Archive | 2012/08/30

Varför dolde Jesus budskapet om sina liknelser för fariséerna?

Lukas 8: 10 Han svarade: “Ni har fått nåden att förstå Guds rikes hemligheter, men de andra får dem i liknelser, för att de skall se och ändå inte se och höra och ändå inte förstå. 

Läser man denna vers utan sammanhang kan man få intrycket av att Jesus inte VILL att fariséerna (som syftas på här) ska förstå liknelserna, men ÄR detta verkligen hur versen ska förstås? Självklart inte.

“Hör, du som har öron! säger Jesus när han just berättat liknelsen om Såningsmannen i Matteus 13. Nästan alla människor HAR öron – och med största sannolikhet ALLA de som stod runt Jesus och lyssnade på honom (fast han satt i och för sig i en båt)  – så det borde betyda att Jesus förväntade sig att ALLA faktiskt kunde höra och förstå vad han menade om de bara VILLE. Men det var just det som var problemet med fariséerna. De hade inget intresse av att få insikt om Jesus liknelser eftersom de inte ens trodde att han var Guds son utan en stor bluff. I stället för att närma sig honom för att lära sig mer av hans visdom så var deras målsättning att hitta fel, sätta dit honom och avslöja honom. Detta är förstås totalt fel inställning för att ta emot Guds ord från den sanna källan. Vi kan läsa Jesus egen förklaring till varför liknelsernas budskap doldes för fariséerna. Han noterar att det finns ett stort antal människor som sluter sina ögon och vägrar att omvända sig så att Jesus kan bota dem. När Jesus säger “den som har skall få, och det i överflöd, men den som inte har, från honom skall tas också det han har”, så handlar detta om att den som söker vishet får vishet som leder till ännu mer nyfikenhet och vishet och en strävan efter att få ännu mer från samma källa. Men den som inte är intresserad av andlig vishet förlorar det korn av vishet han kanske en gång hade. Jesus fortsatte sedan att förklara liknelsen men endast de som valde att följde efter honom hade chansen. Därför är det förstås bäst att hålla oss nära honom så att vi kan förstå. Jesus jämförde människors självpåtagna blindhet med vad som står skrivet i Jesajas bok.

Matt. 13:10 Lärjungarna kom då fram till Jesus och frågade: “Varför talar du till dem i liknelser?”11 Han svarade dem: “Ni har fått lära känna himmelrikets hemligheter, men det har inte de andra. 12 Ty den som har skall få, och det i överflöd, men den som inte har, från honom skall tas också det han har13 Jag talar till dem i liknelser, eftersom de ser utan att se och hör utan att höra eller förstå. 14 På dem uppfylls Jesajas profetia: Även om ni hör, skall ni inte förstå, och även om ni ser, skall ni inte se. 15 Ty detta folks hjärta är förstockat. De hör illa med sina öron, och de sluter sina ögon, så att de inte ser med ögonen eller hör med öronen eller förstår med hjärtat och vänder om, så att jag får bota dem. 16 Men saliga är era ögon som ser och era öron som hör. 17 Amen säger jag er: Många profeter och rättfärdiga längtade efter att få se det ni ser, men fick inte se det, och få höra det ni hör, men fick inte höra det.

Liknelsen i sig visar att säd kan hamna på olika underlag och att vårt eget handlande och reaktioner på världen runtomkring orsakar resultatet av sådden. Vi kan läsa att en person faktiskt kan ta emot ordet med glädje och hålla ut en tid och trots detta välja att inte hålla ut ända till slutet. Den lyckosamma säden är den som förstår, så därför är fariséernas attityd att tillsluta sina öron och ögon inte ett vinnande koncept.

18 Hör alltså vad som menas med liknelsen om såningsmannen. 19 När någon hör budskapet om riket men inte förstår det, kommer den onde och rycker bort det som blivit sått i hans hjärta. Detta är sådden vid vägen. 20 Det som såddes på stenig mark är den som hör ordet och genast tar emot det med glädje, 21 men inte har någon rot. Han håller ut endast en tid, och möter han lidande eller förföljelse för ordets skull, så kommer han genast på fall. 22 Det som såddes bland tistlar är den som hör ordet, men världsliga bekymmer och bedräglig rikedom kväver ordet, så att det blir utan frukt. 23 Men det som såddes i god jord är den som hör ordet och förstår, och som bär frukt, hundrafalt och sextiofalt och trettiofalt.”

