Vem får helige Ande? Tungotal endast genom apostlarnas handpåläggning?

acts-10Kraven för att få den helige Ande

Tro, omvändelse och lydnad krävs för att få den helige Ande. Det är alltså inte det omvända – att vi först får den helige Ande som sedan resulterar i att vi tror, omvänder oss och lyder (den kalvinistiska synen). Vi måste först och främst söka Gud och komma till honom, trots att han inte är långt borta från någon av oss (se Apg 17).

Kraven:

Apg 2:38 Petrus svarade dem: ”OMVÄND ER och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. DÅ SKALL NI FÅ DEN HELIGE ANDE SOM GÅVA. — 

Apg 5:32 Vi är vittnen till detta, vi och den helige Ande, som Gud har gett åt dem SOM LYDER HONOM.”

Ämnet i Apostlagärningarna kap. 2 är främst tungotal (en av andegåvorna som vi uppmanas att söka ivrigt) och händelsen är unik eftersom det är första gången som vi kan läsa om tungotalet i nya testamentet. Det är när Petrus och de övriga apostlarna får frågan ”Vad skall vi göra?” (ställd av troende människor) som Petrus svarar att de måste omvända sig (och döpa sig som en naturlig följd) för att få sina synder förlåtna och för att få den helige Ande som gåva.

Apg 2:3 Tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem. 4 Och de uppfylldes alla av den helige Ande och började tala främmande språk, allteftersom Anden ingav dem att tala.—33 Sedan han nu genom Guds högra hand har blivit upphöjd och av Fadern tagit emot den utlovade heligAnde, har han utgjutit detta som ni ser och hör— 37 När de hörde detta, högg det till i hjärtat på dem, och de frågade Petrus och de andra apostlarna: ”Bröder, VAD SKALL VI GÖRA?” 38 Petrus svarade dem: ”OMVÄND ER och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. DÅ SKALL NI FÅ DEN HELIGE ANDE SOM GÅVA. — 41 De som då tog emot hans ord döptes, och så ökade antalet lärjungar den dagen med omkring tre tusen.

Det är en viss skillnad på hur Anden arbetar i det gamla och det nya testamentet. I det nya testamentet så kommer Anden som en Hjälpare in i våra hjärtan och leder oss i vår vardag på ett mer direkt och förfinat sätt, vilket vi även kan se profeteras om i det gamla testamentet.

Man kunde givetvis bli frälst även under det gamla testamentets tid, innan Jesu återuppståndelse och innan kraften från den nya Hjälparen. I GT var det dock snarare Guds profeter som kunde erbjuda extra ljus över Guds ord. Tro som leder till rättfärdigt liv har alltid varit grundbultet för frälsning – både i det gamla och det nya testamentet. En skillnad är förstås att människor inte talade i tungor i äldre tider, och mirakel/helande utfördes främst av Guds profeter.

Ef. 3:5 I tidigare släktled har den inte avslöjats för människor så som den nu genom Anden har uppenbarats för hans heliga apostlar och profeter.

Kornelius – troende och rättfärdig innan han fick den helige Ande

Historien om Kornelius och hans familjemedlemmar är tillräcklig för att inse att man kan vara troende och utföra rättfärdiga handlingar innan man tar emot den helige Ande. Petrus förstår sig på vägen till frälsning för alla människor genom att Gud tar emot den som fruktar honom och gör det som är rätt”.  Tungotalet (ihop med prisande av Gud och intresset för Guds ord) var ett tecken för Petrus att den helige Ande hade utgjutits över dessa människor och att det tagit emot den helige Ande. Inte så att tungotal är ett krav för frälsning, men det är en ytterst naturlig fysisk följd. Många söker sig inte till andegåvorna för att de inte förstår att det gäller dem än idag. 

Apg 10:I Cesarea bodde en man som hette Kornelius, en officer vid den italiska vaktavdelningen. 2 Han var from och fruktade Gud liksom alla i hans hus, och han gav frikostigt med gåvor till folket och bad alltid till Gud. 3 En dag omkring nionde timmen såg han tydligt i en syn, hur en Guds ängel kom in till honom och sade: ”Kornelius!” 4 Han stirrade förskräckt på ängeln och frågade: ”Vad är det, herre?” Ängeln sade: ”Dina böner och dina gåvor har stigit upp till Gud som ett offer han kommer ihåg.—22 De svarade: ”Officeren Kornelius är en rättfärdig man som fruktar Gud, och hela det judiska folket talar väl om honom. Av en helig ängel har han fått en uppenbarelse att han skall kalla på dig och höra vad du har att säga.”.— 34 Då började Petrus tala: ”Nu förstår jag verkligen att Gud inte gör skillnad på människor, 35 utan tar emot den som fruktar honom och gör det som är rätt, vilket folk han än tillhör.— 38 hur Gud smorde Jesus från Nasaret med den helige Andes kraft, han som gick omkring och gjorde gott och botade alla som var i djävulens våld, ty Gud var med honom.—44 Medan Petrus ännu talade föll den helige Ande över alla som hörde ordet. 45 Alla troende judar som hade följt med Petrus häpnade över att den helige Andes gåva blev utgjuten också över hedningarna46 Ty de hörde dem tala med tungor och prisa Gud. 47 Då frågade Petrus: ”Inte kan väl någon hindra att dessa blir döpta med vatten, när de liksom vi har tagit emot den helige Ande?” 48 Och han befallde att de skulle döpas i Jesu Kristi namn. Sedan bad de honom stanna några dagar.

Apg. 11:15 Och när jag började tala, föll den helige Ande på dem, alldeles som på oss under den första tiden16 Då kom jag ihåg vad Herren hade sagt: Johannes döpte med vatten, men ni skall döpas i den helige Ande.

Nedan kan vi se att några människor inte ens kände till den helige Ande och andegåvorna (det verkar inte ens som de kände till Jesus själv) och följdaktligen så hade de fram tills förändringen stått utanför just andegåvornas kraft. De var däremot öppna för att anpassa sig till det nya budskapet, och när de mottagit den helige Ande i sina liv så talade de i tungor och profeterade. Det går dock inte att påstå att dessa människor var ofrälsta och fördömda innan de råkade träffa på Paulus då tog emot hans budskap. Gud dömer oss för vad vi vet och baserat på våra samveten (som avspeglas i våra gärningar). Återigen så fanns möjligheten att bli frälst även under tider då Jesus ännu inte gjort entré. Däremot så kan den helige Ande utgöra en mäktigt kraft att vara hans vittnen och sprida evangelium på ett vinnande sätt till andra. Det är därför ingen liten småsak att sprida evangelium och berätta om andegåvorna.

Apg 19:1 Medan Apollos var i Korint kom Paulus ner till Efesus, sedan han rest genom höglandet. Där träffade han några lärjungar2 och han frågade dem: ”Tog ni emot den helige Ande när ni kom till tro?” De svarade honom: ”Nej, vi har inte ens hört att den helige Ande har blivit utgjuten.”3 Då frågade han: ”Vilket dop blev ni döpta med?” De svarade: ”Med Johannes dop.” 4 Paulus sade: ”Johannes döpte med omvändelsens dop och uppmanade folket att tro på den som kom efter honom, det vill säga på Jesus.” 5 När de fick höra detta döptes de i Herren Jesu namn. 6 Och när Paulus lade händerna på dem, kom den helige Ande över dem, och de talade med tungor och profeterade. 7 Tillsammans var det omkring tolv män.

Den helige Ande som krafthelig ande

Den helige Ande beskrivs ofta som en kraft att kunna sprida Guds ord och att få en djupare insikt och vishet. En ledare i våra liv.

Apg. 1:2 fram till den dag då han blev upptagen till himlen, sedan han genom den helige Ande hade gett sina befallningar åt apostlarna som han hade utvalt.— 8 Men när den helige Ande kommer över er, skall ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns.” 

Joh. 14:26 Men Hjälparen, den helige Ande, som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära er allt och påminna er om allt vad jag har sagt er.

Joh. 16:7 Men jag säger er sanningen: Det är bäst för er att jag går bort. Ty om jag inte går bort, kommer inte Hjälparen till er. Men när jag går bort, skall jag sända honom till er. 8 Och när han kommer, skall han överbevisa världen om synd och rättfärdighet och dom: 13 Men när han kommer, sanningens Ande, då skall han föra er in i hela sanningen. Ty han skall inte tala av sig själv, utan allt det han hör skall han tala, och han skall förkunna för er vad som kommer att ske. 

Joh 7:37 På den sista dagen, den största i högtiden, stod Jesus och ropade: ”Om någon törstar, så kom till mig och drick! 38 Den som tror på mig, ur hans innersta skall strömmar av levande vatten flyta fram, som Skriften säger.” 39 Detta sade han om Anden, som de skulle få som trodde på honom. Ty Anden hade ännu inte blivit utgjuten, eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad.

Mark. 13:11 När man för bort er och utlämnar er, så gör er inte bekymmer för vad ni skall säga. Vad som ges er i den stunden skall ni tala. Det är inte ni som då talar, utan den helige Ande.

