Archive | August 2012

Varför dolde Jesus budskapet om sina liknelser för fariséerna?

Lukas 8: 10 Han svarade: “Ni har fått nåden att förstå Guds rikes hemligheter, men de andra får dem i liknelser, för att de skall se och ändå inte se och höra och ändå inte förstå. 

Läser man denna vers utan sammanhang kan man få intrycket av att Jesus inte VILL att fariséerna (som syftas på här) ska förstå liknelserna, men ÄR detta verkligen hur versen ska förstås? Självklart inte.

“Hör, du som har öron! säger Jesus när han just berättat liknelsen om Såningsmannen i Matteus 13. Nästan alla människor HAR öron – och med största sannolikhet ALLA de som stod runt Jesus och lyssnade på honom (fast han satt i och för sig i en båt)  – så det borde betyda att Jesus förväntade sig att ALLA faktiskt kunde höra och förstå vad han menade om de bara VILLE. Men det var just det som var problemet med fariséerna. De hade inget intresse av att få insikt om Jesus liknelser eftersom de inte ens trodde att han var Guds son utan en stor bluff. I stället för att närma sig honom för att lära sig mer av hans visdom så var deras målsättning att hitta fel, sätta dit honom och avslöja honom. Detta är förstås totalt fel inställning för att ta emot Guds ord från den sanna källan. Vi kan läsa Jesus egen förklaring till varför liknelsernas budskap doldes för fariséerna. Han noterar att det finns ett stort antal människor som sluter sina ögon och vägrar att omvända sig så att Jesus kan bota dem. När Jesus säger “den som har skall få, och det i överflöd, men den som inte har, från honom skall tas också det han har”, så handlar detta om att den som söker vishet får vishet som leder till ännu mer nyfikenhet och vishet och en strävan efter att få ännu mer från samma källa. Men den som inte är intresserad av andlig vishet förlorar det korn av vishet han kanske en gång hade. Jesus fortsatte sedan att förklara liknelsen men endast de som valde att följde efter honom hade chansen. Därför är det förstås bäst att hålla oss nära honom så att vi kan förstå. Jesus jämförde människors självpåtagna blindhet med vad som står skrivet i Jesajas bok.

Matt. 13:10 Lärjungarna kom då fram till Jesus och frågade: “Varför talar du till dem i liknelser?”11 Han svarade dem: “Ni har fått lära känna himmelrikets hemligheter, men det har inte de andra. 12 Ty den som har skall få, och det i överflöd, men den som inte har, från honom skall tas också det han har13 Jag talar till dem i liknelser, eftersom de ser utan att se och hör utan att höra eller förstå. 14 På dem uppfylls Jesajas profetia: Även om ni hör, skall ni inte förstå, och även om ni ser, skall ni inte se. 15 Ty detta folks hjärta är förstockat. De hör illa med sina öron, och de sluter sina ögon, så att de inte ser med ögonen eller hör med öronen eller förstår med hjärtat och vänder om, så att jag får bota dem. 16 Men saliga är era ögon som ser och era öron som hör. 17 Amen säger jag er: Många profeter och rättfärdiga längtade efter att få se det ni ser, men fick inte se det, och få höra det ni hör, men fick inte höra det.

Liknelsen i sig visar att säd kan hamna på olika underlag och att vårt eget handlande och reaktioner på världen runtomkring orsakar resultatet av sådden. Vi kan läsa att en person faktiskt kan ta emot ordet med glädje och hålla ut en tid och trots detta välja att inte hålla ut ända till slutet. Den lyckosamma säden är den som förstår, så därför är fariséernas attityd att tillsluta sina öron och ögon inte ett vinnande koncept.

18 Hör alltså vad som menas med liknelsen om såningsmannen. 19 När någon hör budskapet om riket men inte förstår det, kommer den onde och rycker bort det som blivit sått i hans hjärta. Detta är sådden vid vägen. 20 Det som såddes på stenig mark är den som hör ordet och genast tar emot det med glädje, 21 men inte har någon rot. Han håller ut endast en tid, och möter han lidande eller förföljelse för ordets skull, så kommer han genast på fall. 22 Det som såddes bland tistlar är den som hör ordet, men världsliga bekymmer och bedräglig rikedom kväver ordet, så att det blir utan frukt. 23 Men det som såddes i god jord är den som hör ordet och förstår, och som bär frukt, hundrafalt och sextiofalt och trettiofalt.”

Här nedan är samma situation som i Matt. 13 fast i Markus. De som står utanför har inte förstått hemligheten och därför är förstås det bästa alternativet att stå INNANFÖR hos Jesus. Om fariséerna inte ser eller hör så kan de heller inte se en anledning att omvända sig, och då kan Jesus blod inte rädda dem och ge dem förlåtelse. Jesus fortsätter med att visa att han förväntar sig att hans liknelser och förklaringar skall förstås. För hur ska vi  annars kunna förstå några liknelser alls nu när de fungerar på samma sätt?

Markus 4:10 När han blev ensam med de tolv och de andra som var med honom, frågade de honom om liknelserna. 11 Då sade han till dem: “Ni har fått del i Guds rikes hemlighet. Men de som står utanför får allt i liknelser, 12 för att de skall se med sina ögon och ändå inte se och höra med sina öron och ändå inte förstå och omvända sig och få förlåtelse.” 13 Han sade vidare till dem: “Om ni inte förstår denna liknelse, hur skall ni då kunna förstå några liknelser alls? 

Även Johannes fortsätter på samma tema. Fåren FÖLJER EFTER HONOM. Det är så de kan bli räddade och det är så de kan höra mer om hans lära och få vishet som leder till ännu mer vishet. Fariséerna är bra exempel på “främlingar” som INTE kände igen Jesus röst och därmed inte ville följa honom för att höra mer. De trodde absolut inte att han var den som han utgav sig att vara. Jesus är DÖRREN till frälsningen, men kravet på oss är att vi måste nalkas dörren och gå in genom den. Inte stå utanför och söka fel. Då blir vi kvar i andligt mörker och då förstår vi inte vad som förmedlas på andra sidan dörren. Det blir då en dårskap.

John 10:När han har fört ut alla sina får, går han före dem, och fåren följer honom, därför att de känner igen hans röst.Men en främling följer de inte, utan flyr bort från honom, därför att de inte känner igen främlingars röst.” Denna liknelse framställde Jesus för dem, men de förstod inte vad det var han talade om.Då sade Jesus än en gång: “Amen, amen säger jag er: Jag är dörren till fåren. Alla som har kommit före mig är tjuvar och rövare, men fåren har inte lyssnat till dem. Jag är dörren. Den som går in genom mig skall bli frälst, och han skall gå in och gå ut och finna bete. 

I Jesajas bok kan vi läsa att Gud ville ha en frivillig som varnade israelerna och som skulle försöka förmå dem att omvända sig. Jesaja anmälde sig som frivillig. 

Jesaja 6:8 Och jag hörde Herrens röst. Han sade: “Vem skall jag sända och vem vill vara vår budbärare?” Då sade jag: “Här är jag, sänd mig!” Han sade: “Gå och säg till detta folk: Ni skall höra och höra, men inte förstå, och ni skall se och se, men inte begripa. 10 Förhärda detta folks hjärta,  gör deras öron döva och deras ögon blinda,  så att de inte ser med sina ögon, hör med sina öron  eller förstår med sitt hjärta och vänder om och blir helade.”

Gud gav honom några passande ord att profetera mot folket. Felet var inte att folket inte fått höra Guds ord, utan att de kunde höra hans ord men vägrade att lyssna. Folket omvände sig inte för att de inte ville omvända sig. Läs mer om att tillsluta sina ögon och öron här (på engelska). Jesus förebrådde också andra människor för att de vägrade att omvända sig vilket är Guds förhoppning för alla människor:

Matt 11:20 Sedan började Jesus gå till rätta med de städer där han hade utfört sina många kraftgärningar och förebrå dem att de inte hade omvänt sig. 21 “Ve dig, Korasin! Ve dig, Betsaida! Ty om de kraftgärningar som har utförts hos er hade blivit gjorda i Tyrus och Sidon, skulle de för länge sedan ha omvänt sig i säck och aska.

Jesus tycker att det är ett bra arrangemang av Fadern att dölja hemligheten för de visa och kloka (som fariséerna) som satte sin egen ära och rikedom först, och i stället avslöja hemligheten för de små. Han fortsätter i samma andetag att erbjuda vila åt ALLA som arbetar och bär tunga bördor, och det gör vi allihop. Men då måste vi förstås vara medvetna om hans kallelse och välja att komma. Det är när vi väljer att komma till HONOM som vi kan få vila och kunskap. VI måste knacka på hans dörr och Jesus ber OSS att sätta på oss hans lätta ok. Gud gör det inte åt oss. Jesus ber oss att lära av honom och lägger ansvar på OSS att söka hans kunskap. Han kallar och vi måste svara och agera.

Matt. 11:25 Vid den tiden sade Jesus: “Jag prisar dig, Fader, du himlens och jordens Herre, för att du har dolt detta för de visa och kloka och uppenbarat det för de små26 Ja, Fader, detta var din goda vilja.—28 Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så skall jag ge er vila29 Ta på er mitt ok och lär av mig, ty jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då skall ni finna ro för era själar.

Matt. 7:7 Bed och ni skall få, sök och ni skall finna, bulta och dörren skall öppnas för er.8 Ty var och en som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar skall dörren öppnas.

