Etikettarkiv | heliga

Efesierbrevet säger att de som valt att tro är de utvalda, och vilka löftena gäller

Efesierbrevet 1

Eftersom det finns en del som tar Efesierbrevet som stöd för att Gud kastar tärning och på måfå väljer ut ett fåtal människor som föräras möjligheten att tro på honom så att de kan bli frälsta – och att han gjort detta val innan han lade världens grund – så vill jag gärna visa på vad Paulus faktiskt säger (och inte säger) i Efesierbrevet. Det är inte alls så att Gud väljer vem som ska komma till himmel/helvete oberoende av våra val, utan vi har alla möjligheten att bli frälsta. OM vi väljer att tro på honom och älska honom så finns det några fantastiska löften kopplade till det valet, eftersom Gud för länge sedan utvalt Kristi kropp att ärva hans rike. Frågan är om vi väljer att tillhöra Kristi kropp och därmed få en plats på skutan som är på väg till himlen? Skutan är absolut på väg dit, men är DU med på skutan, och väljer du att stanna på skutan tills den når slutdestinationen? Efesierbrevet handlar om de som är MED på skutan, och löftena gäller dem. Notera att de ”utvalda” i Efesierbrevet 1-2 alltid handlar om plural eftersom det handlar om framtiden för Kristi kropp vilket alltid handlar om flera personer.

Alla brev i hela Nya Testamentet angår oss som lever idag, även om vi kan se att Paulus adresserar en viss kyrka eller grupp. Vi måste alltid ha i åtanke vem det är Paulus kommunicerar med så att vi förstår sammanhanget. Paulus börjar Efesierbrevet med att adressera kristna människor som därför är HELIGA. Vi är antingen syndare ELLER heliga, och är vi syndare har vi ingen del av Guds rike. Man brukar säga att man är ”syndare frälst av nåd”, och det stämmer förstås, men om man är en syndare som omvänt sig och blivit renad i Jesu blod så är man inte längre en syndare utan en person som är helig och rättfärdig, och som Gud därför ser som fullkomlig. Om vi väljer att synda igen så är vi förstås inte längre heliga/rättfärdiga utan vi är återigen i behov av rening eftersom Gud definitivt SER våra synder:

Efesierbrevet 1: 1 Från Paulus, genom Guds vilja Kristi Jesu apostel, till DE HELIGA som bor i Efesus och som TROR på Kristus Jesus. —

När Paulus här talar om OSS så talar han om både judar och hedningar som är kristna. Paulus lägger ner ganska mycket tid i sina brev åt att försöka få judarna att förstå det här med frälsningen och att de INTE är på väg till Guds rike bara för att de är födda judar och ”utvalda”, likaså att förklara det gudomliga i att hedningar har chansen att bli frälsta genom TRO. Det som Gud bestämt från världens grund är INTE vem han valt ska bli frälst respektive inte ska bli frälst, utan det som är bestämt är att de som är I HONOM (”OSS” i v.4) är utvalda att vara heliga och fläckfria inför Gud tack vare Jesu blod. Kravet är alltså att vi måste vara I HONOM för att kunna nå detta stadium eftersom det är GENOM HONOM som vi kan bli renade från våra synder och därmed FLÄCKFRIA. Notera alla de ”genom honom” och ”i honom” som står nämnda i verserna. Det som är förutbestämt är alltså att de som är I HONOM skall GENOM JESUS tas upp som hans barn. De som INTE är ”i honom” är därmed INTE friköpta genom hans blod och alltså förlorade. Paulus talar om ”oss” och ”vi” – alltså de som är HELIGA, och det är dessa som löftena gäller:

Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, som i Kristus har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse, liksom han innan världens grund blev lagd har utvalt OSS I HONOM för att vi skulle vara heliga och fläckfria inför honom. I sin kärlek har han GENOM JESUS KRISTUS förutbestämt att VI skulle tas upp som hans barn, enligt sin vilja och sitt beslut, för att den härliga nåd som han har skänkt ossden Älskade skall prisas. 7 I HONOM är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder på grund av den rika nåd som han har låtit flöda över oss, med all vishet och insikt. 