Här nedan är samma situation som i Matt. 13 fast i Markus. De som står utanför har inte förstått hemligheten och därför är förstås det bästa alternativet att stå INNANFÖR hos Jesus. Om fariséerna inte ser eller hör så kan de heller inte se en anledning att omvända sig, och då kan Jesus blod inte rädda dem och ge dem förlåtelse. Jesus fortsätter med att visa att han förväntar sig att hans liknelser och förklaringar skall förstås. För hur ska vi  annars kunna förstå några liknelser alls nu när de fungerar på samma sätt?

Markus 4:10 När han blev ensam med de tolv och de andra som var med honom, frågade de honom om liknelserna. 11 Då sade han till dem: “Ni har fått del i Guds rikes hemlighet. Men de som står utanför får allt i liknelser, 12 för att de skall se med sina ögon och ändå inte se och höra med sina öron och ändå inte förstå och omvända sig och få förlåtelse.” 13 Han sade vidare till dem: “Om ni inte förstår denna liknelse, hur skall ni då kunna förstå några liknelser alls? 

Även Johannes fortsätter på samma tema. Fåren FÖLJER EFTER HONOM. Det är så de kan bli räddade och det är så de kan höra mer om hans lära och få vishet som leder till ännu mer vishet. Fariséerna är bra exempel på “främlingar” som INTE kände igen Jesus röst och därmed inte ville följa honom för att höra mer. De trodde absolut inte att han var den som han utgav sig att vara. Jesus är DÖRREN till frälsningen, men kravet på oss är att vi måste nalkas dörren och gå in genom den. Inte stå utanför och söka fel. Då blir vi kvar i andligt mörker och då förstår vi inte vad som förmedlas på andra sidan dörren. Det blir då en dårskap.

John 10:När han har fört ut alla sina får, går han före dem, och fåren följer honom, därför att de känner igen hans röst.Men en främling följer de inte, utan flyr bort från honom, därför att de inte känner igen främlingars röst.” Denna liknelse framställde Jesus för dem, men de förstod inte vad det var han talade om.Då sade Jesus än en gång: “Amen, amen säger jag er: Jag är dörren till fåren. Alla som har kommit före mig är tjuvar och rövare, men fåren har inte lyssnat till dem. Jag är dörren. Den som går in genom mig skall bli frälst, och han skall gå in och gå ut och finna bete. 

I Jesajas bok kan vi läsa att Gud ville ha en frivillig som varnade israelerna och som skulle försöka förmå dem att omvända sig. Jesaja anmälde sig som frivillig. 

Jesaja 6:8 Och jag hörde Herrens röst. Han sade: “Vem skall jag sända och vem vill vara vår budbärare?” Då sade jag: “Här är jag, sänd mig!” Han sade: “Gå och säg till detta folk: Ni skall höra och höra, men inte förstå, och ni skall se och se, men inte begripa. 10 Förhärda detta folks hjärta,  gör deras öron döva och deras ögon blinda,  så att de inte ser med sina ögon, hör med sina öron  eller förstår med sitt hjärta och vänder om och blir helade.”

Gud gav honom några passande ord att profetera mot folket. Felet var inte att folket inte fått höra Guds ord, utan att de kunde höra hans ord men vägrade att lyssna. Folket omvände sig inte för att de inte ville omvända sig. Läs mer om att tillsluta sina ögon och öron här (på engelska). Jesus förebrådde också andra människor för att de vägrade att omvända sig vilket är Guds förhoppning för alla människor:

Matt 11:20 Sedan började Jesus gå till rätta med de städer där han hade utfört sina många kraftgärningar och förebrå dem att de inte hade omvänt sig. 21 “Ve dig, Korasin! Ve dig, Betsaida! Ty om de kraftgärningar som har utförts hos er hade blivit gjorda i Tyrus och Sidon, skulle de för länge sedan ha omvänt sig i säck och aska.

