Det saliga bytet är falskt – Jesus tog inte vår synd på sig och vi fick inte hans rättfärdighet

Den nya idén om ett saligt byte – som ingen av de gamla kyrkofäderna lärde ut innan Augustinus

Läran om “Det saliga bytet” – att Jesus tog vår synd på sig och att vi fick hans rättfärdighet – må vara populärt men det är inte vad Bibeln lär ut. Vi kan inte vara rättfärdiga på samma gång som vi lever i synd – inte ens om vi är pånyttfödda kristna – eftersom vi inte kan tjäna två herrar samtidigt. Jesu blod täcker inte synder såvida vi inte omvänt oss ifrån dem, och vi ska definitivt inte tro att vi kan lura Gud för han ser våra hjärtan och också våra synder.

Jesus var en gång tvungen att dö pga av våra synder så varför skulle synd i människornas liv helt plötsligt inte längre ha någon negativ effekt på våra själar? Inget oheligt ska komma in i himmelriket, säger Bibeln, och synd gör oss oheliga. Jesus lydde inte Fadern åt oss så att VI skulle slippa lyda, och ingen ska kunna stå framför Gud en dag och säga “Din sons rättfärdighet är tillräknad mig så du kan inte längre se mina synder utan bara Jesus rättfärdighet”. Gud kommer inte acceptera några ursäkter på domedagen och han förväntar sig att vi ska sluta synda. Johannes varnar oss om att vi kan bli lurade angående detta, och handlar om samma gamla lömska lögn som den som Satan hittade på i Edens lustgår. Han fick Eva att tro att synd inte leder till döden, men sanningen är den omvända.

 “Kära barn, låt ingen bedra er. Den som GÖR rätt är rättfärdig, LIKSOM han är rättfärdig. (1 John 3:7)

Gud ser helt klart de troendes dåliga gärningar i Uppenbarelseboken (Upp 2:2, 2:9; 2:13; 2:19; 3:1; 3:8; 3:15) och han håller inte med om att “Jesus rättfärdighet blivit tillräknad de troende”. Rättfärdighet är visserligen en gåva som kommer från Gud genom hans nåd, eftersom vi själva inte har auktoritet att förlåta och rena oss själva, men gåvor måste tas emot och det kan finnas villkor för gåvor. Om jag skickar en gåva till dig och du får en avi om att den kan hämtas på posten, så kan gåvan fortfarande vara både gratis och oförtjänad. Slarvar du sedan bort gåvan eller kastar bort den, så är gåvan ändå gratis och oförtjänad. Kristus är vår rättfärdighet (Jer. 23:6; 1 Cor. 1:30) på så sätt att det bara genom hans prickfria liv som han kunnat åstadkomma rening för världens synder genom sin död på korset. Att bli tillräknad rättfärdighet betyder att vi blivit förlåtna, renade och därför rättfärdiga tack vare Jesu renande blod. Våra tidigare gjorda synder stryks alltså från vårt syndakonto men självklart inte de eventuella framtida synderna! Denna reningsprocess skulle aldrig bli verklighet såvida vi inte först OMVÄNDE OSS och lämnade våra gamla och syndiga liv.

Vi kan aldrig vara positionellt rättfärdiga samtidigt som vi fortfarande lever orättfärdigt

Idén att vi kan vara rättfärdiga i position samtidigt som vi är orättfärdiga i handling är helt emot vad skriften säger (1 Jn. 3:7; 3:10) och ignorerar villkoren för att få förlåtelse. Det saliga bytet är en villolära (2 Pet. 2:1; Jude 1:4-5) som tyvärr har spridit sig i de flesta kyrkor pga Luther och Kalvin, förmodligen för att det är vad folk så gärna vill höra.

Jesus är upphovet till evig frälsning till alla som LYDER honom (Heb. 5:9). Det goda budskapet måste lydas (Rom. 2:8; 6:17; 10:16; Gal. 3:1; 5:7; 2 Tess. 1:8; 1 Pet. 4:17) och kristen är den som håller Guds bud (1 Jn. 2:3; 3:22; 5:2-3). Endast de som håller Guds bud kommer att ärva kungariket (Matt. 7:21; 19:17; 25:21, 23, 46; Lk. 10:28; Heb. 12:14; Upp. 22:14), medan alla syndare kommer att gnissla tänder utanför den heliga staden (Matt. 7:23; Lk. 13:27). En del intalar sig själva att de aldrig kan sluta synda, att de måste synda ända tills de dör och att de under tiden kan gömma sig bakom Jesus rättfärdighet. De tror med andra ord att DÖDEN är deras räddare från synden och inte Jesus död på korset och den heliga Anden. En sådan idé är ingenting annat än en “License to sin”. Men kommer det bli någon ändring för en orättfärdig människan när Döden till slut anländer? Bibeln säger:

Upp 22:11. Den som gör orätt han FORTSÄTTER att göra orätt, och den som är oren han FORTSÄTTER att orena sig. Och den som är rättfärdig han fortsätter att vara rättfärdig och den som är helig han fortsätter att vara helig.

Den s.k. “försoningsläran” är ett modernt påfundtillbedjan 4

Jesus dog som ett SYNDOFFER för oss, men om han bokstavligt talat hade tagit våra synder på sig själv så hade han själv blivit syndig och detta är en obiblisk tanke. Många misstolkar följande vers:

2 Kor 5:21.”Ty den som inte visste av någon synd har han FÖR (hyper) oss gjort till synd, för att vi skulle bli Guds rättfärdighet i honom. (1917)

I den här versen och i många andra verser så kan det grekiska ordet ”hamartian” översättas med ”SYNDOFFER” snarare än “synd”. Detta kan vi se med hjälp av Septuagintas GT där det hebreiska ordet för synd översätts just till syndoffer. I andra Mosebok är det hebreiska ordet för synd översatt till syndoffer över 50 gånger!

Hebr. 10:8 är ett bra exempel på när samma grekiska ord är översatt till syndoffer och inte ”synd” (Även Hebr. 10:6 vilket är ett citat från Psalm 40:6) :

Hebr. 10:8 Först sade han: Offer (thysias) och gåvor (prosphoras), brännoffer och SYNDOFFER (hamartias) ville du inte ha, och du fann inte heller behag i dem, vilka bärs fram enligt lagen

Vi kan i stället läsa i Matteusbrevet 8:16-17, att när Jesus helade sjuka så betydde detta att profetian i Jesaja 53:4 blivit uppfylld – den att Jesus tog på sig våra svagheter och bar våra sjukdomar. Att bära våra sjukdomar är alltså i betydelse att Jesus helade oss från sjukdomar och demoner. Allt enligt Mattheus. Vi måste leva rättfärdigt efter att vi blivit renade i Jesu blod Bibeln lär inte ut “en gång rättfärdig alltid rättfärdig”. 

Jesus uppfyllde och fullbordade lagen åt oss, så nu kan vi luta oss tillbaka och vara frälsta mitt i vår synd?

Låt dig inte luras av människor som påstår direkt eller indirekt att du har råd att synda eftersom Jesus fullbordade och fixade allt åt dig. Bibeln varnar för sådana falska läror. Läs gärna vad “fullborda” betyder här. Det faktum att Jesus valde att dö på korset åt oss reducerar inte kravet på oss att omvända oss och leva rättfärdigt i lydnad till Gud.

En del menar att Jesus tog det straffet som vi skulle ha, så nu är vi för evigt förskonade från både straff och Guds vrede. Men vilket straff förtjänar vi egentligen? Är inte straffet en evighet i helvetet? Tog Jesus det straffet på sig? NEJ, eller hur? Inte heller var det väl på korset som vi var ämnade att dö? Däremot så dog Jesus som ett syndoffer för att vi skulle slippa dö – på villkor att vi omvänder oss. Om vi skulle slippa Guds vrede trots synd så borde det inte finnas några verser där vi kan läsa det omvända, men så är inte fallet. Syndar vi så drabbas vi fortsatt av Guds vrede.

Om du utsätts för läror som känns igen i Satans lögn i Eden – att vi slipper dö trots pågående synd – så vet du också att du bör springa åt ett annat håll. En sann trosförkunnare skulle aldrig predika ett budskap där det finns utrymme att tjäna två herrar, och att dina synder är förlåtna redan innan du utför dem.

Rom 2:6 Ty han skall ge åt var och en efter hans gärningar. 7. Evigt liv åt dem som med tålamod i goda gärningar söker efter härlighet och ära och oförgänglighet, 8. men över dem som är stridslystna och inte vill lyda sanningen, utan lyder orättfärdigheten, kommer förtörnelse och vrede. 9. bedrövelse och ångest över varje människas själ, som gör det som är ont, över judens först, men också över grekens. 10. Men härlighet och ära och frid åt var och en som gör det som är gott, juden först, men också greken. 

Rom 2:13. Ty de, som hör lagen, är inte rättfärdiga inför Gud, utan de som GÖR (obey KJV) LAGEN, de skall blirättfärdiggjorda.

Rom. 6:16. Vet ni inte, att när ni ställer er i någons tjänst för att lyda honom, så är nitjänare under den som ni lyder, antingen det är synden till DÖD, eller lydnaden till rättfärdighet? 17. Men Gud vare tack, att ni, som har varit syndens tjänare, nu har blivit av hjärtat lydiga den lära, som ni överlämnats åt, 18.och att ni nu, då ni är friade från synden, har blivit rättfärdighetens tjänare.

1 Joh. 2:28. Ja, kära barn, förbli i honom, så att vi kan vara frimodiga när han uppenbaras och inte behöver stå där med skam inför honom vid hans tillkommelse.29. Om ni vet att han är rättfärdig, så vet ni att var och en som GÖR rättfärdighet, är född av honom.

1 Joh. 3:6. Var och en som förblir i honom syndar inte. Var och en som syndar har inte sett honom och inte lärt känna honom.7 Kära barn, låt ingen bedra er. Den som gör rätt är rättfärdig, liksom han är rättfärdig. 8. Den som gör synd är av djävulen, ty djävulen har syndat från begynnelsen. Och därför uppenbarades Guds Son, för att han skulle göra om intet djävulens gärningar. 9. Var och en som är född av Gud gör inte synd, ty Guds säd förblir i honom. Och han kan inte synda, eftersom han är född av Gud. 10. På detta känns Guds barn och djävulens barn igen: Var och en som inte GÖR rättfärdighet är inte av Gud, och inte heller den som inte älskar sin broder. 

Apg 10:34 Utan i alla folkslag är den som fruktar honom och GÖR rättfärdighet välbehaglig för honom. 

1 Pet. 4:18. Och om den rättfärdige med knapp nöd blir frälst, hur blir det då för den ogudaktige och syndaren? 

1 Kor 6:9. Vet ni då inte att de orättfärdiga inte skall ärva Guds rike? Låt inte lura er. Varken otuktiga eller avgudadyrkare eller äktenskapsbrytare eller de som utövar homosexualitet eller de som låter sig utnyttjas för sådant, 10. ller tjuvar eller giriga eller drinkare eller hädare eller rövare skall ärva Guds rike.

Missförstådda verser om rättfärdighet

Slutligen ett exempel på olika översättningar vad gäller rättfärdigheten. Den engelska KJV kommer ofta mycket närmare grundtexten, liksom Reformationsbibeln.

Gal. 2:17 Men om vi genom att söka rättfärdigheten i Kristus visar oss vara syndare, skulle då Kristus stå i syndens tjänst? Nej, och åter nej (SFB)

Gal. 2:17. Men om vi, när vi sökte efter att bli rättfärdiggjorda genom Kristus, själva blir funna som syndare, skulle Kristus då vara tjänare åt synden? Nej, inte alls! (Reformationsbibeln)

Gal 2:17 But if, while we seek to be justified BY Christ, we ourselves also are found sinners, is therefore Christ the minister of sin? God forbid. (KJV)

Vi kan bara bli rättfärdiga genom Kristus och hans förlåtelse och reningserbjudande, men vi måste glömma idén att vi kan ha både vår synd och får frälsning samtidigt.

Matteus 6:33 Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.

Det står alltså inte att vi kan få ta del av Jesus rättfärdiga liv men självfallet ska vi söka Gud och omvända oss så att vi tack vare Jesu blod kan bli renade och rättfärdiggjorda. Sefanja säger att vi måste vara ödmjuka och göra vad Gud befaller.

Sefanja 2:3 Sök HERREN, alla ni ödmjuka i landet, ni som gör vad han befaller. Sök rättfärdighet, sök ödmjukhet, kanske blir ni beskyddade på HERRENS vredes dag

53 thoughts on “Det saliga bytet är falskt – Jesus tog inte vår synd på sig och vi fick inte hans rättfärdighet

 1. Jag är ledsen, men din egna åsikt på din blogg duger inte för mig. Ge mig fakta från en skrift med en källa som är trovärdig?

  Like

 2. Försökte hitta något som stöder din översättning om Hamartia, och det som kommer upp är “att missa målet”. Hur jag än söker på saptuagintas GT och Hamartia så kommer att missa målet upp?

