Tag Archive | osas

En gång frälst alltid frälst (OSAS), är verkligen inte Bibelns budskap

1 mos. 3.jpgSatan: ”Ni skall visst inte dö!” (1 Mos. 3:4)

Satan lovar Gudstroende Eva att hon (och Adam) INTE skulle behöva dö även om de skulle vara olydiga mot Gud. Han ljög! Sanningen är förstås den rakt motsatta: Syndar vi så dör vi!

Man skulle därför kunna tro att kristna människor runt om i världen lätt skulle kunna avslöja Satans lögn eftersom den är så enkel och ryms i bara några ord, men tragiskt nog så sprids lögnen friskt i våra kyrkor. ”En gång frälst, alltid frälst”, brukar det heta, eller kanske ”Gud älskar dig som du är, bara du känner sorg över din dagliga synd”. Det finns predikanter som predikar det folk vill höra, och Satan vill inget hellre än att få människor att känna sig trygga i sin synd. Helst ska kristna inte ens tro att de kan upphöra med all sin synd, och att det är fullständigt naturligt även för kristna att synda (och onaturligt om de inte syndar). Lösningen är då inte det förslag som Jesus själv presenterar (omvändelse), utan snarare att gömma sig bakom Jesus och låtsas att Gud Fader inte ser vår synd. Den orimliga tanken blir då att vi kan bekvämt vara positionellt rättfärdiga i Jesus, samtidigt som vi lever orättfärdigt i våra handlingar. M.a.o. så leder det till att vi alltså skulle kunna tjäna två herrar men ändå inte dö. Många kristna inbillar sig att det är ödmjukt att säga:

”I mig själv finns ingenting gott, utan jag är bara en syndare frälst av nåd. Min egen rättfärdighet är som smutsiga trasor inför Gud och det är bara genom Jesu rättfärdighet som jag kan vara frälst”. 

Men i själva verket så kan vi aldrig räddas genom att ha kvar vår gamla människa och gömma oss bakom någon annans rättfärdighet. Vi kan inte luta oss tillbaka i soffan och mena att Jesus är den som ska leva rätt åt oss och i stället för oss. VI måste omvända oss och leva heligt! Bibeln säger:

Ef. 4:22 Ni har lämnat ert förra liv och lagt av den gamla människan som går under, bedragen av sina begär,

Hes. 18:20 Den rättfärdiges rättfärdighet skall vara HANS EGEN, och den ogudaktiges ogudaktighet skall vara hans egen

Men korset är inte så fjäderlätt att bära som OSAS-anhängarna (OSAS = once saved always saved) vill få oss att tro.  Jesus varnar oss och ber oss att hålla oss kvar i vinträdet (vilket är han själv). Notera här nedan att de rena lärljungarna ändå riskerade att huggas av, torka bort och kastas i elden – om de inte skulle förbli i honom genom att hålla hans bud:

Joh. 15:3 Ni är redan nu rena i kraft av det ord som jag har talat till er. Förbli i mig, så förblir jag i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv, utan endast om den förblir i vinstocken, så kan inte heller ni det, om ni inte förblir i mig5 Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom, bär han rik frukt, ty utan mig kan ni ingenting göra. Om någon inte förblir i mig, kastas han ut som en gren och torkar bort, och man samlar ihop sådana grenar och kastar dem i elden, och de bränns upp. Om ni förblir i mig och mina ord förblir i er, så be om vad ni vill, och ni skall få det. 8 Min Fader förhärligas, när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar.9 Liksom Fadern har älskat mig, så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek. 10 Om ni håller mina bud, förblir ni i min kärlek, liksom jag har hållit min Faders bud och förblir i hans kärlek.

Jesus sa till sina frälsta lärljungar:

Mark. 9:47 Och om ditt öga förleder dig till synd, så riv ut det! Det är bättre för dig att gå in i Guds rike med ett öga än att med båda ögonen i behåll kastas i Gehenna

Kände Jesus inte till att kristna inte kan förlora sin frälsning, eller varför påstår han att hans lärljungar riskerar att kastas i Gehenna om de syndar?

1 Pet. 4:18. Och om den rättfärdige MED KNAPP NÖD BLIR FRÄLST, hur blir det då för den ogudaktige och SYNDAREN?

Den rättfärdige med knapp nöd blir frälst? Det låter inte som vi har en brandförsäkring.

Vem är rättfärdig? Den som bara tror på Jesus och gömmer sig bakom honom så att inte Gud Fader ser ens synder utan endast Jesu blod? Nej den som GÖR rättfärdighet:

1 John 3.7 Kära barn, låt ingen bedra er. Den som GÖR RÄTT ÄR RÄTTFÄRDIG, liksom han är rättfärdig. 

Rom 2:13 Det är inte lagens hörare som blir rättfärdiga inför Gud, utan lagens GÖRARE skall förklaras rättfärdiga

Apg 10:34 Då började Petrus tala: ”Nu förstår jag verkligen att Gud inte gör skillnad på människor,35 utan tar emot den som fruktar honom och GÖR DET SOM ÄR RÄTT, vilket folk han än tillhör.

Rom 2:6 Ty han skall ge åt var och en efter hans gärningar. 7. EVIGT LIV åt dem som med tålamod i GODA GÄRNINGAR söker efter härlighet och ära och oförgänglighet, 8. men över dem som är stridslystna och INTE VILL LYDA sanningen, utan lyder orättfärdigheten, kommer förtörnelse och VREDE. 9. bedrövelse och ångest över varje människas själ, som gör det som är ont, över judens först, men också över grekens. 10. Men härlighet och ära och frid åt var och en som gör det som är gott, juden först, men också greken.

Rom. 6:16 Vet ni inte att om ni gör er till slavar under någon och lyder honom, då är ni hans slavar och det är honom ni lyder, antingen under SYNDEN, VILKET LEDER TILL DÖD, eller under LYDNADEN; VILKET LEDER TILL RÄTTFÄRDIGHET?

Bibeln varnar oss för OSAS-predikanter som utlovar ovillkorlig säkerhet till kristna även om de syndar.

1 Kor 6:9. Vet ni då inte att de orättfärdiga inte skall ärva Guds rike? LÅT INTE LURA ER. Varken otuktiga eller avgudadyrkare eller äktenskapsbrytare eller de som utövar homosexualitet eller de som låter sig utnyttjas för sådant, 10. eller tjuvar eller giriga eller drinkare eller hädare eller rövare skall ärva Guds rike.

Gal 6:7. Låt er inte bli vilseförda. Gud låter inte gäcka sig. Ty vad människan sår, det skall hon också skörda. 8. Den som sår i sitt kött skall av köttet skörda FÖRGÄNGELSE, men den som sår i Anden skall av Anden skörda EVIGT LIV. 9. och låt oss inte tröttna på att göra det goda, ty när tiden är inne skall vi skörda, OM vi inte ger upp.

Vad säger Jesus om de predikanter som hävdar att vi inte kan sluta synda, men att vi ändå är ovillkorligt frälsta bara vi tror på honom? Han tar upp människor som upphäver bud (bryter dem) och lär människorna likadant, och jämför dem med andra människor som håller buden och som lär människorna så:

Matt. 5: 19 Den som därför upphäver ett av dessa minsta bud och LÄR MÄNNISKORNA SÅ, han skall kallas den minste i himmelriket. Men DEN SOM HÅLLER DEM OCH LÄR MÄNNISKORNA DEM, han skall kallas stor i himmelriket20 Jag säger er att OM ER RÄTTFÄRDIGHET INTE GÅR LÅNGT UTÖVER DE SKRIFTLÄRDAS OCH FARISEERNAS, SKALL NI INTE KOMMA IN I HIMMELRIKET.  

Om inte VÅR rättfärdighet (inte Jesus rättfärdighet) går långt utöver de skriftlärdas så kommer vi inte ens in i himmelriket. Det här är Jesu lära!

Det kanske är besvärligt för både lutheraner och kalvinister att lyssna på heliga människor såsom Jakob, som hävdar att vi är rättfärdiga av gärningar och inte bara genom tro. Träna gärna på att revidera tidigare reformerta tankar genom att upprepa nedan vers några gånger. Det kanske känns onaturligt till en början men det beror förmodligen på att du blivit lärd det omvända hela livet. Tro utan gärningar är död:

Jak. 2:24 I sen alltså att det är av GÄRNINGAR som en människa bliver rättfärdig, och ICKE AV TRO ALLENAST. (1917)

Vi gör stor orätt om vi narrar människor att tro att de har råd att tjäna två herrar, för det innebär att vi lurar svaga kristna att leva i laglöshet. Vi vet att laglösheten skall tillta innan Jesus återvänder, och om vi har frestande element runtomkring oss samt pastorer som utlovar en härlig ovillkorlig frälsning även om vi syndar (och att Gud inte ens förväntar sig att vi upphör med vår synd), ja då kan en del kristna faktiskt välja syndens väg. ”Ingen är fullkomlig”, kanske de tröstar sig med (trots att Jesus bad oss att vara fullkomliga i Matt. 5:48). När synden sedan tilltar så svalnar kärleken. 

Matt. 24:12 Och eftersom laglösheten tilltar, kommer kärleken att svalna hos de flesta.

2 Thess. 2:7 Redan är ju laglöshetens hemlighet verksam. Han som nu håller tillbaka måste endast först röjas ur vägen.

Om vi däremot lyckas få loss en broder/syster från sin synd, så har vi räddat denne från DÖDEN. Inte från ett antal reducerade gåvor i himlen.

Jak. 5:19 Mina bröder, om någon bland er kommer bort från sanningen och någon för honom tillbaka, 20 så skall denne veta att den som återför en syndare från hans villoväg frälser hans själ från DÖDEN och överskyler många synder.

Den enda synden som trots allt kan få troende att förlora sin frälsning?

synd

Lustigt nog verkar det ändå finns EN SYND som ändå kan få kristna att förlora sin frälsning enligt OSAS-anhängare. Nämligen ”synden” att tro att vi kan leva heligt här och nu genom att välja att bli ledda av den helige Ande. Hmm, så att lära andra människor att vi kan leva rättfärdiga liv NU (och inte behöva vänta tills vi dör) samt att vi kan och bör vara Jesus trogna, DET skulle alltså orsaka stor vrede hos Gud? DET skulle alltså vara synden som trots allt kan få honom att kapa banden? Gud skulle alltså föredra kristna som säger att vi INTE kan få seger över synden och INTE kan vara Jesus trogna? Detta är minst sagt bakvänt! Kommer rättfärdiga till helvetet och syndare till himlen? Säger inte Bibeln att det är tvärt om? Se hur det går om man tror på Satans lögn att vi inte kommer att dö även om vi syndar. Avslöja honom i stället.

Vad betyder nåd? Bl. a en hjälp att leva heligt här och nu. Inte behöva vänta tills vi dör:

Titus 2:11 Ty GUDS NÅD har uppenbarats till frälsning för alla människor. 12 Den fostrar oss att SÄGA NEJ TILL OGUDAKTIGHET och världsliga begär och att LEVA ANSTÄNDIGT, RÄTTFÄRDIGT och gudfruktigt i den tid som NU är 

Om du därför har blivit lärd att Guds nåd betyder det omvända – en slags filt som man kan dra över sig och dölja synden för Gud i stället för att behöva omvända sig – så har du missförstått nåden.

Att lära ut att vi kan vara Jesus trogna är rimligen ingenting som förargar Gud, för varför skulle han känna vrede över läran att vi faktiskt kan vara honom trogna? Det har han väl gett oss resurser för att vara? Det är väl också pga vår kapacitet att lyda som vi blivit skyldiga lagöverträdare, eftersom vi kunde välja Guds väg men valde en annan väg? Gud ger oss inte bara en enda chans att leva heligt, men vi får inte inbilla oss att vi kan varva synd med rättfärdighet och ändå inte bli separerade från Gud. Den helige Ande är vår hjälpare, och håller vi kontakten med Gud (genom böner, bibelläsning, umgänge med andra kristna, lovsånger, evangelisation, etc) så är det lättare att hålla kursen.

