Tag Archive | val

“Innan jag formade dig i moderlivet UTVALDE jag dig” men inte till FRÄLSNING – Jer. 1:5

Mage“Innan jag formade dig i moderlivet utvalde jag dig, och innan du kom fram ur modersskötet helgade jag dig. Jag satte dig till en profet för folken.” (Jeremia 1:5)

Den här versen visar på Guds planer för Jeremia innan han föddes, och det står inte att Jeremia saknade förmåga att ha en egen syn på saken eller att han inte kunde ha valt sina egna vägar. Även Judas Iskariot var en gång utvald till Jesu lärljunge och hade ihop med övriga lärljungar en tron som väntade på honom i Guds rike (Matt. 19:28). Som bekant så gick planerna i stöpet när Judas övergav Jesus och förrådde honom. Även aposteln Paulus blev en gång “utvald” till en viss funktion, men till skillnad mot Judas så valde att inte vara olydig mot Gud.

Apg 26:19 Därför, konung Agrippa, blev jag inte olydig mot den himmelska synen, 20 utan jag har predikat först i Damaskus och i Jerusalem och hela Judeen och sedan ute bland hedningarna, att de skall ångra sig och omvända sig till Gud och göra sådana gärningar som hör till omvändelsen

Det finns flera verser i Jeremias bok som visar att människor ideligen agerar helt tvärt emot Guds vilja, så uppenbarligen så tar inte Gud saker och ting i egna händer genom att välja ut en skara människor i fosterstadiet som han sedan tvingar att växa upp som troende och lydiga människor vare sig de vill eller inte. Om så vore fallet så skulle det även innebära att Gud inte visar samma kärlek och omtanke gentemot andra människor som han ju inte formar till varmt troende människor, vilket skulle betyda att de inte har samma chans till frälsning. Så handlar inte Bibelns Gud. Jesus dog för alla människor och alla har chans till frälsning genom omvändelse och tro.

Jeremia 7: 31 De har byggt upp Tofethöjderna i Hinnoms sons dal för att där bränna upp sina söner och döttrar i eld, fastän jag aldrig har befallt eller ens tänkt mig något sådant.

Jeremia 19:4 De har övergivit mig och vanärat denna plats och där tänt rökelse åt andra gudar som varken de själva eller deras fäder eller Juda kungar har känt. De har uppfyllt denna plats med oskyldigt blod 5 och byggt baalshöjder för att bränna upp sina barn i eld till brännoffer åt Baal, fastän jag aldrig har befallt eller talat om eller ens tänkt mig något sådant.

Jeremias bok innehåller många poetiska uttryck och liknelser, så därför kan vi inte läsa alla påståenden bokstavligt.

Resten av kapitlet – Jeremia 1

6 Men jag svarade: “O, Herre, Herre! Jag förstår inte att tala (cannot speak, KJV) , ty jag är för ung.”

Men unga människor (även barn) både kan tala och förstår att tala, och Jeremia var dessutom en vuxen människa när han samtalade med Gud. Alltså måste vi tolka dessa ord på ett annat sätt än bokstavligt. Det handlar snarare om Jeremias känsla av omogenhet och försagdhet.

Frukta inte för dem, ty jag är med dig för att rädda dig, säger Herren.”

Om allting sker enligt Guds vilja så hade Gud inte behövt varna Jeremia genom att säga “frukta inte”, utan han hade sagt “för information så har jag ordnat saken så att du inte kommer att frukta dina fiender”. Men Bibeln är full av varningar och uppmaningar just för att vi själva ska uppmuntras att välja de rätta vägarna (vilket betyder att vi har fri vilja och kan välja).

9 Och Herren räckte ut sin hand, rörde vid min mun och sade till mig: “Se, jag lägger mina ord i din mun.

Givetvis så räckte inte Gud bokstavligen ut sin hand av kött och blod för att röra vid Jeremias mun. Däremot kan Jeremia använda Gud som källa för kunskap, men då är förstås kravet att Jeremia tyr sig till Gud.

10 Jag sätter dig i dag över folk och riken, för att du skall rycka upp och bryta ner, förgöra och fördärva, bygga upp och plantera.”

Jag tror inte Gud bokstavligen “i dag” satte Jeremia över folk och riken för att bokstavligen rycka upp, bryta ner, plantera, etc. Men innebörden av orden och uttrycken får oss att förstå den profetiska innebörden, Guds planer och löften för Jeremia, även om inte varje uttryck i sig måste förstås rent bokstavligt.

15 Se, jag skall kalla på alla stammar i rikena norrut, säger Herren. De skall komma och sätta upp var och en sin tron vid ingången till Jerusalems portar och vid dess murar runt omkring och vid alla Juda städer.

Ska detta verkligen förstås som om alla stammar i norr (100%) ska komma och sätta upp sin tron vid ingången till Jerusalems portar, och vid murarna kring alla Juda städer? Bokstavligen och utan undantag? Jag tror snarare det har en djupare innebörd om framtiden.

16 Jag skall avkunna mina domar mot dem för all deras ondska, därför att de har övergivit mig och tänt rökelse åt andra gudar och tillbett sina händers verk.

Här är ett exempel på människor som uppenbarligen övergett Gud, vilket alltså visar att de en gång varit på Guds sida och tillhört honom. Självfallet hade Gud önskat att de skulle ha förblivit hos honom, men dessvärre så sker inte allting som Gud vill. Dessa människor började tillbe andra gudar och blev helt absorberade av det skapade i stället för skaparen. 

17 Fäst upp dina kläder! Stå upp och tala till dem allt vad jag befaller dig. Var inte förskräckt för dem, så att jag inte låter något förskräckligt hända dig inför dem.

”Fäst upp dina kläder” är ett idiom och inte heller det ska tolkas bokstavligt. Gud fortsätter att ge råd och varningar till Jeremia – att inte vara förskräckt. För om Jeremia skulle bli förskräckt och försagd så skulle Gud i sin tur låta något förskräckligt hända Jeremia (förmodligen för att hans fiender då skulle få övertaget). Dessa råd och varningar skulle vara överflödiga om Jeremia skulle ha varit programmerad att alltid göra Guds vilja.

18 Se, jag gör dig i dag till en befäst stad, till en järnpelare och en kopparmur mot hela landet, mot Juda kungar, dess furstar och präster och mot folket i landet.

God utförde inte dessa saker bokstavligen den där speciella dagen…

I det följande kapitlet, Jer. 2, så kan vi se gott om exempel på hur människor agerar emot Guds vilja

Egentligen så kan vi se hur människor trilskas mot Gud och syndar emot honom genom hela Jeremia, och genom hela Bibeln. Detta tyder på människans fria vilja. Människor kan absolut gå från att vara på Guds sida, till att vandra sina egna vägar bort från Gud. Inte ens Guds profeter var lydiga.

2 Gå och predika för Jerusalem. Säg: Så säger Herren: Jag minns din ungdoms hängivenhet, hur du älskade mig under din brudtid och följde mig i öknen, i landet där man inte sår.—5 Så säger Herren: Vad har era fäder funnit hos mig som är orätt, eftersom de gick bort ifrån mig och följde värdelösa avgudar och själva blev värdelösa?—“7 Jag förde er in i det bördiga landetoch ni fick äta dess frukt och dess goda.Men när ni hade kommit dit orenade ni mitt land och gjorde min arvedel avskyvärd.8 Prästerna frågade inte: “Var är Herren?”De som hade hand om lagen kände mig inte, och herdarna var trolösa mot mig. Profeterna profeterade i Baals namn och följde sådana som inte kunde hjälpa.Därför skall jag på nytt gå till rätta med er, säger Herren. Också med era barnbarn skall jag gå till rätta.—11 Har ett hednafolk någonsin bytt bort sina gudar? Och ändå är de inga gudar. Men mitt folk har bytt bort sin härlighet mot en avgud som inte kan hjälpa.—13 Ty mitt folk har begått en dubbel syndDe har övergivit mig, källan med det levande vattnet,och gjort sig usla brunnar som inte håller vatten.— 17 Men är det inte du själv som vållar dig detta, genom att du överger Herren, din Gud,när han vill leda dig på den rätta vägen?18 Varför vill du fara till Egypten för att dricka av Sihors vatten?Och varför vill du fara till Assyrien för att dricka av flodens vatten?19 Det är din ondska som tuktar dig, och ditt avfall som straffar dig.  Inse därför och tänk på hur ont och bittert det äratt du överger Herren, din Gud, och inte fruktar mig, säger Herren, Herren Sebaot.20 Redan för länge sedan bröt jag sönder ditt ok och slet av dina band, men du sade:“Jag vill inte tjäna dig.”  På alla höga kullar och under alla gröna trädlade du dig ner och bedrev otukt.21 Jag hade planterat dig som en ädel vinstock av helt och hållet äkta slag. Hur har du då kunnat förvandlas för mig till vilda rankor av en främmande vinstock?— 25 Akta din fot så att du inte tappar skon,och din strupe så att den inte blir torr av törst.Men du svarar: “Du anstränger dig förgäves. Jag älskar främmande gudar,och dem vill jag följa.”—,27 de som säger till trästycket: “Du är min fader”,och till stenen: “Du har fött mig”. Ty de vänder ryggen mot mig och inte ansiktet. Men i olyckans tid ropar de: Stå upp och rädda oss!—29 Varför vill ni gå till rätta med mig? Ni har alla vänt er bort från mig, säger Herren.30 Förgäves har jag slagit era barn.De har inte låtit sig tillrättavisas. Likt ett lejon som vållar fördärvhar ert eget svärd slukat era profeter.31 Du onda släkte, ge akt på Herrens ord! Har jag varit en öken för Israel eller ett land av mörker?Varför säger mitt folk: Vi har gjort oss fria, vi kommer inte mer till dig?32 Inte glömmer en jungfru sina smyckeneller en brud sin utstyrsel?Men mitt folk har i alla tider glömt mig.— 35 Trots allt detta säger du:”Jag är oskyldig. Han är inte längre vred på mig.”Men jag vill gå till rätta med dig, därför att du säger: “Jag har inte syndat.

Helt uppenbart kan även Guds eget folk vända honom ryggen (trots att de en gång sett hans godhet och tjänat honom) och helt överge honom, trots att han gång på gång uppmuntrar dem och fostrar dem att vända om från sina onda vägar. Det eviga livet finns hos Gud, men han tvingar ingen. Däremot gör han allt för att påverka oss att ta det förnuftigaste beslutet.

Stefan Löfvens segertal i september – hur ser vi på innehållet idag?

sd 34Hur mycket har hittills slagit in av Stefan Löfvens segertal efter valet i september, när vi ser tillbaka idag den 10 december 2014 (se film nedan)?

Det är inte att “ta ansvar för landet” om man inte ens vill dricka kaffe tillsammans med alla partiledare för att höra vad de vill med sin politik, och för att utröna om man kanske själv har förutfattade meningar och fördomar som man borde upphöra med. För visst borde vi försöka låta ett parti få definiera sin egen politik via exempelvis via en partiledare (eller en hemsida, eller ett budgetförslag) genom att gå till källan direkt, i stället för att tillskriva andra åsikter de inte har?

Stefan Löfvéns största skräck verkar vara att tassa utanför de strikta PK-linjerna, och för att få kritik från sina egna i det rödgröna blocket. Förmodligen är det därför man numera uppfattar Socialdemokraterna som “Miljöparti 2” vid sidan om Miljöparti 1, för Löfven verkar inte ha något emot att dansa efter Miljöpartiets pipa. Han kanske tror att han bara gjort vad han borde göra i form av “förhandlare”, och vill dela kaka lika med den andra parten MP. Att styra Sverige handlar inte om att förhandla på det sättet, men däremot vinner man på att försöka pejla in vad som går hem hos svenskarna. Det är tragiskt att Löfven exempelvis inte har tillräcklig människokännedom för att förstå att majoriteten av det svenska folket inte vill erkänna Palestina som land och därmed godkänna terroristiska styren, och hade han varit listig hade han åtminstone kollat den svenska opinionen innan han gick med på ett sådant horribelt beslut – i stället för att se det som sin uppgift att vara Miljöpartiet till lags. Inte hade väl MP tackat för sig om de inte fått igenom det mesta av sin politik?