Jesus tycker att det är ett bra arrangemang av Fadern att dölja hemligheten för de visa och kloka (som fariséerna) som satte sin egen ära och rikedom först, och i stället avslöja hemligheten för de små. Han fortsätter i samma andetag att erbjuda vila åt ALLA som arbetar och bär tunga bördor, och det gör vi allihop. Men då måste vi förstås vara medvetna om hans kallelse och välja att komma. Det är när vi väljer att komma till HONOM som vi kan få vila och kunskap. VI måste knacka på hans dörr och Jesus ber OSS att sätta på oss hans lätta ok. Gud gör det inte åt oss. Jesus ber oss att lära av honom och lägger ansvar på OSS att söka hans kunskap. Han kallar och vi måste svara och agera.

Matt. 11:25 Vid den tiden sade Jesus: “Jag prisar dig, Fader, du himlens och jordens Herre, för att du har dolt detta för de visa och kloka och uppenbarat det för de små26 Ja, Fader, detta var din goda vilja.—28 Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så skall jag ge er vila29 Ta på er mitt ok och lär av mig, ty jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då skall ni finna ro för era själar.

Matt. 7:7 Bed och ni skall få, sök och ni skall finna, bulta och dörren skall öppnas för er.8 Ty var och en som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar skall dörren öppnas.

Drottningen av Söderlandet ges här som ett exempel på en person som anstränger sig för att få vishet där vishet står att finna. Hon väntade inte på att det skulle knacka på dörren och serveras henne, utan hon reste en enormt lång väg för att träffa Salomo, och fick till slut verkligen ta del av hans vishet. Hur mycket mer borde vi då inte söka vishet hos vår SKAPARE som kan ge oss evigt liv?

Matt. 12:42 Drottningen av Söderlandet skall vid domen träda upp mot detta släkte och bli det till dom. Ty hon kom från jordens yttersta gränser för att lyssna till Salomos vishet. Och se, här är mer än Salomo.

Paulus delar med sig av sin vishet. Han predikar om Guds hemliga vishet med förhoppning att människor ska lyssna och lära. Åt dem som ÄLSKAR honom har Gud förberett en härlighet, men kravet är alltså att vi älskar honom. För att älska honom måste vi nalkas honom och vilja ta emot kunskap för annars får vi ingen. En oandlig människa tar inte emot det som tillhör Guds ande, men en andlig människa är en person som söker och finner. Ateisterna kan inte förstå vilken skatt vi har i Gud, men det är för att de valt att ställa sig utanför och leta efter fel.

1 Kor. 2:Nej, vi förkunnar Guds hemliga vishet, den vishet som är fördold och som Gud från evighet har bestämt att bli till härlighet för oss. Denna vishet har ingen av den här världens härskare känt – om de hade känt den, skulle de inte ha korsfäst härlighetens Herre. Men vi känner, som Skriften säger, vad ögat inte har sett och örat inte hört och människohjärtat inte kunnat ana, vad Gud har berett åt dem som älskar honom10 Ty för oss har Gud uppenbarat det genom sin Ande. Anden utforskar allt, också djupen i Gud.—14 En oandlig människa tar inte emot det som tillhör Guds Ande. Det är dårskap för henne, och hon kan inte förstå det, eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt. 15 Den andliga människan däremot bedömer allt, men själv kan hon inte bedömas av någon

Ett exempel på en person som valde att lyssna och ta emot det Paulus predikade om var Lydia. Hon var en kvinna som trodde på Gud och fruktade honom redan innan, och därför var hon en god kandidat för att ta emot Paulus budskap. Pga hennes tro öppnade Gud hennes hjärta och hon fick ta emot mer vishet.

Apostlagärningarna 16:14 En av dem som lyssnade hette Lydia. Hon handlade med purpurtyger och var från staden Tyatira, och hon hörde till dem som fruktade Gud. Och Herren öppnade hennes hjärta, så att hon tog till sig det som Paulus predikade.

Jag kan tillägga att om den reformerta/kalvinistiska teorin är sann – att Gud förutbestämde från tidernas begynnelse vem som ska komma till himmel eller helvete – så skulle Jesus berättarteknik inte göra någon som helst skillnad för utgången. Varför försöka dölja meningen med sina liknelser för några som redan är utvalda att leva i ständigt mörker och inte förstå dem? Om fariséerna är utvalda av Gud att hela sina liv vara just ej utvalda och andligt blinda, ja då kan Jesus presentera sina liknelser på precis vilket sätt som helst och fariséerna skulle fortsätta att vara precis lika blinda hur han än bad sig åt.