Drottningen av Söderlandet ges här som ett exempel på en person som anstränger sig för att få vishet där vishet står att finna. Hon väntade inte på att det skulle knacka på dörren och serveras henne, utan hon reste en enormt lång väg för att träffa Salomo, och fick till slut verkligen ta del av hans vishet. Hur mycket mer borde vi då inte söka vishet hos vår SKAPARE som kan ge oss evigt liv?

Matt. 12:42 Drottningen av Söderlandet skall vid domen träda upp mot detta släkte och bli det till dom. Ty hon kom från jordens yttersta gränser för att lyssna till Salomos vishet. Och se, här är mer än Salomo.

Paulus delar med sig av sin vishet. Han predikar om Guds hemliga vishet med förhoppning att människor ska lyssna och lära. Åt dem som ÄLSKAR honom har Gud förberett en härlighet, men kravet är alltså att vi älskar honom. För att älska honom måste vi nalkas honom och vilja ta emot kunskap för annars får vi ingen. En oandlig människa tar inte emot det som tillhör Guds ande, men en andlig människa är en person som söker och finner. Ateisterna kan inte förstå vilken skatt vi har i Gud, men det är för att de valt att ställa sig utanför och leta efter fel.

1 Kor. 2:Nej, vi förkunnar Guds hemliga vishet, den vishet som är fördold och som Gud från evighet har bestämt att bli till härlighet för oss. Denna vishet har ingen av den här världens härskare känt – om de hade känt den, skulle de inte ha korsfäst härlighetens Herre. Men vi känner, som Skriften säger, vad ögat inte har sett och örat inte hört och människohjärtat inte kunnat ana, vad Gud har berett åt dem som älskar honom10 Ty för oss har Gud uppenbarat det genom sin Ande. Anden utforskar allt, också djupen i Gud.—14 En oandlig människa tar inte emot det som tillhör Guds Ande. Det är dårskap för henne, och hon kan inte förstå det, eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt. 15 Den andliga människan däremot bedömer allt, men själv kan hon inte bedömas av någon

Ett exempel på en person som valde att lyssna och ta emot det Paulus predikade om var Lydia. Hon var en kvinna som trodde på Gud och fruktade honom redan innan, och därför var hon en god kandidat för att ta emot Paulus budskap. Pga hennes tro öppnade Gud hennes hjärta och hon fick ta emot mer vishet.

Apostlagärningarna 16:14 En av dem som lyssnade hette Lydia. Hon handlade med purpurtyger och var från staden Tyatira, och hon hörde till dem som fruktade Gud. Och Herren öppnade hennes hjärta, så att hon tog till sig det som Paulus predikade.

Jag kan tillägga att om den reformerta/kalvinistiska teorin är sann – att Gud förutbestämde från tidernas begynnelse vem som ska komma till himmel eller helvete – så skulle Jesus berättarteknik inte göra någon som helst skillnad för utgången. Varför försöka dölja meningen med sina liknelser för några som redan är utvalda att leva i ständigt mörker och inte förstå dem? Om fariséerna är utvalda av Gud att hela sina liv vara just ej utvalda och andligt blinda, ja då kan Jesus presentera sina liknelser på precis vilket sätt som helst och fariséerna skulle fortsätta att vara precis lika blinda hur han än bad sig åt.

It’s a choice to be CHILDREN OF WRATH – Ephesians 2

Children of wrath and God’s election in Ephesians 2

There are some who believe that God randomly selects people to be saved and ignore the rest, and they try to use Ephesians 1-2 as support for this theory. The truth is that God wants ALL people to be saved because he IS a merciful God and he wants us to take after HIM when it comes to showing mercy. (We shouldn’t strive to be merciful to SOME and ignore the majority.)

2 Peter 3:The Lord is not slack concerning his promise, as some men count slackness; but is longsuffering to us-ward, not willing that any should perish, but that ALL should come to repentance

Ezekiel 33:11 Say unto them, As I live, saith the Lord GOD, I have no pleasure in the death of the wicked; but that the wicked turn from his way and live: turn ye, turn ye from your evil ways; for why will ye die, O house of Israel?

Luke 6:36 Be ye therefore merciful, as your Father also is merciful.

In Ephesians we can read about a corporate election, and the body of Christ IS indeed chosen to inherit his kingdom. I believe God decided before the world began that true believers shall inherit his kingdom, but the question is if we as individuals would like to join the body of Christ (the Church) or not. IF we so choose, the wonderful promises are also tied to us. “Elect” is about value and can mean precious, and we are indeed precious if we choose to believe in our Savior and live holy and separate. The book of Ephesians concerns what BELIEVERS can look forward to in the future. Pay attention to how many times IN him, THROUGH him, etc, are mentioned in Ephesians 1-2. Being IN HIM is the condition for being one of the elect! Also pay attention to the warnings addressed to christians. Paulus starts out his letter by addressing FAITHFUL CHRISTIANS who therefore are HOLY and very special (elect):

Ephesians 1

When Paul talks about US he refers to both jews and gentiles who believe in Jesus ChristPaul puts a lot of emphasis on trying to get the jews to understand that they are not on the way to heaven just because they are born jews and are his chosen people. It’s through JESUS that we can be saved. It’s through his blood because only his precious blood can cleanse our sins. What God had decided from eternity past is NOT which individuals to provide faith and eventually save, but rather that whoever is IN HIM (“us” v. 4) are ELECT, and chosen to be holy and blameless before God thanks to the blood of Jesus! The condition is therefore that we must be IN HIM in order to reach the state where we have all the mentioned wonderful promises tied to us.  What is foreknown is that those who are IN HIM will through Jesus Christ be taken up as his holy children. Those who are not IN HIM are not forgiven for their sins and redeemed in his blood, resulting in that they are lost. We as believers have redemption through his blood, and that means we are on the safe side. We are therefore adopted as children and can expect an inheritance, but only as long as we’re not getting off the transportation going to heaven. (Let’s not forget that a son can be disinherited though.) Who is Paul addressing when he mentions all the wonderful promises? The saints. To the faithful in Jesus Christ. No one forced them to be saints and faithful, but they chose to be this by themselves. As such, the wonderful promises that Paul talks about, are theirs, provided of course that they continue on that path.

Eph. 1:1 Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God, TO THE SAINTS which are at Ephesus, and TO THE FAITFFUL in Christ Jesus

V. 5 below uses the word “adoption” but this word didn’t mean exactly the same thing 2000 years ago as it does today in our modern world. The Greek word “huiothesia” refers to the standing of someone who is ALREADY a son and Adoption is thus the inheritance or promise that the son can expect to receive as an heir. Huiothesia is not the same as salvation but it is the promise of God received by those who are believers in Christ Jesus (Gal 3:22-27).  The body of Christ is predestined to God’s kingdom and to receive the inheritance, and the question remains who would like to join and who will remain to the end. The body of Christ is heading there, but are YOU? Join the body-of-Christ-bus, but stay on the bus to the end station!

Eph. 1:Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessings in heavenly places IN CHRIST:According as he hath chosen us IN HIM before the foundation of the world, that we should be holy and without blame BEFORE HIM in love:Having predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ to himself, according to the good pleasure of his will,To the praise of the glory of his grace, wherein he hath made us accepted IN THE BELOVED.7 IN WHOM we have redemption THROUGH HIS BLOOD, the forgiveness of sins, according to the riches of his grace

The Holy Spirit is like a  deposit for us christians (and all the spiritual gifts will one day pass away when we enter God’s kingdom), but just like in all legal contracts our particular “contract” with God can be broken (just like the old covenant was broken) if either of the party doesn’t follow the agreement. If you take a loan to buy a car and stop paying for this loan, the car will be seized despite that it was once in your possession. It’s also beneficial to keep your “guarantee receipt” because it entitles you (if it hasn’t expired) to certain rights, but if you throw it away or if you lose it, then it won’t do you much good despite all the promises that are listed on it.

Having the Holy Spirit is often likened with being “sealed”. This doesn’t mean anything unbreakable as shown here, but it means that we are “marked” as very special and holy people who can expect a great inheritance. (As long as we remain in Christ of course.) We are separate from all others who do not have this seal, due to their refusal to repent and believe. The sealing occurs AFTER that we believe, and we can read in Acts 5:32 that the Holy Spirit is given to all those who OBEY him, so belief and obedience must come before we get the Holy Spirit.

Acts 5:32 And we are his witnesses of these things; and so is also the Holy Ghost, whom God hath given to them that OBEY him.

We can also read that God works all things after the counsel of his own will. Does this will exclude the possibility that he might want to place conditions for salvation on us? No of course not, because God can do anything he wants and it’s clear that he require US to repent, believe and show good fruit. He is not going to do this for us. The mystery of his will is that he will one day gather all believers together and give them the inheritance – those who are IN CHRIST! And we can read that TRUST plays an important role in order to be one of the elect. God is not “trusting” for us. WE are supposed to trust in him and we can read that Paul says that trust comes AFTER hearing about the gospel of our salvation.

Eph. 1:Having made known unto us the mystery of his will, according to his good pleasure which he hath purposed in himself:10 That in the dispensation of the fulness of times he might gather together in one all things in Christ, both which are in heaven, and which are on earth; even in him:11 In whom also we have obtained an inheritance, being predestinated according to the purpose of him who worketh all things after the counsel of his own will:12 That we should be to the praise of his glory, who first TRUSTED in Christ.13 In whom ye also TRUSTED, after that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation: in whom also after that ye BELIEVED, ye were sealed with that holy Spirit of promise,14 Which is the earnest of our inheritance until the redemption of the purchased possession, unto the praise of his glory.

