Betydelsen av sionism? Vanligtvis anhängare av Israels rätt till sitt eget land

israelSionism och antisionism — vad är det?

En del människor uttrycker sig på ett sådant sätt att det  kan tolkas som antisemitiskt – eftersom de uttrycker missaktning mot judar som grupp (och dessutom dömer Israel på ett hårdare sätt än andra länder). Då kanske de hävdar att de inte alls är antisemiter utan snarare antisionister, vilket är ett begrepp som måste förklaras eftersom det kan tolkas på olika sätt. Det är osäkert varför man vill använda sig av ett begrepp som riskerar att misstolkas och som kräver en lång förklaring? Om de exempelvis är kritiskt inställda till globalism, är det då inte lättare att använda det ordet samt säga att man är antiglobalist? Eller förhåller det sig trots allt så att de vill framhålla kritik mot just judar som grupp?

Om man snabbt gör ett sök på nätet – exempelvis wikipedia, eller ett lexikon – så ser man att grundbetydelsen av sionism är att det handlar om att vara positivt inställd till ett judiskt hemland i Israel med självbestämmanderätt. Begreppet innebär inte att man befinner sig på en viss position på en politisk höger/vänsterskala, utan det som enar är just den fundamentala rättigheten till det judiska folkets självstyre i Israel. Visserligen har det funnits en rad kända sionistiska ledare med anhängare som definierat sig som antingen höger eller vänster, och/eller som varit religiösa eller ickereligiösa, men vad gäller begreppet ”sionism” så är det alltså judarnas självstyre som är i fokus oavsett andra politiska eller religiösa ståndpunkter.

Encyclopedia Britannica förklarar ”zionism” på följande sätt

”Zionism, Jewish nationalist movement that has had as its goal the creation and support of a Jewish national state in Palestine, the ancient homeland of the Jews (Hebrew: Eretz Yisraʾel, “the Land of Israel”). Though Zionism originated in eastern and central Europe in the latter part of the 19th century, it is in many ways a continuation of the ancient attachment of the Jews and of the Jewish religion to the historical region of Palestine, where one of the hills of ancient Jerusalem was called Zion.”

Om ovan fortfarande är hur vi ska tolka ”sionism” så är jag också en sionist eller varför inte en ultrasionist – eftersom jag verkligen brinner för Israels rätt till sitt lilla putteområde som erbjudits dem av FN (baserat på ett tidigare löfte enligt Balfourdeklarationen 1917) och som de självklart inte tackade nej till utan JA. Dessutom erbjöd sig Israel att dela sitt lilla område med araberna i grannländerna trots att dessa redan innehar enorma geografisk områden, inklusive det nya Transjordanien (där judisk invandring inte var/är tillåten). Araberna tackade däremot  nej till förslaget och startade i stället krig. De araber som var förståndiga nog att stanna kvar i Israel, efter utnämnandet av landet 1948, blev fullvärdiga invånare i det nya landet med alla dess demokratiska rättigheter (samt blev befriade från att göra värnplikt för att slippa risken att behöva kriga mot sina egna arabiska bröder).

Men vad gäller termen sionism så verkar det som nya tolkningsskiftningar dykt upp på sista tiden – även om kidnappningen av ordet inte segrat. Är det egentligen rätt att begreppet börjar omdefinieras till något det tidigare aldrig betytt? Det går att dra likhetstecken med ”nationalism” som en del gärna definierar som något otroligt hemskt och fascistiskt, trots att termen bara behöver tolkas som en världsåskådning där man har fokus på gemenskapen och säkerheten inom en nations gränser, och där man slår vakt om sitt land, kultur, historia, traditioner, etc, utan att för den skull av nödvändighet hävda att den egna nationen är överlägsen andra nationer.

Antisemitism beskrivs å andra sidan enligt wikipedia som fientlighet, fördomar eller diskriminering mot judar. Det kan handla om fientlighet mot verkliga eller inbillade drag hos exempelvis den judiska religionen, kulturen eller föreställda rasmässiga egenskaper.

Mer om Israels bakgrund

Den brittiska mandatperioden i Palestina var aktuell under åren 1922-1948 (FN föreslog en delning av mandatet 1947), vilket innebär att fallet aldrig varit att judarna roffade åt sig arabiskt/palestinskt land – som svensk propaganda ofta gör gällande. Det handlar alltså inte om att ”ge tillbaka Israel till palestinierna”, eftersom landet inte tillhört palestinierna (som är araber). Under det brittiska styret så bodde både araber och judar i området.

När israelerna gick segrande ur kriget som araberna startade så erövrades nya områden till den nya staten Israel, men även Jordanien och Egypten erövrade geografiska områden (Västbanken respektive Gazaremsan). Det är märkligt nog endast Israels erövrade områden som kritiserats i gammelmedia. Inte Jordanien (trots omfattande åverkan på judiska byggnader och minnesmärken i Jerusalem) eller Egypten. Israel har även visat hur de är villiga att ge landområden för fred, genom att exempelvis ge tillbaka Sinaiområdet till Egypten, samt Gazaområdet år 2005 trots att de flesta palestinska attacker på Israel kommer från just Gaza.

Sionisten David ben Gurion var den som utropade den självständiga staten Israel 1948, men han var inte en religiös man utan såg sig själv som ateist (enligt sin egen självbiografi). Man kan därför inte påstå att alla sionister med självklarhet måste drivas av en religiös idé och/eller agera utifrån en Biblisk grund. Våldsamma pogromer och inskränkning av frihet i Europa gjorde att många judar utvandrade till Palestina för att slippa antisemitiska problem. 1909 grundades den första kibbutzen, och samma år staden Tel Aviv.

Om vi återgår till wikipedia så är sionism alltså en nationalistisk rörelse med rötter i 1800-talet som strävade efter att åstadkomma en judisk stat i det brittiska Palestinamandatet. Namnet kommer av bergsfästet Sion utanför Jerusalem som under diasporan fick symbolisera judarnas längtan tillbaka till landet Israel där judarna bott under hundratals år. Även om sionismen är baserad på en religiös tradition som kopplar judarna till Israel är det i huvudsak en politisk rörelse som blev ett svar på 1800-talets antisemitism och förtryck av judarna i Europa. Precis som David ben Gurion så kan man vara sionist utan att vara religiös, och man behöver inte ens vara jude.

I Basel 1897 sammankallade Theodor Herzls den första sionistiska världskongressen, och där uttalades sionismens mål – att skapa ”ett hem för det judiska folket i Eretz Israel, säkrat av allmän lagstiftning”. I det sionistiska Altneuland har Araber och alla andra etniska grupper samma rättigheter som judarna. Enligt wikipedia så fanns efter Herzls död 1904 två huvudriktningar inom sionismen. Dels den politiska revisionistiska sionismen som med diplomatiska medel ville skapa förutsättningar för en självständig judisk stat, dels den praktiska arbetarsionismen som ville fortsätta det pågående arbetet med att skapa judiska kolonier i Palestinaområdet. Extremistiska revisionister motsatte sig diplomati och skapade den väpnade terrorgruppen Irgun som upplöstes efter att ha förlorat en väpnad konflikt med Israels nytillsatta regering 1948.

Att vara sionist betyder inte att man anser att judar är förmer än andra …

Familjen Rothschilds – typiska judar?israel 6

Israel måste förstås få kritiseras precis som vilket annat land som helst, och politiker i Israel har förstås gjort en del dåliga beslut genom åren precis som politiker i Sverige och andra länder. Problemet är att landet Israel (och även judarna som folk) ofta bedöms på ett hårdare sätt än andra länder (eller folk, om vi talar om judarna). Om man påtalar detta problem så kan det hända att man får tillbaka: ”Jaha, så jag får inte kritisera Israel och judar för att jag då direkt anses vara en antisemit?” Men det får man förstås. Bara man undviker att övergeneralisera och dra alla judar över en kam, som om alla judar har gemensamma kafferaster och alltid drar åt samma håll. Ett annat fult knep är när man använder sig av ”guilt by association”, och använder sig av judiska avarter och menar att detta skulle vara typiskt judiskt. Hur många gånger har man inte hört historien om Rothschilds?

Rothschild var en tysk familj som blev välbeställd pga textilimport samt bankaffärer. Det var överhuvudtaget vanligt med just bankväxling bland judarna eftersom detta var en av de yrken som de tilläts ha på vissa platser, och barn eftertar ofta sina äldre släktingars yrken. Rothschildfamiljen slog sig sedan samman med jesuiterna som bl. a. arbetade för att återta tidigare katolska områden som blivit reformerta. Det kan knappast vara den judiska religiösa tron som man syftar på när man slår ner på familjen eftersom Rothschildfamiljen inte är kända för att utöva sin judiska tro. Det går förmodligen att hitta en hel del lömskt om denna familj, som är kopplad till globalism och NWO, men det är ytterst orättvist att försöka få det till att familjen skulle vara typiskt judisk, och att de står som typiska representanter för judarna (eller sionister). Jag tycker även man ska vara försiktig med att dra alla jesuiter över en kam, för det är inte säkert att de heller har dragit åt exakt samma håll i alla tider och i alla länder. Jag lärde känna en svensk jesuit för tre år sedan, och det var en ytterst sympatisk person med hög moral, som jag verkligen inte kan ge en fällande dom pga ”skuld genom sammankoppling”.

Det finns onda människor i allas vår historia så varför sätts strålkastarna på just judar, som om de vore unika när det gäller gangsterfasoner? En rättvis jämförelse är också svår med tanke på att det finns fler av vissa folkgrupper än en andra. Om man skulle leta hemskheter bland svenskar kanske man inte skulle hitta så många i jämförelse, men det beror ju på att vi helt enkelt inte är så många. Om svenskar dessutom emigrerar utomlands och gifter sig med personer ur en annan folkgrupp, så finns en tendens att det ”svenska” snabbt suddas ut och glöms bort. Kanske redan efter ett par generationer. När det gäller judarna är de betydligt fler och det finns större chans hos dem att hitta ”judiskhet” längre bak i historien.

Förutom att använda familjen Rothschild som ett av argumenten för att judar som grupp är farliga, så väljer man ut ett antal andra avvikande judar som ”typiska representanter” för judar som helhet. Jag tror många inte ens är medvetna hur orättvist de dömer judar när de väljer ut avarter som typexempel, eller febrilt letar citat från talmud eller mishna (nerskriven judisk tradition) som kan användas som slagträ mot dem. Andra människogrupper dömer de inte på samma snedvridna sätt.

Av någon anledning sätter man oändligt högre krav på landet Israel än på deras grannländer. Det klassiska misstaget som människor gör är tro på gammelmedias propaganda och därmed få för sig att Israel olagligt lagt beslag på palestiniers rättmätiga landområden. Så är dock inte fallet. Ett annat misstag är att tolka Israels försvarsåtgärder mot raketer och terrorattacker som om det i stället handlar om att försöka orsaka krångel och vedergällning.

Många som kritiserar sionism syftar på en religiöspolitisk ideologi som önskar kontrollera Israel samt utvidga sin makt i världen.  Men om detta är vad som åsyftas så är det bättre att använda ett annat begrepp eftersom ”sionism” redan varit i användning som begrepp ganska länge med en annan betydelse. Eftersom det nu finns judar som kallar sig sionister och bygger sin ideologi på fred och rättvisa, så är det olyckligt att begreppet kidnappats och fått en bister betoning.

sandy hook

Dave Wheeler, skådespelare som spelade två roller dagen för Sandy Hook dramat. En sörjande pappa och en medlem av FBI swat team. Även hans skådespelarfru var en crisis actor vid Sandy Hook. Paret är antivapenahängare och bekanta med Obamas.

Sionister och världskonspirationer

Sionismen anklagas ofta för att ligga bakom en stor världskonspiration (typ New World Order), men även andra konspirationer. Visst finns det en lång rad konspirationer/false flags, men det är ytterst olyckligt att t o m från första början förutsätta att Israel och Mossad måste ligga bakom! Det vi sett hittills är att CIA och MI5 varit skyldiga till en rad false flags, men det finns även andra länders säkerhetstjänster som varit medskyldiga till att utföra handlingar som gynnar deep state och Big Brother – ibland med stöd från regerande politiker och ibland inte. Jag tror inte att Israels Mossad alltid varit oskyldiga. Tvärt om. Men om nu flertalet västerländska säkerhetstjänster visat sig utföra mörka handlingar (inklusive Sveriges), varför är det återigen Israel som vi ska utse som världens syndabock och döma hårdast som om de vore unika? Även om jag vet att CIA och FBI utfört mycket smutsigt genom åren, och även om USA i många fall varit skyldiga till att ha startat en lång rad onödiga krig, så skulle jag ändå inte betrakta USA eller amerikaner som sämre än andra. Jag utgår ifrån att de flesta amerikaner är precis lika mycket emot deep state och globalism som jag själv (framför allt bland republikaner). Ändå kan jag läsa bedrövliga kommentarer såsom ”Look what zionist will do to get the great israel”, när det handlar om att skuldbelägga Israel för något dåd samt att tillskriva alla ”sionister” åsikter de inte säkert har.

En del antisionister uttrycker frustration över att de inte kritiskt kan få studera Israel eller förintelsen innan de (antistionisterna) omedelbart blir anklagade för att vara antisemiter, liksom att Israel på detta sätt blir immuna mot all form av kritik eftersom man automatiskt betraktas som antisemit så fort man framför minsta lilla kritik. Den analysen kanske stämmer ibland men långtifrån alltid. Jag håller med om att folk ibland kan vara för snabba att ropa ”förintelseförnekare!” om de ser någon som vill lyfta fram frågan om dödstalet i koncentrationslägren kanske borde revideras. Olika dödssiffror har presenterats genom åren (beroende på om man syftar till koncentrationslägren eller alla dödsfall under hela kriget, och om man inkluderar sjukdomar/svält eller inte) och man borde få diskutera om det sanna dödsantalet kanske är mer eller mindre utan att för den skull betraktas som förintelseförnekare. Problemet är att det tyvärr verkar finnas sanna förintelseförnekare som dessutom är extremt kritiskt inställda till både Israel och judar. Jag har vid flera tillfällen hört/läst från personer som hävdar att de inte är antisemiter, men om man sedan läser deras böcker eller artiklar så får man tyvärr en annan bild.

Vid ett tillfälle såg jag på sociala medier hur en känd person med många följare lade upp en artikel han skrivit och där titel och innehåll handlade om ett slags ungdomsläger i USA under en amerikansk-israelisk regi (tydligen med tema på krig och försvar) där man lärde ungdomarna att bl. a krigsträna mot ”palestinier” som alltså utgorde fienden i övningen. Vad skribenten glömde att skriva i sin artikel var att den tänkta fienden var palestinska TERRORISTER (vilket man kunde se i källmaterialet). Tänka sig ändå att han glömde att ta med den lilla detaljen?  Även NATO har ju haft övningar i Sverige där låtsasfienden varit ryssar, och de anser för den skull inte att alla ryssar är bovar. Jag skrev ett inlägg på bara en mening om avsaknad av det centrala ordet ”terrorister” i artikeln, och genast var det förstås en annan person som skrev ett långt inlägg om hur onda israeler är, hur de världskonspirerar, hur de roffat åt sig palestinsk mark, etc. Detta var ju helt avvikande från ämnet, men jag försvarade israelerna från hans angrepp så kortfattat jag kunde. Då dök det upp ytterligare en person som läxade upp mig för att ha avvikit från ämnet och för att jag borde ha förstått att jag inte skulle lyckas övertala andra om min syn på Israel på ett sådant forum …

Jag har lyssnat en del på Cody Snodgress intervjuer på youtube (en f.d. black ops för CIA och som på nittiotalet blev erbjuden en stor summa pengar i utbyte mot sprängning av Murphy-byggnaden i Oklahoma), och trots att youtubevärdarna skiftat så var det alltför många som förväntade sig att Cody skulle anklaga Israel/Mossad för en del saker som han varit med om under sitt halvskumma yrkesliv. När Cody inte själv nämnde Mossad  så frågade värdarna till slut om han inte märkt kopplingar till dem, vilket Cody vänligt men bestämt förnekade. Det måste vara hårt att acceptera för en person som bestämt sig för att alla false flags leder tillbaka till Israel.

