Archives

Ber Jesus endast för de som Fadern gett honom i Joh. 17:9?

praying 4Jag ber för dem. Det är inte för världen jag ber utan för dem som du har gett mig, eftersom de är dina. (Joh. 17:9) 

Världen” står ofta i motsatsförhållande till de kristna, och “världen” är ofta förknippat med Satans  välde och det som är ont. Det är självfallet inte en synd att bli född till världen och att leva i den, men vi ska se till att inte leva AV världen genom att beblandas med dess ondska – och inte heller älska världen. Eftersom världen anses vara det som är förlorat och något som tillhör Satan, så vore det ologiskt att be för något som inte ens tillhör Jesus eller hans rike. Däremot kan man be att individer ska slippa undan världens lockelser och gå segrande ur kampen genom att vända sig till Jesus Kristus – som vill att alla människor ska bli frälsta. Paulus uttrycker sig i Efesierbrevet “Ty vi strider inte mot kött och blod utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna”, vilket är en bra beskrivning på de osynliga krafter som vi strider emot i denna världen. Om allting vore förutbestämt från början (vem som ska komma till himmel respektive helvete) så skulle det inte finnas något skäl att strida, och inte ens att be, men nu är inte allting förutbestämt och själva poängen med att be är att vi kan påverka med våra böner och ändra utgången.

Jesaja 13:11 Jag skall straffa världen för dess ondska, de ogudaktiga för deras missgärning. Jag skall göra slut på de stoltas övermod och slå ner tyrannernas högmod

Johannes 7:7 Världen kan inte hata er, men mig hatar den, därför att jag vittnar om att dess gärningar är onda.

Johannes 12:25 Den som älskar sitt liv förlorar det, och den som hatar sitt liv i den här världen, han skall bevara det och vinna evigt liv.

Johannes 15:18 Om världen hatar er, skall ni veta att den har hatat mig innan den hatat er.19 Om ni vore av världen, skulle världen älskaer som sina egna. Men ni är inte av världen, utan jag har utvalt er och tagit er ut urvärlden. Därför hatar världen er.

Efesierbrevet 6:12 Ty vi strider inte mot kött och blod utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna.13 Tag därför på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot på den onda dagen och behålla fältet, sedan ni fullgjort allt.

1 Johannesbrevet 2:15 Älska inte världen, inte heller det som är i världen. Om någon älskar världen, finns inte Faderns kärlek i honom.16 Ty allt som finns i världen, köttets begär och ögonens begär och högmod över livets goda, det kommer inte från Fadern utan från världen. 17 Och världen och dess begär förgår, men den som gör Guds vilja förblir i evighet.

1 Johannesbrevet 5:19 Vi vet att vi tillhör Gud och att hela världen är i den ondes våld.

Jesus fokuserar dessutom just i det här avsnittet på sina LÄRLJUNGAR och ingen annan (inte Judas som redan avfallit), precis som vi ibland kan välja att be endast för en eller flera av våra familjemedlemmar eller vänner. Jesus ger sina lärljungar uppgiften att vara världens ljus och det kräver förstås extra näring och böner – och det är ju inte världen som Jesus ger denna uppgift eftersom det ju är världen vi ska kämpa emot. Genom att läsa resten av sammanhanget här nedan (v. 2–8) så kan vi se att de som Fadern GETT Jesus är de som klarat av följande villkor:

  • De måste lära känna den ende sanne Guden och den som han har sänt
  • De måste hålla fast vi Guds ord
  • De måste ta emot Guds ord
  • De måste förstå att Jesus utgått från Fadern och tro att han har sänt honom

Du har gett honom makt över alla människor, för att han skall ge evigt liv åt alla dem som du har gett åt honom. Detta är evigt liv att de känner dig, den ende sanne Guden, och den som du har sänt, Jesus Kristus. —Jag har uppenbarat ditt namn för de människor som du har tagit ut ur världen och gett mig. De var dina, och du gav dem åt mig, och de har hållit fast vid ditt ord.  Ty de ord som du har gett mig har jag gett dem, och de har tagit emot dem och har verkligen förstått att jag har utgått från dig, och de tror att du har sänt mig.