Paul prayed a lot for the Ephesians, indicating that we can absolutely change the outcome of things with our prayers, and in this case Paul prayed for wisdom. Our prayers can influence others to be enlightened and to know what the HOPE is for God’s calling. We can read once again that it’s the SAINTS who get the benefit of the inheritance. We can also read that the CHURCH, which is the body of Christ will ultimately and once for all be under his feet. This is what the beginning of Ephesians is all about. HIS CHURCH – THE BODY OF CHRIST, consisting of BELIEVING SAINTS.

Eph. 1:16 Cease not to give thanks for you, making mention of you in my prayers;17 That the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give unto you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of him:18 The eyes of your understanding being enlightened; that ye may know what is the HOPE of his calling, and what the riches of the glory of his inheritance in the SAINTS,19 And what is the exceeding greatness of his power to us-ward WHO BELIEVE, according to the working of his mighty power,20 Which he wrought in Christ, when he raised him from the dead, and set him at his own right hand in the heavenly places,21 Far above all principality, and power, and might, and dominion, and every name that is named, not only in this world, but also in that which is to come:22 And hath put all things under his feet, and gave him to be the head over all things to the CHURCH,23 Which is his BODY, the fulness of him that filleth all in all.

Ephesians 2

Ephesians 2 starts with Paul telling us that God has quickened us who were dead in trespasses and sins. I can only say that it’s a very bad choice to  be dead in trespasses and sins! When are we spiritually DEAD according to the Bible? That is when we SIN because this separates us from our holy God.

Isaiah 59:2 But your iniquities have separated between you and your God, and your sins have hid his face from you, that he will not hear.

Luke 15:(The prodigal son) 30 But as soon as this thy son was come, which hath devoured thy living with harlots, thou hast killed for him the fatted calf.—32 It was meet that we should make merry, and be glad: for this thy brother was DEAD, and is alive AGAIN; and was LOST, and is found.

Nowhere in the Bible does it suggest that spiritually “dead” people cannot make any good moral decisions or that they are unable to seek God. And nowhere does it say that we are totally depraved (words not even in the Bible), BORN as children of wrath or born with a sinful nature. On the contrary, even evil unbelievers can do much good, as can be seen here. How then do we become quickened/alive from the predicament that our sin has brought us into? We must of course REPENT for our sins and let the blood of Jesus cleanse us so that we can be born again and become righteous! Then we are no longer dead since we are alive in Christ and new persons. He removed all traces of sins on our account and we have left the old man behind. Paul explains that the Ephesians in time PAST walked in sin, but he doesn’t expect them to continue like that. Also note that in order to commit the sins that Paul lists, you must at least be an ADULT first. Babies are not aware of the law and they are unable to:

  • have a need or reason to be “quickened”
  • perform TRESPASSES and SINS and through them be dead
  • walk according to the world
  • walk according to Satan (the prince of the power of the air)
  • be disobedient through following Satan
  • walk in the lusts of their flesh
  • fulfill the desires of their flesh
  • fulfill the desires of their mind

So don’t get confused about the expression “children of wrath” because the description fits only grown ups , and we can be labelled either children of God or children of Satan depending on our life styles. We can also read that the “children of wrath” are also called  “children of disobedience” so it’s clear that in order to fit the bill you must be able to DISOBEY – something that babies cannot do. Does God want people to disobey him? Clearly not! Evidently Eph. 2 doesn’t suggest we are BORN as children of wrath, but it provides details for how we can BECOME children of wrath by the way we live. Even the Ephesians WERE dead due to their choice to sin, but thanks to the blood of Jesus, and through their own repentance of their sins, they were restored. Paul says “hath raised us up together”, but that is a picture of our future with Christ, because he continues the sentence with “in the ages to COME”. We haven’t been elevated yet.

Eph. 2:1 And you hath he quickened, who were dead in trespasses and sins;Wherein in time past ye walked according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit that now worketh in the children of DISOBEDIENCEAmong whom also we all had our conversation in times past in the lusts of our flesh, fulfilling the desires of the flesh and of the mind; and were by nature the children of wrath, even as others.But God, who is rich in mercy, for his great love wherewith he loved us,Even when we WERE dead in sins, hath quickened us together with Christ, (by grace ye are saved;)And hath raised us up together, and made us sit together in heavenly places in Christ Jesus:That in the ages to come he might shew the exceeding riches of his grace in his kindness toward us through Christ Jesus.

And don’t get confused just because it says “by nature”, because 1) it still doesn’t indicate we are BORN that way, 2) we can see below in Rom 2:14 that people can by nature do the things contained in the law, and 3) those who by nature are the children of wrath are those who have made a habit out of sinning and hardened their hearts. (Read more in Romans 1 about how certain men hardened their hearts to the extent that God eventually gave them over to a reprobate mind.) A diligent alcoholic might feel that it’s totally natural for him to get drunk once in a while, and in combination with a refusal to repent his habits might turn him over to become a child of wrath/disobedience. 

Rom. 2:14 For when the Gentiles, which have not the law, do by nature the things contained in the law, these, having not the law, are a law unto themselves:15 Which shew the work of the law written in their hearts, their conscience also bearing witness, and their thoughts the mean while accusing or else excusing one another;)

Eph 2:8-9

Now we have arrived to the famous verses which are likely the most cited verses in the entire Bible. These couple of verses are often used as an attempt to show that we can be saved even if we don’t show any fruit, and even if we SIN. That’s not what the verses are saying though.The gift of God in these sentences is NOT “faith” but that we can be saved. You can read more why the Greek original text makes this clear here. We are either saved by the law OR by grace, and most of us can agree on that we haven’t chosen to obey the law to 100% so the only other option is GRACE (God’s mercy). To suddenly start to make good deeds will never cover for our PAST sins. It’s thanks to the blood of Jesus that we can be cleansed and saved. So does Eph. 2:8-9 suggest that it’s no longer damaging for our souls if we would sin and/or not provide any work? NO! It does not say that! It only informs us that salvation is by grace through FAITH. Nothing we do or believe can ever MERIT salvation, but there are still conditions. We must repent for our sins and believe. Breaking the moral law (the ten commandments) are just as important today as it was during the time of Moses, and as it was during the time of Cain and Abel. Sins always separate us from God whether we live in the old or new testament. Faith without works is dead, and works without faith is also dead.

Eph. 2:For by grace are ye saved THROUGH FAITH; and that not of yourselves: IT is the gift of God: Not of works, lest any man should boast.

Verse 10 is not nearly as popular and it’s rarely cited. This verse tells us that we are supposed to WALK unto good works.  Do you believe that God will accept us the way we are even if we would NOT walk with him and show good works? Hardly!  So this is a warning towards christians. Neither will God do the walking for us, because WE are created to do the walking. However, we can do nothing without Jesus so we have to be IN HIM. 

Eph. 2:10 For we are his workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them.11 Wherefore remember, that ye being in time past Gentiles in the flesh, who are called Uncircumcision by that which is called the Circumcision in the flesh made by hands12 That at that time ye were without Christ, being aliens from the commonwealth of Israel, and strangers from the covenants of promise, having no hope, and without God in the world:13 But now in Christ Jesus ye who sometimes were far off are made nigh by the blood of Christ.

Paul continues to talk about the good news and what we can accomplish THROUGH Jesus, whether we are jews or gentiles – as long as we are believers. We are united together in one body through the power of the cross. Once again, Ephesians is about the Church and the body of Christ as in God’s family. Are you in or are you out? You decide and you know the conditions.

Eph. 2:14 For he is our peace, who hath made both one, and hath broken down the middle wall of partition between us;15 Having abolished in his flesh the enmity, even the law of commandments contained in ordinances; for to make in himself of twain one new man, so making peace;16 And that he might reconcile both unto God in ONE BODY by the cross, having slain the enmity thereby:17 And came and preached peace to you which were afar off, and to them that were nigh.18 For through him we both have access by one Spirit unto the Father.19 Now therefore ye are no more strangers and foreigners, but fellowcitizens with the saints, and of the household of God;20 And are built upon the foundation of the apostles and prophets, Jesus Christ himself being the chief corner stone;21 In whom all the building fitly framed together groweth unto an holy temple in the Lord:22 In whom ye also are builded together for an habitation of God through the Spirit.

Keep the parable in Matthew 22 in mind where we can read “many are called but few are chosen”. The “chosen” ones are those who freely accepted to go to the party, and who also went.  As opposed to others who were on the guest list and expected to come by the King himself, but who still declined to go. We can place ourselves among the chosen elect if we choose GOD and show it by our actions.

2 Thessalonians 2:10 And with all deceivableness of unrighteousness in them that perish; because they received not the love of the truth, that they might be saved.

Only in union with Christ do we become members of the elect, and God purposed from the creation of the world to form a people through Christ’s redemptive death on the cross. So election is grounded in Christ’s sacrificial death to save us from our sins (and we are only cleansed upon repentance), and election in Christ is primarily corporate (an election of a people). Therefore, election includes individual persons only as they associate themselves with the body of Christ, and there was a similar story for Israel, and those who identified themselves as the children of Abraham by having faith (leading to obedience) just like Abraham. The election to salvation and holiness of the body of Christ is always certain, but the certainty of election for individuals remains conditional on their personal living faith in Jesus Christ and perseverance in union with Him. God’s eternal purpose for the church is that we should be holy and without blame before him, and this refers both to forgiveness of sins and to the church’s purity as the bride of Christ. Fulfillment of this purpose for the corporate church is certain, but the fulfillment of this purpose for individuals is conditional. Christ will “present you holy and unblameable and unreprovable in his sight: IF ye continue in the faith grounded and settled, and be not moved away from the hope of the gospel”. 