Stefans stora kompromissvilja med det extrema partiet Miljöpartiet har inte hjälpt honom utan stjälpt honom ännu mer. Eller är det Stefan själv som har en sådan förkärlek till Palestina att han vill erkänna detta diffusa landet (svårt att veta dess exakta gränser) trots att han därmed uppmuntrar palestinska terroristorganisationer att fortsätta med sina terroraktiviteter? Den möjligheten finns ju också, eftersom samma regering utlovat att det bilaterala biståndet till Palestina ska öka med 500 miljoner kronor till 1,5 miljarder kronor den kommande femårsperioden, utöver Sveriges omfattande humanitära bidrag (läs mer här). 

Axplock ur talet av Stefan Löfven (S):

– Vi har börjat bygga en ny folkrörelse!

– Vi har uppnått 2 miljoner samtal med det svenska folket! Det gör inte vem som helst. Det är fantastiskt detta. Jag kan bara säga det att det här är inte är slutet på detta folkrörelsearbete utan detta är bara en början på ett nytt folkrörelsearbete

– Steg för steg har vi nu byggt upp förtroendet för socialdemokratin

– I kväll har Sverige svarat : Vi behöver en annan inriktning.

– Nu krävs gemensamma investeringar i jobben, i skolan, i vår välfärd

– Nu är valkampen över– Nu är det dags att sätta Sveriges intressen först. Och då är det min bestämda uppfattning att alla partier har ett ansvar att se till att göra detta – visa väljarna att vi förvaltar valresultatet på bästa möjliga sätt

– Jag är beredd att för Sverige bilda en handlingskraftig regering [stort jubel]

– Vårt land är för litet för konflikter. Men jag vill säga, att även om sverigedemokraterna nu fått ett högt valresultat så kommer inget samarbete ske med dem.

– Det är trots allt så att 87% inte har röstat med sverigedemokraterna. Om man än har fått 13 så innebär det inte att man per automatik har rätt till någon vågmästarroll, och vi ska se till att de inte får den vågmästarrollen.

– Jag har förhandlat en stor del av mitt vuxna liv—jag vet att man går inte in i en förhandling med tvärsäkra stenhårda ultimativa krav, då når man inte till mycket resultat.

– Nu krävs det handling—Väljarna har dock rätt att begära mer av oss partiledare än partikäbbel. Och jag lovar detta, vi kommer alltid att ta ansvar för landet. Socialdemokratin tar alltid alltid ansvar för Sverige!

Roland Utbult i tidningen Inblick – har fördomar om sverigedemokraterna

Roland Utbult (KD) kritiserar Sverigedemokraternatidningen Inblick och talar sig varm om den bibliska hållningen att “älska sin medmänniska, att vara mot andra som jag vill att de ska vara mot mig”, och det är förstås den enda rätta hållningen. Men då vill jag gärna ställa dessa frågor till Roland:

  • Skulle du vilja bli tillskriven åsikter du inte har, och sedan bli bedömd pga dessa åsikter (som du alltså inte har)?
  • Om du tagit på dig ett uppdrag att exempelvis vara pastor i en kyrka, skulle du vilja bli bedömd för hur dina föregångare drivit kyrkan och pga det som de sagt och gjort? Även om du lyckats få en katolsk kyrkan att ändra kurs och stå på mer bibliska grunder?
  • Skulle du vilja bli kallad rasist och främlingsfientlig bara för att du kritiserar den svenska flyktingpolitiken och anser att våra grannländer har en bättre immigrationspolitik än vad Sverige har? Eller bara för att du anser att det är fel att Sverige med sina 9 miljoner ska ta emot fler asylsökande än något annat land i Europa, inklusive Tyskland med 80 miljoner invånare? Eller för att du anser att vi med en mer ansvarsfull immigrationspolitik skulle kunna hjälpa ännu fler flyktingar än idag genom att hjälpa dem på plats, och samtidigt ha råd med en bra äldrevård, sjukhus och skola? Trots att du ingalunda förespråkar stängda gränser?
  • Skulle du trivas med att kallas för främlingsfientlig när du i ditt hjärta mycket väl vet att du älskar alla människor och anser att alla människor är lika mycket värda oavsett hudfärg, ursprung och religion?

Jag betvivlar att du skulle vilja bli bedömd på det viset, men ändå kan jag inte se annat än att du behandlar oskyldiga sverigedemokrater just på det sättet. När Jimmie Åkesson gick med som ung i SD så såg han ingen rasism, och den kristna hållningen borde hur som helst vara att bedöma honom och partiet utifrån den tid han själv blev partiledare. Dessutom kan man läsa SD:s valmanifest och deras hemsida för att studera deras politik och på så sätt slippa bli skyldig till missförstånd och förtal (när man tillskriver andra åsikter de inte har). Gör man det så ser man att de inte står för någon rasistisk hållning gentemot andra människor, och det går inte att dra likhetstecken mellan kritik av Sveriges utomordentligt oansvariga immigrationspolitik och kritik av invandrare.

Som kristna borde vi göra vårt bästa att undvika förtal, och att i stället vara mycket noga innan vi kritiserar våra medmänniskor och kallar dem grova saker. Det är också fel att döma partiet och dess ledning utifrån hur några lokala sverigedemokrater har yttrat sig. Det finns knäppgökar i samtliga partier, och tyvärr ibland även långt upp i leden och hela vägen till partiledaren (som är fallet vad gäller MP, V, Fi och kanske fler partier). Om vi själva – du eller jag – skulle starta ett parti, och det dessutom växer snabbt pga popularitet, då kan vi omöjligt kontrollera varje medlems förehavande i hela landet. Det finns alltid en risk att medlemmar med förtroendeuppdrag gör kommentarer som ledningen inte alls står för och som de blir ledsna och besvikna av att höra. Den risken är något som en politisk styrelse måste leva med, och det gäller alla.

Jag tycker också synd om de stackars sverigedemokrater, en del mycket unga, som kämpar för sin sak nu i valtider och möter ryggar och i många fall hatiska glåpord, svordomar och förakt. De som uppvisar en sådan obiblisk attityd (jag säger inte att du är en av dem) är människor som valt att tro på ryktena om att SD är främlingsfientliga, och hjälper till att sprida dessa falska rykten vidare till andra.

Jag kan inte längre med gott samvete rösta på KD, eftersom partiet inte längre verkar sträva efter en kristdemokratisk politik. Bottennappet är nog den abortpolitik som KD står för ihop ihop med övriga allianspartier (den mest liberala abortpolitik i hela EU) där t o m utländska kvinnor kan använda Sverige som en tillflyktsort och göra sena aborter. Detta kan jämföras med SD:s linje där abort inte är tillåten efter 12:e graviditetsveckan.

Nedan två citat är tänkvärda. Den första kommer från Richard Jomshof som blev av med sitt arbete för att han är sverigedemokrat, trots att han var en mycket populär lärare, och som du kan läsa mer om här:

“I eftermiddags deltog jag i en utfrågning/debatt (eller vad jag nu ska kalla det) arrangerad av Utbildningsradion i programmet Tänk Till. En av de andra två politikerna som också deltog var Martin Ådahl. Han är tydligen Centerpartiets chefsekonom och kandidat till riksdagen. Innan programmet sträckte jag fram handen, vilket är brukligt, för att hälsa. Alla tog i hand, utom Martin Ådahl som demonstrativt ryckte bort handen. När programmet var över gjorde han samma sak igen. Det hade varit en sak om han hade varit en snorunge på tretton år, men nu talar vi om en av Centerpartiets främsta företrädare. Beteendet är inte bara tölpaktigt, utan visar också på en bristande demokratisyn. Det är bara att beklaga.”/Richard Jomshof, åttonde plats i riksdagsvalet, SD

“Jag är troende kristen har varit engagerad i frikyrkan, medlem i svenska kyrkan, har döpt mina barn, ledamot i Strängnäs stift och kyrkomötet, brinner för en human bistånds och flyktingpolitik, vågar stå upp för kristna värderingar och traditioner i Sverige och idag i Sunne ställde sig en hel delegation från Svenska kyrkan och vände mig och Björn Söder ryggen! Är det verkligen förenligt med den kristna värdegrunden och allas liks värde att vända sin egen troende syster och medlem i kyrkan ryggen?” /Julia Kronlid, tredje plats i riksdagsvalet, SD

Som kristna borde vi föra en dialog och prata med varandra i stället för att förtala varandra och tillskriva människor åsikter de inte har. Om man i sitt hjärta anser att alla människor är lika mycket värda och älskade av Gud, och om andra personer hävdar att vi inte alls har de åsikterna utan snarare att vi är främlingsfientliga, då är väl något fel i ekvationen?

I en internationell jämförelse har Sverige en extremt ansvarslös invandringspolitik, men ändå stämplas kritikerna som “rasister” och “främlingsfientliga”. Däremot använder dessa godhetsapostlar inte de här flosklerna mot våra grannländer, vars politiska styren ju delar SD:s syn på invandringspolitiken. Hur förklarar man den gåtan?

sd 7

KUNG SAUL och Gud som ångrade att han valt honom till Israels Kung

saul

Kung Saul är en intressant person med tanke på att Gud faktiskt tyckte att det var en dålig idé att överhuvudtaget sätta en kung över Israel på den här tiden, och när han ändå gick med på folkets önskemål om en kung så ångrade han sedan att han valt just Saul.

Det börjar med Samuels söner som var domare och tyvärr vandrade bort från Gud på sina egna själviska vägar genom att ta mutor och förvränga lagen till sina egna fördelar. Det är möjligt att de inledningsvis klarade av sina uppgifter som rekorderliga domare eftersom det står att de “vek av” från Herrens väg, men helt klart är att de till slut inte lyckades motstå frestelsen att dra nytta av sina maktpositioner. Vissa människor undviker korruption just för att de inte ens har makten att utföra någon form av korruption, men om tillfälle ges så kanske de skulle ta chansen. Samuels söner tog chansen och fortsatte på den vägen när de en gång börjat. Självfallet var det ingenting som Gud såg på med blida ögon, och förmodligen inte heller deras far Samuel när han uppmärksammade oegentligheterna. Samuel hade gett domaruppdragen till sina söner när han själv blev för gammal för att klara det.

1 Sam. 8:1 När Samuel blev gammal satte han sina söner till domare över Israel.Hans förstfödde hette Joel och hans andre son Abia. De var domare i Beer-Sheba. Men hans söner vandrade inte på hans väg utan vek av från den och sökte orätt vinning. De tog mutor och förvrängde lagen.

Folket krävde då en KUNG i stället. Samuel trivdes förmodligen inte alls med situationen gällande hans korrumperade söner men han tyckte ändå av många skäl (som framkommer i 1 Sam. 8: 10-17) att det var en dålig idé att lösa problemet genom att sätta en kung över Israel. Ett alternativ skulle ju kunna vara att försöka få sönerna att ändra sig eller att använda sig av andra domare. Framför allt skulle man kunna be GUD om hjälp. Samuel bad hur som helst till Herren som menade att folket faktiskt förkastade honom (Gud) genom detta önskemål om en kung, och att de ALLTID betett sig på detta avoga sätt. Självfallet är det alltid emot Guds vilja när folk förkastar och överger honom, och saker och ting sker inte alltid på det sättet som Gud önskar. Gud rådde dock Samuel att lyssna på folket i det här fallet, trots att det var ett riktigt uselt förslag som de framfört. Men han ville samtidigt att Samuel noga skulle se till att varna dem för vad slags framtid de hade att förvänta sig med en kung över sig, och det var alls inga sötebrödsdagar som Gud menade att de skulle få – utan den raka motsatsen (1 Sam. 8:10-17.) Det är ett bra exempel på att Gud ibland agerar beroende på hur människorna agerar, men människorna måste ta konsekvenserna för sina egna önskemål och handlingar.

Då samlades alla de äldste i Israel och kom till Samuel i Rama och sade till honom: “Du är gammal och dina söner vandrar inte på dina vägar. Sätt nu en kung över oss till att styra över oss, så som alla folk har.” Det var i Samuels ögon ett dåligt förslag när de sade: “Ge oss en kung till att styra över oss.” Och Samuel bad till Herren. Då sade Herren till Samuel: “Lyssna till folket i allt de säger till dig. Ty det är inte dig de har förkastat, utan det är mig de har förkastat, så att jag inte skall vara kung över dem. 8 Så har de alltid gjort, från den dag då jag förde dem upp ur Egypten ända till denna dag. De har övergivit mig och tjänat andra gudar och så gör de också mot dig.Men lyssna nu till deras ord. Du skall allvarligt varna dem och förklara för dem vilka rättigheter den kung får som kommer att regera över dem.”