Här är några av Bibelns författare som uttrycker med all tydlighet att även kristna kan drabbas av Guds vrede och förlora sin frälsning.

Can you be born again AGAIN? – John 3:3,7

born again

Being born again, or ”born from above”

When a sinner for the first time comes to Jesus, confesses his sins, repents, becomes forgiven/cleansed/regenerated and decides to leave his old sinful life style behind him to live a new life with Jesus Christ, this can be expressed with being ”born again”. He has put off the old man and put on the new. If a person has gone from spiritual death to spiritual life, being born again is truly a good description and expression – because the person has been given his life back and can start a brand new life together with the holy Spirit given to those who first repent (Acts 2:38). He has been given the key to the kingdom of God.

Sometimes you will hear the question ”Can you be born again AGAIN?” from particularly reformed believers who are convinced that it is only possible to make the transfer from spiritual death to spiritual life one time only (without ever reverting back to spiritual death) and that a person who is born again WILL endure to the end and inherit the kingdom of God as a certainty. They believe that if a person does seem to revert back to deep sin and spiritual death, then he was not saved to begin with. This is commonly believed by the ”once saved always saved” camp as well as the ”perseverance of the saints” camp. The question, however, should be rephrased in order to avoid misunderstandings. There is a risk that the person asking the question might interpret the expression in one way, and the person answering might understand it in a different way. ”Born again” might be only two words but the expression has a deep meaning.

We can agree that a sinner can only once be ”totally converted for the first time” (when he repents, becomes forgiven, gets baptized and becomes a completely new cleansed person and a child of God). However, it is possible for the same sinner to go back to one or more of his old sins because he does not lose his free will in the process. Even Jesus Christ had the ability to sin (something he never did), so naturally we too could still make this choice. The serious part is that an unrepentant sinner is always lost, and people who were previously born again are not excepted from this danger. The devil is always on the hunt to tempt Christians with the hope to ensnare them in sin, and sometimes he succeeds when Christians give in for temptations. Some Christians repent at once, some do not repent until after months or years, and some Christians never repent but have truly reverted back to their own vomit and remain there. People can go from life, to death to life again:

The prodigal son: Luke 15:24 For this my son was dead, and is alive AGAIN; he was lost, and is found. And they began to be merry.-32 It was meet that we should make merry, and be glad: for this thy brother was dead, and is alive AGAIN; and was lost, and is found.

The debt which was cancelled by the Lord, and later reinstated again: Matt. 18:23 Therefore is the kingdom of heaven likened unto a certain king, which would take account of his servants. 27 Then the lord of that servant was moved with compassion, and loosed him, and FORGAVE HIM THE DEBT.32 Then his lord, after that he had called him, said unto him, O thou wicked servant, I forgave thee all that debt, because thou desiredst me:33 Shouldest not thou also have had compassion on thy fellowservant, even as I had pity on thee?34 And his lord was wroth, and delivered him to the tormentors, till he should pay all that was due unto him.35 So likewise shall my heavenly Father do also unto you, if ye from your hearts forgive not every one his brother their trespasses.d

2 Pet. 2:20 For if after they have escaped the pollutions of the world through the knowledge of the Lord and Saviour Jesus Christ, they are AGAIN entangled therein, and overcome, the latter end is worse with them than the beginning.21 For it had been better for them not to have known the way of righteousness, than, after they have known it, to turn from the holy commandment delivered unto them.22 But it is happened unto them accor—ding to the true proverb, The dog is turned to his own vomit AGAIN; and the sow that was washed to her wallowing in the mire.

So the question should rather be if a born again child of God can still choose to sin, and yes he can. Even King David, a man of God’s own heart, chose to sin quite severely – through murder, adultery and lies – and did not repent until after about a year. What does the Bible say about a righteous man who sins like King David?

Ez. 18:24 But when the righteous turneth away from his righteousness, and committeth iniquity, and doeth according to all the abominations that the wicked man doeth, shall he live? All his righteousness that he hath done shall not be mentioned: in his trespass that he hath trespassed, and in his sin that he hath sinned, in them shall he die.—26 When a righteous man turneth away from his righteousness, and committeth iniquity, and dieth in them; for his iniquity that he hath done shall he die.

Ever since the time of Adam, the truth remains that the wages of sin is death and that Satan lied when he taught the opposite. Sins still separate us from God.

Being born again (1 Pet. 1:23)

Being born again is a translation from the Greek verb anagennaō (Strong’s 313). According to the Blueletter Bible, it could mean (apart from being born again) to be born anew, to produce again or to have one’s mind changed so that he lives a new life conformed to God’s will (so unlike before). From Strong’s 303 and 1080; to beget or (by extension) bear (again):—beget, (bear) × (again). We can read about being born again (313) in 1 Pet. 1:3 (twice) and in. v. 23.

1 Pet. 1:3 Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, which according to his abundant mercy hath begotten us again unto a lively hope by the resurrection of Jesus Christ from the dead,—13 Wherefore gird up the loins of your mind, be sober, and hope to the end for the grace that is to be brought unto you at the revelation of Jesus Christ;14 As obedient children, not fashioning yourselves according to the former lusts in your ignorance:15 But as he which hath called you is holy, so be ye holy in all manner of conversation;16 Because it is written, Be ye holy; for I am holy.17 And if ye call on the Father, who without respect of persons judgeth according to every man’s work, pass the time of your sojourning here in fear:—22 Seeing ye have purified your souls in obeying the truth through the Spirit unto unfeigned love of the brethren, see that ye love one another with a pure heart fervently:23 Being born again, not of corruptible seed, but of incorruptible, by the word of God, which liveth and abideth for ever

Ye must be born again”, says Jesus (John 3:3,7)

”Be born” is here a translation of the verb gennaō (Strong’s 1080) and is a variation of genós (Strong’s 1085). In the KJV it is translated: begat, be born, bear, gender, bring forth, be delivered. ”Again” is a translation of the adverb anōthen (Strong’s 509) and can be translated again, anew, from above, from a higher place, top, from the first and from the beginning.

We are all born physically from water (in our mother’s womb), but we also need to be spiritually reborn in order to become heirs to God’s kingdom, and that is when we are forgiven and cleansed from our past sins. No wonder Jesus taught ”Repent, for the kingdom of heaven is at hand”! 

Luke 15:7 I say unto you, that likewise joy shall be in heaven over one sinner that repenteth, more than over ninety and nine just persons, which need no repentance.

From the below text we learn that Jesus seemed surprised about Nicodemus’ failure to understand him, indicating that Jesus was no Calvinist (Calvinists believe God is the one who enables and prevents people to believe). Jesus also compares himself with the serpent in the wilderness during the time of Moses, and people had to walk up to this serpent to behold it in order to be cleansed from their wounds. They had to make their own choice to do it, and similarly we need to make our own choice to approach Jesus in order to be cleansed from our ”spiritual wounds” (our sins). Whosoever believes in Jesus will get eternal life, showing that it is a universal offer for everyone. God loved the WORLD, and sent his son not to condemn THE WORLD but to save it. Parts of the world will still be condemned,  but this does not change the fact that Jesus was sent to enable salvation to the world. We can see in v. 18-20, that the reason why people are still being condemned is because they do not believe in Jesus and do not come to the light due to their evil ways (they love darkness rather than light). If you do evil deeds you hate the light and do not come to the light. In v. 36 we can see that a person risks the wrath of God if he does not believe (and obey) the son of God (Jesus, God in flesh). God has no reason to be angry at someone who acts according to his will, which means that he is only angry at those who do NOT do his will but walk their own ways.

John 3:2 The same came to Jesus by night, and said unto him, Rabbi, we know that thou art a teacher come from God: for no man can do these miracles that thou doest, except God be with him.3 Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, Except a man be born again, he cannot see the kingdom of God.4 Nicodemus saith unto him, How can a man be born when he is old? can he enter the second time into his mother’s womb, and be born?5 Jesus answered, Verily, verily, I say unto thee, Except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God.6 That which is born of the flesh is flesh; and that which is born of the Spirit is spirit.7 Marvel not that I said unto thee, Ye must be born again.8 The wind bloweth where it listeth, and thou hearest the sound thereof, but canst not tell whence it cometh, and whither it goeth: so is every one that is born of the Spirit.9 Nicodemus answered and said unto him, How can these things be?10 Jesus answered and said unto him, Art thou a master of Israel, and knowest not these things?11 Verily, verily, I say unto thee, We speak that we do know, and testify that we have seen; and ye receive not our witness.12 If I have told you earthly things, and ye believe not, how shall ye believe, if I tell you of heavenly things?13 And no man hath ascended up to heaven, but he that came down from heaven, even the Son of man which is in heaven.14 And as Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so must the Son of man be lifted up:15 That whosoever believeth in him should not perish, but have eternal life.16 For God so loved the world, that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life.17 For God sent not his Son into the world to condemn the world; but that the world through him might be saved.18 He that believeth on him is not condemned: but he that believeth not is condemned already, because he hath not believed in the name of the only begotten Son of God.19 And this is the condemnation, that light is come into the world, and men loved darkness rather than light, because their deeds were evil.20 For every one that doeth evil hateth the light, neither cometh to the light, lest his deeds should be reproved.21 But he that doeth truth cometh to the light, that his deeds may be made manifest, that they are wrought in God —31 He that cometh from above is above all: he that is of the earth is earthly, and speaketh of the earth: he that cometh from heaven is above all.32 And what he hath seen and heard, that he testifieth; and no man receiveth his testimony.33 He that hath received his testimony hath set to his seal that God is true.36 He that believeth on the Son hath everlasting life: and he that believeth not the Son shall not see life; but the wrath of God abideth on him.

The new man who is born againjohn piper

Do not trust reformed Mr Piper (see picture right), but trust in the Bible which says that Jesus did not come to condemn the world but was sent so that the world through him (the condition) could be saved. We must therefore remain in the vine (Jesus) so that we will not be cut off (John 15). Below we can see various descriptions about how a new person in Christ is expected to live his life. We can read about THE OLD MAN being put off:

Colossians 3:Mortify therefore your members which are upon the earth; fornication, uncleanness, inordinate affection, evil concupiscence, and covetousness, which is idolatry:6 For which things’ sake the wrath of God cometh on the children of disobedience:7 In the which ye also walked some time, when ye lived in them.But now ye also put off all these; anger, wrath, malice, blasphemy, filthy communication out of your mouth.9 Lie not one to another, seeing that ye have PUT OFF THE OLD MAN WITH HIS DEEDS;10 AND HAVE PUT ON THE NEW MAN, which is renewed in knowledge after the image of him that created him:11 Where there is neither Greek nor Jew, circumcision nor uncircumcision, Barbarian, Scythian, bond nor free: but Christ is all, and in all.12 Put on therefore, as the elect of God, holy and beloved, bowels of mercies, kindness, humbleness of mind, meekness, longsuffering;

2 Cor. 5:9 Wherefore we labour, that, whether present or absent, we may be accepted of him.—17 Therefore if any man be in Christ, HE IS A NEW CREATURE: OLD THINGS ARE PASSED AWAY; behold, all things are become new.

Rom. 6:6 Knowing this, that OUR OLD MAN is crucified with him, that the body of sin might be destroyed, that henceforth we should not serve sin.12 Let not sin therefore reign in your mortal body, that ye should obey it in the lusts thereof.13 Neither yield ye your members as instruments of unrighteousness unto sin: but yield yourselves unto God, as those that are alive from the dead, and your members as instruments of righteousness unto God.–-16 Know ye not, that to whom ye yield yourselves servants to obey, his servants ye are to whom ye obey; whether of sin unto death, or of obedience unto righteousness?