At the point of faith, the believer is incorporated into Christ’s elect body by the Holy Spirit and thereby becoming one of the elect. Predestination concerns what will happen to God’s people (all genuine believers in Christ). So the church (of christians) is chosen by God to be his very own vessel, and all who desire to be a part of this elect vessel can do so through a living faith in Christ. As long as they are on the vessel they are among the elect, but if they choose to abandon the vessel, they cease to be part of the elect. because election is always only in union with the captain and his ship. Predestination tells us about the ship’s destination and what God has prepared for those remaining on it. God invites everyone to come aboard the elect ship through faith in Jesus Christ.

See also this article from Jarom.net about the uses for the word ”elect” (eklektos) in the NT (so not the Greek words eklegé, eklegó as per above), where it’s shown to have a meaning of quality, or being precious. If we have chosen to remain IN CHRIST, we are truly precious and of good quality. We are God’s holy and unique people

Evil people and unbelievers can do GOOD and BELIEVE

Also atheists can do much good, and many of them feel terrible when they realize they have behaved inappropriately and hurt someone’s feelings. Maybe we can even relate to ourselves and to the time before we were born again. We didn’t live in constant sins, and we did lots of good to others whether we knew them or not. Each time we refrained from hurting others, or from lying and stealing, we surely did something good. We all have a conscience, and it’s our own decision whether to listen to our conscience or not. There are even atheists who have given up their lives and died for others. Their good deeds and their decisions to live morally upright of course won’t save them in the end, but there should be no arguments about whether non believers and/or bad people can do good because they CAN. Each time they decide to not sin, it’s a GOOD thing before the Lord, and each time they decide to give comforting words to a stranger in distress, it’s GOOD. It’s just that it’s not good enough for salvation because in order to be saved they need to repent and believe in Jesus and his offer or else they are not cleansed. Here are a few examples of that unbelievers can seek and find the Lord, and that even EVIL people can make good moral decisions.

Matthew 7:11 If ye then, being EVIL, know how to give GOOD gifts unto your children, how much more shall your Father which is in heaven give good things to them that ask him? 

Acts 28:And when they were escaped, then they knew that the island was called Melita.And the BARBAROUS PEOPLE shewed us no little kindness: for they kindled a fire, and received us every one, because of the present rain, and because of the cold.

1 Cor. 14:24 But if an UNBELIEVER or someone who does not understand comes in while everybody is prophesying, he will be convinced by all that he is a sinner and will be judged by all, 25and the secrets of his heart will be laid bare. So he will fall down and worship God, exclaiming, “GOD IS REALLY AMONG YOU!”

James 4:17 Therefore to him that KNOWETH to do good, and doeth it not, to him it is sin.

Rom. 2:14For when THE GENTILES, which have not the law, DO BY NATURE the things contained in the law, these, having not the law, are a law unto themselves: 15Whichshew the work of the law written in their hearts, their conscience also bearing witness, and their thoughts the mean while accusing or else excusing one another)

Luke 15:17 (The prodigal son) And when he came to himself, he said, How many hired servants of my father’s have bread enough and to spare, and I perish with hunger!18 I will arise and go to my father, and will say unto him, Father, I have sinned against heaven, and before thee,19 And am no more worthy to be called thy son: make me as one of thy hired servants.20 And he arose, and came to his father. But when he was yet a great way off, his father saw him, and had compassion, and ran, and fell on his neck, and kissed him.21 And the son said unto him, Father, I have sinned against heaven, and in thy sight, and am no more worthy to be called thy son.—32 It was meet that we should make merry, and be glad: for this thy brother was dead, and is alive AGAIN; and was lost, and is found.

Job 4:11 And should not I spare Nineveh, that great city, wherein are more than sixscore thousand persons that cannot discern between their right hand and their left hand; and also much cattle? Job 3:10 And God saw their works, that they turned from their evil way; and God repented of the evil, that he had said that he would do unto them; and he did it not.

Acts. 10:1 There was a certain man in Caesarea called Cornelius, a centurion of the band called the Italian band, A DEVOUT man, and one that feared God with all his house, which gave much alms to the people, and prayed to God alway—And when he looked on him, he was afraid, and said, What is it, Lord? And he said unto him, Thy prayers and thine alms are come up for a memorial before God.And when the angel which spake unto Cornelius was departed, he called two of his household servants, and a  DEVOUT soldier of them that waited on him continually;—19 While Peter thought on the vision, the Spirit said unto him, Behold, three men seek thee.—28 And he said unto them, Ye know how that it is an unlawful thing for a man that is a Jew to keep company, or come unto one of another nation; but God hath shewed me that I should not call any man common or UNCLEAN.—45 And they of the circumcision which believed were astonished, as many as came with Peter, because that on the GENTILES also was poured out the gift of the Holy Ghost.

God created man in such a way that they should SEEK Him and FIND Him. That was the idea and it shows how merciful our Lord is to all of us. We all have a chance to be saved and God is not far away from any of us. When we choose to come to Him we must have the right approach and we must BELIEVE that He is, and that He will listen and reward those who diligently seek Him.  If we renew our minds and change our hearts, then we will learn what the perfect will of God is:

Acts 17:26 And hath made of one blood all nations of men for to dwell on all the face of the earth, and hath determined the times before appointed, and the bounds of their habitation;27 THAT THEY SHOULD SEEK THE LORD, if haply they might feel after him, and find him, though he be not far from every one of us

Hebrews 11:6 But without faith it is impossible to please him: for he that cometh to God must believe that he is, and that he is a rewarder of them that diligently seek him.

Isa 55:6 Seek ye the LORD while he may be found, call ye upon him while he is near: Let the wicked forsake his way, and the unrighteous man his thoughts.

Jeremiah 4:14 Wash thine heart from wickedness, that thou mayest be saved

Romans 12:2And be not conformed to this world: but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good, and acceptable, and perfect, will of God.

God expects us to repent from our sins and change our own hearts for His sake and in order to get LIFE. We can read that He has NO PLEASURE in the death of him that dies, and He sincerely wants us all to turn to Him to get eternal life. His desire is that we eventually enter his Kingdom but He will not force us. If we won’t let go of our sins, and if we refuse to change our hearts, then we are separated from God and unable to enter. If also unrepentant sinners could enter Heaven, it’s wouldn’t really be a Heaven. It’s important to realize that we are not saved because Jesus was righteous FOR us or INSTEAD of us. It’s true that we as christians are cleansed in His righteous blood, but we must continue to keep ourselves clean! If we show good fruit we can actually talk about OUR righteousness and not JESUS righteousness. Jesus will not produce good fruit for us. That’s our job. Nothing we propose to do can ever merit salvation, but on judgment day it will still be those who DO GOOD who will be saved if the foundation that we build on is JESUS. We are not saved unconditionally:

Ezekiel 18:—Repent, and turn yourselves from all your transgressions; so iniquity shall not be your ruin.31 Cast away from you all your transgressions, whereby ye have transgressed; and make you a new heart and a new spirit: for why will ye die, O house of Israel?32 For I have no pleasure in the death of him that dieth, saith the Lord God: wherefore turn yourselves, and live ye.

2 Cor. 9:10 Now he that ministereth seed to the sower both minister bread for your food, and multiply your seed sown, and increase the fruits of YOUR righteousness 

Acts 10:34 Then Peter opened his mouth, and said, Of a truth I perceive that God is no respecter of persons: 35But in every nation he that feareth him, and WORKETH RIGHTEOUSNESS, is accepted with him.

Rom. 2:6Who will render to every man according to HIS DEEDS: 7To them who by patient continuance in WELL DOING seek for glory and honour and immortality, ETERNAL LIFE

There are three factors provided for us that enables us to realize there is a Creator who has opinions about the way we lead our lives – even if we would be born in the jungle:

1) Creation itself proves that there is a Creator and we can SEE it with our own eyes (and/or hear and feel if we are born blind)

Rom. 1:19 Because that which may be known of God is manifest in them; for God hath shewed it unto them.20 For the invisible things of him from the creation of the world are clearly seen, being understood by the things that are made, even his eternal power and Godhead; so that they are without excuse

2) God has placed a knowledge in our hearts so that we can UNDERSTAND that the beauty of the world is from our Creator

Eccl. 3:11 He hath made every thing beautiful in his time: also he hath set the world in their heart, so that no man can find out the work that God maketh from the beginning to the end.

(Eccl. 3:11 The whole He hath made beautiful in its season; also, that knowledge He hath put in their heart without which man findeth not out the work that God hath done from the beginning even unto the end. Young’s Literal)

3) We have been given a conscience

Rom. 2:14For when THE GENTILES, which have not the law, DO BY NATURE the things contained in the law, these, having not the law, are a law unto themselves: 15Whichshew the work of the law written in their hearts, their conscience also bearing witness, and their thoughts the mean while accusing or else excusing one another)

This means there are no excuses for us to reject God

If we believe not, he will remain faithful? (2 Tim. 2:13)

2 Tim. 2:13 is sometimes used as an attempt to show support for that Jesus accepts  us as we are even if we slip up and do not have faith in him since he is “faithful”. This however is only wishful thinking. Here is the entire context and notice the CONDITIONS that we christians must adhere to 1)  to be dead with him, 2) to be ready to suffer for him and 3) to not deny him.

