Tag Archive | förråda

Tvingade Gud Judas att förråda Jesus, eller agerade Judas EMOT Guds vilja?

Jordens kungar trädde fram och furstarna församlade sig mot Herren och mot hans Smorde. Ja, sannerligen församlade sig både Herodes och Pontius Pilatus tillsammans med hedningarna och Israels folk mot din helige son Jesus, den du har smort, till att utföra vad din hand och ditt rådslut FÖRUT BESTÄMT SKULLE SKE (Apg 4:26-28)

Detta är ord från en gemensam bön av Petrus och Johannes och dessa verser används ibland som stöd för att Gud förutbestämmer allting, inklusive förutbestämmer att människor utför onda handlingar (och detta skulle i sin tur betyda att dessa onda handlingar då inte kan vara “onda” eftersom Gud ju alltid är god och aldrig orsakar något ont). Men Bibeln lär att Kristus död är ett heligt och gott offer inför Fadern och denna unika händelse (där Kristus till och med säger “Fader, förlåt dem för de vet icke vad de göra”) kan inte användas som ett generellt agerande genom hela skriften för att visa att Gud är den som orsakar att människor utför onda handlingar.

Vi kan läsa i Joh. 10:17-18 att Jesus ger sitt eget liv:

Fadern älskar mig därför att jag ger mitt liv, för att jag skall ta det tillbaka. Ingen tar det ifrån mig, utan jag ger det av mig själv. Jag har makt att ge det, och jag har makt att ta det tillbaka. Det budet fick jag av min Fader.

och i Apg 2:23:

Honom som blev utlämnad åt er genom Guds bestämda rådslut och försyn, har ni tagit och med laglösa (wicked, KJV) händer korsfäst och dödat

“Laglösa händer”. Detta låter inte här som att Gud tvingar människor att förråda och döda Jesus, för Gud använder sig naturligtvis inte av laglösa händer för att utföra sina gärningar. De med laglösa händer planerade att förråda och döda Jesus emot Guds vilja. Gud TILLÄT att det skulle ske och han använde i just detta fallet människors agerande till något bra (det finns även några andra bibelexempel för detta även om de inte är många). Gud tvingar ingen att utföra onda gärningar eller att synda. Om Judas var tvingad av Gud att förråda Jesus så borde han haft en hedersplats i himlen för att ha lytt Gud. I stället kan vi läsa om Judas att det hade varit bättre för honom om han aldrig blivit född och att han gick förlorad.

Aposteln Paulus hade “beslutat” att segla till Efesos (Apg 20:16). Betyder det att sjömännen  på skeppet han beslutat sig för att resa med agerade under Paulus enväldiga kontroll? Nej. Paulus beslutade sig för att segla med ett visst skepp till en viss destination men det betyder inte att skeppet som han bestämt sig för att resa med var under hans inflytande och kontroll. När Paulus seglade till Efesos så skulle han kunna sagt att vad som hände var “förutbestämt” sedan tidigare eftersom vad som hände inte var oväntat eller inträffade av en slump. Men den förutbestämda händelsen exkluderar inte den fria vljan av de inblandade.

På samma sätt så förutbestämde Gud att Kristus skulle korsfästas, men det betyder alltså inte att de som var inblandade i hans korsfästelse inte var fria att agera som de ville.  Vad de valde att göra var ingen överraskning för Gud som är allvetande. Vad de gjorde var något som var känt av Gud och eftersom Gud också planerade att använda sig utav deras brott så var denna händelse “förutbestämd”. För att uppnå syftet att låta Kristus bli ett syndoffer för oss så tillät Fadern att Jesus hamnade i händerna hos människor som ville döda Jesus av egen fri vilja.