Eph. 4:17 This I say, therefore, and testify in the Lord, that you should no longer walk as the rest of the Gentiles walk, in the futility of their mind, 18 having their understanding darkened, being alienated from the life of God, because of the ignorance that is in them, because of the blindness of their heart;  2 22 that you put off, concerning your former conduct, THE OLD MAN which grows corrupt according to the deceitful lusts, 23 and be renewed in the spirit of your mind, 24 and that you PUT ON THE NEW MAN which was created according to God, in true righteousness and holiness.25 Therefore, putting away lying, “Let each one of you speak truth with his neighbor,” for we are members of one another. 26 “Be angry, and DO NOT SIN”:do not let the sun go down on your wrath,27 nor give place to the devil. 28 Let him who stole steal no longer, but rather let him labor, working with his hands what is good, that he may have something to give him who has need. 29 Let no corrupt word proceed out of your mouth, but what is good for necessary edification, that it may impart grace to the hearers. 30 And do not grieve the Holy Spirit of God, by whom you were sealed for the day of redemption. 31 Let all bitterness, wrath, anger, clamor, and evil speaking be put away from you, with all malice. (NKJV)

Romans 8:12 Therefore, brethren, we are debtors, not to the flesh, to live after the flesh.13 For if ye live after the flesh, ye shall die: but if ye through the Spirit do mortify the deeds of the body, ye shall live.14 For as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God.

1 John 1:If we say that we have fellowship with him, and walk in darkness, we lie, and do not the truth:7 But if we walk in the light, as he is in the light, we have fellowship one with another, and the blood of Jesus Christ his Son cleanseth us from all sin.

Galatians 5:16 This I say then, Walk in the Spirit, and ye shall not fulfil the lust of the flesh.17 For the flesh lusteth against the Spirit, and the Spirit against the flesh: and these are contrary the one to the other: so that ye cannot do the things that ye would.18 But if ye be led of the Spirit, ye are not under the law.19 Now the works of the flesh are manifest, which are these; Adultery, fornication, uncleanness, lasciviousness,20 Idolatry, witchcraft, hatred, variance, emulations, wrath, strife, seditions, heresies,21 Envyings, murders, drunkenness, revellings, and such like: of the which I tell you before, as I have also told you in time past, that they which do such things shall not inherit the kingdom of God.22 But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, longsuffering, gentleness, goodness, faith,23 Meekness, temperance: against such there is no law.24 And they that are Christ’s have crucified the flesh with the affections and lusts.25 If we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit.

Titus 2:11 For the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men,12 Teaching us that, denying ungodliness and worldly lusts, we should live soberly, righteously, and godly, in this present world;

Matthew 9:17 Neither do men put new wine into old bottles: else the bottles break, and the wine runneth out, and the bottles perish: but they put new wine into new bottles, and both are preserved.

1 Cor. 5:6 Your glorying is not good. Know ye not that a little leaven leaveneth the whole lump?

If the elect cannot be lost, why the Biblical warnings that they can be DECEIVED?

Do not be deceived

If Christians are exempt from the risk of being deceived, Biblical warnings about deception (addressing Christians) do not make much sense

In a world where predestination is the only factor which determines man’s paths, the elect cannot be lost and the non-elect cannot be saved. This would be the world of the reformed believers (Calvinists) who do not believe in ”free will” in the ordinary way. Yet, the Bible constantly reveals how God pleads with people, warns them and even punishes them for acting against his will. The Bible also tells us that certain people risk being deceived in such a way that their salvation is in jeopardy (not merely risking reduced rewards in heaven), and not even God’s ”little children” are exempt from this risk. Why warning the elect that they might be deceived if this can never truly happen? Why warning the non-elect that they might be deceived if they are even born deceived and will remain in that state of mind for ever more?

Deut. 11:16 Take heed to yourselves, that your heart be not deceived, and ye turn aside, and serve other gods, and worship them

Do we have an option to take heed or not, or will God make sure that (some of us) WILL take heed and thus avoid the risk of worshiping other gods? In that case, why the severe warning to take heed lest we be deceived?

Mal. 1:14 But cursed be the deceiver, which hath in his flock a male, and voweth, and sacrificeth unto the Lord a corrupt thing: for I am a great King, saith the Lordof hosts, and my name is dreadful among the heathen.

Can such a thing really happen? A prophet which speaks corrupt things which God disapproves of and wishes that he would not have done? Yes, due to man’s free will.

”Deceive” in the New Testament is a translation from the Greek verb planaō (Strong’s 4105)

In the KJV it is translated deceive (24x), err (6x), go astray (5x), seduce (2x), wander (1x), be out of the way (1x). Below are a few examples:

Matt. 18:10 Take heed that ye despise not one of these little ones; for I say unto you, That in heaven their angels do always behold the face of my Father which is in heaven.11 For the Son of man is come to save that which was lost.12 How think ye? if a man have an hundred sheep, and one of them be gone astray, doth he not leave the ninety and nine, and goeth into the mountains, and seeketh that which is gone astray?13 And if so be that he find it, verily I say unto you, he rejoiceth more of that sheep, than of the ninety and nine which went not astray.14 Even so it is not the will of your Father which is in heaven, that one of these little ones should perish.

Above we can read an analogy with a sheep going astray, but it is not certain that sheep that have gone astray will always be found. V. 13 tells us ”IF so be that he find it….”, then there will be much joy. Moreover, there are apparently a group of people (likened with sheep) who are not considered lost, but others who are. Those who are lost are obviously those who are not together with the shepherd but have gone astray. Furthermore, we can read that God the Father does not want any of those little lost ones (sheep going astray) to perish. Sadly certain lost people DO perish, so God’s will is not always done. Is there really a shepherd who would want some of his sheep to go astray, and is it likely that a loving parent would want some of his/her children to go astray and remain totally lost? The son of man came to save that which is lost. There is obviously no need to save people who are NOT lost and who need no repentance – perhaps because they are innocent babies/children or because they have already repented and remained cleansed. Those who need no repentance are likely the ”99 sheep” already with the shepherd, so he does not have to worry about their safety. They are already secure as long as they choose to remain with the shepherd. The shepherd will focus on those who are LOST and he will want to save as many sheep as possible. Shepherds do not place GPS-units on their sheep together with a modern device that can somehow force them to return home, but sheep rather have free will.:

Luke 15:7 I say unto you, that likewise joy shall be in heaven over one sinner that repenteth, more than over ninety and nine just persons, which need no repentance.

More examples of being deceived:

Mark. 13:5 And Jesus answering them began to say, Take heed lest any man deceive you:6 For many shall come in my name, saying, I am Christ; and shall deceive many. (+ Luke 21:8)

Matt. 24:4 And Jesus answered and said unto them, Take heed that no man deceive you.5 For many shall come in my name, saying, I am Christ; and shall deceive many.—11 And many false prophets shall rise, and shall deceive many.12 And because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold.13 But he that shall endure unto the end, the same shall be saved.—20 But pray ye that your flight be not in the winter, neither on the sabbath day:—22 And except those days should be shortened, there should no flesh be saved: but for the elect’s sake those days shall be shortened.23 Then if any man shall say unto you, Lo, here is Christ, or there; believe it not.24 For there shall arise false Christs, and false prophets, and shall shew great signs and wonders; insomuch that, if it were possible, they shall deceive the very elect.

Jesus is above talking to his disciples (and all of us), and he feels it is urgent to give us warnings to take heed since people might deceive us. The love of many shall wax cold in the end of days but he who endures to the END shall be saved. It does not say ”he who is chosen to be elect and saved from the beginning of the world will remain saved”. Jesus also asks us (or perhaps those living near Jerusalem at the time) to pray that our flight will not take place in the winter or during a sabbath day. It certainly seems like we can affect the outcome with our prayers and that all things are not set in stone. What would happen if we do NOT pray about this? Will things turn out exactly as God has predestined anyway? Then why does Jesus so earnestly ask to pray about this matter if we cannot change what is already predestined? If people, like Jesus’ disciples, could never be tricked into following a false prophet, Jesus would not have to caution them about it. Some take v. 24 to mean that the elect cannot be deceived but that is not what it says. ”Elect” means something precious and special, such as Israel, certain angels and even Jesus Christ. As born again christians we are certainly ”a peculiar people” and very special indeed. The devil walks about like a roaring lion, seeking whom he may devour (1 Pet. 5:8) , and if there is a possibility that he can trick some of God’s children he will of course try. Why putting in much effort to deceive people who are already deceived and lost?

1 Cor. 6:9 Know ye not that the unrighteous shall not inherit the kingdom of God? Be not deceived: neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor effeminate, nor abusers of themselves with mankind,10 Nor thieves, nor covetous, nor drunkards, nor revilers, nor extortioners, shall inherit the kingdom of God.11 And such were some of you: but ye are washed, but ye are sanctified, but ye are justified in the name of the Lord Jesus, and by the Spirit of our God.

Why does Paul tell christians to not be deceived if it is not possible for them to end up deceived? Can born again christians choose to sin in such ways that Paul listed? Sure, even Jesus Christ could have chosen to sin but he chose not to. The Bible gives us examples of true believers who have chosen to sin and not all of them repented. Paul tells us that if people engage in sin, the same people are prevented from inheriting the kingdom of God. He does not suggest that born again christians are exempted from this risk, nor that they can get away with sin because they are unconditionally eternally secured. Regardless if agnostics or christians engage in sin, they are still labelled unrighteous, and Paul makes it perfectly clear that the unrighteous will not inherit the kingdom of God. There will always be preachers to teach the opposite (”No worries, it is not possible to stop sinning but God still accepts you as you are as long as you believe in him”) but Paul’s warning is ”Be not deceived” about them! Remember that it was Satan who managed to get Eve to believe that she could get away with sin (not obeying God) and still not die. As we all know, he lied. Sin separates us from God.

Gal. 6:Be not deceived; God is not mocked: for whatsoever a man soweth, that shall he also reap.8 For he that soweth to his flesh shall of the flesh reap corruption; but he that soweth to the Spirit shall of the Spirit reap life everlasting.9 And let us not be weary in well doing: for in due season we shall reap, if we faint not.

Above we are again asked to not be deceived, and Paul explains what we should not be deceived about. He wants us to understand that ”he who sows to his flesh will of the flesh reap corruption, but he who sows to the Spirit will of the Spirit reap everlasting life” (NKJV). This means that what we choose to DO will determine our future. If we do bad (use our bodies to sin) we will die spiritually, but if we do good we will get everlasting life. It is not enough to spend our lives just ”believing” without showing our faith also with our actions, and neither is it possible to mix righteousness with unrighteousness and get away with it. Be not deceived!

Heb. 3:6 But
Heb. 3Christ as a son over his own house; whose house are we, if we hold fast the confidence and the rejoicing of the hope firm unto the end.
7 Wherefore (as the Holy Ghost saith, To day if ye will hear his voice,Harden not your hearts, as in the provocation, in the day of temptation in the wilderness:9 When your fathers tempted me, proved me, and saw my works forty years.10 Wherefore I was grieved with that generation, and said, They do alway err in their heart; and they have not known my ways.11 So I sware in my wrath, They shall not enter into my rest.)12 Take heed, brethren, lest there be in any of you an evil heart of unbelief, in departing from the living God.13 But exhort one another daily, while it is called To day; lest any of you be hardened through the deceitfulness of sin.14 For we are made partakers of Christ, if we hold the beginning of our confidence stedfast unto the end;15 While it is said, To day if ye will hear his voice, harden not your hearts, as in the provocation.