Hemligheten och planen är alltså att alla som valt att vara I KRISTUS ska få ta del av arvet, eftersom vi (församlingen) är förutbestämda till detta. Det är FÖRSAMLINGEN som är på väg till Guds rike och hans arv, och frågan är om vilka som väljer att ansluta. Villkoret är som alltid att vi måste vara I HONOM där frälsningen går att få. Notera att det står om människor som kommit till tro och som tagit emot den utlovade anden. Det är något som VI gör, och Gud gör det inte åt oss. Anden är en handpenning för oss, men precis som andra kontrakt så kan detta kontrakt brytas om vi inte följer avtalet. Om du köper en bil på avbetalning och slutar göra dina månatliga inbetalningar (som du skrivit under på att du ska göra) så kommer bilen till slut att beslagtas, trots att bilen en gång var i din ägo och du förfogade fritt över den:

Han har låtit oss få veta sin viljas hemlighet, enligt det beslut som han hade fattat i Kristus10 den plan som skulle genomföras när tiden var fullbordad: att I KRISTUS sammanfatta allt i himlen och på jorden. 11 I HONOM har vi också fått vårt arv, förutbestämda till det av honom som utför allt efter sin vilja och sitt beslut, 12 för att vi som har vårt hopp i Kristus skall prisa hans härlighet och ära. 13 I HONOM har också ni, sedan ni hört det sanna budskapet, evangeliet om er frälsning, ja, I HONOM har också ni, sedan ni kommit till tro, tagit emot den utlovade helige Ande som ett sigill. 14 Anden är en handpenning på vårt arv, att hans eget folk skall förlossas, för att hans härlighet skall prisas.

DE HELIGA kan förvänta sig arvet, och makten är stor bland OSS SOM TROR. FÖRSAMLINGEN är på väg till himlen:

—18 Jag ber att era hjärtan skall upplysas, så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till och hur rikt på härlighet hans arv är bland de heliga, 19 och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror, därför att hans väldiga kraft är verksam. 22 Allt lade han under hans fötter,  och honom som är huvud över allting gav han åt FÖRSAMLINGEN, 23 som är hans kropp, fullheten av honom som uppfyller allt i alla.

Efesierbrevet 2 blood

Ef. 2 används ibland för att försöka påvisa att vi alla är födda som andligt döda, men så står det inte i texten. Hur blir vi andligt döda? Jo, genom överträdelser och synder. Vi vet sedan tidigare att synder alltid separerar oss från Gud, så det är förstås en dålig idé att synda. Hur blir vi då levande från vårt självvalda smutsiga liv? Jo, förstås genom Jesus Kristus som genom sitt blod kan rena oss från våra synder. Det hänger då på oss att komma till honom så att han kan rena oss. Paulus skriver till efesierna att de TIDIGARE levde på världens vis, och lägg märke till att för att kunna göra sådana överträdelser som beskrivs så måste vi först vara VUXNA. Bebisar kan inte välja att leva på världens vis, eller att följa härskaren över luftens välde och de kan inte antas vara olydnadens söner. Inte heller kan de följa sina syndiga begär och göra det som köttet och sinnet vill – som det står i v. 3. Ef. 2 handlar alltså INTE om hur vi är födda utan hur vi blir om vi väljer att förhärda våra hjärtan och leva ut våra synder och på så sätt platsa som olydnadens söner:

Efesierbrevet 2:Också er har Gud gjort levande, ni som var DÖDA GENOM ERA ÖVERTRÄDELSER OCH SYNDER.2 Tidigare levde ni i dem på den här världens vis och följde härskaren över luftens välde, den ande som nu är verksam i olydnadens söner. 