Det var sannerligen ingen brist på människor som ville döda Jesus pga hur han predikade. Jesus sade att världen hatade honom “eftersom jag vittnar om att dess gärningar är ONDA” (Jn. 7:7). (Att världens gärningar är ONDA visar även detta på att saker och ting sker emot Guds vilja eftersom Gud själv inte skulle påtvinga världen att vara OND.) Men Jesus motståndare kunde inte döda honom så länge som Fadern beskyddade honom (Matt. 4:6; Lk. 4:11; Jn. 7:30; 10:31; 10:39). Bibeln säger, “Då försökte de gripa honom. Dock kom ingen med sina händer vid honom, ty hans stund var ännu inte kommen.” (Jn. 7:30). Fadern lämnade Kristus i händerna på “syndiga män”(Lk. 24:7) och alltså INTE hos människor som gjorde Guds vilja genom att söka att döda Jesus.

Gud bestämde sig för att låta Jesus hamna i händerna hos onda människor och Gud förutsåg också vad de skulle göra med honom. Detta för att Fadern redan kände till det hat som redan fanns i deras hjärtan. Gud hade möjligheten att använda deras frivilliga ondska in i hans egna planer och även att vända detta onda till något bra genom att låta Jesus dö för våra synder. Detta verkar också vara vad Gud gjorde vad gäller Josefs bröder (1 Mos.50:20). Detta betyder inte att Gud orsakade deras onda planer. Det är en sak att säga att Gud “verkar allt efter sin viljas råd” (Eph. 1:11), och en helt annan att säga “Gud ORSAKAR allt efter sin viljas råd”. Gud kan arbeta med människors fria val för att utföra sina syften utan att påtvinga människor andras val än deras egna.

Pilatus sade “jag har makt att korsfästa dig och makt att frige dig” (Jn. 19:10). Pilatus verkar ha varit medveten om han själv hade en egen vilja att fatta sitt eget beslut i frågan. Han insåg att det var hans eget agerande utifrån sin egen vilja. Ansvar och skyldighet förutser fri vilja. Människor kommer att bli dömda för sina egna fria val baserade på egna fria viljor. Eftersom dessa män var ansvariga för att gripa Jesus och döda honom, även om Gud sedan tidigare förutsåg och att så skulle ske, så var det ändå de själva som valt att gripa och döda honom.

Bibeln säger också “36 Så skall nu hela Israels hus säkert veta, att denne Jesus som ni har korsfäst, honom har Gud gjort både till Herre och till Kristus.37. Då de hörde detta, fick de ett styng i hjärtat och de sade till Petrus och till de andra apostlarna: Män och bröder, vad skall vi göra?” (Acts 2:36-37)

Uppenbarligen så ansåg inte Peters åhörare att Peters tidigare ord, om Guds förutbestämda rådslut, skulle betyda att de själva inte hade någon fri vilja i frågan eller att de bara agerade under Guds enväldiga kontroll. Då skulle de inte ha haft ett styng i sina hjärtan för ett agerande som var utanför deras egen kontroll eller sett något skäl till att de behövde bli räddade för att ha agerat felaktigt. Men nu hade de styng i sina hjärtan och sökte en väg till frälsning för de insåg att vad de gjort var orsakat av deras eget fria agerande och därför var de med rätta ansvariga för sina handlingar.

Aposteln JUDAS var förmodligen en gång frälst

Judas var en lärljunge och en utvald APOSTEL, och för att få dessa poster krävs att man fyller vissa villkor. (Mat 12:49-50, Lukas 14:26-27.)

Jesus talade flera gånger om uppmaningar och om underbara löften till sina tolv lärljungar både vad gäller detta liv och i kommande dagar – och Judas var en bland dem. Det skulle vara en paradox om en lärljunge som inte var av Gud skulle kunna ha förmågan att bota sjuka, uppväcka döda och driva ut onda andar eftersom människor av Satan inte kan driva ut demoner ur sig själva.