Om du lägger upp en bild på President Trump där han har judisk kippa och ber vid västra muren i Jerusalem med texten ”Different presidents, same shit”, el dyl, så anser jag att det är antisemitism. Är det inte judar som sådana som man baktalar genom ett sådant inlägg? Man behöver inte vara en ultraortodox jude för att be vid västra muren. Exempelvis så bad artisten Pernilla Wahlgren och festarrangören Micael Bindefeldt vid västra muren under ett besök, och de anser sig inte vara särskilt religiösa.

abbas 1Att vara antirasist, antiglobalist, anti-NWO och antisionist går INTE hand i hand, som många vill göra gällande! Om du beskriver dig som ”antisionist” eller klagar på ”sionister”, så måste du också ta med risken att åhörare missförstår dig och tror att du är emot både Israel och judar samt kanske t o m en antisemit. Det finns tyvärr gott om människor och organisationer som anser att Israel inte borde ha en plats i mellanöstern.

Jag vill också tillägga att judarnas nivå av Gudstro och goda gärningar har ingenting med ämnet att göra – alltså huruvida Israel har rätt till sitt eget land eller om de borde ge även detta lilla område till araberna och fly tllbaka till de ställen deras förfäder en gång kom ifrån (eftersom alternativet att stanna kvar i ett land under palestinsk-arabiskt ledarskap vore detsamma som självmord). Judarna i dagens Israel är förmodligen lika sekulära som invånarna i Sverige. Förhoppningsvis kan en omvändelse ske i framtiden, men detta är som sagt ett annat ämne än ovan diskussion om landet Israel och sionismen. En del kristna gör misstaget att ansluta sig till ”antisionismen”, eftersom de fått för sig att dagens Israel inte kan vara enligt Guds vilja eftersom judarna sällan är särskilt troende. Som sagt, Israels rätt att existera gäller oavhängigt invånarnas religiösa tro, och Bibeln är fortfarande sann.

Ingen som frestas skall anklaga Gud för han frestar inte någon – och Westminster Confession of Faith

ja. 1Gud frestar ingen, än mindre orsakar synd

Om Gud inte frestar en enda människa så kan man heller inte anklaga honom för att orsaka så att människor syndar. Detta är kalvinisternas dilemma, eftersom de så starkt tror att ingenting sker emot Guds vilja (eftersom han då inte skulle lyckas vara allsmäktig) vilket då leder till att även synd sker helt enligt hans önskemål. Nej, alla kalvinister skriver inte under på detta (fast häpnadsväckande många), men då är de heller inte konsekventa med sin egen lära som baseras på TULIP. Jag tror många kalvinister inte är medvetna om vad deras egen lära kräver av dem. En del är förstås mer trogna sin lära än andra, men vad alla kalvinister har gemensamt är att ingen av dem lyckas vara helt konsekventa med sina doktriner.

Jak. 1:12. Ingen som frestas skall säga: ”Det är Gud som frestar mig.” Ty Gud frestas inte av det onda och frestar inte heller någon14 Var och en som frestas, dras och lockas av sitt eget begär.

1 Joh. 1:5 —  Gud är ljus och att inget mörker finns i honom.

Man kan tycka att ovan verser alltid borde användas som ett filter när man läser Bibeln, men kalvinister vill gärna komma runt innebörden av verserna. I deras Westminster Confession of Faith, sektion 3, kan man läsa:

I. God from all eternity, did, by the most wise and holy counsel of His own will, freely, and unchangeably ordain whatsoever comes to pass; yet so, as thereby neither is God the author of sin, nor is violence offered to the will of the creatures; nor is the liberty or contingency of second causes taken away, but rather established.

Att i ett dokument hävda att Gud förutbestämt/orsakat ALLT som sker, så kan man inte använda den motsägande brasklappen att synd är undantaget. Det skulle då handla om en motsägelse, såsom ”Jag bryter mot budorden, men inte på så sätt att jag syndar”, eller ”I vår kyrka tror vi på den klassiska treenigheten, men vi tror förstås inte att Jesus är Gud”. Man undviker inte motsägelser bara för att man skriver sig fri från dem med vackra ord i ett dokument. Inte ens om man börjar använda ett komplext ord såsom ”kompatibilitet” (compatibility), i tro att detta skulle kunna städa undan paradoxer. Om ingenting sker emot Guds vilja, så leder det förstås till att även synd sker enligt hans vilja.

Kalvinister har orsak att skruva oroligt på sig när de tvingas svara på frågan ”Sker synd enligt Guds vilja, eller emot hans vilja? Hur de än besvarar frågan så tvingas de presentera en motsägelse. Att påstå att synd sker enligt hans vilja gör förstås Gud själv till en hycklande syndare, och att påstå att synd sker mot hans vilja skulle göra att de tvingas erkänna att Gud inte förutbestämt precis allt trots allt samt att saker och ting inte sker som han hellre önskat. Det sistnämnda alternativet är vad icke-kalvinister anser, men kalvinister kan inte hålla med eftersom de inbillar sig att Guds allsmäktighet då får sig en rejäl törn.

II. Although God knows whatsoever may or can come to pass upon all supposed conditions; yet has He not decreed anything because He foresaw it as future, or as that which would come to pass upon such conditions.III. By the decree of God, for the manifestation of His glory, some men and angels are predestinated unto everlasting life; and others foreordained to everlasting death.V. Those of mankind that are predestinated unto life, God, before the foundation of the world was laid, according to His eternal and immutable purpose, and the secret counsel and good pleasure of His will, has chosen, in Christ, unto everlasting glory, out of His mere free grace and love, without any foresight of faith, or good works, or perseverance in either of them, or any other thing in the creature, as conditions, or causes moving Him thereunto; and all to the praise of His glorious grace.

Här ovan kan vi läsa att Gud förutbestämt och valt ut en skara människor som han ämnar frälsa (vare sig de vill eller inte), och att han tog detta beslut redan INNAN de ens var födda och t o m innan världen ens fanns. Det står uttryckligen att han gjorde detta val utan någon tanke på deras tro, gärningar (och alltså inte heller omvändelse), eftersom detta är egenskaper och ageranden som han själv ansvarar för att placera hos de lyckligt utvalda personerna som han lovar att frälsa och bevara. Detta leder förstås till det orimliga faktum att SYND inte har någonting med människors fördömelse att göra, eftersom Gud utvalt människor till evig fördömelse INNAN de ens fanns, och alltså innan de hunnit synda. Alltså går det inte att säga att de förtjänar helvetet pga synd, utan snarare därför att Gud utvalt dem till att vara helvetesinvånare redan innan jorden fanns.

Ändå hävdar WCF att människor anklagas för sin synd redan innan de ens hunnit få kroppar att kunna synda med – ja tusentals år innan de ens fanns. De som Gud valt att fördöma (som alltså inte har något som helst med deras tro/otro eller ageranden att göra) är alltså fördömda redan vid födseln, och dessutom lär kalvinister ut att Jesus inte ens dog för dessa förlorade människor som skapades utan minsta chans till frälsning.

VI. As God has appointed the elect unto glory, so has He, by the eternal and most free purpose of His will, foreordained all the means thereunto.Wherefore, they who are elected, being fallen in Adam, are redeemed by Christ, are effectually called unto faith in Christ by His Spirit working in due season, are justified, adopted, sanctified, and kept by His power, through faith, unto salvation. Neither are any other redeemed by Christ, effectually called, justified, adopted, sanctified, and saved, but the elect only.VII. The rest of mankind God was pleased, according to the unsearchable counsel of His own will, whereby He extends or withholds mercy, as He pleases, for the glory of His sovereign power over His creatures, to pass by; and to ordain them to dishonor and wrath for their sin, to the praise of His glorious justice.

Motsägelserna fortsätter. Vi kan läsa att Gud skulle utse människor till evig förtappelse pga sina synder, men hur hänger det ihop när Gud gjorde valet innan jordens skapelse, långt innan de hunnit synda? När de väl är födda har de inget annat val än att bli just de syndiga och vresiga människor som Gud förutbestämt att de ska vara. Eller har de en chans att få vara med bland de utvalda? Inte? Ja, då är det inte deras fel att de vänder ryggen till Gud eftersom Gud utvalt dem till detta, samt förvägrar dem en chans att kunna tro på honom. Det som är mest anmärkningsvärt är att Gud sägs ”hoppa över” en del människor (vägrar att ge dem kapacitet att tro) för sin egen personliga ÄRAS skull. Guds ära förhöjs alltså på något mystiskt sätt utav att han tvingar de flesta människor att födas fördömda och utan chans att bli frälsta. Många skulle kalla en sådan beskrivning av Bibelns Gud för hädelse. WCF lär ut att Gud faktiskt glädjer sig åt varje förlorad människa eftersom deras olycka på något sätt förhöjer hans egen gudomliga ära.

Många kalvinister protesterar då och säger ”Nej, nej! Han tvingar dem inte att vara otroende! De vill själva vara otroende syndare!” Men hur hänger det ihop med att Gud förutbestämt allt? Samt att ingenting sker emot hans vilja? Jesus dog väl heller inte för dessa människor enligt kalvinismen och L i TULIP? Om Jesus inte dött för dem, då har de väl ingen chans att bli frälsta? Kalvinismen lär vidare ut att människorna inte själva väljer sin ”natur”, utan det är Gud som gör detta val åt människorna samt ser till att de inte kan bli lösta från en destruktiv natur såvida han själv inte gör något åt det. Därmed borde man inte kunna anklaga de förlorade för sin mörka sida eftersom den påtvingats dem. Ändå vill kalvinismen göra människor ansvariga för något de inte kan påverka.

VIII. The doctrine of this high mystery of predestination is to be handled with special prudence and care, that men, attending the will of God revealed in His Word, and yielding obedience thereunto, may, from the certainty of their effectual vocation, be assured of their eternal election. So shall this doctrine afford matter of praise, reverence, and admiration of God; and of humility, diligence, and abundant consolation to all that sincerely obey the Gospel. (Westminster Confession of faith, Ch. 3)

WCF lär vidare ut att denna mystiska lära på något sätt förväntas förhöja vår beundran inför denna Gud som beter sig på det här sättet. På något sätt borde vi alltså göra som Gud, glädjas precis lika mycket åt de förlorade som åt de frälsta, eftersom alla människor till slut hamnar på de platser (himmel eller helvete) som Gud önskat och predestinerat redan innan jordens skapelse.

”En gång frälst alltid frälst” är förstås en lära som är central inom kalvinismen, vilket innebär att man egentligen inte vet om man är frälst eller inte (som man annars skulle kunna vara). Om en kristen i slutet av sitt liv börjar leva i lögn och otrohet, så måste man använda argumentet ”han/hon var inte frälst från första början, för då hade personen förblivit frälst”. Alternativt att personen fortfarande är frälst trots sin synd eftersom ingen utvald människa någonsin kan gå förlorad. Bibeln å andra sidan talar om att man kan dö om man återvänder till sin synd (Satan lärde ut det motsatta med sin ”Ni skall visst inte dö” i 1 Mos. 3:4).

Kalvinismen är ett virrvarr av ständiga motsägelser, och tyvärr hamnar man främst på kalvinistiska sidor när man gör sökningar på google. Då kanske man hamnar hos carm, aomin, gotquestion eller desiringgod, och riskerar då att bli matade med kalvinism utan att vara medveten om det.

Vad är synd?

1 Joh. 3:4 Var och en som gör synd bryter mot lagen, ty synd är brott mot lagen.

1 Joh. 1:6 Om vi säger att vi har gemenskap med honom och vandrar i mörkret, så ljuger vi och handlar inte efter sanningen. 

Gal. 5: 14 Ty hela lagen är uppfylld i detta enda budord: Du skall älska din nästa som dig själv. 

Vad är löftet om synden? Gud frestar ingen, men han hjälper oss med utvägar när frestelser kommer. Notera alltså att det inte är en synd att frestas. Gud begär inte det omöjliga utav oss utan de möjliga.

Gal. 5:16 Vad jag vill säga är detta: vandra i Anden, så kommer ni inte att göra vad köttet begär.

1 Kor. 10:13 Ingen annan frestelse har drabbat er än vad människor får möta. Gud är trofast, han skall inte tillåta att ni frestas över er förmåga, utan när frestelsen kommer, skall han också bereda en utväg, så att ni kan härda ut.

Se gärna debatten mellan ”friviljaren” Jesse Morell och carms Matt Slick här. Läs gärna om Herrens bön/Fader vår här.

Lucifer, the morning star, who is Satan and the devil – Isaiah 14:12

satan”And he said unto them, I beheld Satan as lightning fall from heaven” Luke 10:18

Satan in the New Testament is a translation from the Greek masculine noun Σατανᾶς (Satanas, Strong’s 2567) corresponding to Σατάν (Satan, 4566). He is understood as the accuser, i.e. the devil and an adversary (one who opposes someone in purpose or act). He is the name given to the prince of evil spirits who  encourages people to sin and incites apostasy from God. He is also believed to be in control of his demons (spirits of fallen angels) who can take possession of people and inflict them with diseases. Satan will be overcome on Christ’s return from heaven and bound with chains for a thousand years. When this time has passed he will walk the earth yet again, but will eventually be given over to eternal punishment. According to Blueletterbible Satan is used 27 times in the KJV (Strong’s 7854).

The question is then if Satan is the same as Lucifer, which is an expression found in Is. 14:12 and is a latin translation of the Hebrew word heylel (Strong’s 1966) – used once in the Bible. The expression ”Lucifer, Son of the morning” (KJV) is the translation from heylel ben Shachar (Strong’s 1966, 1121, 7837). The English translation Lucifer derives from the Latin term lucem ferre, which holds the meaning of light-bearer, the shining one, the morning-star, and apart from a good description of Satan (before he fell) it is a close connection to the king of Babylon based on the passage in Isaiah. The unnamed King of Babylon in chapter 14 is condemned in a prophetic vision and is called the ”morning star” (Venus is ”wandering star” visible at dawn). It could be a description of an attempt to usurp kingly power, like the failed regency of Belshazzar. Much like Satan, who did the same thing (see Ezekiel below).

Unlike the English expression, the Latin words were not used exclusively to describe this particular person in Is. 14:12. Jerome’s latin translation in the Vulgate is not in error, and he did not use capital letters in the expression (thus not rendering it a personal name). The Septuagint (a Greek translation of the Old Testament) renders the same expression ἑωσφόρος (heōsphoros) which could be translated ”bringer of dawn”, which is not too far off from Jerome’s result.

If the bringer of light spoken about (lucem ferre) is not Satan, who is he, and why does the description of him sound like the background of Satan? The king of Babylon did not fall from heaven, but he seems to be compared to a shiny bring being falling from heaven.

Is. 14:11 Thy pomp is brought down to the grave, and the noise of thy viols: the worm is spread under thee, and the worms cover thee.12 How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning! (how art thou cut down to the ground, which didst weaken the nations!13 For thou hast said in thine heart, I will ascend into heaven, I will exalt my throne above the stars of God: I will sit also upon the mount of the congregation, in the sides of the north:14 I will ascend above the heights of the clouds; I will be like the most High.15 Yet thou shalt be brought down to hell, to the sides of THE PIT.16 They that see thee shall narrowly look upon thee, and consider thee, saying, Is this the man that made the earth to tremble, that did shake kingdoms;17 That made the world as a wilderness, and destroyed the cities thereof; that opened not the house of his prisoners?18 All the kings of the nations, even all of them, lie in glory, every one in his own house.19 But thou art cast out of thy grave like an abominable branch, and as the raiment of those that are slain, thrust through with a sword, that go down to the stones of the pit; as a carcase trodden under feet.

