Archive | 2011/06/15

Salomo och Saul – hur de gick från rättfärdiga till orättfärdiga

SALOMO

1 Krön 22:9Men se, åt dig skall födas en son; han skall bliva en fridsäll man, och jag skall låta honom få fred med alla sina fiender runt omkring; ty Salomo skall han heta, och frid och ro skall jag låta vila över Israel i hans dagar.10Han skall bygga ett hus åt mitt namn; han skall vara min son, och jag skall vara hans fader. Och jag skall befästa hans konungatron över Israel för evig tid.

1 Kon 11:1Men konung Salomo hade utom Faraos dotter många andra utländska kvinnor som han älskade: moabitiskor, ammonitiskor, edomeiskor, sidoniskor och hetitiskor,2kvinnor av de folk om vilka HERREN hade lagt till Israels barn: »I skolen icke inlåta eder med dem, och de få icke inlåta sig med eder; de skola förvisso eljest förleda edra hjärtan att avfalla till deras gudar.» Till dessa höll sig Salomo och älskade dem. 3Han hade sju hundra furstliga gemåler och tre hundra bihustrur. Dessa kvinnor förledde hans hjärta till avfall. 4Ja, när Salomo blev gammal, förledde kvinnorna hans hjärta att avfalla till andra gudar, så att hans hjärta icke förblev hängivet åt HERREN, hans Gud, såsom hans fader Davids hjärta hade varit. 5Så kom Salomo att följa efter Astarte, sidoniernas gudinna, och Milkom, ammoniternas styggelse. 6Och Salomo gjorde vad ont var i HERRENS ögon och följde icke i allt efter HERREN, såsom hans fader David hade gjort.7Salomo byggde nämligen då en offerhöjd åt Kemos, moabiternas styggelse, på berget öster om Jerusalem, och likaså en åt Molok, Ammons barns styggelse. 8På samma sätt gjorde han för alla sina utländska kvinnor, så att de fingo tända offereld och frambära offer åt sina gudar. 9Och HERREN blev vred på Salomo, därför att hans hjärta hade avfallit från HERREN, Israels Gud, som dock två gånger hade uppenbarat sig för honom,10och som hade givit honom ett särskilt bud angående denna sak, att han icke skulle följa efter andra gudar, ett HERRENS bud som han icke hade hållit.11Därför sade HERREN till Salomo: »Eftersom det är så med dig, och eftersom du icke har hållit det förbund och de stadgar som jag har givit dig, skall jag rycka riket ifrån dig och giva det åt din tjänare.

1 Krön 28:9 Och du, min son Salomo, må lära känna din faders Gud och tjäna honom med hängivet hjärta och med villig själ; ty HERREN rannsakar alla hjärtan och förstår alla uppsåt och tankar. Om du söker honom, så låter han sig finnas av dig, men om du övergiver honom, då förkastar han dig evinnerligen.

Salomo försökte att döda Jeroboam, men Jeroboam flydde till Egypten, till kungen Shishak, och stannade där tills Solomo dog (1 Kon. 11:40). Det verkar onekligen om att Solomo inte omvände sig, och det finns inga verser om att så skulle vara fallet. Även om vi skulle anta att Salomo omvände sig under sin sista timme så ändrar inte detta på det faktum att han tidigare i sitt liv helt klart gick från rättfärdig till orättfärdig och därmed från frälst (på det sätt som människor i GT kan bli frälsta) till ofrälst. Hade Salomo dött under sin tid i synd hade han inte kommit in i Guds rike.

KUNG SAUL

Utvald av Gud att vara ledare över sitt folk. Gud sade:

1 Sam 15:11»Jag ångrar att jag har gjort Saul till konung, ty han har vänt sig bort ifrån mig och icke fullgjort mina befallningar.»

1 Sam 22:18 Då sade konungen till Doeg: »Träd du fram och stöt ned prästerna.» Edoméen Doeg trädde då fram och stötte ned prästerna och dödade på den dagen åttiofem män som buro linne-efod.19Och invånarna i präststaden Nob blevo slagna med svärdsegg, både män och kvinnor, både barn och spenabarn; också fäkreatur, åsnor och får blevo slagna med svärdsegg.

1 Sam. 18:8Då blev Saul mycket vred, ty det talet misshagade honom, och han sade: »Åt David hava de givit tio tusen, och åt mig hava de givit tusen; nu fattas honom allenast konungadömet.»9 Och Saul såg med ont öga på David från den dagen och allt framgent.

