Because the Lord would slay them – The particle כי ki, which we translate because, and thus make their continuance in sin the effect of God’s determination to destroy them, should be translated therefore, as it means in many parts of the sacred writings. See Noldius’s Particles, where the very text in question is introduced: Sed non auscultarunt, etc., Ideo voluit Jehova eos interficere; “But they would not hearken, etc.; Therefore God purposed to destroy them.” It was their not hearkening that induced the Lord to will their destruction.”

Young’s Literal translation:

25 If a man sin against a man, then hath God judged him; but if against Jehovah a man sin, who doth pray for him?’ and they hearken not to the voice of their father, THOUGH Jehovah hath delighted to put them to death.

Det vore en absurd tanke att Gud först förvägrar vissa människor möjligheten att lyssna på honom – som ju skulle kunna medföra omvändelse  och liv – för att sedan vända helt om och döda dem för att de inte lyssnade på honom! Ville han att de skulle lyssna på honom eller inte? Man skulle kunna tycka att detta säger sig självt, men i den reformerta skolan så förekommer det flera teologiska kullerbyttor för att om möjligt försvara den reformerta tron. Därför slår man gärna klorna i varje vers som skulle kunna tyda på att Gud predestinerar ALLT under solen.  Här är hela kontexten:

1 Sam. 2:22 Eli var nu mycket gammal. När han fick höra allt vad hans söner gjorde mot hela Israel och att de låg med de kvinnor som tjänstgjorde vid ingången till uppenbarelsetältet, 23 sade han till dem: ”Varför gör ni sådant? Jag hör från allt folket här hur illa ni handlar. 24 Gör inte så, mina söner! Det är inget gott rykte jag hör, det som sprids bland Herrens folk. 25 Om en människa syndar mot en annan människa, kan Gud medla för henne. Men om en människa syndar mot Herren, vem kan då medla för henne?” Men de lyssnade inte till sin far, ty Herren ville döda dem.

Elis söner var Hofni och Pinehas, och de agerade ofta emot Guds heliga lagar och bud, och de är lysande exempel på att Guds vilja inte alltid sker. Läser vi vidare i texten ser vi också att den annars så gudfruktiga Eli varit alldeles för mesig vad gäller hans egna söner, för även om han själv inte deltog i deras synder (eller andras synder) så tillrättavisade han dem inte tillräckligt. Kärleken till ens egna barn är ju ofta väldigt stark, men om man har en sådan ansvarsfull roll som Eli hade (prästrollen, med ansvar för Herrens Hus och alla offer) så är det extra viktigt att medarbetare och hushållsmedlemmar lever enligt Guds lagar – för att vara goda föredömen och mönster.  I stället blev det tvärt om, för trots att Eli faktiskt både varnade dem och bad dem sluta med sina syndiga liv, så  borde han ha följt upp historien för att se till att det verkligen blev en förändring.

Elis var visserligen av en rejält hög ålder och var blind, men han hade ändå ansvaret för ordningen i Guds hus, och om han skulle uppleva att han inte klarade av sitt arbete så hade han ju chansen att se till att en god efterträdare fanns tillgänglig. Det borde ha varit hans söner, och kanske hoppades han i det längsta att de skulle omvända sig. Men eftersom han var alldeles för mild gentemot sina söner så gjorde han fel pga sitt ansvar som han negligerade. Det är intressant att se att Gud faktiskt ångrade sitt tidigare löfte om välsignelser, och ändrade ståndpunkt pga människors beteenden. Det talar starkt emot en teologi där det inte finns fri vilja och där Gud förutbestämmer allt utan påverkan av människor. Det ursprungliga löftet innehöll ansvar och välsignelser, men eftersom Gud kände sig föraktad så ändrade han på de planerna. Saker och ting sker inte alltid som Gud tänkt, och det är pga människans fri vilja som han skapade oss med. 

27 En gudsman kom till Eli och sade till honom: ”Så säger Herren: Uppenbarade jag mig inte för din faders hus när de var i Egypten och tjänade faraos hus? 28 Och utvalde jag inte honom bland alla Israels stammar till präst åt mig för att offra på mitt altare och tända rökelse och bära efod inför mitt ansikte? Gav jag inte Israels barns alla eldsoffer åt din faders hus? 29 Varför föraktar ni då mina slaktoffer och mina matoffer som jag har befallt i min boning? Hur kan du ära dina söner mer än mig, så att ni göder er själva med det bästa av varje offergåva från mitt folk Israel? 30 Därför säger Herren, Israels Gud: Visserligen har jag sagt att ditt och din faders hus skulle få vandra inför mig för all framtid, men nu säger Herren: Det skall inte ske! Jag skall ära dem som ärar mig, men de som föraktar mig skall komma på skam.  

Det Eli gjorde (eller INTE gjorde, med tanke på hans slapphet vad gäller sina syndiga söner) var helt klart en missgärning och emot Guds vilja, och straffet för blev hårt. Det kan hända att Gud helt enkelt tog sin hand ifrån Elis släkt och lät fienden få sin vilja fram. 

 

1 Sam. 3:13 Jag har kungjort för honom att jag skall döma hans hus till evig tid på grund av den synd han kände till, nämligen att hans söner drog förbannelse över sig, utan att han tillrättavisade dem. 14 Därför har jag också med ed betygat om Elis hus att dess missgärning aldrig någonsin skall försonas, vare sig med slaktoffer eller med någon annan offergåva.”

Elis död är mycket berömt. Han föll baklänges av stolen han satt på, bröt nacken och dog. 

12 En benjaminit sprang från slagfältet och kom till Silo samma dag, med sönderrivna kläder och med jord på sitt huvud. 13 När han kom dit satt Eli på sin stol vid sidan av vägen och vaktade, ty hans hjärta bävade av oro för Guds ark. Så snart mannen kom in i staden med budskapet, brast hela staden ut i klagorop. 14 När Eli hörde klagoropet, sade han: ”Vad betyder detta oväsen?” Då skyndade mannen sig dit och berättade för Eli. 15 Men Eli var nittioåtta år gammal, och hans ögon hade gråstarr så att han inte kunde se. 16 Mannen sade till Eli: ”Jag är den som har kommit från slagfältet. Jag flydde därifrån i dag.” Då sade Eli: ”Vad har hänt, min son?” 17 Budbäraren svarade: ”Israel har flytt för filisteerna, och mycket folk har stupat. Dina båda söner Hofni och Pinehas är också döda, och Guds ark har blivit erövrad.” 18 När han nämnde Guds ark, föll Eli baklänges av stolen vid sidan av porten, bröt nacken och dog. Ty mannen var gammal och tung. Eli hade då varit domare i Israel i fyrtio år.

Jesse Morrell Debates Sye Ten Bruggencate on Calvinism, Sovereignty, Abortion, Open Theism

If you want to see Jesse’s debate with Matt Slick, you can check this link.

 

Sye Ten Bruggencate said: ”Nothing happens outside of God’s plan Jesse, nothing.”

