Archive | February 2012

Satans lögn är “Ni skall visst inte dö”, men synd leder alltjämt till döden

Satans eviga lögn: “Ingalunda skall ni dö” (1917)

Satans list och välbekanta lögn till Eva i Eden (1 Mosebok 3:4) går igen idag fast vi kanske inte inser hur vanlig lögnen är. Satans enda mål är att försöka få oss att SYNDA. Varför det? Jo, för hans slutmål är att hindra så många människor som möjligt från att bli frälsta och komma in i Guds rike. Hans förhoppning är att vi hamnar i HELVETET och det är det han strävar efter varje minut så länge som han fortfarande går fri. För att förmå Eva att synda fick han henne att tro att SYND LEDER INTE TILL DÖD. Det är precis tvärt om vad Gud sade:

1 Mosebok 2:17 men av kunskapens träd på gott och ont skall du icke äta, ty när du äter därav, skall du DÖDEN DÖ

Att synda mot Gud (i det här fallet att äta en förbjuden frukt) leder till andlig DÖD. Just i Adam och Evas fall ledde deras synd också till fysisk död eftersom de blev utkastade från Eden och inte längre kunde nå den livgivande frukten. Adams synd orsakar även fysisk död till alla hans efterkommande (och vi drabbas av andlig död om vi själva syndar).

Varje gång vi dunkar en syndare i ryggen och säger “Allt är väl med din själ och Gud älskar dig som du är” så förmedlar vi Satans lögn. Detta gäller även om personen vi dunkar i ryggen ser sig själv som kristen och tror på Gud. Vi kanske gör detta i all välmening och bara vill vara “snälla” och “uppmuntra”, men det är ändå Satans gift som vi sprider ut eftersom vi “uppmuntrar” en person att välja fel väg. Ibland är det snällare att säga till människor sådant som de kanske egentligen INTE vill höra (fast man kan ändå förmedla sanningar på ett smidigt sätt). Det kanske inte alls är populärt att säga till en människa att han/hon måste sluta synda och i stället bära sitt kors dagligen. Även Petrus ville “vara snäll” mot Jesus när han försökte förmå Jesus att inte välja lidandets och dödens väg.

Matt. 16:22 Då tog Petrus honom avsides och begynte ivrigt motsäga honom och sade: »Bevare dig Gud, Herre! Ingalunda får detta vederfaras dig.»3 Men han vände sig om och sade till Petrus: »Gå bort, Satan, och stå mig icke i vägen; du är för mig en stötesten, ty dina tankar äro icke Guds tankar, utan människotankar.»

Även sant kristna kan lockas av sina begär och välja att leva i synd. Om även Kung David, som var en man av Guds eget hjärta, kunde välja att leva i synd ca ett år innan han omvände sig så kan vem som helst frestas att välja en liknande väg. Bibeln säger att synd=död och det gäller ALLA. Frälst som ofrälst. Det finns inte två sorters syndare 1) Frälst syndare: Troende person som lever i synd men som alltid är förlåten, och 2) Ofrälst syndare: Ej troende person som lever i precis samma synd som personen i punkt 1 men som INTE är förlåten. Förlåten blir man i båda fallen endast om man erkänner sina synder och OMVÄNDER sig (och naturligtvis tror på Gud).

Det finns många falska läror som Satan kan använda sig av för att förmå svaga kristna att lockas till synd och hamna i fördärvet. Predestinationsläran, läran om “en gång frälst alltid frälst”, läran om arvsynden, läran om att nåden alltid täcker synder, läran om det saliga bytet (att vi har fått Jesus rättfärdighet och han tagit vår synd, vilket innebär att Gud ser oss som rättfärdiga även om vi lever  orättfärdigt), läran om “ingen kan sluta synda får då dog Jesus för oss i onödan“, läran att synd endast leder till reducerade gåvor i himlen och trubbel här på jorden, etc. Dessa läror ger oss ursäkter för att synda. Jag tror inte det betyder att kristna därför med glädje kastar sig in i diverse synder utan några som helst betänkligheter (fast det kanske finns sådana också) utan jag tror snarare att risken gäller svaga kristna som brottas med någon synd och som kan lockas att fortsätta pga att vi ger dem en falsk trygghet när vi påstår att synd inte leder till döden bara de tror på Gud och gör sitt bästa. Eftersom det finns finns människor som känner sig otroligt frestade av vad världen kan erbjuda och som har svårt att hålla sina köttsliga begär under kontroll, så kan det innebära att de helt enkelt är nöjda om de överhuvudtaget kommer in i himlen. Om de då får för sig att de faktiskt kan ha några av sina synder och sin frälsning samtidigt, så ger vi dem en bedräglig trygghet när vi förlamar dem genom att inte motivera dem att bryta sitt syndiga mönster. De tror ju att de är frälsta i alla fall eftersom de ju “tror på Gud”.

Synd = död, för både kristna och icke kristna: 

Rom 6:16 I veten ju, att när I ställen eder i någons tjänst för att lyda honom, så ären I tjänare under denne, som I sålunda lyden, vare sig det är under synden, vilket leder till DÖD, eller under lydnaden, vilket leder till rättfärdighet.

Rom. 6:20 Medan I voren syndens tjänare, voren I ju fria ifrån rättfärdighetens tjänst; 21men vilken frukt skördaden I då därav? Jo, det som I nu blygens för; änden på sådant är ju DÖDEN. 22Men nu, då I haven gjorts fria ifrån synden och blivit Guds tjänare, nu skörden I frukten av detta: I varden helgade; och änden bliver att I undfån evigt liv. 23Ty den lön som synden giver är DÖDEN, men den gåva som Gud av nåd giver är evigt liv, i Kristus Jesus, vår Herre.

Rom. 8:6Och köttets sinne är DÖD, medan Andens sinne är liv och frid. 7Köttetssinne är nämligen fiendskap mot Gud, eftersom det icke är Guds lag underdånigt, ej heller kan vara det. 8Men de som äro i ett köttsligt väsende kunna icke behaga Gud.— 13Ty om i leven efter köttet, så skolen I ; men om I genom ande döden kroppens gärningar, så skolen I leva.

Jakobsbrevet 1:15 Sedan, när begärelsen har blivit havande, föder hon synd, och när synden har blivit fullmogen, framföder hon DÖD.

Jakob 5:19 BRÖDER, om någon bland ER går vilse, bort från sanningen och någon omvänder honom, 20. så skall han veta, att den som omvänder en syndare från hans villoväg, frälser EN SJÄL FRÅN DÖDEN och skyler över mängd av synder.

Upp. 21:8 Men de fega, de otroende och de skändliga, mördarna, de otuktiga, trollkarlarna, avgudadyrkarna och alla lögnare skall få sin del i sjön som brinner av eld och svavel. Detta är den andra DÖDEN.

1 Pet 2:11 Mina älskade, jag förmanar eder såsom »gäster och främlingar» att taga eder till vara för de köttsliga begärelserna, vilka föra krig mot SJÄLEN.

Galaterbrevet 6:8 Den som sår i sitt kötts åker skall av köttet skörda UNDERGÅNG, men den som sår i Andens åker skall av Anden skörda evigt liv.

Mark 9:47 Och om ditt öga är dig till förförelse, så riv ut det. Det är bättre för dig att ingå i Guds rike enögd, än att hava båda ögonen i behåll och kastas i Gehenna

Joh. 3:36 Den som tror på Sonen har evigt liv. Den som inte LYDER Sonen skall inte se livet, utan Guds vrede blir kvar över honom.

1 Peter 4:18 Och om den rättfärdige med knapp nöd bliver frälst, »huru skall det då gå den ogudaktige och syndaren?

Vad menas med “Bokstaven dödar men Anden ger liv”?

Han har gjort oss dugliga till att vara tjänare åt ett nytt förbund, som inte är bokstavens utan Andens. Ty bokstaven dödar, men Anden ger liv.(2 Kor. 3:6) 

“Bokstaven” kommer från grekiskans “gramma” och kan betyda bokstav, text, skrift, brev, lära, etc. En del tolkar “bokstaven dödar” som att för mycket bibelkunskap kan vara skadligt och till och med döda i betydelsen att för mycket läsande kan locka bort oss från Jesus, men det är aldrig fel att studera Bibeln och vi behöver aldrig vara rädda för att läsa Bibeln “för mycket”. Det är bara bra att vara nära ordet och lära känna Gud, samt komma till insikt om vår historia och vår framtid. Men självfallet kan inte “teologi” hjälpa oss om det inte finns tro och kärlek i grunden. Även om vi kan Bibeln utantill så leder det oss inte till frälsning såvida vi inte har grepp om vad Jesus gjorde för oss på korset, och vad som sedan krävs av oss för att bli frälsta.

