Archives

Ords.16:4 Herren har gjort den ogudaktige för olyckans dag?

Herren har gjort var sak för sitt särskilda syfte, även den ogudaktige för olyckans dag. (Ords. 16:4)

(KJV: The Lord hath made all things for himself—)

Några försöker göra gällande att  Gud skapat och/eller förutbestämt både ondska och synd, och att han gjort några människor till syndare bara för att helt enkelt kunna straffa dem på domens dag. Detta är dock inte Bibelns Gud, och om Gud skapat människor just för att synda så borde de få en medalj för att de gör hans vilja genom sin synd i stället för att kastas i elden. Vid första anblicken ser Ords. 16:4 ut att säga emot många andra verser i Bibeln där vi kan läsa att Gud vill att alla människor ska omvända sig och vara goda:

2 Peter 3:Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte, så som en del menar. Nej, han har tålamod med er, eftersom han inte vill att någon skall gå förlorad utan att alla skall få tid att omvända sig.

Hes. 33:11 Svara dem: Så sant jag lever, säger Herren, Herren, jag gläder mig inte åt den ogudaktiges död. I stället vill jag att den ogudaktige vänder om från sin väg och får leva. Vänd om, vänd om från era onda vägar! Inte vill ni väl dö, ni av Israels hus?

Hes. 18:23 Skulle jag finna någon glädje i den ogudaktiges död? säger Herren, Herren. Nej, jag vill att han vänder om från sin väg och får leva.

Ps. 5:5 Du är inte en Gud som älskar ogudaktighet, den som är ond får ej bo hos digDe övermodiga består inte inför dina ögon, du hatar alla ogärningsmänDu förgör dem som talar lögn,  Herren avskyr de blodtörstiga och falska.

Det hebreiska ordet maaneh kan betyda “att stå till svars för”. Den första delen av versen kan alltså betyda “Herren har skapat allting att stå till svars inför honom” . De skördar alltså vad de sår. Versen skulle då lyda:

“Herren har skapat allting för att stå till svars inför honom, ja även de onda, som tror att de kan undkomma, måste stå till svars inför honom på Domens dag”

Detta passar perfekt med resten av Bibeln där vi tydligt kan läsa att Gud FÖRVÄNTAR sig att vi ska vara lydiga och INTE bryta hans bud. Versens sammanhang visar att ett stolt hjärta är en STYGGELSE för Gud eftersom han AVSKYR det, så självfallet skulle han inte skapa människor för att utföra synder som han avskyr. Varför skulle Gud ens överväga att tvinga oss att synda för att sedan svänga 180 grader och straffa oss för det han orsakat oss att göra?

Ords. 16:2 En mans vägar är rena i hans egna ögon, men Herren är den som prövar andarna. Befall dina verk åt Herren,  så har dina planer framgång.Herren har gjort var sak för sitt särskilda syfte, även den ogudaktige för olyckans dag. Herren avskyr de högmodiga, de blir förvisso inte ostraffade.Genom nåd och sanning sonas skuld,genom Herrens fruktan undflyr man det onda.

Texten säger att människor kan undfly det onda om de fruktar Gud, vilket är något som DE måste göra, och Gud vill gärna att de undflyr det onda. Gud skapade allt för att stå till svars inför honom, inklusive de som tror att de har allt på det torra. Han skapade världen så att det goda som görs ska bli belönat och de onda ska bli bestraffat. På det sättet så kommer syftet med allting att besannas även vad gäller de onda, för de ska ju stå till svars för sina handlingar på domens dag.

Ords. 16:7 Om någons vägar behagar Herren, gör han även hans fiender till vänner.—9 Människans hjärta tänker ut sin väg,men Herren är den som styr hennes steg.

Människan kan ha önskningar och göra upp planer för att utföra dem, men vi är ändå helt beroende av Gud, och han kan hjälpa och stjälpa. Vi borde söka honom så att han kan leda oss rätt. Vi kan inte använda Ords. 16:9 som stöd för att Gud leder varje steg som vi tar, för det skulle absolut göra honom till källan till våra synder. Vi skulle då vara offer i händerna på en tyrann och vi skulle kunna anklaga Gud för det onda vi gör. Abraham planerade ett sätt att hitta en fru till sin son Isak, och tjänaren stötte på Rebecka. Jakob planerade att fly från Esau, och Herren välsignade honom och han blev rik med en stor familj. Josef valde att leva rättfärdigt och Herren ledde honom till Egyptens tron. Jesse planerade att sända mat genom sin yngsta son till sina andra söner i armén, utan att känna till att Gud skulle leda David att utföra ett storslaget dåd gentemot Goliat. Att Gud kan “leda våra steg” betyder inte att vi inte har en fri vilja. Det är vår fria vilja som kan leda till att Gud svarar, reagerar och hjälper oss.  Att Gud alltid har kontroll betyder inte att vi är bundna till att vara marionettdockor i hans hand. Vi borde helt enkelt inte använda kapitel med poetiska inslag för att bygga upp doktriner som motsäger andra delar av Bibeln, utan vi måste läsa varje avsnitt i sitt sammanhang. God förutbestämmer inte att vi ska synda och punkt slut.

Ords. 16:12 Kungar avskyr onda gärningar,  ty genom rättfärdighet blir tronen befäst.13 Rättfärdiga läppar behagar kungar, den som talar sanning blir älskad. —17 De rättsinnigas väg är att fly det onda, den som ger akt på sin väg bevarar sitt liv. 18 Stolthet går före undergång och högmod går före fall—.20 Den som ger akt på ordet finner det goda, lycklig är den som förtröstar på Herren. —2Den vises hjärta gör hans mun förståndig och främjar lärdomen på hans läppar.— 25 En väg kan synas rätt för en människa, men dess slut kan leda till döden. 27 En illasinnad man gräver upp det onda, förtärande eld är på hans läppar. 28 En falsk människa vållar trätor,  den som skvallrar skiljer vänner åt.29 Våldsverkaren förför sin nästa och leder honom in på en väg som inte är god.30 Den som kniper ihop ögonen umgås med vrånga tankar, sammanpressade läppar är redo till ont. —32 Bättre en tålmodig man än en hjälte, bättre styra sitt sinne än inta en stad. 33 Lotten kastas i knät,   men avgörandet kommer alltid från Herren.

Psalmer och ordspråk innehåller ofta poesi, sånger och hyperboler som speglar verkligheten, så vi måste vara försiktiga så att vi inte använder några verser ur sitt sammanhang och använder dem som universella sanningar som ska passa för alla människor i alla tider. Speciellt inte om det tvingar oss att ignorera många andra verser i Bibeln som har motsatt lära. Kan vi exempelvis acceptera nedanstående verser som absoluta sanningar som ALLTID stämmer in i ALLAS liv under ALLA omständigheter och utan undantag? ELLER ska vi läsa dem som generella sanningar som speglar människans liv här på jorden?

Ords. 13:21 Syndare förföljs av olycka, de rättfärdigas lön blir lycka.22 Den gode lämnar arv åt barnbarn, syndarens egendom förvaras åt den rättfärdige. De fattigas nyodling ger riklig föda, men den sopas bort när orätt råder.24 Den som spar på riset hatar sin son, den som älskar honom fostrar honom i tid. 25 Den rättfärdige äter och blir mätt, de ogudaktiga får gå med tom mage.

Ords. 22:Vänj den unge vid den väg han bör vandraså viker han ej av från den när han blir gammal.

Ords. 12: Flitig hand får härska, den late tvingas till trältjänst.