”The sons of God” below are angels (see article) and Satan came together with them to approach the Lord God. If Satan is the same as Lucifer, it makes sense that he might have this type of conversation with God. This conversation proves that Satan is a real being, and not an abstract principle such as ”sin”.

Job 1:6 Now there was a day when the sons of God came to present themselves before the Lord, and Satan came also among them.7 And the Lord said unto Satan, Whence comest thou? Then Satan answered the Lord, and said, From going to and fro in the earth, and from walking up and down in it.8 And the Lord said unto Satan, Hast thou considered my servant Job, that there is none like him in the earth, a perfect and an upright man, one that feareth God, and escheweth evil?9 Then Satan answered the Lord, and said, Doth Job fear God for nought?10 Hast not thou made an hedge about him, and about his house, and about all that he hath on every side? thou hast blessed the work of his hands, and his substance is increased in the land.11 But put forth thine hand now, and touch all that he hath, and he will curse thee to thy face.12 And the Lord said unto Satan, Behold, all that he hath is in thy power; only upon himself put not forth thine hand. So Satan went forth from the presence of the Lord. See also Job 2. 

More examples from the old testament that Satan can be a real person:

1 Chron. 21:1 And Satan stood up against Israel, and provoked David to number Israel.

Ps. 109:6 Let thou a wicked man over him: and let Satan stand at his right hand.

Zech. 3:1 And he shewed me Joshua the high priest standing before the angel of the Lord, and Satan standing at his right hand to resist him. 2 And the Lord said unto Satan, The Lord rebuke thee, O Satan; even the Lord that hath chosen Jerusalem rebuke thee: is not this a brand plucked out of the fire?

But the same Hebrew word can also be used as a principle against God or a ”Satanic” (God-hating) being who acts on behalf of Satan:

2 Sa. 19:22 And David said, What have I to do with you, ye sons of Zeruiah, that ye should this day be adversaries unto me? shall there any man be put to death this day in Israel? for do not I know that I am this day king over Israel?

1 Ki. 5:4 But now the LORD my God hath given me rest on every side, so that there is neither adversary nor evil occurrent.

1 Ki. 11:14 And the LORD stirred up an adversary unto Solomon, Hadad the Edomite: he was of the king’s seed in Edom.—23 And God stirred him up another adversary, Rezon the son of Eliadah, which fled from his lord Hadadezer king of Zobah — 25 And he was an adversary to Israel all the days of Solomon, beside the mischief that Hadad did: and he abhorred Israel, and reigned over Syria.

This reminds us of the New Testament idea that there are many antichrists but also a specific person/being called antichrist who will appear in the last time. An antichrist is a deceiver, and the highest form of deception is someone who acts against God – such as objecting to Jesus being the Christ and the Messiah (God in flesh). Satan is against Christ, so he is the antichrist.

1 John 2:18 Little children, it is the last time: and as ye have heard that antichrist shall come, even now are there many antichrists; whereby we know that it is the last time.

2 John 1:7 For many deceivers are entered into the world, who confess not that Jesus Christ is come in the flesh. This is a deceiver and an antichrist.

nephilim3

We also have the famous passage in Ez. 28, which is addressed to the prince/king of Tyrus, with a parallel to Satan who had a similar problem with pride and subsequent defeat and disaster. We can read about someone who has a heart which is lifted up (against God) because of his riches, someone claiming to be God, someone who is perfect in beauty, someone who is extraordinary BRIGHT (repeated several times), someone who shall be brought down to the pit, someone who has been in the garden of Eden covered in precious stones, someone who is a cherub (an angel) and created so by God, someone who was on the holy mountain of God, walking on stones of fire, someone who was perfect in his ways until iniquity was found in him, someone who is cast to the ground by God due to his sin, someone who has corrupted his wisdom due to his beautiful brightness, etc. Clearly this is not the prince of Tyrus, but a comparison can be made when it comes to pride and corruption – and it is also forming a prophesy.

Ez. 28:2 Son of man, say unto the prince of Tyrus, Thus saith the Lord God; Because thine heart is lifted up, and thou hast said, I am a God, I sit in the seat of God, in the midst of the seas; yet thou art a man, and not God, though thou set thine heart as the heart of God:—5 By thy great wisdom and by thy traffick hast thou increased thy riches, and thine heart is lifted up because of thy riches:6 Therefore thus saith the Lord God; Because thou hast set thine heart as the heart of God;7 Behold, therefore I will bring strangers upon thee, the terrible of the nations: and they shall draw their swords against the beauty of thy wisdom, and they shall defile thy brightness.8 They shall bring thee down to the pit, and thou shalt die the deaths of them that are slain in the midst of the seas.9 Wilt thou yet say before him that slayeth thee, I am God? but thou shalt be a man, and no God, in the hand of him that slayeth thee—12 Son of man, take up a lamentation upon the king of Tyrus, and say unto him, Thus saith the Lord God; Thou sealest up the sum, full of wisdom, and perfect in beauty.13 Thou hast been in Eden the garden of God; every precious stone was thy covering, the sardius, topaz, and the diamond, the beryl, the onyx, and the jasper, the sapphire, the emerald, and the carbuncle, and gold: the workmanship of thy tabrets and of thy pipes was prepared in thee in the day that thou wast created.14 Thou art the anointed cherub that covereth; and I have set thee so: thou wast upon the holy mountain of God; thou hast walked up and down in the midst of the stones of fire.15 Thou wast perfect in thy ways from the day that thou wast created, till iniquity was found in thee.16 By the multitude of thy merchandise they have filled the midst of thee with violence, and thou hast sinned: therefore I will cast thee as profane out of the mountain of God: and I will destroy thee, O covering cherub, from the midst of the stones of fire.17 Thine heart was lifted up because of thy beauty, thou hast corrupted thy wisdom by reason of thy brightness: I will cast thee to the ground, I will lay thee before kings, that they may behold thee. 

The book of the secrets of Enoch (or Slavonic Enoch or 2 Enoch)

The book of Enoch (referred to in the Bible, so of high value) describes the look of the bright angels, and how one angel in particular is thrown out of heaven together with his subordinate angels. The reason for this ordeal is due to this angel’s proud attempt to be equal to God. We can recognize the description from the Bible, where it is describing Satan.

29:2 And from the rock I cut off a great fire, and from the fire I created the orders of the incorporeal ten troops of angels, and their weapons are fiery and their raiment a burning flame, and I commanded that each one should stand in his order.3 And one from out the order of angels, having turned away with the order that was under him, conceived an impossible thought, to place his throne higher than the clouds above the earth, that he might become equal in rank to my power.4 And I threw him out from the height with his angels, and he was flying in the air continuously above the bottomless.

31:4 The devil is the evil spirit of the lower places, as a fugitive he made Sotona from the heavens as his name was Satanail (Satan), thus he became different from the angels, (but his nature) did not change (his) intelligence as far as (his) understanding of righteous and sinful (things).5 And he understood his condemnation and the sin which he had sinned before, therefore he conceived thought against Adam, in such form he entered and seduced Eva (Eve), but did not touch Adam. 

The book of Enoch (or 1 Enoch, or Ethiopian Enoch)

86:1 And again I saw with mine eyes as I slept, Again I looked attentively, while sleeping, and I saw the heaven above, and surveyed heaven above. and behold a star fell from heaven, 2. And behold a single star fell from heaven. and it arose and eat and pastured amongst those oxen.—3 And again I saw in the vision, and looked towards the heaven, and behold I saw many stars descend and cast themselves down from heaven to that first star, and they became bulls amongst those cattle and pastured with them

88:1 And I saw one of those four who had come forth first, and he seized that first star which had fallen from the heaven and bound it hand and foot and cast it into an abyss: now that abyss was narrow and deep, and horrible and dark.

Origen interpreted such passages as being about manifestations of the devil, and so did  Tertullian. Calvin and Luther, on the other hand, did not – which maybe is not surprising considering the multitudes of new doctrines they have invented.

Jesus is the morning star 

Jesus is also called the morning star, because he is our true permanent bright LIGHT, and he will never lose his brightness the way Satan did. In the new Jerusalem there will not a need for the sun since the lamb (Jesus Christ) will be our light.

The mention of the morning star in the Bible:

Job 38:4 Where wast thou when I laid the foundations of the earth? declare, if thou hast understanding.—7 When the morning stars (boqer Strong’s 1242 + kowkab Strong’s 3556) sang together, and all the sons of God shouted for joy?

2 Pet. 1:15 Moreover I will endeavour that ye may be able after my decease to have these things always in remembrance.16 For we have not followed cunningly devised fables, when we made known unto you the power and coming of our Lord Jesus Christ, but were eyewitnesses of his majesty.17 For he received from God the Father honour and glory, when there came such a voice to him from the excellent glory, This is my beloved Son, in whom I am well pleased.18 And this voice which came from heaven we heard, when we were with him in the holy mount.19 We have also a more sure word of prophecy; whereunto ye do well that ye take heed, as unto a light that shineth in a dark place, until the day dawn, and the day star arise in your hearts:20 Knowing this first, that no prophecy of the scripture is of any private interpretation.21 For the prophecy came not in old time by the will of man: but holy men of God spake as they were moved by the Holy Ghost.

Rev. 2:26 And he that overcometh, and keepeth my works unto the end, to him will I give power over the nations:27 And he shall rule them with a rod of iron; as the vessels of a potter shall they be broken to shivers: even as I received of my Father.28 And I will give him the morning star.

Rev. 22:14 Blessed are they that do his commandments, that they may have right to the tree of life, and may enter in through the gates into the city.15 For without are dogs, and sorcerers, and whoremongers, and murderers, and idolaters, and whosoever loveth and maketh a lie.16 I Jesus have sent mine angel to testify unto you these things in the churches. I am the root and the offspring of David, and the bright and morning star.

Why are both Satan and Jesus Christ both resembling a morning star? Satan seems to have been the brightest of angels before his fall, and he has been chasing the son of God ever since the first pages of the Bible, where we can read about God’s prophesy ”I will put enmity between thee and the woman, and between thy seed and her seed; it shall bruise thy head, and thou shalt bruise his heel” (Gen. 3:15).

We can also read about the seed in Daniel which seems to be saying that in the last days seeds will be mixed inappropriately just like they were (due to the fallen angels) prior to the flood (described both in the book of Enoch and the book of Jasher, both books mentioned in the Bible) and which caused God to let the whole earth be covered with water. The next time the earth will be affected by fire.

Dan. 2:43 And whereas thou sawest iron mixed with miry clay, they shall mingle themselves with the seed of men: but they shall not cleave one to another, even as iron is not mixed with clay.

Scientists are already now making advanced experimentations with mixing of seeds/sperms. (If you want to read more about the situation with the disastrous mixing of animals before the flood, you can read more in the previously mentioned books.)

satan-i-kampThe beast in the bottomless pit – who was, is not and yet is

Something else that will happen during the same time is something extraordinary. Someone called Apollyon is presently trapped in the bottomless pit. This place has not yet been discovered during a hike or on the way to work, but some Christians (like Stephen Quayle) believe this pit is situated in Antarctica. Apollyon is believed to have multiple names, and one speculation is Nimrod. (In order to not go down the rabbit hole and make this article too long, I will leave it at that.) Apollyon is described as both a beast and an angel, and also a king and leader of the below described ”locusts”.

Rev. 9:1 And the fifth angel sounded, and I saw a star fall from heaven unto the earth: and to him was given the key of the bottomless pit. 2 And he opened the bottomless pit; and there arose a smoke out of the pit, as the smoke of a great furnace; and the sun and the air were darkened by reason of the smoke of the pit. And there came out of the smoke locusts upon the earth: and unto them was given power, as the scorpions of the earth have power.— 11 And they had a king over them, which is the angel of the bottomless pit, whose name in the Hebrew tongue is Abaddon, but in the Greek tongue hath his name Apollyon.

Rev. 11:And I will give power unto my two witnesses, and they shall prophesy a thousand two hundred and threescore days, clothed in sackcloth.— 7 And when they shall have finished their testimony, the beast that ascendeth out of the bottomless pit shall make war against them, and shall overcome them, and kill them.

Rev. 17:8 The beast that thou sawest was, and is not; and shall ascend out of the bottomless pit, and go into perdition: and they that dwell on the earth shall wonder, whose names were not written in the book of life from the foundation of the world, when they behold the beast that was, and is not, and yet is.

Rev. 20:1 And I saw an angel come down from heaven, having the key of the bottomless pit and a great chain in his hand.2 And he laid hold on the dragon, that old serpent, which is the Devil, and Satan, and bound him a thousand years,3 And cast him into the bottomless pit, and shut him up, and set a seal upon him, that he should deceive the nations no more, till the thousand years should be fulfilled: and after that he must be loosed a little season.4 And I saw thrones, and they sat upon them, and judgment was given unto them: and I saw the souls of them that were beheaded for the witness of Jesus, and for the word of God, and which had not worshipped the beast, neither his image, neither had received his mark upon their foreheads, or in their hands; and they lived and reigned with Christ a thousand years.5 But the rest of the dead lived not again until the thousand years were finished. This is the first resurrection.6 Blessed and holy is he that hath part in the first resurrection: on such the second death hath no power, but they shall be priests of God and of Christ, and shall reign with him a thousand years.

Satan in the New Testament

We can read about the prince of the power of the air, the spirit that is now at work in the sons of disobedience in Eph. 2:2, the devil disputing with Michael about the body of Moses (Jude 1:9) and most importantly the dragon of the Book of Revelation ”who is called the devil and Satan” (Revelation 12:9; 20:2).

Matt. 4:10 Then saith Jesus unto him, Get thee hence, Satan: for it is written, Thou shalt worship the Lord thy God, and him only shalt thou serve.

Matt. 12:26 And if Satan cast out Satan, he is divided against himself; how shall then his kingdom stand?

Mark 3:23 And he called them unto him, and said unto them in parables, How can Satancast out Satan? — 26 And if Satan rise up against himself, and be divided, he cannot stand, but hath an end.

Matt. 16:23 But he turned, and said unto Peter, Get thee behind me, Satan: thou art an offence unto me: for thou savourest not the things that be of God, but those that be of men.

Mark. 8:33 But when he had turned about and looked on his disciples, he rebuked Peter, saying, Get thee behind me, Satan: for thou savourest not the things that be of God, but the things that be of men.

Mark 1:13 And he was there in the wilderness forty days, tempted of Satan; and was with the wild beasts; and the angels ministered unto him.

Mark 4:15 And these are they by the way side, where the word is sown; but when they have heard, Satan cometh immediately, and taketh away the word that was sown in their hearts.

Luke 13:16 And ought not this woman, being a daughter of Abraham, whom Satan hath bound, lo, these eighteen years, be loosed from this bond on the sabbath day?

Luke 12:3 Then entered Satan into Judas surnamed Iscariot, being of the number of the twelve.

Luke 22:31 And the Lord said, Simon, Simon, behold, Satan hath desired to have you, that he may sift you as wheat:

John 13:27 And after the sop Satan entered into him. Then said Jesus unto him, That thou doest, do quickly.

Acts 5:3 But Peter said, Ananias, why hath Satan filled thine heart to lie to the Holy Ghost, and to keep back part of the price of the land?

Acts 26:18 To open their eyes, and to turn them from darkness to light, and from the power of Satan unto God, that they may receive forgiveness of sins, and inheritance among them which are sanctified by faith that is in me.

Rom 16:20 And the God of peace shall bruise Satan under your feet shortly. The grace of our Lord Jesus Christ be with you. Amen.