Paulus förklarar att det nya förbundet innebär hjälp från den Helige Anden, och att kärleken till Gud och viljan att lyda honom ska finnas i våra hjärtan. Det är naturligt för en kristen att visa god frukt, även om det inte sker per automatik. Varför dödar “bokstaven” (som är den skrivna lagen)? Jo, ska vi bli frälsta genom lagen så måste vi ju lyda den till 100%. Har vi gjort det? Nej, vi har alla kommit till korta. Inte för att lagen var omöjligt att lyda, utan för att den var möjlig att lyda men att vi ändå VALDE att inte lyda den. Därför kan man säga att lagen “dödar” oss när vi inser vår skuld och vårt rättmätiga straff. Men vi får liv genom att våra gamla synder blir raderade vid vår omvändelse, och då blir vi helt renade och syndfria. Sedan får vi den Heliga Ande som gåva och han kan leda oss på ljusets väg och hjälpa oss bort från frestelser och från att återigen smutsa ner oss i synden. Det är dock en daglig kamp, varför vi gör väl i att tillbringa tid i tillbedjan och att läsa Guds ord så att vi får kraft att stå emot djävulens pilar. Endast Kristus ger liv i vårt mörker! Här är hela sammanhanget om “bokstaven dödar”:

2 Kor. 3:3 Det är uppenbart att ni är ett Kristusbrev som är ombesörjt av oss och skrivet inte med bläck utan med den levande Gudens Ande, inte på tavlor av sten utan på tavlor av kött, på människohjärtan.—6 Han har gjort oss dugliga till att vara tjänare åt ett nytt förbund, som inte är bokstavens utan Andens. Ty bokstaven dödar, men Anden ger liv.7 Redan dödens ämbete, som med bokstäver var inristat på stenar, framträdde i sådan härlighet att Israels barn inte kunde se på Moses ansikte för dess strålglans, fast den glansen bleknade. 8 Hur mycket större härlighet skall då inte Andens ämbete ha?  —13 och gör inte som Mose, han som hängde en slöja för sitt ansikte, för att Israels barn inte skulle se hur det som bleknade försvann. 14 Men deras sinnen blev förstockade. Än i dag finns samma slöja kvar när gamla förbundets skrifter föreläses, och den tas inte bort, först i Kristus försvinner den. 15 Ja, än i dag ligger en slöja kvar över deras hjärtan när Mose föreläses. 16 Men närhelst någon omvänder sig till Herren, tas slöjan bort. 17 Herren är Anden, och där Herrens Ande är, där är frihet. (Sv.Folkbibeln)

Det är endast om vi leds av Anden som vi INTE är under lagen. Om vi inte låter oss ledas av Anden så är vi alltjämt under lagen och fördömda. Vi är aldrig fria så länge som vi är slavar under synden. Anden leder oss bort från synd. Paulus säger samma sak här nedan.

Gal 5: 18. Men om ni LEDS av Anden, så är ni inte under lagen. 19. Men köttets gärningar är uppenbara: de är hor, otukt, orenhet, lösaktighet, 20. avguderi, trolldom, ovänskap, kiv, avund, vredesutbrott, stridslystnad, splittringar, partisinne, 21. missunnsamhet, mord, dryckenskap, frosseri och annat sådant, så som jag säger i förväg vad jag redan har sagt: att de som gör sådant skall inte ärva Guds rike.

Rom 2:13. Ty de, som hör lagen, är inte rättfärdiga inför Gud, utan de som GÖR lagen, de skall bli rättfärdiggjorda.14. Ty då hedningarna, som inte har lagen, AV NATUREN GÖR DET LAGEN INNEHÅLLER, så är dessa, fastän de inte har lagen, sig själva en lag. 15. De visar sålunda, att lagens verk är skrivet i deras hjärtan, och därom bär deras samvete dessutom vittnesbörd, också deras tankar, som inbördes anklagar eller också försvarar dem, 16. på den dagen, när Gud skall döma över människornas hemligheter, genom Jesus Kristus, enligt mitt evangelium.

Hebr. 10:16. Detta är det förbund som jag skall sluta med dem efter dessa dagar, säger Herren: Jag skall ge dem mina lagar i deras hjärtan, och i deras sinne vill jag skriva dem

1 Kor 7:19. Omskärelsen betyder inget och förhuden betyder inget. VAD SOM BETYDER NÅGOT ÄR ATT MAN HÅLLER GUDS BUD.

Romarbrevet 7 och 8 beskriver lagens krav och innebörd. Vi har blivit dödade från lagen, men det är för att tillhöra en annan och HONOM MÅSTE VI VARA TROGNA. Vi ska alltså tjäna ANDEN och inte KÖTTET. Det finns ingen fördömelse för dem som är i Jesus. Hur vet vi att vi är i Jesus? GENOM ATT VI LYDER HONOM. Då vet vi att vi är Guds barn. Lyder vi köttet som tidigare är vi andligt döda. Lagens krav uppfylls i oss OM vi följer Anden.

Rom. 7:1 Eller veten I icke, mina bröder — jag talar ju till sådana som känna lagen — att lagen råder över en människa för så lång tid som hon lever? 2 Så är ju en gift kvinna genom lag bunden vid sin man, så länge denne lever; men om mannen dör, då är hon löst från den lag som band henne vid mannen. —4 Så haven ock I, mina bröder, genom Kristi kropp blivit dödade från lagen för att tillhöra en annan, nämligen honom som har uppstått från de döda, på det att vi må bära FRUKT åt Gud. 5 Ty medan vi ännu voro i ett köttsligt väsende, voro de syndiga lustar, som uppväcktes genom lagen, verksamma i våra lemmar till att bära frukt åt DÖDEN.6 Men nu äro vi lösta från lagen, i det att vi hava dött från det var under vi förr höllos fångna; och så tjäna vi nu i Andens nya väsende, och icke i bokstavens gamla väsende.7 Vad skola vi då säga? Är lagen synd? Bort det! Men synden skulle jag icke hava lärt känna, om icke genom lagen; ty jag hade icke vetat av begärelsen, om icke lagen hade sagt: »Du skall icke hava begärelse.»  8 Men då nu synden fick tillfälle, uppväckte den genom budordet allt slags begärelse i mig. Ty utan lag är synden död. 9 Jag levde en gång utan lag; men när budordet kom, fick synden liv, 10 och jag hemföll åt döden. Så befanns det att budordet, som var givet till liv, det blev mig till död; 11 ty då synden fick tillfälle, förledde den mig genom budordet och dödade mig genom det. 12 Alltså är visserligen lagen helig, och budordet heligt och rättfärdigt och gott. (1917)

Paulus säger att om vi lever efter köttet kommer vi att dö, och om vi lever efter anden kommer vi att leva:

Rom. 8: 1 Så finnes nu ingen fördömelse FÖR DEM SOM ÄRO I KRISTUS JESUS.2 Ty livets Andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri ifrån syndens och dödens lag.  3 Ty det som lagen icke kunde åstadkomma, i det den var försvagad genom köttet, det gjorde Gud, då han, för att borttaga synden, sände sin Son i syndigt kötts gestalt och fördömde synden i köttet. 4 Så skulle lagens krav uppfyllas i oss, SOM VANDRA ICKE EFTER KÖTTET; UTAN EFTER ANDEN.  5 Ty de som äro köttsliga, de hava sitt sinne vänt till vad köttet tillhör; men de som äro andliga, de hava sitt sinne vänt till vad Anden tillhör. 6 Och köttets sinne är död, medan Andens sinne är liv och frid. 7 Köttets sinne är nämligen fiendskap mot Gud, eftersom det icke är Guds lag underdånigt, ej heller kan vara det. 8 Men de som äro i ett köttsligt väsende kunna icke behaga Gud. 9 I åter ären icke i ett köttsligt väsende, utan i ett andligt, om eljest Guds Ande bor i eder; men den som icke har Kristi Ande, han hör icke honom till. 10 Om nu Kristus är i eder, så är väl kroppen hemfallen åt döden, för syndens skull, men Anden är liv, för rättfärdighetens skull. 11 Och om dens Ande, som uppväckte Jesus från de döda, bor i eder, så skall han som uppväckte Kristus Jesus från de döda göra också edra dödliga kroppar levande, genom sin Ande, som bor i eder. 12 Alltså, mina bröder, hava vi icke någon förpliktelse mot köttet, så att vi skola leva efter köttet.  13 Ty OM I LEVEN EFTER KÖTTET; SÅ SKOLEN I DÖ; men om I genom ande döden kroppens gärningar, så skolen I leva.14 Ty alla de som drivas av Guds Ande, de äro Guds barn.

Önskar det fanns ett parti som står för kristna värderingar i Sverige

…ett parti som inte kompromissar vad gäller grundläggande moralfrågor.