  Like

  • Ja, jag har även skrivit en artikel just om att missa målet. (Du kan söka på det begreppet på min blogg.) Slarvar man att sikta så missar man målet.

   Att synda är inget misstag , eller något som drabbar en oskyldig person från en klar himmel. Synda är något man väljer att göra. Alternativet är att undvika det.

   Like

 3. Vandra i ljuset
  Och detta är det budskap som vi har hört av honom och förkunnar för er: att Gud är ljus och att inget mörker finns i honom. Om vi säger att vi har gemenskap med honom men vandrar i mörkret, ljuger vi och handlar inte efter sanningen. Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, då har vi gemenskap med varandra, och blodet från Jesus, hans son, renar oss från all synd. Om vi säger att vi är utan synd bedrar vi oss själva, och sanningen finns inte i oss. Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss synderna och renar oss från all orättfärdighet. Om vi säger att vi inte har syndat gör vi honom till lögnare, och hans ord finns inte i oss.

  Like

  • Amen, och notera framför allt följande villkor:

   ” Men OM OM OM vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, DÅ har vi gemenskap med varandra, och blodet från Jesus, hans son, renar oss från all synd.”

   Detta är alltså villkoret efter att vi omvänt oss och blivit renade i Jesu blod.

   Like

   • Det räcker dock inte bara med att bekänna synder. Även ateister kan göra det. Vi måste “vandra” i ljuset. Välja att lyda den helige Ande så att vi undviker synd.

    Like

   • Om vi säger att vi inte har syndat gör vi honom till lögnare, och hans ord finns inte i oss.

    Like

   • 1 Joh. 1:8 är en populär vers att citera för syndförespråkare men läste du hela kontexten och inte bara en vers?

    Ja vi har haft synd, men vad händer efter det? Vi erkänner våra synder, vi omvänder oss (lämnar synden) och vi vandrar i ljuset så att vi slipper smutsa ner oss igen. Jag citerar villkoret igen:

    1 Joh. 1:7 Men OM OM OM vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset —- och Jesu, hans Sons, blod renar oss från all synd.

    De som fortsätter att vandra i mörkret är alltså INTE renade från någon synd.

    Like

   • Gällde Judarnas syndoffer endast en gång eller kunde dom offra till Gud för att försonas med honom fler gånger? Dvs om dom offrade en gång, så var det kört nästa gång dom försökte försona sig med gud?
    Och sen undrar jag om du skulle kunna skicka mig din uppsats om att Hamartia betyder syndoffer?

    Like

   • I det gamla djuroffersystemet krävdes fler offer och det var därför som Jesu offer var så enastående då han dog en gång för alla. Vi kan läsa mer om detta i Hebreerbrevet. Men bara för att Jesus dog för alla i hela världen betyder inte att alla är frälsta.

    Tro och omvändelse krävs för frälsning. Jesus har lagt grunden.

    Förstod inte riktigt din fråga om en uppsats. Mina bloggartiklar finns allihop på Bloggen.

    Like

   • om judarna kunde offra fler gånger och bli förlåtna, då kan kristna ochså bli förlåtna fler gånger dvs varenda gång vi erkänner våra synder inför Gud.

    Like

   • Ja självfallet kan kristna bli förlåtna flera gånger, men däremot inte om vi fortsätter synda för då visar vi ju att vi inte omvänt oss. Vi kan inte vara Jesu lärljungar om vi tjänar både Gud och Mammon. Vi kan inte ha vår synd och vår frälsning samtidigt. Vi måste välja.

    Like

 4. Vi gömmer oss inte bakom Jesus. Vi går i anden med Jesus, där vårat jordiska köttsliga falerar att stå emot synden. Jesus för fram det som är i mörker ut i ljuset. Så även våran synd. Vi ÄR förlåtna och friköpta av Jesus i vår tro på Jesus. Din tro är ifrån nån blandning av gamla testamentet och bitar ifrån det nya.

  Like

  • Du skrev:

   “Vi går i anden med Jesus, där vårat jordiska köttsliga falerar att stå emot synden.”

   Bibeln säger inte att vi omöjligt kan vara Jesus trogna. Tvärtom så lovar t. ex Paulus att OM vi vandrar i anden så kommer vi lyckas med att avhålla oss från synd.

   Gal. 5:16 Vad jag vill säga är detta: vandra i Anden, så kommer ni INTE att göra vad köttet begär.

   Bibeln säger inte att det räcker med tro allena för att vara frälst:

   Jak. 2:24 Ni ser alltså att en människa erkänns som rättfärdig genom gärningar och INTE bara genom tro.

   Like

   • Så sig mig. Är du utan synd?och säg mig kommer du ej att begå sådant som Gud kan se som en synd?

    Like

   • Ja jag är utan synd. Om jag syndar igen så är jag inte längre utan synd. Om vi kan undvika synd en dag så kan vi undvika synd i veckor och år. Däremot inte om vi försvårar för oss och lägger till synder som inte är några synder, som fariseerna gjorde. Jesus bad oss att vara perfekta, vilket betyder att vi kan.
    Vem blir frälst?

    Hebr. 5:9 Och när han hade fullkomnats, blev han upphovet till evig frälsning för alla som LYDER honom

    Det är snarare Satan som försöker lura i oss att vi omöjligt kan lyda Jesus.

    Like

 5. Man blir ledsen denna syn på att Jesus inte tog på sig synderna,och att våra synder inte är för alltid förlåtna i Jesu namn. Då är ju hela NT helt förkastat. Gud gav oss jesus för att vi alla inte ska förgås pga att vi i det köttsliga inte klarar av att vara utan synd. Jesus dog och återuppstod och tog på sig denna världs synder, så att vi i tron och ochså genom viljan att strävan att följa hans exempel är friköpta från synden. Vi blir förlåtna om vi begår synd som kristna ,om vi ärligt ångrar oss och är ärliga med gud att vi begått/begår sådana. Hur många gånger förlåter Gud oss? Enligt Jesus icke 7 gånger, utan 7 gånger 70 gånger 7.

  Like

  • Hej Jarkko!

   Jesus behövde inte *fysiskt’ ta på sig synderna, och inte heller behövde Gamla Testamentets syndabock göra så. Det handlar om ett *offer” där offret bildligt sett tar på sig synder.

   Bibeln lär inte ut att vi Jesus dog för oss så att vi är fria att synda. Du är inne på rätt spår när du säger att vi blir förlåtna OM vi ångrar oss, men sann ånger och omvändelse innebär att även vända om och lämna synden bakom sig. Jesus enorma offer för oss innebär inte att vi alltid har en “license to sin” och har råd med att synda då och då.

   Vem blir frälst?

   1 John 3:7 Kära barn, låt ingen föra er vilse. Den som GÖR DET RÄTTA är rättfärdig liksom han är rättfärdig.

   Vi blir inte rättfärdiga genom att gömma oss bakom Jesus och inbilla oss att Gud Fader inte ser våra synder.

   Like

 6. Jaha, då är det väl kört om man inte kan leva ett sådant duktigt, perfekt och alltigenom kliniskt rent liv för att bevisa sin tro och värdighet inför Gud. 😦

  Like

  • Hej Andreas
   Vilka synder kan du inte sluta utföra för Jesus skull? Mörda, ljuga, stjäla, begå äktenskapsbrott, etc? Löftet i Bibeln:

   1 Joh. 5:33 Detta är kärleken till Gud: att vi håller hans bud. Och hans bud är INTE tunga.

   Det är människan som ofta krånglar till det och gör hans bud svåra.

   Like

 7. Tack för ett gott mottagande. Vet att dina intentioner är goda, därför ber jag att all kraft du lägger skall falla i god jord. Skall för egen del fundera över det du skriver om. Kan helt klart se texter som talar för att vi kan välja att inte synda när vi försonats med Gud. Det som tar emot är dels, som för många andra gissar jag, den praktiska erfarenheten av min svaga benägenhet att synda.

  Men annars skulle jag säga att största orsaken till att jag känner mig tveksam inför att vi skulle kunna leva syndfritt (förstås isf genom Guds nåd och kraft, efter vi inlemmats i Kristus), är synen på vad det är att synda.

  Nedanstående Bibelord och tankar är alltså inte ett argument för att du har fel och jag har rätt eller nåt i den stilen, utan i enlighet med vad jag skrivit innan, en förklaring av vilka grundläggande värderingar som gör det svårt för mig att se möjligheten att inte synda.

  “De frågade: Varför har i så fall Mose bestämt att mannen skall skriva ett skilsmässobrev för att skilja sig? Han svarade: Därför att ni är så förstockade tillät Mose er att skiljas från era hustrur, men från början var det inte så.” (Matt 19:7-8)
  Jag ser alltså att Moses bud från 5 mos 24:1ff inte nödvändigtvis är uttryck för Guds ursprungliga tanke, hans helighet och vilja för sitt folk. Utan en kompromiss för folkets tröghet.
  Sen tror jag det är av avgörande betydelse hur vi ser på vad Jesus gör i bergspredikan, “ni har hört att det blir sagt … men jag säger er” (Matt 5:22, 28, 32, m.fl.)

  Utifrån dessa texter så har min tanke varit att Gud som är fullkomlig, har en vilja för våra liv som är fullkomlig. Lagen är ett mänskligt anpassatt och ofullkomligt uttryck för denna fullkomliga vilja. Lagens roll var att göra oss medvetna om synd (Rom 3:20), troligtvis/kanske för att se vårt behov av nåd och frälsning. Samt att hålla oss under uppsikt (Gal 3:23), alltså inte ta bort synden men att minimera syndens konsekvenser.

  Anden som blir oss givna genom försoningen är Guds fullkomliga lag i våra hjärtan i enlighet med löftet i Jer 31:31-34. Jag tror att denna funktion hos Anden är rejält underbetonad i förhållande till Anden som kraft till att vittna och som delgivare av Guds Nådegåvor. Även personligen har jag i praktiken inte förstått vidden och konsekvenserna av Anden som ersättare för Lagen. (Gal 5:13-26, särskilt v18). Men när jag undervisar brukar jag tala om Anden som Jesus 2.0 och Lagen 2.0.

  Utifrån denna bakgrundsförståelse och fokus på Guds fullkomlighet, ser jag inte bara på synd som konkreta negativa handlingar utan att det sker redan i tanken. I enlighet med Jak 1:15 har jag också sett detta tydligt i mitt eget och andras liv. De tankar jag umgås med och präglas av kommer leda till handling. Därför uppskattar jag också att Paulus skriver “Anpassa er inte efter denna världen utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar.” (Rom 12:2). Jag ser alltså en stor gudomlig vishet genom Jesus, i att redan den onda tanken gentemot min nästa likställs med mord, eftersom det är vad den leder till om den inte begränsas.

  Nästa led på detta områden är också Jesu fokus på rätt motiv och inställning, alltså tankar snarare än gärningar. Hans kritik av fariseerna gällde i hög utsträckning detta (t.ex. Matt 23:1-36). Men också i sin undervisning till lärjungarna/folket i Bergspredikan (lägg märke till orden “för att” i Matt 6:1, 2, 5, 16)

  Den sista funderingen kring detta gäller uppdelning i aktiva och passiva synder, alltså att t.ex vittna falskt, gentemot att inte älska Gud med hela mitt hjärta. Om man bortser från syndiga tankar som högmod, habegär och sexuella begär, och bara ser till konkreta handlingar så kan jag leva ganska syndfritt, särskilt om jag inte lever i relation till andra människor, det är ju oftast där jag handlar fel (och rätt). Men alla dessa saker som jag inte gör. “Om någon som har vad han behöver här i världen ser sin broder lida nöd men stänger sitt hjärta för honom, hur kan då Guds kärlek förbli i honom?” (1 Joh 3:17).

  Jag påminns när jag skriver om att detta är ganska avgörande för mig. Jag möter och samtalar med en del muslimer, och det som gör mig tryggast i min egen tro och som jag påminns om när vi samtalar, är faktiskt just detta, att de håller en god och hård etik och moral med fokus på att lyda Gud, men som ändå är mänskligt uppnåelig om man anstränger sig.
  Medan kristen tro lägger målet vid en total överlåtelse, Gud gör anspråk på hela mitt liv och lägger ett ouppnåeligt mål att sträva mot, och som ändå ödmjukar mig eftersom jag vet att jag aldrig kommer lyckas leva upp till den förväntan/mål som Gud har på mig.
  Skillnaden kan gestaltas konkret i om jag ska ge 10% av min inkomst till Gud (mänsklig vishet) eller frambära mig som ett levande och heligt offer som behagar Gud (gudomlig dårskap).

  Två andekdoter: Den första ganska oviktig och den andra mer intressant.
  För Luther var det grundläggande att det största och första budet enligt Jesus är att älska Gud med allt vi är. (se t.ex. Lilla Katekes). Här lyfter han också fram 10 Guds bud, där den första är att inte ha några gudar vid sidan av Gud. Detta gör han praktiskt och betonar trohetsaspekten av att inte ha många gudar/herrar/lojaliteter.