Så Saul var alltså en mördare, och när Saul endast hade en dag kvar att leva så sade Samuel till honom:

16Men Samuel svarade: »Varför frågar du mig, då nu HERREN har vikit ifrån dig och blivit din fiende?

Det finns ingen vers om att Saul omvände sig, och han tog till och med sitt liv, vilket inte är Guds vilja. Vår frälsning är avhängigt hur vi lever och vi kan gå miste om Guds rike om vi lever i synd.

Ingen RÄTTFÄRDIG finns enligt Rom. 3:10? Jo, det finns massor

Rom. 3:10 Det står skrivet:Ingen rättfärdig finns, inte en enda11 ingen förståndig finns, ingen finns som söker Gud

Ovan används ibland för att försöka ge bild av att ingen kan vara rättfärdig men vi måste läsa versen i sitt sammanhang och dessutom se till att vi läser alla avsnitt på ett sådant sätt att vi inte åstadkommer bibelmotsägningar. Gud säger ju också:

Jer. 29:13 Ni skall söka mig, och ni skall också finna mig om ni söker mig av hela ert hjärta.

Matt. 6:33 Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.

I Romarbrevet 3:10-11 refererar Paulus till ett par psalmer som vi måste läsa i sitt rätta sammanhang för att förstå poängen. Läser man Rom. 3:9-18 kan vi direkt se att Paulus helt enkelt inte kan syfta på 100% av alla människor eftersom vi har kännedom om en rad gudfruktiga människor i Bibeln (se exempel nedan) som älskade Gud av hela sitt hjärta.

Rom. 3:Hur är det då? Har vi något företräde? Nej, inte alls! Vi har ju redan anklagat både judar och greker för att alla vara under syndens välde. 10 Det står skrivet: Ingen rättfärdig finns, inte en enda11 ingen förståndig finns, ingen finns som söker Gud.12 Alla har avvikit, alla har blivit fördärvade. Ingen finns som gör det goda, inte en enda. 13 En öppen grav är deras strupe. Sina tungor använder de till svek. Huggormsgift är bakom deras läppar.14 Deras mun är full av förbannelse och bitterhet.15 De är snabba på foten till att utgjuta blod.16 Förödelse och elände råder på deras vägar,17 och fridens väg känner de inte.18 De har inte gudsfruktan inför sina ögon.

Psalmer kan läsas bokstavligt eller bildligt och de kan också spegla sanningen poetiskt.Vi kan läsa att de ogudaktiga kontrasteras mot de RÄTTFÄRDGIA som tar sin tillflykt till Herren, som tillber honom och som vill bli ledda av honom. Notera att det är DÅRARNA som säger att det inte finns någon Gud och DESSA är de som är fördärvade.

Psalm 14:DÅRARNA säger i sitt hjärta: “Det finns ingen Gud.”Onda och avskyvärda är deras gärningar, det finns ingen som gör det goda.Herren blickar ner från himlen på människors barn för att se om det finns någon förståndig, någon som söker Gud.Men alla har avfallit,  alla är fördärvade. Ingen finns som gör det goda,  inte en enda.Förstår de ingenting, alla dessa OGÄRNINGSMÄN, de som äter MITT FOLK som om de åt bröd och som inte åkallar HerrenDär grips de av förfäran, ty Gud är hos de RÄTTFÄRDIGAS släkte.Den betrycktes råd hånar ni, ty Herren är hans tillflykt.O, att det från Sion kom frälsning för Israel!När Herren gör slut på SITT FOLKS fångenskap, då skall Jakob jubla, Israel glädja sig.

Psalm 5:Herre, led mig genom din rättfärdighet för mina förföljares skull.  Gör din väg jämn för mig.10 Ty vad deras mun talar kan ingen lita på, deras inre är fördärv,  en öppen grav är deras strupe och sin tunga gör de hal.11 Förklara dem skyldiga, Gud, låt deras planer bli deras fall. Driv bort dem för deras många synders skull, ty de är upproriska mot dig.12 Men låt alla som flyr till dig få glädja sig. I evighet skall de jubla, ty du beskyddar dem. I dig skall de fröjdas  som älskar ditt namn.13 Ty du, Herre, välsignar den RÄTTFÄRDIGE, du omger honom med nåd som med en sköld.