Klart man inte kan vara hur fyrkantig som helst om man ska anpassa sig efter 3-4 andra partier, men jag tycker KD lägger sig platt på rygg ganska ofta, även när det gäller mycket viktiga ideologiska frågor. Jag tror att en lite rakare kurs är att föredra, trots smällarna som förväntas komma – nämligen att man stöter sig rejält gentemot de andra partierna inom Alliansen, och att de röd-gröna då kan kritisera Alliansen för att det finns olika åsikter inom gruppen. Men med rakare kurs så finns det en chans att kärnväljarna kanske fortsätter att rösta på KD trots allt. Själv är jag MYCKET tveksam om jag ska fortsätta med det och jag har känt mig tveksam under en längre tid. Eftersom övriga partier är ännu sämre alternativ så väljer jag nog att inte rösta alls i kommande val. Det vinner vare sig KD eller Alliansen på, men jag måste visa mitt missnöje och jag måste följa mitt samvete. Även om jag tycker att partiet är det “bättre” av alla de bristfälliga partier som finns, så är det fortfarande så många beslut som gjort mig besviken och så många åsikter som jag inte håller med om och inte vill stötta. Jag är rädd för att en röst på KD kanske får ledningen att tro att de gjort rätt som fört partiet mot en liberalare kurs. I framtiden kanske “kärnväljarna” består av liberala väljare. Var tar de som tidigare utgjort KD:s kärnväljare vägen? Kan vi inte starta ett nytt parti för dem (oss), eller kan inte de liberala KD-anhängarna bryta sig ur KD och starta ett eget parti, fritt från alla “bromsklossar” i form av  konservativa väljare som kanske har obekväma åsikter vad gäller abortlagstiftning och annat? Jag tror inte att KD:s 4-5% då skulle minska till 2-3% i vart och ett av de två nya partierna. Jag skulle i stället gissa att två nya friska partier (ett konservativt och ett liberalt KD) skulle kunna ligga på 4% vardera, alltså 8% totalt. Det skulle verkligen Alliansen tjäna på. Som det är nu ligger KD:s siffror i riskzonen för att inte ta sig över riksdagsspärren och det känns som trenden bara kan bli värre – inte bättre. Det känns som ett steg framåt (några nya liberala väljare ansluter sig) och två steg bakåt (kärnväljarna flyr och kanske inte röstar alls).

När KD menar att det omdebatterade steriliseringskravet för könsbyte bör avskaffas för att bland annat “alla människor är lika mycket värda” kan man undra om de menar att folk med avvikande åsikter då menar att alla människor INTE är lika mycket värda? Det är klart att man kan ha uppfattningen att alla människor är lika mycket värda trots att man av etiska och moraliska skäl har en annan uppfattning. Det är ingen rättighet att få barn. Likaså kan jag anse att två systrar är precis lika mycket värda trots att jag inte vill ge dem rätten att gifta sig med varandra.

Läs Dagens artikel om Kristdemokraternas liberala väg här

TV-programmet Time Out lär dagisbarn att svära

Läs artikel  om svordomar i tidningen Dagen här

Förra veckan såg jag några minuter på TV-programmet Time Out. Ett program som innehåller många roliga och dråpliga kommentarer varvat med massor av under-bältes-skämt och svordomar. (Precis som Allsång på Skansen, Melodifestivalen och andra familjeprogram  med andra ord.) Det som gjorde mig mest besviken var ett avsnitt där dagisbarn läser upp kommentarer som programledarna förberett, och tanken är att det ska se ut som det är barnens egna kommentarer vilket gör dem mer komiska. De flesta förstår dock med hjälp av uttrycken att det knappast kan vara barnens egna spontana kommentarer utan att de snarare har fått hjälp att säga vad de nu säger. En liten flicka svor och sa “jävla” 2-3 gånger i sitt korta lilla inlägg.  Så onödigt. Har programledarna egna barn? Svär de? Har programledarna gått på föräldrarmöten på dagis eller förskola där punkten “Svordomar” tas upp eftersom detta blivit ett problem på Dagis? Sådana möten har jag själv deltagit i. Personalen vill göra föräldrarna uppmärksamma på att barnen svär mycket och kallar varandra könsord vilket andra barn inte uppskattar – och inte alla i personalen heller. Ja, vad kan detta problem bero på? Om föräldrar och syskon använder sådana ordval så kan förstås detta gå igen hos dagisbarnen/förskolebarnen och även vad se ser på TV. En TV-personlighet som vet att han använder fula ord på TV (till och med i familjeprogram där barn kan vara några av tittarna) borde väl skämmas lite grand under sådana föräldrarmöten? De själva kanske ses som idoler och/eller personer att se upp till, och vare sig de vill eller inte så är det risk att de  förmedlar en bild av att det är NORMALT att svära och använda runda ord. Alla gör det, och även dagisbarn på Time Out gör det. Det måste vara en oerhört svår uppgift för dagispersonal att försöka bromsa svordomar när de har så mycket media emot sig.

Jag minns en gång i början på 70-talet när en programledare använde en svordom. Folk blev chockade och det skrevs om händelsen i tidningarna. Så är det knappast idag.

The difference between the Sheep and the Goats in the parable, is what they DID and DIDN’T DO

Jesus says in John 5:29 that at the resurrection those who have done good will get LIFE and those who have done evil will get damnation. James, Paul, John and Peter say the same thing.

John. 5:28 Marvel not at this: for the hour is coming, in the which all that are in the graves shall hear his voice, 29And shall come forth; they that have done good, unto the resurrection of life; and they that have done evil, unto the resurrection of damnation.

James. 2:13 For he shall have judgment without mercy, that hath shewed no mercy; and mercy rejoiceth against judgment.

Rom 8:13 For if ye live after the flesh, ye shall die: but if ye through the Spirit do mortify the deeds of the body, ye shall live.

John 14:23 Jesus answered and said unto him, If a man love me, he will keep my words: and my Father will love him, and we will come unto him, and make our abode with him 24 He that loveth me not keepeth not my sayings: and the word which ye hear is not mine, but the Father’s which sent me.

1 Pet 2:11 Dearly beloved, I beseech you as strangers and pilgrims, abstain from fleshly lusts, which war against the SOUL;

What we DO makes the difference whether we will be able to enter God’s kingdom or not (even if we of course must believe that Jesus is God who has come in the flesh and that he has died as a sin offering and cleansed us from our sins with his blood). The Bible is filled with commands that we must DO things to be saved (not lose salt, go through the narrow gate, endure to the end, carry our cross daily, etc) and this might be surprising for us in Scandinavia, because we have been influenced by Martin Luther to a great deal. He was a person who didn’t take much delight in the book of James (according to his own words) where he could read things such as:

James. 2:20But wilt thou know, O vain man, that faith without works is dead? 21Was not Abraham our fathered by faith alone” even though the Bible says we’re not saved by faith alone. 

We tend to believe that if we must DO anything at all to be saved, then it is “works salvation” and the biggest theological error under the sun (and a sin). Naturally we can’t save ourselves, because we are all in need of cleansing in the blood of Jesus, and we can’t earn our salvation by anything we do or believe, but there are still conditions for our salvation and that is to believe, repent and obey God. This is something that we must DO. Matthew 25 contains three parables that all have the point that what we DO affect our final destination – heaven or hell. This might be referred to as heresy in the Church today, but the Bible disagrees. Read the parable between the sheep and the goats. Both the sheep and the goats believed in the one they communicated with – Jesus – and also demons accept that Jesus is the son of God and even confess this out loud! This won’t save them, which is James’ point. (Not that demons are angels and can’t be saved, because the subject in James 2 is “Deeds”.) Faith without deeds is dead. 

The final judgment 

Matthew 25:31When the Son of man shall come in his glory, and all the holy angels with him, then shall he sit upon the throne of his glory: 32And before him shall be gathered all nations: and he shall separate them one from another, as a shepherd divideth his sheep from the goats: 33And he shall set the sheep on his right hand, but the goats on the left. 34Then shall the King say unto them on his right hand, Come, ye blessed of my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world: 35For I was an hungred, and ye gave me meat: I was thirsty, and ye gave me drink: I was a stranger, and ye took me in: 36Naked, and ye clothed me: I was sick, and ye visited me: I was in prison, and ye came unto me. 37Then shall the righteous answer him, saying, Lord, when saw we thee an hungred, and fed thee? or thirsty, and gave thee drink? 38When saw we thee a stranger, and took thee in? or naked, and clothed thee? 39Or when saw we thee sick, or in prison, and came unto thee? 40And the King shall answer and say unto them, Verily I say unto you, Inasmuch as ye have done it unto one of the least of these my brethren, ye have done it unto me.