Markus 3:22 Och de skriftlärda som hade kommit ner från Jerusalem sade: “Han är besatt av Beelsebul. Med hjälp av de onda andarnas furste driver han ut de onda andarna.” 23 Då kallade han dem till sig och talade till dem i liknelser: “Hur kan Satan driva ut Satan? 24 Om ett rike är splittrat kan det riket inte bestå, 25 och om en familj är splittrad kan den familjen inte bestå.26 Om Satan gör uppror mot sig själv och kommer i strid med sig själv, kan han inte bestå. Då är det slut med honom.

Om Judas bara hängde med de andra elva lärljungarna utan att utföra några mirakel så borde de övriga lärljungarna ha märkt någonting och funderat över varför de själva lyckades hela människor och driva ut demoner men inte Judas. När Jesus senare förklarade för lärljungarna att en av dem skulle förråda honom så tittade de på varandra och mer eller mindre kliade sig i sina huvuden och undrade vem han talade om (Joh 13:22). De verkade inte haft den blekaste aning om att Judas skulle kunna vara den skyldiga och han verkar alltså inte ha visat upp några som helst tecken på att det faktiskt skulle kunna förhålla sig så. Det verkar onekligen som Judas tidigare levde och agerade precis som de andra, åtminstone inför dem. Han var visserligen en tjuv eftersom han fuskade med den kassa som han ansvarade för, men detta är förstås inget som han frivilligt skulle delge de övriga lärljungarna, så vad dem beträffar så var Judas helt enkelt en i gänget och utförde liknande kraftgärningar som de själva utförde. En människa som gör sig skyldig till stöld kan inte vara frälst, men vi vet inte omfattningen av Judas tjuveri och om han omvände sig efter att ha stulit ur kassan. Även de andra lärljungarna har haft synd i sina liv. Exempelvis så syndade Petrus genom att förneka Jesus, vilket är ett brott som leder till döden eftersom den som förnekar Jesus ska förnekas inför Gud. (Petrus omvände sig.) Om Judas skulle han misslyckats med att bota sjuka, driva ut demoner, etc så borde detta ha visat sig till det yttre på något sätt, och Jesus skickade inte ut sina lärljungar för att de skulle utföra dessa gärningar ensamma utan minst två och två.

Matt. 10:1Jesus kallade till sig sina tolv lärjungar och gav dem makt att driva ut orena andar och att bota alla slags sjukdomar och krämpor. Detta är namnen på de tolv apostlarna: först Simon, som kallas Petrus, och hans bror Andreas, vidare Jakob, Sebedeus son, och hans bror Johannes,  Simon ivraren och Judas Iskariot, han som skulle förråda honom.DESSA TOLV sände Jesus ut, och han befallde dem: “Gå inte in på hedningarnas område eller in i någon samaritisk stad. —Bota sjuka, uppväck döda, gör spetälska rena och driv ut onda andar. Det ni har fått som gåva, ge det som gåva.

Jesus förklarar också att de inte behöver vara oroliga för vad de skall säga eftersom Guds ANDE kommer att tala genom dem. Judas är fortfarande inkluderad i det sammanhanget.

Matt. 10:19 Men när man utlämnar er, så bekymra er inte för hur ni skall tala eller vad ni skall säga. Det kommer att ges åt er i den stunden,20 och då är det inte ni som talar, utan er Faders Ande kommer att tala genom er.— 25 Det är nog för lärjungen att det går med honom som med hans lärare, och för tjänaren att det går med honom som med hans herre. Har man kallat husets Herre för Beelsebul, hur mycket mer skall man å inte kalla hans tjänare så.—40 Den som tar emot er tar emot mig, och den som tar emot mig tar emot honom som har sänt mig.

Vi kan också läsa att Judas avföll från sitt apostlaämbete som han en gång hade. Det grekiska ordet för “lämnade” (som inte är en särskilt lyckad översättning) är parabainó och översätts bäst i Reformationsbibeln där översättningen är “avföll”. “by transgression fell” är översättningen i KJV eftersom ordet kan betyda att med vilja överträda en regel. Judas övergav sin plats och efterträdaren blev Mattias.