Eftersom Jesus visste att han snart skulle lämna sina lärljungar ansåg han att det vara viktigt att be för dem och ge dem styrka att klara av uppgiften att predika Guds ord. Återigen är de som Fadern gett Jesus de som klarat av ovanstående villkor, och trots att det därför är en speciell skara så ber Jesus att de ska BEVARAS – vilket alltså inte är en självklarhet. Jesus önskan är att lärljungarna och de kristna ska vara ETT i samma tanke och mål, och han tillkännager att han själv bevarade sina närmaste lärljungar – förutom Judas. Slutligen så säger Jesus att han inte ber att de ska TAS UR VÄRLDEN för att bevaras på så sätt, utan han ber att de ska bevaras trots att de kommer att leva kvar i världen. Världen hatar de som är på Jesus sida och de som är kristna är inte av världen. Det är i detta sammanhang som Jesus säger sig inte be för världen (Satans rike) utan för de andra – att de ska vara starka och bevaras från allt som är ont. Att be att VÄRLDEN ska bevaras vore inte logiskt för världen är ju den som narrar människor att falla.

11 Jag är inte längre kvar i världen, men de är kvar i världen när jag går till dig. Helige Fader, bevara i ditt namn dem som du har gett mig, för att de skall vara ett, liksom vi är ett. 12 Medan jag var hos dem, bevarade jag i ditt namn dem som du har gett mig. Jag vakade över dem, och ingen av dem gick förlorad, ingen utom fördärvets man, för att Skriften skulle uppfyllas. 13 Nu går jag till dig, och detta säger jag medan jag är i världen, för att deras hjärtan skall vara fyllda av min glädje. 14 Jag har gett dem ditt ord, och världen har hatat dem, eftersom de inte är av världen, liksom inte heller jag är av världen. 15 Jag ber inte att du skall ta dem ut ur världen utan att du skall bevara dem för det onda16 De är inte av världen, liksom inte heller jag är av världen.

Jesus ber givetvis inte bara för sina elva lärljungar utan han ber också för de som kommer att höra evangeliet, och att det ska ge goda resultat. Han ber att de ska vara ETT såsom Fadern är ETT (i tankar och mål) med Jesus.

20 MEN INTE BARA FÖR DEM BER JAG, utan också för dem som genom deras ord kommer att tro på mig21 Jag ber att de alla skall vara ett, och att såsom du, Fader, är i mig och jag i dig, också de skall vara i oss, för att världen skall tro att du har sänt mig.

En av profetiorna i GT handlar om att Messias ska be för sina överträdare:

Jesaja 53:12 Därför skall jag tillskifta honom hans lott bland de många, och med talrika skaror skall han få utskifta byte, eftersom han utgav sitt liv i döden och blev räknad bland överträdare, han som bar mångas synder och bad för överträdarna. (1917) (“made intercession” KJV)

Lukas 23:33 Och när de kom till den plats som kallas Huvudskallen, korsfäste de honom och brottslingarna där, den ene på hans högra sida och den andre på hans vänstra. 34 Men Jesus sade: “Fader, förlåt dem, ty de vet inte vad de gör.” Och de delade hans kläder mellan sig och kastade lott om dem.

Om vi ska tro att Jesus aldrig bad för några andra än en speciellt utvalt skara som sedermera skulle bli frälsta, ska vi också bete oss likadant och vägra att be för vissa människor? Nej, Bibeln säger t o m att vi ska be för våra fiender. 

Matt. 5:44 Jag säger er: Älska era ovänner och BE för dem som förföljer er45 Då är ni er himmelske Faders barn. Han låter sin sol gå upp över onda och goda och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga. 46 Ty om ni älskar dem som älskar er, vilken lön får ni för det? Gör inte publikaner det också?

Läs denna bloggartikel för att läsa verser som visar att Jesus dog för alla människor i hela världen.