41Then shall he say also unto them on the left hand, Depart from me, ye cursed, into everlasting fire, prepared for the devil and his angels: 42For I was an hungred, andye gave me no meat: I was thirsty, and ye gave me no drink: 43I was a stranger, andye took me not in: naked, and ye clothed me not: sick, and in prison, and ye visited me not. 44Then shall they also answer him, saying, Lord, when saw we thee an hungred, or athirst, or a stranger, or naked, or sick, or in prison, and did not minister unto thee? 45Then shall he answer them, saying, Verily I say unto you, Inasmuch as ye did it not to one of the least of these, ye did it not to me. 46And these shall go away into everlasting punishment: but the righteous into life eternal. 

The difference between the sheep and the goats is therefore what they DO. The sheep end up on the right side, and they are the ones that have done something good (righteousness), and the goats end up on the left side, and they are the ones that have neglected to do something good. They have NOT shown compassion and mercy. Lack of fruit can hinder us from entering the kingdom of God. We can read this in John 15 where the branches are cut off and thrown in the fire due to lack of fruit. We are not  saved by merely believing in a “package”. We could compare with the angels in the beginning of the creation. I don’t believe they had a problem to “believe in God”, or to accept him as their Creator. Still, we can read that 1/3 of them fell when they followed Lucifer on his wicked ways. It was once again what they DID which affected the continuation of the story – in the future they will be thrown in the lake of fire which was prepared for them from the beginning of the world, due to their deeds.

The other parables in Matthew 25 are the well known parables of the ten virgins and the one about the talents. All the ten virgins “believed” in the bride groom and waited for his arrival. What they DID and DIDN’T DO made all the difference for what happened next. They all had lamps, but half of the girls had chosen to not bring any extra oil even though this might be needed. We can see that it probably concerned spare oil since the foolish girls said the lamps are “gone out”. This means the lamps had previously given light, but they did not endure to the end due to lack of oil. We are told by Jesus that we must endure to the end to be saved! The wise girls had chosen to bring some spare oil with them which was a good choice. Our choices make the difference! Also the parable with the Talents shows that our choices and our actions affect the outcome of things, and also here we can see that it concerns eternal life (with various rewards) or eternal damnation.

I know that I write a lot about repentance and righteousness in my blog, and that is because these topics are neither that common, nor popular, despite that they are very important subjects because they concern our SOULS. The devil’s only goal is to make us SIN so that we won’t be able to enter God’s kingdom. He tempts us and tries to provide us with excuses to sin. I believe the devil wants to reassure us that we can be saved by faith alone with no deeds, and that sin will not separate us from God. Wouldn’t it be horrible if he managed to deceive us into thinking “What a relief that God loves me just the way I am, and that he views me as righteous despite that I live unrighteously at times, and that it’s enough to BELIEVE in him to be saved” IF this is not true? Just imagine if we on Judgment Day would have to say…“Oops!”

1 Peter 4:18 And if the righteous scarcely be saved, where shall the ungodly and the sinner appear?

Enda skillnaden mellan fåren och getterna i Liknelsen är vad de GJORDE och INTE GJORDE

Jesus säger i Jn 5:29 att vid vid uppståndelsen som kommer de som gjort det goda att komma till livets uppståndelse och de som gjort det onda till domens uppståndelse. Jakob, Paulus, Johannes och Petrus säger samma sak:

Joh. 5:28 Förundren eder icke över detta. Ty den stund kommer, då alla som äro i gravarna skola höra hans röst 29 och gå ut ur dem: de som hava GJORT vad gott är skola uppstå till LIV, och de som hava GJORT vad ont är skola uppstå till DOM.

Jak. 2:13 Ty domen skall utan barmhärtighet drabba den som icke har visat barmhärtighet; barmhärtighet åter kan frimodigt träda fram inför domen.

Rom 8:13. Ty om ni LEVER EFTER KÖTTET, så skall ni DÖ, men om ni dödar kroppens gärningar genom Anden, så skall ni LEVA.

John 14:23. Jesus svarade och sade till honom: Om någon älskar mig, skall han hålla mitt ord. Och min Fader skall älska honom, och vi skall komma till honom och ta vår boning hos honom. 24. Men den som inte älskar mig, han håller inte mina ord. Och det ord ni hör är inte mitt, utan Faderns, som har sänt mig.

1 Pet 2:11 Mina älskade, jag förmanar er såsom gäster och främlingar, att ni aktar er för de köttsliga begärelserna, som strider mot SJÄLEN.

Vad vi GÖR påverkar alltså om vi kommer till Guds rike eller ej (även om vi förstås måste tro på att Jesus är Gud i köttslig form som dött som ett syndoffer för oss och renat oss med sitt blod). Hela Bibeln är överfull av uppmaningar att vi måste GÖRA saker för att bli frälsta (inte förlora salt, gå igenom den trånga porten, hålla ut till änden, bära vårt kors dagligen, etc) och detta kan vara förbluffade för oss eftersom vi under en lång tid i Sverige varit influerade av Martin Luther som inte var särskilt förtjust i Jakobsbrevet (enligt hans egna ord) eftersom Jakobsbrevet lär saker såsom:

Jak. 2:20 Men vill du inte inse, du tanklösa människa, att tron utan gärningar är död? 21 Blev inte vår fader Abraham erkänd som rättfärdig genom GÄRNINGAR, när han bar fram sin son Isak på altaret?

Martin Luther myntade ju begreppet “frälst av tro allena” trots att Bibeln säger att vi INTE är frälsta av tro allena. Vi har också fått för oss att om vi rör minsta finger för att försöka frälsa oss själva så är det “gärningslära” som vore den värsta teologiska tabben (och synden) under solen. Självklart kan vi inte frälsa oss själva eftersom vi alla är i behov av att bli renade i Jesu blod, och vi kan inte heller förtjäna frälsning av något som vi gör ELLER tror, men det finns ändå VILLKOR för frälsningen och det är att vi tror, omvänder oss och LYDER Gud. Alltså något som vi GÖR. Matteus 25 innehåller tre liknelser som alla har poängen att vad vi GÖR påverkar vår slutdestination – himmel eller helvete. Detta sägs vara en irrlära i våra kyrkor idag men Bibeln håller inte med. Läs liknelsen om fåren och getterna. Både får och getter trodde på den som de samtalade med – Guds son – och även DEMONER accepterar att Jesus är Guds son och bekänner det till och med högt! Det räddar dem inte, vilket var Jakobs poäng. Tro utan gärningar är död.

Människosonens dom

Matt 25:31 När Människosonen kommer i sin härlighet och alla änglar med honom, då skall han sätta sig på sin härlighets tron. 32 Och alla folk skall samlas inför honom, och han skall skilja dem från varandra, som en herde skiljer fåren från getterna. 33 Och fåren skall han ställa på sin högra sida och getterna på den vänstra. 34 Då skall konungen säga till dem som står på hans högra sida: Kom, ni min Faders välsignade, och ta i besittning det rike som stått färdigt åt er från världens begynnelse. 35 Ty jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var främling och ni tog emot mig. 36 Jag var naken och ni klädde mig. Jag var sjuk och ni besökte mig. Jag var i fängelse och ni kom till mig. 37 Då skall de rättfärdiga svara honom: Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig att äta, eller törstig och gav dig att dricka? 38 Och när såg vi dig vara främling och tog emot dig eller naken och klädde dig? 39 Och när såg vi dig sjuk eller i fängelse och kom till dig? 40 Då skall konungen svara dem: Amen säger jag er: Allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort mot mig.

41 Sedan skall han säga till dem som står på den vänstra sidan: Gå bort ifrån mig, ni förbannade, till den eviga elden som är beredd åt djävulen och hans änglar. 42 Ty jag var hungrig och ni gav mig inte att äta. Jag var törstig och ni gav mig inte att dricka. 43 Jag var främling och ni tog inte emot mig, naken och ni klädde mig inte, sjuk och i fängelse och ni besökte mig inte. 44 Då skall de svara: Herre, när såg vi dig hungrig eller törstig eller som främling eller naken eller sjuk eller i fängelse och tjänade dig inte? 45 Då skall han svara dem: Amen säger jag er: Allt vad ni inte har gjort för en av dessa minsta, det har ni inte heller gjort för mig. 46 Och dessa skall gå bort till evigt straff, men de rättfärdiga till evigt liv.”