There are many promises to God’s children above, but in connection to many ”ifs”. We are partakers of Jesus house IF we hold fast unto the end and IF we will not harden our hearts. Believers must take heed (”brethren”…”any of you”) LEST they might depart from God through sin. ”Today if ye hear his voice, harden not your hearts”. It seems like there is a possibility that believers might choose to harden their hearts, unless the warning is in vain. We can also read that there are individuals who ”err” in their hearts resulting in not knowing God’s ways. This leads to the wrath of God, and naturally God would not have any reason to be angry with people who always obeyed his will. Those who do err will not enter in God’s rest, and that is the reason why we must take heed. It is up to us.

Jas. 1:12 Blessed is the man that endureth temptation: for when he is tried, he shall receive the crown of life, which the Lord hath promised to them that love him.13 Let no man say when he is tempted, I am tempted of God: for God cannot be tempted with evil, neither tempteth he any man:14 But every man is tempted, when he is drawn away of his own lust, and enticed.15 Then when lust hath conceived, it bringeth forth sin: and sin, when it is finished, bringeth forth death.16 Do not err, my beloved brethren.

”If ye love me, keep my commandments” (John 14:15), and above we can read that those who love the Lord will receive the crown of life. God does not tempt us, much less cause us to sin (the calvinistic style). If we sin, it is our own doing and we cannot blame anyone else and certainly not the nature we were born with. Sin continues to bring forth death unless we repent and live a righteous life. Beloved brethren are asked to not err (be deceived) about this truth.

Jas. 5:19 Brethren, if any of you do err from the truth, and one convert him;20 Let him know, that he which converteth the sinner from the error of his way shall save a soul from death, and shall hide a multitude of sins.

Again we can read that the warning to err from the truth concerns ”brethren”. This means that believers can stray away from the truth they once knew and be lost due to sin. We can also read that if such a brother is converted, this same person shall save his soul from death. He is not merely risking to get reduced stuff in heaven.

2 Pet. 2:9 The Lord knoweth how to deliver the godly out of temptations, and to reserve the unjust unto the day of judgment to be punished:10 But chiefly them that walk after the flesh in the lust of uncleanness, and despise government. Presumptuous are they, selfwilled, they are not afraid to speak evil of dignities.11 Whereas angels, which are greater in power and might, bring not railing accusation against them before the Lord.12 But these, as natural brute beasts, made to be taken and destroyed, speak evil of the things that they understand not; and shall utterly perish in their own corruption;13 And shall receive the reward of unrighteousness, as they that count it pleasure to riot in the day time. Spots they are and blemishes, sporting themselves with their own deceivings while they feast with you;14 Having eyes full of adultery, and that cannot cease from sin; beguiling unstable souls: an heart they have exercised with covetous practices; cursed children:15 Which have forsaken the right way, and are gone astray, following the way of Balaam the son of Bosor, who loved the wages of unrighteousness; 19 While they promise them liberty, they themselves are the servants of corruption: for of whom a man is overcome, of the same is he brought in bondage.20 For if after they have escaped the pollutions of the world through the knowledge of the Lord and Saviour Jesus Christ, they are again entangled therein, and overcome, the latter end is worse with them than the beginning.21 For it had been better for them not to have known the way of righteousness, than, after they have known it, to turn from the holy commandment delivered unto them.22 But it is happened unto them according to the true proverb, The dog is turned to his own vomit again; and the sow that was washed to her wallowing in the mire.

Peter above has the same story as James. This passage is replete with warnings to christians, because a dog can indeed ”return” to his own vomit which he previously got rid of. It is good to know that there is always a way out of each temptation even if temptations sometimes are hard to reject. The promise is for the ”godly”, and it is the holy Spirit in our lives which makes us godly and with much power to overcome temptations. Those who choose to walk after their flesh will of course be more open to give in for temptations. The ”unjust” will be punished, but of course, in a world where everyone always does the will of God there would be nothing for God to punish. We can read about people who have ”forsaken the right way, and are gone astray”. V. 20-21 are very clear. For if, after they have escaped the pollutions of the world through the knowledge of the Lord and Savior Jesus Christ, they are again entangled in them and overcome, the latter end is worse for them than the beginning. For it would have been better for them not to have known the way of righteousness, than having known it, to turn from the holy commandment delivered to them.” (NKJV). A person can indeed go from salvation to damnation due to sin. 

1 John 1:6 If we say that we have fellowship with him, and walk in darkness, we lie, and do not the truth:7 But if we walk in the light, as he is in the light, we have fellowship one with another, and the blood of Jesus Christ his Son cleanseth us from all sin.8 If we say that we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us.9 If we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins, and to cleanse us from all unrighteousness.10 If we say that we have not sinned, we make him a liar, and his word is not in us.

In the middle of the above text we find the well-known 1 John 1:8, but the verses before and after are not as popular – probably because we can read about conditions for salvation. v. 6 tells us that we lie if we walk in darkness (if we sin), and v. 7 tells us that we are cleansed from our sins if we walk in the light. The solution to our sin-problem is to confess sin, repent from it and start living a righteous life together with Jesus. We can do all things with the power of the holy Spirit!

1 john 31 John 3:6 Whosoever abideth in him sinneth not: whosoever sinneth hath not seen him, neither known him.7 Little children, let no man deceive you: he that doeth righteousness is righteous, even as he is righteous.8 He that committeth sin is of the devil; for the devil sinneth from the beginning. For this purpose the Son of God was manifested, that he might destroy the works of the devil.Whosoever is born of God doth not commit sin; for his seed remaineth in him: and he cannot sin, because he is born of God.10 In this the children of God are manifest, and the children of the devil: whosoever doeth not righteousness is not of God, neither he that loveth not his brother.

Above text shows that ”little children” can deceive themselves, and that is if they are not aware of that it is those who DOETH righteousness who are righteous, just like Jesus is righteous for the same reason (through avoiding sin). The verses do not suggest that he is righteous who takes cover behind Jesus to hide his sin from God the Father. ”Little children let no man deceive you – he that doeth righteous is righteous”.  Satan says the opposite – that it is not important to be obedient to God since we will not die anyway.

Rev. 2:18 And unto the angel of the church in Thyatira write; These things saith the Deceived 3Son of God, who hath his eyes like unto a flame of fire, and his feet are like fine brass;19 I know thy works, and charity, and service, and faith, and thy patience, and thy works; and the last to be more than the first.20 Notwithstanding I have a few things against thee, because thou sufferest that woman Jezebel, which calleth herself a prophetess, to teach and to seduce my servants to commit fornication, and to eat things sacrificed unto idols.21 And I gave her space to repent of her fornication; and she repented not.

Rev. 12:9 And the great dragon was cast out, that old serpent, called the Devil, and Satan, which deceiveth the whole world: he was cast out into the earth, and his angels were cast out with him.

Rev. 13:14 And deceiveth them that dwell on the earth by the means of those miracles which he had power to do in the sight of the beast; saying to them that dwell on the earth, that they should make an image to the beast, which had the wound by a sword, and did live.

Revelations show us that Satan certainly is the deceiver, and he can even seduce God’s
servants. We must particularly be aware of his tactics in the end of days.

The NT Bible authors claim that SIN continues to risk spiritual DEATH

flickaThe Bible authors about our capacity to avoid sinning

Most christians understand that sin does not please God and that born again christians should avoid it. Still, the same christians might also suggest that we can never truly stop sinning. There are many agnostics and even atheists also live pretty good moral lives, so what is the difference between christians and non-christians if the fruit is the same? Are we supposed to believe there are sinning saints who are saved because they believe in God and because they perhaps ”do their best” to avoid sinning?

Many believe that we are saved by faith alone (despite that Ja. 2:24 says the opposite), but having a lack of belief in God appears to be one sin among others sins which separate us from him:

Rev. 21:8 But the fearful, and unbelieving, and the abominable, and murderers, and whoremongers, and sorcerers, and idolaters, and all liars, shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone: which is the second death.

”Unbelieving” is a translation from the Greek adjective apistos (Strong’s 571) which in the KJV is translated: that believe not (6x), unbelieving (5x), faithless (4x), unbeliever (4x), infidel (2x), thing incredible (1x), which believe not (1x).

Sinning does not merely affect our ”relationship with God”, but sinning continues to risk our souls. If we want to have a healthy and prosperous relationship with God, we are faithful to him and the same thing applies if we want to have a prosperous relationship with a spouse. Repentance is a requirement for being cleansed from past sins, but combining obedience and disobedience is not true repentance and does not lead to salvation. It is true that we do not only get one single chance and then we are out, but true repentance signifies a completely new mind-set. The idea is to leave the old man behind and this can be achieved with the help of the holy Spirit. We can successfully live in complete victory over sin here and now. Yes, we are saved by grace, which we do not deserve and thanks to God’s kindness, but what does this really mean?

Titus 2:11 For the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men,12 Teaching us that, denying ungodliness and worldly lusts, we should live soberly, righteously, and godly, in this present world

Let us not forget that it was SATAN who introduced the idea that sin will not cause death, but as we all know he LIED because the opposite is true. This means that the following common church teachings are all false: ”once saved always saved”, ”we can’t stop sinning”, ”thanks to Jesus death on the cross we no longer have to risk separation from God”, ”Jesus has paid for our sins so now we no longer have to fear any consequences for our sins”, ”God has forgiven all our sins – past, present and future sins”, ”we have been provided Jesus righteousness, which means that God can no longer see our sins but only the blood of Jesus”, ”we are born with a sinful nature which makes us sin”, ”God accepts us just as we are”, ”as long as we feel bad about our sins, God will forgive us”, ”we are saved by faith alone, which means that our deeds won’t affect our salvation”, ”we are saved by grace, which means that obedience is not essential for salvation”, etc.

Gen. 3:4 And the serpent said unto the woman, YE SHALL NOT SURELY DIE

Jesus does not say that christians can afford to sin without risking spiritual deathgrace 5

Mark 9:45 And if thy foot offend thee, cut it off: it is better for thee to enter halt into life, than having two feet to be cast into hell, into the fire that never shall be quenched:46 Where their worm dieth not, and the fire is not quenched.47 And if thine eye offend thee, pluck it out: it is better for thee to enter into the kingdom of God with one eye, than having two eyes to be cast into hell fire:

John 3:36 He who believes (Strong’s 4100) in the Son has eternal life; but he who does not obey (Strong’s 544) the Son will not see life, but the wrath of God abides on him. (NASB)

John 5:14 Afterward Jesus findeth him in the temple, and said unto him, Behold, thou art made whole: sin no more, lest a worse thing come unto thee.

John 14:15 If ye love me, keep my commandments.-21 He that hath my commandments, and keepeth them, he it is that loveth me: and he that loveth me shall be loved of my Father, and I will love him, and will manifest myself to him.—23 Jesus answered and said unto him, If a man love me, he will keep my words: and my Father will love him, and we will come unto him, and make our abode with him.24 He that loveth me not keepeth not my sayings: and the word which ye hear is not mine, but the Father’s which sent me.

John 15:6 If a man abide not in me, he is cast forth as a branch, and is withered; and men gather them, and cast them into the fire, and they are burned.—8 Herein is my Father glorified, that ye bear much fruit; so shall ye be my disciples.9 As the Father hath loved me, so have I loved you: continue ye in my love.10 If ye keep my commandments, ye shall abide in my love; even as I have kept my Father’s commandments, and abide in his love.—14 Ye are my friends, if ye do whatsoever I command you.

Matt 10:22 And ye shall be hated of all men for my name’s sake: but he that endureth to the end shall be saved.

Matt. 5:20 For I say unto you, That except your righteousness shall exceed the righteousness of the scribes and Pharisees, ye shall in no case enter into the kingdom of heaven.

Rev. 22:14 Blessed are they that do his commandments, that they may have right to the tree of life, and may enter in through the gates into the city.