Hugh McBryde said: ”Yes. Abortion is God’s plan Jesse Morrell. If the book of our days is written, that is also.”

”So given Sye’s premise that all abortions, rapes, murders, molestations, genocides, etc, are God’s plan:

1. Calvinists are upset with God’s plan.

2. Calvinists are upset with God’s plan because God decreed that they would be.

3. God hates His own plan.

4. Calvinists pray for the abortion of babies when they pray “thy will be done.”

5. Sin is better than righteousness in all instances of its occurrence.

6. God prefers sin over holiness in every instance that it occurs.

7. God prefers the slaughter of millions of babies in abortion over saving their lives.

8. Nothing is better than the slaughter of millions of babies in abortion whenever it occurs.

It doesn’t take a genius to see that Calvinism is reduced to absurdity, blasphemy on God’s character, and worthy of all mockery, ridicule and scorn.  

Biblical Truth Resources

56423944

FREE BOOK

objectionstocalvinismfrontcover-2

I am giving away a free copy of the classic book, “Objections to Calvinism As It Is” by Randolph Foster! I pray that this blesses your life.

You’ll also receive in the same email two other theological books that I won’t name, just to spark your curiosity some more.

And lastly, you’ll also be subscribed to our free email newsletter and will receive biblical articles and great content from time to time.

JESSE MORRELL DEBATES SYE TEN BURGGENCATE
On Calvinism, Sovereignty, Abortion, Open Theism, etc.

It seems that I continue to rattle the devil’s nest as the attacks from Calvinists continue to come against me. (For those of you who don’t know, Calvinism is a teaching that says Jesus did not die for everyone, God does not want everyone to repent and be saved, etc. It claims to be ‘the Gospel’ but is really an utter denial of the Gospel. It…

View original post 8 119 fler ord

ADAM and EVE sinned in Eden – and caused physical death on their posterity

adam-och-evaWhen Adam sinned, he caused physical death on all his posterity 

Both Adam and Eve transgressed God’s law, but their sins were still a bit different from each other. Eve was deceived by the serpent (1 Tim. 2:14) which resulted in her transgression of the law, but Adam sinned for other reasons and he is viewed as the head of his household and also regarded as the forefather of all inhabitants of the earth. That’s why the focus is much more on Adam’s sin than on Eve’s sin, and why we often say that Adam brought sin into the world. Adam also means ”man” or ”human being”.

When Adam sinned he died spiritually since death is the wages of sin, and if a person dies spiritually he must also die physically – a living soul must continue to have a body to live in. It’s actually a good deal to die physically once stuck in a sinful world, because living for eternity in this type of world is nothing to look forward to.  God has a much greater plan in mind, and he was prepared with his salvation offer from the start – knowing there would be a chance that Adam might choose to sin. So physical death is required whenever there is spiritual death, but it’s also possible to die physically even though you haven’t sinned. Jesus Christ is a good example of this, and innocent babies is another. Adam and Eve were evicted from the garden of Eden, and they could no longer reach the tree of life which previously sustained them. Eating from the tree of life was needed in order to not let their bodies start decaying (eating other things will only sustain your bodies for an extended period of time), but since they were evicted from the garden they slowly started to die physically and Adam’s future posterity couldn’t reach the tree of life either.

So in a way we die physically due to Adam, but even if Adam had not sinned it’s possible that WE would still sin, and then we would be the ones causing physical death upon ourselves. Most importantly, we cause spiritual death upon ourselves if we sin (and we have), and this can never be blamed on Adam. Sinning is something we might choose to DO, and it can’t be inherited. Adam’s nature was not affected through his sin, but we are told that Adam would have to work from the sweat of his brow for his bread, and till the ground to produce crop.  Eve would greatly multiply her pain in childbearing. Those ”curses” from God affected all of us. So Adam opened up a can of worms, that God never intended for him to open. God promised that Adam and Eve (clean people) would DIE if they sinned, and the serpent said the exact opposite – that Eve would NOT die if she sinned. The serpent’s lie seems to be an easy lie to expose, and yet many churches today teach the same Satanic message: ”Oh, you’re sinning? Just do your best, and remember that God loves you as you are. Faith alone will save you, and Jesus imputed his righteousness into you and took both your sins and your punishment, so now you’re totally free. Death no longer has any hold on you, and you’re unconditionally eternally secure”. 

Gen. 2:17 But of the tree of the knowledge of good and evil, thou shalt not eat of it: for in the DAY (then when, or whenever…) that thou eatest thereof thou shalt surely die (dying thou shalt die)

Gen. 3:4 And the serpent said unto the woman, Ye shall not surely die

In Romans 5  Paul is talking about a spiritual death, a separation from God when a person sins.  It’s about condemnation and justification, and the condemnation is referring to spiritual death, not physical, for those who are justified still die physically. Notice that death spread to all men (not sin), and that the reason for this is because they sinned (and not because Adam sinned on their part).

Rom. 5:12 Therefore, just as through one man sin entered the world, and death through sin, and thus death spread to all men, because all sinned

Paul says that some sinned NOT according to the “likeness” of Adam’s original transgression (Rom. 5:14), and it’s true that we sinned in different ways (but it’s still sin).  Adam broke a command that he personally received straight from God, which isn’t the case with us. Sin is not a physical substance that is inbred in our flesh, but sinfulness is rather connected to an individual’s conduct. The Bible doesn’t teach that all men are automatically made righteous by Christ apart from repenting and believing, and neither that all men are automatically made sinners by Adam apart from their choice to sin.

Deuteronomy 24:16 Fathers shall NOT be put to death for their children, nor children for their fathers…every man shall be put to death for his own sin

Ezekiel 18:4 All souls are mine; as the soul of the father, so also the soul of the son is mine; the soul that sins, it shall die.

1 Cor. 15:21-22 is often quoted “For as in Adam all die…”, but this passage is strictly speaking of physical death because the context is the physical resurrection of the dead. Death is a consequence springing from the man Adam, just as a glorified body shall come in the future through the man Jesus Christ.

1 Co. 15:21-22.For since by man came death, by Man also came the resurrection of the dead. For as in Adam all die, even so in Christ all shall be made alive

It is YOUR iniquities and YOUR sins that separates you from God, and not someone else’s sin.

Why did God create a tree which is forbidden to eat from?

I believe the tree was there for our benefit – like all things from God. Each time Adam and Eve passed the tree of knowledge of good and evil, they would have to make an active decision whether to obey God – by avoid eating from the tree – or disobey him.  Having a good contact with our Creator, and adhering to his commands are of great importance for our own well-being. We need his wisdom and his guidance.

Lucifer fell AFTER the Creation 

God’s angels were probably created BEFORE or perhaps DURING the creation of the earth, because when God laid the corner-stone of the earth, the morning stars sang together and the sons of God shouted for joy (those are two categories of angels). Also Satan was an angel, and this means that he too must have been created before the creation of the earth.

Job 38:4 Where wast thou when I laid the foundations of the earth? declare, if thou hast understanding.5 Who hath laid the measures thereof, if thou knowest? or who hath stretched the line upon it?6 Whereupon are the foundations thereof fastened? or who laid the corner stone thereof;When the morning stars sang together, and all the sons of God shouted for joy?