Skillnaden mellan fåren och getterna är alltså vad de GÖR. Fåren hamnar på den högra sidan och det är de som GJORT något bra (rättfärdighet), och getterna hamnar på den vänstra sidan och det är de som INTE GJORT något bra. De har INTE visat barmhärtighet. Brist på frukt kan alltså förhindra oss att komma in i Guds rike. Det kan vi även läsa i Joh. 15, där grenarna huggs av och kastas i elden pga brist på frukt. Vi är inte frälsta genom  att tro på ett färdigt “paket” och inget mer. Egentligen kan vi jämföra med änglarna i begynnelsen. Jag tror inte att de hade några problem med att “tro på Gud”, och att se honom som den skapare som han är. Ändå kan vi läsa att 1/3 av dem föll när de följde Lucifer i hans spår. Det var återigen vad de GJORDE som påverkade utvecklingen av historien – de kommer ju i framtiden att kastas i den eviga elden som förberetts åt dem pga det som de valt att göra.

De andra liknelserna i Matteus 25 är de välkända liknelserna om de Tio jungfrurna och den om Talenterna. Alla tio jungfrurna “trodde” på brudgummen och väntade på hans återkomst. Vad de GJORDE och INTE GJORDE är vad som sedan påverkade förloppet. Alla väntade på brudgummen och visste att han skulle komma och alla hade lampor. Men hälften av tjejerna hade valt att inte ta med någon extra olja till dem trots att det kanske skulle behövas. Vi kan se att det förmodligen handlade om reservolja eftersom de oförståndiga tjejerna menade att lamporna ju “slocknar” för dem, vilket betyder att det åtminstone fanns olja i lamporna från början. De hade alltså en gång varit tända, men lamporna HÖLL INTE UT TILL SLUTET. Vi är tillsagda av Jesus att vi måste hålla ut till änden för att bli frälsta. De förståndiga tjejerna hade valt att ta med extra olja, och det var ett bra val. Våra val spelar roll! Likaså visar liknelsen om Talenterna att våra val och vårt agerande påverkar utgången, och det handlar även här om evigt liv (med tillhörande belöningar) eller evig förtappelse.

Jag vet att jag skriver mycket om omvändelse och rättfärdighet på min blogg, men det är för att det känns som det är ämnen som inte är särskilt vanliga eller populära, trots att det är så viktiga ämnen eftersom SJÄLEN är i fara. Djävulens enda mål är att få oss att SYNDA så att vi INTE kommer in i Guds rike. Han FRESTAR oss och försöker ge oss URSÄKTER för att synda. Jag tror att djävulen gärna vill invagga oss i tron att det räcker med att tro för att bli frälst UTAN gärningar (frukt) och att synd inte separerar oss från Gud. Vore det inte fruktansvärt om han fick oss att tro “Vad skönt att Gud älskar mig precis som jag är, och att han ser mig som rättfärdig trots att jag lever i orättfärdighet, och att det räcker med att TRO på honom för att bli frälst” OM detta inte är sant? Tänk att på domedagen behöva säga…”Oops!”

1 Peter 4:18 Och om den rättfärdige med knapp nöd bliver frälst, hur ska det då gå den ogudaktige och syndaren?

Att frukta Gud är någonting positivt

Därför, mina älskade, såsom I alltid förut haven varit lydiga, så mån I också nu med FRUKTAN OCH BÄVAN arbeta på eder frälsning, och det icke allenast såsom I gjorden, då jag var närvarande, utan ännu mycket mer nu, då jag är frånvarande Fil. 2:12

Fruktan = phobos på grekiska

Det är skillnad på fruktan och fruktan beroende på vad vi vill säga med just det ordet. Att känna fruktan för “vad folk ska säga” är inte alltid så bra, men att känna fruktan inför GUD är något helt annat och något som är till vår fördel. Det betyder inte att vi ständigt ska gå runt och oroa oss för vardagliga saker, eftersom vi också är tillsagda att INTE känna någon oro eller fruktan. Vi ska ha tillit till Gud och vad han förmår göra. Dessa verser kanske känns igen när det handlar om att INTE känna fruktan:

Rom. 8:15 I haven ju icke fått en träldomens ande, så att I åter skullen känna fruktan; I haven fått en barnaskapets ande, i vilken vi ropa: »Abba! Fader!»

Rom. 13:3 Ty de som hava väldet äro till skräck, icke för dem som göra vad gott är, utan för dem som göra vad ont är. Vill du vara utan fruktan för överheten, så gör vad gott är; du skall då bliva prisad av den,

1 Korinthierbrevet 16:10 Men när Timoteus kommer, så sen till, att han utan fruktan må kunna vistas hos eder. Han utför ju Herrens verk, han såväl som jag;

1 Pet. 3:13 Och vem är den som kan göra eder något ont, om I nitälsken för det som är gott? 14Skullen I än få lida för rättfärdighets skull, så ären I dock saliga. »Hysen ingen fruktan för dem, och låten eder icke förskräckas; 15nej, Herren, Kristus, skolen I hålla helig i edra hjärtan.» Och I skolen alltid vara redo att svara var och en som av eder begär skäl för det hopp som är i eder, dock med saktmod och i fruktan

1 John 4:18 Räddhåga finnes icke i kärleken, utan fullkomlig kärlek driver ut räddhågan, ty i räddhågan ligger tanke på straff, och den som rädes är icke fullkomnad i kärleken.

Det handlar alltså om att förlita sig på Gud. Känner vi fruktan och tveksamheter över om Gud kan höra våra böner, om han kan besvara dem, om han har fullständig kontroll och om han kan hjälpa oss i utsatta situationer, så är detta inte någonting positivt. Vi är uppmuntrade att INTE känna en sådan fruktan. Men NT talar bra mycket mer om att vi BÖR känna fruktan! Fruktan kan leda till att vi ger Gud mer uppmärksamhet och att vi får mer iver i vårt böneliv. Fruktan kan också leda oss till att göra allt vi kan för att undvika synd, eftersom vi inser vilka konsekvenser det innebär att inte leva i rättfärdighet. Fruktan för död och straff kan vara av godo, men vi bör ha en “sund” fruktan och inte låta den förlama oss. Så en sund fruktan och respekt för Gud är receptet, samtidigt som vi också ska ha tillit till honom och inse att ALLT är möjligt i den Helige Andes kraft. Gud vill inte stjälpa oss utan HJÄLPA oss. Han har gett oss en enastående resurs i den Heliga Ande som vill och kan vägleda oss rätt. Tack vare fruktan för Gud så kan vi lägga ner en helt annan kraft på andra människors frälsning, liksom vår egen.

Apg 2:41 De som då togo emot hans ort läto döpa sig; och så ökades församlingen på den dagen med vid pass tre tusen personer. 42Och dessa höllo fast vid apostlarnas undervisning och brödragemenskapen, vid brödsbrytelsen och bönerna. 43Och FRUKTAN kom över var och en; och många under och tecken gjordes genom apostlarna.

Apg 5:3 Då sade Petrus: »Ananias, varför har Satan fått uppfylla ditt hjärta, så att du har velat bedraga den helige Ande och taga undan något av betalningen för jordstycket? 4Detta var ju din egendom, medan du hade det kvar; och när det var sålt, voro ju penningarna i din makt. Huru kunde du få något sådant i sinnet? Du har ljugit, icke för människor, utan för Gud.»  5När Ananias hörde dessa ord, föll han ned och gav upp andan. Och stor fruktan kom över alla som hörde detta.

Apg 9:31 Så hade nu församlingen frid i hela Judeen och Galileen och Samarien; och den blev uppbyggd och vandrade i Herrens fruktan och växte till genom den helige Andes tröst och förmaning.

Apg 19:16 Och mannen som var besatt av den onde anden störtade sig på dem och övermannade både den ene och den andre; han betedde sig så våldsamt mot dem, att de måste fly ut ur huset, nakna och sargade. 17Och detta blev bekant för alla Efesus’ invånare, både judar och greker, och fruktan föll över dem alla, och Herren Jesu namn blev storligen prisat. 18Och många av dem som hade kommit till tro trädde fram och bekände sin synd och omtalade vad de hade gjort.

Rom 3:16 Förödelse och elände är på deras vägar,17och fridens väg känna de icke.  18Guds fruktan är icke för deras ögon.»

1 Korinthierbrevet 2:3 Och jag uppträdde hos eder i svaghet och med fruktan och mycken bävan.

2 Korinthierbrevet 7:1 Då vi nu hava dessa löften, mina älskade, så låtom oss rena oss från allt som befläckar vare sig kött eller ande, i det vi fullborda vår helgelse i Guds fruktan.

2 Korinthierbrevet 7:11 Se, just detta, att I bleven bedrövade efter Guds sinne, huru mycket nit har det icke framkallat hos eder, ja, huru många ursäkter, huru stor förtrytelse, huru mycken fruktan, huru mycken längtan, huru mycken iver, huru många bestraffningar! På allt sätt haven I bevisat att I viljen vara rena i den sak det här gäller. —

2 Korinthierbrevet 7:15 Och hans hjärta överflödar ännu mer av kärlek till eder, då han nu påminner sig allas eder lydnad, huru I villigt togen emot honom, med fruktan och bävan.