2 Tim. 2:11 It is a faithful saying: For if we be dead with him, we shall also live with him:12 If we suffer, we shall also reign with him: if we deny him, he also will deny us:13 If we believe not, yet he abideth faithful: he cannot deny himself.

This goes together well with a few other verses which show some serious conditions:

Matteus 10:33 But whosoever shall deny me before men, him will I also deny before my Father which is in heaven.

Lukas 9:26 For whosoever shall be ashamed of me and of my words, of him shall the Son of man be ashamed, when he shall come in his own glory, and in his Father’s, and of the holy angels.

Matteus 6:15 But if ye forgive not men their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses.

There are no other hints in 2 Tim. 2 that would indicate that God is faithful to the extent that he would save us regardless of our own unfaithfulness and no matter how we behave. The words about his faithfulness follow right after several IF:s (conditions) and the information that he WILL deny us if we deny him. What then is Jesus faithful about? He is faithful concerning all things that the Scripture write about him and concerning his own statements and promises. This includes the promises to reward the righteous and punish the unrighteous, and the promises don’t only concern the risk for reduced rewards in GOd’s kingdom but about the issue of heaven or hell. If we choose to live in unrighteousness, he will still accomplish all things he said he would precisely because he IS faithful to his own words. The verse in question does NOT say that even if we cease believing and/or live in sin, Jesus would still accept us anyway! There is obviously a risk for that true christians can lose their faith and/or start to live in unrighteousness or else these warnings would be in vain.

He cannot deny himself”. For Jesus to not save us when we fall is not the same thing as denying himself. To be faithful to his words is to not deny himself, regardless of if it concerns promises of rewards or promises of punishments. To act against his own convictions or against his heart would be examples of denying himself. Jesus would never act against his own personality or be disobedient to his own Father who always makes fair judgments. Jesus is always faithful to his promises and warnings. If we deny him, he will deny us, and if we lose faith in him Jesus will still be true to his word and do all those things he said he would.

We can read more conditions in the same chapter, and we can read about two persons – Hymenaeus and Philetus – who had erred from the truth. This means they used to be in the truth but wandered away from it and lost it. They also had the ability to overthrow the faith of others, due to their unscriptural claims:

2 Tim. 2:15 Study to shew thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth.16 But shun profane and vain babblings: for they will increase unto more ungodliness.17 And their word will eat as doth a canker: of whom is Hymenaeus and Philetus;18 Who concerning the truth have erred, saying that the resurrection is past already; and overthrow the faith of some.

2 Tim. 2:21 If a man therefore purge HIMSELF from these, he shall be a vessel unto honour, sanctified, and meet for the master’s use, and prepared unto every good work.22 Flee also youthful lusts: but follow righteousness, faith, charity, peace, with them that call on the Lord out of a pure heart.23 But foolish and unlearned questions avoid, knowing that they do gender strifes.24 And the servant of the Lord must not strive; but be gentle unto all men, apt to teach, patient,25 In meekness instructing those that oppose themselves; if God peradventure will give them repentance to the acknowledging of the truth;26 And that they may recover themselves out of the snare of the devil, who are taken captive by him at his will.

Är vi trolösa så förblir Jesus trofast? (2 Tim. 2:13)

2 Tim. 2:13 används ibland för att ge stöd åt att Jesus accepterar oss som vi är trots att vi ibland misslyckas och inte tror på honom och/eller lever orättfärdigt, just för att han är “trofast”. Men detta är bara ett önsketänkande. Här är hela avsnittet, och notera VILLKOREN att vi kristna måste 1) härda ut och 2) inte förneka honom. 

2 Tim. 2:11 Det ordet är att lita på. Ty har vi dött med honom, skall vi också leva med honom.12 Härdar vi ut, skall vi också regera med honom. Förnekar vi honom, skall han också förneka oss. 13 Är vi trolösa – han förblir trofast, ty han kan inte förneka sig själv.

Detta passar bra ihop med några andra verser om villkor:

Matteus 10:33 Men var och en som förnekar mig inför människorna, honom skall också jag förneka inför min Fader i himlen.

Lukas 9:26 Den som skäms för mig och mina ord, honom skall Människosonen skämmas för, när han kommer i sin och sin Faders och de heliga änglarnas härlighet.

Matteus 6:15 Men om ni inte förlåter människorna, skall inte heller er Fader förlåta era överträdelser.

Avsnittet i 2 Tim. 2 säger alltså inte att Gud är trofast  på så sätt att han och kommer att rädda oss kristna oavsett vårt beteende eller tro. Orden om hans trofasthet kommer ju precis efter alla dessa OM (villkor) och information om att han KOMMER att FÖRNEKA oss om vi förnekar honom. Vad är det då som Jesus är trofast emot? Jo, för allting som står angivet om honom och för hans egna ord och löften. Det innefattar även löften om att belöna de rättfärdiga och bestraffa de orättfärdiga, och det handlar inte bara om risken för reducerade gåvor i himlen utan även om himmel eller helvete. Om vi väljer att leva i orättfärdighet så kommer han ändå att göra allt det han säger att han ska göra, just för att han är trofast och står vid sitt ord. Texten säger alltså INTE att även om vi slutar tro och/eller lever i orättfärdighet så kommer Jesus att acceptera oss ändå! Uppenbarligen så finns det en risk för att sant troende kristna faktiskt kan förlora sin tro och/eller börja leva i orättfärdighet för annars skulle dessa varningar vara helt överflödiga.

Han kan inte förneka sig själv”. Att inte frälsa oss när vi faller är inte detsamma som att förneka sig själv. Men att stå fast vid sitt eget ord är att inte förneka sig själv, oavsett om det handlar om belöning eller straff. Att gå emot sin egen övertygelse eller sitt eget hjärta är också exempel på att förneka sig själv. Jesus skulle aldrig agera mot sin egen personlighet och karaktär. Jesus är alltid trogen sina löften och sina varningar som inte bara är tomma luftslott. Om vi förnekar honom så förnekar han oss, och om vi tappar tron på honom så är Jesus trogen mot sitt eget ord och kommer att göra allt han sagt att han ska göra mot alla som slutar att tro på honom.

Vi kan läsa fler villkor i samma kapitel, och vi kan även läsa om två personer – Hymeneus och Filetus – som kommit BORT från sanningen. Det betyder att de en gång hade sanningen men förlorade den. De har dessutom förmågan att bryta ner tron hos andra med sina osanna påståenden.:

2 Tim. 2:15 Gör allt du kan för att bestå provet inför Gud, likt en arbetare som inte behöver skämmas utan rätt delar sanningens ord.16 Men oandligt, tomt prat skall du akta dig för. De som befattar sig med sådant kommer att göra allt större framsteg – i ogudaktighet, 17 och deras ord kommer att sprida sig som cancertumörer. Till dem hör Hymeneus och Filetus18 som har kommit bort från sanningen. De bryter ner tron för somliga, när de säger att uppståndelsen redan har ägt rum.

2 Tim. 2:21 Den som därför renar sig och håller sig borta från dessa blir ett kärl till heder, helgat, användbart för sin herre och förberett för allt gott arbete. 22 Fly bort från ungdomens onda begär och sträva efter rättfärdighet, tro, kärlek och frid tillsammans med dem som åkallar Herren av rent hjärta. 23 Avvisa dumma och meningslösa dispyter. Du vet att de föder strider, 24 och en Herrens tjänare skall inte strida utan vara vänlig mot alla, skicklig att undervisa och tålig när han får lida. 25 Han skall i ödmjukhet tillrättavisa sina motståndare. Kanske ger Gud dem omvändelse, så att de kommer till insikt om sanningen 26 och nyktrar till och slipper loss ur djävulens snara, där de hålls fångna, så att de gör hans vilja.

Är gärningslära en villolära? Det beror på…

Inte är det väl en ful gärningslära och villolära att säga att vi måste vara Gud trogna?

Inte blir väl Gud arg och besviken på oss om vi citerat Jak. 2:24 alltför ofta, och lär varandra att det är viktigt att lyda Gud? Muslimer tror vanligtvis att de, förutom att tro på Muhammed som Allahs profet, måste utföra en rad handlingar för att komma in i Allahs rike.  De tror att deras goda gärningar måste överträffa deras onda gärningar och därför kan de aldrig vara riktigt säkra på att de verkligen är frälsta eftersom de är osäkra på Allahs faktiska mätstock och hur de ligger till i vågskålen. Det gäller alltså att samla poäng (och att inte förlora poäng) och att tro att det är möjligt att förtjäna sin frälsning pga något som man gör. Detta är ett typexempel på “frälst pga gärningar” även om det inte handlar om kristen tro utan islam. Denna idé om gärningar är inte biblisk. Bibeln lär att ingenting oheligt kommer in i Guds rike, och en enda synd gör oss smutsiga. Det spelar alltså ingen roll om vi lever heligt resten av våra liv om vi en gång smutsat ner oss, för vi förblir orena. I Gamla Testamentet kan vi läsa om att människor blev renade från sina synder tack vare bekännande av sin synd i kombination med djuroffer, och i Nya Testamentet så kan vi som bekant läsa om JESUS slutgiltiga syndoffer som han gjorde för oss en gång för alla. Det betyder inte att vi är födda frälsta för villkoret är tro och omvändelse.