We also know that Satan must have rebelled against God AFTER the completion of the creation week, because we can read that the created week was ”Very Good”. Is it possible to label a scenario where you have a proud angel who rebels against his Maker for ”Very Good”?  Hardly. Neither is it ”Very Good” that 1/3 of the angels chose to side with Satan and fell together with him.

Gen.1:31 And God saw every thing that he had made, and, behold, it was VERY GOOD. And the evening and the morning were the sixth day.

Rev. 12:4 And his tail drew the third part of the stars of heaven, and did cast them to the earth: and the dragon stood before the woman which was ready to be delivered, for to devour her child as soon as it was born.—7 And there was war in heaven: Michael and his angels fought against the dragon; and the dragon fought and his angels,8 And prevailed not; neither was their place found any more in heaven.9 And the great dragon was cast out, that old serpent, called the Devil, and Satan, which deceiveth the whole world: he was cast out into the earth, and his angels were cast out with him.

We can learn from Ezekiel that the same day as Satan was created, he was covered with precious stones, and that he had this appearance in the garden of Eden (which was also created at this point).  Satan was perfect from the day of his creation until iniquity was found in him, and we can read that the reason for Satan being cast out of the mountain of God, was due to his pride and violence which sprung from his beauty. The garden of Eden, the mountain of God, the beautiful stones, they were all there before Satan sinned, so it could not have been before day 6th of the creation week.

Ezekiel 28:13 Thou hast been in Eden the garden of God; every precious stone was thy covering, the sardius, topaz, and the diamond, the beryl, the onyx, and the jasper, the sapphire, the emerald, and the carbuncle, and gold: the workmanship of thy tabrets and of thy pipes was prepared in thee in the day that thou wast created.14 Thou art the anointed cherub that covereth; and I have set thee so: thou wast upon the holy mountain of God; thou hast walked up and down in the midst of the stones of fire.15 Thou wast perfect in thy ways from the day that thou wast created, till iniquity was found in thee.16 By the multitude of thy merchandise they have filled the midst of thee with violence, and thou hast sinned: therefore I will cast thee as profane out of the mountain of God: and I will destroy thee, O covering cherub, from the midst of the stones of fire.17 Thine heart was lifted up because of thy beauty, thou hast corrupted thy wisdom by reason of thy brightness: I will cast thee to the ground, I will lay thee before kings, that they may behold thee.18 Thou hast defiled thy sanctuaries by the multitude of thine iniquities, by the iniquity of thy traffick; therefore will I bring forth a fire from the midst of thee, it shall devour thee, and I will bring thee to ashes upon the earth in the sight of all them that behold thee.

We can trust the Biblical information that the earth was very good when God said it was, but things probably started to go downhill very fast…

We are not certain of when Cain was conceived, but some people believe it must have been after the fall IF the concept of inherited sin is valid. They reason that Cain couldn’t have been born in sin (inherited his father’s sin) if he was conceived before the fall, and that might be true if it was possible to inherit sin, but the fact is that it’s not. Sinning is something we might choose to DO, and nothing that can be inherited through the DNA. So we can’t be certain if Eve was pregnant or not when the serpent deceived her, but we do know that God asked Adam and Eve to be fruitful, to multiply and to replenish the earth. This command was given on the 6th day, which is the same day as their creation. If two ”very good” and healthy human beings are commanded to be fruitful, there is a good chance that they didn’t wait for days and weeks before they decided to obey their Lord.  God’s view is that we can rule over sin and avoid sinning (if we inherited sin, it wouldn’t be possible to avoid), but if we always choose to obey this command is another matter.

Genesis 4:7 If thou doest well, shalt thou not be accepted? and if thou doest not well, sin lieth at the door. And unto thee shall be his desire, and thou shalt rule over him.

Read more about God’s equal ways, and that a son shall not inherit sin from his father:

Ez. 18: 4 Behold, all souls are mine; as the soul of the father, so also the soul of the son is mine: the soul that sinneth, it shall die.—8 He that hath not given forth upon usury, neither hath taken any increase, that hath withdrawn his hand from iniquity, hath executed true judgment between man and man,9 Hath walked in my statutes, and hath kept my judgments, to deal truly; he is just, he shall surely live, saith the Lord God.—14 Now, lo, if he beget a son, that seeth all his father’s sins which he hath done, and considereth, and doeth not such like,—17 — hath walked in my statutes; he shall not die for the iniquity of his father, he shall surely live.—19 Yet say ye, Why? doth not the son bear the iniquity of the father? When the son hath done that which is lawful and right, and hath kept all my statutes, and hath done them, he shall surely live.20 The soul that sinneth, it shall die. The son shall not bear the iniquity of the father, neither shall the father bear the iniquity of the son: the righteousness of the righteous shall be upon him, and the wickedness of the wicked shall be upon him.21 But if the wicked will turn from all his sins that he hath committed, and keep all my statutes, and do that which is lawful and right, he shall surely live, he shall not die.22 All his transgressions that he hath committed, they shall not be mentioned unto him: in his righteousness that he hath done he shall live.23 Have I any pleasure at all that the wicked should die? saith the Lord God: and not that he should return from his ways, and live?24 But when the righteous turneth away from his righteousness, and committeth iniquity, and doeth according to all the abominations that the wicked man doeth, shall he live? All his righteousness that he hath done shall not be mentioned: in his trespass that he hath trespassed, and in his sin that he hath sinned, in them shall he die.25 Yet ye say, The way of the Lord is not equal. Hear now, O house of Israel; Is not my way equal? are not your ways unequal?

There are not two different creation accounts, but there is only one creation account described from two different perspectives. In Genesis 2 we can read the details from man’s perspective in Eden, after that Adam and Eve had been created. Genesis 1 contains the general description of the entire creation.

The world is created  BY Jesus own hands (and Jesus is God)alla4

Colossians 1:14 In whom we have redemption through his blood, even the forgiveness of sins:15 Who is the image of the invisible God, the firstborn of every creature:16 For by him were all things created, that are in heaven, and that are in earth, visible and invisible, whether they be thrones, or dominions, or principalities, or powers: all things were created by him, and for him:17 And he is before all things, and by him all things consist.18 And he is the head of the body, the church: who is the beginning, the firstborn from the dead; that in all things he might have the preeminence.19 For it pleased the Father that in him should all fulness dwell;

Hebr. 1:8 But unto the Son he saith, Thy throne, O God, is for ever and ever: a sceptre of righteousness is the sceptre of thy kingdom.9 Thou hast loved righteousness, and hated iniquity; therefore God, even thy God, hath anointed thee with the oil of gladness above thy fellows.10 And, Thou, Lord, in the beginning hast laid the foundation of the earth; and the heavens are the works of thine hands:

The Gap theory and the age of the earth

It’s common to try to add millions of years between Gen. 1:1 and Gen. 1:2 (the gap theory) but the question is WHY there is such a need to squeeze in extra time into these verses when the Bible itself doesn’t mention it? What do we gain by doing so and who does it benefit? Is it possible that it has something to do with the Evolution theory and its urgent need of lots of time to make it plausible? There is absolutely no need to put out the red carpet for this theory, because it’s a fairy tale for grown ups, and compromising with Scripture leads to Bible contradictions. Some christians claim that they don’t believe in the Evolution theory, but only the millions/billions of years, but from where do they get this idea that the earth must be so old? Isn’t it from Evolutionists? There are scientists with PhD exams (from secular schools) who are young earth creationists, so it’s possible to be a scientist without making use of long ages. The long ages didn’t derive from objective science but from the subjective evolution theory, and that’s not the same thing. It’s of course possible to leave the Bible out of science (you can’t prove or disprove God by using science), but we still find evidence for a young earth by studying facts in our nature. We can also read the Bible and see what it says, and it suggests that the earth was created in six days:

Exodus 20:8 Remember the sabbath day, to keep it holy.9 Six days shalt thou labour, and do all thy work:10 But the seventh day is the sabbath of the Lord thy God: in it thou shalt not do any work, thou, nor thy son, nor thy daughter, thy manservant, nor thy maidservant, nor thy cattle, nor thy stranger that is within thy gates:11 For in six days the Lord made heaven and earth, the sea, and all that in them is, and rested the seventh day: wherefore the Lord blessed the sabbath day, and hallowed it.

Gen.1:31 And God saw every thing that he had made, and, behold, it was VERY GOOD. And the evening and the morning were the sixth day.

God could have created the heavens and the earth in 5 seconds, 5000 years or millions of years, but God had a reason for creating everything in 6 ordinary days. It was because he wanted to make a pattern for our lives – to encourage us to work for 6 days and rest 1 day, which seems to be a good life rhythm for man. During these 6 days God created heaven and earth, the sea and all that is in them”, and that covers pretty much everything. God didn’t create the earth to be void but to be inhabited, so why would God first create the earth and then sit around waiting for millions of years until he proceeded to create the rest of the stuff that he had already planned to fill his creation with? If someone suggests that it didn’t take millions of years from GOD’s point of view but only from our point of view, then why even give us the details about the six days? If it says ”six days”, isn’t it a risk that we believe it took six ordinary days? God is not the God of confusion, and he is able to express himself in a way that we understand.

Isaiah 45: 18 For thus saith the Lord that created the heavens; God himself that formed the earth and made it; he hath established it, he created it not in vain, he formed it to be inhabited: I am the Lord; and there is none else.—21 Tell ye, and bring them near; yea, let them take counsel together: who hath declared this from ancient time? who hath told it from that time? have not I the Lord? and there is no God else beside me; a just God and a Saviour; there is none beside me.22 Look unto me, and be ye saved, all the ends of the earth: for I am God, and there is none else.

The classical concept of ”Big Bang” can’t be true at the same time as the Biblical explanation is true since they are mutually exclusive. It’s one or the other. According to the Bible the earth was created Day 1 before the sun, the moon and the stars (which were created Day 4), but not so according to the Big Bang theory. According to the Bible the first land animals were created Day 6th (after the birds), which was the same day as man was created, but not so according to the Evolution theory where land animals lived millions of years before man evolved. The Evolution theory also places dinosaurs (land animals) before birds, but it’s the other way around according to the Bible.

Some christians try to squeeze the millions of years into the creation week by adding some of them each day. However, if the duration of the nights were thousands/millions of years, the vegetation would die, and animals wouldn’t get any food. If the days were longer, vegetation would get the much-needed light but too much of it, and the ecological chain would still be interrupted . We all need both light and darkness, regularly and in perfect proportions, or else we will die due to lack of food. 

If God didn’t create in six days as he said he did, then he has completely failed to convey for us how long it really took, despite that the Bible is meant for us to understand.  It would have been better to not give us any indications of time at all, instead of saying first day, second, day, six days, etc, and not mean a thing with such misleading details which only confuse honest people who would like to read the Bible as it says. Furthermore, it’s not possible to squeeze thousands of years in between the generations that we can read about in Genesis and in the book of Luke, because no generation is missing. Enoch is even mentioned as the 7th from Adam (Jude 1:14), but perhaps this information can’t be trusted either, despite that it can be read in the New Testament? If we can’t trust the information concerning time in Genesis, when can we start to trust it?  We can read that God created Adam and Eve in the BEGINNING OF THE CREATION, but if we squeeze in millions of years somewhere in the creation week, Adam and Eve will be placed in the very END of the creation week which is the opposite of what Mark says.

Mark 10:6 But from the BEGINNING OF THE CREATION God made them male and female.7 For this cause shall a man leave his father and mother, and cleave to his wife

 Adam, Eve, Cain, Abel, Enoch and Noah were real people to whom we are related

We can trust that Genesis means what it says, and that it should not be read as poetry or allegories, but as our real history. 

Oxford Hebrew scholar and Professor James Barr:

”… probably, so far as I know, there is no professor of Hebrew or Old Testament at any world-class university who does not believe that the writer(s) of Genesis 1–11 intended to convey to their readers the ideas that:

  • a) creation took place in a series of six days which were the same as the days of 24 hours we now experience
  • b) the figures contained in the Genesis genealogies provided by simple addition a chronology from the beginning of the world up to later stages in the biblical story
  • c) Noah’s flood was understood to be world-wide and extinguish all human and animal life except for those in the ark.’

If the below verses should not be read as real history, the Bible ends up being a very confusing book and it’s hard to know what can be trusted or not.

Genesis 3:20 And Adam called his wife’s name Eve; because she was the mother of all living.21 Unto Adam also and to his wife did the Lord God make coats of skins, and clothed them.22 And the Lord God said, Behold, the man is become as one of us, to know good and evil: and now, lest he put forth his hand, and take also of the tree of life, and eat, and live for ever:

Genesis 5:2 Male and female created he them; and blessed them, and called their name Adam, in the day when they were created.3 And Adam lived an hundred and thirty years, and begat a son in his own likeness, and after his image; and called his name Seth:4 And the days of Adam after he had begotten Seth were eight hundred years: and he begat sons and daughters:5 And all the days that Adam lived were nine hundred and thirty years: and he died.

1 Chron. 1:1 Adam, Sheth, Enosh,2 Kenan, Mahalaleel, Jered,3 Henoch, Methuselah, Lamech,4 Noah, Shem, Ham, and Japheth.5 The sons of Japheth; Gomer, and Magog, and Madai, and Javan, and Tubal, and Meshech, and Tiras.6 And the sons of Gomer; Ashchenaz, and Riphath, and Togarmah.7 And the sons of Javan; Elishah, and Tarshish, Kittim, and Dodanim (see also Gen. 10: 1-2)

Deut. 32:7 Remember the days of old, consider the years of many generations: ask thy father, and he will shew thee; thy elders, and they will tell thee.8 When the Most High divided to the nations their inheritance, when he separated the sons of Adam, he set the bounds of the people according to the number of the children of Israel.