  En annan sak jag tänkte på när jag läste ditt inlägg och som kanske kan intressera dig, är att katolikerna tydligen delar vissa av dina tankar. Vet inte hur representativt det är, men läs svaret på “Hur blir jag frälst”. Utifrån min förståelse skiljer de mellan att vara frälst, och att få evigt liv. Betonar (kanske?) att frälsningen är att Jesus dog för alla på korset, Rättfärdiga blir vi när vi i tro gensvarar och får en rätt gemenskap med honom, därefter behöver vi leva i tro och lydnad, vi måste inte längre synda.
  “Synd är ingenting annat än onda gärningar (KKK 1849-1850). Vi kan undvika synd genom att jämt göra goda gärningar. Alla helgon vet att bästa sättet att hålla sig fri från synd är att hänge sig åt regelbunden bön, åt sakramenten (framförallt Eukaristin), och åt kärleksgärningar.”
  Hämtat från: http://www.fragaprasten.nu/html/salvatio.htm

  Gud välsigne dig!
  /Emanuel

  Like

  • Hej Emanuel!

   <<Det som tar emot är dels, som för många andra gissar jag, den praktiska erfarenheten av min svaga benägenhet att synda.

   Frestelser (t ex frestande tankar) behöver dock inte vara synd i sig. Inte för att du påstår detta, men jag tror att vi ibland kanske missförstår vad synd är och därför tror att vi aldrig kan klara att leva syndfritt. Tio Guds bud ryms i det dubbla kärleksbudet och vi måste inte mörda, ljuga, begå äktenskapsbrott, tillbe andra Gudar, etc. Jag tror att vi kan klara det med den Heliga Andes hjälp men visst kan världen vara lockande ibland

   <<”De frågade: Varför har i så fall Mose bestämt att mannen skall skriva ett skilsmässobrev för att skilja sig? Han svarade: Därför att ni är så förstockade tillät Mose er att skiljas från era hustrur, men från början var det inte så.” (Matt 19:7-8)

   Fast alla skiljer sig inte. Många klarar av att hålla ihop trots svårigheter. Jesus förklarar också att skilsmässa utan en legitim orsak (otrohet) är synd och något som vi ska avstå ifrån. Inte heller måste någon vara otrogen i ett äktenskap, men eftersom Jesus vet att det alltid kommer att finnas sådana exempel så verkar det som han erbjuder en väg ut.

   <<Jag ser alltså att Moses bud från 5 mos 24:1ff inte nödvändigtvis är uttryck för Guds ursprungliga tanke, hans helighet och vilja för sitt folk. Utan en kompromiss för folkets tröghet.

   Var det i så fall Gud som gjorde buden för svåra för oss eller var det Gud som skapade oss för svaga? Om vi inte KAN lyda hans bud som är det Guds fel att vi syndar. Om vi däremot kan lyda hans bud men frivilligt väljer att inte lyda så är det VI som är skyldiga. Guds ursprungliga tanke verkar vara att vi ska lyda:

   1 Mos. 4:7 Är det inte så att om du gör det som är gott, ser du frimodigt upp, men om du inte gör det som är gott, då lurar synden vid dörren. Den har begär till dig, men DU SKALL RÅDA ÖVER DEN."

   <<Samt att hålla oss under uppsikt (Gal 3:23), alltså inte ta bort synden men att minimera syndens konsekvenser.

   En lag med ett straff får förhoppningsvis människor att vilja leva enligt lagen för att undvika straff. Det var åtminstone idén och tack vare lagen och dess krav på lydnad hålls alltså människor under uppsikt. De uppmuntras att lyda lagen och därmed undgå straff. Lyder de inte lagen kvarstår straffet. Botemedlet i GT var liknande det som finns i NT eftersom det handlade om omvändelse och djuroffer. I NT har vi också omvändelse och det perfekta syndoffret i form av Jesus.

   <<Även personligen har jag i praktiken inte förstått vidden och konsekvenserna av Anden som ersättare för Lagen.

   När står vi inte under lagen?

   Galaterbrevet 5:18 Men om ni leds av Anden, står ni inte under lagen.

   Vad innebär det att ledas av anden? Anden leder oss bort från synd. Köttet leder oss till synd. Paulus menar att vi är slavar under den vi lyder, så lyder vi köttet och syndar är vi alltså slavar under synden och inte fria.

   <<Utifrån denna bakgrundsförståelse och fokus på Guds fullkomlighet, ser jag inte bara på synd som konkreta negativa handlingar utan att det sker redan i tanken.

   Tankar kan absolut vara synd. Om jag planerar att råna en bank och tänker ut strategin för detta så är det en synd i sig, även om något händer som gör att jag inte kan fullfölja mina planer. Men att lyssna på en sång och plötsligt få en syndig tanke pga ett minne anser jag inte är en synd utan en frestelse. Frågan är sedan om vi bejakar frestelsen eller stänger dörren. Inte är det heller synd att bli arg och irriterad på någon, men däremot att vara arg på någon utan orsak. Att hata någon är förstås också synd och likställs med mord (som jag är säker på att du vet eftersom du verkar vara en väldigt bra Bibelkännare).

   <<Jag möter och samtalar med en del muslimer, och det som gör mig tryggast i min egen tro och som jag påminns om när vi samtalar, är faktiskt just detta, att de håller en god och hård etik och moral med fokus på att lyda Gud, men som ändå är mänskligt uppnåelig om man anstränger sig.

   Ja, muslimer kan aldrig veta om de är frälsta eller inte eftersom de inte vet om de arbetat tillräckligt väl och om vågen är till deras fördel eller nackdel. Som kristen kan vi veta om vi är frälsta. Lever vi i synd är vi inte frälsta. Lyder vi Jesus är vi frälsta.

   <<Medan kristen tro lägger målet vid en total överlåtelse, Gud gör anspråk på hela mitt liv och lägger ett ouppnåeligt mål att sträva mot, —

   Jag kan ändå inte se vad Gud har att vinna på att ge oss ouppnåeliga mål? Varför ge oss bud som han vet att vi inte kan hålla? Skulle vi då inte ha utmärkta ursäkter på domedagen? Om jag vet att målen är ouppnåeliga så skulle jag anstränga mig mindre att undvika synd. Jag tror att vi lättare skulle falla för frestelser eftersom"Jag kan ju inte sluta synda i alla fall så varför inte ge efter för den här frestelsen nu när den är så lockande, och förresten lever jag för det mesta moraliskt rätt" osv. Vi skulle finna ursäkter för att synda. Om vi däremot tror att vi kan nå målet så tror jag att vi anstränger oss mer. Jesus bad oss att hugga av oss kroppsdelar om de får oss att synda, för att på så sätt undvika helvetet. Ord och inga visor!

   <<En annan sak jag tänkte på när jag läste ditt inlägg och som kanske kan intressera dig, är att katolikerna tydligen delar vissa av dina tankar.

   Det hoppas jag. De tror på treenigheten precis som jag.

   <<Rättfärdiga blir vi när vi i tro gensvarar och får en rätt gemenskap med honom, därefter behöver vi leva i tro och lydnad, vi måste inte längre synda.

   Amen, omvändelse, tro och lydnad. Då blir vi rättfärdiga.

   Gud välsigne dig!

   Like

 8. Skall inte dra igång denna debatt igen men sökte på “det saliga bytet” och hittade denna.

  Vill säga en sak, så om du inte orkar läsa kan du bläddra ner (punkterna innan är för bakgrund som förhoppningsvis gör det lite lättare att inte avfärda det andra.)

  – Det är för mig är totalt grundläggande att tron utan gärningar är död. Att människan måste omvända sig och i tro lyda Kristus. Det är ett problem när man väljer ut enstaka bibelverser och upphöjer dem till skyarna utan att relatera dem till andra som verkar tala om samma område, t.ex. menar jag att Joh 3:16 och Ef 2:8 (Tro) behöver förstås tillsammans med Rom 10:9 (bl.a. bekänna Jesus som Herre), Heb 5:9 (lydnad), Matt 7:21 (Göra Jesu himmelske Faders vilja), Apg 2:38 (Omvändelse och dop) m.m. För mig har det (tillsammans med grundordets betydelse) lett till förståelsen att Tron är bra mycket mer praktisk än vi svenskar överlag gör gällande, och jag översätter det ofta i kombination med ordet tillit. Jesu missionsbefallning att göra alla folk till lärjungar (kristna) innefattar både dop OCH att “lära dem HÅLLA alla de bud jag har gett er”.

  – Jag köper inte heller per automatik kyrkofäderna. Origenes citeras ju fortfarande av många och har fått leva vidare som kyrkofader trots att han bannlystes från kyrkan. Är medveten om problematiken med Augustinus.

  – Utifrån min förståelse än så länge så håller jag inte med om att människan efter frälsningen får förmågan att inte synda. Men det betyder inte att det inte är så. Jag skulle kunna dela bibelorden till varför jag inte har denna förståelse, men som vi sett ovan leder det inte till mycket åt något håll.

  Det jag istället vill lyfta fram är något som kräver mycket ödmjukhet. Och det handlar om hur lätt det är att bli hemmablind.

  Allteftersom jag bygger på min nuvarande förståelse med fler och fler argument, och fortsatta påbyggnader som en konsekvens av detta, så blir det allt svårare om jag skulle upptäcka att någonting längs vägen inte stämmer.
  Det är mycket lätt att vara barn av sin samtid och kontext och därigenom hindras att se saker som för andra är uppenbara, eller hävda med klarhet sådant som för andra är dunkelt. Du poängterar ju själv detta när du lyfter att Augustinus var präglad av gnositicism, Luther skrev det han skrev utifrån sitt sammanhang, jag kan snudd på lova dig att du och jag också hade haft en viss anspänning till Jakobsbrevet om vi stod i en reformation av 1500-talets katolska kyrka med en del av de snedbetoningar och rena villoläror på gärningsområdet som fanns då.
  Du avvisar t.ex. “Andens ledning” i kyrkan när man valde att ha med apokyferna, betona Maria syndfrihet m.m. Men du bekänner den när det gäller fastställandet av kanon (396). Jag tror att det finns goda argument, men det jag vill peka på är att väldigt ofta, är det inte utifrån de goda argumenten vi gör de val vi gör, utan utifrån hur bra de synkar med vår nuvarande förståelse av helheten.

  Jag går en pastorsutbildning där de flesta svenska samfund finns representerade och ett positivt bidrag i detta är att vi får hjälpa varandra upptäcka vilka av våra självklarheter som faktiskt inte håller. Inte minst att läsa Kyrkohistoria har hjälpt mig till en större ödmjukhet i att jag kanske faktiskt inte har rätt i det jag tycker bara för att jag råkar tycka det (även när jag har goda argument).

  Var lite försiktig med att med allt för stor säkerhet tolka bibelord utifrån en viss grundläggande förståelse (till resultatet helt omöjligt men i någon utsträckning en god ambition), och därefter läsa alla Bibelord i ljuset av detta. Det är ju t.ex. det du gör när du med säkerhet uttalar dig om att Lagen i Paulus texter gäller den Levitiska lagen. Det är fullt möjligt att det bör förstås på det viset, och jag är övertygad om att du har goda argument för det, men det framgår inte av texten.

  För mig har det varit givande att inte så mycket debattera och argumentera, som att försöka samtala med fokus på att förstå den varandra. Just eftersom vi tolkar och förstår bibelord i ljuset av mer grundläggande värderingar och förståelse av textenn. Ni märker ju själva hur fruktbar den här diskussionen blev. När jag förstår vad som är grundläggande för den andre kan man samtala om det och i ödmjkukhet ifrågasätta om det är i enlighet med evangeliet. I detta är förstås internet en komplikation, bloggar skall gå snabbt och man ser inte varandra ansikte mot ansikte. Det finns ett citat som lyder “Skriven text gör sällan hjärtat mjukt”

  Skrivet i hopp om att någon hjälper mig stanna upp när jag själv tydligare betonar vissa läror mer än skriften gör.
  Guds frid!
  /Emanuel

  Like

  • Hej Emanuel!

   Tack för det trevliga och ödmjuka inlägget!

   <<Det är ett problem när man väljer ut enstaka bibelverser och upphöjer dem till skyarna utan att relatera dem till andra som verkar tala om samma område,

   Så rätt! Många väljer ibland nästan omedvetet ut de verser som kanske inte listar VILLKOREN för vår frälsning och ignorerar verser där villkoren står med.

   <<Jesu missionsbefallning att göra alla folk till lärjungar (kristna) innefattar både dop OCH att ”lära dem HÅLLA alla de bud jag har gett er”.

   Amen!

   << Utifrån min förståelse än så länge så håller jag inte med om att människan efter frälsningen får förmågan att inte synda.

   Människan har alltid haft förmågan att inte synda. Det enda alternativet är att vi syndar av ren nödvändighet, kanske pga någon syndfull natur el. dylikt. Detta är dock ingenting som Bibeln lär ut. Jag tror att det är just för att vi kan undvika synd men ändå väljer att synda som vi blir skyldiga överträdare. Jag tror inte Gud skulle straffa någon om han vet att vi syndar av ren nödvändighet och inte ens har möjlighet att undvika synd.