Luk 11:13 Om ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, hur mycket mer skall då inte er Fader i himlen ge den helige Ande åt dem som ber honom?”

Apg 16:6 Sedan tog de vägen genom Frygien och Galatien, eftersom de av den heligAnde hindrades från att predika ordet i Asien.

Rom. 5:5 Och det hoppet bedrar oss inte, ty Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige Ande, som han har gett oss.

Rom. 8:27 och han som utforskar hjärtan vet vad Anden menar, eftersom Anden ber för de heliga så som Gud vill.

Rom. 14:17 Ty Guds rike består inte i mat och dryck utan i rättfärdighet och frid och glädje i den helige Ande.

Rom. 15:13 Må hoppets Gud uppfylla er med all glädje och frid i tron, så att ni överflödar i hoppet genom den helige Andes kraft.

Ef. 6:18 Gör detta under ständig åkallan och bön och bed alltid i Anden. Vaka därför och håll ut i bön för alla de heliga.

1 Thess. 1:5 Ty vårt evangelium kom till er inte bara i ord utan i kraft och den helige Ande och gav full visshet. Ni vet ju hur vi uppträdde bland er och vad vi gjorde för er.6 Och ni blev våra efterföljare, ja, Herrens, när ni mitt under svåra lidanden tog emot ordet med den glädje som den helige Ande ger.

Hebr. 2:4 Gud gav också sitt vittnesbörd genom tecken och under och många slags kraftgärningar och genom att dela ut den helige Andes gåvor efter sin vilja.

Människor som tidigare redan fått den helige Ande (såsom Jesu lärljungar under pingstdagen) beskrivs ibland som återigen uppfyllda av den helige Ande när det handlar om tillfällen då de får eller känner en andlig kraft som manar dem att säga/göra något genom denna gudomliga kraft. Det gäller för övrigt även Jesus.

Apg. 4:8 Då uppfylldes Petrus av den helige Ande och svarade dem: ”Ni folkets rådsherrar och äldste, — 25 du har sagt genom den helige Ande, som talade genom vår fader David, din tjänare: Varför upprörs hedningarna och tänker folken ut meningslösa planer?— 31 När de hade slutat att be, skakades platsen där de var samlade, och de uppfylldes alla av den helige Ande och predikade frimodigt Guds ord.

Apg 7:55 Men uppfylld av den helige Ande såg han upp mot himlen och fick se Guds härlighet och Jesus som stod på Guds högra sida.

Apg 13:9 Saulus som även kallades Paulus, uppfylldes då av den helige Ande och spände ögonen i honom — 52 Och lärjungarna uppfylldes av glädje och den helige Ande.

Inte bara apostlarna kunde förmedla den helige Ande

Vi kan läsa i några verser att det var genom apostlarnas händer som människor tog emot den helige Ande (såsom Apg. 5:12), men det står inte angivet att handpåläggning var det enda sättet för andeutgjutelse – vilket exempelvis apostlagärningarna intygar då människor blev andedöpa i stora skaror av att höra och ta emot Guds ord. Inte heller säger Bibeln att det endast var apostlarna som hade denna gåva och att vi själva ska hålla oss borta från handpåläggning. I början var det förstås naturligt att de kristna pionjärerna var centrala vad gäller evangelium, dop, helande och handpåläggning, men antalet kristna ökade med tiden, liksom deras möjligheter att leva ut sin kristna tro på samma sätt som de första lärljungarna.

Om fallet skulle vara att Andens gåvor endast vore kopplade till de första apostlarna och kanske den allra första generationen efter Jesus död, ja då måste vi fråga oss varför Bibeln inte säger det någonstans. Tvärt om så undervisar Paulus ingående om fördelen av Andens gåvor såsom tungotal och översättning, vilket skulle vara tämligen onödigt om allt detta skulle vara inaktuellt redan vid Bibelns sammansättning. Inte på en enda rad kan vi läsa om andegåvornas upphörande i den första generationen, eller att Andens gåvor skulle vara överflödiga inom bara några år. Om nu Andens gåvor skulle ha upphört redan för 2000 år sedan (kort efter att de uppkom) så måste vi fråga oss varför de INTE har upphört och varför just pånyttfödda bibeltroende kristna fortfarande talar i tungor. Har de blivit lurade av sin egen Bibel som gör stor reklam för andegåvorna?

Ananias var inte en-apostel, men han lade händerna på Paulus för att han skulle uppfyllas av den helige Ande:

Apg 9:17 Då gick Ananias, och när han kom in i huset lade han händerna på honom och sade: ”Saul, min broder, Herren Jesus som visade sig för dig på vägen hit, han har sänt mig för att du skall kunna se igen och uppfyllas av den heligAnde.”

Apg 8:14 Då apostlarna i Jerusalem fick höra att Samarien hade tagit emot Guds ord, sände de dit Petrus och Johannes. 15 Dessa kom ner och bad för dem att de skulle få den helige Ande, 16 eftersom Anden ännu inte hade fallit på någon av dem. De var endast döpta i Herren Jesu namn. 17 Apostlarna lade då händerna på dem, och de tog emot den helige Ande.

Johannes Döparen och hans föräldrar hade en mycket påtaglig relation till den helige Ande:

Luk. 1:15 Ty han skall bli stor inför Herren. Vin och starka drycker skall han inte dricka, och redan i moderlivet skall han bli uppfylld av den helige Ande. —  41. När Elisabet hörde Marias hälsning, spratt barnet till i hennes moderliv, och hon blev uppfylld av den helige Ande —67 Hans far Sakarias blev uppfylld av den helige Ande och profeterade

Även Simeon fick ta del av den helige Ande innan pingsthändelsen som ju inträffade efter Jesu död.

Luk 2:25 På den tiden fanns i Jerusalem en man som hette Simeon. Han var rättfärdig och gudfruktig och väntade på Israels tröst, och den helige Ande var över honom26 Och av den helige Ande hade han fått den uppenbarelsen att han inte skulle se döden, förrän han hade sett Herrens Smorde.27 Ledd av Anden kom han till templet, och när föräldrarna bar in barnet Jesus för att göra med honom som det var sed enligt lagen —

Även Jesus beskrivs som en person som får kraft och vishet genom den helige Ande.

Luk 4:1 Uppfylld av den helige Ande återvände Jesus från Jordan och fördes av Anden omkring i öknen

Joh 1:33 Jag kände honom inte, men han som sände mig att döpa i vatten sade till mig: Den som du ser Anden komma ner och bli kvar över, han är den som döper i den helige Ande.

spiritDen helige Ande i det gamla testamentet

Den helige Ande var verksam även i GT, genom att ge kraft och vishet:

Jes. 63:39 I all deras nöd var ingen verklig nöd, ty hans ansiktes ängel frälste dem. I sin kärlek och medömkan återlöste han dem,han lyfte alltid upp dem och bar dem i forna dagar.10 Men de var upproriska,och bedrövade hans helige Ande. Därför blev han deras fiende, han stred själv mot dem.11 Då tänkte hans folk på gångna tider, de tänkte på Mose: Var är nu han som förde dem upp ur havet, tillsammans med herden för hans hjord? Var är han som lade sin helige Ande i deras bröst,12 han som lät sin härliga arm gå fram vid Moses högra sida, han som klöv vattnet framför dem och därmed gjorde sig ett evigt namn,13 han som förde dem genom djupen, så att de, likt springare i öknen, inte stapplade?14 Som när boskap går ner i dalen, fördes de av Herrens Ande till ro. Så ledde du ditt folk för att göra dig ett härligt namn.

2 Pet. 1:21 Ty ingen profetia har burits fram genom någon människas vilja, utan ledda av den helige Ande har människor talat vad de fått från Gud.

Mark. 12:36 David har själv sagt genom den helige Ande: Herren sade till min Herre: Sätt dig på min högra sida, tills jag har lagt dina fiender under dina fötter.

Apg 1:16 ”Mina bröder, det ord i Skriften måste uppfyllas som den helige Ande genom Davids mun hade förutsagt om Judas, han som blev vägvisare åt dem som grep Jesus.

Apg 28:25 Eftersom de inte kunde komma överens skildes de åt, sedan Paulus hade sagt detta enda ord: ”Den helige Ande talade rätt genom profeten Jesaja till era fäder

Självfallet har vi en fri vilja och därmed möjlighet att välja mellan att lyda den helige Ande eller inte:

Apg 5:3 Då sade Petrus: ”Ananias, varför har Satan uppfyllt ditt hjärta, så att du ljög mot den heligAnde och tog undan en del av pengarna för jorden?

Apg 7:51 Hårdnackade är ni och oomskurna till hjärta och öron. Alltid står ni emot den heligAnde, ni som era fäder.