Job 31:33 If I covered my transgressions as Adam, by hiding mine iniquity in my bosom

Hosea 6.7  But they like men (”Adam”, Strong’s H120) have transgressed the covenant: there have they dealt treacherously against me.

Luke 3:37 Which was the son of Mathusala, which was the son of Enoch, which was the son of Jared, which was the son of Maleleel, which was the son of Cainan,38 Which was the son of Enos, which was the son of Seth, which was the son of Adam, which was the son of God.

Romans 5:12 Wherefore, as by one man sin entered into the world, and death by sin; and so death (notice that it doesn’t say SIN) passed upon all men, for that all have sinned:13 (For until the law sin was in the world: but sin is not imputed when there is no law.14 Nevertheless death reigned from Adam to Moses, even over them that had not sinned after the similitude of Adam’s transgression, who is the figure of him that was to come.—18 Therefore as by the offence of one judgment came upon all men to condemnation; even so by the righteousness of one the free gift came upon all men unto justification of life.19 For as by one man’s disobedience many were made sinners, so by the obedience of one shall many be made righteous.

1 Tim 2:13 For Adam was first formed, then Eve.14 And Adam was not deceived, but the woman being deceived was in the transgression.

1 Cor. 15:22 (About the physical resurrection) For as in Adam all die, even so in Christ shall all be made alive. —45 And so it is written, The first man Adam was made a living soul; the last Adam was made a quickening spirit.

1 Cor. 11:8 For the man is not of the woman: but the woman of the man.9 Neither was the man created for the woman; but the woman for the man.10 For this cause ought the woman to have power on her head because of the angels.

Acts 17:26 And hath made of one blood all nations of men for to dwell on all the face of the earth, and hath determined the times before appointed, and the bounds of their habitation;27 That they should seek the Lord, if haply they might feel after him, and find him, though he be not far from every one of us:

More verses which show that Genesis is valid as our true history

Jude 1:6 And the angels which kept not their first estate, but left their own habitation, he hath reserved in everlasting chains under darkness unto the judgment of the great day. —11 Woe unto them! for they have gone in the way of Cain, and ran greedily after the error of Balaam for reward, and perished in the gainsaying of Core.—14 And Enoch also, the seventh from Adam, prophesied of these, saying, Behold, the Lord cometh with ten thousands of his saints,

Matteus 23:35 That upon you may come all the righteous blood shed upon the earth, from the blood of righteous Abel unto the blood of Zacharias son of Barachias, whom ye slew between the temple and the altar.

Luke 11:51 From the blood of Abel unto the blood of Zacharias which perished between the altar and the temple: verily I say unto you, It shall be required of this generation.

Hebr.12:24 And to Jesus the mediator of the new covenant, and to the blood of sprinkling, that speaketh better things than that of Abel.

Hebr. 11:1 Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen.2 For by it the elders obtained a good report.3 Through faith we understand that the worlds were framed by the word of God, so that things which are seen were not made of things which do appear.By faith Abel offered unto God a more excellent sacrifice than Cain, by which he obtained witness that he was righteous, God testifying of his gifts: and by it he being dead yet speaketh.By faith Enoch was translated that he should not see death; and was not found, because God had translated him: for before his translation he had this testimony, that he pleased God.

1 John. 3:12 Not as Cain, who was of that wicked one, and slew his brother. And wherefore slew he him? Because his own works were evil, and his brother’s righteous.

Death is an enemy

 1 Cor. 15:26 The last enemy that shall be destroyed is death.

God’s original intention could never have been that an ENEMY would roam around freely on earth, because an enemy is an intruder. Physical death is something hurtful both for man and animal, considering  all  the emotions and pain that are often involved. Getting old, sick and eventually die is usually connected with lots of tears and a number of people missing the deceased person. God’s idea of  ”very good” doesn’t involve any pain, tears and longing for friends or family members. Vegetation and insects, on the other hand, do not have such negative feelings (and probably not fish either) so they could still have been planned to die all along . They are most likely created to be included in the natural biological cycle where they die (or  wither away), and they feel no discomfort when they go through that process. It was never the intention for man to be meat eater, but of course God was prepared for that sin would arise which would lead to death, and if animals would start to die why not eating them? So the fact that we have pain and suffering in this world is due to the fall, and God certainly didn’t plan the fall.

God commanded man and animals to eat various herbs:

Man: every herb bearing seed, and every tree, in the which is the fruit of a tree yielding seed; to you it shall be for meat (Gen. 1:29)

Every beast, fowl of the air, and every thing that creepeth: (all that includes ”nephesh chayyah”): every green herb for meat (Gen. 1:30)

Man and land animals are referred to as ”creature that hath life” or ”living creature” which is ”nephesh” in Hebrew. See Gen. 1:20, 21, 24, and also Gen. 2:7 where Adam becomes ”a living soul” (nephesh chayyah). The expression shows that it concerns a certain category of living creatures that can breathe, and maybe with other characteristics – such as containing blood. Plants and flowers do not have such awareness or ability to breathe and feel pain, and they are not included in ”nephesh”. We can also read that ”the life of the flesh is in the blood” (nephesh)3 Mos. 17:11, 1 Mos. 9:4.  Adam’s job to give name to all animals also gives us further clues to what kind of animals are included in ”nephesh cayyah”. He gave name of every living creature – every beast of the field, and every fowl of the air – (nephesh chayyah) in Gen. 2:19.   After the fall, people were still not commanded to change their food sources. Meat was not allowed until Noah disembarked the Ark at Ararat, but it’s very possible that man still ate meat prior to this day.

Rom. 8:19 For the earnest expectation of the creature waiteth for the manifestation of the sons of God.20 For the creature was made subject to vanity, not willingly, but by reason of him who hath subjected the same in hope,21 Because the creature itself also shall be delivered from the bondage of corruption into the glorious liberty of the children of God.22 For we know that the whole creation groaneth and travaileth in pain together until now.

1 John 5: 19 And we know that we are of God, and the whole world lieth in wickedness.

Read this blog article about dinosaurs. 

Jesus sheep: I give them eternal life and they shall never perish? – John 10:28

sheepJohn 10:28 And I give unto them eternal life; and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. 29 My Father, which gave them me, is greater than all; and no man is able to pluck them out of my Father’s hand.

Much have been made of John 10:28-29, but verse 27 is not as popular and not always included when people try to make a point out of these verses. That is probably because the CONDITIONS for being a sheep are listed in. v. 27, and if you’re out to prove unconditional eternal security, then you’re out of luck. Verse 27 is the verse that identifies Jesus’ sheep, and we can read that they are the ones who listen to him and follow him. Furthermore, no MAN is able to ”pluck you out from his  hands”, and ”pluck out” would be something that someone other than yourself might do to you. You don’t ”pluck yourself” out from someone’s hands, but you can certainly leave Jesus if you really want to since he doesn’t force anyone to either come to him or remain with him.