Psalm 36:I mitt hjärta hör jag vad synden viskar till den ogudaktige. Det finns ingen gudsfruktan inför hans ögon. Han förringar inför sig själv att man skall upptäcka och hata hans brott.4 Hans muns ord är ondska och svek, han vill inte göra det som är förståndigt och gott. Ondska tänker han ut på sin bädd, han går den väg som inte är god,  han skyr inte något ont.

Det är inte så att dessa onda människor aldrig hade någon chans att inte komma till Gud och förstå honom, för förstånd är alltid tillgänglig för alla som vill söka sanningen. Paulus själv, som yttrade orden i Rom 3:10-11, var också rättfärdig och är vi inte rättfärdiga kommer vi inte in i Guds rike.

Människor i Bibeln var rättfärdiga genom att visa sin tro med gärningar

1 Mosebok 6:9 Detta är berättelsen om Noas släkt. Noa var en rättfärdig man och ostrafflig bland sitt släkte; i umgängelse med Gud vandrade Noa.

Hebr 11:7. Genom tron BYGGDE Noa i gudsfruktan en ark till räddning för sitt hus, sedan han hade fått en gudomlig varning om de ting som ännu inte var synliga, och genom den dömde han världen och blev arvinge till den rättfärdighet, som är av tron.

Jakob 2:21 Blev inte vår fader Abraham erkänd som rättfärdig genom gärningar, när han bar fram sin son Isak på altaret?

Hebr. 11: 8. Genom tron var Abraham LYDIG då han blev kallad, och drog ut till det land som han skulle få till arvedel, och han drog ut trots att han inte visste vart han skulle komma.

Matt 1:19. Men eftersom Josef var en rättfärdig man och inte ville utsätta henne för vanära, tänkte han i hemlighet överge henne.

Luk 2:25. Och se, i Jerusalem var en man vid namn Simeon och den mannen var rättfärdig och gudfruktig och väntade på Israels tröst, och den Helige Ande var över honom.

Matt 23:35 Så kommer över er allt rättfärdigt blod som är utgjutet på jorden, från den rättfärdige Abels blod till Sakarias, Barakias sons, blod, honom som ni mördade mellan templet och altaret.

2 Pet 2:Men han frälste den rättfärdige Lot, som plågades av de ogudaktigas utsvävande liv8Den rättfärdige mannen bodde nämligen bland dem, och dag efter dag plågades han i sin rättfärdiga själ av att se och höra det onda som de gjorde. 

1 Thess 2:10. Ni är vittnen, och även Gud, hur heligt, hur rättfärdigt och ostraffligt vi uppträdde bland er som tror. (vi=Paulus, Silas och Timotheus)

Job 1: 1 I landet Us levde en man som hette Job. Han var en from och rättsinnig man, som fruktade Gud och undvek det onda.

Människor som inte har tro kan ändå göra gott  

Varje gång som någon beslutar sig för att inte mörda, stjäla eller synda på annat sätt borde ju ha gjort ett gott beslut inför Herren? De kan även välja att göra goda handlingar, såsom att ge uppmuntrande ord till en annan människa eller t o m ta lån för att hjälpa människor i nöd. Det finns ateister som agerat helt osjälviskt i många situationer och även gett sina liv för andra människor. Det betyder förstås inte att de är frälsta, men de kan absolut välja att göra gott. Den förlorade sonen var andligt död, men han tog ändå ett gott moraliskt beslut och omvände sig från sina synder och vände åter till sin Fader.

Mattheus 7:11 Om ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, hur mycket mer skall då inte er Fader i himlen ge det som är gott åt dem som ber honom.

Apg 28:1 Sedan vi hade blivit räddade, fick vi veta att ön hette Melite.De infödda visade oss en ovanligt stor vänlighet. De tände en eld och tog hand om oss alla, eftersom det började regna och var kallt.

1 Kor. 14:24 Men om alla profeterar och en som inte tror eller förstår kommer in, då blir han avslöjad av alla och dömd av alla.25 Hans hjärtas hemligheter uppenbaras, och han faller ner på sitt ansikte och tillber Gud och ropar: “Gud är verkligen i er!”

Jakobsbrevet 4:17 Den som vet att göra det goda men inte gör det, han syndar.

Rom 2:14 Ty när hedningar som saknar lagen, av naturen gör vad lagen befaller, då är de sin egen lag, fastän de inte har lagen. 15 De visar att det som lagen kräver är skrivet i deras hjärtan. Om det vittnar också deras samveten och, när de är tillsammans, deras tankar, som anklagar eller försvarar dem. 

Läs gärna fler artiklar om rättfärdighet såsom denna