Tag Archive | omvände

Salomo och Saul – hur de gick från rättfärdiga till orättfärdiga

SALOMO

1 Krön 22:9Men se, åt dig skall födas en son; han skall bliva en fridsäll man, och jag skall låta honom få fred med alla sina fiender runt omkring; ty Salomo skall han heta, och frid och ro skall jag låta vila över Israel i hans dagar.10Han skall bygga ett hus åt mitt namn; han skall vara min son, och jag skall vara hans fader. Och jag skall befästa hans konungatron över Israel för evig tid.

1 Kon 11:1Men konung Salomo hade utom Faraos dotter många andra utländska kvinnor som han älskade: moabitiskor, ammonitiskor, edomeiskor, sidoniskor och hetitiskor,2kvinnor av de folk om vilka HERREN hade lagt till Israels barn: »I skolen icke inlåta eder med dem, och de få icke inlåta sig med eder; de skola förvisso eljest förleda edra hjärtan att avfalla till deras gudar.» Till dessa höll sig Salomo och älskade dem. 3Han hade sju hundra furstliga gemåler och tre hundra bihustrur. Dessa kvinnor förledde hans hjärta till avfall. 4Ja, när Salomo blev gammal, förledde kvinnorna hans hjärta att avfalla till andra gudar, så att hans hjärta icke förblev hängivet åt HERREN, hans Gud, såsom hans fader Davids hjärta hade varit. 5Så kom Salomo att följa efter Astarte, sidoniernas gudinna, och Milkom, ammoniternas styggelse. 6Och Salomo gjorde vad ont var i HERRENS ögon och följde icke i allt efter HERREN, såsom hans fader David hade gjort.7Salomo byggde nämligen då en offerhöjd åt Kemos, moabiternas styggelse, på berget öster om Jerusalem, och likaså en åt Molok, Ammons barns styggelse. 8På samma sätt gjorde han för alla sina utländska kvinnor, så att de fingo tända offereld och frambära offer åt sina gudar. 9Och HERREN blev vred på Salomo, därför att hans hjärta hade avfallit från HERREN, Israels Gud, som dock två gånger hade uppenbarat sig för honom,10och som hade givit honom ett särskilt bud angående denna sak, att han icke skulle följa efter andra gudar, ett HERRENS bud som han icke hade hållit.11Därför sade HERREN till Salomo: »Eftersom det är så med dig, och eftersom du icke har hållit det förbund och de stadgar som jag har givit dig, skall jag rycka riket ifrån dig och giva det åt din tjänare.

1 Krön 28:9 Och du, min son Salomo, må lära känna din faders Gud och tjäna honom med hängivet hjärta och med villig själ; ty HERREN rannsakar alla hjärtan och förstår alla uppsåt och tankar. Om du söker honom, så låter han sig finnas av dig, men om du övergiver honom, då förkastar han dig evinnerligen.

Salomo försökte att döda Jeroboam, men Jeroboam flydde till Egypten, till kungen Shishak, och stannade där tills Solomo dog (1 Kon. 11:40). Det verkar onekligen om att Solomo inte omvände sig, och det finns inga verser om att så skulle vara fallet. Även om vi skulle anta att Salomo omvände sig under sin sista timme så ändrar inte detta på det faktum att han tidigare i sitt liv helt klart gick från rättfärdig till orättfärdig och därmed från frälst (på det sätt som människor i GT kan bli frälsta) till ofrälst. Hade Salomo dött under sin tid i synd hade han inte kommit in i Guds rike.

KUNG SAUL

Utvald av Gud att vara ledare över sitt folk. Gud sade:

1 Sam 15:11»Jag ångrar att jag har gjort Saul till konung, ty han har vänt sig bort ifrån mig och icke fullgjort mina befallningar.»

1 Sam 22:18 Då sade konungen till Doeg: »Träd du fram och stöt ned prästerna.» Edoméen Doeg trädde då fram och stötte ned prästerna och dödade på den dagen åttiofem män som buro linne-efod.19Och invånarna i präststaden Nob blevo slagna med svärdsegg, både män och kvinnor, både barn och spenabarn; också fäkreatur, åsnor och får blevo slagna med svärdsegg.

1 Sam. 18:8Då blev Saul mycket vred, ty det talet misshagade honom, och han sade: »Åt David hava de givit tio tusen, och åt mig hava de givit tusen; nu fattas honom allenast konungadömet.»9 Och Saul såg med ont öga på David från den dagen och allt framgent.

Så Saul var alltså en mördare, och när Saul endast hade en dag kvar att leva så sade Samuel till honom:

16Men Samuel svarade: »Varför frågar du mig, då nu HERREN har vikit ifrån dig och blivit din fiende?

Det finns ingen vers om att Saul omvände sig, och han tog till och med sitt liv, vilket inte är Guds vilja. Vår frälsning är avhängigt hur vi lever och vi kan gå miste om Guds rike om vi lever i synd.