1 Cor. 5:5 To deliver such an one unto Satan for the destruction of the flesh, that the spirit may be saved in the day of the Lord Jesus.

1 Cor. 7:5 Defraud ye not one the other, except it be with consent for a time, that ye may give yourselves to fasting and prayer; and come together again, that Satan tempt you not for your incontinency.

2 Cor. 2:11 Lest Satan should get an advantage of us: for we are not ignorant of his devices.

2 Cor. 11:14 And no marvel; for Satan himself is transformed into an angel of light.

2 Cor. 12:7 And lest I should be exalted above measure through the abundance of the revelations, there was given to me a thorn in the flesh, the messenger of Satan to buffet me, lest I should be exalted above measure.

1 Thess. 2:18 Wherefore we would have come unto you, even I Paul, once and again; but Satan hindered us.

2 Thess. 2:9 Even him, whose coming is after the working of Satan with all power and signs and lying wonders

2 Tim. 1:20 Of whom is Hymenaeus and Alexander; whom I have delivered unto Satan, that they may learn not to blaspheme.

1 Tim. 5:15 For some are already turned aside after Satan.

Rev. 2:9 I know thy works, and tribulation, and poverty, (but thou art rich) and I know the blasphemy of them which say they are Jews, and are not, but are the synagogue of Satan.—13 I know thy works, and where thou dwellest, even where Satan’s seat is: and thou holdest fast my name, and hast not denied my faith, even in those days wherein Antipas was my faithful martyr, who was slain among you, where Satan dwelleth.—24 But unto you I say, and unto the rest in Thyatira, as many as have not this doctrine, and which have not known the depths of Satan, as they speak; I will put upon you none other burden.

Rev. 3:9 Behold, I will make them of the synagogue of Satan, which say they are Jews, and are not, but do lie; behold, I will make them to come and worship before thy feet, and to know that I have loved thee.

Rev. 12:7 And there was war in heaven: Michael and his angels fought against the dragon; and the dragon fought and his angels,8 And prevailed not; neither was their place found any more in heaven.9 And the great dragon was cast out, that old serpent, called the Devil, and Satan, which deceiveth the whole world: he was cast out into the earth, and his angels were cast out with him.10 And I heard a loud voice saying in heaven, Now is come salvation, and strength, and the kingdom of our God, and the power of his Christ: for the accuser of our brethren is cast down, which accused them before our God day and night.11 And they overcame him by the blood of the Lamb, and by the word of their testimony; and they loved not their lives unto the death.12 Therefore rejoice, ye heavens, and ye that dwell in them. Woe to the inhabiters of the earth and of the sea! for the devil is come down unto you, having great wrath, because he knoweth that he hath but a short time.13 And when the dragon saw that he was cast unto the earth, he persecuted the woman which brought forth the man child.14 And to the woman were given two wings of a great eagle, that she might fly into the wilderness, into her place, where she is nourished for a time, and times, and half a time, from the face of the serpent.15 And the serpent cast out of his mouth water as a flood after the woman, that he might cause her to be carried away of the flood.16 And the earth helped the woman, and the earth opened her mouth, and swallowed up the flood which the dragon cast out of his mouth.17 And the dragon was wroth with the woman, and went to make war with the remnant of her seed, which keep the commandments of God, and have the testimony of Jesus Christ.

Rev. 20:1 And I saw an angel come down from heaven, having the key of the bottomless pit and a great chain in his hand.2 And he laid hold on the dragon, that old serpent, which is the Devil, and Satan, and bound him a thousand years,3 And cast him into the bottomless pit, and shut him up, and set a seal upon him, that he should deceive the nations no more, till the thousand years should be fulfilled: and after that he must be loosed a little season.

Freemasonry?

The Taxil hoax is named after Léo Taxil (1854–1907) who claimed that the freemason Albert Pike promoted the idea that Lucifer was God and in opposition to the evil god Adonai. Freemasonry Disclosed,  1897:

”With frightening cynicism, the miserable person we shall not name here [Taxil] declared before an assembly especially convened for him that for twelve years he had prepared and carried out to the end the most sacrilegious of hoaxes. We have always been careful to publish special articles concerning Palladism and Diana Vaughan. We are now giving in this issue a complete list of these articles, which can now be considered as not having existed.”

Jesus was not against organized religion according to the Bible

church 4”Organized religion” could be a church gathering with certain basic rules

Sometimes believers try to justify their separation from other Christians, as well as church meetings, with the idea that Jesus was against organized religion. The Bible says no such thing.

During the time of the apostles Christians often met in their homes, which makes sense since they could not always take over Jewish synagogues and start having assemblies there (but sometimes they did). The climate is usually very warm in the Middle East and this means that people often could gather outside, like on top of their buildings to make room for more people. Where I live (Sweden) it is a totally different matter, and it is a huge advantage if Christians have access to a large building in order to assemble several families who can worship together in a practical way. Hence, the idea of a large building with the very suitable name ”church” – since the building is supposed to be a place where Christian believers assemble. ἐκκλησία (ekklesia, Strong’s 1577) is often translated church and could mean an ”assembly of believers”. (An assembly of Christian believers or a church building are not necessarily Babylon ….)

Naturally a certain amount of rules must be implemented in order for everyone to have a pleasant time together in their worship. The Bible (particularly the book of Acts), gives us some details how such meetings could work out and why they are even needed. A church meeting (an assembly with Christians) provides a chance for everyone to hear sermons (from a pastor), to sing worship songs together, to hear prophesies, to get healed, to edify each other, etc. These things must logically be made in a certain order to avoid total chaos.

It is true that Christ is in our midst if 2-3 persons gather in his name, but 1) let us at least do that, and 2) this does not diminish the importance of having Christian assemblies with even more believers.

Matt. 18:20 For where two or three are gathered together in my name, there am I in the midst of them

1 Cor. 3:9 For we are labourers together with God: ye are God’s husbandry, ye are God’s building.

Some Bible verses about gathering with Christians under structured conditions

It may not be a salvational matter to assemble with other Christians (and sometimes it is not even possible or preferable for various reasons), but it can be very edifying both for you and others. Maybe you believe that you know best anyway so why let some pastors speak and hold sermons you might disagree with? In that case, maybe you can enlighten fellow lost believers (like after the sermon in order to not disturb the peace). Or perhaps you are the one who needs to be enlightened after all. If you are only willing to attend a church meeting where you agree with the pastor about everything, then you will have to continue spending your Sundays alone. A church meeting is not solely there due to the sermons, but in order to have fellowship with other Christians, to sing worship songs together, etc.

Hebrews 10:24-25 And let us consider one another to provoke unto love and to good works: Not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is; but exhorting one another: and so much the more, as ye see the day approaching  

Below we get advice for church meetings:

Ja. 2:2 For if there come unto your assembly a man with a gold ring, in goodly apparel, and there come in also a poor man in vile raiment;3 And ye have respect to him that weareth the gay clothing, and say unto him, Sit thou here in a good place; and say to the poor, Stand thou there, or sit here under my footstool

Ja. 5:13 Is any among you afflicted? let him pray. Is any merry? let him sing psalms.14 Is any sick among you? let him call for the elders of the church; and let them pray over him, anointing him with oil in the name of the Lord:15 And the prayer of faith shall save the sick, and the Lord shall raise him up; and if he have committed sins, they shall be forgiven him.16 Confess your faults one to another, and pray one for another, that ye may be healed. The effectual fervent prayer of a righteous man availeth much.

The ”laying on of hands” means to officially confirm a qualified person as an elder, which is an important task done by another elder. This is indeed ”organized religion”, and if everyone had obeyed Paul’s advice in selecting elders all would be well. Unfortunately Paul himself knew that there would be believers who would deviate from his teaching rather soon.

Titus 1:4 To Titus, mine own son after the common faith: Grace, mercy, and peace, from God the Father and the Lord Jesus Christ our Saviour.5 For this cause left I thee in Crete, that thou shouldest set in order the things that are wanting, and ordain elders in every city, as I had appointed thee:—7 For a bishop must be blameless, as the steward of God; not selfwilled, not soon angry, not given to wine, no striker, not given to filthy lucre;—9 Holding fast the faithful word as he hath been taught, that he may be able by sound doctrine both to exhort and to convince the gainsayers. 

1 Tim. 4:13 Till I come, give attendance to reading, to exhortation, to doctrine. 14 Neglect not the gift that is in thee, which was given thee by prophecy, with the laying on of the hands of the presbytery.

Below we can read about ”organized religion” in the book of Acts. 

Acts 2:41Then they that gladly received his word were baptized: and the same day there were added unto them about three thousand souls42And they continued stedfastly in the apostles’ doctrine and FELLOWSHIP, and in breaking of bread, and in prayers. 43And fear came upon every soul: and many wonders and signs were done by the apostles44And all that believed WERE TOGETHER, and had all things COMMON; 45And sold their possessions and goods, and parted them to all men, as every man had need. 46And they, continuing daily with one accord in the TEMPLE, and breaking bread from house to house, did eat their meat with gladness and singleness of heart, 47Praising God, and having favour with all the people. And the Lord added to the church daily such as should be saved.

We can see above that Christians had fellowship with each other in the same place. Notice that 3000 people were saved and added to them the day in question. Baptism and breaking bread with others could not be possible unless Christians assembled together. Neither would signs and wonders have a large impact on people unless they were seen by others. Christians did not abandon the temple, even though they could of course assemble also in their homes.

When Paul was out travelling, he knew there were Christian assemblies that he could meet up with. We can see below that believers met together during a certain day and time, were taught in the temple and in homes, we can read about structured purifications and offerings,

Acts 3:1 Now Peter and John went up together into the TEMPLE at the hour of prayer, being the ninth hour.

Acts 4:1 And as they spake unto the people, the priests, and the captain of the TEMPLE, and the Sadducees, came upon them, 2Being grieved that they taught the people, and preached through Jesus the resurrection from the dead.

Acts 4:19 But the angel of the Lord by night opened the prison doors, and brought them forth, and said, 20Go, stand and speak in the TEMPLE to the people all the words of this life.

Acts 4:42 And daily in the TEMPLE, and in every house, they ceased not to teach and preach Jesus Christ.

Acts 9:19 And when he had received meat, he was strengthened. Then was Saul certain days with the disciples which were at Damascus. 20And straightway he preached Christ in the SYNAGOGES, that he is the Son of God.— 26And when Saul was come to Jerusalem, he assayed to join himself to the disciples: but they were all afraid of him, and believed not that he was a disciple. 

Acts 13:4 So they, being sent forth by the Holy Ghost, departed unto Seleucia; and from thence they sailed to Cyprus. 5And when they were at Salamis, they preached the word of God in the SYNAGOGES of the Jews: and they had also JOHN TO THEIR MINISTER.-–14But when they departed from Perga, they came to Antioch in Pisidia, and went into the SYNAGOGUE on the sabbath day, and sat down. 15And after the reading of the law and the prophets the RULERS of the synagogue sent unto them, saying, Ye men and BRETHREN, if ye have any word of exhortation for the people, say on.–

Acts 13:42 And when the Jews were gone out of the SYNAGOGUE, the Gentiles besought that these words might be preached to them the next sabbath. 43Now when the congregation was broken up, many of the Jews and religious proselytes followed Paul and Barnabas: who, speaking to them, persuaded them to continue in the grace of God. 44And the next sabbath day came almost the whole city together to hear the word of God.

Acts 14:1 And it came to pass in Iconium that together they both went into the SYNAGOGUE of the Jews, and so spoke that a great multitude of both the Jews and also of the GREEKS believed.

Acts 18:4 And he reasoned in the SYNAGOGUE every sabbath, and persuaded the Jews and the GREEKS.— 7And he departed thence, and entered into a certain man’s house, named Justus, one that worshipped God,whose house joined hard to the synagogue.8And Crispus, the chief ruler of the synagogue, believed on the Lord with all his house; and many of the Corinthians hearing believed, and were baptized.

Acts 17:1 Now when they had passed through Amphipolis and Apollonia, they came to Thessalonica, where was a SYNAGOGUE of the Jews:2And Paul, as his manner was, went in unto them, and three sabbath days reasoned with them out of the scriptures,—10And the brethren immediately sent away Paul and Silas by night unto Berea: who coming thither went into the synagogue of the Jews.—-17Therefore disputed he in the synagogue with the Jews, and with the devout persons, and in the market daily with them that met with him.

Acts 18:19 And he came to Ephesus, and left them there: but he himself entered into the SYNAGOGUE, and reasoned with the Jews. —22And when he had landed at Caesarea, and gone up, and saluted the church, he went down to Antioch.— 26And he began to speak boldly in the SYNAGOGUE: whom when Aquila and Priscilla had heard, they took him unto them, and expounded unto him the way of God more perfectly.27And when he was disposed to pass into Achaia, the brethren wrote, exhorting the disciples to receive him: who, when he was come, helped them much which had believed through grace: 28For he mightily convinced the Jews, and that publicly, shewing by the scriptures that Jesus was Christ.

Acts 19:1 And it came to pass, that, while Apollos was at Corinth, Paul having passed through the upper coasts came to Ephesus: and finding certain disciples,—8And he went into the SYNAGOGUE, and spake boldly for the space of three months, disputing and persuading the things concerning the kingdom of God. 9But when divers were hardened, and believed not, but spake evil of that way before the multitude, he departed from them, and separated the disciples, disputing daily in the school of one Tyrannus. 10And this continued by the space of two years; so that all they which dwelt in Asia heard the word of the Lord Jesus, both Jews and Greeks.— 

Acts 21:26 Then Paul took the men, and the next day purifying himself with them entered into the TEMPLE, to signify the accomplishment of the days of purification, until that an offering should be offered for every one of them. 27And when the seven days were almost ended, the Jews which were of Asia, when they saw him in the TEMPLE, stirred up all the people, and laid hands on him,

Acts 22:17 And it came to pass, that, when I was come again to Jerusalem, even while I prayed in the TEMPLE, I was in a trance;18And saw him saying unto me, Make haste, and get thee quickly out of Jerusalem: for they will not receive thy testimony concerning me. 19And I said, Lord, they know that I imprisoned and beat in every SYNAGOGUE them that believed on thee:

Acts 24:11 Because that thou mayest understand, that there are yet but twelve days since I went up to Jerusalem for to worship. 12And they neither found me in the temple disputing with any man, neither raising up the people, neither in the synagogues, nor in the city:—18Whereupon certain Jews from Asia found me purified in the TEMPLE, neither with multitude, nor with tumult.

church9Church (ekklesia) is sometimes used in CONTRAST to a group of individual believers!

1 Tim. 5:3 Honour widows that are widows indeed. 4But if any widow have children or nephews, let them learn first to shew piety at home, and to requite their parents: for that is good and acceptable before God. — 9Let not a widow be taken into the number under threescore years old, having been the wife of one man. 10Well reported of for good works; if she have brought up children, if she have lodged strangers, if she have washed the saints’ feet, if she have relieved the afflicted, if she have diligently followed every good work. 11But the younger widows refuse: for when they have begun to wax wanton against Christ, they will marry;—16If any man or woman that believeth have widows, let them relieve them, and let not the church (ekklesia) be charged; that it may relieve them that are widows indeed. 17Let the ELDERS (presbyteroi) that rule well be counted worthy of DOUBLE HONOUR, especially they who labour in the word and doctrine.—19Against an elder receive not an accusation, but before two or three witnesses20Them that sin rebuke before all, that others also may fear.

Above, Paul gives instructions to the assembly of christians (the church) concerning the treatment of widows, and he advised them to preferably take care of their own family members (like widows) rather than having the church providing for them. In that way the church could focus on those with the most urgent needs. Apparently taking care of widows was one of many functions that the church had during this time. Paul also provided regulations concerning treatments of church elders, again indicating that christian meetings were ”organized”.