Samuel läser upp de många och långa varningarna om hur livet med en kung skulle bli och avslutar med “När ni då ropar på hjälp på grund av er kung som ni har valt åt er, då skall Herren inte svara er”. Trots det insisterade folket på att få en kung.

19 Men folket vägrade att lyssna till Samuels ord och sade: “Nej, en kung måste vi ha över oss. 20 Också vi vill bli som alla andra folk. Vår kung skall döma oss. Han skall dra ut framför oss och föra våra krig.” 21 När Samuel hörde allt detta som folket sade, framförde han det till Herren. 22 Då sade Herren till Samuel: “Lyssna till deras ord och sätt en kung över dem.” Och Samuel sade till Israels män: “Gå hem, var och en till sin stad.”

Därför valde Gud en kung åt Israel efter deras egna önskemål, och självfallet valde han en bra kandidat med god kvalitet efter sitt eget hjärta! (Läs mer…)

1 Sam. 9:1 I Benjamin levde en man som hette Kish, son till Abiel, son till Seror, son till Bekorat, son till Afia, son till en benjaminit. Han var en mäktig man. Han hade en son som hette Saul, en ståtlig ung man. Ingen bland Israels barn var vackrare än han. Han var huvudet högre än allt folket.

Gud såg till att Saul fick ett möte med profeten Samuel, och han lovade att Saul skulle bli den man som räddade Israel från filistéernas hand.

1 Sam. 9:15 Dagen innan Saul kom, hade Herren uppenbarat för Samuel och sagt: 16 “I morgon vid den här tiden skall jag sända till dig en man från Benjamins land, och honom skall du smörja till furste för mitt folk Israel. Han skall rädda mitt folk från fili steernas hand. Ty jag har sett till mitt folk, eftersom deras rop har kommit till mig.17 När Samuel fick se Saul, sade Herren till honom: “Se, där är den man som jag talade till dig om: Han skall styra mitt folk.”

1 Sam. 10:10 Samuel tog sin oljeflaska och göt olja på Sauls huvud, kysste honom och sade: “Se, Herren har smort dig till furste över sin arvedel.

Samuel profeterade över Saul och berättade att Herrens Ande skulle falla över honom, vilket är just vad som skedde.

1 Sam. 10: Herrens Ande skall komma över dig, och du skall profetera med dem och bli förvandlad till en annan människa. När du ser att dessa tecken inträffar, gör då vad du finner lämpligt att göra, ty Gud är med dig. Och du skall gå före mig till Gilgal. Se, jag skall komma ner till dig för att offra brännoffer och gemenskapsoffer. Du skall vänta i sju dagar, till dess jag kommer till dig och meddelar vad du skall göra.”När Saul vände sig om för att gå ifrån Samuel, förvandlade Gud hans hjärta. Alla dessa tecken inträffade samma dag. 10 När de kom till Gibea kom en skara profeter emot honom. Då föll Guds Ande över honom, och han profeterade mitt ibland dem.

Gud gav dem en kung som så här långt var lydig och gudfruktig, men Gud ville fortfarande att det skulle vara känt att folket faktiskt förkastat Gud.

1 Sam. 10:17 Samuel kallade samman folket till Herren i Mispa. 18 Han sade till Israels barn: “Så säger Herren, Israels Gud: Jag förde Israel upp ur Egypten, och jag befriade er från egyptierna och från alla andra kungadömen som förtryckte er.19 Men i dag har ni förkastat er Gud, som räddade er ur alla era olyckor och svårigheter, och ni har sagt till honom: Sätt en kung över oss. Så träd nu fram inför Herren efter era stammar och era släkter.”—24 Samuel sade till allt folket: “Här ser ni den som Herren har utvalt. Det finns ingen som han bland allt folket.” Då jublade alla och ropade: “Leve konungen!”

Gud gav via Samuel folket ett VAL att lyda honom(Gud) eller inte, och berättade vilka konsekvenserna skulle bli beroende på vilket väg de valde:

1 Sam. 11:12 Men när ni såg Nahas, ammoniternas kung, komma emot er, sade ni till mig: Nej, en kung måste regera över oss. Och ändå är det Herren, er Gud, som är er konung.13 Se, här är nu den kung som ni har valt, som ni bad om. Se, Herren har satt en kung över er. 14 Om ni fruktar Herren och tjänar honom och hör hans röst och inte är upproriska mot Herrens befallning, då skall både ni och den kung som regerar över er följa Herren, er Gud15 Men om ni inte hör Herrens röst utan är upproriska mot Herrens befallning, då skall Herrens hand vara mot er liksom mot era fäder.

1 Sam. 11:24 Se bara till att ni fruktar Herren och tjänar honom troget av hela ert hjärta. Ty se, han har gjort stora ting med er. 25 Men om ni gör det som är ont, skall både ni och er kung förgås.”

Lydnad är bättre än offer, men tyvärr valde Saul det sistnämnda. Saul valdes som kung eftersom Gud ville ha en man till den uppgiften efter sitt hjärta. Ändå valde Saul till slut att gå sin egen väg.

1 Sam. 13:13 Samuel sade: “Du har handlat dåraktigt. Du har inte hållit det bud Herren, din Gud, har gett dig. Om du hade gjort det, skulle Herren ha befäst ditt kungadöme över Israel för all framtid. 14 Men nu skall ditt kungadöme inte bestå. Herren har sökt sig en man EFTER SITT HJÄRTA, och honom har han utsett till furste över sitt folk. Men du har inte hållit vad Herren befallt dig.

Gud ångrade till slut att han överhuvudtaget valt Saul som kung, eftersom Saul blivit motsträvig och upprorisk.krona3

1 Sam. 15:10 Då kom Herrens ord till Samuel: 11 “Jag ångrar att jag har gjort Saul till kung, ty han har vänt sig från mig och inte utfört mina befallningar.” Det bedrövade Samuel och han ropade till Herren hela den natten.

1 Sam. 15:18 Herren sände i väg dig och sade: Gå och förgör dessa syndare, amalekiterna, och strid mot dem, till dess du har gjort slut på dem. 19 Varför har du då inte hört Herrens röst utan kastat dig över bytet och gjort det som är ont i Herrens ögon?” 21 Men folket tog av bytet får och nötboskap, det bästa av det som skulle ges till spillo, för att offra det åt Herren, din Gud, i Gilgal.” 22 Då sade Samuel: “Har Herren samma glädje i brännoffer och slaktoffer som att man hör Herrens röst? Se, lydnad är bättre än offer och hörsamhet bättre än det feta av baggar. 23 Ty upproriskhet är trolldomssynd och trots är synd och avguderi. Eftersom du har förkastat Herrens ord, har han också förkastat dig, så att du inte längre får vara kung.”24 Saul sade till Samuel: “Jag har syndat genom att inte lyda Herrens befallning och dina ord. Jag fruktade för folket och lyssnade till dem. 25 Men förlåt mig nu min synd och vänd tillbaka med mig, så att jag får tillbe Herren.”26 Samuel sade till Saul: “Jag vill inte vända tillbaka med dig, för du har förkastat Herrens ord, och Herren har också förkastat dig, så att du inte längre kan vara kung över Israel.”

Gud kan absolut ändra sina beslut (varför skulle vi annars be om vi inte kunde påverka), men sen finns det löften och beslut som Gud aldrig ångrar eller ruckar på, och han ändrar aldrig sin karaktär eller gudom. Gud håller sig till sina villkor om han valt att sätta några, och har han bestämt sig för en plan så håller han sig till den.

28 Samuel sade till honom: ” Herren har i dag ryckt Israels kungarike från dig och gett det åt en annan, som är bättre än du.29 Och den Härlige i Israel ljuger inte och ångrar sig inte. Ty han är inte en människa, så att han skulle kunna ångra sig.”

35 Samuel ville inte mer se Saul, så länge han levde, ty Samuel sörjde över Saul. Och Herren ångrade att han hade gjort Saul till kung över Israel.

Kung Saul hade först Herrens Ande, men nu fick han – pga sin hårda attityd – en ond ande från Gud. (Eller Gud tillät en ond ande att plåga Saul, vilket utmynnar i samma sak.)

1 Sam. 16:1 16 Herren sade till Samuel: “Hur länge tänker du sörja över Saul? Jag har ju förkastat honom, så att han inte kan vara kung över Israel. Fyll ditt horn med olja och ge dig av. Jag skall sända dig till betlehemiten Isai, ty en av hans söner har jag utsett åt mig till kung.”—14 Men Herrens Ande vek från Saul och en ond ande från Herren plågade honom. 15 Sauls tjänare sade till honom: “Eftersom en ond ande från Gud plågar dig, 16 borde du, vår herre, säga till dina tjänare som står inför dig att de söker upp en man som är skicklig att spela harpa. När den onde anden från Gud kommer över dig, skall han spela och så skall det bli bättre med dig.” 

Om nu någon vill försöka påstå att det var Samuel som påstod att Gud ångrat sig vad gäller Saul och inte Gud själv, så fungerar inte den teorin eftersom vi kan dels se Guds egna ord om saken här ovan, och dessutom talade Samuel alltid Herrens ord när han profeterade:

1 Sam. 3:19 Och Samuel växte upp, och Herren var med honom och han lät ingenting av allt vad han sagt falla till marken20 Hela Israel, från Dan ända till Beer-Sheba, förstod att Samuel var betrodd att vara en Herrens profet. 21 Och Herren fortsatte att visa sig i Silo, ty Herren uppenbarade sig för Samuel i Silo genom Herrens ord.

Andra intressanta verser som visar Guds förhoppningar och  grusade planer, liksom människor som måste ta konsekvenserna för sina egna dåliga val.

Hes. 22:Genom det blod du har utgjutit har du dragit på dig skuld, och genom de avgudar du har gjort har du orenat dig. Så har du påskyndat dina dagars slut och nu kommit till slutet av dina år. Därför skall jag låta dig bli till hån för hednafolken och till åtlöje för alla länder.—Se, var och en av furstarna i Israel har använt sin makt för att utgjuta blod.—-Hos dig föraktar man sin far och mor, och mot främlingen utövar man våld. Den faderlöse och änkan förtrycker man. Mina heliga ting föraktar du, och mina sabbater vanhelgar du. Falska angivare finns hos dig, villiga att utgjuta blod. På bergen håller man offermåltider, och man bedriver skamliga ting hos dig.  11 Man bedriver avskyvärda ting med sin nästas hustru, och man orenar sin sonhustru. Andra kränker sin syster, sin fars dotter.12 För mutor är man hos dig beredd att utgjuta blod. Du ockrar och tar oskälig ränta och plundrar din nästa med våld, och du glömmer mig, säger Herren, Herren.13 Men se, jag slår ihop mina händer i vrede över den orätta vinning du håller på med och över de blodsdåd som sker hos dig.—26 Prästerna kränker min lag och vanhelgar mina heliga ting. De skiljer inte mellan heligt och oheligt och undervisar inte om skillnaden mellan rent och orent. De blundar för mina sabbater, och så blir jag vanhelgad mitt ibland dem.— 28 De profeter de har tjänar dem som vitkalkare. De skådar åt dem falska profetsyner och spår åt dem lögnaktiga spådomar. De säger: Så säger Herren,Herren, fastän Herren inte har talat.—30 JAG SÖKTE bland dem efter någon som skulle bygga en mur och ställa sig i gapet inför mig till försvar för landet så att jag inte skulle fördärva det. MEN JAG FANN INGEN31 Därför utgjuter jag min vrede över dem och gör slut på dem med min förbittrings eld. Deras gärningar skall jag låta komma över deras huvuden, säger Herren, Herren.”

Hes. 18:14 Men om han får en son som ser alla de synder hans far begår, och fast han ser dem inte handlar på samma sätt:  17 han förgriper sig inte på den behövande, ockrar inte och tar inte oskälig ränta utan lever efter mina föreskrifter och vandrar efter mina stadgar – då skall han inte dö genom sin fars missgärning utan skall förvisso få leva. 18 Hans far däremot, som begick våldsgärningar och rövade från sin broder och gjorde sådant bland sina släktingar som inte var gott, se, han skall dö i sin missgärning.19 Men ni frågar: “Varför skall inte sonen bära på sin fars missgärning?” Sonen har gjort det som är rätt och rättfärdigt. Han har hållit alla mina stadgar och följt dem, och därför skall han förvisso få leva. 20 Den som syndar skall dö. En son skall inte bära sin fars missgärning, och en far skall inte bära sin sons missgärning. Den rättfärdiges rättfärdighet skall vara hans egen, och den ogudaktiges ogudaktighet skall vara hans egen.