God could force every single one of us to follow him, but he has chosen to give us free will and being responsible for our own actions. So if we are not his sheep, it’s our own fault and nothing that can be blamed on God. We can further read below in the same chapter that Jesus EXPECTS people to believe in him due to the works that he has done, but the fact is that people still refuse to. If we refuse to come to Jesus and obey him, we are not his sheep but we are actually the devil’s goats. People who are goats wouldn’t want to have anything to do with Jesus, and it’s a bad idea to seek to be a goat. So the context is:

John 10:25Jesus answered them, I told you, and ye believed not: the works that I do in my Father’s name, they bear witness of me. 26But ye believe not, because ye are not of my sheep, as I said unto you. 27My sheep HEAR my voice, and I know them, and they FOLLOW me: 28And I give unto them eternal life; and they shall never perish, neither shall any MAN pluck them out of my hand. 29My Father, which gave them me, is greater than all; and no MAN is able to pluck them out of my Father’s hand.

A few verses later Jesus says ”believe the works: that ye may know, and believe”, and yet some choose to disobey him. Most people in this world refuse to seek Jesus and believe in him, and that means they don’t qualify to be Jesus sheep. Jesus sheep are, again, those who listen to him and follow him.

John 10:37 If I do not the works of my Father, believe me not. 38But if I do, though ye believe not me, BELIEVE THE WORKS: THAT YE MAY KNOW, AND BELIEVE, that the Father is in me, and I in him. 

We can’t sneak into the Kingdom of God but we must go through the door which is Jesus, and Jesus has shown that he is the true shepherd. The gate is narrow, but we can pass through if we let the Holy Spirit guide us, and Jesus says ”if any man enter in, he shall be saved”. We must come to Jesus and remain with him, and if we do and endure to the end, we are saved for eternity! In this life our task is to follow and obey the true shepherd, because the wonderful promises are tied to those who do. We should make absolutely sure to belong to the body of Christ, because the body of Christ IS going to heaven and that is certain. Here is the start of the chapter:

John 10:1 Verily, verily, I say unto you, He that entereth not by the door into the sheepfold, but climbeth up some other way, the same is a thief and a robber. 2But he that entereth in by the door is the shepherd of the sheep. 3To him the porter openeth; and the sheep hear his voice: and he calleth his own sheep by name, and leadeth them out. 4And when he putteth forth his own sheep, he goeth before them, and THE SHEEP FOLLOW HIM: for they know his voice. 5And a stranger will they not follow, but will flee from him: for they know not the voice of strangers. — 7Then said Jesus unto them again, Verily, verily, I say unto you, I am the door of the sheep. 8All that ever came before me are thieves and robbers: but the sheep did not hear them. 9I am the door: by me IF ANY MAN ENTER IN, HE SHALL BE SAVED, and shall go in and out, and find pasture. 10The thief cometh not, but for to steal, and to kill, and to destroy: I am come that they might have life, and that they might have it more abundantly. 11I am the good shepherd: the good shepherd giveth his life for the sheep. 12But he that is an hireling, and not the shepherd, whose own the sheep are not, seeth the wolf coming, and leaveth the sheep, and fleeth: and the wolf catcheth them, and scattereth the sheep. 13The hireling fleeth, because he is an hireling, and careth not for the sheep. 14I am the good shepherd, and know my sheep, and am known of mine. 15As the Father knoweth me, even so know I the Father: and I lay down my life for the sheep. 16And other sheep I have, which are not of this fold: them also I must bring, and they shall hear my voice; and there shall be one fold, and one shepherd.

It does say that Jesus gave his life for the sheep, and that is true because his sheep are part of the world for whom Jesus died. We can also read that Jesus gave his life for PAUL, and also Paul is part of the world for whom Jesus died.

Gal. 2:20 I am crucified with Christ: nevertheless I live; yet not I, but Christ liveth in me: and the life which I now live in the flesh I live by the faith of the Son of God, who loved ME, and GAVE HIMSELF FOR ME.

But doesn’t it say that Jesus gives his sheep eternal life? Doesn’t eternal mean eternal? Yes, of course it does, but ”an eternal present” is still eternal even if it’s neglected or thrown away. God’s eternal kingdom is eternal whether we enter it or not, and it would be very strange if the wonderful promise to Jesus followers would only be ”temporary life”. We are not offered salvation because we have earned it, but there are still conditions for salvation. A gift is free and it’s nothing that you pay for or earn, BUT it’s still 100% free even if you have a few conditions involved. If you give someone a present that he doesn’t even accept, it’s still a free gift. It’s also a free gift if he must first go to the post office to receive it, and it’s still free even if he throws it away. If you tell your son that he is going to get a new car when he graduates from school, including free gas for as long as he live and all insurance paid, it’s also considered a free gift. But isn’t the requirement that he first graduates from school? Yes, but he doesn’t pay a dime for the car and he doesn’t earn it. Nothing says that a person who graduates from school can expect a car, and no student has the right to ask ”I’ve just graduated, so where is my car which I earned and which I expect to get?” No, someone offered this car as a gift, despite that he didn’t have to make such an offer in the first place. It’s also possible that the son takes the car and doesn’t take care of it or even neglects it. Note the conditions for getting eternal life:

John 6:54 Whoso eateth my flesh, and drinketh my blood, hath eternal life; and I will raise him up at the last day.

Romans 2:7 To them who by patient continuance in well doing seek for glory and honour and immortality, eternal life:

Hebr. 5:9 And being made perfect, he became the author of eternal salvation unto all them that OBEY HIM 

What happens if a christian does not obey all this? Still saved? Read more about Jesus sheep in this article.

How can he be clean that is born of a woman?- Job 25:4 + Job 15:14

job

Job 25 (Bildad says…) 4 How then can man be justified with God? or how can he be clean that is born of a woman? 5 Behold even to the moon, and it shineth not; yea, the stars are not pure in his sight. 6 How much less man, that is a worm? and the son of man, which is a worm?

Job 15 (Eliphaz says…)14 What is man, that he should be CLEAN? and he which is born of a woman, that he should be righteous?15 Behold, he putteth no trust in his saints; yea, the heavens are not clean in his sight.16 How much more abominable and filthy is man, which drinketh iniquity like water?

Eliphaz the Temanite, Bildad the Shuhite and Zophar the Naamathite did not always have good advice to give Job. On the contrary, God criticized them for their folly and for not having described him (God) in a correct way. God particularly turns to Eliphaz, but also his friends are included in the criticism. Job, however, is viewed by God as a perfect and upright man who speaks what is right about him, and thanks to Job’s prayers concerning his friends God shows them mercy despite their many trespasses. (It’s important to pray about people because our prayers have great impact!). Fortunately, Job’s friends took the chance to be cleansed and they obeyed God and collected some animals to offer up to him with the aim to be cleansed from their sins. Wherever there is true repentance, there is a chance to be forgiven.