3 John 1:6 Which have borne witness of thy charity before the church: whom if thou bring forward on their journey after a godly sort, thou shalt do well: — 9I wrote unto the church: but Diotrephes, who loveth to have the preeminence among them, receiveth us not. 10Wherefore, if I come, I will remember his deeds which he doeth, prating against us with malicious words: and not content therewith, neither doth he himself receive the brethren, and forbiddeth them that would, and casteth them out of the church.

The man Diotrephes refused to receive the brethren and he even cast them out of the CHURCH. So the true brethren are mentioned in contrast with the Church. The wicked person (in the church) cast them out of the church.

Acts 15:4 And when they were come to Jerusalem, they were received of the church (ekklesian), and of the apostles and elders, and they declared all things that God had done with them.—

If we can never say ”I’m going to church” because we as christians are always the church wherever we go, then neither does the above verse make any sense. Here we can read that Paul, Barnabas etc were ”received” by the church. It is better to receive godly men into church, instead of casting them out as Diotrephes did.

1 Cor. 11:1 Be ye followers of me, even as I also am of Christ.2Now I praise you, brethren,that ye remember me in all things, and keep the ordinances, as I delivered them to you. —4Every man praying or prophesying, having his head covered, dishonoureth his head.—16But if any man seem to be contentious, WE have no such custom, NEITHER the churches of God. 17Now in this that I declare unto you I praise you not, that ye come together not for the better, but for the worse. 18For first of all, when ye come together in the churchI hear that there be divisions among you; and I partly believe it. 19For there must be also heresies among you, that they which are approved may be made manifestamong you20When ye come together therefore into one place, this is not to eat the Lord’s supper. 21For in eating every one taketh before other his own supper: and one is hungry, and another is drunken. 22What? have ye not houses to eat and to drink in?or despise ye the church of God, and shame them that have not? what shall I say to you? shall I praise you in this? I praise you not.—30For this cause many are weak and sickly among you, and many sleep.—33Wherefore, my brethren, when ye come together to eat, tarry one for another. 34And if any man hunger, let him eat at homethat ye come not together unto condemnation. And the rest will I set in order when I come.

Above Paul contrasts (differentiates) ”we” with ”the church”. He is also talking about ”when ye come together in the Church”, which sounds like a physical place. Paul takes for granted that we are going away when we ”come together in the church” because he complains about people who take the chance to eat a lot of food while being in the church. Paul asks ”have ye not houses to eat and to drink in?” and ”if any man hunger, let him eat AT HOME”.

1 Cor. 14:33 For God is not the author of confusion, but of peace, as in all churches of the saints. 34Let your women keep silence in the churches: for it is not permitted unto them to speak; but they are commanded to be under obedience as also saith the law. 35And if they will learn any thing, let them ask their husbands AT HOME: for it is a shame for women to speak in the church.

Paul says above women should be silent in a teaching situation in church (not when it comes to singing, making prophesies, translating tongues, etc) and in this instance he is speaking of a certain place (away from home) and not a metaphor for believing people because he then gives permission for them to speak at home.

1 Cor.16:2 Upon the first day of the week let every one of you lay by him in store, as God hath prospered him, that there be no gatherings when I come.— 15I beseech you, brethren, (ye know the house of Stephanas, that it is the firstfruits of Achaia, and that they have addicted themselves to the ministry of the saints,) 16That ye submit yourselves unto such, and to every one that helpeth with us, and laboureth. 17I am glad of the coming of Stephanas and Fortunatus and Achaicus: for that which was lacking on your part they have supplied. 18For they have refreshed my spirit and yours: therefore acknowledge ye them that are such.19The churches of Asia salute you. Aquila and Priscilla salute you much in the Lord, with the church that is in their house. 

2 Cor 8:4 Praying us with much intreaty that we would receive the gift, and take upon us the fellowship of the ministering to the saints.—  19And not that only, but who was also chosen of the churches to travel with us with this grace, which is administered by us to the glory of the same Lord, and declaration of your ready mind:— 

We are supposed to be the body of Christ, which means many members with many gifts and talents. God has set some in the church (the body of Christian members) to be apostles, prophets, teachers, etc. Paul speaks about the importance to use the spiritual gifts in a certain order – in an organized way.

1 Cor. 12:12 For as the body is one, and hath many members, and all the members of that one body, being many, are one body: so also is Christ.— 28 And God hath set some in the church, first apostles, secondarily prophets, thirdly teachers, after that miracles, then gifts of healings, helps, governments, diversities of tongues.29 Are all apostles? are all prophets? are all teachers? are all workers of miracles?30 Have all the gifts of healing? do all speak with tongues? do all interpret?31 But covet earnestly the best gifts: and yet shew I unto you a more excellent way.

1 Cor. 14:1 Follow after charity, and desire spiritual gifts, but rather that ye may prophesy.2 For he that speaketh in an unknown tongue speaketh not unto men, but unto God: for no man understandeth him; howbeit in the spirit he speaketh mysteries.But he that prophesieth speaketh unto men to edification, and exhortation, and comfort.4 He that speaketh in an unknown tongue edifieth himself; but he that prophesieth edifieth the church.5 I would that ye all spake with tongues but rather that ye prophesied: for greater is he that prophesieth than he that speaketh with tongues, except he interpret, that the church may receive edifying.— So likewise ye, except ye utter by the tongue words easy to be understood, how shall it be known what is spoken? for ye shall speak into the air.— 11 Therefore if I know not the meaning of the voice, I shall be unto him that speaketh a barbarian, and he that speaketh shall be a barbarian unto me.12 Even so ye, forasmuch as ye are zealous of spiritual gifts, seek that ye may excel to the edifying of the church.13 Wherefore let him that speaketh in an unknown tongue pray that he may interpret. —16 Else when thou shalt bless with the spirit, how shall he that occupieth the room of the unlearned say Amen at thy giving of thanks, seeing he understandeth not what thou sayest?17 For thou verily givest thanks well, but the other is not edified.18 I thank my God, I speak with tongues more than ye all:19 Yet in the church I had rather speak five words with my understanding, that by my voice I might teach others also, than ten thousand words in an unknown tongue.—  23 If therefore the whole church be come together into one place, and all speak with tongues, and there come in those that are unlearned, or unbelievers, will they not say that ye are mad?24 But if all prophesy, and there come in one that believeth not, or one unlearned, he is convinced of all, he is judged of all:25 And thus are the secrets of his heart made manifest; and so falling down on his face he will worship God, and report that God is in you of a truth.26 How is it then, brethren? when ye come together, every one of you hath a psalm, hath a doctrine, hath a tongue, hath a revelation, hath an interpretation. Let all things be done unto edifying.27 If any man speak in an unknown tongue, let it be by two, or at the most by three, and that by course; and let one interpret.28 But if there be no interpreter, let him keep silence in the church; and let him speak to himself, and to God.29 Let the prophets speak two or three, and let the other judge.30 If any thing be revealed to another that sitteth by, let the first hold his peace.31 For ye may all prophesy one by one, that all may learn, and all may be comforted.32 And the spirits of the prophets are subject to the prophets.33 For God is not the author of confusion, but of peace, as in all churches of the saints. 

Here is a similar article about the same topic.

Lista med 50 exempel på att jorden är platt. Varför tvivlar folk på ett jordklot?

flat earth”Prisa honom, ni himlars himmel och ni vatten ovan himlen” (Ps. 148:4)

Jag har tidigare skrivit en artikel ur ett bibliskt perspektiv – om hur den mest naturliga läsningen av Bibeln ger en bild av en stationär jord placerad på fyra pelare och som inte rör sig under ett slags himlavalv. Detta bevisar inte att jorden är platt, men däremot att det är den mest naturliga läsningen av Bibeln. I den här artikeln  har jag dock valt att lista några av de vanligaste argumenten som plattjordanhängare (oavsett tro) använder sig utav. Se listan längre ner.

Det är inte helt ologiskt att skriva en del om en platt jord i dessa dagar eftersom plattjordrörelsen fullständigt exploderat de senaste två åren, och en ”plattjordkonferens” har nyligen avslutats i North Carolina. I stället för att håna, förnedra och förolämpa borde man (framför allt som kristen) försöka ha lite tålamod när det handlar om människor som har andra uppfattningar än oss. Bibeln säger t o m att vi sha ha tålamod även vad gäller syndare (utan att självklart accceptera synden), och att tro på en platt jord räknas väl inte ens som en synd? Några vanliga frågeställningar måste avklaras först.

flat earth 5.jpg

Notera att nordpolen är i mitten och sydpolen består av Antarktis runt skivan. Solen och månen cirkulerar i spiralformade banor mellan Stenbockens och Kräftans vändkretsar och åstadkommer årstider och skiftningar i soltimmar.

Vanlig motfråga 1: Hur skulle miljontals människor kunna bevara en sådan enorm hemlighet?

Plattjordanhängare tror inte att miljontals människor känner till saken utan endast några få bland den allra yttersta makteliten. Ytterst få känner till att månlandningen är en bluff, men betydligt färre känner till sanningen om Antarktis och att alla kontinenter befinner sig på samma platta skiva. Plattjordanhängare tror att 99,9% av NASA-anställda inte alls är involverade i hemligheten utan arbetar begränsat med just sina specifika arbetsuppgifter – i vissa fall med hjälp av data från andra. De som däremot är involverade är mestadels militärer, och ofta även frimurare. Som militärer måste de skriva under sekretessavtal om att inte delge andra information om sina militära uppdrag, och avvikelser från detta innebär inte bara en risk att man får sparken och förlorar pension och ekonomisk trygghet, utan de kan även stämmas upp över öronen och sättas i fängelse för brott mot rikets säkerhet. För att inte tala om riskerna att drabbas av ännu allvarligare saker. Det är uteslutet att någon skulle få clearance att avancera högre upp bland militära hemligheter såvida personen inte först visat sig vara fullständigt pålitlig och lojal till globalismen (i dubbla bemärkelser).

Ändå har förstås allehanda hemlig information från NASA läckt ut, men vilka nyhetskanaler skulle välja att ta upp den kontroversiella tråden om exempelvis en platt jord (eller månlandningen) och sprida den vidare? Inte många. En sådan reporter skulle förmodligen få sparken, och dennes chefer skulle nog anse att deras tidning eller nyhetskanal skulle få ett dåligt rykte om någon anställd spridit nyheter som den stora massan anser är bevisat som ultrafake news. Alltså kommer något sådant inte att ske. Bart Sibrel (mannen bakom filmen A funny thing happened on the way to the moon), avslöjade att NASA fejkat att de kommit halvvägs till månen (baserat på material från NASA själva), men trots att detta är fullt bevisat har det inte fått någon nyhetsplats i gammelmedia (och endast i viss alternativ media). Eftersom många (de flesta?) människor inte själva letar upp nyheter i alternativ media så förblir de lyckligt ovetande om vissa saker, och kan därför anklaga månlandningsskeptiker för att vara korkade konspirationister och foliehatter. Därför fortsätter den största delen av mänskligheten att censurera oliktänkande genom att skratta, håna och tysta ner. (De flesta månlandningsskeptiker är inte är plattjordtroende – åtminstone inte än.)

Vanlig motfråga 2: Det finns ju hur mycket bevis för en globformad jord som helst från NASA!  

Vill man diskutera med plattjordanhängare så måste man först förstå varför hänvisningar direkt eller indirekt till NASA faller platt (hehe). Med tanke på allt fejkeri som NASA gjort sig skyldig till (inte bara månlandningen och fotografierna på Mars) måste man försöka förstå varför alla människor inte godtar NASA:s information hur som helst. NASA har ljugit så mycket gällande jorden, månen, ISS, Hubble, etc, vilket vem som helst kan kolla på NASA:s egna filmer på youtube. Sök på ”NASA + iss + hoax” el. dyl, och då får du flera förslag på filmer med tydliga green screens, astronauter hängandes i vajrar, kvinnor med högt hår som inte alltid konsekvent lutar uppåt, astronauter som rör sig i vatten trots att de sägs röra sig i rymden, etc. Hela månlandningen är förstås ultrafejk (vilket man kan se i ”A funny thing happened on the way to the moon”, eller bland de fejkade fotona här, eller hos youtubekanalen Moonfaker), vilka tyvärr ger fog för att inte lita på NASA överhuvudtaget.

FE photoshop.jpegVad gäller jorden så är det problematiskt att NASA erkänner (genom Richard Simmons) att den berömda bilden ”Blue Marble”, som sägs vara från 1972, är photoshoppad. Moln rör sig regelbundet och omformas, men på NASAs foton så kan deras molnsjok vara identiska under ett helt dygn. Likaså finns flera identiska partier av molnformationer på samma jordklot. NASAs bilder visar också hur vissa kontinenter är proportionellt större än andra på en del bilder, men har helt andra proportioner på andra bilder. Om exempelvis Sydamerika har en och samma storlek på en del bilder, så kan omöjligen Nordamerika ha olika storlekar på dessa bilder. Under en period hävdade NASA att jordklotet är svagt päronformat och inte alls helt runt (och under en annan period hävdade NASA att jordklotet buktar utåt vid ekvatorn), men på deras CGI-bilder så visas åtminstone jorden som perfekt rund. Att NASA är beryktade lögnare (och lögnerna är många) är inget bevis för att jorden är platt, men däremot att de har saker att dölja.

Vanlig motfråga 3: En del folk fullkomligt älskar konspirationsteorier och letar efter dem!

Om du vill nå plattjordanhängare så är det bäst att utgå ifrån att de flesta av dem HATAR konspirationer/false flags och suckar varje gång de upptäcker ytterligare en historia som inte stämmer överens med verkligheten.  Trots att de förtvivlat försöker finna stöd för ihåligheterna i den officiella historien så misslyckas de och ser sig därför tvingade att konstatera det uppenbara – att det handlar om en konspiration.

Det är totalt slöseri med tid att håna och förklara hur korkade du tycker att de är. De vet redan hur du känner för de har en gång i tiden resonerat på liknande sätt. Men skillnaden är att de numera känner till argumenten på båda sidor om saken medan DU kanske bara känner till argumenten från den ena sidan. Denna obalans i kunskap omöjliggör en vettig debatt eftersom de måste börja med att undervisa dig om vad plattjordanhängare tror, alltmedan du kanske vägrar att lyssna och är mer upptagen av att söka ännu fler sätt att förklara hur korkade de är. Precis som om det skulle hjälpa. Precis som om de inte hört detta om och om igen. I stället är det deras argument du bör fokusera på, men då måste du förstås börja med att ta reda på vilka de är. Om du väljer att ”motbevisa” plattjordanhängare och gör misstaget att köra med halmgubbar (använda argument som de inte tror på), då ger du plattjordanhängare ännu mer bränsle på brasan. Uppenbarligen så är deras argument så lysande att du tvingas ljuga om dem?

LISTA med 50 exempel/argument

footstool

Is. 66:1 Thus saith the Lord, The heaven is my throne, and the earth is my FOOTSTOOL

Argumenten är ganska kortfattade så vill du studera detaljerna så rekommenderar jag att du googlar ”flat earth” + det ämne du är intresserad av. En del argument som används fungerar både på en glob och en platt jord. Många FE-videomakare repeterar ganska ofta att tittarna inte bara ska tro på vad de säger, utan själva undersöka saker och ting. Om du däremot vill ha ett humoristisk sätt att lära dig plattjordargument så får du absolut inte missa Flat Earth Mans videofilmer, såsom denna (och resten finns på hans youtubekanal).