1 Thess. 4:8 Därför, den som nu avvisar detta, avvisar inte en människa utan Gud, som har gett er sin helige Ande.

Hebr. 3:7 Därför säger den helige Ande: I dag, om ni hör hans röst, 8 så förhärda inte era hjärtan, som när era fäder väckte min förbittring på frestelsens dag i öknen.9 Där frestade de mig och satte mig på prov, fastän de såg mina gärningar under fyrtio år.10 Därför blev jag vred på detta släkte och sade: Alltid far de vilse i sina hjärtan. De vill inte veta av mina vägar.11 Då svor jag i min vrede: De skall aldrig komma in i min vila.

Hebr. 6:Ty de som en gång tagit emot ljuset och smakat den himmelska gåvan, fått del av den helige Ande och smakat det goda Gudsordet och den kommande världens krafter men sedan avfallit, dem är det omöjligt att föra till ny omvändelse, eftersom de själva på nytt korsfäster Guds Son och öppet hånar honom.

Gal. 5:16 Vad jag vill säga är detta: vandra i Anden, så kommer ni inte att göra vad köttet begär. 17 Ty köttet söker det som är emot Anden och Anden söker det som är emot köttet. De två strider mot varandra för att hindra er att göra det ni vill. 18 Men om ni leds av Anden, står ni inte under lagen. 19 Köttets gärningar är uppenbara: de är otukt, orenhet, lösaktighet, 20 avgudadyrkan, svartkonst, fiendskap, kiv, avund, vredesutbrott, gräl, splittringar, villoläror, 21 illvilja, fylleri, utsvävningar och annat sådant. Jag säger er i förväg vad jag redan har sagt: de som lever så skall inte ärva Guds rike.22 Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, 23 trohet, mildhet och självbehärskning. Sådant är lagen inte emot.[c24 De som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med dess lidelser och begär. 25 Om vi har liv genom Anden, låt oss då även följa Anden. 26 Låt oss inte söka tom ära, inte utmana varandra och inte avundas varandra.

Guds barn får den helige Ande som ett sigill, men många tror felaktigt att detta betyder något som under inga omständigheter går att bryta upp. Ett sigill är ett märke, och att vara andedöpt är förstås ett unikt särtecken som urskiljer kristna från icke kristna. Vi har dock fortfarande ansvaret för vår kontakt med Gud och att vara honom trogna:

1 Kor. 6:19 Eller vet ni inte att er kropp är ett tempel åt den heligAnde, som bor i er och som ni har fått av Gud, och att ni inte tillhör er själva?

Ef. 1:13 I honom har också ni, sedan ni hört det sanna budskapet, evangeliet om er frälsning, ja, i honom har också ni, sedan ni kommit till tro, tagit emot den utlovade heligAnde som ett sigill.

Ef. 4:30 Bedröva inte Guds heligAnde, som ni har fått som ett sigill för förlossningens dag. 

Rom. 12:1 Så förmanar jag nu er, bröder, vid Guds barmhärtighet, att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud – er andliga gudstjänst. 2 Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom. 

Joh. 1:9 Det sanna ljuset, som ger ljus åt alla människor, skulle nu komma till världen. 10 Han var i världen och världen hade blivit till genom honom, och världen kände honom inte. 11 Han kom till sitt eget, och hans egna tog inte emot honom. 12 Men åt alla som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn.

PASSOVER in the Bible is celebrated as such in most Christian countries – and Easter does not derive from Ishtar

brödPassover is translated ”Easter” – a fact

Each year when it is getting closer to Easter there will always be some native English speakers (I would assume not only Americans) who claim that Christians should not be celebrating this holiday because it is related to paganism (Ishtar) and because Easter bunnies must be involved in the celebration. It is extremely difficult to get them to understand that the Biblical Passover is in fact still called Passover and celebrated as such in most Christian countries. Just because Easter bunnies pop up in America and other English-speaking countries, it does not mean that they do so in all countries. There is no obligation to celebrate the holiday with bunnies, and in fact not even all Americans do. Some call it the Resurrection Day, and that is fine too.

Fortunately there are only a few Americans who believe that English-speaking countries are the center of the world and that the sun revolves around them.

Here are som FACTS about the holiday called Easter in English and Passover elsewhere

 1. The word PASSOVER is found in the Bible. In the KJV the word is found 72 times.
 2. The first time we come across the word it is in relation to the Exodus and the Jewish commemoration of it – where males had to be circumcised before they could participate (Ex. 12:48) and where a proper sacrifice had to be made. Ever since Calvary, the focus of the commemoration has changed from the Exodus to the crucifixion of Jesus Christ – our Passover Lamb – who offered his life for mankind during a Passover holiday. The Jewish Passover was a foreshadowing of the spotless Lamb of God whose blood would cover the sins of those who believe in him, causing God’s judgment to pass over them.
 3. Most Christian countries have continued to have Passover celebrations ever since Calvary, albeit not according to the old Jewish traditions (but with a focus on Calvary). The NAME of this holiday is PASSOVER in most such countries (naturally in their respective language).
 4. Now comes the fact that confuses so many English-speaking Christians: The holiday which is called PASSOVER in most non-English speaking countries, is translated into EASTER in English! We know it is the same holiday because ”Easter” is celebrated at the very same day/weekend as the rest of the Christian world where they call the same holiday ”Passover” (in their respective language). It is therefore not correct to say ”Passover is not Easter”. It is!
 5. The reason for this language difference is due to Tyndale’s choice to use the word ”Ester” in his English Bible translation rather than sticking with the Passover word. John Wycliffe before him (produced the first English Bible in 1382) had translated from the Latin and left the word pascha untranslated and called it pask/paske. The word Ester is Anglo-Saxon and not Babylonian. It was the common word for both Passover and Easter.
 6. Easter/Ester has nothing to do with Astarte (Ishtar in English), and it is not a safe linguistic method to assume that words which might sound alike in the English language are related to each other! You can end up with all sorts of craziness by making such assumptions.
 7.  Just because America and some other countries include Easter bunnies in the holiday, it does not mean that all countries have this pagan element. Sure, there might be other pagan elements involved depending on country, but there is NO OBLIGATION to celebrate the holiday with any such things.
 8. The Bible does not prohibit anyone from celebrating the Passover (Easter) holiday with a focus on the perfect Passover Lamb. Nor does the Bible teach Christians to talk other Christians out of celebrating it.

Even wikipedia says: ”In most European languages the feast called Easter in English is termed by the words for passover in those languages and in the older English versions of the Bible the term Easter was the term used to translate passover.”

Col. 2:16 Let no man therefore judge you in meat, or in drink, or in respect of an holyday, or of the new moon, or of the sabbath days:17 Which are a shadow of things to come; but the body is of Christ.

Each year at the time of the Passover, children ask their parents why they are celebrating it (see Ex. 12:24-27; Deut. 6:20-23) and that continues to be a wonderful fact even today even if Calvary is the focus rather than Exodus (they are intertwined). Children (and adults) will continue to ask questions such as ”Why are we off from school/work today, and why are all the stores closed?”, ”Why do we celebrate Easter?”, ”What is Good Friday and what happened on the first Good Friday?” Why did Jesus die for the world?”, ”Why did he have to suffer on the cross?”, etc. These questions are often the cause of further discussions about the Bible, and if Christians are present they have a great chance to spread the gospel. Also in secular countries JESUS CHRIST is the focus, and Christian communities do not have to pay a dime to let his name be spread around the country through radio, TV, and other news media. This is done totally free of charge.

Believe it or not, but despite that the name of Jesus Christ is spread freely in so many secular countries during Easter, the Ascension day, Pentecost, Christmas, etc, there are Christians (English-speaking) who are not happy about it! They would prefer that most of these days immediately ceased to exist because they are convinced that they are pagan and that God does not like them. Let us assume for a minute that the Christmas celebration was ”pagan” a few hundred years ago (which is not a fact). Would God really be upset if we eliminated this pagan holiday by placing a Christian holiday in its stead? Would he have preferred if we let the pagan holidays be, and if we avoided new Christian celebrations? Where is that verse in the Bible, where God dislikes seeing Christians commemorating the birth of Jesus, the crucifixion, the resurrection, etc?

Or do they perhaps suggest a scenario which is a total utopia, where Christians gather in churches totally free from all falsehood, where Christianity is spreading  like crazy, etc? Is the best way to reach this goal to get rid of Passover (Easter), Christmas, etc? Would that be the great starting point to reach a higher level? Unfortunately it is quite possible that they will get what they want in the near future when we get closer to a world government, and where eliminating all religious holidays will be one step on the way. In that way Jesus Christ will be an even more forgotten name. Let us be thankful for each year that we have our Christian holidays intact.

Another article about Easter.

Does God predestine people to be non-elect, or do people corrupt themselves?

calvinism 19Is God making people wicked, or are they wicked against his will?

This is a hard question to answer for someone who believes that God forces no one to sin while at the same nothing comes to pass against his will.

Calvinists often speak from the both side of the mouth when they on the one hand claim that God predestines people to become elect or non-elect from the foundation of the world, and on the other hand claim that God forces no one to be wicked. Sometimes they try to blame Adam for people’s ”sinful nature”, but this does not solve the problem since he arrived on the scene after the ”foundation of the world” (and the Bible does not claim we have inherited his sin anyway).