Paul does not say that christians can afford to sin without risking spiritual death

Rom 6:6 Knowing this, that our old man is crucified with him, that the body of sin might be destroyed, that henceforth we should not serve sin.-12 Let not sin therefore reign in your mortal body, that ye should obey it in the lusts thereof.13 Neither yield ye your members as instruments of unrighteousness unto sin: but yield yourselves unto God, as those that are alive from the dead, and your members as instruments of righteousness unto God.—15 What then? shall we sin, because we are not under the law, but under grace? God forbid.16 Know ye not, that to whom ye yield yourselves servants to obey, his servants ye are to whom ye obey; whether of sin unto death, or of obedience unto righteousness?17 But God be thanked, that ye were the servants of sin, but ye have obeyed from the heart that form of doctrine which was delivered you.18 Being then made free from sin, ye became the servants of righteousness.19 I speak after the manner of men because of the infirmity of your flesh: for as ye have yielded your members servants to uncleanness and to iniquity unto iniquity; even so now yield your members servants to righteousness unto holiness.20 For when ye were the servants of sin, ye were free from righteousness.21 What fruit had ye then in those things whereof ye are now ashamed? for the end of those things is death.22 But now being made free from sin, and become servants to God, ye have your fruit unto holiness, and the end everlasting life.23 For the wages of sin is death; but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord.

Rom. 8:13 For if ye live after the flesh, ye shall die: but if ye through the Spirit do mortify the deeds of the body, ye shall live.14 For as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God.

1 Cor 6:Know ye not that the unrighteous shall not inherit the kingdom of God? Be not deceived: neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor effeminate, nor abusers of themselves with mankind,10 Nor thieves, nor covetous, nor drunkards, nor revilers, nor extortioners, shall inherit the kingdom of God.11 And such were some of you: but ye are washed, but ye are sanctified, but ye are justified in the name of the Lord Jesus, and by the Spirit of our God.

Eph. 5:3 But fornication, and all uncleanness, or covetousness, let it not be once named among you, as becometh saints;4 Neither filthiness, nor foolish talking, nor jesting, which are not convenient: but rather giving of thanks.5 For this ye know, that no whoremonger, nor unclean person, nor covetous man, who is an idolater, hath any inheritance in the kingdom of Christ and of God.Let no man deceive you with vain words: for because of these things cometh the wrath of God upon the children of disobedience.7 Be not ye therefore partakers with them.8 For ye were sometimes darkness, but now are ye light in the Lord: walk as children of light:

Gal. 5:16 This I say then, Walk in the Spirit, and ye shall not fulfil the lust of the flesh.18 But if ye be led of the Spirit, ye are not under the law.19 Now the works of the flesh are manifest, which are these; Adultery, fornication, uncleanness, lasciviousness,20 Idolatry, witchcraft, hatred, variance, emulations, wrath, strife, seditions, heresies,21 Envyings, murders, drunkenness, revellings, and such like: of the which I tell you before, as I have also told you in time past, that they which do such things shall not inherit the kingdom of God.

1 Cor 7:9 Circumcision is nothing, and uncircumcision is nothing, but the keeping of the commandments of God.

John does not say that christians can afford to sin without risking spiritual death

1 John 3:6 Whosoever abideth in him sinneth not: whosoever sinneth hath not seen him, neither known him.7 Little children, let no man deceive you: he that doeth righteousness is righteous, even as he is righteous.He that committeth sin is of the devil; for the devil sinneth from the beginning. For this purpose the Son of God was manifested, that he might destroy the works of the devil.Whosoever is born of God doth not commit sin; for his seed remaineth in him: and he cannot sin, because he is born of God.10 In this the children of God are manifest, and the children of the devil: whosoever doeth not righteousness is not of God, neither he that loveth not his brother.

1 John 2:3 And hereby we do know that we know him, if we keep his commandments.He that saith, I know him, and keepeth not his commandments, is a liar, and the truth is not in him.5 But whoso keepeth his word, in him verily is the love of God perfected: hereby know we that we are in him.He that saith he abideth in him ought himself also so to walk, even as he walked.

John 9:31 Now we know that God heareth not sinners: but if any man be a worshipper of God, and doeth his will, him he heareth.

Rev. 21:27 (The new Jerusalem) And there shall in no wise enter into it any thing that defileth, neither whatsoever worketh abomination, or maketh a lie: but they which are written in the Lamb’s book of life.

Peter does not say that christians can afford to sin without risking spiritual death1 Pet.

Acts 10:34 Then Peter opened his mouth, and said, Of a truth I perceive that God is no respecter of persons:35 But in every nation he that feareth him, and worketh righteousness, is accepted with him.

1 Pet. 4:17 For the time is come that judgment must begin at the house of God: and if it first begin at us, what shall the end be of them that obey not the gospel of God?18 And if the righteous scarcely be saved, where shall the ungodly and the sinner appear?19 Wherefore let them that suffer according to the will of God commit the keeping of their souls to him in well doing, as unto a faithful Creator.

1 Peter. 3:10 For he that will love life, and see good days, let him refrain his tongue from evil, and his lips that they speak no guile:11 Let him eschew evil, and do good; let him seek peace, and ensue it.12 For the eyes of the Lord are over the righteous, and his ears are open unto their prayers: but the face of the Lord is against them that do evil.13 And who is he that will harm you, if ye be followers of that which is good?

2 Peter. 2:1 But there were false prophets also among the people, even as there shall be false teachers among you, who privily shall bring in damnable heresies, even denying the Lord that bought them, and bring upon themselves swift destruction.2 And many shall follow their pernicious ways; by reason of whom the way of truth shall be evil spoken of.10 But chiefly them that walk after the flesh in the lust of uncleanness, and despise government. Presumptuous are they, selfwilled, they are not afraid to speak evil of dignities.—10 But chiefly them that walk after the flesh in the lust of uncleanness, and despise government. Presumptuous are they, selfwilled, they are not afraid to speak evil of dignities.—18 For when they speak great swelling words of vanity, they allure through the lusts of the flesh, through much wantonness, those that were clean escaped from them who live in error.19 While they promise them liberty, they themselves are the servants of corruption: for of whom a man is overcome, of the same is he brought in bondage.20 For if after they have escaped the pollutions of the world through the knowledge of the Lord and Saviour Jesus Christ, they are again entangled therein, and overcome, the latter end is worse with them than the beginning.21 For it had been better for them not to have known the way of righteousness, than, after they have known it, to turn from the holy commandment delivered unto them.22 But it is happened unto them according to the true proverb, The dog is turned to his own vomit again; and the sow that was washed to her wallowing in the mire.

Jude does not say that christians can afford to sin without risking spiritual death

Juda 1:4 For there are certain men crept in unawares, who were before of old ordained to this condemnation, ungodly men, turning the grace of our God into lasciviousness, and denying the only Lord God, and our Lord Jesus Christ.5 I will therefore put you in remembrance, though ye once knew this, how that the Lord, having saved the people out of the land of Egypt, afterward destroyed them that believed not.

James does not say that christians can afford to sin without risking spiritual death

Ja. 1:14 But every man is tempted, when he is drawn away of his own lust, and enticed.15 Then when lust hath conceived, it bringeth forth sin: and sin, when it is finished, bringeth forth death.16 Do not err, my beloved brethren.—21 Wherefore lay apart all filthiness and superfluity of naughtiness, and receive with meekness the engrafted word, which is able to save your souls.22 But be ye doers of the word, and not hearers only, deceiving your own selves.26 If any man among you seem to be religious, and bridleth not his tongue, but deceiveth his own heart, this man’s religion is vain.

Ja. 5:19 Brethren, if any of you do err from the truth, and one convert him;20 Let him know, that he which converteth the sinner from the error of his way shall save a soul from death, and shall hide a multitude of sins.

Ja. 2:14 What doth it profit, my brethren, though a man say he hath faith, and have not works? can faith save him?17 Even so faith, if it hath not works, is dead, being alone.18 Yea, a man may say, Thou hast faith, and I have works: shew me thy faith without thy works, and I will shew thee my faith by my works.19 Thou believest that there is one God; thou doest well: the devils also believe, and tremble.20 But wilt thou know, O vain man, that faith without works is dead?21 Was not Abraham our father justified by works, when he had offered Isaac his son upon the altar?22 Seest thou how faith wrought with his works, and by works was faith made perfect?23 And the scripture was fulfilled which saith, Abraham believed God, and it was imputed unto him for righteousness: and he was called the Friend of God.24 Ye see then how that by works a man is justified, and not by faith only.25 Likewise also was not Rahab the harlot justified by works, when she had received the messengers, and had sent them out another way?26 For as the body without the spirit is dead, so faith without works is dead also.

The Hebrew writer does not say that christians can afford to sin without risking spiritual death

Hebr 5:9 And being made perfect, he became the author of eternal salvation unto all them that obey him;

Hebr. 10:29 Of how much sorer punishment, suppose ye, shall he be thought worthy, who hath trodden under foot the Son of God, and hath counted the blood of the covenant, wherewith he was sanctified, an unholy thing, and hath done despite unto the Spirit of grace?

God does not say that christians can afford to sin without risking spiritual death
sök

Mal 2:17 Ye have wearied the Lord with your words. Yet ye say, Wherein have we wearied him? When ye say, Every one that doeth evil is good in the sight of the Lord, and he delighteth in them; or, Where is the God of judgment?

Isa. 59:2 But your iniquities have separated between you and your God, and your sins have hid his face from you, that he will not hear.

Ezekiel 18:4 Behold, all souls are mine; as the soul of the father, so also the soul of the son is mine: the soul that sinneth, it shall die.5 But if a man be just, and do that which is lawful and right, 9 Hath walked in my statutes, and hath kept my judgments, to deal truly; he is just, he shall surely live, saith the Lord God.13 Hath given forth upon usury, and hath taken increase: shall he then live? he shall not live: he hath done all these abominations; he shall surely die; his blood shall be upon him. 18 As for his father, because he cruelly oppressed, spoiled his brother by violence, and did that which is not good among his people, lo, even he shall die in his iniquity.19 Yet say ye, Why? doth not the son bear the iniquity of the father? When the son hath done that which is lawful and right, and hath kept all my statutes, and hath done them, he shall surely live.20 The soul that sinneth, it shall die. The son shall not bear the iniquity of the father, neither shall the father bear the iniquity of the son: the righteousness of the righteous shall be upon him, and the wickedness of the wicked shall be upon him.21 But if the wicked will turn from all his sins that he hath committed, and keep all my statutes, and do that which is lawful and right, he shall surely live, he shall not die.22 All his transgressions that he hath committed, they shall not be mentioned unto him: in his righteousness that he hath done he shall live.23 Have I any pleasure at all that the wicked should die? saith the Lord God: and not that he should return from his ways, and live?24 But when the righteous turneth away from his righteousness, and committeth iniquity, and doeth according to all the abominations that the wicked man doeth, shall he live? All his righteousness that he hath done shall not be mentioned: in his trespass that he hath trespassed, and in his sin that he hath sinned, in them shall he die.25 Yet ye say, The way of the Lord is not equal. Hear now, O house of Israel; Is not my way equal? are not your ways unequal?26 When a righteous man turneth away from his righteousness, and committeth iniquity, and dieth in them; for his iniquity that he hath done shall he die.27 Again, when the wicked man turneth away from his wickedness that he hath committed, and doeth that which is lawful and right, he shall save his soul alive.28 Because he considereth, and turneth away from all his transgressions that he hath committed, he shall surely live, he shall not die.29 Yet saith the house of Israel, The way of the Lord is not equal. O house of Israel, are not my ways equal? are not your ways unequal?30 Therefore I will judge you, O house of Israel, every one according to his ways, saith the Lord God. Repent, and turn yourselves from all your transgressions; so iniquity shall not be your ruin.31 Cast away from you all your transgressions, whereby ye have transgressed; and make you a new heart and a new spirit: for why will ye die, O house of Israel?32 For I have no pleasure in the death of him that dieth, saith the Lord God: wherefore turn yourselves, and live ye.