Efesierbrevet 5:21 Underordnen eder varandra i Kristi fruktan.

1 Timotheosbrevet 5:20 Men begår någon en synd, så skall du inför alla förehålla honom den, så att också de andra känna fruktan.

Hebr. 2:14 Då nu barnen hade blivit delaktiga av kött och blod, blev ock han på ett liknande sätt delaktig därav, för att han genom sin död skulle göra dens makt om intet, som hade döden i sitt våld, det är djävulen, 15och göra alla dem fria, som av fruktan för döden hela sitt liv igenom hade varit hemfallna till träldom. 16Ty det är ju icke änglar som han tager sig an; det är Abrahams säd som han tager sig an.

1 Petrusbrevet 1:17 Och om I såsom Fader åkallen honom som utan anseende till personen dömer var och en efter hans gärningar, så vandren ock i fruktan under denna edert främlingsskaps tid.

1 Petrusbrevet 3:2 när de skåda den rena vandel som I fören i fruktan.

1 Petrusbrevet 3:15 nej, Herren, Kristus, skolen I hålla helig i edra hjärtan.» Och I skolen alltid vara redo att svara var och en som av eder begär skäl för det hopp som är i eder, dock med saktmod och i fruktan

Judasbrevet 1:23 och frälsa dem genom att rycka dem ur elden; mot de andra mån I också vara barmhärtiga, dock med fruktan, så att I avskyn till och med deras livklädnad, den av köttet befläckade.

Fruktan även inför andra än Gud

Rom. 13:7 Så given åt alla vad I ären dem skyldiga; skatt åt den som skatt tillkommer, tull åt den som tull tillkommer, fruktan åt den som fruktan tillkommer, heder åt den som heder tillkommer.

Efesierbrevet 6:5 I tjänare, varen edra jordiska herrar lydiga, med fruktan och bävan, av uppriktigt hjärta, såsom gällde det Kristus;

1 Petrusbrevet 2:18 I tjänare, underordnen eder edra herrar med all fruktan, icke allenast de goda och milda, utan också de obilliga.

Psalmer och Ordspråk

Psaltaren 2:11 Tjänen HERREN med fruktan, och fröjden eder med bävan.

Psaltaren 19:10 HERRENS fruktan är ren och består evinnerligen; HERRENS rätter äro sanning, allasammans rättfärdiga.

Psaltaren 34:12 Kommen, barn, hören mig; jag skall lära eder HERRENS fruktan.

Psaltaren 36:2I mitt hjärta betänker jag vad synden säger till den ogudaktige, till den för vilkens ögon Guds fruktan ej finnes.

Psaltaren 56:4 Men när fruktan kommer över mig, sätter jag min förtröstan på dig.

Psaltaren 111:10 HERRENS fruktan är vishetens begynnelse, ett gott förstånd få alla de som göra därefter. Hans lov förbliver evinnerligen.

Psaltaren 119:38 Uppfyll på din tjänare ditt tal, ty det leder till din fruktan.

Psaltaren 119:120 Av fruktan för dig ryser mitt kött, och jag rädes för dina domar.

Ordspråksboken 1:7 HERRENS fruktan är begynnelsen till kunskap; vishet och tuktan föraktas av oförnuftiga.

Ordspråksboken 1:29 Därför att de hatade kunskap och icke funno behag i HERRENS fruktan,

Ordspråksboken 2:5 då skall du förstå HERRENS fruktan, och Guds kunskap skall du då finna.

Ordspråksboken 9:10 HERRENS fruktan är vishetens begynnelse, och att känna den Helige är förstånd.)

Ordspråksboken 10:27 HERRENS fruktan förlänger livet men de ogudaktigas år varda förkortade.

Ordspråksboken 14:27 I HERRENS fruktan är en livets källa genom dem undviker man dödens snaror

Ordspråksboken 15:16 Bättre är något litet med HERRENS fruktan än en stor skatt med oro.

Ordspråksboken 15:33 HERRENS fruktan är en tuktan till vishet, och ödmjukhet går före ära.

Ordspråksboken 16:6 Genom barmhärtighet och trofasthet försonas missgärning, och genom HERRENS fruktan undflyr man det onda.

Ordspråksboken 19:23 HERRENS fruktan för till liv; så får man vila mätt och hemsökes icke av något ont.

Ordspråksboken 22:4 Ödmjukhet har sin lön i HERRENS fruktan, i rikedom, ära och liv.

Ordspråksboken 23:17 Låt icke ditt hjärta avundas syndare, men nitälska för HERRENS fruktan beständigt.

Are DINOSAURS mentioned in the BIBLE, like in the Book of Job?

If the BOOK OF JOB doesn’t describe dinosaurs, what animals are being referred to?

Not all animals are mentioned by name in the Bible (cats, tigers, elephants, etc), but if God created the dinosaurs on Day six of the creation week, it’s possible that hey might be mentioned somewhere in the Bible and I believe this is also the case. However, “dinosaur” is a modern word invented by Sir Richard Owen in 1841 inspired by a Greek word meaning “terrible lizard”, and the word Behemoth is literally a plural form of a Hebrew word meaning “beast”. If the below is NOT a dinosaur, what is it?

Job 40:15Behold now behemoth, which I made with thee; he eateth grass as an ox. 16Lo now, his strength is in his loins, and his force is in  the navel of his belly. 17He moveth his tail like a cedar: the sinews of his stones are wrapped together18His bones are as strong pieces of brass; his bones are like bars of iron. 19He is the chief of the ways of God: he that made him can make his sword to approach unto him. 20Surely the mountains bring him forth food, where all the beasts of the field play. 21He lieth under the shady trees, in the covert of the reed, and fens. 22The shady trees cover him with their shadow; the willows of the brook compass him about. 23Behold, he drinketh up a river, and hasteth not: he trusteth that he can draw up Jordan into his mouth. 24He taketh it with his eyes: his nose pierceth through snares.

Elephant and hippopotamus are sometimes suggested as candidates for the Behemot, but they have ridiculously small tails, and far from having tails “like a cedar”. They don’t move their tails like a cedar tree either. We can read that this creature is “the chief” of the ways of God, so this would exclude at least the hippopotamus, which isn’t the greatest of all animals, but neither does the rest of the description sound like an elephant. Leviathan is another unknown creature, and it sounds a bit like a dragon considering that it’s large and a fire-breathing animal. Many of the dragons that we can read about in fairy tales are fire-breathing and they do look like certain dinosaurs. What other type of animal could cause smoke and fire coming out of his nose or mouth? In the below description we can read about an animal that seems to be totally impossible to catch and subdue. Filling his skin with barbed irons is impossible, likely due to the hard skin surface and his scales. You can’t use a spear against his head, and just the sight of him can make a person tremble. His teeth are terrible, and swords, spears and arrows cannot touch him. The sight of a spear just makes him laugh, and for him iron is as straw. He can look at all HIGH things, etc. Interestingly, the “dinosaur” in the story of “Beowulf” had to be killed by using a spear through the stomach – the only place on a dinosaur which is soft enough. But how do you thrust a spear into the stomach of a large dinosaur without getting killed? The hero hid himself in a large hole he had dug in the ground, which he covered with material heavy enough to hold the weight of this particular dinosaur – but still with the possibility to stick a spear through it and reach the stomach of the dinosaur. Meat was placed on top of the trap to lure the dinosaur to come.

Job 41 1Canst thou draw out leviathan with an hook? or his tongue with a cord which thou lettest down? 2Canst thou put an hook into his nose? or bore his jaw through with a thorn? 3Will he make many supplications unto thee? will he speak soft words unto thee? 4Will he make a covenant with thee? wilt thou take him for a servant for ever? 5Wilt thou play with him as with a bird? or wilt thou bind him for thy maidens? 6Shall the companions make a banquet of him? shall they part him among the merchants? 7Canst thou fill his skin with barbed irons? or his head with fish spears? 8Lay thine hand upon him, remember the battle, do no more9Behold, the hope of him is in vain: shall not one be cast down even at the sight of him? 10None is so fierce that dare stir him up: who then is able to stand before me? 11Who hath prevented me, that I should repay him? whatsoever is under the whole heaven is mine. 12I will not conceal his parts, nor his power, nor his comely proportion. 13Who can discover the face of his garment? or who can come to him with his double bridle? 14Who can open the doors of his face? his teeth are terrible round about15His scales are his pride, shut up together as with a close seal. 16One is so near to another, that no air can come between them. 17They are joined one to another, they stick together, that they cannot be sundered. 18By his neesings a light doth shine, and his eyes are like the eyelids of the morning. 19Out of his mouth go burning lamps, and sparks of fire leap out. 20Out of his nostrils goeth smoke, as out of a seething pot or caldron. 21His breath kindleth coals, and a flame goeth out of his mouth. 22In his neck remaineth strength, and sorrow is turned into joy before him. 23The flakes of his flesh are joined together: they are firm in themselves; they cannot be moved. 24His heart is as firm as a stone; yea, as hard as a piece of the nether millstone. 25When he raiseth up himself, the mighty are afraid: by reason of breakings they purify themselves. 26The sword of him that layeth at him cannot hold: the spear, the dart, nor the habergeon. 27He esteemeth iron as straw, and brass as rotten wood. 28The arrow cannot make him flee: slingstones are turned with him into stubble. 29Darts are counted as stubble: he laugheth at the shaking of a spear. 30Sharp stones are under him: he spreadeth sharp pointed things upon the mire. 31He maketh the deep to boil like a pot: he maketh the sea like a pot of ointment32He maketh a path to shine after him; one would think the deep to be hoary. 33Upon earth there is not his like, who is made without fear. 34He beholdeth all high things: he is a king over all the children of pride.