Vi är alltså inte FÖDDA som ”vredens barn” (eller ”hemfallna åt vredesdomen” som det står i 1917 års översättning). Varför skulle små oskyldiga bebisar vara hemfallna åt vredesdomen? Vad har Gud för skäl att vara VRED på små barn? Låt inte lura dig över att det står ”barn”, för det är snarare vuxna som benämns som  ”Guds barn” eller ”Djävulens barn” beroende på deras val och beteende. Vi kan identifiera Guds barn (och Djävulens barn) genom att studera hur människor lever, så det är alltså vi själva som har makten att hamna i rätt grupp genom att undvika synd och leva rätt:

1 Joh. 3:Kära barn, låt ingen föra er vilse. Den som GÖR det rätta är rättfärdig liksom han är rättfärdig. Den som gör synd är av djävulen, ty djävulen har syndat ända från begynnelsen. —Den som är född av Gud gör inte synd, ty Guds säd förblir i honom. Han kan inte synda, eftersom han är född av Gud. 10 På samma sätt är det uppenbart vilka som är Guds barn och vilka som är djävulens barn: den som inte gör det rätta, är inte av Gud, ej heller den som inte älskar sin broder.

Predikaren 7:30 Se, endast detta har jag funnit att Gud skapade människorna RÄTTSINNINGA. Men SEDAN har de tänkt ut många onda planer.

De som bokstavligt talat är fysiska barn tillhör alltid Gud och riskerar aldrig att förlora sina själar eftersom de inte kan se skillnaden mellan ont och gott och kan inte synda. De som av naturen är ”vredens barn” är de som tagit för vana att synda så till den grad att synden blir ETT med deras liv och fullständigt naturligt för dem.  För en alkoholist kan det efter år av rus ses som fullständigt naturligt att dricka sig berusad, och denna vana i kombination med en vägran att omvända sig, har fått honom att till naturen vara ett vredens barn:

Bland dem var vi alla en gång, när vi följde våra syndiga begär och gjorde vad köttet och sinnet ville. Av naturen var vi vredens barn, vi liksom de andra.Men Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss med så stor kärlek, också när vi ännu var DÖDA GENOM VÅRA ÖVERTRÄDELSER, att han har gjort oss levande tillsammans med Kristus. Av nåd är ni frälsta.

Summerat kan vi se att vredens barn har kapacitet att välja nedanstående livsstil. De kan göra följande:

  • Välja att överträda Guds lag och synda
  • Välja att leva på världens vis
  • Välja att följa härskaren över luftens välde (Satan)
  • Välja att vara olydnadens söner (vara ohörsamma enligt 1917 års översättning)
  • Välja att vandra i sitt kötts begärelse (1917 års översättning)
  • Välja att göra vad köttet och sinnet vill
  • Ha ett behov av att levandegöras från sitt andligt döda tillstånd (vilket innebär att de tidigare var ofrälsta pga synder)

Alltså kommer inte bebisar och små barn på fråga i det här sammanhanget eftersom de omöjligt kan utföra någonting i denna lista. Sen kan vi läsa om människor som av naturen inte alls är ”vredens barn” utan av naturen gör vad lagen befaller:

Rom. 2: 14 Ty när hedningar som saknar lagen, av naturen gör vad lagen befaller, då är de sin egen lag, fastän de inte har lagen. 15 De visar att det som lagen kräver är skrivet i deras hjärtan. Om det vittnar också deras samveten och, när de är tillsammans, deras tankar, som anklagar eller försvarar dem.

Sen kommer vi till den vers som förmodligen är den allra mest citerade i hela Bibeln, kanske för att vi så gärna vill höra att vi kan bli frälsta I våra synder – trots att det inte står så:

Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det, inte på grund av gärningar, för att ingen skall berömma sig. 