   <<— jag kan snudd på lova dig att du och jag också hade haft en viss anspänning till Jakobsbrevet om vi stod i en reformation av 1500-talets katolska kyrka med en del av de snedbetoningar och rena villoläror på gärningsområdet som fanns då.

   Absolut kan vi vara barn av vår tid och präglas av det som lärs ut runtomkring oss. Vi påverkas av den kultur vi lever i, familj, vänner, skola, kyrka, etc. Jag vet många åsikter jag haft genom åren som jag anammat eftersom jag tagit dem som sanningarnas sanning, medan det i själva verket handlar om påverkan av andra och av hela kyrkokulturen. Felaktigheter som jag även lärt ut till andra (och tyvärr påverkat dem).

   <<Du avvisar t.ex. ”Andens ledning” i kyrkan när man valde att ha med apokyferna, betona Maria syndfrihet m.m. Men du bekänner den när det gäller fastställandet av kanon (396).

   Nu vet jag inte om jag hänger med. Andens ledning avvisar jag förstås inte, och vidare tror jag förstås att den Helige Ande aldrig skulle leda oss på en väg som Bibeln inte lär. Jag tror att en del av apokryferna mycket väl kan vara helt legitima och baserade på sanningen och att de i så fall aldrig skulle säga emot de skrifter som vi idag förstår som "Bibeln". (Det kan ha varit av säkerhetsskäl som man inte tagit med vissa böcker eftersom de inte var skrivna av apostlarna.) Däremot tror jag inte att Maria var syndfri, helt enkelt för att Bibeln säger emot detta (se min artikel om Jesus bröder och systrar).

   << Inte minst att läsa Kyrkohistoria har hjälpt mig till en större ödmjukhet i

   Mycket bra. Att läsa texter från de gamla kyrkofäderna tror jag skulle ge oss mycket, och då menar jag de allra första kyrkofäderna – de första 300 åren e. Kr. De är rimligtvis mer oförstörda i sin tolkning än de som kom senare. En del utav dem var t o m apostlarnas lärljungar, eller levde samtidigt med apostlarnas lärljungar.

   <<Det är ju t.ex. det du gör när du med säkerhet uttalar dig om att Lagen i Paulus texter gäller den Levitiska lagen. Det är fullt möjligt att det bör förstås på det viset, och jag är övertygad om att du har goda argument för det, men det framgår inte av texten.

   Paulus kan mycket väl tala om hela den judiska lagen med alla 613 lagar där även tio Guds bud ingår, men resultatet blir detsamma. Vi kan inte bli frälsta genom att från och med nu lyda lagarna till punkt och pricka eftersom det inte täcker upp för den synd vi redan gjort oss skyldiga till. Först måste vi bli renade i Jesu blod, och det görs inte genom fler goda gärningar utan genom omvändelse och tro. Att Paulus inte anser att lydnad av tio Guds bud numera inte är lika viktigt som under gamla testamentet finns det mycket stöd för, och Paulus listar synder som garanterat hindrar oss från att ärva Guds rike. Dessa synder återfinns i tio Guds bud, så alltså är det skadligt för själen att inte lyda dem.

   << När jag förstår vad som är grundläggande för den andre kan man samtala om det och i ödmjkukhet ifrågasätta om det är i enlighet med evangeliet. I detta är förstås internet en komplikation, bloggar skall gå snabbt och man ser inte varandra ansikte mot ansikte.

   Du har helt rätt inställning och jag tror du får många som lyssnar in vad du säger mycket tack vare ditt ödmjuka sätt. Jag försöker också vara ödmjuk men eftersom jag ibland deltar i snabba diskussioner med människor som kan vara ganska burdusa, så skippar jag ofta all kallprat och går direkt till kärnan. Jag undviker förstås ad hominem-attacker av alla slag, men bara att kopiera in verser och att förklara varför jag inte håller med kan uppfattas hårt. Jag kanske också är lite "bloggskadad" eftersom jag lägger mycket tid på att studera och hitta verser i ett visst ämne som ofta handlar om just lag, gärningar, nåd och omvändelse, eftersom det känns som ytterst få bloggare fokuserar på just detta. Många fokuserar i stället på "Gud älskar dig som du är – temat" 🙂 Eftersom jag då och då kommer i kontakt med kalvinister så går en del av mitt skrivande ut på att skriva om deras favoritverser så att inte fler ska fastna i deras fällor.

   Guds frid!

   Like

 9. Svar
  <<Jag delar fullt ut uppfattning med det Björn skriver.
  Så du tycker också att det hänger på GUD att vi avhåller oss från synd, och att det då blir hans fel om vi inte bär frukt? [Självklart hänger det på Gud för det har han lovat att greppa eftersom INGEN , jag repeterar INGEN människa kan leva utan synd eftersom den infekterar hela mänskligheten. Alltifrån syndafallet finns detta inlagt i människans väsen. Detta betyder att all ondska vi ser omkring oss och själva bär på infekterar HELA tillvaron. Saker vi inte alls ser som synd, men som förstör Guds skapelse är definitivt synd även om det inte tillhör den sk. syndakatalogen. Tänk dig att du köper en ny trädgårdsmöbel av trä från en regnskog. Det är rovdrift på Guds skapelse. Vi tömmer jorden på alla tillgångar som Gud har givit, olja, metaller, allt. allt. allt! Allt för att kunna leva i välmåga. – Äta gott, byta bil vartannat år, köra på bränsle som fråntar de fattigaste sin föda… Då måste jag fråga, finns det då någon förlåtelse för någon av oss om inte Jesus gav sitt liv för allt detta? Det visar att INGEN kan avhålla sig från synd! Vi lever i ett totalt moras. Jesus har tagit ALL synd, för att vi ska kunna förvandlas. Inte bara när det gäller när vi faller för frestelser, utan även när i inte ens fattar att vi missar målet med Guds skapelse.]
  << Liksom att min erfarenhet är att detta till fullo är varje pånyttfödd kristens uppfattning vare sig man fördjupat sig i urkyrkans inställning eller inte.
  Det är bättre att rätta sig efter Bibeln i stället för folks uppfattningar. [Det är inte en fråga om folks uppfattningar, det handlar om att den helige Ande ger oss en förvandling i vårt inre.]
  <<" Han som älskar oss och har friköpt oss från våra synder med sitt blod " (Upp 1:4-5)
  Villkoret kommer vi dock aldrig ifrån. Han har inte valt ut några på måfå att friköpa utan endast de som omvänder sig och tror. Vi måste dessutom hålla ut till slutet. [Du är friköpt och betalning är given! – Utan villkor! MEN inte utan din önskan!]
  <<Det du skriver bär på en förbannelse och var och en som inte kan värja sig för detta kommer att gå förlorad eftersom det är Jesu betalning för våra synder som är själva kärnpunkten i evangeliet. Gal 1:6-9:
  Återigen så kan vi inte läsa någonstans i Bibeln att Jesus betalade för våra synder. Våra synder togs bort tack vare hans syndoffer, men på vissa villkor.[VILLKOR i Rom 3:25-26]? 25Gud har låtit hans blod bli ett försoningsoffer för dem som tror. Så ville han visa sin rättfärdighet, eftersom han förut hade lämnat synderna ostraffade, 26under uppskovets tid. I vår egen tid ville han visa sin rättfärdighet: att han är rättfärdig och gör den rättfärdig som tror på Jesus.]
  << "6Jag är förvånad över att ni så snart överger honom som har kallat er genom sin nåd, för ett annat evangelium –
  Låt oss då inte förkunna ett annat evangelium.

  Like

  • <<[Självklart hänger det på Gud för det har han lovat att greppa eftersom INGEN , jag repeterar INGEN människa kan leva utan synd eftersom den infekterar hela mänskligheten.

   Jag anser att det är "ett annat evangelium" att påstå att det är GUDS ansvar att se till att vi inte syndar. Det innebär ju att varje gång en person syndar så kan vi anklaga Gud. Detta är inte vad Bibeln lär. Då menar vidare att ett syndfullt leverne är helt naturligt för en kristen. "Joh 14:15. Om ni älskar mig, så håll mina bud", alltså tvärt emot vad du säger.

   <<Alltifrån syndafallet finns detta inlagt i människans väsen.

   Detta står ingenstans att läsa i Bibeln.

   <<Saker vi inte alls ser som synd, men som förstör Guds skapelse är definitivt synd även om det inte tillhör den sk. syndakatalogen.

   Det verkar som Jesus, Petrus, Paulus, Johannes etc inte känner till detta eftersom de ber oss att sluta synda.

   <<Tänk dig att du köper en ny trädgårdsmöbel av trä från en regnskog. Det är rovdrift på Guds skapelse.

   Då bör vi undvika att göra detta. Om vi däremot köper en möbel utan att känna till detta så är det ingen synd .

   <<Då måste jag fråga, finns det då någon förlåtelse för någon av oss om inte Jesus gav sitt liv för allt detta?

   Jesus gav sitt liv för oss, och villkoret är omvändelse och tro. Älskar vi Jesus säger Bibeln att vi lyder honom och hans bud är inte tunga.

   <<Det visar att INGEN kan avhålla sig från synd!

   Detta har du hittills inte visat i Bibeln. Jesus sa "John 14:21Den som har mina bud och håller dem, han är den som älskar mig."

   << Jesus har tagit ALL synd, för att vi ska kunna förvandlas.

   Detta borde betyda att vi älskar honom så mycket att vi kan undvika att bryta de tio budorden.

   << Inte bara när det gäller när vi faller för frestelser, utan även när i inte ens fattar att vi missar målet med Guds skapelse.]

   Vi syndar inte av misstag. Synda är när vi inte ens siktar på målet .

   <<[Du är friköpt och betalning är given! – Utan villkor! MEN inte utan din önskan!]

   Så du menar att du inte behöver omvända dig, tro på Jesus eller någonting? Du är helt enkelt född frälst? Detta är inte vad Bibeln lär. Rom 8:13. Ty om ni lever efter köttet, så skall ni dö, men OM OM OM ni dödar kroppensgärningar genom Anden, så skall ni leva.

   <<<.[VILLKOR i Rom 3:25-26]? 25Gud har låtit hans blod bli ett försoningsoffer för dem som tror.

   Ser du villkoret? För de som TROR. Vad innebär det att tro? Jakob säger att tro utan gärningar är död. Tror vi på Jesus så älskar vi honom, och älskar vi honom så lyder vi honom.

   Like

 10. Annika!

  Du skriver ofta att vi kan leva ett syndfritt liv, att vi både kan och skall vara fulkomliga, eftersom Gud säger att vi skall vara det.

  Och det låter ju väldigt bra, nu kan jag verkligen leva i seger på varje område i mitt liv. Det enda jag behöver göra är att läsa vad bibeln säger och göra därefter, plus att lyda anden.

  Men faktum är att det inte håller, inte utan att Gud först gjort sitt verk i oss!

  Heb_13:21 han fullkomne eder i allt vad gott är, så att I gören hans vilja; och han verke i oss vad som är välbehagligt inför honom, genom Jesus Kristus. Honom tillhör äran i evigheternas evigheter. Amen.

  – Detta lilla ord visar att det är Gud som fullkomnar den som tillhör honom, han gör så att vi gör hans vilja och han verkar i oss….

  Varför måste det vara den ordningen, jo för att vi inte skall ha något att berömma oss av, för att Gud inte delar äran med någon.

  Om man inte förstår processerna Gud för en människa igenom, just för att bryta ner människans egen makt och förmåga, så kan jag hålla med dig, det beror på människan att vara syndfri och fullkomlig.

  Du skrev i en annan bloggpost, att Petrus blev av med sin frälsning när han förnekade Jesus.
  Troligen gjorde han inte det, just för att denna fas i Petrus liv, var för att krossa hans ego och självtilräcklighet.
  Om det varit så att han blivit av med sin frälsning, då hade det inte funnits någon återvändå för honom, varför?

  Heb_10:26 Ty om vi med berått mod synda, sedan vi hava undfått kunskapen om sanningen, så återstår icke mer något offer för våra synder,

  – Visst Jesus hade inte dött då petrus syndade, men det gäller ändå och det gäller alla. För om vi skall hålla oss till din teologi, så är det ju så att synda görman från eget val, man väljer alltså enligt dig att synda, eller att låta bli.
  Då blir ju synden vi gör, med berått mod, eller hur?
  Om du då syndar, så finns det ju ingen ny frälsning för dig, eller hur?

  Åter, om man inte förstår Guds verk i människan, så har man missförstått allt och raserar mycket i människors liv.

  Fil_1:6 Och jag har den tillförsikten, att han som i eder har begynt ett gott verk, han skall ock fullborda det, intill Kristi Jesu dag.

  Bb

  Like

  • Hej Björn!

   <<Heb_13:21 han fullkomne eder i allt vad gott är, så att I gören hans vilja; och han verke i oss vad som är välbehagligt inför honom, genom Jesus Kristus. Honom tillhör äran i evigheternas evigheter. Amen.