Job 42:7 And it was so, that after the Lord had spoken these words unto Job, the Lord said to Eliphaz the Temanite, My wrath is kindled against thee, and against thy two friends: for ye have not spoken of me the thing that is right, as my servant Job hath.8 Therefore take unto you now seven bullocks and seven rams, and go to my servant Job, and offer up for yourselves a burnt offering; and my servant Job shall pray for you: for him will I accept: lest I deal with you after your folly, in that ye have not spoken of me the thing which is right, like my servant Job.9 So Eliphaz the Temanite and Bildad the Shuhite and Zophar the Naamathite went, and did according as the Lord commanded them: the Lord also accepted Job.10 And the Lord turned the captivity of Job, when he prayed for his friends: also the Lord gave Job twice as much as he had before.

Job 1:1 There was a man in the land of Uz, whose name was Job; and that man was perfect and upright, and one that feared God, and eschewed evil.—8 And the Lord said unto Satan, Hast thou considered my servant Job, that there is none like him in the earth, a perfect and an upright man, one that feareth God, and escheweth evil?

When we read the Bible, it’s important to pay attention to who says what to whom, why and in what circumstances. The questions in the beginning are addressed to Job by his friends, in response to Job’s conviction that he has not been guilty of any trespasses of God’s law. So we can read the views of Job’s friends in our Bible, but their views are of course not the same as God’s views . Also comments from Satan can be read in the Bible, so it’s risky to just take a verse out of context and assume it’s the view of God. We already know that there are several righteous people described in the Bible (Abraham, Lot, Enoch, Noah, Simon, Paul, etc), so Job is certainly not alone.

The great concern among Job’s friends seems to be to convince him of his guilt before God, and that man in general is naturally unrighteous. This is the same story as we often hear today – the claim that we can never be righteous before God, unless he looks at us through Jesus as a filter, and that we can never successfully avoid sins. Below we can read that Job clothed himself with righteousness by helping the poor, the fatherless, the helpless and the widows. He was eyes to the blind, feet to the lame and father to the poor, and he sorted out problems to people he didn’t even know. Job was perfect, upright and righteous because he showed his faith in God by doing good deeds and avoiding sin. He loved his neighbor as himself! No one else was righteous for Job or instead of him, but he himself acted in a righteous way. God would never consider us righteous unless we also lived holy and righteous lives.

Job. 29:12 Because I delivered the poor that cried, and the fatherless, and him that had none to help him.13 The blessing of him that was ready to perish came upon me: and I caused the widow’s heart to sing for joy.14 I put on righteousness, and it clothed me: my judgment was as a robe and a diadem.15 I was eyes to the blind, and feet was I to the lame.16 I was a father to the poor: and the cause which I knew not I searched out.

Job was perhaps not always right in his ponderings about the big questions in life (he repented when he realized that he had strayed in his thoughts and when it dawned on him how mighty God really is, and the magnitude of his wisdom), but it’s not a sin to ask God questions, nor to be sad, puzzled, bewildered and to honestly confess before God that things seem unfair – at least from our own perspective. However, it would be a sin to blame God for the evil things that happen in this world, and for wrongdoings and unrighteousness within man. If there are things we don’t understand and if we feel that we’re in despair, it’s not a sin to express our feelings before God, and neither is it wrong to ask him for advice why things are as they are. It’s good to ask for advice, as long as we don’t blame God for something he is innocent of. Sometimes it’s beneficial for us to face obstacles, because they can often make us seek God more deeply, and there is a lot of truth in the saying ”whom the Lord loveth he chasteneth”.

In the book of Job, God is mostly having a dialogue with Job himself, but God’s criticism concerns man in general. When God explains his magnificent creation, Job is learning and his questions are being answered. He can see things more clearly and he finally understands the big picture and God’s mighty ways. Job says ”I have heard of thee by the hearing of the ear but now mine eye seeth thee”. It started with much suffering and pain, but Job ended up having a much greater contact with his Lord. Job also received much blessings and continued to live multiple years on earth, but the most important goal in life is to live a life which is pleasing to God, love others as yourself and make sure your soul is saved.

Job 40:1 Moreover the Lord answered Job, and said,2 Shall he that contendeth with the Almighty instruct him? he that reproveth God, let him answer it.3 Then Job answered the Lord, and said,4 Behold, I am vile; what shall I answer thee? I will lay mine hand upon my mouth.5 Once have I spoken; but I will not answer: yea, twice; but I will proceed no further.

Job 42:1 Then Job answered the Lord, and said,2 I know that thou canst do every thing, and that no thought can be withholden from thee.3 Who is he that hideth counsel without knowledge? therefore have I uttered that I understood not; things too wonderful for me, which I knew not.4 Hear, I beseech thee, and I will speak: I will demand of thee, and declare thou unto me.5 I have heard of thee by the hearing of the ear: but now mine eye seeth thee.6 Wherefore I abhor myself, and repent in dust and ashes.

If none would be born ”clean”, that would apply also to Jesus since he too was born by a woman.

Job 14:4 ”Who can bring a clean thing out of an unclean? Not one.”

The whole sense of what Job is saying is that no one can bring other than frail and dying offspring from frail and dying parents. If this text teaches that a sinner invariably produces another sinner, then Mary, the mother of our Lord, was also born a sinner. So if Job 14:4 really does teach that a sinner must produce another sinner, there could be no way of escaping the blasphemous conclusion that Jesus also was born a sinner. Also note that not everything you read in Job can be taken literally, since many poetic expressions are used:

Job 1:21 Naked came I out of my mother’s womb, and naked shall I return thither

Do read also this article Rom. 3:10, concerning the righteous man Paul who quotes a few psalms which suggest there is no one righteous…

Vad är en människa att hon skulle vara ren? – Job 15:14

job

Job 15:14 (Elifas säger…) Vad är en människa, att hon skulle vara ren, att en av kvinna född skulle vara rättfärdig?

Job 4:17 (Elifas säger…) Kan en människa stå rättfärdig inför Gud, kan en människa vara ren inför sin skapare?  

(Job 4:17 Shall mortal man be more just than God? shall a man be more pure than his maker? – KJV)

Job 25:4 (Bildad säger…) Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna vara ren?

Elifas från Teman, och Bildad från Sua och Sofar från Naama hade inte alltid goda råd att erbjuda Job. Tvärt om så kritiserade Gud dem för deras dåraktighet och för att inte beskriva honom på ett korrekt sätt. Gud vänder sig framför allt till Elifas med sin kritik, men alla tre får sig en släng av sleven. Gud ansåg däremot att Job talade de rätta sakerna inför honom (Gud), och tack vare Jobs ödmjuka böner för sina vänner så visade Gud nåd mot dem trots deras överträdelser. (Det är viktigt att be för våra medmänniskor eftersom böner påverkar!). Tack och lov tog de chansen att få bli renade, och de lydde Gud och samlade ihop djur för att offra som brännoffer för att få föråtelse för sina synder. Där det finns omvändelse finns det chans till förlåtelse.