Det som är Guds gåva är möjligheten att bli frälst genom nåd. Vi är antingen frälsta genom lagen eller genom nåd. För att bli frälst genom lagen måste vi lyda den till punkt och pricka. Har vi gjort det? Nej. Alltså är vi frälsta av NÅD, och genom TRO – som är villkoret.  Att plötsligt börja göra goda gärningar kan alltså inte frälsa oss eftersom vi tidigare gjort oss skyldiga till synd. Inte heller är kravet att vi måste uppnå en viss grad av gärningar varje dag som ger oss poäng nog för att förbli frälsta. Nej, endast genom Jesus kan vi bli renade från vår tidigare synd. Betyder detta att vi inte längre riskerar våra själar om vi fortsätter att bryta tio Guds bud? Jo, det är precis lika viktigt som det alltid varit att lyda Gud, och synd separerar oss alltid från honom. Likaså är vi förlorade om vi är ljumma och inte kan visa gärningar med vår tro. Tro utan gärningar är död, och gärningar utan tro är också död. Vers 10 är inte alls lika ofta citerad, och den säger att det är tänkt att vi ska VANDRA i goda gärningar. Tror du att Gud tänker vandra i dessa gärningar åt dig? Nej, det är inte hans ansvar utan ditt, men vi kan inte göra någonting utan Jesus och behöver alltså vara I HONOM:

10 Ty hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar, som Gud har förberett, så att vi skall vandra i dem.11 Kom därför ihåg hur det var tidigare: ni var hedningar och kallades oomskurna av dem som kallar sig omskurna, med den omskärelse som utförs på kroppen med människohand.

Paulus fortsätter att berätta om de goda nyheterna om vad som kan åstadkommas GENOM Jesu blod, för alla – både judar och hedningar – som tror på honom. Det är genom blodet vi är renade och även förenade med varandra i Kristi kropp. Det handlar alltså om Kristi kropp och om församlingen som är Guds familj. De underbara löftena är alltså kopplade till församlingen som är utvald till arvet, men väljer DU att tillhöra församlingen? Du vet kravet…

12 Ni var på den tiden utan Kristus, utestängda från medborgarskapet i Israel och hade ingen del i förbunden med deras löfte. Ni levde utan hopp och utan Gud i världen. 13 Men nu har NI, SOM ÄR I KRISTUS JESUS och som en gång var långt borta, kommit nära genom Kristi blod.  16 Så skulle han i en enda kropp försona de båda med Gud genom korset, sedan han där hade dödat fiendskapen. 17 Han har kommit och predikat frid för er som var långt borta och frid för dem som var nära. 18 Ty GENOM HONOM har vi båda i en och samme Ande tillträde till Fadern.19 Alltså är ni inte längre gäster och främlingar utan medborgare tillsammans med de heliga och tillhör Guds familj20 Ni är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund, där hörnstenen är Kristus Jesus själv21 Genom honom fogas hela byggnaden samman och växer upp till ett heligt tempel i Herren. 22 I honom blir också ni uppbyggda till en Guds boning genom Anden.

När vi talar om de ”utvalda” kan vi gärna ha liknelsen i Matteus 22 i färskt minne. Den handlar om en Kung som bjuder in gäster till en bröllopsmiddag för sin son. Därifrån får vi den berömda frasen ”många är kallade men få är utvalda”. De som är utvalda i liknelsen är de som frivilligt accepterar inbjudningen och som också kommer till festen – till skillnad mot andra som visserligen är med på gästlistan men som väljer att INTE komma trots att det är Kungens vilja. De UTVALDA är alltså utvalda för att de själva valt det genom att acceptera inbjudningen. Detsamma gäller oss. Vi kan själva placera oss bland de UTVALDA om vi väljer Gud och visar det i våra handlingar.

28 ursäkter för att synda – alla lika falska

Ursäkt 1 ”Om du kunde sluta synda skulle du inte behöva Jesus!”