Gen. 4:7 If thou doest well, shalt thou not be accepted? and if thou doest not well, sin lieth at the door. And unto thee shall be his desire, and thou shalt rule over him.

ADOPTION as a son in the Bible does not equal unconditional salvation

rom. 8 sons of GodThe Biblical ”adoption” holds a spiritual meaning

When we hear about an adoption the year 2015, we normally think about a person who assumes the parenting role of a child instead of that child’s biological/legal parents, and in doing so makes the child a permanent family member with all the legal rights. (It’s not common that a parent to either a biological child or an adopted child will choose to disinherit a child, but it has happened.)

The prodigal son actually inherited much of his Father’s wealth while his Father was still alive, but he (the prodigal son) was lost and dead while being away living in sin. ”Be glad: for this thy brother was dead, and is alive again; and was lost, and is found” – Luke. 15:32. The Father never stopped loving him or hoping he would repent and return, because God does not want anyone to perish.

The word ”adoption” in the Bible is a translation from the Greek word huiothesia (Strong’s 5206). It could refer to the condition of a true follower in Christ who by receiving the Spirit of God becomes a son of God and therefore an heir to his kingdom. It could also refer to the blessed state looked for in the future life, or the relationship that God established with the Israelites. It’s used five times in the Bible, and none of the verses suggest that God unconditionally selects people for adoption/salvation:

Rom. 8:15; 23

The condition for being in Jesus Christ is to walk after the Spirit (obeying God). If a person bears bad fruit or no fruit, he will be cut off the vine (John 15). To be carnally minded is death, but to spiritually minded is LIFE. Paul recognizes that the Romans to whom he writes, are in the Spirit because they live righteous lives. IF the Spirit dwells in us, we also know that our mortal bodies will one day be quickened. ”If ye live after the flesh, ye shall die: but if ye through the Spirit do mortify the deeds of the body, ye shall live”. Who are the sons of God, according to Paul? ”As many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God”. So the condition for being a son of God is to make sure to live by the Spirit, which should be something we can master because we have received the ”Spirit of adoption”. IF we are his children (if we walk in the Spirit and live righteous lives), then we also live in the promise that we are HEIRS to the kingdom of God. If we endure in our sufferings, we will also be glorified.

Rom. 8:1 There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit.—4 That the righteousness of the law might be fulfilled in us, who walk not after the flesh, but after the Spirit.5 For they that are after the flesh do mind the things of the flesh; but they that are after the Spirit the things of the Spirit.6 For to be carnally minded is death; but to be spiritually minded is life and peace.—9 But ye are not in the flesh, but in the Spirit, if so be that the Spirit of God dwell in you. Now if any man have not the Spirit of Christ, he is none of his.10 And if Christ be in you, the body is dead because of sin; but the Spirit is life because of righteousness.11 But if the Spirit of him that raised up Jesus from the dead dwell in you, he that raised up Christ from the dead shall also quicken your mortal bodies by his Spirit that dwelleth in you.12 Therefore, brethren, we are debtors, not to the flesh, to live after the flesh.13 For if ye live after the flesh, ye shall die: but if ye through the Spirit do mortify the deeds of the body, ye shall live.14 For as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God.15 For ye have not received the spirit of bondage again to fear; but ye have received the Spirit of adoption, whereby we cry, Abba, Father.16 The Spirit itself beareth witness with our spirit, that we are the children of God:17 And IF children, then heirs; heirs of God, and joint-heirs with Christ; if so be that we suffer with him, that we may be also glorified together.—.23 And not only they, but ourselves also, which have the firstfruits of the Spirit, even we ourselves groan within ourselves, waiting for the adoption, to wit, the redemption of our body.28 And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to his purpose.

Rom. 9:4

Here Paul is referring to Israel as a group of people who have the right to be adopted as sons (being God’s own people): ”v. 4—who are Israelites, to whom belongs the adoption as sons” (NASB). We know that not all of Israel made it into the promised land, and we know that not all of Israel will eventually be saved/adopted. That is because some of Israel has stumbled on the stumbling stone, and others simply lack faith and live of the world. You can read more about Rom. 9 here and here.

Rom. 9:3 For I could wish that myself were accursed from Christ for my brethren, my kinsmen according to the flesh:4 Who are Israelites; to whom pertaineth the adoption, and the glory, and the covenants, and the giving of the law, and the service of God, and the promises;–24 Even us, whom he hath called, not of the Jews only, but also of the Gentiles?25 As he saith also in Osee, I will call them my people, which were not my people; and her beloved, which was not beloved.26 And it shall come to pass, that in the place where it was said unto them, Ye are not my people; there shall they be called the children of the living God.

Gal. 4:5gal.4

Paul viewed the Galatians as christians who had received the holy Spirit, and who therefore had the right to be regarded as God’s adopted sons.This also means that they had been given a guaranteed right to enter the kingdom of God due to being valid heirs. However, a christian must still read the fine print of his guarantee receipt, because he only has this right as long as he remains in faith and remains in the vine. A guarantee receipt is to no use of the holder if he throws it away or forgets where it is. Paul understood this too well, because he asked the Galatians how on earth they could think of turning back to the Jewish law after having known God (and also having been known by him). Paul feared that he might have labored for them in vain and that they might end up not inheriting the kingdom of God. He says (4:20) ”I would like to be present with you now and to change my tone; for I have doubts about you” (NKJV). In other verses Paul makes it clear that the Galatians – despite having begun in the Spirit, and despite having been given all the wonderful promises that are tied to those who are in Christ – still risked to have suffered and worked in vain. Paul also told the Galatians that Christ will profit them nothing and that they had fallen from grace! They could of course be restored again if they repented and followed the christian way. A little leaven leavens the whole lump. (Note that Paul was not upset that the Galatians obeyed the moral law, but rather the Jewish law with focus on the ceremonial parts.) NKJV:

Gal. 3:1 O foolish Galatians! Who has bewitched you that you should not obey the truth, before whose eyes Jesus Christ was clearly portrayed among you as crucified?— 3Are you so foolish? Having begun in the Spirit, are you now being made perfect by the flesh?Have you suffered so many things in vain—if indeed it was in vain?”

Gal. 5:1 Stand fast therefore in the liberty by which Christ has made us free, and do not be entangled again with a yoke of bondage. 2 Indeed I, Paul, say to you that if you become circumcised, Christ will profit you nothing.—4 You have become estranged from Christ, you who attempt to be justified by law; you have fallen from grace.—”7 You ran well. Who hindered you from obeying the truth? 8 This persuasion does not come from Him who calls you. A little leaven leavens the whole lump.—15 But if you bite and devour one another, beware lest you be consumed by one another!—18 But if you are led by the Spirit, you are not under the law.19 Now the works of the flesh are evident, which are: adultery, fornication, uncleanness, lewdness, 20 idolatry, sorcery, hatred, contentions, jealousies, outbursts of wrath, selfish ambitions, dissensions, heresies, 21 envy, murders, drunkenness, revelries, and the like; of which I tell you beforehand, just as I also told you in time past, that those who practice such things will not inherit the kingdom of God.”

Gal. 2:26 For you are all sons of God through faith in Christ Jesus.—29 And if you are Christ’s, then you are Abraham’s seed, and heirs according to the promise.

Gal. 4:4 But when the fulness of the time was come, God sent forth his Son, made of a woman, made under the law,5 To redeem them that were under the law, that we might receive the adoption of sons.6 And because ye are sons, God hath sent forth the Spirit of his Son into your hearts, crying, Abba, Father.7 Wherefore thou art no more a servant, but a son; and if a son, then an heir of God through Christ.8 Howbeit then, when ye knew not God, ye did service unto them which by nature are no gods.9 But now, after that ye have known God, or rather are known of God, how turn ye again to the weak and beggarly elements, whereunto ye desire again to be in bondage?10 Ye observe days, and months, and times, and years.11 I am afraid of you, lest I have bestowed upon you labour in vain.12 Brethren, I beseech you, be as I am; for I am as ye are: ye have not injured me at all.—19 My little children, of whom I travail in birth again until Christ be formed in you,20 I desire to be present with you now, and to change my voice; for I stand in doubt of you.—31 So then, brethren, we are not children of the bondwoman, but of the free.

Eph. 1:5 

Just like in the verses above, we are heirs if we are in Jesus Christ. Eph. 1-2 concerns a corporate election where the body of Christ will definitely inherit the kingdom of God. The concept that those who are in HIM will be the ones saved was decided upon already from the foundation of the world. If we are in him, we are also predestined to be adopted. The order of events is something like this:

  1. You believe and trust in Jesus Christ, and you have repented for your sins and decided to walk in the light
  2. After having repented, you have become totally cleansed, righteous and justified
  3. You have therefore been given the holy Spirit (marked), and you are IN HIM, in the vine, in the body of Christ
  4. You are therefore born again, a child of God, an adopted son and therefore an heir to his kingdom
  5. As an heir you have wonderful things to look forward to upon the return of Jesus, where you will be glorified

However, if you’re defecting from Jesus Christ already in the first position, then of course the promises which are tied to all true christians no longer apply for you. They only apply to those who are IN HIM as Eph. 1 says. If the first point no longer applies for you (due to lack of faith, or due to sin which you won’t let go of) then neither do the following points.

Eph. 1:3 Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ, 4 just as He chose us IN HIM before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love, 5 having predestined us to adoption as sons by Jesus Christ to Himself, according to the good pleasure of His will, 6 to the praise of the glory of His grace, by which He made us accepted IN THE BELOVED.IN HIM we have redemption through His blood, the forgiveness of sins, according to the riches of His grace —10 that in the dispensation of the fullness of the times He might gather together in one all things IN CHRIST, both which are in heaven and which are on earth—IN HIM. 11 IN HIM also we have obtained an inheritance, being predestined according to the purpose of Him who works all things according to the counsel of His will, 12 that we who first trusted IN CHRIST should be to the praise of His glory.13  IN HIM you also trusted, after you heard the word of truth, the gospel of your salvation; IN WHOM also, having believed, you were sealed with the Holy Spirit of promise, 14 who is the guarantee of our inheritance until the redemption of the purchased possession, to the praise of His glory. 15 Therefore I also, after I heard of your faith in the Lord Jesus and your love for all the saints,16 do not cease to give thanks for you, making mention of you in my prayers: 17 that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give to you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him, 18 the eyes of your understanding being enlightened; that you may know what is the hope of His calling, what are the riches of the glory of His inheritance in the saints,19 and what is the exceeding greatness of His power toward us who believe, according to the working of His mighty power (NKJV)

God does not only hate the SIN but also the sinner who refuses to repent

love3It is not the SIN that will be thrown into the lake of fire but the SINNER

God indeed loves the world – so much that he let his only son die for us even though we haven’t deserved it. It was not only dirt, trees, lakes and flowers that he loved (no need to die for them) but the people living on earth. God doesn’t want anyone to perish, and the Bible says that he does not have any pleasure in the death of the wicked. God wants us to repent from our wicked ways so that we can live, and there is joy in heaven for each person who decides to repent. Looking at it this way, we can’t get rid of God’s love for us. His desire is always that each one of us will repent and be saved, because it’s naturally better to end up in heaven than in hell.

However, even if God loves us it doesn’t mean that he will accept us and welcome us into his kingdom no matter what we do. God’s love is in a way conditional, even if we don’t deserve his love and our salvation by anything we do or believe. It is when we confess our sins and repent as our previous sins are being removed, and when we have moved from spiritual death to spiritual life.

John 3:16 For God so loved the world, that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life.17 For God sent not his Son into the world to condemn the world; but that the world through him might be saved.

1 John 3:16 Hereby perceive we the love of God, because he laid down his life for us: and we ought to lay down our lives for the brethren.

Rom. 5:8 But God commendeth his love toward us, in that, while we were yet sinners, Christ died for us.