Exempel på när GUD ÅNGRAR SIG och ändrar sig – profeten JONA i fiskens buk! (Jona 3:10)

jona i fisk

Jona 3:“Stig upp och bege dig till Nineve, den stora staden, och predika för den det budskap jag ger dig.” Då steg Jona upp och begav sig till Nineve enligt Herrens ord. Men Nineve var en stor stad inför Gud, tre dagsresor lång.Och Jona gick en dagsresa in i staden och predikade och sade: “Om fyrtio dagar skall Nineve bli ödelagt.”

Jona 3:Både människor och djur skall klä sig i säcktyg. Må var och en ropa till Gud av all kraft och vända om från sin onda väg och från den orätt han gör. Vem vet, kanske vänder Gud då om och ångrar sig och vänder sig från sin vredes glöd, så att vi inte förgås.”10 När Gud såg vad de gjorde, att de vände om från sin onda väg, ÅNGRADE han det onda som han hade hotat att göra mot dem, och han gjorde det inte.

10— God REPENTED of the evil, that he had said that he would do unto them; and he did it not. (KJV)

Jona 4:Och han bad till Herren och sade: ” Herre, var det inte det jag sade, medan jag ännu var i mitt land! Därför ville jag förekomma det genom att fly till Tarsis. Jag visste ju att du är en nådig och barmhärtig Gud, långmodig och stor i nåd och sådan att du ångrar det onda.

Några iakttagelser

  • Det står att Jona lydde Gud och att han predikade det som han ombads predika, vilket var “Om fyrtio dagar SKALL Nineve bli ödelagt.” Det finns inga “om” eller “men” med i bilden, utan bara rätt och slätt ombeds Jona att predika om vad som KOMMER ATT HÄNDA.
  • Invånarna i staden Nineve ångrade då sina synder och visade det tydligt också i handling. Med detta hoppades de att Gud skulle ändra sig trots att det inte fanns något löfte om något sådant alternativ. De handlade kanske i ren desperation.
  • Gud såg deras omvändelse, som om det handlade om en ny observation som han inte tidigare hade, och just p g a människornas handlingar så ändrade han sina planer som han tidigare ämnade göra. Tanken var ju att förstöra Nineve “om 40 dagar” som alltså var en tidigare “sann profetia“. Profetian blev dock inställd och det står att Gud ångrade det onda som han tänkte göra mot dem. Det står egentligen “hotade” göra i SFB, men det är ett ord som det inte finns en parallell till i grundtexten.  KJV ligger närmare grundtexten. (Se ovan)
  • Jona erkänner att skälet till att han inte ville resa till Nineve var att han visste att Gud var en sådan som kan ångra det onda (som han ämnar göra), eller “repentest thee of the evil” som det står i KJV. Jona verkar inte vara villig att gå pga vetskapen att det finns risk att Gud skulle komma att ändra sin ståndpunkt och alltså inte handla enligt den framtid som Jona så tydligt skulle utstaka – enligt Guds eget ord. Det skulle i sin tur innebära att Jona skulle riskera att stå där med lång näsa när saker och ting inte sker såsom utlovat. Jona önskar sig sedan t o m DÖDEN pga smäleken att han hade “fel” i sina profetior. Men Gud säger tycker det är viktigare med omvändelse och liv:

Jona 4:11 Och jag skulle inte ömma för Nineve, den stora staden, där det finns mer än 120 000 människor som inte kan skilja mellan höger och vänster, dessutom en mängd djur!”

Om vi tolkar avsnittet fel riskerar vi att göra Gud till en lögnare för att han berättar om något som kommer att hända (som han “vet” kommer att hända?) trots att det inte händer. Om Gud hela tiden hade VETAT att Nineve inte skulle ha blivit ödelagt VARFÖR SÄGER HAN DÅ ATT SÅ KOMMER ATT SKE, OCH TVINGAR JONA ATT TALA OSANNING? Eller ljög Gud för att manipulera fram en omvändelse?

Nej, är det inte ett bättre alternativ att läsa avsnittet som det står – att Gud verkligen deklarerade exakt det som han ämnade göra och som var sant i det ögonblick som Gud uttalade det? Invånarna i Nineve var tydligen på helt fel kurs i sin avgudadyrkan och synd, och det kan hända att Gud varnat dem tidigare utan resultat. Kanske han nu en gång för alla bestämde sig för att ödelägga hela staden – för att det inte såg ut att någonsin bli en förbättring – och ville därför informera invånarna om detta så att de hade chans att göra viktiga beslut (nu när staden är bestämt att förgöras)? De som trodde på varningen kanske då skulle omvända sig och fly från staden genom att lämna hus och hem, men i stället blev det så att faktiskt alla invånarna omvände sig i säck och aska!  Då ångrade Gud det som han hela tiden hade för avsikt att göra. Om nu hela staden omvände sig så fanns ju inga bra skäl att ödelägga staden. Genom hela Bibeln kan vi se att människors agerande påverkar Gud i sina beslut, och de är bl. a därför vi BER.

Ångrade” är översatt från hebreiska way·yin·nā·ḥem och det används vid ytterligare 8 tillfällen i Bibeln (förutom Jona 3:10), varav 2 handlar om samma händelse.

1 Mos. 6: ÅNGRADE Herren att han hade gjort människorna på jorden, och han var bedrövad i sitt hjärta.

2 Mos. 32:13 (Mose säger…) Kom ihåg Abraham, Isak och Israel, dina tjänare, som du med ed vid dig själv har lovat: Jag skall göra era efterkommande lika talrika som stjärnorna på himlen, och hela det land som jag har talat om skall jag ge åt era efterkommande. De skall få det till arvedel för evigt.” 14  ÅNGRADE Herren det onda som han hade hotat att göra mot sitt folk.

2 Sam. 24:15 Herren sände då pest i Israel, från morgonen intill den bestämda tiden, och sjuttiotusen personer av folket dog, från Dan ända till Beer-Sheba. 16 Men när ängeln räckte ut sin hand över Jerusalem för att ödelägga det, ÅNGRADE Herrendet onda och sade till ängeln som fördärvade folket: “Det är nog! Drag tillbaka din hand.” Herrens ängel var då vid jebusiten Araunas tröskplats.

1 Kron. 21:14 Herren sände då pest i Israel, så att 70 000 personer av Israel dog. 15 Gud sände en ängel mot Jerusalem för att ödelägga det. Men när denne höll på med ödeläggelsen såg Herren det och ÅNGRADE det onda, och han sade till ängeln, Fördärvaren: “Det är nog, drag tillbaka din hand.” Herrens ängel stod då vid jebusiten Ornans tröskplats.

Psalm 106:43 Han räddade dem många gånger,  men de hade ett upproriskt sinnelag och sjönk allt djupare genom sin synd. 44 Men han såg till dem i deras nöd när han hörde deras rop.45 Han tänkte på sitt förbund med dem och förbarmade sig för sin stora nåds skull.46 Han lät dem finna barmhärtighet inför alla som fört dem i fångenskap.

(…

for them his covenant, and REPENTED according to the multitude, KJV)

Jeremia 26:19 Men lät Hiskia, Juda kung, med hela Juda döda honom? Fruktade han inte i stället Herren och bad till honom, så att Herren ÅNGRADE det onda som han hade talat emot dem? Drar vi inte själva över oss mycket ont nu?”

1 Mos. 24:67 Sedan förde Isak in henne i sin mor Saras tält, och han tog Rebecka till sig. Hon blev hans hustru och han hade henne kär. Så blev Isak TRÖSTAD i sorgen efter sin mor.

1 Mos. 38:12 En lång tid därefter dog Suas dotter, Judas hustru. Efter sorgetidens slut gick Juda med sin vän adullamiten Hira upp till Timna, till dem som klippte hans får.

(…and Judah was COMFORTED, and went up, KJV)

Sen finns förstås många fler verser som visserligen inte innehåller ordet “ångra” baserat på ovan hebreiska ord, men som antingen innehåller andra ord för “ångra” eller där vi kan se att Gud varnar för att han ska göra något som han sedan ångrar. Jeremia 18 är ett bra exempel på hur Gud agerar beroende på människors handlingar.

Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er? – Joh. 15:16

Ni har inte UTVALT mig, utan jag har UTVALT er och bestämt (ordained, KJV) om er att ni skall gå ut och bära frukt, sådan frukt som består, för att Fadern må ge er vad ni än ber honom om i mitt namn. (Joh. 15:16)

Står det uttryckligen i ovan vers att Jesus utvalt vissa individer till att tro på honom och till ett evigt liv i hans rike? Om denna mening är det enda vi har till vårt förfogande så KAN den förstås tolkas så, men läser vi hela sammanhanget så ser vi att detta handlar om Jesus ord till sina ELVA LÄRLJUNGAR och det handlar inte om val mellan frälst/ofrälst och himmel och helvete. Jesus utvalde en gång i tiden även Judas Iskariot men som bekant så förrådde Judas Jesus och övergav honom, så val behöver inte röra sig om val till frälsning. Valet den gången handlade om att utnämna Judas – en av Jesus efterföljare – till lärljunge och senare även apostel. Judas valdes inte av det skälet att profetior måste gå i uppfyllelse – för det skulle ju innebära att Jesus i princip välkomnade både syndare och SYND in i världen – men helt klart innebar valet av Judas ATT profetior skulle komma att uppfyllas.

Joh. 13:18. Inte talar jag om er alla. Jag vet vilka jag har UTVALT. Men skriften måste bli fullbordad: Den som åt brödet med mig, han lyfte mot mig sin häl.— 21. När Jesus hade sagt detta, blev han upprörd i sin ande och vittnade: Sannerligen, sannerligen säger jag er: En av er skall förråda mig. 

Johannes 17:12 Medan jag var hos dem, bevarade jag i ditt namn dem som du har gett mig. Jag vakade över dem, och ingen av dem gick förlorad, ingen utom fördärvets man, för att Skriften skulle uppfyllas

Även Israel var ju VALT av Gud, och han bestämde även att de skulle tåga in i Kanaans land. Trots det så var det endast generationen efter som fick fullfölja löftet och inte de vuxna som löftet gavs till (pga deras rebelliskhet).

Uppenbarligen handlar det inte om tro och frälsning i Bibeln så fort vi läser om Jesus VÄLJER UT någon. Vad är det då lärljungarna är utvalda för eller till? I verserna strax innan visar Jesus att det inte är säkert att hans lärljungar kommer att utföra det som han BEFALLER dem att göra. Det står OM de gör vad han befaller så är de hans vänner, så avgörandet är alltså i deras händer. Lärljungarna har gått från att vara tjänare till att vara vänner eftersom han låtit dem veta allt som finns att veta från Fadern, men om de sedan antar utnämningen och utmaningen är alltså upp till dem.

Joh. 15:14. Ni är mina vänner, OM ni gör vad jag BEFALLER er. 15. Jag kallar er inte längre tjänare. Ty tjänaren vet inte vad hans herre gör, men vänner har jag kallat er, eftersom jag låtit er veta allt vad jag har hört av min Fader.

Joh, 15:16 fortsätter med dessa rader:

Joh. 15:16—jag har bestämt om er (”ordained” i KJV) att ni skall gå ut och bära frukt och er frukt skall bestå, för att Fadern må ge er vad ni ber honom om i mitt namn.  

Det var inte säkert att det som Jesus bestämde absolut skulle komma att gå i uppfyllelse, men nog fanns det stora chanser till det eftersom ju Jesus lärt sina lärljungar ALLT och eftersom de ju levt nära honom en lång tid och sett honom göra många och stora mirakel och andra gärningar. Även Judas Iskariot borde ha varit en bra kandidat till att bära frukt, men så blev det alltså inte.