   Notera att detta görs GENOM Jesus, och det är samma budskap i Joh. 15 där vi kan läsa att vi inte kan göra någonting om vi inte är i vinträdet (Jesus) och vi blir även varnade för att vi måste se till att hålla oss kvar, för gör vi inte det så bär vi inte frukt, och vi huggs då av vinträdet. Det hänger alltså på oss att lyda den helige anden och hålla oss i Jesus.

   <<- Detta lilla ord visar att det är Gud som fullkomnar den som tillhör honom, han gör så att vi gör hans vilja och han verkar i oss….

   Om du tolkar detta som om det vore Guds ansvar att se till att vi bär god frukt måste du förklara för mig varför Gud endast utväljer vissa människor till detta och varför Gud ibland vill att vi syndar? För om vi inte bär god frukt och om vi syndar så måste du ju mena med den logiken att det är Guds fel som slarvat med att se till att vi sköter oss bättre. Varje gång vi syndar skulle vi kunna skylla på honom.

   <<Troligen gjorde han inte det, just för att denna fas i Petrus liv, var för att krossa hans ego och självtilräcklighet.

   Menar du att Jesus ljög när han sade att han kommer att förneka den som förnekar honom?

   <<Om det varit så att han blivit av med sin frälsning, då hade det inte funnits någon återvändå för honom, varför?
   Heb_10:26 Ty om vi med berått mod synda, sedan vi hava undfått kunskapen om sanningen, så återstår icke mer något offer för våra synder,

   Jag har skrivit en artikel om detta avsnitt (egentligen Hebr. 6:6) där jag visar att det förmodligen handlar om synden som inte kan förlåtas. Läs gärna denna. Om vi aldrig skulle kunna förlåtas om vi syndade (gäller alltså inte synden som inte kan förlåtas) så skulle ingen av oss vara frälst eftersom alla har valt att synda. Om vi å andra sidan säger "en gång frälst, alltid frälst" och att vi aldrig kan förlora vår frälsning, ja då jag säkert 50 verser som säger motsatsen, och dessutom så är mördare, lögnare och otrogna välkomna till himlen bara de en gång i tiden trott på Jesus.

   <<Då blir ju synden vi gör, med berått mod, eller hur?
   Om du då syndar, så finns det ju ingen ny frälsning för dig, eller hur?

   Jo, eftersom du tolkar Hebr. 10:28 fel.

   <<Fil_1:6 Och jag har den tillförsikten, att han som i eder har begynt ett gott verk, han skall ock fullborda det, intill Kristi Jesu dag.

   Även denna vers har jag skrivit en artikel om (på engelska). Jag har den tillförsikten (confidence, på engelska) att du kommer att svara på detta inlägg. Betyder det att du absolut kommer att göra det? Nej, inte alls.

   GVD

   Like

   • Hej Johnny!

    <<Jag delar fullt ut uppfattning med det Björn skriver.

    Så du tycker också att det hänger på GUD att vi avhåller oss från synd, och att det då blir hans fel om vi inte bär frukt?

    << Liksom att min erfarenhet är att detta till fullo är varje pånyttfödd kristens uppfattning vare sig man fördjupat sig i urkyrkans inställning eller inte.

    Det är bättre att rätta sig efter Bibeln i stället för folks uppfattningar.

    <<" Han som älskar oss och har friköpt oss från våra synder med sitt blod " (Upp 1:4-5)

    Villkoret kommer vi dock aldrig ifrån. Han har inte valt ut några på måfå att friköpa utan endast de som omvänder sig och tror. Vi måste dessutom hålla ut till slutet.

    <<Det du skriver bär på en förbannelse och var och en som inte kan värja sig för detta kommer att gå förlorad eftersom det är Jesu betalning för våra synder som är själva kärnpunkten i evangeliet. Gal 1:6-9:

    Återigen så kan vi inte läsa någonstans i Bibeln att Jesus betalade för våra synder. Våra synder togs bort tack vare hans syndoffer, men på vissa villkor.

    << "6Jag är förvånad över att ni så snart överger honom som har kallat er genom sin nåd, för ett annat evangelium —

    Låt oss då inte förkunna ett annat evangelium.

    <<Efter att ha legat vaken timmar inatt ansatt av ditt uttryck "det saliga bytet",

    Wow! Jag ska komma ihåg att be extra för dig, men dock inte idag (är på jobbet) men i morgon.

    <<som du förnekar kom Gud till min hjälp och i en kort syn fick jag se såren på Jesu kropp som snabbt byttes ut mot en bild av en kalk med orden: "För dig utgjutet"

    Jag förnekar det eftersom Bibeln inte lär det någonstans. OM detta vore Bibelns lära så skulle det innebära att vi kan ha både vår frälsning och våra synder samtidigt, samt att vi kan tjäna två herrar. Bibeln säger att vi inte kan ha det på det viset, och Jesus ber oss hugga av oss kroppsdelar om det får oss att synda så att vi inte ska hamna i helvetet. Satan sade till Eva i Eden att synd inte leder till andlig död, men han ljög. Sanningen är den motsatta, att synd leder till döden.

    <<TILL SLUT: För att klara av de våldsamma ordmassorna du kommer med måste du sitta med en hel skrivbyrå… – eller tillsammans med många med samma uppdrag – EN person hinner inte det du pysslar med.

    Haha, jag tycker inte jag skriver särskilt mycket bloggartiklar per vecka. Men jag har förstås mycket fritid och jag skriver snabbt 🙂

    <<Sedan kan jag se att texten som kommer ut ursprungligen utgår från en engelskspråkig bibel, allt talar för JV och dess senaste översättning.

    Jag föredrar oftast KJV eftersom det känns som den ligger närmare grundtexten, men jag försöker skriva på svenska så mycket det går. "Reformationsbibeln" är nog den bästa svenska översättningen men den finns inte som grund i en sökmotor så knepigare att använda.

    <<Det betyder att all diskussion med dig är meningslös.

    Jag tycker bara diskussioner blir svårhanterliga om personen jag talar med inte låter sig korrigeras av Bibeln, och/eller har andra skrifter vid sidan om (som t ex mormoner och JV). Jag har hur som helst alltid uppskattat att läsa dina inlägg och tycker de är intressanta.

    Gud välsigne dig!

    Like

 11. Så vitt jag kunnat läsa mig till så företräder du samma märkliga lära som Pelagius. Hans lära fördömdes vid ett antal kyrkomöten. Du resonerar på samma sätt kring detta som JV gör kring Arianus. De menar att Kyrkan “kom på” läran om Jesu gudom när Arianus framträdde. Du tycks mena att Kyrkan “kom på” läran om rättfärdiggörelse genom tro allena, när Pelagius framträdde.
  Skulle Augustinus haft ett så enormt inflytande på alla koncilier som fördömde Pelagius ?
  Varför ingår bönen om syndernas förlåtelse i Herrens bön om vi förväntas vara syndfria efter vår pånyttfödelse?
  Jag vill uppmana alla som läser denna kätterska blogg att fråga sig om de uppfattat Bibeln på bloggförfattarens sätt om de aldrig hört talas om Augustinus eller Luthers läror.
  Varför ing

  Like

  • Hej Robert

   Varför ber vi? För att ha kontakt med Gud och för att påverka genom bönen.

   Vad säger Bibeln om rättfärdighet om tro allena?:

   “I sen alltså att det är av GÄRNINGAR som en människa bliver rättfärdig, och ICKE av tro allenast.” (1917)

   Rom 2:6Ty han skall ge åt var och en efter hans GÄRNINGAR. 7. EVIGT LIV åt dem som med tålamod i goda GÄRNINGAR söker efter härlighet och ära och oförgänglighet, 8. men över dem som är stridslystna och INTE VILL LYDA sanningen, UTAN LYDER ORÄTTFÄRDIGHETEN, kommer förtörnelse och vrede. 9. bedrövelse och ångest över varje människas själ, som gör det som är ont, över judens först, men också över grekens.

   Rom 2:13. Ty de, som hör lagen, är inte rättfärdiga inför Gud, utan DE SOM GÖR (obey KJV) LAGEN, de skall bli rättfärdiggjorda.

   “Kära barn, låt ingen bedra er. Den som GÖR rätt är rättfärdig, LIKSOM han är rättfärdig. (1 John 3:7)

   Om du behärskar engelska så kan jag kopiera in det jag skrivit om Pelagius från min hemsida. Det du kan läsa om honom kommer oftast från hans motståndare så det kan vi inte alltid acceptera som sant. Exempelvis kommer en del information från Augustinus, en före detta gnostiker, och den mannen har introducerat mer falskhet in i kyrkan än någon annan. INGEN av de gamla kyrkofäderna lärde det som Augustinus lärde ut vad gäller rättfärdighet, etc. Men här kommer info om Pelagius (som till skillnad mot Augustinus behärskade grekiska.):

   Did Pelagius teach that man can save himself?

   Unlike Augustine, Pelagius knew Greek. Pelagius did not teach that man can save himself. He only taught that a man can live a righteous life via free will choice. The idea that man can save himself is what came from Augustine’s accusations against him, as Calvinists do with Arminians today when they accuse them of teaching “works salvation”. True Pelagianism is truth according to what the early Church taught, not as Augustine described it. What Augustine described is without a doubt heresy, but it’s not what Pelagius actually taught. This is evident in the writings of Pelagius, as well as in the fact that the councils could find no fault in his teachings 2 times that he appeared before them in his own defense. When he was finally marked as a heretic the third time around, it was when he could not be present to defend himself (in Tunisia where Augustine resided) and Augustine and Jerome were present to misrepresent his position.

   Most of the information we have about Pelagius rests in the hands of his enemies. That is not enough for a righteous judgment. If God judged us by the words of our enemies, we would be outraged at the injustice. It is unfair for us to condemn a man based on the evidence presented by his enemies, and not from the man himself. We would also be guilty of slander if we continue to claim that an innocent person is an “heretic” even though he might not be. Let’s be careful so God won’t judge us one day for slander, false accusations and causing division.

   Pelagianism teaches only that man can choose to do right and choose not to sin. It does not teach that a person can be holy without God or His grace. This is a lie given through the heretic Augustine. Augustine was a liar seeking to have him condemned, as he was offended by his preaching against his teachings to the people. Augustine was teaching a “sinning religion”, and people were following it and living it. Pelagius could not stand for this heresy, so he began to teach against it. In his efforts he brought out the a man CAN choose to not sin, because he is not so spiritually dead that he could not make such a choice. Augustine turned this around with false accusations against him, misrepresenting him as if he was teaching that man could save himself. This is not what he was teaching at all. And his own writings prove it – which were not even discovered until this past century. Augustine tried to make sure of that by having them burned or destroyed, but a few slipped through the cracks. Now Augustine is exposed for the liar and gospel pervert that he is.

   Calvinism began with Gnosticism – which is very clearly shown by many quotes given by the early Church. Tertullian and Hippolytus and Irenaeus all wrote extensively against the Gnostic groups, telling of the things they believed and how the Church has always disagreed with them, calling them heretics. Augustine was infested with Gnosticism, which Calvin also adopted.

   Here is a quote from an article below on the Letter to Demetrius:
   “The moral life of purity, for Pelagius, can only be achieved by drawing upon both “the good of nature and the good of grace” (9:1); this will be the dominant theme of his exhortation. Pelagius’s reflections on the human person are not unlike those of the Eastern Fathers. They share the same starting point of moral reflection, that is, the innate goodness of man because God has created him in His image and likeness. Pelagius writes, “you ought to measure the good of human nature by reference to its Creator” (2:2).”

   The above quote shows the balanced thought of Pelagius teaching. His accusers only point out that he taught “the good of nature” and the “innate goodness of man”, and completely leave out the blanche of his teaching that tells of the “good of grace” and “because GOD has created him in His image and likeness”. Pelagius thought was in giving glory to God in His creation, in that men have a mind and free will to choose that has been given by the creator, which makes them able to choose to do right. Of course man has to know right and wrong first, but the ability is with him once he knows the difference.