1 John 2:2 And he is the propitiation for our sins: and not for ours only, but also for the sins of the whole world.

1 John 4:10 Herein is love, not that we loved God, but that he loved us, and sent his Son to be the propitiation for our sins.11 Beloved, if God so loved us, we ought also to love one another.

Rom. 8:39 Nor height, nor depth, nor any other creature, shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord.

Ezek. 18:23 Have I any pleasure at all that the wicked should die? saith the Lord God: and not that he should return from his ways, and live?—32 For I have no pleasure in the death of him that dieth, saith the Lord God: wherefore turn yourselves, and live ye.

God does not only hate sin, but the Bible sometimes describes God as hating the sinner who refuses to repent from his evil ways

Psalms 5:4 For thou art not a God that hath pleasure in wickedness: neither shall evil dwell with thee.5 The foolish shall not stand in thy sight: thou hatest all workers of iniquity.6 Thou shalt destroy them that speak leasing: the Lord will abhor the bloody and deceitful man

Psalms 11:5 The Lord trieth the righteous: but the wicked and him that loveth violence his soul hateth.

Proverbs 6:16 These six things doth the Lord hate: yea, seven are an abomination unto him:17 A proud look, a lying tongue, and hands that shed innocent blood,18 An heart that deviseth wicked imaginations, feet that be swift in running to mischief,19 A false witness that speaketh lies, and he that soweth discord among brethren.

 

Lev. 20:23 And ye shall not walk in the manners of the nation, which I cast out before you: for they committed all these things, and therefore I abhorred them.

Titus 1:116 They profess that they know God; but in works they deny him, being abominable, and disobedient, and unto every good work reprobate.

Can you detect the conditions listed in these verses?

Proverbs 8:17 I LOVE THEM THAT LOVE ME; and those that seek me early shall find me.

1 John 5:2 By this we know that we love the children of God, when we love God, and keep his commandments.For this is the love of God, that we keep his commandments: and his commandments are not grievous.

1 Cor. 2:9 But as it is written, Eye hath not seen, nor ear heard, neither have entered into the heart of man, the things which God hath prepared for them that love him.

1 Cor. 8:3 But if any man love God, the same is known of him.

Ja. 2: 5 Hearken, my beloved brethren, Hath not God chosen the poor of this world rich in faith, and heirs of the kingdom which he hath promised to them that love him?

John 14:15 If ye love me, keep my commandments.—21 He that hath my commandments, and keepeth them, he it is that loveth me: and he that loveth me shall be loved of my Father, and I will love him, and will manifest myself to him.22 Judas saith unto him, not Iscariot, Lord, how is it that thou wilt manifest thyself unto us, and not unto the world?23 Jesus answered and said unto him, If a man love me, he will keep my words: and my Father will love him, and we will come unto him, and make our abode with him.24 He that loveth me not keepeth not my sayings: and the word which ye hear is not mine, but the Father’s which sent me.

John 15:10 If ye keep my commandments, ye shall abide in my love; even as I have kept my Father’s commandments, and abide in his love.

John 16:27 For the Father himself loveth you, because ye have loved me, and have believed that I came out from God.

Rom. 8:28 And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to his purpose.

1 John 2:3 And hereby we do know that we know him, if we keep his commandments.4 He that saith, I know him, and keepeth not his commandments, is a liar, and the truth is not in him.5 But whoso keepeth his word, in him verily is the love of God perfected: hereby know we that we are in him.6 He that saith he abideth in him ought himself also so to walk, even as he walked.

1 John 3:10 In this the children of God are manifest, and the children of the devil: whosoever doeth not righteousness is not of God, neither he that loveth not his brother.

1 John 3:17 But whoso hath this world’s good, and seeth his brother have need, and shutteth up his bowels of compassion from him, how dwelleth the love of God in him?

1 John 4:7 Beloved, let us love one another: for love is of God; and every one that loveth is born of God, and knoweth God.He that loveth not knoweth not God; for God is love.—11 Beloved, if God so loved us, we ought also to love one another.12 No man hath seen God at any time. If we love one another, God dwelleth in us, and his love is perfected in us.—18 There is no fear in love; but perfect love casteth out fear: because fear hath torment. He that feareth is not made perfect in love.19 We love him, because he first loved us.20 If a man say, I love God, and hateth his brother, he is a liar: for he that loveth not his brother whom he hath seen, how can he love God whom he hath not seen?

Jude 20 But ye, beloved, building up yourselves on your most holy faith, praying in the Holy Ghost,21 Keep yourselves in the love of God, looking for the mercy of our Lord Jesus Christ unto eternal life.

Deut. 7:9 Know therefore that the Lord thy God, he is God, the faithful God, which keepeth covenant and mercy with them that love him and keep his commandments to a thousand generations;

Daniel 9:4 And I prayed unto the Lord my God, and made my confession, and said, O Lord, the great and dreadful God, keeping the covenant and mercy to them that love him, and to them that keep his commandments;

Is it true that God GIVES the elect REPENTANCE as per 2 Tim. 2:25?

actsIn meekness instructing those that oppose themselves; if God peradventure will give them REPENTANCE to the acknowledging of the truth. 2 Tim. 2:25 (KJV)

The word ”repent” is used multiple times throughout the Bible, but it’s the above verse that is the most popular one among the reformed believers since it might sound like we don’t have to do anything at all but just sit around and wait for GOD to perhaps inject us with a shot of ”repentance”. If the reformed position is true, it would be God’s fault that not everyone repents because apparently he doesn’t give everyone the possibility to do so. Only those he gives repentance can apparently repent…? This begs the question: Why does the Biblical teach ”repent or perish” if the elect can’t perish, and the non-elect can’t repent?

The Bible, however, tells us that God commands ALL MEN EVERY WHERE to repent (Acts 17:30), and not just ”the elect”.

Titus 2:11 For the grace of God that bringeth salvation hath appeared to ALL MEN,12 Teaching us that, denying ungodliness and worldly lusts, we should live soberly, righteously, and godly, in this present world

 Here is the verse in NKJV:

25 in humility correcting those who are in opposition, if God perhaps will GRANT them repentance, so that they may know the truth (NKJV)

If God predestined people to be elect/non-elect from the creation of the world as calvinists teach, he would not place the elect among ”those who are in opposition”, but he would rather place the non-elect in the rebellious group. Yet we are told that it’s those in opposition who will perhaps be granted repentance. The uncertainty (the ”perhaps”) depends on if they have truly fled from iniquity or not. Apparently the others – those who in humility correct those who are in opposition – are already among Jesus’ sheep. This means that the winning team can expand even further if more people stay corrected. The verses prior to this verse explain what one must do to be among those who will have the chance to be granted repentance. Apart from purging oneself from sin, one is requested to: ”Flee also youthful lusts; but pursue righteousness, faith, love, peace with those who call on the Lord out of ”a pure heart”. It’s the pure heart that God looks after, and which is judged when it comes to granting repentance or not.

To GRANT someone repentance

The word that NKJV and many other Bible versions translate as ”grant” is a translation from the Greek word δίδωμι (didōmi Strong’s 1325), and apart from grant it can also mean give, permit, bestow, let have, extend, furnish, entrust, etc. Here are some examples where didōmi is translated ”grant”:

Acts 11:17 Forasmuch then as God gave them the like gift as he did unto us, who believed on the Lord Jesus Christ; what was I, that I could withstand God?18 When they heard these things, they held their peace, and glorified God, saying, Then hath God also to the Gentiles GRANTED repentance unto life.

Above we can read that ”gentiles” are granted repentance unto life. We know that not all gentiles will be saved, but if we understand ”granting repentance” to mean what it says – as in granting, offering, extending repentance – then we avoid making this verse collide with many other verses which show us that we are all requested to repent. The verse suggests that all the gentiles will be granted (as in offered) the repentance that is unto life, but naturally only those who truly repent and truly love Jesus Christ will be forgiven.

We can compare it with the parable about the wedding banquet for the King’s son, which was offered to everyone. Those who were on the initial guest list chose not to come, but the invitation was extended to others and some of them chose to accept the invitation and arrived at the banquet. Those who chose to go to the banquet with proper wedding clothes were called ”chosen” – they are the special elect. We should not reinterpret the above verse to say ”giving repentance to the gentiles by force regardless of their behavior, and not giving them any opportunity to say no”. 

Mark 10:37 They said unto him, GRANT unto us that we may sit, one on thy right hand, and the other on thy left hand, in thy glory.

The disciples requested to get seats next to Jesus in his kingdom, and asked Jesus to grant them what they wished for. He replied that he had no authority to promise such a thing.

Rev. 3:20 Behold, I stand at the door, and knock: if any man hear my voice, and open the door, I will come in to him, and will sup with him, and he with me.21 TO HIM THAT OVERCOMETH will I GRANT to sit with me in my throne, even as I also overcame, and am set down with my Father in his throne.

IF any man opens the door when Jesus knocks on the door… This clearly shows that it’s up to us to listen to Jesus and open the door for him. IF we choose to do so, he will come in and eat with us. Here we can see that the condition for sitting with Jesus on his throne is to OVERCOME, just like Jesus overcame by accomplishing his mission on earth and held out to the end. ”And ye shall be hated of all men for my name’s sake: but he that endureth to the end shall be saved”, Matt. 10:22.

Acts 4:29 And now, Lord, behold their threatenings: and GRANT unto thy servants, that with all boldness they may speak thy word,30 By stretching forth thine hand to heal; and that signs and wonders may be done by the name of thy holy child Jesus.

The above is from a prayer by Peter and other disciples, and it’s not uncommon for christians to ask God in a prayer to grant them various benefits which could aid them in their daily lives or in their pursuit to spread the gospel. Praying in itself is of course useless in a world that God has predestined and orchestrated, but that would not be the God of the Bible.

Acts 14:3 Long time therefore abode they speaking boldly in the Lord, which gave testimony unto the word of his grace, and GRANTED signs and wonders to be done by their hands.4 But the multitude of the city was divided: and part held with the Jews, and part with the apostles.

God ”granted” them signs and wonders to be done by their hands. This doesn’t mean that he forced/predestined people to place their hands on people to heal and cast demons out of them, but he enabled them to have this power. We can read that part of the city was divided, because not all of them were on the apostles’ side. Clearly that would be against God’s will, because he would want everyone to be on the apostles’ side.

See also Rev. 19:8, 2 Ti 1:18, Eph. 3:16, Rom. 15:5 and Luke 1:74

If God no longer draws/calls people due to their choice to harden their hearts and turn their backs on him, then they will not be granted repentance. Repentance is commanded by God to ALL men everywhere, and it will be granted to truly repentant hearts  (Acts 5:31; 11:18; 17:30-31; 20:21; 26:20; Rom. 2:4; 2 Ti. 2:25; 2 Pe. 3:9).

I can grant someone permission to come to my house, and I can also require that certain conditions must be met before a person can actually enter my house. I might suggest that the person must first tell me if he/she is actually coming, and I might also require a certain dress code. Granting someone the permission to come doesn’t mean that there are no conditions involved. It only means that had it not been for my offer, the person would not have been able to come.

The rest of the same chapter – 2 Tim. 2 according to NKJVgrant

2 Tim. 2:5 And also if anyone competes in athletics, he is not crowned unless he competes according to the rules.

The word competing (”strive for masteries” in KJV) suggests that there is something that we must DO, and that we are also requested to work hard to achieve something that we won’t get unless we strive. We are also warned that we won’t get our crown unless we compete according to the RULES. This suggests that there is a condition that must be met before we can get our promised crown, and that is to make sure to work according to the set rules. Paul doesn’t simply inform Timothy (and the rest of us) that we are all predestined to always obey the rules, because if that were the case his serious warnings would be a waste of time. 