I Gamla Testamentet utvalde Gud Saul till att vara Kung över Israel – även om Gud endast gav efter för israelernas egen önskan om att få en kung över sig – och tanken var förstås att han skulle vara en rättfärdig och gudfruktig Kung som tog kloka beslut till gagn för hela folket. Det gick bra till en början men sedan grusades förhoppningarna om att Saul skulle omvända sig från sina grova överträdelser och Gud ångrade t o m att han valt honom som kung.

1 Samuelsboken 15:35 Samuel ville inte mer se Saul, så länge han levde, ty Samuel sörjde över Saul. Och HERREN ångrade att han hade gjort Saul till kung över Israel.

Även apostlen Paulus blev “utvald” av Jesus, men inte heller här handlar det om att välja en person på måfå för att frälsa honom. Det handlar om val till en tjänst eller uppgift, och tack och lov var Paulus samarbetsvillig. Självklart kan man tänka sig att Jesus valde ut en person som visat upp en hängiven karaktär och som troligen skulle låta sig omvändas och styras. Det handlar om en mycket unik situation och om ett enormt viktigt arbete eftersom rollen Paulus skulle komma att få var att predika för hedningarna om frälsningen i Jesus. Paulus ansåg att han hade förmågan att VÄLJA mellan olika alternativ i sin tjänst.

Apg. 26:19 Därför, konung Agrippa, blev jag inte olydig mot den himmelska synen, 20. utan började förkunna först för dem som var i Damaskus och Jerusalem, och över hela judéens land och sedan för hedningarna, så att de skulle ångra sig och omvända sig till Gud, och göra sådana gärningar, som tillhör omvändelsen.

Fil. 1:22 Men om det att leva i köttet för mig innebär frukt i mitt arbete, så vet jag inte vilket jag skall välja. 23. Ty jag dras åt båda hållen. Jag längtar efter att få bryta upp och vara hos Kristus, vilket skulle vara mycket bättre. 24. Men att bli kvar i köttet är mer nödvändigt för er skull.

Jesus fortsätter i Johannesbrevet:

Joh. 15:19. Om ni vore av världen, skulle världen älska sitt eget. Men eftersom ni inte är av världen, utan jag har UTVALT er ur världen, därför hatar världen er.20 —”Har de förföljt mig, så skall de också förfölja er. Har de hållit mitt ord, så skall de också hålla ert”

Så Jesus UTVALDE sina lärljungar ur världen på det sätt att de skulle gå ut och evangelisera och bära frukt. De skulle alltså agera tvärt emot hur världen betedde sig, för ”världen” i det här sammanhanget ville inte veta av Jesus utan hatade honom.

Joh. 15:21 ”Men allt detta skall de göra mot er för mitt namns skull, därför att de inte känner honom som har sänt mig.22 Hade jag inte kommit och talat till dem, så hade de inte synd, men nu har de ingen ursäkt för sin synd.” 

Varje gång som någon hatar Gud så är det självklart emot Guds vilja, för han vill att vi alla ska älska honom och att ingen ska gå förlorad. Eftersom Jesus gjorde många gärningar bland människor och samtalat med dem så menar han att dessa är tillräckliga bevis för att kunna tro att han är den som han utgett sig för att vara och att därför älska och lyda honom. Men trots alla uppenbara tecken så kvarstår deras hat gentemot honom och de har då ingen ursäkt för sin synd.

Joh. 15:23. Den som hatar mig hatar också min Fader. 24. Hade jag inte gjort sådana gärningar bland dem som ingen annan har gjort, så hade de inte synd. Men nu har de sett dem och har hatat både mig och min Fader.

Jesus ansåg alltså att människorna åtminstone skulle tro honom för gärningarns skull

Joh. 15:11. Tro mig att jag är i Fadern och Fadern i mig. Om inte, så tro mig för själva gärningarnas skull

Joh. 20:29 Jesus sade till honom: “Därför att du har sett mig, tror du. Saliga är de som tror, fastän de inte ser.”

Psalmerna 35:19 och  69:5 profeterar om en dag då människor ska hata sonen utan orsak, och detta menar Jesus fullbordades i honom. Att ha kännedom om profetior som slår in, och att känna till framtida händelser betyder inte att dessa händelser nödvändigtvis är förutbestämda med däremot handlar det om förhandskännedom. 

Joh. 15:25. Men detta har skett, för att det ordet skulle gå i fullbordan som står skrivet i deras lag: De har hatat mig utan orsak. 

Vinträdet

Johannes 15 inleds förresten med Jesus berömda analogi omvinträdet där han mycket tydligt visar att det är upp till oss att hålla oss kvar i vinträdet (honom själv) om vi vill hålla oss kvar i det livgivande trädet (frälsningen). 

Joh 15:1 Jag är det sanna vinträdet, och min Fader är vingårdsmannen. Var och en gren i mig, som inte bär frukt den tar han bort, och var och en, som bär frukt, den rensar han, för att den skall bära mer frukt. 3. Redan nu är ni rena på grund av det ord som jag har talat till er. 4. Förbli i mig, och jag i er. Såsom grenen inte kan bära frukt av sig själv, om den inte förblir i vinträdet, så kan inte heller ni det, OM ni inte förblir i mig. 5. Jag är vinträdet, ni är grenarna. Den som förblir i mig, och jag i honom, han bär mycket frukt. Ty utan mig kan ni ingenting göra. 6. Den (IF anyone KJV) som inte förblir i mig kastas ut såsom en gren och förtorkas, och man samlar ihop dem och kastar dem i elden, och de brinner. 7. OM ni förblir i mig, och mina ord förblir i er, så kan ni be om vad ni vill, och ni skall få det. 8. Min Fader blir förhärligad genom att ni bär mycket frukt och blir mina lärjungar. 9. Såsom Fadern har älskat mig, så har jag också älskat er. Förbli i min kärlek. 10. OM ni håller mina bud, förblir ni i min kärlek, så som jag har hållit min Faders bud och förblir i hans kärlek. (SFB)

Jesus talar till sina frälsta lärljungar och det han säger gäller även oss. Jesus säger “redan nu är ni RENA” till lärljungarna, och han uppmanar dem att FÖRBLI i honom för de kan inte bära frukt om de inte gör det. Jesus varnar de utvalda apostlarna att OM de inte förblir i honom så kommer de att tas bort utav Fadern och de kastas ut och förtorkas, vilket visar att de åtminstone hade liv vid en tidigare tidpunkt för annars kan de inte förtorkas. De kastas sedan i elden där de brinner vilket är en klar bild av helvetet. Jesus säger “OM ni håller mina bud, så förblir ni i min kärlek” vilket är ett tydligt VILLKOR för hans kärlek och för det eviga livet. Risken finns att kristna inte håller buden och därmed mister sin plats i Livets träd. Vi kan få hjälp av den Helige Ande att leva ett heligt liv och bära mycket frukt men det är vårt ansvar att se till att hålla oss i vinträdet. Gud gör det sannerligen inte åt oss. Om det hade varit upp till GUD att se till att vi bär mycket frukt så hade han givetvis gjort detta med bravur och han hade sett till att vi ALDRIG misslyckades på den fronten. Men faktum är att inte alla kristna alltid visar god frukt utan lever kortare eller längre tid i synd, vilket visar på vår fria vilja och att vi inte alltid lever som Gud hade önskat att vi levt.

5 Mosebok 30:19 Jag tar i dag himmel och jord till vittne mot er att jag har förelagt dig liv och död, välsignelse och förbannelse. Välj då livet, för att du och dina efterkommande må leva

/NT-Text från Reformationsbibeln och SFB

Utlevd HOMOSEXUALITET är synd enligt BIBELN

Älskar vi våra medmänniskor så varnar vi dem, och utlevd homosexualitet ökar riskerna för sjukdomar, depression, en alltför tidig död och framför allt separation från Gud. 

Den här versen tycker jag passar in mycket bra när vi talar om människor som väljer att leva ut sin homosexualitet:

Jak. 5:19 Mina bröder, om någon bland er kommer bort från sanningen och någon för honom tillbaka, 20 så skall denne veta att den som återför en syndare från hans villoväg FRÄLSER HANS SJÄL FRÅN DÖDEN och överskyler många synder.

Eftersom utlevd homosexualitet handlar om risken för att förlora sin SJÄL är förstås detta ämne mycket allvarligt och ingenting vi ska försöka släta över med “jamen vi syndar allihop“, eller “ingen är fullkomlig“. Älskar vi våra medmänniskor vill vi frälsa deras SJÄLAR och inte dunka dem i ryggen och övertyga dem om att Gud älskar dem som de är trots att de syndar. Självfallet ska vi dock välja våra ord när vi samtalar med dem som det handlar om, dock utan att kompromissa. Ibland måste man få komma med svar och korrigeringar, som kanske inte är populära i alla läger, utan att kallas för homofob eller få kommentaren “Du skall icke döma”.

Homosexualitet och samhället

Enligt en artikel i Dagen säger sångaren och artisten Gabriel Forss att det var dåvarande biskop Caroline Krook som gett honom det stora stödet för uppfattningen att en person kan vara kristen samtidigt som han lever i samkönad förbindelse. Skälet skulle vara att det som vi ser som homosexualitet idag inte var bekant för Paulus när han förbjöd homosexualitet i sina brev Nya Testamentet, utan endast den variant när en äldre man våldför sig på en yngre man. Detta är emellertid helt fel och är endast ett ansträngt försök att hitta stöd för att inte behöva vara lydiga mot Gud. Du kan läsa mer detaljer om homosexualitet i olika århundraden i Caragounis bok “Homoerotik”, där han visar att olika former av homosexualitet visst fanns för 2000 år sedan, så ALLA former av homosexualitet var därför fel enligt Paulus. Är då Caragounis inte lika hygglig som Caroline Krook, eftersom han till skillnad mot henne inte erbjuder en väg för homosexuella att leva ut sin läggning som de verkligen önskar? Och är det inte oartigt och fördömande, och får homosexuella i samkönade relationer att känna sig kränkta och åstadkommer att de lever i fruktan? Nej, det är bättre att leva i fruktan och därmed kanske anstränga sig för att gå Guds väg, än att känna ett falskt stöd som ger dem ett bedrägligt mod att utöva synd som leder till evig DÖD.

Ords. 28:23 Den som tillrättavisar en avfälling skall vinna ynnest, mer än den som gör sin tunga hal.

Heb 3:12 Sen därför till, mina bröder, att icke hos någon bland eder finnes ett ont otroshjärta, så att han avfaller från den levande Guden, 13utan förmanen varandra alla dagar, så länge det heter »i dag», på det att ingen av eder må bliva förhärdad genom syndens makt att bedraga.

Efesierbrevet 5:11 Och haven ingen delaktighet i mörkrets gärningar, som icke giva någon frukt, utan avslöjen dem fastmer.

2 Tim. 4:2 Predika ordet, träd upp i tid och otid, bestraffa tillrättavisa, förmana med allt tålamod och med undervisning i alla stycken. 3Ty den tid kommer, då de icke längre skola fördraga den sunda läran, utan efter sina egna begärelser skola samla åt sig lärare hoptals, alltefter som det kliar dem i öronen, 4en tid då de skola vända sina öron från sanningen, och i stället vända sig till fabler.

Det sorgliga är att Krook uttryckte sig så galet om homosexualitet i TV, och man kan bara undra hur många fler stackars homosexuella som känt att de fått råg i ryggen och lever ut sin synd pga hennes ord – som är precis de ord som de så gärna vill höra från en auktoritet. Självfallet har man inga ursäkter för sin synd på domedagen och vi kan inta skylla på att andra fått oss att synda, men den som påverkar andra att synda får också ett straff (om personen inte omvänder sig). Jesus sade något mycket intressant om de som påverkar andra att synda:

Matt. 5:19 Den som därför upphäver ett av dessa minsta bud och LÄR människorna så, han skall kallas den MINSTE i himmelriket. Men den som håller dem och lär människorna dem, han skall kallas stor i himmelriket.

Att upphäva eller ändra på bud som fortfarande gäller och förmå människor att bryta mot gällande bud betyder att den personen blir MINST i himmelriket. Notera dock att det inte står att man åtminstone kommer IN i himmelriket även om man skulle synda själv. Synd separerar oss alltid från Gud. Versen direkt efter lyder:

Matt 5:20 Jag säger er att om er rättfärdighet inte går långt utöver de skriftlärdas och fariseernas, skall ni inte komma in i himmelriket.