   Like

 12. Det kan inte hjälpas. Jag är oerhört brydd över det du skriver och vilket ditt yttersta mål är. Min första fråga är, Om du skulle lyckas med din förkunnelse, vilket skulle då resultatet bli?
  Nedan kommer jag att kommentera valda delar av din ”förkunnelse”. Men först ett par saker som gäller kring Jesus.
  a) Han säger själv i Matt 5:17: 17 ”Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva utan för att uppfylla.” Av detta kan vi utan tvekan dra slutsatsen att Jesus är lagens uppfyllelse. Det handlar inte bara om ceremoniallagen, utan även om ALLT som innefattas i begreppet lagen som uttrycks av Jesus i NT. Då talar vi om ”torá”, dvs ”Säll är den man som inte vandrar i de ogudaktigas råd och inte träder in på syndares väg eller sitter där bespottare sitter utan har sin lust i Herrens lag (= undervisning) och tänker på hans lag (= ord, undervisning, lära) både dag och natt. Han är som ett träd planterat vid vattenbäckar, vilket bär sin frukt i sin tid och vars löv inte vissnar.” (Ps 1:1) Eller ”Herrens lag (= undervisning) är utan brist och vederkvicker själen. Herrens vittnesbörd är fast och gör den enfaldige vis. Herrens befallningar är rätta och ger glädje i hjärtat. Herrens fruktan är ren och består evinnerligen. Herrens rätter är sanning, allesammans rättfärdiga – Av dem hämtar ock din tjänare varning” (Ps 19:8)
  Detta har inget med ceremoniallagen att göra, utan om ”torá”, som Jesus talade om! HAN VAR HELA TORÁHS uppfyllelse.
  b) När Jesus dog på korset bar han enligt Jes 53: 4-6:
  ”4Men det var våra sjukdomar han bar,
  våra plågor han led,
  när vi trodde att han blev straffad,
  slagen av Gud, förnedrad.
  5Han blev pinad för våra brott,
  sargad för våra synder,
  han tuktades för att vi skulle helas,
  hans sår gav oss bot.
  6Vi gick alla vilse som får,
  var och en tog sin egen väg,
  men Herren lät vår skuld drabba honom.”

  Kan det sägas tydligare?
  VIDARE KAN VI LÄSA I PSALTAREN:
  ”Ps 88:4 Ty min själ är mättad med lidanden, mitt liv har kommit nära dödsriket. 
  Ps 88:5 Jag räknas bland dem som far ner i hålan, jag är som en man utan livskraft.
  Ps 88:6 Jag är övergiven bland de döda, lik de slagna som ligger i graven, dem som du inte längre tänker på, och som inte mer är i dina händer.
  Ps 88:7 Du har sänkt mig längst ner i hålan, ner i mörkret ner i djupet.
  Ps 88:8 Din vrede ligger tung på mig, alla dina böljors svall låter du gå över mig.
  Ps 88:9 Du har drivit mina förtrogna långt bort ifrån mig, du har gjort mig förhatlig för dem, jag ligger fången och kan inte komma ut.
  Ps 88:10 Mitt öga förtärs av lidande. HERRE, jag ropar dagligen till dig, jag sträcker mina händer mot dig.
  Ps 88:11 Gör du under för de döda, kan skuggorna stiga upp och tacka dig? Sela.
  Ps 88:12 Förkunnar man i graven din nåd, i avgrunden din trofasthet?”
  Vi förstår väl att något fysiskt lidande aldrig kan sona ett andligt brott. Det kan inte ges någon befrielse i andlig mening om inte någon trädde in i andevärlden och sonade synden, som var ett andligt förfall. Detta förfall betydde att människan utan Guds nåd är synd. inte bara gör synd i så där största allmänhet! Det är därför ingen människa kan klara av att säga sig vara utan synd om vi kan se oss själva som vi är. Någon trädde alltså in i andevärlden och sonade vår synd. (det är detta som beskrivs i Psaltarcitatet ovan.)
  Jesu svåraste lidande, som vår ställföreträdare började efter döden i dödsrikets pinorum, som är tillrett åt djävulen och hans ”änglar”. Där betalade han det verkliga priset för vår befrielse. Han gjorde för oss vad vi absolut inte kunde göra för oss själva.
  Han tog vårt straff som skulle kunna komma efter döden! Det är klart och sonat!
  Detta är vad Jesus egentligen gjorde!

  Varför ska vi då förringa detta?

  Like

  • <<Min första fråga är, Om du skulle lyckas med din förkunnelse, vilket skulle då resultatet bli?

   Resultatet blir då att jag gått emot Satan som säger att vi INTE dör andligen om vi syndar. Sanningen är ju att vi verkligen dör andlingen om vi syndar och vägrar att omvända oss. Detta är för att Jesus inte betalade för våra synder, men dog som ett syndoffer för oss.

   <<Av detta kan vi utan tvekan dra slutsatsen att Jesus är lagens uppfyllelse. Det handlar inte bara om ceremoniallagen, utan även om ALLT som innefattas i begreppet lagen som uttrycks av Jesus i NT.

   Ingenstans står det att Jesus lydde lagen åt oss så att vi skulle slippa lyda.
   1 Kor 7:19. Omskärelsen betyder inget och förhuden betyder inget. VAD SOM BETYDER NÅGOT ÄR ATT MAN HÅLLER GUDS BUD.

   <<b) När Jesus dog på korset bar han enligt Jes 53: 4-6:—

   Notera att det står att "VI höllo honom för att vara hemsökt, tuktad av Gud". Inte att det är vad som verkligen var fallet. Handlar allt detta om vad som hände på korset? Inte enligt Matteus 8:16-17:

   Och när aftonen kom, förde de till honom många, som var besatta av onda andar, och han drev ut andarna med sitt ord, och alla dem som var sjuka botade han, för att det skulle fullbordas, som var sagt genom profeten Jesaja, som säger: Han tog på sig våra svagheter, och våra sjukdomar BAR han. Jes. 53:4.

   Så när Jesus helade människors sjukdomar och drog ut onda andar så menar Matteus att detta uppfyllde profetian i Jesaja 53, och framför allt att han BAR våra sjukdomar – trots att Jesus inte alls var på korset när detta uppfylldes utan bland människor. Men sjukdomarna var aldrig bokstavligen i Jesus. Så när Jesus "bar" deras sjukdomar så betyder det att han TOG BORT DEM! Precis det som Jesus också gör med våra synder. Han tog dem aldrig på sig själv bokstavligen. Vi kan också se genom att jämföra Matteus3:11 och Apg 13:25 att "bära" betyder "ta bort". Se också "bastazo" i Joh 12:6. Eftersom vi kan se betydelsen av "nasa" och "sabal" i Jesaja 53:4, varför skulle vi acceptera andra betydelser i Jesaja 53:11-12? Om Jesus tog våra synder bokstavligen på sig själv (och då handlar det om alla synder i framtiden) så skulle det inte finnas några fler synder för oss att stå till svars för. Jesus tog ju dem på sig själv och dog med dem! Vi behöver då inte göra någonting ytterligare och skulle varit födda "frälsta". Om Jesus tog våra synder bokstavligen på sig själv, ja då har vi en garanterad "license to sin" och inga synder i världen skulle få oss att förlora vår frälsning som vi var födda med.

   Hebr. 9:26. I så fall hade han varit tvungen att lida döden många gånger, alltifrån världens begynnelse. Men nu vid tidernas slut har han en enda gång blivit uppenbarad för att ta bort synden genom sitt offer.—28. så skall Kristus, som en enda gång har offrats för att ta bort (anaphero) mångas synder, ses en andra gång utan synd, till frälsning för dem som väntar honom.

   1 Pet 2:24. Och våra synder bar (anaphero) han själv i sin kropp upp på träet, för att vi skulle vara döda från synder och leva för rättfärdigheten. Genom hans sår har ni blivit helade.

   Ps 88:6 —

   Sorry, men jag vet inte vad du vill säga med dessa poetiska psalmer. De säger inte emot det jag säger.
   <<Detta förfall betydde att människan utan Guds nåd är synd. inte bara gör synd i så där största allmänhet! Det är därför ingen människa kan klara av att säga sig vara utan synd om vi kan se oss själva som vi är.

   Vi är frälsta av nåd vilket betyder att vi egentligen är förtappade med Gud är villig att radera vår skuld OM vi omvänder oss. Vi skulle vara helt förlorade utan Jesu offer. Vi syndar aldrig av nödvändighet utan endast av eget val, och varje gång vi syndar har vi ett val att inte synda. Håller vi oss till Jesus så syndar vi inte.

   <<Någon trädde alltså in i andevärlden och sonade vår synd. (det är detta som beskrivs i Psaltarcitatet ovan.)

   Jag har inga problem med det.

   <<Där betalade han det verkliga priset för vår befrielse.

   Nej, han betalade inte. Han dog som ett syndoffer.

   <<Han tog vårt straff som skulle kunna komma efter döden! Det är klart och sonat!

   Då är vi alla födda frälsta i så fall. Allihop.

   <<Detta är vad Jesus egentligen gjorde!Varför ska vi då förringa detta?

   För att Bibeln inte lär en sådan lära.

   Like

 13. ”Ps 88:4 Ty min själ är mättad med lidanden, mitt liv har kommit nära dödsriket.
  Ps 88:5 Jag räknas bland dem som far ner i hålan, jag är som en man utan livskraft.
  Ps 88:6 Jag är övergiven bland de döda, lik de slagna som ligger i graven, dem som du inte längre tänker på, och som inte mer är i dina händer.
  Ps 88:7 Du har sänkt mig längst ner i hålan, ner i mörkret ner i djupet.
  Ps 88:8 Din vrede ligger tung på mig, alla dina böljors svall låter du gå över mig.
  Ps 88:9 Du har drivit mina förtrogna långt bort ifrån mig, du har gjort mig förhatlig för dem, jag ligger fången och kan inte komma ut.
  Ps 88:10 Mitt öga förtärs av lidande. HERRE, jag ropar dagligen till dig, jag sträcker mina händer mot dig.
  Ps 88:11 Gör du under för de döda, kan skuggorna stiga upp och tacka dig? Sela.
  Ps 88:12 Förkunnar man i graven din nåd, i avgrunden din trofasthet?”
  Vi förstår väl att något fysiskt lidande aldrig kan sona ett andligt brott. Det kan inte ges någon befrielse i andlig mening om inte någon trädde in i andevärlden och sonade synden, som var ett andligt förfall. Detta förfall betydde att människan utan Guds nåd är synd. inte bara gör synd i så där största allmänhet! Det är därför ingen människa kan klara av att säga sig vara utan synd om vi kan se oss själva som vi är. Någon trädde alltså in i andevärlden och sonade vår synd. (det är detta som beskrivs i Psaltarcitatet ovan.)
  Jesu svåraste lidande, som vår ställföreträdare började efter döden i dödsrikets pinorum, som är tillrett åt djävulen och hans ”änglar”. Där betalade han det verkliga priset för vår befrielse. Han gjorde för oss vad vi absolut inte kunde göra för oss själva.
  Han tog vårt straff som skulle kunna komma efter döden! Det är klart och sonat!
  Detta är vad Jesus egentligen gjorde!

  Like

  • <<Där betalade han det verkliga priset för vår befrielse. Han gjorde för oss vad vi absolut inte kunde göra för oss själva.

   Om Jesus betalade för våra synder behöver vi inte betala något själva. ingenting mer kan krävas utav oss eftersom Jesus betalade för oss. Detta skulle då innebära att vår synd är betald redan innan vi utför den. Detta skulle vidare innebära att vi är födda frälsta. Bibeln säger ingenstans att jesus betalade för våra synder. Jesus dog som ett SYNDOFFER för våra synder.

   <<Han tog vårt straff som skulle kunna komma efter döden! Det är klart och sonat

   Vad är vårt straff? Evighet i helvetet, eller hur? Tog Jesus det straffet på sig? Nej.
   Är vårt straff döden på korset? Nej.

   Jesus dog återigen som ett syndoffer. Vår synd är endast förlåten OM vi omvänder oss. Inte annars.