It’s a choice to be CHILDREN OF WRATH – Ephesians 2

Children of wrath and God’s election in Ephesians 2

There are some who believe that God randomly selects people to be saved and ignore the rest, and they try to use Ephesians 1-2 as support for this theory. The truth is that God wants ALL people to be saved because he IS a merciful God and he wants us to take after HIM when it comes to showing mercy. (We shouldn’t strive to be merciful to SOME and ignore the majority.)

2 Peter 3:The Lord is not slack concerning his promise, as some men count slackness; but is longsuffering to us-ward, not willing that any should perish, but that ALL should come to repentance

Ezekiel 33:11 Say unto them, As I live, saith the Lord GOD, I have no pleasure in the death of the wicked; but that the wicked turn from his way and live: turn ye, turn ye from your evil ways; for why will ye die, O house of Israel?

Luke 6:36 Be ye therefore merciful, as your Father also is merciful.

In Ephesians we can read about a corporate election, and the body of Christ IS indeed chosen to inherit his kingdom. I believe God decided before the world began that true believers shall inherit his kingdom, but the question is if we as individuals would like to join the body of Christ (the Church) or not. IF we so choose, the wonderful promises are also tied to us. “Elect” is about value and can mean precious, and we are indeed precious if we choose to believe in our Savior and live holy and separate. The book of Ephesians concerns what BELIEVERS can look forward to in the future. Pay attention to how many times IN him, THROUGH him, etc, are mentioned in Ephesians 1-2. Being IN HIM is the condition for being one of the elect! Also pay attention to the warnings addressed to christians. Paulus starts out his letter by addressing FAITHFUL CHRISTIANS who therefore are HOLY and very special (elect):

Ephesians 1

When Paul talks about US he refers to both jews and gentiles who believe in Jesus ChristPaul puts a lot of emphasis on trying to get the jews to understand that they are not on the way to heaven just because they are born jews and are his chosen people. It’s through JESUS that we can be saved. It’s through his blood because only his precious blood can cleanse our sins. What God had decided from eternity past is NOT which individuals to provide faith and eventually save, but rather that whoever is IN HIM (“us” v. 4) are ELECT, and chosen to be holy and blameless before God thanks to the blood of Jesus! The condition is therefore that we must be IN HIM in order to reach the state where we have all the mentioned wonderful promises tied to us.  What is foreknown is that those who are IN HIM will through Jesus Christ be taken up as his holy children. Those who are not IN HIM are not forgiven for their sins and redeemed in his blood, resulting in that they are lost. We as believers have redemption through his blood, and that means we are on the safe side. We are therefore adopted as children and can expect an inheritance, but only as long as we’re not getting off the transportation going to heaven. (Let’s not forget that a son can be disinherited though.) Who is Paul addressing when he mentions all the wonderful promises? The saints. To the faithful in Jesus Christ. No one forced them to be saints and faithful, but they chose to be this by themselves. As such, the wonderful promises that Paul talks about, are theirs, provided of course that they continue on that path.

Eph. 1:1 Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God, TO THE SAINTS which are at Ephesus, and TO THE FAITFFUL in Christ Jesus

V. 5 below uses the word “adoption” but this word didn’t mean exactly the same thing 2000 years ago as it does today in our modern world. The Greek word “huiothesia” refers to the standing of someone who is ALREADY a son and Adoption is thus the inheritance or promise that the son can expect to receive as an heir. Huiothesia is not the same as salvation but it is the promise of God received by those who are believers in Christ Jesus (Gal 3:22-27).  The body of Christ is predestined to God’s kingdom and to receive the inheritance, and the question remains who would like to join and who will remain to the end. The body of Christ is heading there, but are YOU? Join the body-of-Christ-bus, but stay on the bus to the end station!

Eph. 1:Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessings in heavenly places IN CHRIST:According as he hath chosen us IN HIM before the foundation of the world, that we should be holy and without blame BEFORE HIM in love:Having predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ to himself, according to the good pleasure of his will,To the praise of the glory of his grace, wherein he hath made us accepted IN THE BELOVED.7 IN WHOM we have redemption THROUGH HIS BLOOD, the forgiveness of sins, according to the riches of his grace

The Holy Spirit is like a  deposit for us christians (and all the spiritual gifts will one day pass away when we enter God’s kingdom), but just like in all legal contracts our particular “contract” with God can be broken (just like the old covenant was broken) if either of the party doesn’t follow the agreement. If you take a loan to buy a car and stop paying for this loan, the car will be seized despite that it was once in your possession. It’s also beneficial to keep your “guarantee receipt” because it entitles you (if it hasn’t expired) to certain rights, but if you throw it away or if you lose it, then it won’t do you much good despite all the promises that are listed on it.