So which one is it? Are people wicked against his will or according to his will? (Any of his wills …) Does God force people to be sinners or not?

Calvinists might suggest that God merely ”passes over” people and leaves them to their own devices, which means that such people will do what their nature urges them to do – which is performing all sorts of evil (like being wicked by default). Although, what choice do they really have? If only one single choice is available to them, and if God determines  to turn them into non-elect (for no apparent reason), must they therefore not become exactly as God has determined? Surely they could not have become elect if God wanted them to be non-elect? Would it not be surprising if someone who God did NOT want to become elect – but rather non-elect – still ended up as elect? That could not possibly happen, right? Again, I can see no other option but one (1) for the victims that were forced to become non-elect. Is not ”forcing” the proper word here?

The Bible tells us that people are separated from him due to their transgression of the law (1 John 3:4). This means that it is when people choose to SIN as they are  spiritually ”dead” and therefore also lost (until they repent, if they ever do). Calvinists often make a similar claim, but do they really mean it?

The whole Calvinistic process:

 1. People go to hell due to their sin. (So long it is fine, but it gets worse …)
 2. Why do they sin? Because they are bound by a sinful nature.
 3. Why are they bound by a sinful nature? Because they are wicked non-elect sinners.
 4. Why are they wicked non-elect? Because God created them as such from the foundation of the world – before they even existed, before they were born and long  before they could sin.
 5. This means that people are not dead due to their sins after all, but due to their bad luck of having been chosen by God to be wicked – with no way to escape from this misfortune.

Again, this Calvinistic process means that sin is NOT the reason for their damnation, but GOD’S CHOICE is. So why do Calvinists so often say that people are lost due to their sin if they do not really mean it? (Sinning would just be a consequence of God’s refusal to let people seek him and do good – from the foundation of the world.) Add to this the Calvinistic idea that 1) God is sovereign in such a way that he micro-manages everything, and 2) nothing comes to pass against his will. This means that if we criticize anything or anyone, we are criticizing God himself who caused it all to happen.

Not all Calvinists would agree that this is a proper understanding of their belief system (but many do agree). Still, they cannot escape from the many contradictions resulting from trying to save Calvinism.

Sinners commit sin against their nature

The Bible teaches that sinners do wicked acts against their nature, and not according to their nature:

Rom. 1:24 Wherefore God also gave them up to uncleanness through the lusts of their own hearts, to dishonour their own bodies between themselves:25 Who changed the truth of God into a lie, and worshipped and served the creature more than the Creator, who is blessed for ever. Amen.26 For this cause God gave them up unto vile affections: for even their women did change the natural use into that which is AGAINST NATURE

Once I heard in a podcast where a Calvinist asserted that a person bound by his wicked nature would not choose the right thing (like seeking God). He was then asked by the host ”Could he?”. The Calvinist replied ”He wouldn’t!”. He was asked ”Could he?”. The Calvinist replied ”He wouldn’t!” He was again asked: ”Could he, though?”, and the Calvinist continued to say ”He wouldn’t!”. It is easy to understand why the Calvinist was reluctant to answer the question (which was ”could he?” and not ”would he?”). If a non-elect person not only would not choose the right thing but neither is capable of it (by no fault of his own), the guilt must be placed on someone else but him. Namely on the one who caused this awful dilemma – namely God.

Fortunately this is not the God of the Bible. If people are wicked, it is their own blame and not God’s. God pleaded with his people Israel to do right, just like he pleads with all of us.

Ex. 18:30 Therefore I will judge you, O house of Israel, every one according to his ways, saith the Lord God. Repent, and turn yourselves from all your transgressions; so iniquity shall not be your ruin.31 Cast away from you all your transgressions, whereby ye have transgressed; and make you a new heart and a new spirit: for why will ye die, O house of Israel?32 For I have no pleasure in the death of him that dieth, saith the Lord God: wherefore turn yourselves, and live ye.

People corrupt themselves

God is not the one corrupting people by determining/orchestrating/choosing/forcing/ordaining/predestining people to become wicked sinners before they are even born. The Bible says that man himself is to be blamed for being corrupt and not God. In order for someone to corrupt himself, he must first exist (and have a heart and a brain) in order to make choices. Man does not corrupt himself until he chooses to make sinful actions. Not a single day before.

Gen. 6:12 And God looked upon the earth, and, behold, it was corrupt; for all flesh had corrupted his way upon the earth.13 And God said unto Noah, The end of all flesh is come before me; for the earth is filled with violence through them; and, behold, I will destroy them with the earth.

Deut. 9:12 And the Lord said unto me, Arise, get thee down quickly from hence; for thy people which thou hast brought forth out of Egypt have corrupted themselves; they are quickly turned aside out of the way which I commanded them; they have made them a molten image.

Deut. 32:5 They have corrupted themselves, their spot is not the spot of his children: they are a perverse and crooked generation.

Judge 2:19 And it came to pass, when the judge was dead, that they returned, and corrupted themselves more than their fathers, in following other gods to serve them, and to bow down unto them; they ceased not from their own doings, nor from their stubborn way.

Hosea 9:9 They have deeply corrupted themselves, as in the days of Gibeah: therefore he will remember their iniquity, he will visit their sins.

2 Pet. 2:19 While they promise them liberty, they themselves are the servants of corruption: for of whom a man is overcome, of the same is he brought in bondage.

2 Pet. 3:16 As also in all his epistles, speaking in them of these things; in which are some things hard to be understood, which they that are unlearned and unstable wrest, as they do also the other scriptures, unto their own destruction.

Jude 1:10 But these speak evil of those things which they know not: but what they know naturally, as brute beasts, in those things they corrupt themselves.

PLANETER i Bibelns skapelseberättelse, irrande stjärnor och fallna änglar – Judas 1:13

amos 5

”De är vilda havsvågor, som kastar upp sina skändligheters skum, de är IRRANDE STJÄRNOR, åt vilka det svarta mörkret är förvarat för evigt (Judas 13)

This post is written in English here.

”Irrande” är en översättning från det grekiska ordet  πλανήτης (planétés, Strong’s 4107), och används endast en gång i Bibeln, i Judasbrevet 1:13 där vi kan läsa om irrande stjärnor. På svenska skulle man kunna säga att de vandrar ”planlöst” omkring ... Enligt Biblehub så kommer ordet ifrån verbet πλανάω (Strong’s 4105) med betydelsen narra, lura, leda någon fel, vandra omkring eller orsaka någon att vandra/irra omkring. Det kan ha betydelsen av en irrande stjärna (vad vi modernt kallar planet) eller bildligt talat en falsk lärare som påverkar vilsna själar att gå vilse.

Det är här som de svenska ordet”planet” kommer ifrån och återfinns hos otaliga andra språk med olika stavningsvariationer.

Upp. 20:8 Och han skall gå ut för att bedra folken vid jordens fyra hörn, Gog och Magog, och samla dem till striden, och deras antal är som sanden i havet.De drog upp över hela jordens VIDD och omringade de heligas läger och den älskade staden. Men eld kom ner från himlen och förtärde dem. 

Ordet VIDD ovan beskriver jordens hela yta och inte delar av jordens yta, vilket skulle vara en illa vald beskrivning om jorden tvärtom skulle vara globformad och så långt från ”platos” som man kan komma. Ordet är översatt från substantivet πλάτος/platos, Strong’s 4114, bredd, något utsträckt och platt, används ibland som motsats till höjd, översätts även ”broad plain” = NASB. Adjektivet är πλατύς Strong’s 4116 som kan användas som beskrivning av en ”gata” som ju är utsträckt och bred. Grunden är verbet πλάσσω/plassó, Strong’s 4111, som kan definieras som”forma/breda ut”. Jämför med svenska ”platt” och  även ”platå” som handlar om ett utbrett flackt område. Definition NE: ”platåʹ (franska plateau, av fornfr. platel ’platt föremål’, ’skål’, ’tallrik’)detsamma. 

Varför är planeter inte omnämnda i Bibeln?

Många har frågat sig varför planeter inte är omnämnda i skapelseberättelsen, utan endast jord, sol och måne. Borde de inte ha omnämnts? Men sanningen är, att om det som vi idag kallar ”planeter” handlar om irrande stjärnor (Judas 13) så är de redan omnämnda just som stjärnor.  De flesta stjärnor är visserligen inte alls irrande/planlösa utan har sina fasta positioner i stjärnkonstellationer, men båda varianterna verkar gå under benämningen ”stjärnor” oavsett om de är fasta eller irrande.

Om man undantar JORDEN – som av naturliga skäl beskrivs separat eftersom den bebos av Guds skapade djur och människor  – så indikerar Bibeln att de irrande stjärnorna är sju till antalet. Idag kanske vi skulle benämna dessa sju som Merkurius, Venus, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus och Neptunus – som också avspeglar våra sju veckodagar.