 1. Det främsta argumentet är förmodligen att ingen krökning av jorden märkligt nog har uppmätts eller upptäckts, vilket förstås är ett problem för ett jordklot.  Flygplan, väderballonger, och raketer försedda med filmutrustning har visat en avsaknad av en krökning även upp till ca 320 kilometers höjd. De enda filmerna som visar en krökning är de från NASA, genom CGI eller fiskögeobjektiv. När Felix Baumgartner gjorde sitt uppmärksammade hopp från hög höjd syntes en markant krökning på film, men när Felix befann sig inuti sin farkost på samma höjd så syntes däremot ingen krökning alls utanför utan bara en platt jord.
 2. Horisonten befinner sig alltid i observerarens ögonnivå oavsett höjd. Om jorden vore ett klot så skulle man på högre höjd (t ex i ett flygplan på 10000 meters höjd) behöva titta successivt mer ”neråt” för att se horisonten pga jordens krökning.
 3. Trots att jorden snurrar kring sin axel med ca 1610 km i timmen (hastighet beroende på plats) och rusar fram genom rymden runt solen med en hastighet av ca 107000 km i timmen så kan man ligga på rygg på gräsmatten en varm sommardag och se fjäderlätta moln i sakta mak dra sig fram över himlen i olika riktningar, eftersom atmosfären (och allt som befinner sig i den) sägs följa med jordens alla rörelser. Det går konstigt nog inte att känna eller se denna förtvivlat snurrande karusell på minsta vis, utan vi måste bara anta att det fungerar som NASA säger, trots att våra sinnen säger något helt annat.
 4. Borde det inte vara livsfarligt för exempelvis varmluftsballonger att flyga runt i atmosfären, framför allt vid ekvatorn, när både jord och atmosfär toksnurrar i en hisnande hastighet kring jordens axel, samt rusar snabbare än en kanonkula runt solen? I verkligheten behöver luftballonger inte ens behöva öka hastigheten för att försöka hänga med i svängarna och hålla sig ovanför samma stad som där den startade.
 5. Man kan se solen lysa upp endast delar av ett och samma molnområde, precis som om solen befann sig ganska nära. Hade solen befunnit sig på 149600000 kilometers avstånd så borde solstrålarna lyst upp på ett annat sätt över en bredare yta. Man kan mäta solens position genom att följa de breda solstrålarna tillbaka till området där de som mest smalnat av (konvergerat) strax ovanför molen.
 6. Precis som när man kan se hur solen orsakar ”hotspots” i delar av moln när man befinner sig under molen har amatörballongflygningar visat hur solen orsakat ”hotspots” även ovanför molnen. Om solen varit på ett avstånd på miljontals kilometer så hade sådana lokala solfläckar inte kunnat åstadkommas.
 7. Flygplanspiloter behöver aldrig sänka ner nosen för att korrigera för jordens krökning. Gravitet kan förstås inte lösa problemet eftersom piloterna har en höjd att anpassa sig till vilket de måste göra själva. Det går att räkna ut hur ofta som ett plan måste korrigeras för att hålla sig på samma bestämda höjd (typ varannan minut), men något sådant behöver piloterna alltså aldrig göra. Ändå kan de ligga på samma höjd genom att vara passiva. Likaså har piloter aldrig några problem att landa i hög hastighet på en snurrande jord.
 8. Med tanke på att ett flygplan teoretiskt sett skulle hamna ute i rymden om piloten bara undvek att styra neråt (för att kompensera för jordkrökningen) och i stället lät planet flyga på samma höjd hela tiden, så blir det svårare att förstå riskfyllda raketuppskjutningar då flygplan borde klara saken. Varför skjuts förresten NASAs raketer aldrig rakt upp utan sidledes?
 9. Darryl Marble (D. Marble) har utfört ett känt experiment med ett lod på en flygrutt i USA och som borde känna av om planet utfört några nosdykningar över jordens krökning. Lodet var jämnt under hela flygturen.
 10. Om jorden snurrar med en hastighet på 1610 km i timmen så borde en helikopter kunna cirkulera på samma ställe i luften och vänta tills jorden förflyttat sig så att den önskvärda destinationen närmat sig … Flygtider borde också variera beroende om man flyger västerut eller österut (med eller emot jordens rotation), men i själva verket är flygtiderna detsamma.
 11. Ett gigantiskt problem för en globformad jord är de exempel då piloter under nödlandningar plötsligt hamnat i ett land som de inte ens borde flyga över. T ex när en pilot på China Airlines på en rutt från Taiwan till Los Angeles (finns också ett fall med Cathay Airways från Hong Kong) väljer att landa i Alaska, i stället för Hawaii som ligger utmed flygsträckan och med utmärkta sjukhus för den födande kvinnan ombord. Vanligtvis vill ju flygbolag och dess piloter spara bränsle och tid (och människoliv). Jämför man däremot med en platt jord så ser man att Alaska ligger utmed flygrutten och skulle vara den närmaste flygplatsen, vilket skulle kunna förklara situationen. Det finns ett antal sådana märkliga nödlandningar i fel land …
 12. flights.jpegDet är även oförklarligt att flygturer i den södra hemisfären inte går att följa på websidor online på samma sätt som för den norra hemisfären. Flygplanen försvinner nämligen från skärmen strax efter start och återfinns igen strax före landning. När det gäller den norra hemisfären kan flygplan följas hela vägen från start till landning. Vidare är det ytterst märkligt att flygplan inte flyger den rakaste och mest bränslesnålaste rutten mellan städer på de södra kontinenterna, utan i stället helt omotiverat flyger in i den norra hemisfären för att sedan åka söderut igen. Både piloter och flygvärdinnor får ofta frågan varför man inte kan åka direkt mellan exempelvis Santiago och Kapstaden (utan att först behöva åka till London eller Dacca i norra Afrika), och det finns inga bra svar på det. Att mellanlanda i Los Angeles när man åker mellan Australien och Chile är ett annat exempel på en förbluffande dålig färdväg. Samt mellanlandningar i Dubai när man åker mellan Johannisburg/SA och Perth/AU. Jämför man de här långturerna på en platt jord så ser vi däremot att de är spikraka, och mellanlandningarna (exakt där de sker) är fullkomligt motiverade och logiska. Det går visserligen att hitta ett fåtal direktflyg vad gäller långrutter i södra hemisfären, men de är få, de är ofta fullbokade, de är ofta inställda, de är ofta avskräckande dyra och frågan är om de ens finns på riktigt. Enstaka fall av verkliga långturer har bekräftats, men frågan är då hur planet verkligen har flugit? På youtube kan vi exempelvis se en film som visar en man som tog med sig sin kompass vid en långtur från Chile till Australien, men den visade något helt annat än flygplanets kompass.
 13. gopro.jpgAtt flyga tvärs över Antarktis borde bevisligen ibland vara den kortaste och därför bästa rutten i många fall (t ex mellan Chile och Australien), men ändå görs aldrig detta. Skälet sägs vara risken för kyla, men på 10000 meters höjd är det väl alltid kallt, och om man lyckas åka till månen och tilbaka borde man väl kunna finna teknik för att flyga i normal kyla? Dessutom så är det redan flitig trafik mellan Antarktis och Argentina (och andra länder) som inte verkar stöta på några flygproblem. Om jorden vore platt däremot så är det logiskt att inte kunna flyga över Antarktis (till andra sidan) eftersom det då handlar om att åka över kanten på deras jordmodell och som (enligt många anhängare) förhindras pga himlavalvet som har har sin markkontakt utanför Antarktis.
 14. Tyko Brahe var starkt emot den heliocentriska modellen och menade att stjärnornas position borde ändra sig, från jordens perspektiv, om jorden cirkulerar runt solen. I stället behåller stjärnor sina positioner över hela året, trots allt snurrande och den långa jordresan runt solen. Hur kan polstjärnan ständigt behålla sin position direkt över nordpolen trots att jordklotet snurrar kring sin egen axel och rusar runt solen i en hisnande hastighet? Hur kan polstjärnan synas ända ner till Stenbockens vändkrets? Många kan intyga att de ser Polstjärnan i exakt samma prick på fönsterrutan året runt, trots att jorden alltså snurrar och färdas genom rymden runt solen. Trots att tusentals år nu förflutit så har alla stjärnkonstellationer behållit sitt mönster och behållit sina exakta positioner. Trots att jorden roterat och snurrar varv efter varv runt solen. Var än jorden befinner sig i sin krets runt solen så har dessa konstellationer alltid befunnit sig på samma plats, dag efter dag.
 15. Medan polstjärnan och närliggande stjärnkonstellationer är synliga på en stor yta av jorden, och faktiskt samtidigt på sydligare delar, så är fallet det motsatta när det gäller Det Södra Korset som endast kan ses i vissa områden på södra halvklotet. Även konstellationen Ursa Major kan beskådas från nordpolen ner till 30 gradlig sydlig latitud. Det finns ytterligare konstellationer som kan ses långa sträckor. Kan människor se genom jordklotet? (Se hur stjärnor ser ut utan NASAs CGI här.)
 16. Om solen har det officiella enorma avståndet från en ideligen roterande jord så är det svårt att förklara varför exempelvis Afrika kan ha enormt höga temperaturer medan det är jättekallt i Antarktis som inte ligger långt från Afrika.
 17. Med tanke på solens avstånd och den roterande runda jorden som cirkulerar jämnt runt solen i samma universumtemperatur, så borde Arktis och Antarktis ha liknande klimat, temperatur och väderförhållanden. I själva verket är det stora skillnader mellan Arktis och Antarktis även vad gäller soltimmar. På en platt jord däremot så har dessa två områden logiska klimatskillnader och antal soltimmar.
 18. Sommardagarna (med dess soltimmar) är längre i den norra hemisfären än i den södra med motsvarande nord- och sydliga latituder. Det är svårförklarligt när det gäller en roterande glob som rusar genom universum runt solen, men på en plattjordmodell är resultatet förväntat. Norrsken är lättare att förstå om jorden är platt (och där solen i en bana kretsar närmare polcirkeln än övriga tider på året), liksom att det runt midsommar är ljust även nattetid i norr – till skillnad från när en glob snurrar kring sin axel varje dygn och jämnt fördelat över hela året. Även gryning och skymning beter sig märkligt nog annorlunda över och under ekvatorn, där dessa pågår längre på den norra sidan. Likaså kan solen vara frånvarande vid Antarktis under långa perioder på somrarna. Allt detta är oväntat vid heliocentrism men väntat vid geocentrism. Det finns påståenden om att midnattssol kan ses vid Antarktis, men trots dagens avancerade filmutrustning har detta aldrig uppvisats. De filmer som visas har tydliga avbrott. Det borde inte vara så svårt att låta en filmkamera gå under 24 timmar och lägga ut det på nätet, men detta har aldrig gjorts. Däremot finns en uppsjö av 24timmarsfilmer när det gäller Arktis och dess midnattssol. En jämnt roterande jord borde inte visa de variabler vad gäller årstider och mellan nord och syd som vi kan se i verkligheten.
 19. FE3Om jorden roterar kring sin axel och snurrar runt solen, borde då inte middagstid/midnatt (och dag/natt) ändras när jorden kommit halvvägs runt solen efter 6 månader? Hur kan det vara mitt på dagen när solen står högst, på båda sidor av jordens varv runt solen? Borde inte klockan justeras 12 timmar?
 20. Vacuum kan inte existera i sammanhang med en öppen yta utan skiljelinjer i anslutning till en yta med icke-vacuum. Ändå är detta vad vi måste tro om rymden ovanför vår atmostfär.
 21. Vatten brukar försöka finna sin egen medelnivå, i stället för att fogligt låta sig krökas jämnt runt en glob. Dessutom brukar vatten rasa av från på ett objekt som både snurrar och rusar fram med blixtens hastighet. När det gäller jorden så gäller inte den vetenskapen? Om det är gravitet som har en sådan magiskt och stark kraft att den kan få vatten att kröka sig och hållas kvar, hur kommer det sig att lätta fiskar förmår trotsa dessa krafter och simma åt motsatt håll?
 22. Antarktis yta verkar vara ofantligt mycket större i verkligheten än den officiella siffran, med tanke på de som gjort omseglingar (inkl. både Kapten Cook, James Clarke Ross och besättningen på det brittiska fartyget Challenger) som vittnat om en mycket större yta med tanke på tiden och de tillryggalagda kilometrarna.
 23. Otaliga är de fall där man kunnat se landmassor, berg, skyskrapor, fyrtorn, kranar, etc, på avstånd som borde varit omöjliga om jorden haft den officiella krökningen. Objekten borde ha skymts bakom jordens krökning. Ändå går de bevisligen att se på ”omöjliga” avstånd. Man kan exempelvis se Chicagos skyline på andra sidan sjön Lake Michigan trots ett avstånd på ca 80 km. Rob Skiba gjorde ett eget försök och kunde en hyfsat klar dag se Chicagos skyline från ca 74 km avstånd. För att se fler exempel är det bara att googla och det finns verkligen ingen brist på exempel. Vart och ett av dessa exempel är ett problem för en glob men förväntat vad gäller en platt jord. Det finns alltså en avsaknad av en jordkrökning från både höga höjder liksom horisontellt.
 24. Samuel Rowbotham gjorde vid det förra sekelskiftet flera experiment vid Old Bedford Level i England med hjälp av bl. a teleskop, där han bevisade att vattnet i kanalen inte visade någon krökning under en sträcka på nästan 10 km. Den röda flagga som en person hade fastsatt på en båt borde helt ha försvunnit bakom den förväntade jordkrökningen, men i stället kunde den ses under hela sträckan.  Rowbottham gjorde även en rad andra experiment (med teleskop, lod, sextanter, etc), som bevisade avsaknad av jordkrökning. Detta orsakade en helt debatt om jordens form vid det förra sekelskiftet.
 25. Hur kommer det sig att punkten för sydpolen är så svår att hitta, och varför finns en officiell placering av den nuvarande sydpolen (med påle) när punkten bevisligen inte stämmer ens enligt de som satt upp den? På en platt jord behövs inte ursäkten att den geocentriska sydpolen flukturerar.
 26. Varför är det så viktigt att nordpolen och sydpolen betraktas som no-fly-områden?  Eftersom nord och sydpol är no-fly-områden så kan man heller inte flyga runt jorden i nord/sydlig riktning utan endast i öst/västlig riktning. Varför inte sätta igång att utföra sådana flygningar, för som det är nu så kan man tro att avsaknad av sådana flygningar beror på att det helt enkelt inte går.
 27. Vadan alla restriktioner och varningar att hålla sig borta från Antarktis via Antarktisförordningen (ATS), och varför är överträdelse så allvarligt att man t o m kan bli skjuten om man skulle närma sig området utan inbjudan? Är isen så hemlig? Om det endast är byggnaderna som är hemliga borde det väl gå att bevaka just dem i stället för all is över hela Antarktis? Många andra länders gränser är inte fullt så allvarliga att överträda trots markant ökade risker för allvarliga brott, ökade våldtäkter, gruppvåldtäkter, mord och terrorism.
 28. maskrosHur kan gravitet orsaka så att stora hav och elefanter kan tryckas kvar på jordens yta, medan lätta maskrosfrön, insekter och ballonger kan lyfta uppåt? Lagen om densitet? Ja, densitet skulle räcka som svar och göra gravitet omotiverat och motsägelsefullt. Jordens gravitetskraft är starkare än månens, men ändå lyckas månen ibland få en starkare dragningskraft och välja ut vissa sorters vatten som den drar till sig emellanåt och orsaka ebb och flod? Månen rör sig i en jämn bana runt jorden, så varför följer ebb och flod inte månens rörelser utan lever sitt eget liv? Månen håller sig alltså kvar i jordens närhet pga gravitet, men hur kan graviteten lyckas få månen att dessutom röra sig sidledes och rotera runt jorden? Vad är det som förhindrar graviteten att dra månen till sig helt och hållet? Hur orsakar gravitet planeters banor runt solen? Är inte gravitet väldigt selektiv?
 29. Är det inte märkligt att människor går, fartyg seglar och flygplan flyger upp och ner på andra sidan jorden, liksom att de kan göra så även i 90 graders vinkel jämfört med oss? Gravitet? Gravitet kan inte eliminera att det finns ett autentiskt ”upp och ner” som är lika för alla. Även en person som snör på sig specialskor som gör att han/hon obehindrat kan gå i taket, har ändå ett tydligt perspektiv att befinna sig upp och ner. Om vi hypotetiskt skulle kunna gräva ett hål NEDÅT rakt igenom jordklotet och krypa ut på andra sidan, innebär det att vi egentligen lyckats gräva oss ”uppåt” där vi kan se flygplan flyga ”upp och ner” – jämfört med flygplanen på den plats vi ursprungligen kröp ”ner” ifrån? Tankegången kanske blir lättare att greppa om vi hypotetiskt förminskar jordklotet och låtsas att vi kan krypa igenom jordklotet till den andra sidan på bara fem minuter. Då skulle paradoxen med flygplanen bli ännu tydligare eftersom de uppenbarligen kan flyga upp och ner, eller i 180 graders vinkel, jämfört med flygplanen bara 5 minuter därifrån. Vi skulle även kunna se båtar flyta på vatten i 180 graders vinkel jämfört med båtar bara 5 minuter därifrån – på vatten som håller sig kvar pga graviteten. Självfallet kan man också lämna det hål man krupit ut ifrån och kunna vandra på andra sidan utan att ramla ”uppåt”, trots att man från början grävde  sig ”neråt” för att komma till den platsen. Allt detta skulle kunna ske medan jorden både snurrar kring sin egen axel och rusar fram runt solen. Skulle regn och snö falla neråt på en plats, men uppåt på en annan plats – på andra sidan vårt grävda hål? Skulle träd växa neråt eller uppåt? Frukt från träden skulle väl falla uppåt om man jämför med platsen på andra sidan grävhålet?
 30. Varför antas planeter ha en mer eller mindre fast yta när de ser ut som vanliga stjärnor i teleskop? Hur kommer det sig att man däremot kan se planeterna som ”terra firma” från NASA’s material?
 31. Solen och månen ser ut att ha exakt samma storlek (och Bibeln insinuerar att de båda alstrar sitt eget ljus), men NASA lovar att det beror på att solen är ofantligt mycket större och 400 gånger längre bort än månen. Vad är oddsen för det?
 32. Solen och månen orsakar ljusa reflektioner i vatten när de befinner sig i horisonten och dessa raka reflektionsgångar sträcker sig fram till den som observerar dem. Om jorden vore klotformad så skulle jordens krökning förhindrat sådana observationer.
 33. Hur kommer det sig att man ibland kan se moln bakom månen i skymning och gryning, och ljusblå himmel bakom månen pǻ dagtid? Det finns fall där man även kunna se stjärnor genom månen. Är inte månen ett objekt med fast yta som inte är genomskinligt?
 34. Det finns otaliga mängder av antika solur som fortfarande mäter rätt tid på minuten. Om jorden snurrar och har circulerat varv ever varv i hundratals år så borde dessa solur ha kommit i obalans.
 35. Hur kommer det sig att man uppmätt solens strålar som varma, och månens strålar som kalla? Det verkar som månen alstrar eget (kallt) ljus. Hur kan månen reflektera solens ljus om månen är klotformad? Krävs det inte en platt yta eller konkav för att klara det?
 36. Varför är det så självklart att månförmörkelser orsakas av jordens skugga när sol, måne och jord är placerade i rad? Ibland kan man se både sol och måne samtidigt på himlen under en månförmörkelse.
 37. Det sägs att en skugga (åtminstone vanligtvis?) kan vara lika stor som sitt objekt (den yta som berörs) eller större, men aldrig mindre. Detta normalläge gäller tydligen inte på vårt jordklot eftersom alla månförmörkelser orsakar en skugga som är mindre än månens yta. Alternativ förklaring är att normalläget gäller även på jordklotet eftersom månen inte är större än sin skugga.
 38. Floder brukar vanligtvis rinna ner till havsnivån (såvida det inte finns hinder), men vad gäller t ex den långa Mississippifloden så tvingas den ta sig upp ca 18 km då den till slut rinner ut i Mexikanska golfen.
 39. När det gäller långa järnvägsspår, kanaler, tunnlar, etc, så krävs det aldrig att man gör beräkningar för jordens krökning. Konstruktionerna görs alltid horisontellt. Samma sak gäller för exempelvis luftvärnskanoner.
 40. Regnbågar är svåra att förklara utan en avspeglande himlavalvsbåge.
 41. Hur kommer det sig att vi fått höra ända sedan barnsben att man kan se bevis för en jordkrökning genom att se båtar anlända i horisonten och då visar ovansidan på båten först och sedan gradvis mer av undersidan på båten (och en liknande historia då båtar åker bortåt)? Redan Aristoteles hävdade detta men han hade inget teleskop på sin tid. Idag har vi det, och när man exempelvis ser en båt försvinna i horisonten (då det kanske ser ut som taket försvinner sist) så kan man raskt zooma in hela båten i perspektiv igen med teleskopet. Bevisligen så försvann inte båten över horisonten. Den följer vanliga perspektivlagar med horisont och konvergens. På youtube kan man se experiment där man filmar någon vandrar bortåt på en rak väg, och där fötterna till slut ser ut att försvinna mer och mer trots avsaknad av jordkrökning på det aktuella avståndet. Vi måste alltså stryka detta ”bevis” för att jorden är rund.
 42. mark twainVarför används argumentet att månen kan ses uppochner i den södra hemisfären som ett bevis för en glob, när detta också är det förväntade resultatet för en platt jord? Om månen roterar medsols som ett hjul under sin bana över den platta jorden, så förklarar det varför den till slut har en annan vinkel när det kommit till en annan plats över jorden. Om jorden vore klotformad borde man inte ens kunna se månen samtidigt på ställen som är alltför avlägsna varandra. Ändå kan människor som bor på stora avstånd ifrån varandra vid vissa tillfällen på dygnet se sol respektive måne samtidigt, trots att jordens krökning borde ha förhindrat detta.
 43. Trots jordens (och månens) rotationer och tokrusande runt solen, så visar konstigt nog månen alltid en och samma sida till jorden dag efter dag och år efter år. Man borde också se en annorlunda månvinkel beroende på om man befinner sig vid ekvatorn eller vid en pol, men i själva verket så är det alltid en och samma månskiva som man ser (även om den är vriden olika).
 44. Månen sägs rotera kring jorden en gång var 28:e dag, men i verkligheten så ser det ut som månen cirkulerar kring jorden varje dag (precis som Enoks bok förklarar i detalj). Månens omloppsbana över den platta jorden är något långsammare än solens omloppsbana, men den följer solens rörelser.
 45. Om jorden roterar och snurrar så skulle man inte lyckas fotografera cirkelformade stjärnspår ens kring nordpolen.
 46. Vad är behovet av satelliter när radio, tv och navigationssystem lyckats fungera FE 4sedan tidigare av markbaserade system såsom LORAN och DECCA, när fiberoptik klarar internettrafiken över hav, när mobilmaster kan hantera GPS-signaler och när jonosfärisk ledningsförmåga möjliggör radiovågor att förmedlas? Vår moderna teknik på jorden fungerar ypperligt (ballonger med teknik kan också underlätta), så det verkar inte som vi är  beroende av satelliter som löper risk för att skadas i termosfären? Hur kommer det sig att ”satellittelefoner” råkar fungera dåligt i exempelvis Kazakstan där det också råkar vara glest med mobiltelefonmaster, eller ute på landsbygden var som helst? Om jorden snurrar och roterar så borde väl problemen vara likvärdiga över alla länder? Eller kan det helt enkelkt vara så att mobiltelefoner fungerar sämre i ödetrakter pga av gles förekomst av mobiltelefonmaster? Hur kommer det sig att parabolantenner nästan alltid är placerade i 45 graders vinkel och mot den närmaste markbaserade tv-masten/sändarstationen? (I Sverige finns drygt 50 stora TV/radiosändare, utöver ett flertal mindre underordnade sändare.) Varför pekar parabolerna aldrig uppåt mot satelliterna i termosfären? Hur kan satelliter klara temperaturer på 2500 grader Celcius då deras beståndsdelar av aluminium, guld och titanium har lägre smältgrader? En del menar sig t o m ha sett satelliter på himlen, men är de medvetna om att de är ungefär lika stora som en bil? Om man inte kan se flygplan på en viss höjd, varför skulle man då kunna se satelliter på en ännu högre höjd? Kan det i stället ha varit ballonger som bär upp satelliter som man sett, ungefär som den ballong som kraschade i Brasilien med tillhörande satellit?
 47. Hur kommer det sig att man endast får upp CGI-bilder och teckningar när man söker på ”satelliter” på nätet? Finns det inget allmänintresse att visa riktiga satelliter? Om satelliterna (ca 20.000 st) även fotograferar jorden, varför är alla bilder som visats CGI-foton (erkänt av NASA själva) och inga riktiga foton? Om vi kan vi resa till månen borde vi väl kunna fotografera jorden från en placering strax ovan vår atmosfär?
 48. Är det inte ett konstigt sammanträffande att Kopernikus, Gallileo, Newton, alla aktiva astronauter (Aldrin, Armstrong, Collins, etc) samt diverse NASA-ledare, alla var/är frimurare (och ofta även militärer)? Både frimureri och anslutning till den amerikanska militären innebär ytterst stora krav på fullständig lojalitet.
 49. ISS sägs kunna ses ovanför oss men det ser ut som en slags hologramdrönare när man zoomar in. När man jämför ISS ”live feeds” (nästan alltid med jorden täckt av moln), så passar dessa inte in med verkligheten då det kanske är helt molnfritt över samma område. Varför finns så otroligt många filmer inifrån stationen där fusk är uppenbart? Astronauter som hänger från vajrar framför green screens, och som tabbar sig när de låtsas röra objekt, eller reagerar utan tillräcklig fördröjning på en livepubliks frågor och applåder?
 50. Hur kommer det sig att Hubble rymdteleskop kan identifieras som Sofia, NASA Boeing 747?