Kommentar: Jesus behöver dö även för den som syndat 1 gång. Vem är det som säger att vi måste FORTSÄTTA att synda? Jesus dog inte för att ge oss en ”license to sin”.

Ursäkt 2: ”Jag kan aldrig bli rättfärdig pga någonting som jag gör. Enda skälet att jag kan anses vara syndfri är att jag kan tillgodoräkna mig Jesus rättfärdighet, så när Fadern ser mig ser han endast Jesu blod och inte mina synder!”

Kommentar: Detta står ingenstans i Bibeln. När du omvänt dig och bett om förlåtelse för dina synder räknas du som rättfärdig, vilket betyder förlåten och att du betraktas som om du aldrig syndat. Du har ju i sanning blivit renad. Skulle du återigen leva i synd efter omvändelsen så är du INTE längre rättfärdig. Gud kan inte ljuga och säga att du är ren och rättfärdig om du inte är det.

Ursäkt 3: ”Vi kommer inte att kunna blir perfekta förrän vi fått nya kroppar”

Kommentar: Vem säger det? Inte Paulus i alla fall. Inte ens Jesus var ”färdig” (perfect) förrän på tredje dagen (Lukas 13:32) så det finns olika former av perfektion. Ända tills vi får nya kroppar måste vi leva i de skröpliga kroppar som vi nu har, och vi anser inte alltid de är så perfekta. Att kunna leva moraliskt fullkomligt är en annan sak.

Ursäkt 4: ”Om till och med aposteln Paulus var den värsta av alla syndare hur ska då jag kunna sluta synda”

Kommentar: Läs min artikel om Paulus, som var helig, rättfärdig och OSTRAFFLIG. Kan man vara den största av alla syndare och ostrafflig på samma gång? Självklart inte. Paulus talade inte om sig själv i den person han var efter att han blivit född på nytt. Han var ingen hycklare.

Ursäkt 5: ”Jag är inte under lagen utan under NÅDEN. Det betyder att mina synder är förlåtna så fort jag gör dem, och t o m INNAN jag gör dem.”

Kommentar: Nåd betyder enligt Titus 2 att vi kan säga NEJ till synd. Vi är inte under lagen, men den inkluderar den ceremoniella lagen som vi alltså är befriade ifrån. Nu har vi den helige ande och ska lyda Gud av hjärtat. Den moraliska lagen har aldrig varit omodern, och den fanns även innan Mose levde och det är lika viktigt idag att lyda Gud. Bibeln säger att om vi älskar Gud så lyder vi honom. Synd separerar oss från Gud.

Ursäkt 6: ”Endast Jesus levde utan synd, så vi kan inte krävas på att leva likadant. Det krävs en gudsman till det.”

Kommentar: Jesus hade inte fördelar över oss. Vare sig Jesus eller vi är födda med en syndfull natur, trots att detta är en vanlig lära. Inte ens Gud ansåg att det var svårt för oss att hålla tio Guds bud. Det är just för att vi kunde lyda buden men valde att inte göra det som vi är skyldiga. Vi syndar inte av ren nödvändighet.

Ursäkt 7: ”Kristna är inte fullkomliga. Bara förlåtna”

Kommentar: Vi är endast förlåtna OM vi bett om ursäkt för våra kända synder och omvänt oss. Inte annars.

Ursäkt 8: ”Gud gav oss lagen för att visa att den var omöjlig att hålla, och att vi behöver Jesus.”

Kommentar: Lagen kom pga våra överträdelser och för att hålla oss i schack (Gal 3:19). Det står inte att den var omöjlig för oss att hålla. Däremot är vi alla lagöverträdare av eget val.

Ursäkta 9: ”Kristna syndar inte av vana utan endast då och då”

Kommentar: Ett enda mord, eller en enda otrohet är en allvarlig förseelse. Att hata någon i sitt hjärta är som att döda någon och ingen mördare har evigt liv inom sig. Inget oheligt kommer in i himlen och synd gör oss orena.