Amos 5:8 Han är den som har gjort Sjustjärnorna och Orion, han som förvandlar djupa mörkret till morgon och gör dagen mörk som natten, han som kallar på havets vatten och häller ut det över jorden – Herren är hans namn.

Ovan sjustjärnor skulle kunna handla om den öppna stjärnhop som kallas Plejaderna (de sju systrarna) i konstellationen Oxen. Det är den stjärnhop som är mest påtaglig på himlavalvet. Orion är, precis som Oxen, en stjärnkonstellation. Kanske det bibliska begreppet sjustjärnor även skulle kunna vara en referens till de sju irrande stjärnorna.

Gen. 1:3 Gud sade: ”Varde ljus!” Och det blev ljus. 4 Gud såg att ljuset var gott, och han skilde ljuset från mörkret. 5 Gud kallade ljuset dag, och mörkret kallade han natt. Och det blev afton och det blev morgon. Det var den första dagen.6 Gud sade: ”Varde mitt i vattnet ett valv som skiljer vatten från vatten!” 7 Gud gjorde valvet och skilde vattnet under valvet från vattnet ovan valvet. Och det skedde så. Gud kallade valvet himmel. Och det blev afton och det blev morgon. Det var den andra dagen. —-14 Gud sade: ”Varde på himlavalvet ljus som skiljer dagen från natten!” De skall vara tecken som utmärker särskilda tider, dagar och år, 15 och de skall vara ljus på himlavalvet som lyser över jorden.” Och det skedde så. 16 Gud gjorde de två stora ljusen, det större att härska över dagen och det mindre att härska över natten, likaså stjärnorna. 17 Han satte dem på himlavalvet till att lysa över jorden, 18 till att härska över dagen och natten och till att skilja ljuset från mörkret. Och Gud såg att det var gott. 

Guds anledning att skapa ljusen på himlavalvet var för att de skulle lysa över JORDEN där ju hans skapade värld befinner sig.

Fallna änglar

Bibeln nämner också fallna änglar som lämnat sin ”rätta hemvist” och som därför väntar på bestraffningJudas jämför dem med de människor i Sodom och Gomorra som även de lämnat sin naturliga hemvist och engagerade sig i sexuell perversion (homosexualitet). ”På samma sätt” som de fallna änglarna så bedrev de alltså otukt och följde onaturliga begär. Se nedan i 1 Mos. 6 där vi kan se hur en del av Guds änglar (Guds söner) bedrev otukt med kvinnor på jorden, vilket förstås är helt onaturligt och emot Guds skapelse.

Juda 1:6 Tänk också på de änglar som inte bevarade sin höga ställning utan övergav sin rätta hemvist. Dem håller han i förvar i mörker med eviga bojor till den stora dagens dom. 7 Så är det med Sodom och Gomorra och städerna däromkring. På samma sätt bedrev de otukt och följde onaturliga begär. De står som ett varnande exempel och får sitt straff i evig eld.14 Om dem har också Hanok i det sjunde släktledet efter Adam profeterat: ”Se, Herren kommer med sina mångtusen heliga 15 för att hålla dom över alla och straffa alla för de gudlösa gärningar som de har begått och för alla de hårda ord som dessa gudlösa syndare har talat mot honom.” 

Judas talar om ”sjunde släktledet efter Adam”, vilket är en stark indikation på att han ansåg att 1 Mosebok innehåller vår autentiska historia (Enok är den sjunde från Adam). Judas hade ingen anledning att hysa tveksamheter om att 1 Mos är överensstämmande med verkligheten. Avkomman till änglarna och kvinnorna blev giganter (jättar).

Gen. 6:1 När människorna började föröka sig på jorden och döttrar föddes åt dem, 2 såg Guds söner att människornas döttrar var vackra, och de tog till hustrur alla de ville ha. 3 Då sade Herren: ”Min Ande skall inte bli kvar i människorna för alltid på grund av deras förvillelse. De är kött och deras tid skall vara etthundratjugo år.”4 Vid denna tid, då Guds söner gick in till människornas döttrar och dessa födde barn åt dem, och även senare, levde våldsverkarna på jorden. Detta var forntidens väldiga män som var så ryktbara.5 Och Herren såg att människornas ondska var stor på jorden och att deras hjärtans alla tankar och avsikter ständigt var alltigenom onda. 6 Då ångrade Herren att han hade gjort människorna på jorden, och han var bedrövad i sitt hjärta.  

Även Enoks bok och the book of Jasher konfirmerar denna historia och ger oss ännu fler detaljer.

Solen (och stjärnorna) behövdes inte för att ge ljus på jorden de första tre dagarna (solen skapades Dag 4) , och vi vet from Johannes Uppenbarelsebok att Guds lamm kommer att ge det nya Jerusalem ljus i framtiden.

Satan, en vacker stjärna 

Satan, en vacker stjärna, kastades ner från himlen till jorden pga sin överträdelse. Sedan dess så vandrar han runt på jorden för att försöka narra människor. En sann ”irrande stjärna” som vandrar planlöst omkring för att luras!

Lukas 10:17 De sjuttio kom glada tillbaka och berättade: ”Herre, till och med de onda andarna lyder oss i ditt namn.” 18 Han sade till dem: ”Jag såg Satan falla ner från himlen som en blixt.1 Peter 5:8 Var nyktra och vaksamma. Er motståndare djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter vem han skall sluka. 9 Gör motstånd mot honom, orubbliga i tron, och tänk på att era bröder här i världen utstår samma lidanden.Job 1:6 En dag hände det att Guds söner kom och trädde fram inför Herren, och Åklagaren kom också med bland dem. 7 Då frågade Herren Åklagaren: ”Varifrån kommer du?” Åklagaren svarade Herren: ”Från en färd utöver jorden där jag har VANDRAT OMKRING. (även Job 2:1-2)

Prinsen av Tyrus och prinsen av luftens rike (Satan) visar upp en liknande livsstil, vilka jämförs nedan. Satan var en lysande stjärna, och den stjärna som är kopplad till Satan är VENUS, morgonstjärnan.

Hes. 28:2 ”Du människobarn, säg till fursten i Tyrus: Så säger Herren, Herren: Ditt hjärta är högmodigt och du säger: Jag är en gud, jag tronar på en gudatron mitt ute i havet. Ändå är du bara en människa och inte en gud, hur mycket du än i ditt hjärta tycker dig vara en gud.— 12 ”Du människobarn, stäm upp en klagosång över kungen i Tyrus och säg till honom: Så säger Herren, Herren: Du var en mönsterbild av fullkomlighet, full av visdom och fullkomlig i skönhet. 13 I Eden, Guds lustgård, var du, höljd i alla slags ädelstenar: karneol, topas och kalcedon, krysolit, onyx och jaspis, safir, karbunkel och smaragd. Med guld var dina tamburiner och flöjter utsmyckade, framställda den dag du skapades. 14 Du var en smord, beskyddande kerub, och jag hade satt dig på Guds heliga berg. Där gick du omkring bland gnistrande stenar.15 Du var fullkomlig på alla dina vägar från den dag då du skapades, till dess att orättfärdighet blev funnen hos dig.16 Genom din stora handel fylldes du med våld, och du syndade. Därför drev jag dig bort från Guds berg och förgjorde dig, du beskyddande kerub mitt bland de gnistrande stenarna. 17 Eftersom ditt hjärta var högmodigt på grund av din skönhet, och du fördärvade din visdom på grund av din prakt, kastade jag ner dig till jorden och utlämnade dig åt kungar till att beskådas.18 Genom dina många missgärningar och din oärliga handel vanhelgade du dina helgedomar. Därför lät jag eld gå ut från dig, och den förtärde dig. Jag gjorde dig till aska på marken inför alla som såg dig.

Enligt plattjordanhängare så är stjärnorna radikalt mindre i storlek och närmare jorden än den officiella bilden. Stjärnorna är placerade i himlavalvet (inte ovanför). Om de vore större och på ett större avstånd skulle de inte kunnat ”falla ner” på jorden utan de skulle ha orsakat så att jorden brann upp långt innan de närmade sig. De skulle alltså inte ha någon jord att falla ner på. Men Bibeln säger att stjärnorna kastades ner på jorden. 

Upp. 8:10 Den tredje ängeln blåste i sin basun. Då föll en stor stjärna, brinnande som en fackla, ner från himlen, och den föll över en tredjedel av floderna och vattenkällorna. 11 Stjärnans namn är Malört. En tredjedel av vattnen förvandlades då till malört, och många människor dog av vattnen, som hade blivit förgiftade.Upp. 12:4 Hans stjärt drog med sig en tredjedel av himlens stjärnor, och han kastade ner dem PÅ JORDEN. Och draken stod framför kvinnan som skulle föda för att sluka hennes barn, så snart hon hade fött det.Ps. 147:4 Han bestämmer stjärnornas mängd, han nämner dem alla vid namn.