Det kan faktiskt vara så att man själv inte lever i synd, men att man alltjämt lockar ANDRA att synda. Detta är i och för sig en synd i sig själv, men ibland lockar vi omedvetet andra att bryta Guds bud och synda, t ex om vi missförstått någon lära från Bibeln och tolkar den på så sätt att det faktiskt finns utrymme till synd. Synd blir det om vi stänger våra öron till korrigeringar och framhärdar i en felaktig tolkning. Gud kommer en dag att ge rättvisa domar angående detta och som lärare (som ett biskopsämbete är) har man ett stort ansvar eftersom man ses som en auktoritet och därför har ett stort inflytande:

Jak. 3:1 Mina bröder, inte många bör bli lärare. Ni vet ju att vi skall få en strängare dom.

Man och kvinna – är kombinationen som Bibeln talar om

Vi kan i princip läsa att Gud inte stödjer homosexualitet redan på de första sidorna i Bibeln där människan får direktiv att föröka sig:

1 Mosebok 1:27 Och Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem. 28 Gud välsignade dem och sade till dem: Var fruktsamma och föröka er och uppfyll jorden!

Detta vore omöjligt för samkönade par att lyda. Vissa par kan förstås inte få barn trots att de försöker men i en samkönad relation är försöken dömda att misslyckas från start. Jesus lydde inte direktivet om förökning men han kom å andra sidan inte till jorden för att bilda familj och sedan lämna fru och barn i sticket när han så snart måste lämna jordelivet. Jesus är ju också GUD och direktiven i 1 Mosebok handlar om instruktioner för människor. Gud gav denna instruktion inte bara till Adam och Eva, utan detta var ett generellt direktiv för människan som sådan och därför fanns ingen anledning att räkna upp exempel, detaljer eller undantag. (Tänk vilken tjock bok Bibeln skulle vara om Gud var tvungen att vara övertydlig så fort han yttrade sig.) Direktivet var generellt och tydligt, så vi förstår grundidén varför Gud skapade man och kvinna. Han lovade förstås inte att alla försök till barnalstring alltid kommer att lyckas och inte om det finns andra detaljerade regler kring detta eller undantag.

Under Moses tid kom ytterligare en regel att det var förbjudet att gifta sig med ett syskon. Detta pga risken för genetiska defekter i avkomman – en risk som inte fanns tidigare eftersom Adam och Eva inte bar på några defekter som skulle kunna gå i arv. Men ryms då inte samkönade relationer i Guds uttalande? Nej, då borde han ha varit tydligare med detta och inte samtidigt säga att homosexualitet är styggelse – vilket Paulus menar är hans position. Det skulle vara lätt för Gud (eller Jesus, eller profeter eller apostlar) att en gång för alla förtydliga att även två män eller två kvinnor kan gifta sig, för att göra slut på alla diskussioner, men ingen gång uttryckte han sig så. Utan tvärt om.

Men hur är det då med Paulus, Samuel och en del andra som inte heller lydde direktivet om att uppfylla jorden? Kan inte de användas som stöd för att två män kan gifta sig trots att de blir barnlösa? Nej, de gånger vi kan läsa i Bibeln om män som lever i frivillig celibat och är barnlösa är de som fått en unik kallelse från Gud att vara t ex profet eller apostel, och syftet är då att  i stället  att tjäna Gud på heltid i stället för att fokusera på en familj. Kan man säga att det finns många samkönade par som detta passar in på? Jag känner inte till ett enda sådant fall. Däremot känner jag till många fall där samkönade par adopterar barn, och då är förstås deras mål  med livet helt annorlunda än Bibelns ogifta män. Det finns alltså ingen rimlig anledning att samkönade äktenskap skulle vara ett godtagbart undantag från Guds sida. Framför allt inte när vi läser vidare i Bibeln…

1 Mosebok 2:18 Herren Gud sade: “Det är inte bra för mannen att vara ensam. Jag skall göra en medhjälpare åt honom, en som är hans like.“—21 Då lät Herren Gud en tung sömn falla över mannen, och när han hade somnat tog han ut ett av hans revben och fyllde dess plats med kött. 22 Och Herren Gud formade en kvinna av revbenet som han tagit av mannen och förde henne fram till honom. 23 Mannen sade:”Denna är nu ben av mina ben och kött av mitt kött. Hon skall heta kvinna,  ty av man har hon tagits.”24 Därför skall en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru, och de skall bli ett kött. 25 Och mannen och hans hustru var båda nakna utan att blygas för varandra.

Matteus 19:Han svarade: “Har ni inte läst att Skaparen från begynnelsen gjorde dem till man och kvinna och sade: Därför skall en man lämna sin far och mor och hålla sig till sin hustru, och de två skall vara ett kött?Så är de inte längre två utan ett kött. Vad Gud har fogat samman skall människan inte skilja åt.”— 10 Hans lärjungar sade till honom: “Om det är så med mannens ställning till hustrun, då är det ingen fördel med att gifta sig.” 

Gud verkar mena att kvinnan ska vara medhjälpare till mannen, men hur blir situationen om det är två män i ett äktenskap eller två kvinnor? Vem har då rollen som medhjälpare? Det alternativet verkar inte finnas. Om det nu skulle vara ett godtagbart alternativ för en man att lämna sin far och mor för att hålla sig till en annan man, varför står det inte så? Det skulle vara så lätt för Mose att formulera sig på ett sådant sätt att direktivet skulle passa in på olika kombinationer i ett äktenskap, men han väljer endast att koppla ihop en man med en KVINNA. Direktivet kommer i ett sammanhang där Gud inte kan syfta bara på Adam och Eva (Adam hade ju ingen mänsklig far eller mor att lämna) utan detta handlar om hela mänskligheten. Det NORMALA är alltså att en man lämnar sina föräldrar och gifter sig med en kvinna. För en unik apostel som Paulus kanske detta generella påbud till mänskligheten inte passar in, men det står absolut inte att det skulle vara ok för honom att lämna sina föräldrar för att gifta sig med en MAN. Jesus förklarar dock att det finns undantag för att inte gifta sig:

Matt. 19:12 Det finns de som inte kan gifta sig, därför att de är födda sådana, och de som inte kan det, därför att människor gjort dem sådana. Och det finns andra som för himmelrikets skull inte gifter sig. Den som kan förstå detta, må ta det till sig.

Det första skälet skulle kunna handla om personer som pga fysiska defekter (inkl. mentalt funktionshindrade) inte kan eller bör skaffa avkomma pga att det finns risker för genetiska defekter och/eller att de inte kan ta hand om barn ordentligt pga sina handikapp. Det skulle också kunna handla om eunucker, som till största delen människor mycket riktigt gjort sådana. Det är möjligt att det även skulle kunna handla om människor med homosexuell läggning  – eftersom det på sätt och vis är människor som gjort dem så via olika kulturer, traditioner, uppväxt och påverkan. Då ska man alltså INTE gifta sig (in i samkönade äktenskap). Det sista skälet som Jesus nämner har jag redan beskrivit, och det är de som för himmelrikets skulle inte gifter sig – såsom Paulus. Ingenstans kan vi se undantag för samkönade giftermål.  

Jesaja 56:3 Den främling som har slutit sig till Herren skall inte säga:”Säkert kommer Herren att skilja mig från sitt folk.” Inte heller skall eunucken säga: “Jag är ett förtorkat träd.”Ty så säger Herren: De eunucker som tar vara på mina sabbater, som väljer det jag finner glädje i och håller fast vid mitt förbund,åt dem skall jag i mitt hus och inom mina murar ge ett minnesmärke och ett namn, en välsignelse som är bättre än söner och döttrar. Jag skall ge dem ett evigt namn som inte skall utplånas.

Paulus ger instruktioner för hur en relation mellan en man och hans hustru ska se ut

Sen kan man också fråga sig varför det är så många verser i Bibeln som förklarar hur en relation mellan en man och en hustru skall vara inom ett äktenskap utan att någonsin (inte en enda gång) lyfta fram alternativet att ett äktenskap skulle kunna vara mellan två män, eller mellan två kvinnor. Framför allt Paulus verkar ta för givet att ett äktenskap är mellan en man och en kvinna och förklarar deras olika roller i sitt hem, och även deras roller i en församling. Läs nedan och se hur Paulus och Petrus tar för givet att OM en man väljer att gifta sig så måste det vara med en kvinna, och OM en kvinna gifter sig så måste det vara med en man.

Romarbrevet 7:3 Därför kallas hon äktenskapsbryterska, om hon ger sig åt en annan man så länge hennes man lever. Men om mannen dör, är hon fri från lagen och är inte någon äktenskapsbryterska, om hon blir en annan mans hustru.

Kolosserbrevet 3:18 Ni hustrur, underordna er era män, för så bör det vara i Herren. 19 Ni män, älska era hustrur och var inte hårda mot dem.

1 Petrusbrevet 3:1 På samma sätt skall ni hustrur underordna er era män, så att den man som inte vill tro ordet kan vinnas utan ord genom sin hustrus liv, när han ser hur gudfruktigt och rent hon lever.  —Så prydde sig också förr de heliga kvinnor som satte sitt hopp till Gud. De underordnade sig sina män,så som Sara var lydig mot Abraham och kallade honom herre. Hennes barn har ni blivit, när ni gör det som är gott och inte låter skrämma er. På samma sätt skall ni män leva förståndigt tillsammans med era hustrur som är det svagare kärlet. Visa dem aktning som medarvingar till livets nåd, så att era böner inte blir hindrade.

Efesierbrevet 5:22 Ni hustrur, underordna er era män, så som ni underordnar er Herren23 Ty en man är sin hustrus huvud, liksom Kristus är församlingens huvud – han som är Frälsare för sin kropp.24 Som församlingen underordnar sig Kristus, skall hustrun i allt underordna sig sin man.25 Ni män, älska era hustrur, så som Kristus har älskat församlingen och offrat sig för den,26 för att helga den, sedan han renat den genom vattnets bad, i kraft av ordet.  28 På samma sätt är mannen skyldig att älska sin hustru som sin egen kropp. Den som älskar sin hustru älskar sig själv. 31 Därför skall en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru, och de två skall vara ett kött. 32 Denna hemlighet är stor – jag talar om Kristus och församlingen. 33 Men vad er angår skall var och en älska sin hustru som sig själv, och hustrun skall visa sin man vördnad.

1 Korinthierbrevet 7 1 I fråga om det ni skrev svarar jag: Det är visserligen bäst för en man att inte röra en kvinna. Men för att undvika otuktssynder skall varje man ha sin hustru och varje hustru sin man. Mannen skall ge sin hustru vad han är skyldig henne och på samma sätt hustrun sin manHustrun bestämmer inte över sin kropp, det gör mannen. På samma sätt bestämmer inte mannen över sin kropp, det gör hustrunHåll er inte borta från varandra utom möjligen för en tid med bådas samtycke, så att ni kan ägna er åt bönen. Och kom sedan tillsammans igen, så att Satan inte frestar er, eftersom ni inte kan leva avhållsamt.Men detta ger jag som ett råd, inte som en befallning. —10 De gifta ger jag en befallning som inte är min utan Herrens:En hustru får inte skilja sig från sin man – 11 skiljer hon sig skall hon förbli ogift eller försona sig med sin man – och en man får inte överge sin hustru.12 Till de andra säger jag, inte Herren: om en broder har en hustru som inte är troende och hon är villig att leva med honom, får han inte överge henne. 13 Och om en hustru har en man som inte är troende och han är villig att leva med henne, får hon inte överge honom.14 Ty mannen som inte tror är helgad genom sin hustru, och hustrun som inte tror är helgad genom sin troende man. Annars vore era barn orena, men nu är de heliga.  16 Vet du då, hustru, om du kommer att frälsa din man, och vet du, man, om du kommer att frälsa din hustru? —24 Bröder, var och en skall inför Gud förbli vad han var när han blev kallad.—27 Är du bunden vid en hustru, försök då inte att bli fri. Är du inte bunden, så försök inte att få hustru.— 29 Men det säger jag er, bröder: Tiden är kort. Även de som har en hustru skall nu leva som om de ingen hade,33 Den gifte är angelägen om det som tillhör världen, hur han skall vara sin hustru till lags34 och så blir han splittrad. Den ogifta kvinnan, jungfrun, tänker på det som tillhör Herren, att hon skall vara helig både till kropp och själ, men den gifta kvinnan tänker på det som tillhör världen, hur hon skall vara sin man till lags. –39 En hustru är bunden så länge hennes man lever. Men om mannen dör, är hon fri att gifta om sig med vem hon vill, bara det sker i Herren.