If God created the land animals, including dinosaurs, on Day six, there should be stories of dinosaurs in the folklore of many nations because people after the Flood would have co-existed with them, and there are many such stories from all over the world. One of the oldest is of Gilgamesh – a hero of an ancient Babylonian epic who killed a huge reptile-like creature in a cedar forest. The early Britons tell us about reptilian monsters, one of which killed and devoured King Morvidus of Wales, c. 336BC. Another monarch, King Peredur, managed to slay his monster at a place called Llyn Llion, in Wales. The epic Anglo-Saxon poem Beowulf mentions how Beowulf (c. AD 495-583) of Denmark killed a monster named Grendel and its supposed mother. The description of the monster is that he had been known for 12 years, he was bipedal, and he had two small forelimbs – one of which Beowulf tore off. His skin was impervious to swordblows. Other well-known dragon stories include Siegfried of the ancient Teutons (possibly the same person as Sigurd of Old Norse who slew a monster named Fafnir),Tristan, King Arthur, and Sir Lancelot, of Britain, and St George (Örjan in Swedish) who became the patron saint of England.

Brass engravings dating from the 1400s at Carlisle Cathedral in Britain depict creatures that any 21st century child would instantly recognize as dinosaurs, along with depictions of various fish, a dog, apig, a bird and other familiar animals. How could the person engraving those depictions have known what dinosaurs looked like, given that he/she lived over three centuries before the fossil bones of such creatures were systematically dug up, described and named?

If the Bible is correct, dinosaur fossils would be expected to appear suddenly in the fossil record, i e, without ancestors and intermediate forms., and this is what is observed. We can also see in the fossil record that some dinosaurs have died from cancerous tumours, and others that were cannibalized. Did the dinosaurs die such a terrible death in a “very good” world before Adam sinned? That couldn’t have been the case because there was no cancer in the pre-Fall world. Death is an enemy that must be conquered according to the Bible, and God would never have caused an enemy to roam around on earth for no reason at all. AFTER the fall on the other hand, death became a necessary outcome because the wages of sin is death. This means that dinosaurs must have been alive after the fall of Adam and he lived rather recently. Land animals were created on Day 6th just like man, and according to calculations of the genealogies, Adam was created about 6,000 years ago. Dinosaurs must have been onboard the Ark, but naturally Noah wouldn’t have to select large kinds of dinosaurs but juveniles. Since then, many creatures have gone extinct, not just dinosaurs,

Some dinosaur fossils are not completely mineralized. In fact, dinosaur bones with blood cells, hemoglobin and soft tissue such as blood vessels have been found! This is a problem for evolutionists, because how could such bones possibly be 65 million years old as they believe they are? Dr Mary Schweitzer is one of the researchers involved in the discovery of dinosaur blood cells, and she said: “If you take a blood sample, and you stick it on a shelf, you have nothing recognizable in about a week. So why would there be anything left in dinosaurs?” But so entrenched is the evolutionary paradigm in the scientific community, that it soon became known that Dr Schweitzer was having a hard time trying to get her results published in scientific journals. “I had one reviewer tell me that he didn’t care what the data said, he knew that what I was finding wasn’t possible” says Schweitzer. “I wrote back and said, ‘Well, what data would convince you?’ And he said, ‘None’.” Schweitzer recounts how she noticed that a T. rex skeleton (from Hell Creek, Montana) had a distinctly cadaverous odour. When she mentioned this to long-time paleontologist Jack Horner), he said “Oh yeah, all Hell Creek bones smell”. So ingrained is the notion among paleontologists that dinosaur bones must be millions of years old that the “smell of death” didn’t even register with them, despite the evidence being right under their noses. We are indoctrinated from early age to believe that life on earth must be millions of years old, and it’s sometimes difficult to reconsider this view.

Read more on www.creation.com

If thy hand or thy foot offend thee, cut them off (Matt. 18:8)

Did Jesus exaggerate when he asked us to cut off body parts which cause us to sin? 

Jesus wasn’t joking in the below listed verses in Matt. 18:1-9. One could say he was using a “hyperbole” (Greek hyperbole “exaggeration”) which means to exaggerate to create emphasis or effect as a rhetorical device or figure of speech, or one could also suggest he meant exactly what he said.

Matt 18:1 1At the same time came the disciples unto Jesus, saying, Who is the greatest in the kingdom of heaven? 2And Jesus called a little child unto him, and set him in the midst of them, 3And said, Verily I say unto you, Except ye be converted, and become as little children, ye shall not enter into the kingdom of heaven. 4Whosoever therefore shall humble himself as this little child, the same is greatest in the kingdom of heaven. 5And whoso shall receive one such little child in my name receiveth me. 6But whoso shall offend one of these little ones which believe in me, it were better for him that a millstone were hanged about his neck, and that he were drowned in the depth of the sea. 7Woe unto the world because of offences! for it must needs be that offences come; but woe to that man by whom the offence cometh! 8Wherefore if thy hand or thy foot offend thee, cut them off, and cast them from thee: it is better for thee to enter into life halt or maimed, rather than having two hands or two feet to be cast into everlasting fire. 9And if thine eye offend thee, pluck it out, and cast it from thee: it is better for thee to enter into life with one eye, rather than having two eyes to be cast into hell fire.

Mark 9:42–48 describes Jesus’ words in a similar way, and Gehenna is described “Where their worm dieth not, and the fire is not quenched”.

Jesus speaks to his own believing disciples. He doesn’t say that sinning results in reduced gifts in heaven but rather that we are risking to end up in hell which is rather serious. Maybe we prefer a Jesus who turns a blind eye to our sins, but this only works IF we repent from them (and thereafter live in righteousness). Only then are the past sins removed. It’s amazing that God has arranged so that we can be completely cleansed from our sins and get access to his Kingdom! Jesus went through a lot of suffering to make this possible. So, does Jesus suggest that we should cut off body parts if they make us sin? Yes, I believe he does, but think about it…When we stand there ready to chop off a hand with an ax, wouldn’t we rather CONFESS our sins, REPENT and avoid sinning?! Wouldn’t that be a much better alternative? This is an offer provided to us by Jesus. John says:

1 John 1:9 If we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins, and to cleanse us from all unrighteousness.

Now, THAT is a much better alternative and it doesn’t contradict what Jesus says in Matt 18:8. Note that Jesus doesn’t say “If you have sinned you must as a punishment cut off that body part that made you sin”. We shouldn’t think that Jesus wants us to cut off body parts when we have sinned because that is not what he is saying. That wouldn’t make the sin be undone. He rather means that there are no acceptable excuses to sin IN THE FUTURE. Whether we are talking about kleptomania, mythomania, pyromania, gluttony, fraud, adultery, outlived homosexuality or alcoholism, there are no valid excuses to continue with those sins, and we can’t blame our sins on anyone or anything. We can never excuse our sins with “I’m born this way” or that we don’t have a choice because we just obeyed our bodies. Paul says:

1 Kor 9:27 But I keep under my body, and bring it into subjection: lest that by any means, when I have preached to others, I myself should be a castaway.

Who in their right mind would say “I know I could confess my sins and repent and I would be cleansed from all my sins BUT I prefer to chop my hands off to make absolutely sure I won’t sin with them again”? That would be rather foolish. It’s not certain that it will always be easy to avoid living in the flesh, but all things are possible for Jesus. Without the aid from the Holy Spirit it might be difficult to bring our bodies into subjection, but if we let ourselves be guided by Him we can make it. Prayers, fasting, persistence and support from other christians might very well be needed.