Enoks bok förklarar att sju speciella stjärnor, som var olydiga och rebelliska emot Gud,  måste förvänta sig en mycket allvarlig bestraffning i framtiden. Tills dess är de fastkedjade i mörker (som Judas 13 också säger):

1 Enoch 21:1. And I proceeded to where things were chaotic. 2. And I saw there something horrible: I saw neither a heaven above nor a firmly founded earth, but a place chaotic and horrible. 3. And there I saw seven stars of the heaven bound together in it, like great mountains and burning with fire. 4. Then I said: ‘For what sin are they bound, and on what account have they been cast in hither?’ 5. Then said Uriel, one of the holy angels, who was with me, and was chief over them, and said: ‘Enoch, why dost thou ask, and why art thou eager for the truth? 6. These are of the number of the stars of heaven, which have transgressed the commandment of the Lord, and are bound here till ten thousand years, the time entailed by their sins, are consummated.’ 7. And from thence I went to another place, which was still more horrible than the former, and I saw a horrible thing: a great fire there which burnt and blazed, and the place was cleft as far as the abyss, being full of great descending columns of fire: neither its extent or magnitude could I see, nor could I conjecture. 8. Then I said: ‘How fearful is the place and how terrible to look upon!’ 9. Then Uriel answered me, one of the holy angels who was with me, and said unto me: ‘Enoch, why hast thou such fear and affright?’ And I answered: ‘Because of this fearful place, and because of the spectacle of the pain.’ 10. And he said unto me: ‘This place is the prison of the angels, and here they will be imprisoned for ever.’

Varför blinkar stjärnor? Det ser ut som om de befann sig i en vattenhinna, som kan ses här. (Osäker hur länge länkar såsom denna kommer att hålla eftersom Youtube gärna tar bort filmer som går emot officiella NASA-historier.)

Gud gjorde valvet och skilde vattnet under valvet från vattnet ovan valvet. Och det skedde så.—Gud sade: ”Varde himlavalvet ljus som skiljer dagen från natten!” 

Som stjärnor ser ut utan NASA.s CGI:

Andra artiklar om jorden:

God works all things after the counsel of his own will? Eph. 1:11

secret willGod’s will is that man should use his free will and seek him (see Acts 17)

God has a sovereign freedom to accomplish whatever he chooses, like guaranteeing the proper inheritance to the children of God (which are those who are following Jesus). The promise is to those and no one else.

The following verse is a popular Calvinistic proof text, often quoted (by itself) to support the idea that everything under the sun occurs precisely according to God’s plans, down to every single detail:

Eph. 1:11 In whom also we have obtained an inheritance, being predestinated according to the purpose of him who worketh all things after the counsel  of his own will

The verse of course say no such thing (that God’s will always happens), unless we are talking about his will to give man free will and make man responsible for his own actions. Note that it says ”works” all things and not ”cause” all things … The verse does not say that all thoughts, words and deeds are predestined by God, but it rather explains what God does, in terms of providing wonderful promises through Christ.

Councel in Eph. 1:11 is a translation from the Greek noun βουλή (boulé, Strong’s 1012) and could also be translated deliberate wisdom. This noun derives from the verb βούλομαι (boulomai, Strong’s 1014) and means will, intend, desire or wish. 

Some theologians claim that it is also about God planning and arranging all physical circumstances in order to achieve his exact plans which always take place down to the finest detail. This is something the Bible does not say.

The noun boulé occurs 12 times in the KJV Bible. Examples:

Luke 7:30 But the Pharisees and lawyers rejected the counsel of God against themselves, being not baptized of him.31 And the Lord said, Whereunto then shall I liken the men of this generation? and to what are they like?32 They are like unto children sitting in the marketplace, and calling one to another, and saying, We have piped unto you, and ye have not danced; we have mourned to you, and ye have not wept.

Quite clearly God’s counsel can be rejected.

Acts 2:22 Ye men of Israel, hear these words; Jesus of Nazareth, a man approved of God among you by miracles and wonders and signs, which God did by him in the midst of you, as ye yourselves also know:23 Him, being delivered by the determinate counsel and foreknowledge of God, ye have taken, and by wicked hands have crucified and slain: 

If God caused and scripted Calvary in all details, why does the text not say so? Instead we can read that his foreknowledge was involved. Knowing about future events is not the same as causing future events.

Acts 20:27 For I have not shunned to declare unto you all the counsel of God.28 Take heed therefore unto yourselves, and to all the flock, over the which the Holy Ghost hath made you overseers, to feed the church of God, which he hath purchased with his own blood.29 For I know this, that after my departing shall grievous wolves enter in among you, not sparing the flock.30 Also of your own selves shall men arise, speaking perverse things, to draw away disciples after them.31 Therefore watch, and remember, that by the space of three years I ceased not to warn every one night and day with tears.

Paul is clearly not a Calvinist since he does not relax and trust that God’s will always happens and that the elect will remain elect (and the non-elect remain non-elect). He warns people with tears night and day because disciples will be drawn away from the gospel. Why does he do that if nothing can go wrong but always turn out as God wants? Paul rather believes the scriptures, and understands that prayers can make a difference!

Acts 27:12 And because the haven was not commodious to winter in, the more part advised to depart thence also, if by any means they might attain to Phenice, and there to winter; which is an haven of Crete, and lieth toward the south west and north west. — 41 And falling into a place where two seas met, they ran the ship aground; and the forepart stuck fast, and remained unmoveable, but the hinder part was broken with the violence of the waves.42 And the soldiers’ counsel was to kill the prisoners, lest any of them should swim out, and escape.

1 Cor. 4:5 Therefore judge nothing before the time, until the Lord come, who both will bring to light the hidden things of darkness, and will make manifest the counsels of the hearts: and then shall every man have praise of God.  

Unfortunately Calvinists usually believe that God decrees ”whatsover comes to pass” and are keen to interpret “work all things after the counsel of His will” as though everything pans out exactly as God wills it, both good and bad. That would include God deterministically scripting every murder, rape and abortion that will ever take place! The text, however, must not be read in this sweeping and all-inclusive way. The “all things” refers to all things that God accomplishes in Christ (in a general sense) because this is what the previous verses talk about.

Eph. 1:3 Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ

Paul provides examples of the above mentioned blessings and promises, which are only meant for those who are IN CHRIST which is the condition for salvation. The eternal purpose is that God’s children, his church will be able to look forward to a guaranteed inheritance waiting for them in the heavenly places. Again, the condition is to be IN CHRIST, and if someone does not endure to the end that person is no longer IN CHRIST and the promises are therefore not tied to him. The ”salvation bus” is predestined to go to heaven and guaranteed to be blessed, but who is in and who remains to the end? That is totally up to us and we know the conditions which are presented to us. Those who are in Christ are considered to be his holy children. The text does not say that the promises are provided with no conditions.

It might be a help to ask oneself what is predestined according to His purpose. In order to get the answer one must of course go back to the previous verses, because a verse can never be read in a vacuum. The answer is again ”the inheritance in Christ! The verse right (v. 12) after says ”That we should be to the praise of his glory, who first trusted in Christ”, and v. 13 continues to talk about ”trusting” and ”believing”. It is possible that Paul includes the very first belivers in this sentence, and we should note that ”trusted” is an action that people might choose to do. God will not ”trust” for us or instaed of us. It is rather a condition for salvation. V. 19 says ”the exceeding greatness of his power to us-ward who believe. The believers are in Christ – again, the condition.

If I would tell someone about my work and say that ”all things” worked out perfectly fine – maybe even after the counsel of my will – the listener would not assume that I just claimed that every single thing in the entire world worked out absolutely great, and that I have solved all the world’s problems. Neither would the listener assume that I claimed to be the cause of all things that I said took place.

Compare:

Phil. 4:13 I can do all things through Christ which strengtheneth me.

Paul is here talking about being content no matter what state he is in (in both good and bad circumstances) and to be able to do the good works which God has prepared for us to do (Eph. 2:10). Paul is not including everything under the sun in ”all things”, but the term must of course be understood in its context. The verse certainly does not say that byall things” you can do all forms of evil and wickedness through God who strengthens you. Similarly, Eph. 1:11 does not say that the “all things” would include evil and wickedness.

All things work out for good for all people  -more than in a general term?free will 3

Paul promises us in Rom. 8 that all things work out together for good to them that LOVE GOD, which of course is a condition for salvation. If Paul had meant that all things work out for good for all people everywhere, including all details from God’s perspective, then he could have skipped the condition of having to love God.

Rom. 8:28 And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to his purpose. 

In the same chapter Paul explains which conditions that apply for escaping condemnation: 1) You must be IN JESUS, and 2) you must not walk after the flesh but after the Spirit. This is something that WE must make sure to do, and God will not do it for us:

Rom. 8:1 There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. — 4 That the righteousness of the law might be fulfilled in us, who walk not after the flesh, but after the Spirit.

