Archive | 2012/08/23

If we believe not, he will remain faithful? (2 Tim. 2:13)

2 Tim. 2:13 is sometimes used as an attempt to show support for that Jesus accepts  us as we are even if we slip up and do not have faith in him since he is “faithful”. This however is only wishful thinking. Here is the entire context and notice the CONDITIONS that we christians must adhere to 1)  to be dead with him, 2) to be ready to suffer for him and 3) to not deny him.

2 Tim. 2:11 It is a faithful saying: For if we be dead with him, we shall also live with him:12 If we suffer, we shall also reign with him: if we deny him, he also will deny us:13 If we believe not, yet he abideth faithful: he cannot deny himself.

This goes together well with a few other verses which show some serious conditions:

Matteus 10:33 But whosoever shall deny me before men, him will I also deny before my Father which is in heaven.

Lukas 9:26 For whosoever shall be ashamed of me and of my words, of him shall the Son of man be ashamed, when he shall come in his own glory, and in his Father’s, and of the holy angels.

Matteus 6:15 But if ye forgive not men their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses.

There are no other hints in 2 Tim. 2 that would indicate that God is faithful to the extent that he would save us regardless of our own unfaithfulness and no matter how we behave. The words about his faithfulness follow right after several IF:s (conditions) and the information that he WILL deny us if we deny him. What then is Jesus faithful about? He is faithful concerning all things that the Scripture write about him and concerning his own statements and promises. This includes the promises to reward the righteous and punish the unrighteous, and the promises don’t only concern the risk for reduced rewards in GOd’s kingdom but about the issue of heaven or hell. If we choose to live in unrighteousness, he will still accomplish all things he said he would precisely because he IS faithful to his own words. The verse in question does NOT say that even if we cease believing and/or live in sin, Jesus would still accept us anyway! There is obviously a risk for that true christians can lose their faith and/or start to live in unrighteousness or else these warnings would be in vain.

He cannot deny himself”. For Jesus to not save us when we fall is not the same thing as denying himself. To be faithful to his words is to not deny himself, regardless of if it concerns promises of rewards or promises of punishments. To act against his own convictions or against his heart would be examples of denying himself. Jesus would never act against his own personality or be disobedient to his own Father who always makes fair judgments. Jesus is always faithful to his promises and warnings. If we deny him, he will deny us, and if we lose faith in him Jesus will still be true to his word and do all those things he said he would.

We can read more conditions in the same chapter, and we can read about two persons – Hymenaeus and Philetus – who had erred from the truth. This means they used to be in the truth but wandered away from it and lost it. They also had the ability to overthrow the faith of others, due to their unscriptural claims:

2 Tim. 2:15 Study to shew thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth.16 But shun profane and vain babblings: for they will increase unto more ungodliness.17 And their word will eat as doth a canker: of whom is Hymenaeus and Philetus;18 Who concerning the truth have erred, saying that the resurrection is past already; and overthrow the faith of some.

2 Tim. 2:21 If a man therefore purge HIMSELF from these, he shall be a vessel unto honour, sanctified, and meet for the master’s use, and prepared unto every good work.22 Flee also youthful lusts: but follow righteousness, faith, charity, peace, with them that call on the Lord out of a pure heart.23 But foolish and unlearned questions avoid, knowing that they do gender strifes.24 And the servant of the Lord must not strive; but be gentle unto all men, apt to teach, patient,25 In meekness instructing those that oppose themselves; if God peradventure will give them repentance to the acknowledging of the truth;26 And that they may recover themselves out of the snare of the devil, who are taken captive by him at his will.

Är vi trolösa så förblir Jesus trofast? (2 Tim. 2:13)

2 Tim. 2:13 används ibland för att ge stöd åt att Jesus accepterar oss som vi är trots att vi ibland misslyckas och inte tror på honom och/eller lever orättfärdigt, just för att han är “trofast”. Men detta är bara ett önsketänkande. Här är hela avsnittet, och notera VILLKOREN att vi kristna måste 1) härda ut och 2) inte förneka honom. 