Having the Holy Spirit is often likened with being “sealed”. This doesn’t mean anything unbreakable as shown here, but it means that we are “marked” as very special and holy people who can expect a great inheritance. (As long as we remain in Christ of course.) We are separate from all others who do not have this seal, due to their refusal to repent and believe. The sealing occurs AFTER that we believe, and we can read in Acts 5:32 that the Holy Spirit is given to all those who OBEY him, so belief and obedience must come before we get the Holy Spirit.

Acts 5:32 And we are his witnesses of these things; and so is also the Holy Ghost, whom God hath given to them that OBEY him.

We can also read that God works all things after the counsel of his own will. Does this will exclude the possibility that he might want to place conditions for salvation on us? No of course not, because God can do anything he wants and it’s clear that he require US to repent, believe and show good fruit. He is not going to do this for us. The mystery of his will is that he will one day gather all believers together and give them the inheritance – those who are IN CHRIST! And we can read that TRUST plays an important role in order to be one of the elect. God is not “trusting” for us. WE are supposed to trust in him and we can read that Paul says that trust comes AFTER hearing about the gospel of our salvation.

Eph. 1:Having made known unto us the mystery of his will, according to his good pleasure which he hath purposed in himself:10 That in the dispensation of the fulness of times he might gather together in one all things in Christ, both which are in heaven, and which are on earth; even in him:11 In whom also we have obtained an inheritance, being predestinated according to the purpose of him who worketh all things after the counsel of his own will:12 That we should be to the praise of his glory, who first TRUSTED in Christ.13 In whom ye also TRUSTED, after that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation: in whom also after that ye BELIEVED, ye were sealed with that holy Spirit of promise,14 Which is the earnest of our inheritance until the redemption of the purchased possession, unto the praise of his glory.

Paul prayed a lot for the Ephesians, indicating that we can absolutely change the outcome of things with our prayers, and in this case Paul prayed for wisdom. Our prayers can influence others to be enlightened and to know what the HOPE is for God’s calling. We can read once again that it’s the SAINTS who get the benefit of the inheritance. We can also read that the CHURCH, which is the body of Christ will ultimately and once for all be under his feet. This is what the beginning of Ephesians is all about. HIS CHURCH – THE BODY OF CHRIST, consisting of BELIEVING SAINTS.

Eph. 1:16 Cease not to give thanks for you, making mention of you in my prayers;17 That the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give unto you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of him:18 The eyes of your understanding being enlightened; that ye may know what is the HOPE of his calling, and what the riches of the glory of his inheritance in the SAINTS,19 And what is the exceeding greatness of his power to us-ward WHO BELIEVE, according to the working of his mighty power,20 Which he wrought in Christ, when he raised him from the dead, and set him at his own right hand in the heavenly places,21 Far above all principality, and power, and might, and dominion, and every name that is named, not only in this world, but also in that which is to come:22 And hath put all things under his feet, and gave him to be the head over all things to the CHURCH,23 Which is his BODY, the fulness of him that filleth all in all.

Ephesians 2

Ephesians 2 starts with Paul telling us that God has quickened us who were dead in trespasses and sins. I can only say that it’s a very bad choice to  be dead in trespasses and sins! When are we spiritually DEAD according to the Bible? That is when we SIN because this separates us from our holy God.

Isaiah 59:2 But your iniquities have separated between you and your God, and your sins have hid his face from you, that he will not hear.

Luke 15:(The prodigal son) 30 But as soon as this thy son was come, which hath devoured thy living with harlots, thou hast killed for him the fatted calf.—32 It was meet that we should make merry, and be glad: for this thy brother was DEAD, and is alive AGAIN; and was LOST, and is found.