   Like

 14. Du har presenterat en sammanställning som inte stämmer med vare sig Bibeln, de tidiga kyrkofäderna eller reformatorernas. Det är viktigt att skilja lag och evangelium åt. NT lär ingen syndfrihetslära om människan. Visst varnar den skarpt för ett fortsatt liv i synd (lagpredikan), men den låter aldrig detta spela ut läran om att människan blir frälst genom att endast förtrösta på Jesus och nåden trots synden som finns (evangelium). Alla Guds barn är födda av Gud, och känner sin Frälsare. Efter pånyttfödelsen har, enligt NT, människan både a) sin gamla syndanatur, köttet, eller den gamla människan, och b) den nya människan, eller anden, som vill det Gud vill och gör det. NT och inte minst Paulus framställer tydligt på flera ställen striden mellan Anden och köttet. Lagens ord är riktade mot köttet. Evangeliets ord är riktade mot den nya människan. Man skall inte förväxla dessa saker. Om man t.ex. predikar evangelium för en människa som i köttslig säkerhet försvarar sitt liv i synd, så blir hon bara säker i sin synd och förhärdad. Och om man predikas lagen för en människa som redan känner sin synd och önskar frid med Gud, en människa som kanske dagligen stapplar, faller, har brister, men ångrar sig, då drivs hon bara bort ifrån Gud och mot förtvivlan. NT innehåller lag och evangelium. Det synes konfliktfyllt ibland. Men det hör ihop med att människan är konfliktfylld efter pånyttfödelsen, och både har köttet och anden, den gamla och den nya människan, i sig. Alla kristna har synd, kommer ha synd, och har en pågående kamp till dess döden befriar oss. NT lär ingen absolut syndfrihet i hjärtat. Alla som är kristna, och således pånyttfödda, helgas, såvida de använder nådens medel, Guds ord, och låter sig ledas av Anden istället för köttet. I ditt blogginlägg gör du ingen korrekt uppdelning av lag och evangelium, och det är alltid allvarligt. Det innebär nämligen i slutändan en förnekelse av Jesu återlösningsverk och dess effekter. Ditt påstående att Jesus är frälsare endast för dem som lyder honom visar att du inte delar lag och evangelium rätt, och det är mycket allvarligt. Skriften lär tydligt att Jesus har dött för alla, även sina motståndare, även de som förföljeler honom likt Paulus, även dem som avfaller till slut. Och har han dött för dem, så är det inte lydnaden i människan som åstadkommer eller vidmakthåller frälsningen. Att förneka att frälsningen är av nåd för Kristi skull, utan gärningar, utan samverkan, utan prestation från människans sida, är i själva verket att förneka effekten av det som skedde vid Golgata och den tomma graven. Det är också att tillskriva människan något som hon kan berömma sig av inför Gud, dvs lydnaden, efterföljelsen, gärningarna. Men NT:s evangelium fråntar människan ALL berömmelse och ger den uteslutande till Gud. “Är frälsningen av nåd, så beror det inte på gärningar” (=evangeliet), får inte förnekas bara för att det finns andra bibelställen som säger att den som lever i köttet också skall skörda i köttet, eller att den som inte helgas inte får se Herren (=lagens ord). Bibeln framställer nämligen båda dessa budskap utan att låta dem spela ut varandra. Du behöver omvända dig och ge all ära till Gud, istället för att förneka evangeliet, dvs kraften, nyttan och effekten av det som skedde på Golgata. Gud har genom sin Sons dyra blod förklarat hela världen rättfärdig, precis som när en domare fäller en dom “frikänd”. Det är detta språkbruk som används i NT. Den som tror på denna frikännande dom, tar emot detta. Den som inte tror, blir fördömd, eftersom han inte tar emot Guds fria gåva. Den som tror får också den helige Ande, som helgar oss och driver oss till rätta goda gärningar inför Gud, som inte sker i fruktan för straff eller för att försöka muta sig in i himmelriket. Rätta goda gärningar sker i en absolut tacksamhet inför den fria gåvan, frälsningen av nåd.

  Like

  • Hej där!

   Tack för dina synpunkter.

   Det jag skriver är detsamma som det Bibeln lär och som de gamla kyrkofäderna lärde före Augustinus. Augustinus var en före detta gnostiker som tog med sin en del gnostiska idéer till kyrkan, och Luther and Kalvin spridde många av dessa idéer vidare och lurar människor än idag.

   Ingenstans i Bibeln kan vi läsa att vi kan ha både vår synd och vår frälsning samtidigt, utan vi läser precis tvärt om. Synd=andlig död. Nåden hjälper oss inte om vi har synd i våra liv.

   Rom 2:13 Ty de, som hör lagen, är inte rättfärdiga rättfärdiga inför Gud, utan de som GÖR lagen, de skall bli rättfärdiggjorda.

   1 Pet 2:11 Mina älskade, jag förmanar er såsom gäster och främlingar, att ni aktar er för de köttsliga begärelserna, som strider mot SJÄLEN.

   Jakob 1:14. Utan var och en frestas, när han dras och lockas av sitt eget begär. 15. Därefter, sedan begäret har blivit havande, föder det synd och då synden är fullbordad, föder den DÖD. 16. Far inte VILSE, mina kära BRÖDER.

   Jakob 5:29 BRÖDER, om någon bland er går vilse, bort från sanningen och någon omvänder honom, 20. så skall han veta, att den som omvänder en syndare från hans villoväg, frälser EN SJÄL FRÅN DÖDEN och skyler över mängd av synder.

   Jesus ber oss att hugga av oss kroppsdelar om de får oss att synda så att vi inte ska hamna i helvetet. Ord och inga visor.

   <<Efter pånyttfödelsen har, enligt NT, människan både a) sin gamla syndanatur, köttet, eller den gamla människan

   Detta är gnostisism. Bibeln lär inte ut denna falska lära om att vi kan leva med med en "dualistic nature". Självfallet så finns alltid valet att leva efter köttet eller anden, men det valet hade även Jesus. Han valde som bekant att inte synda.

   Vi kan inte tjäna två herrar. Vi är antiingen heliga eller syndare och ingen syndare kommer in i Guds rike. Håller vi oss till Jesus syndar vi inte, och Jesus dog inte som en license to sin.

   Vem får evigt liv? De som tror på Jesus och inget mer? Nej, då skulle även demonerna kunna vara frälsta. Evigt liv ges till dem som lyder Jesus:

   Hebr 5:9 Och när han fullkomnats blev han, för alla dem som LYDER honom, upphovet till evig frälsning

   1 Kor 7:19. Omskärelsen betyder inget och förhuden betyder inget. VAD SOM BETYDER NÅGOT ÄR ATT MAN HÅLLER GUDS BUD.

   Självklart har Jesus dött för alla, men vi är inte födda frälsta utan villkoret är att vi omänder oss, tror på Jesus och älskar honom. Älskar vi honom säger Bibeln att vi lyder honom.

   GVD

   Läs gärna om Omvändelse, tro, gärningar osv på min hemsida http://www.dividingword.net/Swedish

   Där tar jag upp dina synpunkter

   Like

   • Bara det faktum att apostlarna i var och varannat brev bemöter köttslighet som förekommer i församlingarna, och förmanar dem utan att säga att de är andligt döda och förlorade pga detta, vittnar om att det finns en dualitet, strid mellan anden och köttet i människan. Apostlarna bemöter alla möjliga synder och brister. Ibland varnar de väldigt skarpt, dvs kommer med lagpredikan som visar hur det slutar om man vandrar i köttet, och ibland varnar de mildare. Det handlar om allt möjligt, högfärd, världslighet, att göra skillnad på människor, att bråka med andra kristna i församlingen, att inte älska Gud och sin nästa så som man borde osv. Egentligen finns det ett enda brev som är färgat av att aposteln uppfattar att de kristna håller helt och hållet på att komma bort ifrån Gud, och det är Galaterbrevet, och där handlar det ju inte om att de fallit i synder, utan tvärtom att de började förlita sig på gärningar, att de började sammanblanda lag och evangelium och därför började kräva omskärelse för att människan skulle hålla lagen. Det var inte köttslighet ifråga om slapphet och grova överträdelser. Det var en annan form av köttslighet, dvs den köttslighet som finns hos alla religiösa människor som förlitar sig på något annat än Jesus Kristus och Guds nåd. Sen finns det ju många andra bibelord som stöder det jag skrev. Intressant att se att du så lättvindigt avvisar sådana utomordentliga och bibeltrogna evangeliska teologer som augustinus och luther. Det säger en hel del. “Ty jag vet att i mig, det vill säga i mitt kött, bor inte något gott. Viljan finns hos mig, men att göra det goda förmår jag inte.” (Rom 7:18). “Jag arma människa! Vem skall frälsa mig från denna dödens kropp?” (Rom 7:24). “Om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss.” (1 Joh 1:8). “Om vi säger att vi inte har syndat, gör vi honom till en lögnare, och hans ord är inte i oss.” (1 Joh 1:10). “Mina barn, detta skriver jag till er för att ni inte skall synda. Men om någon syndar, har vi en som för vår talan inför Fadern – Jesus Kristus som är rättfärdig.” (1 Joh 2:1). “Vi begår alla många fel.” (Jak 3:2).”Men allt det som var en vinst för mig räknar jag nu som förlust för Kristi skull. Ja, jag räknar allt som förlust, därför att jag har funnit det som är långt mer värt: kunskapen om Kristus Jesus, min Herre. För hans skull har jag förlorat allt och räknar det som avskräde för att jag skall vinna Kristus och bli funnen i honom, inte med min egen rättfärdighet, den som kommer av lagen, utan med den som kommer genom tro på Kristus, rättfärdigheten från Gud genom tron.” (Fil 3:7-9). “Den som har gärningar att peka på får sin lön, inte av nåd utan som något han har förtjänat. Men den som utan att bygga på gärningar tror på honom som förklarar den ogudaktige rättfärdig, honom räknas hans tro till rättfärdighet. Därför prisar också David den människa salig, som Gud tillräknar rättfärdighet utan gärningar: Saliga är de, vilkas överträdelser är förlåtna och vilkas synder är överskylda. Salig är den man som Herren inte tillräknar synd.” (Rom 4:4-8).”Inte som om jag redan har gripit det eller redan har nått det målet, men jag jagar efter att gripa det, eftersom jag själv har blivit gripen av Kristus Jesus.” (Fil 3:12).

    Like

   • Hej där!

    <<Bara det faktum att apostlarna i var och varannat brev bemöter köttslighet som förekommer i församlingarna, och förmanar dem utan att säga att de är andligt döda och förlorade pga detta, vittnar om att det finns en dualitet, strid mellan anden och köttet i människan.

    Att lyda köttets vilja = andlig död. Kött heter "sarx" på grekiska och Jesus hade samma sorts kött som vi. Han blev frestad i allt men valde att inte synda, så att bli frestad i köttet är inte synd i sig. Däremot är vi inte frälsta om vi lever köttsligt och det kan vi tydligt läsa i Romarbrevet 8:13TY OM I LEVEN EFTER KÖTTET, SÅ SKOLEN I DÖ, MEN OM I GENOM ANDE DÖDEN KROPPENS GÄRNINGAR, SÅ SKOLEN I LEVA. 14Ty alla de som drivas av Guds Ande, de äro Guds barn.

    << —Galaterbrevet, och där handlar det ju inte om att de fallit i synder, utan tvärtom att de började förlita sig på gärningar, att de började sammanblanda lag och evangelium och därför började kräva omskärelse för att människan skulle hålla lagen.

    I Galaterbrevet förfasar sig inte Paulus över att de nyomvända judarna ska återgå till den moraliska lagen som säger att vi inte ska döda, ljuga, begå äktenskapsbrott, stjäla, osv. Självfallet har Paulus inga problem med det. Det var den Levitiska lagen som Paulus inte vill se människor återvända till och som oftast så är det omskärelsen som är i fokus. Gal 5:6. Ty i Kristus Jesus betyder det inget om någon är omskuren eller oomskuren, utan TRO som är verksam genom kärlek. 1 Kor 7:19. Omskärelsen betyder inget och förhuden betyder inget. VAD SOM BETYDER NÅGOT ÄR ATT MAN HÅLLER GUDS BUD.

    <<Det var en annan form av köttslighet, dvs den köttslighet som finns hos alla religiösa människor som förlitar sig på något annat än Jesus Kristus och Guds nåd.

    Även jag förlitar mig på Guds nåd, men vad betyder nåd? Bland annat att vi kan säga NEJ till synd redan idag:Titus 11. Ty Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor. 12. Den lär oss att AVSÄGA OSS all ogudaktighet och världsliga begär och att leva anständigt, rättfärdigt och gudfruktigt i denna världen

    << Intressant att se att du så lättvindigt avvisar sådana utomordentliga och bibeltrogna evangeliska teologer som augustinus och luther.

    Det finns nog ingen teolog som introducerat mer falskhet in i kyrkan än den före detta gnostikern Augustinus. Luther är för mig känd som den stora judehatarna (och predikade hat mot judarna in i det sista) och som hade stora bekymmer med Jakobsbrevet som talade emot hans idéer om att vi är frälsta av tro "allena". Bibeln säger ju att vi INTE är frälsta av tro allena, och det tyckte Luther inte alls om. Se slutet av mitt inlägg för att se Augustinus falska läror, kopierat från en artikel från min hemsida.

    <<”Ty jag vet att i mig, det vill säga i mitt kött, bor inte något gott. Viljan finns hos mig, men att göra det goda förmår jag inte.” (Rom 7:18). ”Jag arma människa! Vem skall frälsa mig från denna dödens kropp?” (Rom 7:24).

    Ja, vi har ju svaret på den frågan. Jesus räddar oss och tack vare den heliga anden så kan vi fullt ut leva utan synd. Vi vet ju att håller vi oss i vinträdet så syndar vi inte. Även Paulus blev frestad i köttet men ingenstans kan vi läsa att han syndade (läs gärna min artikel om Paulus. Paulus kallade sig själv helig, rättfärdig och fullkomlig (blameless).

    << ”Om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss.” (1 Joh 1:8). ”Om vi säger att vi inte har syndat, gör vi honom till en lögnare, och hans ord är inte i oss.” (1 Joh 1:10).

    Jag har en artikel även om 1 John 1:8. Alla HAR syndat, men ingenstans står det att vi måste fortsätta att synda. Varje gång vi syndar kunde vi ha valt en annan väg. 1 John säger också att vi kan bli RENADE från synd, och det borde innebära att vi kan säga "Jag har ingen synd" när vi blivit renade. Såvida vi inte syndar klockan runt.

    <<”Mina barn, detta skriver jag till er för att ni inte skall synda. Men om någon syndar, har vi en som för vår talan inför Fadern – Jesus Kristus som är rättfärdig.” (1 Joh 2:1).