Vi är antingen frälsta av gärningar eller av nåd. Det är antingen eller. Antingen kan vi fixa vår egen frälsning genom gärningar och att samla poäng ELLER av en ren barmhärtighet från Guds sida. De allra flesta är överens om att det är det sistnämnda som gäller. Även om lagen inte var för svår för oss att lyda så har vi ändå valt att inte lyda den alla gånger, och då är det klippt för oss. Tack vare Jesus som dog för våra synder så kan vi bli renade. Men notera att det inte står någonstans att vi är frälsta av tro ALLENA (det står tvärt om att vi INTE är frälsta av tro allena), eller att vi kan bli frälsta trots att vi lever i pågående synd, eller trots att vi inte kan visa upp några goda gärningar. Tyvärr har kristna missförstått en del av  Paulus kommentarer om lagen, och får för sig att han säger att vi t o m kan bli frälsta utan att behöva lyda tio Guds bud. De menar att det förstås är eftersträvansvärt att lyda tio Guds bud men inte nödvändigt för frälsningen. Men sanningen är att det ÄR nödvändigt för frälsningen, och Paulus menar bara att det är de judiska ceremoniella lagarna (såsom omskärelse) som inte krävs och han menar givetvis också att vi inte kan bli frälsta av gärningar allena.

Många tror att vi inte behöver GÖRA något för att bli frälsta, och så fort någon påstår att det också finns krav på gärningar så menar de att det handlar det om “gärningslära” och därför en villolära. De är övertygade om att “tro allena” gäller (trots att alltså Bibeln säger det motsatta), och då kan det heller inte finnas några som helst krav på något som vi måste GÖRA. Somliga tror inte ens att OMVÄNDELSE är ett krav eftersom det är något som man GÖR, och andra menar att vi inte ens kan TRO av oss själva och att denna gåva måste komma från Gud just för att det inte finns NÅGONTING (inte ens tro) som vi kan göra för vår frälsnings skull. De är livrädda för allting som luktar gärningar, och de kan till och med vara mer rädda för gärningskrav än de är för SYND! Det finns faktisktl kristna som tror att vi alltid syndar i “tanke, ord och gärning”, och därför fruktar de inte synd särskilt mycket eftersom de menar att det är en naturlig del av alla människors liv – även kristnas. Däremot reagerar de kraftigt om någon påstår att gärningar och trohet mot Gud (något som man GÖR) har något med frälsning att göra. Då kan de raskt utropa “Varning – Gärningslära – Se upp”!

Det finns många exempel i Bibeln på människor som blev rättfärdig pga de visade sin tro med GÄRNINGAR. Om inte Abraham hade valt att lyda Gud och lämnat sitt hemland såsom Gud bad honom så skulle Guds löften till honom och hans säd inte ha gått i uppfyllelse. Abraham prisades för sin tro i Bibeln, men det var för att han visade sin tro med sina GÄRNINGAR. Abraham offrade sin son Isak i TRO. Det är något som han GJORDE. Tänk om Abraham skulle försöka påstå att han hade tillräckligt med tro utan att för den skull behöva GÖRA någonting för att visa den.

Jak. 2:21 Blev inte vår fader Abraham erkänd som rättfärdig genom gärningar, när han bar fram sin son Isak på altaret? 22 Du ser att hans tro samverkade med hans gärningar och att det var genom gärningarna som tron blev fullbordad. 23 Så uppfylldes Skriften som säger: Abraham trodde Gud, och det räknades honom till rättfärdighet, och han kallades Guds vän. 24 Ni ser alltså att en människa erkänns som rättfärdig genom gärningar och inte bara genom tro.

Under Joshuas ledning så vandrade människor runt staden Jeriko sju gånger, och yttermuren föll. De TRODDE visserligen att Gud verkligen skulle åstadkomma det som han utlovat (låta dem erövra staden) men de var fortfarande tvungna att GÖRA något – nämligen att vandra runt muren, blåsa i trumpeter och ropa.  Murarna ramlade dock inte ner pga att de vandrade runt muren, för detta skulle kunna liknas med gärningslära. Murarna föll för att Gud gjorde så att de föll, men skulle Gud låta murarna falla om Joshua om hans folk INTE lydde Gud genom att vandra runt muren? Det tror jag knappast! Gud såg att de hade TRO och att de visade sin tro med sina GÄRNINGAR (lydnad i tro).

Hebreerbrevet 11:30 Genom tron föll Jerikos murar, sedan man hade gått runt omkring dem i sju dagar.

Tänk också på blodet som israelerna blev tillsagda att smeta på dörrposterna i Egypten inför Exodus. Blodet i sig självt räddade dem inte, men tack vare att de LYDDE och GJORDE detta (strök blod på dörrposterna) så blev de räddade från den dödsängel som sedan kom och orsakade mycket död. Alla som står omnämnda i Hebr. 11 var tvungna att GÖRA något så det är uppenbart att lydnad och goda gärningar inte alltid är detsamma som det många ser som “gärningslära”. Det är svårt att separera tro från lydnad och handling eftersom de hör ihop!

Många är så rädda för det här med gärningslära eftersom de får för sig att man då räddar sig själv och tar äran bort från Gud. De är rädda för att detta skulle leda till skrytsamhet. Men de behöver inte oroa sig! Vi tar inte äran bort från Gud om vi GÖR något och är honom trogna! Tänk dig en person (Kalle) som är långt ute på djupa vatten och håller på att drunkna i de mycket farliga strömmarna som han självmant begett sig ut i trots riskerna. Han kämpar för sitt liv och just när han inte orkar mer och håller på att ge upp så kommer en man i en båt och kastar en livboj åt honom för att rädda honom. Kalle hugger tag i livbojen, och sanningen är att hade mannen i båten inte dykt upp just vid det tillfället så hade Kalle inte klarat sig. När de kommer iland så väntar flera journalister som vill rapportera om händelsen och de berömmer mannen i båten för att ha räddat en person från en säker död. Tänk dig då att Kalle kliver fram och påstår att han räddat sig själv eftersom HAN minsann hade huggit tag i livbojen! Det vore fullständigt absurt, men tyvärr är de precis så som många ser på det här med gärningar. En del menar att Gud gör ALLT åt oss och att frälsningen är monergistisk.

Vi är förlorade till 100% utan Jesus. Nåd allena frälser oss eftersom vi inte lytt lagen till 100%. Men detta betyder inte att Gud inte har villkor eller att han inte kräver något ifrån oss. Han förväntar sig att vi ska leva HELIGT, och hör och häpna, vem är det som får evigt liv? Inte de som har tro allena…

Hebr. 5: Och när han hade fullkomnats, blev han upphovet till evig frälsning för alla som LYDER honom

Bergsjöbloggen och kalvinismen

Detta skrevs som svar på en bloggartikel från BERGSJÖBLOGGEN. 
Min bloggartikel har kraftigt justerats idag 2020-07-31 eftersom Bergsjöbloggen tagits ner av skaparen som inte längre hyser reformerta/kalvinistiska åsikter.

******************

Jag kan börja med att poängtera att jag ingalunda fokuserade enbart på John Kalvins lära i min bloggartikel om TULIP utan fokuserade på just TULIP. 

Läs nedan hur Kalvin menar att ALLT sker enligt Guds vilja, inklusive Adam och Evas fall. T o m DJÄVULEN agerar precis så som Gud planerat enligt Kalvin:

CITAT FRÅN KALVIN 

“God NOT ONLY foresaw the FALL of the first man, and in him the RUIN of his posterity; but also at his own pleasure ARRANGED it” .(John Calvin (Institutes of Christian Religion, Book 3, XXIII)

“The first man fell because the Lord deemed it meet that he should.” (John Calvin, Institutes of Christian Religion, Book 3, Chapter 23, Paragraph 8)

“Creatures are so governed by the secret counsel of God, that nothing happens but what he has knowingly and willingly DECREED” (John Calvin, Institutes of Christian Religion, Book 1, Chapter 16, Paragraph 3)

“We hold that God is the disposer and ruler of all things, –that from the remotest eternity, according to his own wisdom, He decreed what he was to do, and now by his power executes what he decreed. Hence we maintain, that by His providence, not heaven and earth and inanimate creatures only, but also THE COUNSELS AND WILLS OF MEN are so governed as to move exactly in the course which he has destined.” (John Calvin, Institutes of Christian Religion, Book 1, Chapter 16, Paragraph 8)

“thieves and murderers, and other evildoers, are instruments of divine providence, being employed by the Lord himself to execute judgments which HE has resolved to inflict.” (John Calvin, Institutes of Christian Religion, Book 1, Chapter 17, Paragraph 5)

“The devil, and the whole train of the ungodly, are in all directions, held in by the hand of God as with a bridle, so that they can neither conceive any mischief, nor plan what they have conceived, nor how muchsoever they may have planned, move a single finger to perpetrate, unless in so far as he permits, nay unless in so far as HE COMMANDS, that they are not only bound by his fetters but are even forced to do him service” (John Calvin, Institutes of Christian Religion, Book 1, Chapter 17, Paragraph 11)

“But since he foresees future events only by reason of the fact that he decreed that they take place, they vainly raise a quarrel over foreknowledge, then it is clear that all things take place rather by his determination and bidding.“ (John Calvin, Institutes of Christian Religion, Book 3, Chapter 23, Paragraph 6)

Läs mer citat från Kalvin i min tidigare bloggartikel här 

Kalvin trodde att t o m syndafallet var förutbestämt av Gud. Sen kan det naturligtvis vara så att Kalvin precis som alla kalvinister ibland uttryckte sig som om han INTE trodde detta trots allt, men då talar han i så fall emot sin egen lära. Läran är i grunden att INGENTING sker emot Guds vilja och att ALLT sker precis som Gud vill ha det, för annars är inte Gud allsmäktig. 