Nowhere in the Bible does it suggest that spiritually “dead” people cannot make any good moral decisions or that they are unable to seek God. And nowhere does it say that we are totally depraved (words not even in the Bible), BORN as children of wrath or born with a sinful nature. On the contrary, even evil unbelievers can do much good, as can be seen here. How then do we become quickened/alive from the predicament that our sin has brought us into? We must of course REPENT for our sins and let the blood of Jesus cleanse us so that we can be born again and become righteous! Then we are no longer dead since we are alive in Christ and new persons. He removed all traces of sins on our account and we have left the old man behind. Paul explains that the Ephesians in time PAST walked in sin, but he doesn’t expect them to continue like that. Also note that in order to commit the sins that Paul lists, you must at least be an ADULT first. Babies are not aware of the law and they are unable to:

  • have a need or reason to be “quickened”
  • perform TRESPASSES and SINS and through them be dead
  • walk according to the world
  • walk according to Satan (the prince of the power of the air)
  • be disobedient through following Satan
  • walk in the lusts of their flesh
  • fulfill the desires of their flesh
  • fulfill the desires of their mind

So don’t get confused about the expression “children of wrath” because the description fits only grown ups , and we can be labelled either children of God or children of Satan depending on our life styles. We can also read that the “children of wrath” are also called  “children of disobedience” so it’s clear that in order to fit the bill you must be able to DISOBEY – something that babies cannot do. Does God want people to disobey him? Clearly not! Evidently Eph. 2 doesn’t suggest we are BORN as children of wrath, but it provides details for how we can BECOME children of wrath by the way we live. Even the Ephesians WERE dead due to their choice to sin, but thanks to the blood of Jesus, and through their own repentance of their sins, they were restored. Paul says “hath raised us up together”, but that is a picture of our future with Christ, because he continues the sentence with “in the ages to COME”. We haven’t been elevated yet.

Eph. 2:1 And you hath he quickened, who were dead in trespasses and sins;Wherein in time past ye walked according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit that now worketh in the children of DISOBEDIENCEAmong whom also we all had our conversation in times past in the lusts of our flesh, fulfilling the desires of the flesh and of the mind; and were by nature the children of wrath, even as others.But God, who is rich in mercy, for his great love wherewith he loved us,Even when we WERE dead in sins, hath quickened us together with Christ, (by grace ye are saved;)And hath raised us up together, and made us sit together in heavenly places in Christ Jesus:That in the ages to come he might shew the exceeding riches of his grace in his kindness toward us through Christ Jesus.

And don’t get confused just because it says “by nature”, because 1) it still doesn’t indicate we are BORN that way, 2) we can see below in Rom 2:14 that people can by nature do the things contained in the law, and 3) those who by nature are the children of wrath are those who have made a habit out of sinning and hardened their hearts. (Read more in Romans 1 about how certain men hardened their hearts to the extent that God eventually gave them over to a reprobate mind.) A diligent alcoholic might feel that it’s totally natural for him to get drunk once in a while, and in combination with a refusal to repent his habits might turn him over to become a child of wrath/disobedience. 

Rom. 2:14 For when the Gentiles, which have not the law, do by nature the things contained in the law, these, having not the law, are a law unto themselves:15 Which shew the work of the law written in their hearts, their conscience also bearing witness, and their thoughts the mean while accusing or else excusing one another;)

Eph 2:8-9

Now we have arrived to the famous verses which are likely the most cited verses in the entire Bible. These couple of verses are often used as an attempt to show that we can be saved even if we don’t show any fruit, and even if we SIN. That’s not what the verses are saying though.The gift of God in these sentences is NOT “faith” but that we can be saved. You can read more why the Greek original text makes this clear here. We are either saved by the law OR by grace, and most of us can agree on that we haven’t chosen to obey the law to 100% so the only other option is GRACE (God’s mercy). To suddenly start to make good deeds will never cover for our PAST sins. It’s thanks to the blood of Jesus that we can be cleansed and saved. So does Eph. 2:8-9 suggest that it’s no longer damaging for our souls if we would sin and/or not provide any work? NO! It does not say that! It only informs us that salvation is by grace through FAITH. Nothing we do or believe can ever MERIT salvation, but there are still conditions. We must repent for our sins and believe. Breaking the moral law (the ten commandments) are just as important today as it was during the time of Moses, and as it was during the time of Cain and Abel. Sins always separate us from God whether we live in the old or new testament. Faith without works is dead, and works without faith is also dead.