Job 42:7 Sedan Herren hade talat dessa ord till Job, sade Herren till Elifas från Teman: ”Min vrede är upptänd mot dig och dina båda vänner, ty ni har inte talat om mig vad som är rätt, så som min tjänare Job har gjort. 8 Tag er därför nu sju tjurar och sju baggar och gå till min tjänare Job och offra dem som brännoffer för er, och min tjänare Job skall be för er. Jag skall visa nåd mot honom och inte göra mot er som er dårskap har förtjänat. Ty NI HAR INTE TALAT OM MIG VAD SOM RÄTT ÄR, SÅ SOM MIN TJÄNARE JOB HAR GJORT.” 9 Elifas från Teman, Bildad från Sua och Sofar från Naama gick då och gjorde som Herren hade sagt till dem. Och Herren bönhörde 10 Och Herren gjorde slut på Jobs olycka när denne bad för sina vänner. Herren gav Job dubbelt upp mot vad han förut hade haft.

Job 1: 1 I landet Us levde en man som hette Job. Han var en from och rättsinnig man, som fruktade Gud och undvek det onda.—8 Då sade Herren till Åklagaren: ”Har du lagt märke till min tjänare Job? Ty på jorden finns ingen som är så from och rättsinnig, ingen som så fruktar Gud och undviker det onda.”

När man läser Bibeln är det av yttersta vikt att man noterar vem det är som säger vad till vem, när då, varför då, och i vilket sammanhang. Frågorna i de tre verserna i inledningen är adresserade till Job av hans vänner i respons till Jobs övertygelse om att han inte var skyldig till några överträdelser av Guds bud. Jobs vänners åsikter finns alltså att läsa i vår Bibel, men det är förstås inte detsamma som Guds åsikter. Även kommentarer från Satan finns ju med i Bibeln. Vi vet redan att det finns flera rättfärdiga personer beskrivna i GT och Job själv hör till dem.

Jobs vänners stora problem (som vi kan se i verserna ovan) verkar ha varit samma problem som finns hos många kristna idag, nämligen övertygelsen att vi aldrig kan leva rättfärdigt och undvika synd. Nedan kan vi se att Job klädde sig själv i rättfärdighet genom att hjälpa fattiga, faderlösa, döende och änkor. Han var rättvis, ögon åt blinda, fötter åt halta, en fader för nödställda och han redde t o m ut problem för folk han inte kände. Job var alltså rättfärdig för att han visade sin tro med gärningar och därför hade han rättfärdigheten som klädnad – i och med att han alltid var beredd att hjälpa alla nödställda. Det var alltså ingen annan som var rättfärdig åt Job, utan det var han själv som levde rättfärdigt och tillräknades den rättfärdigheten. Nuförtiden menar en del kristna att vi kan endast vara rättfärdiga genom att ikläda oss Jesus rättfärdighet, men det är inte vad Bibeln säger. Gud skulle aldrig se oss som rättfärdiga såvida vi inte också levde rättfärdigt.

Job. 29:12 Ty jag räddade den fattige som ropade, och den faderlöse som ingen hjälpare hade. 13 Den döende välsignade mig, änkans hjärta uppfyllde jag med jubel.14 I rättfärdighet klädde JAG mig, den var MIN klädnad. Rättvisan var min mantel och huvudbonad. 15 Jag var ögon åt den blinde och fötter åt den halte.16 Jag var en fader åt de nödställda, och den okändes sak redde jag ut. 

Job själv hade visserligen alltid rätt i sina funderingar om livsfrågorna (och han omvände sig när han upplevde att han gått för hårt fram), men det är ingen synd att ställa frågor till Gud och inte heller att vara deprimerad, brydd, fundersam och bekänna inför Gud att saker och ting verkar vara orättvisa – i alla fall ur ens egen synvinkel. Däremot vore det en synd att klandra Gud för synder och orättvisor som sker på jorden, och anklaga honom för att ansvarig för att det finns orättfärdiga människor. Om man har problem med att förstå hur saker och ting hänger ihop och tycker att livet går emot en, så är det inte fel att uttrycka den hopplöshet man känner inför Gud. Inte heller är det fel att fråga honom varför livet är som det är, samt att be om både råd och om nåd. Det är inte fel att bekänna hur det känns, bara man ser upp för att anklaga Gud för något som han är oskyldig till. Ibland kan det vara nyttigt att gå igenom motgångar eftersom vi lär oss söka en djupare kontakt med Gud, och det finns en del sanning i ordet ”den Gud älskar agar han”.

Visserligen säger Gud vid ett tillfälle ”du som anklagar Gud”, men även om han samtalar med Job så är det inte säkert job2att han menar att det är just Job som anklagar honom, utan snarare ”du där ute som anklagar Gud”. Gud listar ju upp massor av korrigeringar på felaktiga resonemang hos människan, genom hela Jobs bok, och det måste inte betyda att det är just Job som är den som hela tiden korrigeras. Däremot kan Job lära sig något av Guds förklaringar, och det är också det som är syftet. Job visar en stor ödmjukhet inför Gud, och förstår mer och mer alla utmärkta svar som Gud ger på Jobs rop av förtvivlan över livets motgångar. Gud älskar en person som visar ödmjuk omvändelse.

Job 39:35 (Gud säger…) Vill du tvista med den Allsmäktige, du mästare? Ge svar, du som anklagar Gud.—37 Jag är för ringa, vad kan jag svara dig? Jag lägger handen på munnen.38 En gång har jag talat, men jag säger inget mer, ja, två gånger, men jag gör det aldrig mer

(Job 40:2 Shall he that contendeth with the Almighty instruct him? he that reproveth God, let him answer it.3 Then Job answered the Lord, and said,4 Behold, I am vile; what shall I answer thee? I will lay mine hand upon my mouth.5 Once have I spoken; but I will not answer: yea, twice; but I will proceed no further. – KJV)

Job 42:Job svarade Herren och sade; 2 Jag vet att du förmår allt, inget som du beslutar är omöjligt för dig.3 Vem är den som döljer ditt råd utan förstånd? Jag har ju ordat om vad jag ej begrep, om sådant som var för underbart för mig och som jag ej förstod. 4 Lyssna nu, så vill jag tala. Jag vill fråga dig, och du må ge mig kunskap. 5 Förut hade jag hört talas om dig, men nu har jag sett dig med egna ögon. 6 Därför tar jag tillbaka allt och ångrar mig i stoft och aska.

Om man ska försöka styra orden från Jobs vänner på ett litet bättre sätt, så skulle man hellre säga att även om människor kan välja att leva rättfärdigt (som vännerna alltså inte verkar tro), så kan man poetiskt säga att hela mänskligheten som är född av kvinna har hamnat i frivillig demoralisering pga frestelser och själviskhet. Jesus var också född av kvinna men han var inte demoraliserad, och verserna säger inte att varje kvinna har ärvt orenlighet och att varje man är född orättfärdig.

Om det är viktigt att läsa Jobs bok bokstavligt trots mängder av poetiska inslag, läser du den här versen bokstavligt ifrån samma bok?

Job 1:21 Naken kom jag ur min moders liv, och naken skall jag vända tillbaka dit.

Läs gärna denna artikel om Rom. 3:10 och rättfärdige Paulus citat från några psalmer att det inte finns några rättfärdiga.