Utlevd homosexualitet (inte homosexualitet i sig själv) benämns som en avskyvärt handliing

3 Mosebok 18:22 Du skall inte ligga med en man som en man ligger med en kvinna. Det är avskyvärt.

Är ovan vers otydlig? Kan den läsas som det står, eller har vi orsaker att inte vilja läsa versen som det står? Vi kanske kan ursäkta denna tydliga vers med att det är från det gamla testamentet men varför skulle något vara avskyvärt i det gamla testamentet för att plötsligt vara helt acceptabelt i det nya? Vi kan utläsa från versen att det normala är att en man ligger med en kvinna eftersom jämförelsen lyder “SOM en man ligger med en kvinna”. Direkt efter kan vi läsa att förbudet (man med man) verkligen handlar om intimitet eftersom detta är kontexten:

3 Mosebok 18:23 Du skall inte ligga med något djur, så att du genom det blir oren. Inte heller skall en kvinna ställa sig framför ett djur för att para sig med det. Det är naturvidrigt.

3 Mosebok 20:11 Om någon ligger med en kvinna som är hans fars hustru, blottar han sin fars nakenhet. De skall båda straffas med döden. De bär på blodskuld. 12 Om någon ligger med sin svärdotter, skall de båda straffas med döden. De har begått en avskyvärd handling. De bär på blodskuld. 13 Om en man ligger med en annan man som en man ligger med en kvinna, begår de en avskyvärd handling. De skall straffas med döden. De bär på blodskuld. 

Varför frågar fariséerna här nedan endast Jesus om det är tillåtet att skilja sig från sin hustru (och inte man eller hustru), och varför förklarar Jesus för sina lärljungar “Den som skiljer sig från sin  hustru och gifter sig med en annan KVINNA, han begår äktenskapsbrott mot HENNE”. Varför tar både frågeställarna och Jesus för givet att en man kan välja att gifta om sig med en annan kvinna och inte med en annan man? Kanske för att det är helt uteslutet att något sådant skulle vara tillåtet:

Mark 10:Några fariseer som ville snärja honom kom fram till honom och frågade: “Är det tillåtet för en man att skilja sig från sin hustru?” Han svarade dem: “Vad har Mose befallt er?” De sade: “Mose har tillåtit att mannen skriver skilsmässobrev och skiljer sig.” Då sade Jesus till dem: “Därför att era hjärtan är så hårda gav han er den föreskriften. Men från skapelsens början gjorde Gud dem till man och kvinna. Därför skall en man lämna sin far och mor och hålla sig till sin hustru, och de två skall vara ett kött. Så är de inte längre två, utan ett kött. Vad Gud har fogat samman, skall människan inte skilja åt.”10 När de hade kommit hem igen frågade lärjungarna honom om detta. 11 Han svarade dem: “Den som skiljer sig från sin hustru och gifter sig med en annan kvinna, han begår äktenskapsbrott mot henne.12 Och om hon skiljer sig från sin man och gifter om sig, begår hon äktenskapsbrott.”

Ett annat exempel på att en man som tar en MAN till make inte verkar finnas på kartan:

3 Mosebok 20:14 Om någon till hustru tar en kvinna och dessutom hennes mor, så är det en skändlighet. Man skall bränna upp både honom och dem i eld, för att ingen skändlighet skall finnas ibland er.

Om någon nu tycker att Gud inte varit klar nog med vad han menar med sitt förbud, på vilket sätt skulle han kunna uttryckt sig klarare? Varför räcker det inte med att säga “du skall inte ligga med en man som en man ligger med en kvinna”? Varför försöker vi göra Guds vägar krokiga?

Arsenekoitai (män som ligger med män) och malakoi 

Paulus förklarar i tydliga ordalag att samkönade sexuella relationer är synd. Det finns ingen utväg:

Rom. 1: 23 De bytte ut den odödlige Gudens härlighet mot bilder av dödliga människor, av fåglar, fyrfotadjur och kräldjur. 24 Därför utlämnade Gud dem så att de följde sina egna begär och bedrev allt slags otukt och förnedrade sina kroppar. 25 De bytte ut Guds sanning mot lögnen och tog sig för att dyrka och tjäna det skapade i stället för Skaparen, han som är välsignad i evigheter, amen.26 Därför utlämnade Gud dem till skamliga lidelser. Deras kvinnor bytte ut det naturliga umgänget mot det ONATURLIGA. 27 På samma sätt övergav männen det naturliga umgänget med kvinnan och upptändes av begär till varandra. Män (arsenes) bedrev otukt med män (arsenes) och fick själva ta det rättvisa straffet för sin förvillelse28 Och eftersom de inte ansåg det vara något värt att ha kunskap om Gud, utlämnade Gud dem åt ett ovärdigt sinnelag, så att de gjorde sådant som är MOT NATUREN.

1 Tim. 1:Men vi vet att lagen är god, om man brukar den rätt och inser att den inte är till för rättfärdiga utan för laglösa och upproriska, gudlösa och syndare, oheliga och oandliga, för dem som misshandlar sin far och mor, för dråpare, 10 för dem som utövar otukt och homosexualitet (arsenokoitai ) för slavhandlare, lögnare, menedare och för alla som står emot den sunda läran – 11 detta enligt det evangelium om den välsignade Gudens härlighet, som har anförtrotts åt mig.

Arsenokoitai  betyder enligt grekiska lexikon “män som ligger med män” och samma ord som används för “de som utövar homosexualitet” i 1 Kor. 6:9.

1 Kor. 6:Vet ni inte att inga orättfärdiga skall få ärva Guds rike? Bedra inte er själva! Varken otuktiga (pornoi) eller avgudadyrkare, varken äktenskapsbrytare (moichoi) eller de som utövar homosexualitet (arsenokoitai) eller de som låter sig utnyttjas för sådant (malakoi), 10 varken tjuvar eller giriga, varken drinkare, förtalare eller utsugare skall ärva Guds rike.

Arsenokoitai översätts allså med homosexuell, och malakos (malakoi i plural) översätts med “de som låter sig utnyttjas för sådant”. I KJV översätts malakoi med ett enda ord: effeminate. (Den svenska översättningen listar dessa två ord i omvänd ordning gentemot den grekiska grundtexten för att låta det som malakoi relaterar till stå först.) Det är en populär lära att Arsenokoitai skulle betyda manlig prostitution, men detta är någonting som man måste läsa in i texten samtidigt som man måste ignorera annan information. Malakos betyder bokstavligen “de mjuka”. Det kan översättas med mjuka män som spelar den kvinnliga sexrollen. Paulus myntade begreppet arsenokoite från versen jag tidigare nämnde i 3 Mosebok där det handlar om förbjuden sexuell förbindelse.

Meta arsenos ou koimethese koiten gyniakos (3 Mos.18:22)

Paulus skrev på grekiska och eftersom Paulus citerar Mosebokens förbud genom att använda sin grekiska Bibel (Septuaginta) så är det tydligt att han fortfarande ser förbudet som legitimt. I 1 Kor 6:9 så listas arsenokoites separat från avgudadyrkan så han ser inte på ordet som endast förknippat med kultism. “Arsene“‘ betyder alltid en  manlig person och “koite” som finns med två gånger i NT betyder säng och har sexuella kopplingar:

Rom. 13:13 Låt oss leva värdigt, det hör dagen till, inte i utsvävningar och fylleri, inte i otukt och lösaktighet, inte i strid och avund.

Hebr. 13:Äktenskapet skall hållas i ära bland alla och den äkta sängen bevaras obefläckad. Ty otuktiga och äktenskapsbrytare skall Gud döma.

Så de två orden ihop (man och säng) handlar om en sexuell relation. Det finns alltså inget stöd för att det endast skulle handla om samband som inkluderar prostitution och/eller förgripande på pojkar. I 1 Tim 1:10 så står ordet arsenokoitai självständigt och det kan därför inte heller vara begränsat till en sexuell relation med en äldre och en manlig yngling.

meta arsenos ou koimethese koiten gynaikos (med en man ligg inte [som någon] ligger med en kvinna)

Paulus skulle kunnat ha använt sig av ett eller en kombination av flera andra ord om han velat visa att han endast menar sexuella förbindelser mellan man och pojke är förbjuden (tribades, kinaidoi, paiderastai, paidomanes, paidophthoros, androbates, arrenomanes). Men som bekant valde han ett ord som han fick direkt från orden i 3 Mosebok, och det borde finnas skäl för detta. Gud är inte en Gud som förvillar oss och är otydlig.

Synden i SODOM

Några vill göra gällande att synden i Sodom handlar om deras avoga beteende och våldsamhet snarare än homosexualitet.

1 Mosebok 19:Innan de hade lagt sig omringades huset av männen i staden, Sodoms män, både unga och gamla, allt folket utan undantag. De kallade på Lot och sade till honom: “Var är de män som kom till dig i natt? För ut dem till oss så att vi får känna dem.”

Känna är översättningen av det hebreiska ordet yadha och det måste inte nödvändigtvis betyda att “ha sex med”, men sammanhanget visar att det faktiskt är precis det som det handlar om. Verserna efter ger ordet denna betydelse. När Lot får den hemska förfrågan så erbjuder han sina döttrar med informationen att de aldrig haft någon man, så med all tydlighet så uppfattar även Lot att Sodoms män frågar efter sexuellt umgänge. De var dock inte intresserade av döttrarna, troligtvis just för att de var kvinnor och inte män. Annars föredrar män just unga kvinnor, men definitivt inte Sodoms män.

1 Mosebok 19:Då gick Lot ut till dem i porten, stängde dörren efter sig och sade: “Mina bröder, gör inte så illa! Jag har två döttrar som aldrig haft någon man. Låt mig föra ut dem till er, så kan ni göra vad ni vill med dem. Gör bara inte något mot de här männen, eftersom de har sökt skydd under mitt tak.”

I Hesekiel kan vi läsa att Sodom även kritiseras för sin själviskhet, men det motsäger förstås inte vad vi just kommit fram till. I Hesekiel 14:50 så kallas Sodoms synd för en skändlighet. Det är samma ord som beskriver homosexuell synd i 3 Mosebok 18:22.   Det är även samma ord som används när barn offras till Molok. Även idag används “sodomi” som en beskrivning av olika former av homosexualitet. I Judas brev kan vi läsa återigen att det sodomiterna kommer att straffas för (förutom andra synder) är att de bedrev otuk och följde onaturliga begär. De jämförs med änglarna som även dem lämnade sin rätta plats och gjorde något som var onaturligt för dem, nämligen att komma ner till jorden och ha sex med människor (kvinnor). (Se 1 Mosebok 6:4.)

Judas brev Ty hos er har det nästlat sig in vissa personer. Om dem är det redan för länge sedan skrivet att de skulle drabbas av domen. Gudlösa som de är förvanskar de vår Guds nåd till försvar för ett liv i utsvävningar och förnekar vår ende Härskare och Herre, Jesus Kristus.– Tänk också på de änglar som inte bevarade sin höga ställning utan övergav sin RÄTTA hemvist. Dem håller han i förvar i mörker med eviga bojor till den stora dagens dom. 7 Så är det med Sodom och Gomorra och städerna däromkring. På samma sätt bedrev de otukt och följde ONATURLIGA begär. De står som ett varnande exempel och får sitt straff i evig eld. Ändå skändar också dessa drömmare på samma sätt sin kropp. Herren föraktar de, och höga makter smädar de. 

Att leva ut sin homosexualitet betyder ENORMA risker vad gäller sjukdom och för tidig död

Statistiken är tydlig med vilka sjukdomar som är överrepresenterade bland homosexualla, men tyvärr har denna information svårt att nå fram eftersom resultatet inte är politiskt korrekt i Sverige och många andra länder. Däremot är det lättare för en statistiker att få sina teorier spridda om resultatet är fördelaktigt för den politiskt korrekta världen. Jag skulle personligen önska att dessa risker informerades om redan i skolan, i stället för att tvinga barn att ta del av RFSU:s propaganda om att tonåringar och barn borde experimentera med sex med sig själva eller med olika partners (inte nödvändigtvis en åt gången) bara de två reglerna lyds att alla ska vara med på det och skyddet måste vara tillräckligt.