Eph. 2:For by grace are ye saved THROUGH FAITH; and that not of yourselves: IT is the gift of God: Not of works, lest any man should boast.

Verse 10 is not nearly as popular and it’s rarely cited. This verse tells us that we are supposed to WALK unto good works.  Do you believe that God will accept us the way we are even if we would NOT walk with him and show good works? Hardly!  So this is a warning towards christians. Neither will God do the walking for us, because WE are created to do the walking. However, we can do nothing without Jesus so we have to be IN HIM. 

Eph. 2:10 For we are his workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them.11 Wherefore remember, that ye being in time past Gentiles in the flesh, who are called Uncircumcision by that which is called the Circumcision in the flesh made by hands12 That at that time ye were without Christ, being aliens from the commonwealth of Israel, and strangers from the covenants of promise, having no hope, and without God in the world:13 But now in Christ Jesus ye who sometimes were far off are made nigh by the blood of Christ.

Paul continues to talk about the good news and what we can accomplish THROUGH Jesus, whether we are jews or gentiles – as long as we are believers. We are united together in one body through the power of the cross. Once again, Ephesians is about the Church and the body of Christ as in God’s family. Are you in or are you out? You decide and you know the conditions.

Eph. 2:14 For he is our peace, who hath made both one, and hath broken down the middle wall of partition between us;15 Having abolished in his flesh the enmity, even the law of commandments contained in ordinances; for to make in himself of twain one new man, so making peace;16 And that he might reconcile both unto God in ONE BODY by the cross, having slain the enmity thereby:17 And came and preached peace to you which were afar off, and to them that were nigh.18 For through him we both have access by one Spirit unto the Father.19 Now therefore ye are no more strangers and foreigners, but fellowcitizens with the saints, and of the household of God;20 And are built upon the foundation of the apostles and prophets, Jesus Christ himself being the chief corner stone;21 In whom all the building fitly framed together groweth unto an holy temple in the Lord:22 In whom ye also are builded together for an habitation of God through the Spirit.

Keep the parable in Matthew 22 in mind where we can read “many are called but few are chosen”. The “chosen” ones are those who freely accepted to go to the party, and who also went.  As opposed to others who were on the guest list and expected to come by the King himself, but who still declined to go. We can place ourselves among the chosen elect if we choose GOD and show it by our actions.

2 Thessalonians 2:10 And with all deceivableness of unrighteousness in them that perish; because they received not the love of the truth, that they might be saved.

Only in union with Christ do we become members of the elect, and God purposed from the creation of the world to form a people through Christ’s redemptive death on the cross. So election is grounded in Christ’s sacrificial death to save us from our sins (and we are only cleansed upon repentance), and election in Christ is primarily corporate (an election of a people). Therefore, election includes individual persons only as they associate themselves with the body of Christ, and there was a similar story for Israel, and those who identified themselves as the children of Abraham by having faith (leading to obedience) just like Abraham. The election to salvation and holiness of the body of Christ is always certain, but the certainty of election for individuals remains conditional on their personal living faith in Jesus Christ and perseverance in union with Him. God’s eternal purpose for the church is that we should be holy and without blame before him, and this refers both to forgiveness of sins and to the church’s purity as the bride of Christ. Fulfillment of this purpose for the corporate church is certain, but the fulfillment of this purpose for individuals is conditional. Christ will “present you holy and unblameable and unreprovable in his sight: IF ye continue in the faith grounded and settled, and be not moved away from the hope of the gospel”. 

At the point of faith, the believer is incorporated into Christ’s elect body by the Holy Spirit and thereby becoming one of the elect. Predestination concerns what will happen to God’s people (all genuine believers in Christ). So the church (of christians) is chosen by God to be his very own vessel, and all who desire to be a part of this elect vessel can do so through a living faith in Christ. As long as they are on the vessel they are among the elect, but if they choose to abandon the vessel, they cease to be part of the elect. because election is always only in union with the captain and his ship. Predestination tells us about the ship’s destination and what God has prepared for those remaining on it. God invites everyone to come aboard the elect ship through faith in Jesus Christ.

See also this article from Jarom.net about the uses for the word ”elect” (eklektos) in the NT (so not the Greek words eklegé, eklegó as per above), where it’s shown to have a meaning of quality, or being precious. If we have chosen to remain IN CHRIST, we are truly precious and of good quality. We are God’s holy and unique people