Apg. 1:24. Och de bad och sade: Du Herre som känner allas hjärtan, visa oss vilken av dessa två du har utvalt 25. till att få sin lott i denna tjänst och detta apostlaämbete, som23 Då ställde man fram två: Josef Barsabbas, som även kallades Justus, och Mattias. 24 Och de bad: “Herre, du som känner allas hjärtan, visa vilken av dessa två du har utvalt 25 till att få den apostoliska tjänst som Judas lämnade (parabainó) för att gå till den plats som var hans.” 26 De kastade lott mellan dem, och lotten föll på Mattias. Så blev han tillsammans med de elva räknad som apostel. Judas AVFÖLL från för att gå till den plats som var hans.

Apg. 1: 25. till att få sin lott i denna tjänst och detta apostlaämbete, som Judas AVFÖLL från för att gå till den plats som var hans. (Reformationsbibeln)

Apg. 1:25 25 That he may take part of this ministry and apostleship, from which Judas by transgression fell, that he might go to his own place.

Judas verkade vara en vän som Jesus litade på. Om det inte är Judas Iskariot som hänvisas till här, vem är det då?

Psaltaren 41:De som hata mig tassla alla med varandra mot mig; de tänka ut mot mig det som är mig till skada.–10 Ja, också min vän, som jag litade på, han som åt mitt BRÖD, lyfter nu mot mig sin HÄL.

Han var lovad en tron i himlen tillsammans med de andra apostlarna där de var tänkta att döma Israels stammar. Jesus LOVAR alltså alla de tolv lärljungarna – där Judas var inkluderad – att de skulle få var sin tron. Men Judas orsakade själv att löftet för hans del gick om intet.

Matt 19:28 Jesus sade till dem: “Amen säger jag er: Vid pånyttfödelsen, när Människosonen sätter sig på sin härlighets tron, då skall också ni som har följt mig sitta på tolv troner och döma Israels tolv stammar.

Hans historia fick ett allvarligt slut och det hade varit bättre om han inte blivit född.

Lukas 22:2 Översteprästerna och de skriftlärda sökte finna något sätt att röja Jesus ur vägen, men de var rädda för folket. Då for Satan in i Judas, som kallades Iskariot och som var en av de tolvHan gick och talade med översteprästerna och ledarna för tempelvakten om hur han skulle kunna utlämna Jesus åt dem. 

Joh. 13:De åt kvällsmål, och djävulen hade redan ingett Judas, Simon Iskariots son, den tanken att han skulle förråda honom.

Joh. 17:12 Medan jag var hos dem, bevarade jag i ditt namn dem som du har gett mig. Jag vakade över dem, och ingen av dem gick förlorad, ingen utom fördärvets man, för att Skriften skulle uppfyllas.

 Matt 26:24 Människosonen går bort, som det står skrivet om honom, men ve den människa genom vilken Människosonen blir förrådd. Det hade varit bättre för honom att han inte hade blivit född.

Det var många som stod på tur för att  döda Jesus men Fadern beskyddade honom tills det var dags för honom att dö för alla människors  synder. Jesus död var planerad och det fanns många sätt för honom att dö på så Judas var inte alls tvingad att förråda honom på minsta vis. Men Judas ondska – som kom från honom själv – användes av Gud för någonting bra i just detta fall, nämligen Jesus död på korset. Vid ett fåtal tillfällen har Gud använt sig utav onda människors avsikter och handlingar för att åstadkomma någonting bra/bättre, men det är  aldrig Guds avsikt eller önskan att någon ska synda. Inget mörker finns i Gud och Gud frestar ingen. Framför allt manar han ingen att synda för att sedan svänga runt och straffa dem för det. Fadern visste vad Judas hade i sinnet och Judas kommer att dömas för att han agerat tvärt emot Guds vilja. Läs gärna mer om detta i detta blogginlägg.

Jag kan tillägga att en människa egentligen inte är slutgiltigt “frälst” förrän hon träder in i himmelriket.