Som homosexuell är det större sannolikhet för att må andligt dåligt (även att ha självmordstankar) och att hamna i fysiskt skadliga relationer. Sjukdomar som de till större del kan drabbas av är syfilis, gonorré, klamydia, hepatit A & B, herpes, HIV och aids. Det är även MYCKET vanligare att ha sex med olika partners i den homosexuella världen. Jag läste t ex en kommentar från en annan känd svensk homosexuell (nämligen sångaren Mattias Holmgren) som fick frågan om han har eller har haft problem med svartsjuka. Svaret var ungefär (inget direkt citat) “I vår bransch, där i princip alla i gänget haft relation med alla så är det vanligt med svartsjuka”.  Läs gärna Dr Jerry Bergmans artikel i detta ämne. Här kommer ett stycke just om sjukdomar:

“A major problem relative to homosexuality is that many venereal and other diseases are far more a problem with homosexual behaviour than heterosexual. For non-promiscuous couples who take proper cleanliness measures, the transmission of disease among heterosexuals is extremely rare, and then usually almost always due to lack of hygiene. During homosexual behaviour, sperm can penetrate the partner’s colon wall. When inside the body, the sperm adversely effects the immune system, resulting in the person being more vulnerable to disease. This is especially a problem, in that homosexual practices commonly transmit many diseases which are uncommon among heterosexuals. For example, homosexuals as a group are far more apt to have rare bowel diseases, which are generally lumped together under the designation ‘gay bowel syndrome’. One study indicated that one half of homosexuals eventually contract the colon disease parasitic amebiasis, while rectal gonorrhea and infectious hepatitis A are far higher among the homosexual population. Fox, in response to this concern, noted:

‘First, the colon and rectum are made for the elimination of fecal matter and not for sexual experience. Fecal matter is eliminated because it is indigestible and contains disease-causing materials. With sexual penetration, the rectal muscles are often torn or over-expanded, and the fragile lining of the colon is almost always torn. The tearing of the colon allows fecal matter to penetrate into the body, bringing with it infectious disease.

Many homosexuals frequent medical doctors who specialize in treating homosexuals in order to best deal with their special health concerns. While these doctors may not advertise themselves as such in the telephone book, the homosexual social network as well as the homosexual press is a common source patients use to contact these specialized physicians. Estimates of the infectious disease rate among homosexuals is about ten times higher than that of the general population—not only venereal diseases, but also hepatitis B and others. Other common diseases include urethritis, viral herpes, pediculosis infestation and others. Of course, it is not only the type of behaviour that they indulge in which puts them at a much higher risk, but also their high level of promiscuity—one survey indicated that homosexual males have an average of over 50 sexual partners in their lifetime. Another study found that 28% had more than 1,000 partners, 15% had 500 to 1,000, 32% from 100 to 500, and only 25% had less than 100 partners in their lifetime. While surveys in this area vary, depending upon the sampling population, sample size and specific questions asked, all reveal that an enormous amount of promiscuity is a normal part of the gay lifestyle. The writer’s personal interviews, although a small sample, nonetheless provide good reason to believe that these survey results are reasonably accurate. The level of the problem can be debated, but there is no question that the problem is serious, with AIDS being the most publicized example.

Det står alltså klart att utlevd homosexualitet är direkt skadligt för kroppen och trots att även rökning är skadligt är det statistiskt sätt “sundare” att vara rökare än att vara homosexuell eftersom man riskerar att tidigarelägga sin död ännu tidigare som homosexuell. Läs även studien:ƒ 2002, American Journal of Sociology (AJS) 107: 1179-1205, (ISSN: 0002-9602), “OppositeSex Twins and Adolescent Same-Sex Attraction“ by Peter S. Bearman (Columbia University) and Hannah Brückner (Yale University).

Var går gränsen?

Om ni inte ett äktenskap endast är till för en man och en kvinna, var drar vi gränsen om vi nu ska ändra på äktenskapået som begrepp, och vem är det som bestämmer? Är det ok att två män gifter sig med varandra? Två systrar? Två bröder? Tre bröder? En mamma och hennes dotter? En person och ett tvillingpar? En man och flera kvinnor? En kvinna och flera män? Kan man gifta sig med en hel by? Inte går det väl att säga nej med ursäkten att “så kan man väl inte göra” eller “så har vi aldrig gjort i Sverige”, och man nu är villig att ändra på den innebörd av ett äktenskap som vi alltid haft historiskt sett.

Det finns hopp! 

En gemensam faktor för de allra flesta homosexuella är att deras pappa varit väldigt frånvarande under deras uppväxt och/eller att deras uppväxt varit otrygg. Det är slående hur vanligt detta är (även om det förstås finns undantag). Att vara homosexuell är ingen synd i sig (att vara attraherad av samma kön) men att utöva homosexualitet är helt klart synd enligt det vi sett ovan. Alternativen är då att leva i celibat eller att bli helad. Det sistnämnda kan vara problematiskt på det sättet att personen kanske inte är med i en karismatisk församling som använder sig av andegåvorna och inte heller känner någon kristen med helandets gåva. Personen i fråga kanske inte heller helhjärtat vill bli av med sina homosexuella känslor. Men du kan läsa vittnesmål på nätet (åtminstone om du kan engelska) om personer som blivit helade.

Man kan inte resonera på så sätt att “För mig är det helt naturligt att bli attraherad av samma kön, och det borde betyda att det också måste vara RÄTT eftersom jag känner att jag inte har något VAL”. Jag tror att vi alla kan lista upp flera olika sorts läggningar och känslor som de som innehar dem tycker är fullkomligt naturliga, men de behöver därför inte vara rätt att bejaka. Det finns t o m människor som försöker ursäkta sina många otrohetsaffärer med att säga att de inte “kan” sluta, eller att en förälder haft samma problem när han/hon var ung och att det därför skulle vara “ärftligt”.

Att alkoholism skulle vara ärftligt kan diskuteras. Det är i och för sig mycket vanligt att barn till en eller två föräldrar med alkoholproblem får liknande problem själva, men man kan fundera på om vad som spelar störst roll av arv och miljö. Eftersom barn inte smakat en droppe alkohol i magen och inte heller de första åren av sina liv så kan man inte säga att man “föds” som alkoholist. Då skulle man ju kunna säga om en 10-åring som avlider och har föräldrar som dricker att “han dog som en alkoholist”. Man kan ju inte vara en drinkare/alkoholist innan man ens har tagit sitt första glas. Den dag de själva väljer att ta sitt första glas kan inte vara “ärftlig” eller något som är helt omöjlig att förhindra eftersom det handlar om egna val. Man kan inte skylla på föräldrarna för att man tackar ja till sin första sup. Det är alltid individen själv som gör valet, men naturligtvis påverkar influenser runtomkring honom, och hur vi reagerar på vår omvärld och de olika influenserna kan bero på genetiska faktorer.

Det är inte alls säkert att det är lätt att ändra sin livsstil – framför allt inte om man levt enligt ett visst mönster i flera år – men för Gud är allt möjligt! Men du måste rannsaka dig själv och fundera på om du verkligen sätter Gud på första plats och att du verkligen ser till att ALL synd (inte bara utlevd homosexualitet) försvinner från ditt liv. Inte så att du måste skriva på en handling att aldrig synda mer i ditt liv MEN detta måste vara målet. Vi kan aldrig lura Gud, så om du har i baktanken att du tänker ge utrymme för synd då och då även i framtiden så ser Gud detta. Vi kan inte tjäna två herrar och vi är slavar under den herre vi lyder.  Lyder vi synd är vi alltså slavar under synden och inte frälsta. Vi är tillsagda att ta vårt kors och följa honom, för annars kan vi inte vara hans lärljungar. Om vi vet att Jesus kommer tillbaka om en vecka eller en månad så kan vi som kristna säkert anstränga oss och leva syndfritt under den tiden, men det kan vara knepigare om vi inte vet när han kommer tillbaka – som fallet är – och att det lika gärna kan hända om 40 år. Det kan för många kännas en lång tid att leva syndfritt, men försök att tänka “vilken synd är värd att komma till helvetet för”? Om du under en längre tid levt ut din homosexualitet så tror jag inte att du kan klara att komma ur den vanan på egen hand. Du måste få hjälp av den heliga ande att leva rent.

Det kan vara lätt att tycka att det inte är “rättvist” att tvingas uppleva att man inte har något val men “drabbats” av homosexualitet från en tidig ålder, men man skulle också kunna ha andra olyckliga lotter och nackdelar här i livet, såsom att vara fattig, blind, döv, utan armar,  deprimerad, notorisk samlare, ensam,  ha diabetes, ha problem med fetma, ha föräldrar som är alkoholister, dö vid 15 års ålder, förlora ett barn, ha fobier, vara oattraktiv, gå igenom en skilsmässa, ha kort stubin, ha förkärlek till droger, lockas att vara otrogna, etc. Vi har olika saker att kämpa med här i livet och vi har fått olika mängder “pund” att förvalta. Gud vet precis vilka förutsättningar vi har och vad vi gör för att leva rättfärdigt trots våra frestelser. Vi kan dock aldrig hitta godtagbara ursäkter för att bryta mot tio Guds bud eftersom de är gjorda så att vi kan hålla dem. (Att vi människor trots detta valt att inte alltid hålla dem är en annan sak.) Men vi KAN få hjälp!:

1) Det första Jesus säger att vi ska göra är att OMVÄNDA oss. Inför Gud bekänner vi all synd som vi kan erinra oss och vi ångrar oss. Vi hissar alltså vit flagg och lämnar den gamla människan bakom oss. Att “omvända sig” är inte att rabbla upp dagens synder för att sedan repetera dem dagen efter, för att göra om samma procedur även den dagen. Nej, omvändelse betyder att i sanning ångra våra synder och vända helt om. Visst, det kan vara känslor i ditt liv som du känner att du inte bara kan “ta bort” eftersom de sitter så djupt, och som du känner frestar dig att synda….

2) …då vänder du dig till Gud. Bibeln lovar att tro kommer av att höra Guds ord, så ta tid för att studera Guds ord. Är du ingen “läsare” kan du lyssna på MP3 eller CD-skivor och du kan lyssna på predikningar, men då är det viktigt att du väljer predikningar från sanna gudsmän (evangelister som har för vara att undvika ordet “omvändelse” predikar inte hela sanningen). Läs gärna Bibeln HÖGT så att du kan fokusera tankarna. Då undviker du att tankarna irrar hit och dit.

3) BE MYCKET. Om du inte är van kan det kännas ovant och t o m tråkigt, men prova även här att BE HÖGT. Tacka Gud och prisa honom! Lyssna gärna på lovsånger samtidigt. Tänk på vad Jesus gjorde för hela mänskligheten på korset, och tänk på att livet är KORT. Se till att du håller ut till slutet. Men du måste ha bibelord och bön som BRÄNSLE i ditt liv. Be gärna andra att be för dig, och fråga gärna äldste, eller kristna med helandets gåva, att smörja dig med olja för att bli helad. Om du verkligen har bestämt dig för att lämna ditt gamla liv kanske du kan kombinera din bön med fasta.

4) Fundera på hur DU kan bli använd av Gud och sprida hans ord. Vi kan alla göra någonting. Detta leder till välsignelse.

5) Tänk på att Satan INTE vill att du ska lämna ett syndigt liv så han kommer förstås att göra allt i sin makt för att fresta dig och påminna om livet du måste lämna. Här är Paulus rekommendation:

Ef. 6:10 Till sist, bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. 11 Tag på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. 12 Ty vi strider inte mot kött och blod utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna. 13 Tag därför på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot på den onda dagen och behålla fältet, sedan ni fullgjort allt. 14 Stå alltså fasta, spänn på er sanningen som bälte kring era höfter och kläd er i rättfärdighetens pansar 15 och sätt som skor på era fötter den beredskap som fridens evangelium ger.16 Tag dessutom trons sköld. Med den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar. 17 Tag emot frälsningens hjälm och Andens svärd som är Guds ord. 18 Gör detta under ständig åkallan och bön och bed alltid i Anden. Vaka därför och håll ut i bön för alla de heliga.

Gud älskar dig och vill ditt bästa. Han önskar dig ett mycket bättre liv än ett liv i synd och förnedring och framför allt vill han i framtiden se dig i himmelriket där det finns en plats för dig.