Det jag själv tänker om argumenten är 1) Det är inte fullt så enkelt att bevisa att jorden är klotformad och roterar kring solen som jag trodde för bara ett år sedan, samt 2) behovet av respekt för människor som har kommit fram till andra slutledningar än en själv. Jag tycker det är svårare att visa förståelse för människor (speciellt om de kallar sig kristna) som visar tydlig upprördhet och använder kränkande beskrivningar då de träffar på människor som tvivlar på en klotformad jord. Om personer t o m är själsligen illa ute för att de tror att jorden är platt, hjälp dem i så fall med att reda ut ovan listade argument. De vet redan att folk tycker att de  är dummerjönsar, så det hjälper inte att repetera det. Be inte folk att LJUGA om sina övertygelser.

FE”Varför skulle de ljuga?” är en ytterst vanlig fråga vid konspirationer, men även om man bara kan gissa svaret (för det är inte säkert att de ansvariga avslöjar det till oss) så ändrar det inte på fakta och/eller att den officiella historien inte passar in med verkligheten. Vad gäller orsaken till att NASA skulle ljuga om en platt jorden kan man bara sia om, men  följande skulle kunna vara några förslag:

 • Dölja Gud! Det är bättre att mänskligheten tror att vi är helt värdelösa prickar (eller inte ens det) i ett enormt universum som kommit till av en slump. Big Bang, evolutionsteorin och heliocentrism kan ihop utgöra ett starkt stöd för ateism och att en skapare är överflödig.
 • Pengar! Den senaste budgeten inför 2018 löd på 19,1 billion dollars (lägre än tidigare)! Varför försöka dämpa denna strida ström av pengar?
 • Spioneri! NASA har uppnått teknik för att spionera och på så sätt kontrollera människor (och i vissa fall kanske även vädret ….) De vill gärna fortsätta med det ostört ihop med deep state.
 • Rädda ansiktet, och behålla makten! Folk skulle bli ursinninga om de fick veta att NASA ljugit om månlandning, Mars, ISS, etc samt att deras rymdfoton är falska. De pengar som NASA erhållit från skattebetalare genom åren skulle kunna ha spenderats bättre. Ändå pressas NASA att ljuga ännu mer genom att visa upp ny falsk teknik (ISS, Hubble, etc) för att kunna motivera varför de behövs och behöver pengar.

Tvärt emot vad många hävdar, så har flera olika kulturer (för att inte säga i princip alla) i vår historia haft en geocentrisk världsbild med en platt jord – som också både skrift och äldre bilder visar. Däremot har en heliocentrisk världsbild med en klotformad jord varit majoritetsalternativet allt sedan frimuraren Kopernikus dagar för 500 år sdan. (Även om personer som Rowbotham för 100 år tillfälligt öppnat upp debatten pga sina tester för att finna jordens krökning.) Bara för att en del lärda greker (såsom Pytagoras och Aristostelse) och deras elever under antiken förespråkat en klotformad jord betyder inte att alla kulturer (eller ens deras egen kultur) därför accepterade det utan debatt.

”Flat earth clues” av Mark Sargent är kanske den största orsaken till att människor i massor börjat tro på en platt jord (eller Eric Dubay’s ”200 proofs earth is not a spinning ball”) men numera finns hur mycket som helst att studera på nätet. Är detta ett nytt tema för dig så har du många intressanta websidor och youtubekanaler att utforska, med spännande experiment och debatter. Vik en helg för att kolla!

Till sist: Flat earth society är en organisation som håller sig på sin egen kant och anses inte vara en seriös organisation av den stora massan av plattjordanhängare.

Se gärna artikeln om den kände naturfotografen Terje Hellesø som lurade alla med sina photoshopbilder, trots att många skrek att det handlade om en konspiration och att Terje skulle vara den sista att göra något sådant.

Nedan kan vi se vad vi förväntas tro om vi anammar en heliocentrisk världsbild, men en snurrande jord som snabbare än ljudets hastighet rusar genom universum:

PLANETS in the creation account, wandering STARS, fallen angels – Jude 13

amos 5”Raging waves of the sea, foaming out their own shame; WANDERING STARS, to whom is reserved the blackness of darkness for ever” (Jude 13)

”Wandering” derives from the Greek word πλανήτης (planétés, Strong’s 4107), and is only used in the Bible in Jude 1:13, where we can read about wandering stars. About this word we can read in Biblehub that it derives from the verb πλανάω (Strong’s 4105) with the meaning of leading astray, deceive, wander or cause to wander. It can signify a star that is wandering (a planet), and in a figurative sense it could mean a false teacher exploiting other aimless people leading them to go astray.

This is naturally where the English word ”planet” is taken from, and is a word which we can also recognize in numerous other languages (with minor differences in spelling).

Many have asked why planets are not mentioned in the Bible, but only the earth, the sun and the moon. Should they not get a mention? If the planets are included in ”stars” they are already mentioned. The Bible seems to refer to the planets as wandering stars in Jude 13. Most stars are not wandering at all but are fixed in their places (many of them existing in certain star constellations which can be seen throughout the earth), but certain stars are considered to be wandering.

Apart from the earth (which is naturally described by itself in the creation account) the planets (the wandering stars) are seven in number.

Amos 5:8 Seek him that maketh the seven stars and Orion, and turneth the shadow of death into the morning, and maketh the day dark with night: that calleth for the waters of the sea, and poureth them out upon the face of the earth: The Lord is his name:

The above could of course signify an open star cluster called the Pleiades (the seven sisters), in the constellation of Taurus. It is the cluster most obvious to the naked eye in the sky. Orion is, like Taurus, a star constellation. Maybe it could also refer to the seven wandering stars.