He goes on to explain, that if we live according to the flesh (not an obligation), we cannot please God. The solution to the problem is of course to NOT live according to the flesh but after the Spirit:

Rom. 8:5 For they that are after the flesh do mind the things of the flesh; but they that are after the Spirit the things of the Spirit.6 For to be carnally minded is death; but to be spiritually minded is life and peace.7 Because the carnal mind is enmity against God: for it is not subject to the law of God, neither indeed can be.8 So then they that are in the flesh cannot please God.

Paul explains that we definitely do not have to live after the flesh. The choice is clear; if you live after the flesh you will die, and if you live after the Spirit you will live. Who are the sons of God? Those who have chosen to be led by the Spirit of God. If someone lives after the flesh, he can certainly not blame God for it but only himself. The better option is always to live by the Spirit in order to get life:

Rom. 8:12 Therefore, brethren, we are debtors, not to the flesh, to live after the flesh.13 For if ye live after the flesh, ye shall die: but if ye through the Spirit do mortify the deeds of the body, ye shall live.14 For as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God.

Paul tells us about the same wonderful promises of glorification just as in Eph. 1, but again, only for those who are God’s children who live after the Spirit:

Rom. 8:17 And if children, then heirs; heirs of God, and joint-heirs with Christ; if so be that we suffer with him, that we may be also glorified together.

Paul repeats again that all things work together for good to them that love God. The ”calling” is widespread because we know from the parable of the King’s wedding feast (Matt. 22) that many of those who were called to participate in the feast (they were even on the guest list) declined to go. One person who actually did go to the feast was still thrown out because he had neglected to wear appropriate clothes (his own responsibility). We are justified when we are cleansed from our past sins, and after this point our goal is to be conformed into the image of Jesus which is something to look forward to. We have an assurance in the hope of salvation while on earth, as long as we abide in Jesus of course. Rom. 8:29 is referring to those in v. 28, who love God. Do read about Rom 8:28-30 here.

Rom. 8:28 And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to his purpose.

God provides provisions and works all things after the counsel of his will, but he does not cause people to act according to some predestined plans. If God forces people to think and act in a certain way, what is the point of judging them for things they cannot possibly avoid?:

1 Cor.10:13 No temptation has overtaken you but such as is common to man; and God is faithful, who will not allow you to be tempted beyond what you are able, but with the temptation will provide the way of escape also, so that you will be able to endure it.

God does not take pleasure in the death of the wicked. He would prefer that they would repent in order to live:

Ez. 18:23 Have I any pleasure at all that the wicked should die? saith the Lord God: and not that he should return from his ways, and live?

If someone ends up with an interpretation which makes God the greatest culprit and a lover of sin, this is clearly an erroneous understanding. A religion that blames the sin of all mankind on God is clearly incorrect. We should rather use this verse as a filter:

Ja. 1:13 Let no man say when he is tempted, I am tempted of God: for God cannot be tempted with evil, NEITHER TEMPTETH HE ANY MAN 

We are requested to not excuse our sin by suggesting ”God made me do it”. God does not tempt anyone, much less causes anyone to sin, but in order to save the philosophy of Calvinism God must be blamed for the sin of all mankind even though it is blasphemy? Calvinists might try to solve the problem with ”it’s a miracle” or ”God’s ways are higher than our ways”, but in that case anyone can introduce contradictions into the Bible and excuse them by saying ”God’s ways are higher than our ways” and ”who are we to question God?”. 

It is a lot safer to agree with the Bible which says that God’s will does not always happen. Yet, he is still in control (does not mean micro management) and all things work out wonderfully for those who love him.

Calvinists and their focus on a sovereign God who must submit to Calvinism

calvinism 38God is sovereign, but what does it mean?

Calvinists have a huge focus on God’s sovereignty, which would not be a bad thing had they not interpreted this unbiblical word in a very unfortunate way.

The Calvinist R.C. Sproul for instance wrote:

”If there is one single molecule in this universe running around loose, totally free of God’s sovereignty, then we have no guarantee that a single promise of God will ever be fulfilled. ”R.C. Sproul.

Also freewillers believe that God IS sovereign but certainly not with the Calvinistic interpretation. God is so sovereign and powerful that he is able to create us in any way he likes, including creating us with free will where we are responsible for our own actions (rather than blaming our shortcomings on God). Or is this too difficult for him? Must he ask someone for permission before he can create us with free will?

While freewillers also believe that God is sovereign, their main focus is rather on God’s holy character and the fact that he does not tempt anyone, much less causes anyone to sin. This means, that if someone suggests that God directly or indirectly makes people sin (or endorses sin in any shape or form), it is clearly a huge misunderstanding and an attack on God’s character. Many would call it blasphemy. The fact that sin does exist is evidence of that God’s will does not always happen, which is quite clear in the pages of the Bible. God is in control of his creation even though he does not act through micro managing human beings.

”Sovereignty” and ”sovereign” are words not found in either the KJV nor the NKJV Bible (except for ”sovereignty” mentioned once in the NKJV but not in relation to God).  ”Sovereignty” is however found in the NIV in a couple of cases where it does not refer to God (Dan 5:18, Dan 7:27) and ”sovereign” is used multiple times referring both to God and others.

It is therefore not incorrect to say that ”sovereignty” and ”sovereign” are not Biblical words, if you exclude modern translations which many Christians are reluctant to use. When Calvinists are told about the lack of these words in the Bible, they usually bring up the trinity and say something like ”The trinity is not mentioned in the Bible either! Does this mean that it’s false?!”. They neglect to notice that the freewiller does not claim that absence of these words in the Bible automatically means that God is therefore not sovereign. What the freewiller does say is that the word must mean defined before we can conclude if it is a correct description of our holy God or not.

What if I asked a Calvinist if he believes that God is sympathetic. Yes, or no? Is he? The Calvinist might say that yes, ”sympathetic” could very well be one of many definitions applicable to God. What if I then said ”See?! Therefore God would never send anyone to hell! That would not be sympathetic at all but truly unkind!”. Then the Calvinist might rightly protest and say that this interpretation does not automatically follow. Of course God could still be sympathetic even though he rightly judges people’s hearts and sends some to hell due to their evil actions and refusal to submit under him. So the Calvinist might admit that God is sympathetic but he certainly does not admit to God being the sort of sympathetic that I propose. What right do I have to define the word ”sympathetic” in such a way? Therein lies the problem.

Non-biblical words must be defined or else you would not know whether you agree with them or not. Who has the authority to define unbiblical words, add them to the Bible with a strict definition tied to them? It is not always a watertight solution to let theologians define such words (even though they are usually right on target). If we truly want to learn and understand God’s true character, it is a lot safer to pay attention to the descriptions and examples which are used in the Bible. Or else anyone can select various unbiblical words, insist on a preferred meaning and add them to the Bible.

Atheists might suggest that if God is all-powerful and sovereign, he should be able to do absolutely everything, including performing logically contradictory ideas such as creating a square circle or even ceasing to be God. This is what one of my daughter’s  science teachers taught his high school science class, with the summary and conclusion that this is proof for God’s insufficiency and therefore non-existence. (For some reason  schools are supposed to be neutral when it comes to religion, but atheism can freely be taught with no consequences?). Although, the God of the Bible never promised to be this sort of omnipotent being who likes to perform ridiculous things – and by the way ”omnipotent” is mentioned once in the KJV Bible (Rev. 19:6) in relation to his reign.

The point is of course that both Calvinist and atheists make the mistake to insist on a certain definition of words which may not even be included in the Bible. They might erroneously assume that everyone sides with their understanding of these words.

Read more about 15 Bible verses Calvinists misinterpret in relation to God’s SOVEREIGN WILL

The heart is deceitful above all things, and desperately wicked? Jer. 17:9

heart 2The heart is deceitful above all things, and desperately wicked: who can know it?” Jer. 17:9 KJV

The book of Jeremiah, just like Job, Isaiah, Ezekiel, etc, contains portions of poetic expressions, parables, hyperboles, prophesies, etc, so we must be careful to not read every verse in a literal way. Some Christians often quote Jer. 17:9 in order to support the idea that we are born in sin (which the verse does not say) and that we are constantly sinning in thoughts, words and deeds. Possibly also that God must separately ”enable” a person to do good or else he is not able to do so. (Many reformed believers think that God for some reason does not enable all people to repent and do good). Nevertheless, it is rather clear that the same chapter (just like many other chapters in the book of Jeremiah) contains a good portion of poetic expressions. If those should not be read in a literal way, why should Jer. 17:9?

Let us read the rest of the same chapter – Jeremiah 17:

17:1 The sin of Judah is written with a pen of iron, and with the point of a diamond: it is graven upon the table of their heart, and upon the horns of your altars;2 Whilst their children remember their altars and their groves by the green trees upon the high hills.

Is the above literally true? Is the sin of Judah written with a pen of iron and diamond, and literally graven on people’s hearts? Upon the horns of altars?

3 O my mountain in the field, I will give thy substance and all thy treasures to the spoil, and thy high places for sin, throughout all thy borders.4 And thou, even thyself, shalt discontinue from thine heritage that I gave thee; and I will cause thee to serve thine enemies in the land which thou knowest not: for ye have kindled a fire in mine anger, which shall burn for ever.5 Thus saith the Lord; Cursed be the man that trusteth in man, and maketh flesh his arm, and whose heart departeth from the Lord.