7 Consider what I say, and may the Lord give you understanding in all things.—

Paul’s admonishments indicate that he hopes to direct Timothy on the straight path, which further means that Paul’s eager warnings might make a difference for Timothy’s life and that all things are not predestined to happen beforehand. We can still change the outcome by prayers and sincere warnings.

10 Therefore I endure all things for the sake of the elect, that they also may obtain the salvation which is in Christ Jesus with eternal glory.—

If people were predestined to be elect from the creation of the world, Paul should know that it’s not really immensely important for him to ”endure all things” for their sake, since absolutely nothing will make them lose their status as chosen elect that will never lose their salvation no matter what.

12 If we endure, We shall also reign with Him. If we deny Him, He also will deny us.13 If we are faithless, He remains faithful; He cannot deny Himself.

IF we endure? Yes, we are promised to reign with him IF IF IF we endure, and IF we deny him he will also deny us. It doesn’t say that he will deny us and therefore we have no other choice but to deny him since we are predestined to be among the non-elect who by nature always deny him. God is true to his words (including promises of judgments) because he cannot deny himself.

14 Remind them of these things, charging them before the Lord not to strive about words to no profit, to the ruin of the hearers.

Apparently hearers are not chosen to be elect/non-elect from the creation of the world, since our unwise talk can affect people to the extent that they can be totally ruined.

15 Be diligent to present yourself approved to God, a worker who does not need to be ashamed, rightly dividing the word of truth.

If we are not able to be approved of God, we are doomed. That’s why we should be diligent to present ourselves approved before God. WE are the ones that must do this. Jesus won’t do the job for us. We are not told here that we WILL be approved by God no matter what, but we are told ”BE DILIGENT…”.

16 But shun profane and idle babblings, for they will increase to more ungodliness. 17 And their message will spread like cancer. Hymenaeus and Philetus are of this sort, 18 who have strayed concerning the truth, saying that the resurrection is already past; and they overthrow the faith of some.

Hymenaeus and Philetus were two men who were overthrowing the faith of certain people due to the way they preached. This is evidence of that God in no way decided whom to save and whom to damn from the creation of the world, because then no one would be able to overthrow anyone’s faith in God. For the same reason, this verse is also evidence of that unconditional eternal salvation is not true.

19 Nevertheless the solid foundation of God stands, having this seal: “The Lord knows those who are His,” and, “Let everyone who names the name of Christ depart from iniquity.”

We know that a seal can be broken (like the stone that was ”sealed” before Jesus’ grave), and the ”seal” spoken about here is the assurance that God knows those who are his (and his sheep are those who decide to follow Jesus), and that those who mention Christ’s name should depart from iniquity. Being engaged in iniquity is always against God’s will.

20 But in a great house there are not only vessels of gold and silver, but also of wood and clay, some for honor and some for dishonor. 21 Therefore IF ANYONE CLEANSES HIMSELF from the latter, he will be a vessel for HONOR, sanctified and useful for the Master, prepared for every good work. 22 Flee also youthful lusts; but pursue righteousness, faith, love, peace with those who call on the Lord out of a pure heart.

Above we can see that we are asked to cleanse ourselves (from iniquity), and if we do we will be vessels of honor. This is an opportunity for all of us. Naturally we don’t have the authority to forgive ourselves our sins, but the request to cleanse ourselves means that we must confess our sins, repent from an earnest heart and thus be cleansed/regenerated by God. We are the ones who get the ball rolling. IF we ”cleanse ourselves” we will be sanctified, useful and prepared for every good work. We are requested to pursue righteousness, which means that we are not simply promised that we will be injected  with some of Jesus’ righteousness, but we are actually asked to flee ”youthful lusts” and live righteous lives ourselves. WE are requested to have a pure heart, because we can’t hide behind Jesus.

25 in humility correcting those who are in opposition, if God perhaps will grant them repentance, so that they may know the truth, 26 and that they may come to their senses and escape the snare of the devil, having been taken captive by him to do his will.

We have already covered v. 25. Young’s Literal says in v. 26 ”having been caught by him at his will”. This means that Satan’s will is a force to count on, and Paul also says elsewhere that we are slaves to the one we obey. If we obey sin, we actually obey Satan because he is the one who wants us to feel comfortable in our sins. This again shows that God’s will doesn’t always happen, unless we believe that Satan and God work together to ensnare people in sin. Fortunately, we are told that we can escape the snare of the devil, and we have the chance to be granted repentance – if we let ourselves be corrected, if we truly ”cleanse ourselves” and if we call on God from a ”pure heart”, as per the verses just before.

Repentance means that our PAST sins are forgiven, and obviously not our present and/or future sins

2 Pet 1:9 But if anyone does not have them, he is nearsighted and blind, and has forgotten that he has been CLEANSED FROM HIS PAST SINS. 

Romans 3:24, 25 Being justified freely by his grace through the redemption that is in Christ Jesus: Whom God hath set forth to be a propitiation through faith in his blood, to declare his righteousness FOR THE REMISSION OF SINS THAT ARE PAST, through the forbearance of God.

We are asked to repent (and be baptized) for the remission of sins and AFTER that we will be given the Holy Spirit 

Acts 2:38 Then Peter said unto them Repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ FOR THE REMISSION OF SINS and ye shall receive the gift of the Holy Ghost

True repentance is a way to get  SALVATION

Our own godly sorrow might lead to repentance:

2 Cor 7:9 Now I rejoice, not that you were made sorry, but that your sorrow led to repentance. For you were made sorry in a godly manner, that you might suffer loss from us in nothing. 10 For godly sorrow produces repentance LEADING TO salvation, not to be regretted; but the sorrow of the world produces DEATH. 11 For observe this very thing, that you sorrowed in a godly manner: What diligence it produced in you, what clearing of yourselves, what indignation, what fear, what vehement desire, what zeal, what vindication! In all things you proved yourselves to be clear in this matter.

Also christians might choose to sin and even choose to not forgive a brother. If he/she does and refuses to repent, our Father in heaven will not forgive them:

Mat 6:14,15 For if you forgive men when they sin against you, your heavenly Father will also forgive you. But IF you do not forgive men their sins, YOUR FATHER WILL NOT FORGIVE YOUR SINS. 

Mat 18:32-35 Then the master called the servant in. You wicked servant, he said, I canceled all that debt of yours because you begged me to. Shouldn’t you have had mercy on your fellow servant just as I had on you? In anger his master turned him over to the jailers to be tortured, until he should pay back all he owed. —This is how my heavenly Father will treat each of you unless you forgive your brother from your heart. 

Also christians might choose to disown Jesus before men, and if they refuse to repent they will be disowned by their Father in heaven. If a person naturally disowns Jesus, it might be an indication of that this person has not repented since he isn’t able to endure hardship. We are not able to be Jesus disciples unless we take up our cross and carry it, and disowning Jesus means that we don’t carry our cross.

Mat 10:33 But whoever disowns me before men, I WILL DISOWN HIM before my Father in heaven.–Mat 26:69-75Then Peter remembered the word Jesus had spoken: “Before the rooster crows, you will disown me three times.”

2 Chron. 15:2 The LORD is with you when you are with him. If you seek him, he will be found by you, but if you forsake him, HE WILL FORSAKE YOU.

Jesus started out to preach the necessity to 1) repent, and 2) believe the gospel. He also told his disciples to preach the same thing. Why? So people would heed the warnings and not PERISH!perish

Mark 1:15 And saying The time is fulfilled and the kingdom of God is at hand REPENT ye and believe the gospel

Luke 13:3 + 5 I tell you Nay but EXCEPT YE REPENT ye shall all likewise PERISH

Mark 6:12 And they went out and preached that men should REPENT

Acts 20:19 Serving the Lord with all humility of mind, and with many tears, and temptations, which befell me by the lying in wait of the Jews:—21 Testifying both to the Jews, and also to the Greeks, REPENTANCE TOWARD GOD, and faith toward our Lord Jesus Christ.

Acts 26:15 — I am Jesus whom thou persecutest.16 But rise, and stand upon thy feet: for I have appeared unto thee for this purpose, to make thee a minister and a witness both of these things which thou hast seen, and of those things in the which I will appear unto thee;17 Delivering thee from the people, and from the Gentiles, unto whom now I send thee,18 To open their eyes, and to turn them from darkness to light, and from the power of Satan unto God, that they may receive forgiveness of sins, and inheritance among them which are sanctified by faith that is in me.19 Whereupon, O king Agrippa, I was not disobedient unto the heavenly vision:20 But shewed first unto them of Damascus, and at Jerusalem, and throughout all the coasts of Judaea, and then to the Gentiles, THAT THEY SHOULD REPENT AND TURN TO GOD, AND DO WORKS MEET FOR REPENTANCE.

If we are not forgiven we are not saved. We need to be repent in order to get our sins blotted out and be FORGIVEN

Apparently the rich man who said this had NOT repented before he ended up in hell:

Luke 16:30 And he said Nay father Abraham but if one went unto them from the dead they will repent 

Acts 3:19 Repent ye therefore and be converted THAT YOUR SINS MAY BE BLOTTED OUT when the times of refreshing shall come from the presence of the Lorddd

Acts 8:22 Repent therefore of this thy wickedness and pray God if perhaps the thought of thine heart may be forgiven thee

1 John 1:9 IF we confess our sins, He is faithful and just to forgive us OUR SINS, and to cleanse us from all unrighteousness

Isaiah 55:7 LET THE WICKED FORSAKE HIS WAY, and the unrighteous man his thoughts: and let him RETURN unto the Lord, and he will have mercy upon him; and to our God, for he will abundantly pardon.

Proverbs 28:13 He that covereth his sins shall not prosper: but whoso confesseth and FORSAKETH them shall have mercy

Luke 17:3 Take heed to yourselves If thy brother trespass against thee rebuke him and if he repent forgive him 4 And if he trespass against thee seven times in a day and seven times in a day turn again to thee saying I repent thou shalt forgive him

2 Cor. 12:21 And lest when I come again my God will humble me among you and that I shall bewail many which have sinned already and have not repented of the uncleanness and fornication and lasciviousness which they have committed

Luke 15:7 I say unto you that ”likewise joy shall be in heaven over one sinner that repenteth more than over ninety and nine just persons which need no repentance”—10 Likewise I say unto you there is joy in the presence of the angels of God over one sinner that repenteth—32 It was meet that we should make merry, and be glad: for this thy brother was dead, and is alive again; and was lost, and is found.

Rev. 2:5 Remember therefore from whence thou art fallen and repent and do the first WORKS or else I will come unto thee quickly and will REMOVE thy candlestick out of his place except thou repent

Rev. 2:21 And I gave her space to repent of her fornication and she repented not. 22 Behold I will cast her into a bed and them that commit adultery with her into great tribulation except they repent of their DEEDS

Rev. 3:3 Remember therefore how thou hast received and heard and hold fast and REPENT. If therefore thou shalt not watch I will come on thee as a thief and thou shalt not know what hour I will come upon thee

Rev 3:19 As many as __ I love I rebuke and chasten BE ZEALOUS THEREFORE AND REPENT. 

Rev. 16:9 And men were scorched with great heat, and blasphemed the name of God, which hath power over these plagues: and they repented not to give him glory. 10And the fifth angel poured out his vial upon the seat of the beast; and his kingdom was full of darkness; and they gnawed their tongues for pain, 11And blasphemed the God of heaven because of their pains and their sores, and repented not of their DEEDS.

Rev. 2:16 REPENT or else I will come unto thee quickly and will fight against them with the sword of my mouth

 Early  church fathers

1 Clement 7:5 Let us review all the generations in turn, and learn how from generation to generation the Master hath given a place for repentance unto them that desire to turn to Him.

Justin Martyr, The first apology, Chapter 28 For He fore-knows that some are to be saved by repentance, some even that are perhaps not yet born. In the beginning He made the human race with the power of thought and of choosing the truth and doing right, so that all men are without excuse before God; for they have been born rational and contemplative.