Rövaren på korset – blodröda synder blir snövita

Rövaren på korset fick blodröda synder förlåtna

Få bibelhistorier är lika gripande som den om rövaren på korset som omvände sig, och det är upplyftande att veta att synder som är blodröda kan bli vita som snö. Oavsett vad vi gjort oss skyldiga till så kan vi bli totalt förlåtna om vi omvänder oss, och våra synder kan raderas från vårt skuldkonto. Synd bara att Bibel 2000 ändrade den versen om att blodröda synder kan bli vita som snö – så att det i stället blev en fråga och därmed totalt osäkert:

Jesaja 1:18 Kom, låt oss gå till rätta med varandra, säger Herren. Om era synder än är blodröda, skall de bli snövita, om de än är röda som scharlakan, skall de bli vita som ull

Jesaja 1:18 Låt oss gå till rätta med varandra, säger Herren. När era synder är scharlakansröda, kan de då bli vita som snö? När de är röda som purpur, kan de då bli vita som ull? (Bibel 2000)

Det är vanligt att jämföra med rövaren på korset när man vill visa att det inte krävs NÅGONTING av oss för att bli frälsta, förutom att helt enkelt tro på Jesus. Men även demonerna “tror” (och de är inte frälsta) och trots att rövaren inte levde särskilt länge efter att han accepterade Jesus som sin frälsare, så hann han med en hel del i alla fall. Han kunde förstås inte kliva ner från korset och låta döpa, sig och börja evangelisera men Lukas 23 visar att han erkände sin synd och visade tecken på omvändelse, och dessutom VITTNADE för den enda person som han rimligen hade möjlighet att vittna för:

Lukas 23:39 En av brottslingarna som var upphängda där skymfade honom och sade: “Är inte du Messias? Hjälp då dig själv och oss!” 40 Men den andre tillrättavisade honom och sade: “Fruktar inte heller du Gud, du som är under samma dom?41 Vår dom är rättvis. Vi får vad vi har förtjänat. Men han har inte gjort något ont.” 42 Och han sade: “Jesus, tänk på mig, när du kommer till ditt rike.”43 Jesus svarade: “Amen säger jag dig: I dag skall du vara med mig i paradiset.”

Rövaren dog på korset INNAN det nya testamentet sattes i kraft, eftersom Jesus ännu inte blivit fullkomnad och delgett oss en helige Ande. Rövaren dog alltså under det gamla testamentet, och under det gamla testamentet krävdes det inget dop. Dop kan heller inte vara absolut nödvändigt för att komma till Guds rike eftersom man kanske inte ens har tillgång till vatten (för att nämna en mycket udda avvikelse), men rövaren hade hur som helst inget val i den frågan vilket de flesta av oss andra har. Rövarens historia ändrar inte på att vi är tillsagda att låta döpa oss när vi tagit emot Jesus och omvänt oss från våra synder – i den mån vi har möjlighet att göra det.  Åtminstone de allra flesta har tillgång till så mycket vatten att det täcker deras kroppar.

Hur många andra korsfästa fanns i närheten?

Det låter som det endast var två (åtminstone så var det endast två som var korsfästa ihop med Jesus). Det kan ha varit så att båda rövarna inledningsvis smädade Jesus, men när sedan spikarna satt där de skulle och korsen restes, så verkar det som att den ene rövaren började tänka på livet efter detta under sina svåra plågor (och i kombination med att lyssna på det Jesus utropade vid sidan om honom) – vilket i hans fall ledde till omvändelse.  Ingenting oheligt ska komma in i Guds rike.

Matt. 27:38 Tillsammans med honom korsfästes två rövare, den ene på högra sidan och den andre på vänstra.—43 Han litar på Gud. Nu får Gud rädda honom, om han har honom kär. Han har ju sagt: Jag är Guds Son.” 44 På samma sätt blev han också hånad av rövarna som var korsfästa tillsammans med honom.

Mark. 15:27 Tillsammans med honom korsfäste de två rövare, den ene på hans högra sida, den andre på hans vänstra.—32 Messias, Israels konung, han borde nu stiga ner från korset, så att vi får se det och tro!” Också de som var korsfästa tillsammans med honom smädade honom.

Joh. 19:17 Och han bar själv sitt kors på väg ut till den plats som kallas Huvudskalleplatsen, på hebreiska Golgata. 18 Där korsfäste de honom, och tillsammans med honom två andra, en på var sida och Jesus i mitten. —32 Soldaterna kom därför och krossade benen på dem som var korsfästa tillsammans med honom, först på den ene och sedan på den andre. 33 När de därefter kom till Jesus och såg att han redan var död, krossade de inte hans ben,

Lukas 23:32 Två andra brottslingar fördes också ut för att avrättas tillsammans med honom. 33 Och när de kom till den plats som kallas Huvudskallen, korsfäste de honom och brottslingarna där, den ene på hans högra sida och den andre på hans vänstra. — 39 En av brottslingarna som var upphängda där skymfade honom och sade: “Är inte du Messias? Hjälp då dig själv och oss!” osv,  enligt Lukas ovan

Vi är även tillsagda att hålla oss till Jesus för att bära frukt, och även rövaren hann med att visa god frukt under hans sista timmar, vilket hans få kända kommentarer visar oss. De allra flesta lever en längre tid än bara några få timmar efter vår omvändelse, så rövaren är ingen bra jämförelse.

1 Pet 4:1 Då nu Kristus har lidit till kroppen, skall också ni beväpna er med samma sinne. Ty den som får lida till kroppen har slutat synda, så att han den tid som är kvar inte längre lever efter människors begär utan efter Guds vilja.

Rom 6:Vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med Kristus, för att syndens kropp skall berövas sin makt, så att vi inte längre är slavar under synden. —12 Synden skall därför inte härska i er dödliga kropp, så att ni lyder dess begär. 13 Ställ inte era lemmar i syndens tjänst, som vapen åt orättfärdigheten, utan ställ er själva i Guds tjänst. Ni som var döda men nu lever, ställ era lemmar i Guds tjänst som vapen åt rättfärdigheten.