Through poetic expressions we can read above that God is angry due to his own people (Judah) departing from him. This is not the first time they do so and seems to be a recurrent problem in the Old Testament (which makes us understand the description of their heart in Jer. 17:9). As a consequence of Judah’s heart departing from him, God will cause thee to serve thine enemies in the land which thou knowest not”. The better option would of course have been to be obedient to God in order to avoid this unfortunate disaster. The chapter continues to explain what a dreadful future those who depart from him will get:

6 For he shall be like the heath in the desert, and shall not see when good cometh; but shall inhabit the parched places in the wilderness, in a salt land and not inhabited.

Notice the poetic language and illustrations which make an important point. The chapter continues to explain why it is a much better option to trust in the Lord.

7 Blessed is the man that trusteth in the Lord, and whose hope the Lord is.8 For he shall be as a tree planted by the waters, and that spreadeth out her roots by the river, and shall not see when heat cometh, but her leaf shall be green; and shall not be careful in the year of drought, neither shall cease from yielding fruit.

Notice the poetic language above. Then comes Jer. 17:9:

9 The heart is deceitful above all things, and desperately wicked: who can know it?10 I the Lord search the heart, I try the reins, even to give every man according to his ways, and according to the fruit of his doings.

The claim that the heart is ”deceitful” and ”desperately wicked”, is a general claim stated right after explaining how Judah had departed from God yet again. It is not hard to watch the TV news and naturally feel like exclaming that ”people are deceitful and desperately wicked”, after seeing constant examples of war, rape, gang rape, pedophilia, Satanism, censorship from the elite, etc. This does not mean that every single person in all parts of the world is always deceitful and wicked – around the clock – and not being able to be anything else but think and do evil.

The answer to the question ”who can know it?” (the heart), is God can! Just like James says in Ja. 2:24 – we are justified by works and not by faith alone – God says here that he will give every man according to his ways, and according to the fruit of his doings”. The fruit is important for our salvation. See in John 15 where Jesus explains how important it is to remain in him, as a branch in the vine, in order to provide fruit. If the branch no longer produces fruit, it will be broken off and thrown in the fire. If a person does not produce fruit, it is his own fault and God should not be blamed. 

11 As the partridge sitteth on eggs, and hatcheth them not; so he that getteth riches, and not by right, shall leave them in the midst of his days, and at his end shall be a fool.

Notice the poetic language. A more modern English would be: Like a partridge that hatches eggs it did not lay are those who gain riches by unjust means. When their lives are half gone, their riches will desert them, and in the end they will prove to be fools” (NIV). Naturally God warns against it. Still, people end up as fools (naturally against God’s will) by taking things of value not belong to them. There are consequences for bad behavior. 

12 A glorious high throne from the beginning is the place of our sanctuary.13 O Lord, the hope of Israel, all that forsake thee shall be ashamed, and they that depart from me shall be written in the earth, because they have forsaken the Lord, the fountain of living waters.

Again, we can see here that it is not a good idea to forsake God and depart from him. They shall be ashamed due to their choice to act against God’s will. However, they shall not literally be ”written in the earth”. 

14 Heal me, O Lord, and I shall be healed; save me, and I shall be saved: for thou art my praise.15 Behold, they say unto me, Where is the word of the Lord? let it come now.16 As for me, I have not hastened from being a pastor to follow thee: neither have I desired the woeful day; thou knowest: that which came out of my lips was right before thee.17 Be not a terror unto me: thou art my hope in the day of evil.

Jeremiah is saying ”I have not run away from being your shepherd” (NIV). Good choice.

18 Let them be confounded that persecute me, but let not me be confounded: let them be dismayed, but let not me be dismayed: bring upon them the day of evil, and destroy them with double destruction.

Since Jeremiah is faithful to God, it is not right for people to persecute him. Yet, some did and Jeremiah is concerned about it and pray to his Lord.

19 Thus said the Lord unto me; Go and stand in the gate of the children of the people, whereby the kings of Judah come in, and by the which they go out, and in all the gates of Jerusalem;20 And say unto them, Hear ye the word of the Lord, ye kings of Judah, and all Judah, and all the inhabitants of Jerusalem, that enter in by these gates:21 Thus saith the Lord; Take heed to yourselves, and bear no burden on the sabbath day, nor bring it in by the gates of Jerusalem;

God gives instructions to Jeremiah and since Jeremiah is a good man, he is likely to obey them. Unlike many of his forefathers!:

22 Neither carry forth a burden out of your houses on the sabbath day, neither do ye any work, but hallow ye the sabbath day, as I commanded your fathers.23 But they obeyed not, neither inclined their ear, but made their neck stiff, that they might not hear, nor receive instruction.

Above we can see how some of Jeremiah’s forefathers did not obey God. ”they did not listen or pay attention; they were stiff-necked and would not listen or respond to discipline” (NIV). This is clear proof that God’s will does not always happen, because he prefers to give man free will and thus make him responsible for his own actions. God is not the one making people stiff-necked so that they cannot obey him. They are doing this to themselves, to the dismay of God.

24 And it shall come to pass, if ye diligently hearken unto me, saith the Lord, to bring in no burden through the gates of this city on the sabbath day, but hallow the sabbath day, to do no work therein;

25 Then shall there enter into the gates of this city kings and princes sitting upon the throne of David, riding in chariots and on horses, they, and their princes, the men of Judah, and the inhabitants of Jerusalem: and this city shall remain for ever.26 And they shall come from the cities of Judah, and from the places about Jerusalem, and from the land of Benjamin, and from the plain, and from the mountains, and from the south, bringing burnt offerings, and sacrifices, and meat offerings, and incense, and bringing sacrifices of praise, unto the house of the Lord.

So IF Jeremiah will diligently listen to God, many things will turn to the better for the city. It is up to Jeremiah.

27 But if ye will not hearken unto me to hallow the sabbath day, and not to bear a burden, even entering in at the gates of Jerusalem on the sabbath day; then will I kindle a fire in the gates thereof, and it shall devour the palaces of Jerusalem, and it shall not be quenched.

If Jeremiah will NOT listen to God and obey him (which clearly is an option since God warns against it), then there will be consequences for the city of Jerusalem. Hopefully Jeremiah will make the better choice.

Harden not your hearts!

In the same book – Jeremiah – we can read:

Jer. 4:4 Circumcise YOURSELVES to the LORD, and take away the foreskins of your heart, ye men of Judah and inhabitants of Jerusalem: lest my fury come forth like fire, and burn that none can quench it, because of the evil of your doings.

We should make sure to not harden our hearts:

Hebr. 3:7 Wherefore as the Holy Ghost saith, To day if ye will hear his voice, 8 HARDEN NOT YOUR HEARTS, as in the provocation, in the day of temptation in the wilderness

Pro 28:13He that covereth his sins shall not prosper: but whoso confesseth and forsaketh them shall have mercy.14 Happy is the man that feareth always: but he that hardeneth his heart shall fall into mischief.

2 Chron 36:11 Zedekiah was one and twenty years old when he began to reign, and reigned eleven years in Jerusalem. 12 And he did that which was evil in the sight of the LORD his God, and humbled not himself before Jeremiah the prophet speaking from the mouth of the LORD.13 And he also rebelled against king Nebuchadnezzar, who had made him swear by God: but he stiffened his neck, and hardened his heart from turning unto the LORD God of Israel.

2 Chron. 12:14 And he did evil, because he prepared not his heart to seek the Lord.

We are wonderfully madeheart

It is clear that we are born wonderfully made (see this article), and we are neither born with deceitful hearts or forced to have deceitful/wicked hearts due to any ”nature” forced upon us against our will:

Ecclesiastes 7:29 Lo, this only have I found, that GOD HATH MADE MAN UPRIGHT; but THEY they have sought out many inventions.

Isaiah 7:16 For BEFORE THE CHILD SHALL KNOW TO REFUSE THE EVIL, AND CHOOSE THE GOOD, the land that thou abhorrest shall be forsaken of both her kings.

Romans 9:11 (For the children being not yet bornNEITHER HAVING DONE ANY GOOD OR EVIL, that the purpose of God according to election might stand, not of works, but of him that calleth;)

Isaiah 44:24 Thus saith the Lord, thy redeemer, and he that FORMED THEE FROM THE WOMB, I am the Lord that maketh all things; that stretcheth forth the heavens alone; that spreadeth abroad the earth by myself

Zecharia 12:1  The burden of the word of the Lord for Israel, saith the Lord, which stretcheth forth the heavens, and layeth the foundation of the earth, and FORMETH THE SPIRIT OF MAN WITHIN HIM.

Genesis 1:26 And God said, Let us make man in our image, after our likeness27 So God created man in his own image, in the image of God created he him; male and female created he them.—31 And God saw every thing that he had made, and, behold, it was very good.