    Amen. Han skriver sitt brev för att vi INTE ska synda. Det är hela syftet. OM vi syndar (inte NÄR) så kan vi få förlåtelse.

    << ”Vi begår alla många fel.” (Jak 3:2).

    Jag har en artikel även om Jak. 3:2 (english). Läs gärna vad han säger innan och efter.

    <<”Men allt det som var en vinst för mig räknar jag nu som förlust för Kristi skull. Ja, jag räknar allt som förlust, därför att jag har funnit det som är långt mer värt: kunskapen om Kristus Jesus, min Herre. För hans skull har jag förlorat allt och räknar det som avskräde för att jag skall vinna Kristus och bli funnen i honom, inte med min egen rättfärdighet, den som kommer av lagen, utan med den som kommer genom tro på Kristus, rättfärdigheten från Gud genom tron.”(Fil 3:7-9)

    Ja, Paulus är glad att han lämnade sitt andra hycklande liv, och vi kan som sagt inte bli rättfärdiga genom lagen eftersom vi ju måste lyda den till 100% för att bli frälsta. Detta har ingen valt att göra. NÅDEN är enda utvägen, genom tro. Betyder det att det inte är lika viktigt att lyda den moraliska lagen? NEJ! Paulus säger själv i Galaterbrevet 5: 19. Men köttets gärningar är uppenbara: de är hor, otukt, orenhet, lösaktighet, 20. avguderi, trolldom, ovänskap, kiv, avund, vredesutbrott, stridslystnad, splittringar, partisinne, 21. missunnsamhet, mord, dryckenskap, frosseri och annat sådant, så som jag säger i förväg vad jag redan har sagt: att de som gör sådant skall inte ärva Guds rike.

    <<<.”Den som har gärningar att peka på får sin lön, inte av nåd utan som något han har förtjänat. Men den som utan att bygga på gärningar tror på honom som förklarar den ogudaktige rättfärdig, honom räknas hans tro till rättfärdighet. Därför prisar också David den människa salig, som Gud tillräknar rättfärdighet utan gärningar: Saliga är de, vilkas överträdelser är förlåtna och vilkas synder är överskylda. Salig är den man som Herren inte tillräknar synd.” (Rom 4:4-8).

    Ja, återigen så berättar Paulus att den Levitiska lagen inte är en väg att gå, och om människor tror att de blir frälsta genom att omskära sig så tvingas de att lyda alla de övriga buden också. Det har de inte klarat dittills och därför levde de tidigare under djurofferbördan. Jesus skulle ha dött för dem i onödan. Paulus säger också:
    Rom. 3:30. så visst som det är en Gud, som gör den oomskurne rättfärdig av tron och den omskurne genom tron. 31. Gör vi då lagen om intet med tron? Nej, inte alls! Utan VI UPPRÄTTHÅLLER LAGEN. Den moraliska lagen kommer vi alltså inte ifrån. Det har sedan Adam och Evas tid altid varit förbudet att mörda, stjäla, ljuga, etc. Denna lag kom inte med Moses. Låt oss aldrig glömma att tro utan gärningar är död, och att en gren kan huggas av vinträdet om det inte bär frukt.

    <<”Inte som om jag redan har gripit det eller redan har nått det målet, men jag jagar efter att gripa det, eftersom jag själv har blivit gripen av Kristus Jesus.” (Fil 3:12).

    Kontexten handlar om uppståndelsen när vi får nya odödliga kroppar. Tills dess måste vi leva kvar i dessa bräckliga kroppar som vi har nu, och vi är inte fullkomliga fysiskt. Däremot kan vi som Paulus (som kallades sig fullkomlig och som sa "Vakna upp till rättfärdighet och SYNDA ICKE") leva moralist rätt redan nu. Guds bud är INTE tunga.

    Slutligen de falska läror som Augustinus är skyldig till att införa till kyrkan:

    1. Predestinationsläran (Gud bestämmer vem som ska bli frälst/förlorad)

    2. Omöjligheten att avfalla från sin frälsning (en gång frälst, alltid frälst)

    3. Människan har ingen fri vilja (monergism)

    4. Man kan inte veta om man är frälst (eftersom även de som lever i köttet kan vara frälsta)

    5. Gud kräver det omöjliga (han kräver att vi ska sluta synda vilket han vet att vi inte kan)

    6. Den katolska kyrkans övergripande makt

    7. Skärselden

    8. Böner för döda

    9. Evig förbannelse för odöpta barn och vuxna

    10. Sex är syndigt även inom äktenskap eftersom det köttsliga fördärvet är ärftligt (därav munksystemet)

    11. Maria syndade aldrig, och han tillbad henne

    12. Han var även den första att påstå att Andens gåvor såsom helande, profetior, och tungotal har upphört

    13. Menade att Skriften inkluderar apokryferna

    14. Bokstavlig närvaro av Jesu kött i Nattvarden (Herrens måltid)

    15. Nattvarden är nödvändig för frälsning

    16. Salighetsförklaringar

    Augustin var också Fader till läran av förföljelse av teologiska oliktänkare i Katolska kyrkan. Historikern Neander sade Augustins lära "innehåller grogrunden för hela systemet av despotism, intolerans och förföljelse, t o m Inquisition." Han är känd för att ha förföljt Bibeltroende Donatister som strävade efter att behålla renläriga kyrkor efter en apostolisk anda. Augustin tolkade Bibelprofetior allegoriskt och lärde att den katolska kyrkan är Guds rike. Han var en av grundarna till läran om barndop, menade att odöpta barn är fördömda, och kallade de som var emot läran för "otrogna" och "förbannade". Han upphöjde kyrkotradition före Bibeln. Han var en av de första som lärde ut att "nephilim" inte var avkomma mellan änglar och människor som 1 Mosebok säger, utan var ättlingar till Kain.

    Like

   • Gnosticismen kommer från Satan, lögnens fader.
    Det är sant att simulus justus et peccator är en falsk lära. Men en kristen är en NY skapelse i Kristus Jesus (2 Kor 5:17). Det gamla är förgånget. Han/hon är född på NYTT, andligen.

    Like

   • Hej Larz. Stämmer bra att man inte kan vara rättfärdig syndare. När man bekänt sina synder och omvänt sig är man verkligen en ny renad skapelse. Däremot så är man inte “en gång förlåten alltid förlåten”. Vi har ingen License to sin. GVD

    Like

  • Forts.
   Valda delar ur min artikel om Lag eller Tro:

   Vi är antingen frälsta av egen kraft/gärningar ELLER av nåd, och vi kan läsa att det är av nåd som vi är frälsta och villkoret är att vi TROR. Men vad innebär det att tro? Även demonerna tror ju på Gud och de är inte frälsta. Vi vet också att “ljumma” kristna inte är frälsta trots att de tror. Om vi tror på Jesus och känner honom så älskar vi honom och då säger Bibeln att vi också LYDER honom. Det är också på det sättet vi verkligen kan se om vi är Guds barn eller ej. Lyder vi honom eller inte?

   Gärningar utan tro (vilket var risken för judarna) kan inte kan göra någon rättfärdig och Jakob menade att tro utan gärningar inte kan göra någon rättfärdig. Både Paulus och Jakob hänvisade till Abraham som var rättfärdig utan lagens gärningar MEN däremot var han var rättfärdig genom trons gärningar. Gärningarna som Paulus talar om i Rom 4:2 och Gal. 2:16 och andra ställen är inte samma sorts gärningar som Jakob talar om. Paulus talar om lagens gärningar med referens till de ceremoniella gärningarna som kan bli utförda av vem som helst som vill – omskärelse, sabbat, mat, klädsel, osv. Jakob däremot talar om hjärtats omvändelse vilket rör en person till att göra goda gärningar. Jakob använder Abraham som ett exempel där Abraham visade sin tro med att lyda Gud. Paulus och Jakob säger inte emot varandra och även Paulus talar om “trons gärningar” 1 Thess. 1:3; 2 Thess. 1:11; Gal. 5:6, etc.

   Ingen syndare kan bli frälst under lagen. En överträdare kan inte slippa sitt straff genom att EFTER sin överträdelse börja leva moraliskt rätt. De goda gärningar han gör efter sin överträdelse kan inte radera ut det som han tidigare gjort sig skyldig till. Att tillräknas rättfärdighet är att förklaras oskyldig och befriad från alla anklagelser. Men Gud kan inte ljuga så därför kan God inte förlara syndare som oskyldiga och rättfärdiga (Ex. 23:7; Deut. 25:1; Prov. 17:15; Nah. 1:3). Den skyldigas enda hopp är att blir förlåten genom Jesus Kristus barmhärtighet. Gud kan ge benådning åt den skyldiga och det är detta som är skillanden mellan att vara frälst av lagens gärningar jämfört med av nåd. Rättfärdig genom lagens gärningar är när du förklaras oskyldig, vilket är omöjligt för en överträdare, men rättfärdig genom nåd är när överträdaren som förtjänar straff är benådad och förlåten. Rättfärdighet genom lagens gärningar är något man förtjänar (om man håller lagen) medan rättfärdighet genom nåd är oförtjänt. Ingen kan skryta över att ha fått en oförtjänt benådning och efter benådningen betraktas den tidigare överträdaren som om han aldrig gjort sig skyldig till något brott. Däremot kan den som har makt att benåda ställa motkrav, t ex att den skyldiga ber om förlåtelse och ångrar sig från hjärtat. Ingen inom rättsväsendet skulle vilja benåda en person som säger att han inte ångrar någonting och i stället planerar att utföra nya djävulska dåd om han skulle bli benådad. Att bli benådad betyder inte att det är fritt fram att utföra flera överträdelser i tro att man är immun mot ytterligare anklagelser och krav på straff. Överträdelser innebär krav på straff även för flergångsförbrytare.

   Den ceremoniella delen av lagen är inte längre nödvändig, vad gäller omskärelse, mat, klädnad, etc. Vi är inte under lagen men däremot hänger det på oss att lyda den Heliga Ande. Vi har valet att lyda köttet eller anden och lyder vi köttet leder det till fördärvet. Lyder vi Anden så betyder det att vi LYDER Gud ifrån hjärtat – kärleksbuden som ALLTID gäller.

   Like

 15. Jag har svårt för att förstå varifrån du får dina idéer. Du kan väl berätta var någonstans du har din “kunskapsbakgrund?

  ”Det finns alltså ingen god människa. Men vi är förklarade rättfärdiga genom tron på det Jesus har gjort, men det gör oss inte till goda människor. Vi är bara människor som Gud inte utkräver straff av för vår ondska.” I Markus 10:17 läser vi: ”När Jesus fortsatte sin vandring, sprang en man fram, föll på knä för honom och frågade: ”Gode Mästare, vad skall jag göra för att ärva evigt liv?” 18 Jesus sade till honom: ”Varför kallar du mig god? Ingen är god utom en, och det är Gud.”

  Lär och lär: Inte ens Jesus betraktade sig som god. Trots att han offrade sitt liv för en fullständigt korrupt mänsklighet. Han till och med offrade sitt liv för dem som korsfäste honom! Men varför skulle han göra det och vad betyder det om vi måste förtjäna vår “rättfärdighet” själva??

  Svaret är själva det centrum i den kristna tron som är helt åtskild fråh alla andra religiösa sammanhang. Sedan får de kristna församlingarna göra eller säga vad de vill. Ingen får någon gemenskap med skaparen utan detta svar. Jesus var ingen profet, inte heller någon som skulle lära ut hur vi ska leva. Han var till 100% människa och till 100% Gud. Det förklarar hur han kunde göra saker som vi anser omöjliga. Utan detta är hela NT omöjligt! Då är det som en del redan tycker. Bara en sagobok!

  Like

  • Hej Johnny
   <<Du kan väl berätta var någonstans du har din ”kunskapsbakgrund?

   Jag nämnde en hel del Bibelverser 🙂

   <<”Det finns alltså ingen god människa. Men vi är förklarade rättfärdiga genom tron på det Jesus har gjort, men det gör oss inte till goda människor. Vi är bara människor som Gud inte utkräver straff av för vår ondska.”

   När vi blir renade från våra synder (vid omvändelsen) ser Gud på oss som om vi aldrig syndat. Om vi återigen syndar är vi inte längre rättfärdiga.

   <<I Markus 10:17 läser vi: ”När Jesus fortsatte sin vandring, sprang en man fram, föll på knä för honom och frågade: ”Gode Mästare, vad skall jag göra för att ärva evigt liv?” 18 Jesus sade till honom: ”Varför kallar du mig god? Ingen är god utom en, och det är Gud.”

   Ingen är god såsom Gud alltid varit, men däremot kan vi vara fullkomliga som Gud. Jesus själv var den som bad oss vara fullkomilga som vår Fader är fullkomlig. Dessutom så finns en hel rad rättfärdiga människor i Bibeln, såsom Job, Enok, Abraham, Paulus, etc.

   <<Men varför skulle han göra det och vad betyder det om vi måste förtjäna vår ”rättfärdighet” själva??

   Jag har inte sagt att vi kan förtjäna vår rättfärdighet.

   Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s