Matt 5:27 Ye have heard that it was said by them of old time, Thou shalt not commit adultery: 28But I say unto you, That whosoever looketh on a woman to lust after her hath committed adultery with her already in his heart. 29And if thy right eye offend thee, pluck it out, and cast it from thee: for it is profitable for thee that one of thy members should perish, and not that thy whole body should be cast into hell. 30And if thy right hand offend thee, cut it off, and cast it from thee: for it is profitable for thee that one of thy members should perish, and not that thy whole body should be cast into hell.

Notice that it’s a sin “to lust” after a woman. It’s not a sin to accidentally meet a woman and find her amazingly attractive, and you might be forced to be around pretty girls on a daily basis at work or somewhere else. It’s a sin to look at a woman in reality or on pictures/films with the aim “to lust”, and it’s a sin to intentionally seek situations that can make you be tempted and which can lead to sin. Even if we avoid clear traps and tempting situations, Satan might still present them to us. We can’t escape from living in this world. A tempting thought doesn’t have to be a sin in itself. Jesus was tempted by the devil in the desert and I’m sure he desired to get something to eat and had such pictures in his head when the devil brought up the topic. It would have been a sin for Jesus to eat during a time when eating was not allowed, but despite the tempting thought he still chose to not give in for it and sin. God sees our hearts and he knows very well what we do or don’t do to avoid tempting situations, and also what we do to get out of difficult situations that we are already in and which we never even asked for.  God doesn’t ask for the impossible.

Om din hand eller din fot förleder dig till synd så hugg av den och kasta den ifrån dig (Matt 18:8)

Om din hand eller din fot förleder dig till synd, så HUGG AV DEN och kasta den ifrån dig. Det är bättre för dig att gå in i livet stympad eller halt än att ha båda händerna och båda fötterna i behåll och kastas i den eviga elden

Överdrev Jesus när han bad oss att hugga av kroppsdelar om de förleder oss till synd?

Jesus skojade absolut inte, men visst skulle kunna säga att Jesus beskrivning i ovan vers är en “hyperbol”, (grek. hyperbole) som betyder att en medveten och demonstrativ överdrift används för att få fram en poäng. Hyperboler kan användas i både förstorande eller förminskande sammanhang. Man skulle också kunna säga att Jesus menade precis det han sade.

Matt 18:1 I samma ögonblick kom lärjungarna fram till Jesus och frågade: “Vem är störst i himmelriket?” 2 Då kallade han till sig ett barn och ställde det mitt ibland dem 3 och sade: “Amen säger jag er: Om ni inte omvänder er och blir som barn, kommer ni inte in i himmelriket. 4 Den som ödmjukar sig som detta barn, han är den störste i himmelriket. 5 Och den som tar emot ett sådant barn i mitt namn, han tar emot mig.6 Men den som förleder en av dessa små som tror på mig, för honom vore det bättre att en kvarnsten hängdes om hans hals och han sänktes i havets djup. 7 Ve över världen som förför. Förförelser måste komma, men ve den människa genom vilken förförelsen kommer. 8 Om din hand eller din fot förleder dig till synd, så hugg av den och kasta den ifrån dig. Det är bättre för dig att gå in i livet stympad eller halt än att ha båda händerna och båda fötterna i behåll och kastas i den eviga elden. 9 Och om ditt öga förleder dig till synd, så riv ut det och kasta det ifrån dig. Det är bättre för dig att gå in i livet med ett öga än att ha båda ögonen i behåll och kastas i det brinnande Gehenna. 10 Se till att ni inte föraktar någon enda av dessa små.

Markus 9:42–48 beskriver Jesus ord likartat, och Gehenna beskrivs “där deras mask inte dör och elden inte släcks”.

Jesus talar med sina egna troende lärljungar när han säger detta. Han säger inte att synd innebär reducerade gåvor i himlen, utan snarare att vi riskerar att hamna i HELVETET. Vi kanske föredrar en Jesus som ser mellan fingrarna på vår synd, men det fungerar bara OM vi omvänt oss och sedan lever i rättfärdighet. Endast då kan synden raderas. Det är fantastiskt att Gud gjorde det möjligt för oss att bli helt renade från vår synd och få tillgång till hans rike! Skulle alltså Jesus mena att vi måste hugga av oss kroppsdelar om de får oss att synda? Ja, jag tror det, men tänk efter…När vi står där med yxan lyft och beredda att hugga av oss en hand, kommer vi då inte på tanken att i stället för att stympa oss hellre ÅNGRA vår synd och OMVÄNDA oss och SLUTA synda? Det måste väl ändå vara ett bättre alternativ? Detta är ju också ett erbjudande vi har ifrån Jesus och ett alternativ som vi kan välja.  Det är ju bara om vi INTE vill sluta synda som Jesus föreslår alternativet med att hugga av oss kroppsdelar, och förmodligen så vet han mycket väl att ytterst få personer skulle välja det alternativet. Vem som helst skulle föredra alternativet omvändelse, men problemet är förstås att många kristna är övertygade om att de inte ens behöver välja något av dessa två alternativ för de tror att Jesus accepterar dem ändå. Johannes säger:

1 John 1:9 Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet.

Detta är ju helt klart ett bättre alternativ, och det motsäger inte Jesus ord i Matt. 18:8. Notera att Jesus INTE säger “Om ni syndat måste ni som ett straff hugga av er den kroppsdel som fått er att synda”. Vi ska alltså inte tro att Jesus vill att vi hugger av oss kroppsdelar när vi insett att vi syndat för det är INTE vad han säger. Det skulle ju inte få synden att bli ogjord! Han menar att det inte finns någon godtagbar ursäkt för att synda i FRAMTIDEN. Oavsett om det gäller kleptomani, mytomani, pyromani, frosseri, bedrageri, otrohet, utlevd homosexualitet eller alkoholism, så finns det ingen ursäkt för att fortsätta med dessa synder och vi kan inte skylla på någonting. Vi kan aldrig urskulda oss med att vi är “födda så” eller att vi inte har något val. Gud har gett oss en väg ut ur varje frestelse så att det inte behöver leda till synd, så då kan vi inte ursäkta oss med att “jag kan inte hjälpa det”. Om vi vägrar sluta synda på eget bevåg så säger Jesus att vi hellre bör hugga av oss en kroppsdel så att vi slutar synda,  så att vi inte hamnar i helvetet. Paulus säger:

1 Kor 9:27. Utan jag tuktar min kropp och kuvar den, FÖR ATT JAG INTE SKALL PREDIKA FÖR ANDRA OCH SJÄLV INTE HÅLLA PROVET.

Det är inte säkert att det alltid är lätt att bemästra köttet om vi har både arv och miljö emot oss, men allt är möjligt för Jesus. Utan den Helige Andes hjälp kan det vara svårt att tukta våra kroppar men om vi låter oss vägledas av Honom så går det. Det kan dock krävas mycket bön, fasta, envishet och support från andra kristna.

Matt 5:27 Ni har hört att det är sagt: Du skall inte begå äktenskapsbrott. 28 Jag säger er: Var och en som med begär ser på en kvinna har redan begått äktenskapsbrott med henne i sitt hjärta. 29 Om ditt högra öga förleder dig till synd, så riv ut det och kasta det ifrån dig! Det är bättre för dig att en av dina lemmar går förlorad än att hela din kropp kastas i Gehenna. 30 Och om din högra hand förleder dig till synd, så hugg av den och kasta den ifrån dig! Det är bättre för dig att en av dina lemmar går förlorad än att hela din kropp kommer till Gehenna. 31 Det är sagt: Den som skiljer sig från sin hustru skall ge henne skilsmässobrev. 32 Jag säger er: Var och en som skiljer sig från sin hustru av något annat skäl än otukt, han blir orsak till att äktenskapsbrott begås med henne, och den som gifter sig med en frånskild kvinna begår äktenskapsbrott.

Notera att det som är en synd är att MED BEGÄR se på en kvinna. Inte att råka stöta på en kvinna och anse att hon är rasande attraktiv. I KJV står det att det är en synd att se på en kvinna “to lust”. Det betyder att det är en synd att se på en kvinna i verkligheten eller på bilder/filmer med syftet att “lusta”. Det är synd att medvetet söka upp situationer som får oss att bli frestade och som kan leda oss till synd. En frestande tanke behöver inte vara “synd” i sig. Jesus var frestad av djävulen i öknen och tyckte säkert att det skulle smakat bra med något att äta, och fick säkert en sådan bild i sitt sinne när djävulen förde detta ämne på tal. Det hade varit en synd för Jesus att äta vid ett tillfälle där det inte var påbjudet att äta, men Jesus valde trots den frestande tanken att inte ge efter för den och synda. Gud ser våra hjärtan och vet mycket väl vad vi gör och inte gör för att inte hamna i frestande situationer, och vad vi försöker göra för att komma ur sådana situationer som vi redan hamnat i.