Ursäkt 10: ”Vi behöver inte GÖRA något för att bli frälsta! Jesus gjorde all för oss”

Kommentar: Så, var du född frälst? Krävs det inte att du OMVÄNDER dig och TROR på honom? Det är saker du gör. Dessutom säger Bibeln att evigt liv ges till dem som LYDER Jesus (Hebr 5:9).

Ursäkt 11: ”En kristen VILL leva rättfärdigt och till skillnad mot icke troende känner de sig bedrövliga efter en synd. Detta tecken på ånger visar att vi är frälsta.”

Kommentar: Även ateister kan känna sig bedrövliga efter en synd och ångra sig djupt.

Ursäkt 12: ”En gång frälst alltid frälst! Man kan aldrig förlora sin frälsning!”

Kommentar: Det må vara en mycket populär lära, men den är inte sann. Att synda och vägra omvända sig leder till att vi avfaller.

Ursäkt 13: ”Vi måste korsfästa vårt kött varje dag. Inte en gång för alla.”

Kommentar: Att omvända sig betyder att leva ett helt nytt liv och lämna den gamla människan bakom sig, med fokus på att inte synda. Om vi ständigt syndar, omvänder oss, syndar, omvänder oss på så visar det att vi inte i sanning har omvänt oss.

Ursäkt 14: ”Jag syndar för att jag är född med en syndfull natur. Jag har inget val!”

Kommentar: Detta är en mycket utspridd lära men den är helt falsk. Romarbrevet 5 lär inte detta (eller andra verser in Bibeln) och INGEN av de gamla kyrkofäderna lärde detta de första 300-400 åren e Kr.. Vi dör fysiskt pga det Adam gjorde, men vi dör själsligt för att VI syndar. Hade vi syndat av ren nödvändighet så hade vi varit oskyldiga eftersom vi inte kan råda över det själva.

Ursäkt 15: ”Det finns ingen fördömelse för dem som är i Jesus, vad än de gör!”

Kommentar: Villkoret för att inte bli fördömda är att vi är I JESUS. En gren i vinträdet som inte längre bär frukt huggs av och kastas i elden.

Ursäkt 16: ”Men vi är av naturen vredens barn och utan val”

Kommentar: Man kan vara ”av naturen” en drinkare, och dricka regelbundet så att det är den naturliga livsstilen. Det står inte att vi är födda på det sättet, eller att vi inte har några alternativ.

Ursäkt 17: ”Jesus dog för mig så att jag inte alltid behöver följa lagen. Skulle jag bryta den täcker han alltid upp för mig”.

Kommentar: OM du omvänder dig av hjärtat förlåter han dig, men han dog inte så att du skulle kunna synda ostört. Jesus dog ju för att synden var ett problem som var mellan dig och Gud. Varför skulle synden helt plötsligt inte vara ett problem längre?

Ursäkt 18:”Klart jag syndar men Gud ser till hjärtat och vet att jag älskar honom. Det är allt som betyder något”

Kommentar: Rom. 3:30. Gör vi då lagen om intet med tron? Nej, inte alls! Utan VI UPPRÄTTHÅLLER LAGEN

Ursäkt 19: ”Jesus talade till judarna som var under lagen. Därför gäller hans ord inte mig.”

Kommentar: Matt 5: 17. Ni skall inte mena, att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva, utan för att fullborda.

Ursäkt 20: ”Korintierna var kristna som levde i köttet. Det bevisar att även jag kan ha min synd och min frälsning också.”

Kommentar: Det står ingenstans att de som lever i köttet fortfarande är frälsta. Motsatsen står däremot och vi varnas om så skulle vara fallet. Vi är slavar under den vi lyder, så lyder vi köttet är vi slavar under den.

Ursäkt 21: ”Jag syndar då och då för jag är bara i ”mjölk-stadiet” vilket Gud vet om.