Poängen med TULIP är att INGENTING sker enligt Guds vilja och detta innebär att människans NATUR (viljan att göra det onda) OCKSÅ är förutbestämd av Gud. Det är precis detta dilemma jag inleder min bloggartikel med, och jag nämnde också att ingen kalvinist kan lösa detta problem utan att slå knut på sig själv. Kalvinister vill på något sätt äta kakan och ha kakan kvar när man försöker skuldbelägga MÄNNISKAN trots den egna lära som säger att det är GUD som orsakat så att människan inte vill komma till ljuset. 

Nu har jag som sagt  inte fokuserat på vad John Kalvin trodde i min artikel utan vad TULIP lär och vad KALVINISTER tror (och det är inte säkert att kalvinister anammar alla John Kalvins läror), MEN som man kan se i citaten ovan så trodde faktiskt Kalvin att t o m syndafallet var förutbestämd av Gud. Reformerta tror inte på fri vilja som andra människor ser på fri vilja. För att människan “av fri vilja” ska komma till ljuset måste Gud först manipulera hennes vilja så att den blir “fri” att kunna söka och finna honom. Låter det som fri vilja? För att vara konsekventa med sin egen lära (TULIP) så måste reformerta tro att det var GUD som såg till att människan föddes ond, och att de inte vill komma till ljuset. Människan har då ingenting med saken att göra och är endast en nickedocka i Guds hand. Vill människan vara kvar i mörkret och göra ont så är detta ENBART för att Gud VILL att hon ska bete sig så, och Gud FÖRUTBESTÄMDE detta (enligt kalvinismen)

Jag har genom åren diskuterat med hur många kalvinister som helst och noterat att de är experter på att dra verser ur sitt sammanhang för att tvinga dessa verser att konformeras med deras egna åsikter. Det första misstaget kalvinisten ofta gör är att anta att frivilja-troende är arminians. Detta avslöjar kalvinistens brist på studier av sina motståndares åsikter. Friviljaren måste då börja med att berätta om sina åsikter eftersom kalvinisten bevisligen missat detta.

Gud skulle aldrig på måfå förhärda att neutralt hjärta och göra det ont, men Gud har vid några tillfällen använt sig av onda människors planer för att åstadkomma någonting gott. Vi kan som bekant läsa att Farao förhärdade sitt hjärta ett flertal gånger innan Gud gjorde det. Ett hårt hjärta kan göras hårdare, och vi kan även läsa om detta i Rom. 1. Ett hårt/förhärdat hjärta är ALLTID emot Guds vilja eftersom Gud mycket hellre hade önskat ett ljust hjärta som är öppet för kunskapen om Gud.

Bibelns Gud skickar inga oskyldiga människor till helvetet, men kalvinismens Gud gör det GARANTERAT. Kalvinismens Gud såg till att människor föddes onda och chanslösa. Deras Gud VILLE att dessa människor skulle välja ondska och mörker och såg endast till att några få uppväcktes från dvalan. De övriga var alltså fördömda från start, och notera att Gud förutbestämde innan världens begynnelse att dessa människor skulle hamna i helvetet! Således bestämdes det och orkestrerades att dessa människor skulle hamna i den eviga elden utan någon som helst anledning, och utan att SYND har någonting med saken att göra. De var ju inte ens födda när beslutet om evig förtappelse gjordes!

Kalvinister verkar ha väldigt lågt intresse för att läsa icke-reformerta böcker, men självklart inte alla.

Om vi är födda med en syndig natur så betyder detta att vi är födda i synd. Människan bad inte själv om att få bli född med en syndig natur. Så om denna idé är sann så har människan utmärkta ursäkter för sin synd på domedagen när Gud frågar henne varför hon syndat. “För att vi är födda med en syndfull natur förstås” kan vi svara. Bebisar som är en månad gamla kan inte ljuga eller synda på något sätt! Framför allt inte ofödda bebisar. Bebisar har ingen syndfull natur och de är oförmögna att synda.

Inte heller lär Westminster Confession of Faith ut att alla människor har möjlighet att vända om till Gud. Nej, återigen är läran att INGENTING sker emot Guds vilja, och att ALLTING är förutbestämt av Gud. Således kan människan aldrig i livet välja en väg som inte Gud vill att hon ska välja. Den kalvinistiska läran är alltså inte att människan frivilligt föll i synd eftersom hon ju inte hade något val! Gud FÖRUTBESTÄMDE ju att vissa skulle födas ej utvalda, och att andra skulle födas utvalda. Jesus dog inte ens för de ej utvalda! Varför skulle han göra det när Gud ju förutbestämt att de ska hamna i helvetet? 

Ett vanligt bedrövligt kalvinistiskt argument är att Gud (trots att han tvingade på människan en syndig natur) är så ödmjukt god att han ändå valde några som skulle bli frälsta trots att han inte behövde det. Gud KAN allså möjliggöra så att ALLA blir frälsta, men väljer i stället att tvinga de flesta människor att vara icke-utvalda, och orsakade därmed att de lever i mörker och oförmögna att söka och finna honom. Tack och lov så är denna monstergud inte Bibelns Gud.

En brottsling har valet att INTE utföra brott. Enligt TULIP så har däremot människor inte detta val. De MÅSTE vandra i mörkret och synda eftersom Gud förutbestämt det och eftersom INGENTING sker emot Guds vilja.

barn3Först förutbestämmer kalvinismens Gud människan att synda, sen blir han förgrymmad över att de syndar och kastar dem i helvetet. Där har du kalvinismen i ett nötskal. Kan en människa i helvetet ångra någonting om kalvinismen är sann? Kan de tänka “Jag borde verkligen ha sökt Gud och levt rätt för då hade jag inte hamnat här”? Nej, de kan inte tänka så eftersom det var GUD som ville att de skulle bli födda som icke-utvalda och helt utan chans att bli frälsta. Gud predestinerade dem till helvetet innan jorden ens fanns! De har absolut ingenting att ångra, utan de har all rätt att förbanna en sådan monstergud som orsakat deras plåga. Återigen; tack och lov är detta inte Bibelns kärleksfulla Gud! Bibelns Gud sänder människor till helvetet för att de SYNDAT av fri vilja trots att de hade valet att INTE synda.

Har människan denna onda natur ENLIGT Guds vilja eller EMOT Guds vilja? Båda svaren utgör problem för kalvinismen. Om man säger att den onda naturen är ENLIGT Guds vilja så är alltså Gud orsaken till vår synd och vi kan klandra honom för allt ont. Säger man att vi har den onda naturen EMOT Guds vilja måste man överge TULIP och kalvinismen eftersom läran är att INGENTING sker emot Guds vilja.

BIBELN säger att vi kan veta om vi är frälsta, men enligt kalvinismen så kan man aldrig veta det förrän på dödsbädden (eftersom man under sitt liv kan ändra kurs och därmed visa att man inte var frälst från första början). Även Kalvin lät väldigt osäker i slutet av sitt liv, och det kan man förstå eftersom han var en mördare, och vi har hittills inte hittat stöd för att han någonsin ångrade detta. Däremot så vet vi att Kalvin skrev sin Institutes när han var en oomvänd mördare. Enligt kalvinismen så kan en människa leva helt rätt och gudfruktigt hela sitt liv, men om han sedan väljer att leva i synd så heter det “han var inte frälst från första början för då skulle han fortsatt på den vägen”. Om samma person omvänder sig så heter det “ja, ett tydligt bevis för att han är en av de utvalda frälsta eftersom han ju omvände sig till slut vilket var väntat”. Man kan alltså aldrig veta.

Människan får inte välja, enligt kalvinismen. Hon är född i mörker endast för att Gud vill det, och hon stannar i mörker endast för att Gud vill det.

Lyssna inte på predikanter som lär ut att Jesus inte dog för alla människor utan endast vissa utvalda, att Gud förutbestämmer att vi ska synda, och att mord, våldsamheter, stöld, lögn, aborter, våldtäkt, små barn som blir lemlästade inträffar endast eftersom Gud vill det. 

Frågan du ska ställa dig är “Är människan fallen ENLIGT Guds vilja eller EMOT Guds vilja?” Kalvinismen lär oss glasklart att INGENTING sker emot Guds vilja , och detta betyder att Kalvinismens Gud är regissör av SYNDEN. Vi kan alltså klandra Gud för att vi syndar. Återigen, goda skäl att fly allting som luktar reformert. Det handlar endast om gnosticism i en ny förpackning. INGEN av de gamla kyrkofäderna lärde någonting som liknade kalvinism de första 300 åren e Kr. Endast gnostikerna.