2 Tim. 2:11 Det ordet är att lita på. Ty har vi dött med honom, skall vi också leva med honom.12 Härdar vi ut, skall vi också regera med honom. Förnekar vi honom, skall han också förneka oss. 13 Är vi trolösa – han förblir trofast, ty han kan inte förneka sig själv.

Detta passar bra ihop med några andra verser om villkor:

Matteus 10:33 Men var och en som förnekar mig inför människorna, honom skall också jag förneka inför min Fader i himlen.

Lukas 9:26 Den som skäms för mig och mina ord, honom skall Människosonen skämmas för, när han kommer i sin och sin Faders och de heliga änglarnas härlighet.

Matteus 6:15 Men om ni inte förlåter människorna, skall inte heller er Fader förlåta era överträdelser.

Avsnittet i 2 Tim. 2 säger alltså inte att Gud är trofast  på så sätt att han och kommer att rädda oss kristna oavsett vårt beteende eller tro. Orden om hans trofasthet kommer ju precis efter alla dessa OM (villkor) och information om att han KOMMER att FÖRNEKA oss om vi förnekar honom. Vad är det då som Jesus är trofast emot? Jo, för allting som står angivet om honom och för hans egna ord och löften. Det innefattar även löften om att belöna de rättfärdiga och bestraffa de orättfärdiga, och det handlar inte bara om risken för reducerade gåvor i himlen utan även om himmel eller helvete. Om vi väljer att leva i orättfärdighet så kommer han ändå att göra allt det han säger att han ska göra, just för att han är trofast och står vid sitt ord. Texten säger alltså INTE att även om vi slutar tro och/eller lever i orättfärdighet så kommer Jesus att acceptera oss ändå! Uppenbarligen så finns det en risk för att sant troende kristna faktiskt kan förlora sin tro och/eller börja leva i orättfärdighet för annars skulle dessa varningar vara helt överflödiga.

Han kan inte förneka sig själv”. Att inte frälsa oss när vi faller är inte detsamma som att förneka sig själv. Men att stå fast vid sitt eget ord är att inte förneka sig själv, oavsett om det handlar om belöning eller straff. Att gå emot sin egen övertygelse eller sitt eget hjärta är också exempel på att förneka sig själv. Jesus skulle aldrig agera mot sin egen personlighet och karaktär. Jesus är alltid trogen sina löften och sina varningar som inte bara är tomma luftslott. Om vi förnekar honom så förnekar han oss, och om vi tappar tron på honom så är Jesus trogen mot sitt eget ord och kommer att göra allt han sagt att han ska göra mot alla som slutar att tro på honom.

Vi kan läsa fler villkor i samma kapitel, och vi kan även läsa om två personer – Hymeneus och Filetus – som kommit BORT från sanningen. Det betyder att de en gång hade sanningen men förlorade den. De har dessutom förmågan att bryta ner tron hos andra med sina osanna påståenden.:

2 Tim. 2:15 Gör allt du kan för att bestå provet inför Gud, likt en arbetare som inte behöver skämmas utan rätt delar sanningens ord.16 Men oandligt, tomt prat skall du akta dig för. De som befattar sig med sådant kommer att göra allt större framsteg – i ogudaktighet, 17 och deras ord kommer att sprida sig som cancertumörer. Till dem hör Hymeneus och Filetus18 som har kommit bort från sanningen. De bryter ner tron för somliga, när de säger att uppståndelsen redan har ägt rum.

2 Tim. 2:21 Den som därför renar sig och håller sig borta från dessa blir ett kärl till heder, helgat, användbart för sin herre och förberett för allt gott arbete. 22 Fly bort från ungdomens onda begär och sträva efter rättfärdighet, tro, kärlek och frid tillsammans med dem som åkallar Herren av rent hjärta. 23 Avvisa dumma och meningslösa dispyter. Du vet att de föder strider, 24 och en Herrens tjänare skall inte strida utan vara vänlig mot alla, skicklig att undervisa och tålig när han får lida. 25 Han skall i ödmjukhet tillrättavisa sina motståndare. Kanske ger Gud dem omvändelse, så att de kommer till insikt om sanningen 26 och nyktrar till och slipper loss ur djävulens snara, där de hålls fångna, så att de gör hans vilja.