Kommentar: Ta dig ur det stadiet. Jakob 1:21. Lägg därför bort all orenhet och överflöd av ondska, och ta med saktmodighet emot ordet som är inplanterat er och som kan frälsa era själar. 22. Men var ordets görare och inte bara dess hörare, annars bedrar ni er själva.

Ursäkt 22: ”På domedagen kommer jag, eftersom jag är kristen, att bli belönad för de bra sakerna jag gjort. Jag kommer inte att bli dömd för mina synder.”

Kommentar: Våra synder är borta från vårt konto om vi bett om förlåtelse för våra skulder och omvänt oss.Rom 2:13 Ty de, som hör lagen, är inte rättfärdiga rättfärdiga inför Gud, utan de som GÖR lagen, de skall bli rättfärdiggjorda.

Ursäkt 23: ”Folk blir endast kastade i helvetet pga att de inte tror på Jesus. Så otrohet mot Gud är den enda synd som leder oss till helvetet.”

Kommentar: Nej, otrohet mot Jesus är endast en synd i mängden som kan leda oss till helvetet. Upp. 21:8 Men de fega, otrogna (unbelieving) och avskyvärda, och mördare, otuktiga, trollkarlar, avgudadyrkare och alla lögnare, de skall få sin del i den sjö som brinner med eld och svavel, som är den andra döden.

Ursäkt 24: ”Men Bibeln säger: ”Om vi säga att vi icke hava någon synd, så bedraga vi oss själva, och sanningen är icke i oss. Så det betyder att vi är självgoda legalister om vi säger att vi kan sluta synda!”

Kommentar: Så du syndar klockan runt? Finns det inte en minut på dygnet som du inte syndar? Har du synd i dig även en minut efter att du omvänt dig? Läs inte bara 1 Joh 1:8 utan även verserna innan och efter. Om vi bekänner våra synder blir vi renade. Då har vi inte längre synder i oss. ”1 Joh.1:9 Om vi bekänna våra synder, så är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet.”

Ursäkt 25: ”Jag är på väg till himmelen hur som helst. Jag är täckt av Jesu blod! Det är fullbordat”

Kommentar: Det hänger på dig att du omvänder dig, tror på Jesus och lyder honom. 1 Kor 6: 9 Vet ni då inte att de orättfärdiga inte skall ärva Guds rike? LÅT INTE LURA ER. Varken otuktiga eller avgudadyrkare eller äktenskapsbrytare eller de som utövar homosexualitet eller de som låter sig utnyttjas för sådant, 10. eller tjuvar eller giriga eller drinkare eller hädare eller rövare skall ärva Guds rike.

Ursäkt 26: ”Gud fördömer mig inte, för jag har alltid en förespråkare för min egen del i form av Jesus!”

Kommentar: Ja, OM du omvänder dig. Och måste du omvända dig ständigt och jämnt har du inte i sanning omvänt dig.

Ursäkt 27: ”Om det krävs någonting som jag GÖR för att vara frälst så är det frälsning pga gärningar! Det är en irrlära att tro så!

Kommentar: Det krävs egentligen en rad saker av dig. Att du ber om förlåtelse, omvänder dig, tror på Jesus, tror du på honom säger Bibeln att du då LYDER honom så DU måste se till att alltid vandra i ljuset. Vi är frälsta av nåd via tro, men det betyder bara att eftersom vi inte kan bli frälsta under lagen (eftersom vi ju måste följa den prickfritt om det skulle vara en möjlig väg) så är vi följdaktligen frälsta av nåd/barmhärtighet i stället. Det betyder inte att vi inte behöver lyda Gud längre.

Ursäkt 28: Välkommen till Nya Testamentet! Nu gäller inte längre de gamla buden från GT!

Kommentar: 1 Kor 7:19. Omskärelsen betyder inget och förhuden betyder inget. VAD SOM BETYDER NÅGOT ÄR ATT MAN HÅLLER GUDS BUD.