DN – som en kvällstidning i jakt på sensationer

I helgen gjorde Dagens Nyheter valet att trots bättre vetande ta in en falsk nyhet i sin tidning. De skriver att en pingstpastor gjort sig skyldig till en våldtäkt, trots att Pelle Hörnmark, nationell pingstföreståndare i Sverige, klart och tydligt gjorde klart att personen inte är ordinerad eller avskild pastor hos dem och förmodligen ingen annanstans heller. Det borde väl pingstföreståndaren veta bättre än DN, så då är det väl bara att rätta sig efter detta? Men, nej. Man kan gissa varför DN valde att köra vidare på begreppet “PINGSTPASTOR” trots att de var medvetna om att det var en lögn. Tänk vilken tacksam rubrik detta blev, och tänk hur många fler nyfikna läsare som det förmodligen  resulterade i. Att skriva att en “kristen person“, eller “kristen bönegruppsledare” utfört en våldtäkt låter inte alls lika spännande. Fanstastiskt att en kvällstidning som Aftonbladet valde att ändra sina felaktiga uppgifter direkt, men inte en dagstidning som DN. Jag prenumererar inte längre på DN sedan en tid tillbaka, men jag saknar lördagskorsorden en hel del…

Skulle journalisterna på DN vara lika modiga om det handlade om att tillskriva en muslim (t ex en muslimsk imam) något sådant, trots att sanningen inte riktigt överensstämmer med det skrivna? Det har jag svårt att tro. Vissa gupperingar får man helt enkelt inte kränka – såsom muslimer och homosexuella – (självfallet ska man inte tillskriva NÅGON person, yrkesgrupp eller religion ett falskt begrepp eller felaktigt agerande oavsett vem/vilken det handlar om) men det känns ofta som kristna är undantagna till den regeln och en grupp som förväntas “tåla” lite falska anklagelser och kränkningar då och då.

Definition of slander:  Oral or written communication of false statements injurious to a person’s reputation. A false and malicious statement or report about someone.

I det här fallet handlar det inte om en person utan en yrkesgrupp – nämligen pingstpastorer.

Artikel i Dagen

Viktigt om vår rättfärdighet, att vi inte kan förlita oss på att JESUS är rättfärdig i vårt ställe. VI måste leva rättfärdigt!
Matt. 25: 21 Hans herre sade till honom: Bra, du gode och trogne tjänare. Du har varit trogen i det lilla. Jag skall sätta dig över mycket. Gå in i din herres glädje!

Bjorkbloggen

Rom. 3:10 Det står skrivet:Ingen rättfärdig finns, inte en enda11 ingen förståndig finns, ingen finns som söker Gud

Ovan används ibland för att försöka ge bild av att ingen kan vara rättfärdig men vi måste läsa versen i sitt sammanhang och dessutom se till att vi läser alla avsnitt på ett sådant sätt att vi inte åstadkommer bibelmotsägningar. Gud säger ju också:

Jer. 29:13 Ni skall söka mig, och ni skall också finna mig om ni söker mig av hela ert hjärta.

Matt. 6:33 Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.

I Romarbrevet 3:10-11 refererar Paulus till ett par psalmer som vi måste läsa i sitt rätta sammanhang för att förstå poängen. Läser man Rom. 3:9-18 kan vi direkt se att Paulus helt enkelt inte kan syfta på 100% av alla människor eftersom vi har kännedom…

View original post 1,204 more words

Är Gud verkligen suverän och i full kontroll av hela jorden?

“Suverän”, “suveränitet”, “kontroll”, “sovereign”, “sovereignty”, “control” är ord som inte finns med i våra Biblar (inte i de svenska översättningarna och inte heller i King James Bible) men det utesluter förstås inte att Gud inte kan vara suverän i alla fall – lite beroende på vad vi lägger ner i betydelse av dessa termer. Jag brukar ibland jämföra Guds suveränitet med förhållandet mellan en hund och dess ägare. Om någon går ut med sin hund och väljer att släppa lös den så betyder inte detta att hundägaren förlorat sin egen suveränitet till förmån för hunden, eller att han blivit överrumplad på något sätt. Hundägare känner vanligtvis mycket väl till hur sina hundar agerar och vilka risker som finns om hundarna släpps lösa. Trots detta väljer de ibland att ge hundarna lite frihet. I människorvärlden är bilden ännu tydligare eftersom vi ju inte styrs av en primitiv djurnatur baserad på instinkter, utan vi har en fri vilja och möjlighet att tygla våra kroppar och välja mellan olika alternativ.

Gud skapade människan till sin avbild, och det betyder inte att vi blev skapade som kopierade gudar, men vi kan precis som Gud göra olika val – fast inom vissa ramar. Gud gav faktiskt över kontrollen av jorden till ADAM för att han (människan) ska lägga den under sig och råda över djuren och allt som rör sig på jorden. Gud lät även Adam välja namn på djuren, och till sitt förfogande hade han en helt fri vilja och även fantasi och kreativitet.

1 Mosebok 1:28 Gud välsignade dem och sade till dem: “Var fruktsamma och föröka er och uppfyll jorden! Lägg den under er och råd över fiskarna i havet, över fåglarna under himlen och över alla djur som rör sig på jorden!

Men visst kan Gud gripa in om det blir fel, precis som en generaldirektör kan gripa in om några underordnade chefer helt kört ett stort projekt i botten – trots att de gavs frihet och ansvar att sköta ett projekt på egen hand:

1 Mosebok 6:Och Herren såg att människornas ondska var stor på jorden och att deras hjärtans alla tankar och avsikter ständigt var alltigenom onda. Då ångrade Herren att han hade gjort människorna på jorden, och han var bedrövad i sitt hjärta. Herren sade: “Människorna som jag har skapat skall jag utrota från jordens yta, ja, både människor och fyrfotadjur, kräldjur och himlens fåglar. Jag ångrar att jag har gjort dem.”

Djävulen erbjöd Jesus all makt och härlighet om han bara tillbad honom. Djävulen säger att rikens hela makt och härlighet överlämnats åt honom (djävulen) och att han ger denna makt till vem han vill. Jesus rättade honom inte med att säga att han (djävulen) faktiskt inte hade någon makt att ge, utan berättade bara att det är endast GUD som ska tillbes. Nu är förstås djävulens makt begränsad och kortvarig, men det är en annan historia. Djävulen kan aldrig lova evigt liv för våra själar i ett himmelskt paradis, och detta är det viktigaste målet för oss. För att ta del av ett sådant löfte måste vi vända våra blickar till Gud och inte djävulen.

Lukas 4: Då förde djävulen honom högt upp och visade honom för ett ögonblick alla riken i världen och sade: “Dessa rikens hela makt och härlighet vill jag ge dig, ty åt mig har den överlämnats och jag ger den åt vem jag vill. Därför skall allt vara ditt, om du tillber mig.” 

Bibeln säger att hela världen är i den ondes våld. Saker och ting gick alltså inte som det var tänkt, men det betyder förstås inte att Gud inte förutsåg att människan kanske skulle välja fel och bjuda in Satans välde till jorden:

1 John 5: 19 Vi vet att vi tillhör Gud och att hela världen är i den ondes våld. 

Satan kallas för den här tidsålderns gud, världens furste och härskaren av luftens välde. Han har definitivt stor makt:

2 Kor. 4:Är vårt evangelium dolt, så är det dolt för dem som går förlorade.Ty den här tidsålderns gud har förblindat de otroendes sinnen, så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet – han som är Guds avbild.

Joh. 12:31 Nu går en dom över världen. Nu skall denna världens furste kastas ut.

Ef. 2:Tidigare levde ni i dem på den här världens vis och följde härskaren över luftens välde, den ande som nu är verksam i olydnadens söner.

Djävulen har döden i sitt våld, men detta kommer han inte ha för evigt. Djävulen är också den sista FIENDEN. Självfallet planerade Gud inte från början att en fiende skulle rumstera runt ibland oss, så fallna änglar agerar emot Guds vilja:

Hebr. 2:14 Eftersom nu barnen hade fått del av kött och blod, fick han på liknande sätt del av kött och blod, för att han genom sin död skulle göra den maktlös som hade döden i sitt våld, det vill säga djävulen

1 Kor. 15:24 Därefter kommer slutet, då han överlämnar riket åt Gud, Fadern, sedan han gjort slut på varje välde, varje makt och kraft. 25 Ty han måste regera tills han har lagt alla fiender under sina fötter. 26 Som den siste fienden berövas döden all makt

Vi kan läsa att skapelsen är under ett slaveri under förgängelsen och suckar och våndas. Detta är alltså inte den värld som Gud hade tänkt att vi skulle bo i:

Rom 8: 20 Skapelsen har ju blivit lagd under förgängelsen, inte av egen vilja utan genom honom som lade den därunder. Ändå finns det hopp om 21 att också skapelsen skall befrias från sitt slaveri under förgängelsen och nå fram till Guds barns härliga frihet. 22 Vi vet att hela skapelsen ännu samfällt suckar och våndas. 

En förbannelse tär jorden EFTERSOM jorden blivit orenad av dess invånare och eftersom människan överträtt Guds undervisning, kränkt lagarna och det eviga förbundet. Så kan det gå när människan agerar på egen hand och emot Guds vilja.

Jesaja 24:Jorden har blivit orenad under sina invånare, ty de har överträtt Guds undervisning, kränkt lagarna och brutit det eviga förbundet.Därför förtär en förbannelse jorden, de som bor på den måste straffas för sin skuld.

Tack och lov finns det en väg ut ur eländet, och den vägen har GUD som förberett åt oss och hoppas att vi alla ska vandra på. Jesus dog på korset för våra synder och vi har alla fått en nyckel till Guds eviga rike. Det gäller för oss att inte kasta bort den men att memorera nyckelkoden som leder oss in genom porten. Koden är Omvändelse, Tro och Lydnad till slutet. Då får vi kronan!