Gen. 1:1 3 And God said, Let there be light: and there was light.4 And God saw the light, that it was good: and God divided the light from the darkness.5 And God called the light Day, and the darkness he called Night. And the evening and the morning were the first day.6 And God said, Let there be a firmament in the midst of the waters, and let it divide the waters from the waters.7 And God made the firmament, and divided the waters which were under the firmament from the waters which were above the firmament: and it was so.8 And God called the firmament Heaven. And the evening and the morning were the second day.—14 And God said, Let there be lights in the firmament of the heaven to divide the day from the night; and let them be for signs, and for seasons, and for days, and years:15 And let them be for lights in the firmament of the heaven to give light upon the earth: and it was so.16 And God made two great lights; the greater light to rule the day, and the lesser light to rule the night: he made the stars also.17 And God set them in the firmament of the heaven to give light upon the earth,18 And to rule over the day and over the night, and to divide the light from the darkness: and God saw that it was good.19 And the evening and the morning were the fourth day.

Fallen angels

The Bible mentions angels which kept not their first estate but left their own habitation. Jude also compared with the unnatural way that the inhabitants of Sodom and Gomorrha lived their life with sexual perversion (homosexuality):

Jude 1:6 And the angels which kept not their first estate, but left their own habitation, he hath reserved in everlasting chains under darkness unto the judgment of the great day.Even as Sodom and Gomorrha, and the cities about them in like manner, giving themselves over to fornication, and going after strange flesh, are set forth for an example, suffering the vengeance of eternal fire.

14 And Enoch also, the seventh from Adam, prophesied of these, saying, Behold, the Lord cometh with ten thousands of his saints,

Jude refers to Enoch as ”seventh from Adam”, showing that he understood the history in Genesis as being literal (Enoch is indeed the seventh generation from Adam). Jude had no reason to doubt that the description of the sons of God (angels) was literal as well:

Gen. 6:1 And it came to pass, when men began to multiply on the face of the earth, and daughters were born unto them,2 That the sons of God saw the daughters of men that they were fair; and they took them wives of all which they chose.3 And the Lord said, My spirit shall not always strive with man, for that he also is flesh: yet his days shall be an hundred and twenty years.There were giants in the earth in those days; and also after that, when the sons of God came in unto the daughters of men, and they bare children to them, the same became mighty men which were of old, men of renown.5 And God saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually.6 And it repented the Lord that he had made man on the earth, and it grieved him at his heart.

Also the book of Enoch and the book of Jasher confirm this story and provide even more details.

The sun (or the stars) were not needed to illuminate the earth the first 3 days (the sun was created on Day 4), and we know from the book of Revelation that the lamb of God (Jesus) will be the one to give us light in the new Jerusalem.

Satan, a beautiful star

Satan, a beautiful star, fell from heaven due to his rebellion. Now he walks about trying to deceive people.

Luke 10:17 And the seventy returned again with joy, saying, Lord, even the devils are subject unto us through thy name.18 And he said unto them, I beheld Satan as lightning fall from heaven.

1 Peter 5:8 Be sober, be vigilant; because your adversary the devil, as a roaring lion, WALKETH ABOUT, seeking whom he may devour

Job 1:6 Now there was a day when the sons of God came to present themselves before the Lord, and Satan came also among them.7 And the Lord said unto Satan, Whence comest thou? Then Satan answered the Lord, and said, From going to and fro in the earth, and from walking up and down in it. (also Job 2:1-2) 

The prince of Tyrus and the prince of the air (Satan) show a similar life pattern as can be seen below. Satan was a bright star:

Ez. 28:2 Son of man, say unto the prince of Tyrus, Thus saith the Lord God; Because thine heart is lifted up, and thou hast said, I am a God, I sit in the seat of God, in the midst of the seas; yet thou art a man, and not God, though thou set thine heart as the heart of God:—  12 Son of man, take up a lamentation upon the king of Tyrus, and say unto him, Thus saith the Lord God; Thou sealest up the sum, full of wisdom, and perfect in beauty.13 Thou hast been in Eden the garden of God; every precious stone was thy covering, the sardius, topaz, and the diamond, the beryl, the onyx, and the jasper, the sapphire, the emerald, and the carbuncle, and gold: the workmanship of thy tabrets and of thy pipes was prepared in thee in the day that thou wast created.14 Thou art the anointed cherub that covereth; and I have set thee so: thou wast upon the holy mountain of God; thou hast walked up and down in the midst of the stones of fire.15 Thou wast perfect in thy ways from the day that thou wast created, till iniquity was found in thee.16 By the multitude of thy merchandise they have filled the midst of thee with violence, and thou hast sinned: therefore I will cast thee as profane out of the mountain of God: and I will destroy thee, O covering cherub, from the midst of the stones of fire.17 Thine heart was lifted up because of thy beauty, thou hast corrupted thy wisdom by reason of thy brightness: I will cast thee to the ground, I will lay thee before kings, that they may behold thee.18 Thou hast defiled thy sanctuaries by the multitude of thine iniquities, by the iniquity of thy traffick; therefore will I bring forth a fire from the midst of thee, it shall devour thee, and I will bring thee to ashes upon the earth in the sight of all them that behold thee.

According to Christian flat earth supporters, they believe the stars are smaller and closer to earth, placed in (not above) the firmament. If the stars were larger, they could not have fallen down to earth but would have caused the earth to burn up long before approaching:

Rev: 8:10 And the third angel sounded, and there fell a great star from heaven, burning as it were a lamp, and it fell upon the third part of the rivers, and upon the fountains of waters;11 And the name of the star is called Wormwood: and the third part of the waters became wormwood; and many men died of the waters, because they were made bitter.

Rev. 12:4 And his tail drew the third part of the stars of heaven, and did cast them to the earth: and the dragon stood before the woman which was ready to be delivered, for to devour her child as soon as it was born.

Ps. 147:4 He telleth the number of the stars; he calleth them all by their names.

Why do stars twinkle? It actually looks like they are placed in a layer of water.God made the firmament, and divided the waters which were under the firmament from the waters which were above the firmament:—And God said, Let there be lights IN the firmament of the heaven.”

Stars as they are, without using CGI the way NASA does:


Bibeln om vår ”onda natur” och ”kött” i SFB, samt arvsynden som är obiblisk

babyArvsynden är ingenting som Bibeln lär ut och inte de äldsta kyrkofäderna

Bibeln hävdar inte att vår natur eller vårt kött är syndigt i sig självt. Bibeln förklarar tydligt vad synd innebär. Nämligen att bryta mot Guds lag – att vara olydig mot hans bud (1 Joh.3:4 ) – vilket är något man gör. Därför kan vi inte hävda något annat – t ex att synd är att bli människa då vi alltså första gången producerar det kött som är våra jordiska kroppar. Det skulle innebära att vi är syndiga redan i magen, ja redan som foster och egentligen redan som embryon. Men varför skulle vi förarga Gud bara genom att finnas till i vårt kött, som heller inte är vårt eget fel? Så här snurrigt kan det bli om man tror på arvsynden (eller syndarvet), som ursprungligen är en gnostisk lära som Augustinus (före detta gnostiker) gjorde populär inom kyrkan.

Olyckliga formuleringar i SFB om Natur och Kött

Svenska Folkbibeln är ofta bättre och mer lättförståelig än 1917 års översättning (men inte lika bra som Reformationsbibeln). När det gäller människans natur, vårt kött och syndarvet så är 1917 års översättning bättre än SFB. Här nedan följer några olyckliga formuleringar, där t ex SFB valt att lägga till ordet ”ond” ihop med natur, trots att adjektiv inte står att finnas på grundspråket. I stället för ”ond natur” hade en bättre översättning varit ”kött” kort och gott. Pga den formuleringar kan läsarna få för sig att vår naturen eller vårt kött är ont i sig självt.

Ond natur” är i SFB en översättning av grekiska σάρξ (sarx, Strong’s 4561) som betyder KÖTT eller kropp (inte ont kött eller ond natur) vilket är precis samma sorts kött som Jesus hade. Att översätta ett och samma ord för ”kött” när det är relaterat till Jesus, och till ”ont kött/ond natur” när det är relaterat till människor är helt omotiverat.

SFB: a) Rom 8:12 Vi har alltså skyldigheter, bröder, men inte mot vår onda natur, så att vi skall leva efter köttet

Bättre: Rom. 8:12 Alltså, mina bröder, hava vi icke någon förpliktelse mot KÖTTET, så att vi skola leva efter KÖTTET. (1917)

SFB: b) Rom 7:5 Ty så länge vi behärskades av vår onda natur, var de syndiga begär som väcktes till liv genom lagen verksamma i våra lemmar, så att vi bar frukt åt döden

Bättre: Rom. 7:5 For when we were IN THE FLESH, the MOTIONS OF SINS, which were by the law, did work in our members to bring forth fruit unto death. (KJV)

SFB: c) Gal. 5:13 Ni är kallade till frihet, bröder. Använd bara inte friheten så att den onda naturen får något tillfälle, utan tjäna varandra i kärlek

Bättre: Gal 5:13 I ären ju kallade till frihet, mina bröder; bruken dock icke friheten så, att KÖTTET får något tillfälle. Fastmer mån I tjäna varandra genom kärleken. (1917)

SFB d) Ef. 2:3:3 Bland dem var vi alla en gång, när vi följde våra syndiga begär och gjorde vad köttet och sinnet ville. Av naturen var vi vredens barn, vi liksom de andra.

Bättre: Ef. 2:3 Bland dessa voro förut också vi allasammans, där vi vandrade i vårt KÖTTS begärelser och gjorde vad köttet och sinnet ville; och vi voro genom vår natur hemfallna åt vredesdomen, vi likasom de andra. (1917)

eller: Ef. 2:3 Among whom also we all had our conversation in times past in the lusts of our flesh, fulfilling the desires of the flesh and of the mind; and were by nature the children of wrath, even as others. (KJV)

SFB: e) Rom. 8:3 Det som var omöjligt för lagen, svag som den var genom den syndiga naturen, det gjorde Gud genom att sända sin egen Son som syndoffer, han som till det yttre var lik en syndig människa, och i hans kropp fördömde Gud synden.

Bättre: Rom. 8:Ty det som lagen icke kunde åstadkomma, i det den var försvagad genom KÖTTET, det gjorde Gud, då han, för att borttaga synden, sände sin Son i syndigt kötts gestalt och fördömde synden i köttet. (1917)

SFB: f) Rom. 8:8 De som följer sin syndiga natur kan inte behaga Gud.

Bättre: Rom. 8:So then they that are in the FLESH cannot please God. (KJV)

SFB: g) Kol. 2:11 I honom blev också ni omskurna, inte med människohand, utan med Kristi omskärelse, då ni avkläddes er syndiga natur

Bättre: Kol 2:11 I honom haven I ock blivit omskurna genom en omskärelse, som icke skedde med händer, en som bestod däri att I bleven avklädda eder KÖTTSLIGA KROPP; jag menar omskärelsen i Kristus. (1917)

SFB: h) Rom. 7:7 Vad skall vi då säga? Att lagen är synd? Nej, visst inte! Men det var först genom lagen jag lärde känna synden. Jag hade inte vetat vad begäret var, om inte lagen hade sagt: Du skall inte ha begär.

Bättre: Rom. 7:What shall we say then? Is the law sin? God forbid. Nay, I had not known sin, but by the law: for I had not known lust, except the law had said, Thou shalt not COVET. (KJV)

Svenska Folkbibeln har alltså felaktigt lagt till ord som inte finns i grundtexten, och därmed gjort verserna mer svårgreppade. 1917 års översättning har  lyckats bättre eftersom ”ond natur” inte finns med i någon av dessa verser och inte heller i Reformationsbibeln.

Vad gäller Rom. 8:3 så är det det enda stället i Bibeln där det står något om ”syndigt kött/natur” och vi kan läsa att Jesus kom ”i syndigt kötts gestalt och fördömde synden i köttet”. När han var tillsammans med sin Fader i treenigheten så hade han inte en kropp att synda med och heller ingen kapacitet att synda eftersom Gud inte kan gå emot sin egen rättfärdiga natur, men när Jesus kom som människa till jorden så hade han plötsligt kött liksom vi och kunde därmed synda precis som vilken människa som helst. Däremot så vet vi att Jesus trots detta valde att INTE synda! Det är därför en bra beskrivning att Jesus kom ”i syndigt kötts gestalt”, för det är ju med köttet som en människa kan utföra synd – och det var ”i syndigt kötts liknelse” som han kom. Det går inte att använda denna vers som stöd att vi alla är födda i synd, eftersom versen handlar om Jesus val att komma till jorden i ett likadant kött som oss.

Slutligen finns det ett annat grekiskt ord som kan översättas med ”natur”, nämligen φύσις (phusis, Strong’s 5449), och som förekommer 14 gånger i KJV. Exempel:

Rom. 1:26 Därför utlämnade Gud dem till skamliga lidelser. Deras kvinnor bytte ut det naturliga umgänget mot det onaturliga.

Rom. 2:14 Ty när hedningar som saknar lagen, av naturen gör vad lagen befaller, då är de sin egen lag, fastän de inte har lagen.

Gal. 2:15 5 Vi själva är visserligen judar till födelsen och inga hedniska syndare.

Intressant att hedningar sägs ”av naturen” kunna göra det lagen befaller. Tvärt emot arvsynden som hävdar något annat.

Romarbrevet 5, som många hävdar lär ut arvsynden

Rom. 5:12 säger att ”döden” (inte synden) kom över alla människor, och även varför det är så. För att de syndat. Inte för att Adam syndade och de ärvt hans synd.

När det gäller Rom 5:18 är många jättesnabba att läsa in en arvsynd i texten eftersom det står att ”alla” blir fördömda pga en endas fall (Adams fall) vilket alltså skulle innebära att de är syndare per automatik pga Adam. OK, och hur rimmar det med resten av meningen som säger att en endas rättfärdighet (Jesus rättfärdighet) lett till ALLA människors frikännande? Sker även det per automatik för ”alla” människor? Om man tar sig friheten att lägga till ett villkor vad gäller frikännandet i Jesus (att vi inte blir frikända förrän vi omvänder oss och tror), så borde ett liknande villkor läggas in gällande Adam (att vi inte blir fördömda förrän vi syndar likt honom). Det rimmar väl med resten av skriften.

Rom. 5:18 har en parallelism som måste läsas på samma konsekventa sätt på båda sidor om kommatecknet. Om Adam automatiskt orsakar så att ALLA människor fördöms, så är det så att ALLA människor automatiskt blivit frikända genom Jesus. Men en sådan tolkning vet vi är fel eftersom alla människor inte blir frälsta. Det krävs omvändelse och tro för frälsning. Med andra ord så handlar Rom. 5-18-19 inte om någonting som sker automatiskt eller generellt för alla människor utan deras medverkan. Vi är inte syndare förrän vi syndar som Adam, och vi är inte rättfärdiga förrän vi renar oss i Jesu blod.

Rom 5:18 Alltså: liksom en endas fall ledde till fördömelse för ALLA människor, så har en endas rättfärdighet för ALLA människor lett till en frikännande dom som leder till liv. 19 Liksom de många stod som syndare på grund av en enda människas olydnad, så skulle också de många stå som rättfärdiga på grund av den endes lydnad.

De människor (alla) som står på det ena sidan av kommatecknet är precis samma människor (alla) som står på den andra sidan av kommatecknet. Många väljer dock att ändra ovan två verser så att de låter såhär:

Rom. 5:18 Alltså: liksom en endas fall ledde till fördömelse för alla människor, så har en endas rättfärdighet för NÅGRA människor lett till en frikännande dom som leder till liv. 19 Liksom de många stod som syndare på grund av en enda människas olydnad, så skulle också NÅGRA FÅ stå som rättfärdiga på grund av den endes lydnad.

De vill gärna få texten (v. 18) att säga att ALLA är syndiga i Adam men NÅGRA är rättfärdiga i Jesus. Men så säger inte texten! Texten säger ”alla” i båda fallen i v. 18.