En gång frälst alltid frälst (OSAS), är verkligen inte Bibelns budskap

1 mos. 3.jpgSatan: “Ni skall visst inte dö!” (1 Mos. 3:4)

Satan lovar Gudstroende Eva att hon (och Adam) INTE skulle behöva dö även om de skulle vara olydiga mot Gud. Han ljög! Sanningen är förstås den rakt motsatta: Syndar vi så dör vi!

Man skulle därför kunna tro att kristna människor runt om i världen lätt skulle kunna avslöja Satans lögn eftersom den är så enkel och ryms i bara några ord, men tragiskt nog så sprids lögnen friskt i våra kyrkor. “En gång frälst, alltid frälst”, brukar det heta, eller kanske “Gud älskar dig som du är, bara du känner sorg över din dagliga synd”. Det finns predikanter som predikar det folk vill höra, och Satan vill inget hellre än att få människor att känna sig trygga i sin synd. Helst ska kristna inte ens tro att de kan upphöra med all sin synd, och att det är fullständigt naturligt även för kristna att synda (och onaturligt om de inte syndar). Lösningen är då inte det förslag som Jesus själv presenterar (omvändelse), utan snarare att gömma sig bakom Jesus och låtsas att Gud Fader inte ser vår synd. Den orimliga tanken blir då att vi kan bekvämt vara positionellt rättfärdiga i Jesus, samtidigt som vi lever orättfärdigt i våra handlingar. M.a.o. så leder det till att vi alltså skulle kunna tjäna två herrar men ändå inte dö. Många kristna inbillar sig att det är ödmjukt att säga:

“I mig själv finns ingenting gott, utan jag är bara en syndare frälst av nåd. Min egen rättfärdighet är som smutsiga trasor inför Gud och det är bara genom Jesu rättfärdighet som jag kan vara frälst”. 

Men i själva verket så kan vi aldrig räddas genom att ha kvar vår gamla människa och gömma oss bakom någon annans rättfärdighet. Vi kan inte luta oss tillbaka i soffan och mena att Jesus är den som ska leva rätt åt oss och i stället för oss. VI måste omvända oss och leva heligt! Bibeln säger:

Ef. 4:22 Ni har lämnat ert förra liv och lagt av den gamla människan som går under, bedragen av sina begär,

Hes. 18:20 Den rättfärdiges rättfärdighet skall vara HANS EGEN, och den ogudaktiges ogudaktighet skall vara hans egen

Men korset är inte så fjäderlätt att bära som OSAS-anhängarna (OSAS = once saved always saved) vill få oss att tro.  Jesus varnar oss och ber oss att hålla oss kvar i vinträdet (vilket är han själv). Notera här nedan att de rena lärljungarna ändå riskerade att huggas av, torka bort och kastas i elden – om de inte skulle förbli i honom genom att hålla hans bud:

Joh. 15:3 Ni är redan nu rena i kraft av det ord som jag har talat till er. Förbli i mig, så förblir jag i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv, utan endast om den förblir i vinstocken, så kan inte heller ni det, om ni inte förblir i mig5 Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom, bär han rik frukt, ty utan mig kan ni ingenting göra. Om någon inte förblir i mig, kastas han ut som en gren och torkar bort, och man samlar ihop sådana grenar och kastar dem i elden, och de bränns upp. Om ni förblir i mig och mina ord förblir i er, så be om vad ni vill, och ni skall få det. 8 Min Fader förhärligas, när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar.9 Liksom Fadern har älskat mig, så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek. 10 Om ni håller mina bud, förblir ni i min kärlek, liksom jag har hållit min Faders bud och förblir i hans kärlek.

Jesus sa till sina frälsta lärljungar:

Mark. 9:47 Och om ditt öga förleder dig till synd, så riv ut det! Det är bättre för dig att gå in i Guds rike med ett öga än att med båda ögonen i behåll kastas i Gehenna

Kände Jesus inte till att kristna inte kan förlora sin frälsning, eller varför påstår han att hans lärljungar riskerar att kastas i Gehenna om de syndar?

1 Pet. 4:18. Och om den rättfärdige MED KNAPP NÖD BLIR FRÄLST, hur blir det då för den ogudaktige och SYNDAREN?

Den rättfärdige med knapp nöd blir frälst? Det låter inte som vi har en brandförsäkring.

Vem är rättfärdig? Den som bara tror på Jesus och gömmer sig bakom honom så att inte Gud Fader ser ens synder utan endast Jesu blod? Nej den som GÖR rättfärdighet:

1 John 3.7 Kära barn, låt ingen bedra er. Den som GÖR RÄTT ÄR RÄTTFÄRDIG, liksom han är rättfärdig. 

Rom 2:13 Det är inte lagens hörare som blir rättfärdiga inför Gud, utan lagens GÖRARE skall förklaras rättfärdiga

Apg 10:34 Då började Petrus tala: ”Nu förstår jag verkligen att Gud inte gör skillnad på människor,35 utan tar emot den som fruktar honom och GÖR DET SOM ÄR RÄTT, vilket folk han än tillhör.

Rom 2:6 Ty han skall ge åt var och en efter hans gärningar. 7. EVIGT LIV åt dem som med tålamod i GODA GÄRNINGAR söker efter härlighet och ära och oförgänglighet, 8. men över dem som är stridslystna och INTE VILL LYDA sanningen, utan lyder orättfärdigheten, kommer förtörnelse och VREDE. 9. bedrövelse och ångest över varje människas själ, som gör det som är ont, över judens först, men också över grekens. 10. Men härlighet och ära och frid åt var och en som gör det som är gott, juden först, men också greken.

Rom. 6:16 Vet ni inte att om ni gör er till slavar under någon och lyder honom, då är ni hans slavar och det är honom ni lyder, antingen under SYNDEN, VILKET LEDER TILL DÖD, eller under LYDNADEN; VILKET LEDER TILL RÄTTFÄRDIGHET?

Bibeln varnar oss för OSAS-predikanter som utlovar ovillkorlig säkerhet till kristna även om de syndar.

1 Kor 6:9. Vet ni då inte att de orättfärdiga inte skall ärva Guds rike? LÅT INTE LURA ER. Varken otuktiga eller avgudadyrkare eller äktenskapsbrytare eller de som utövar homosexualitet eller de som låter sig utnyttjas för sådant, 10. eller tjuvar eller giriga eller drinkare eller hädare eller rövare skall ärva Guds rike.

Gal 6:7. Låt er inte bli vilseförda. Gud låter inte gäcka sig. Ty vad människan sår, det skall hon också skörda. 8. Den som sår i sitt kött skall av köttet skörda FÖRGÄNGELSE, men den som sår i Anden skall av Anden skörda EVIGT LIV. 9. och låt oss inte tröttna på att göra det goda, ty när tiden är inne skall vi skörda, OM vi inte ger upp.

Vad säger Jesus om de predikanter som hävdar att vi inte kan sluta synda, men att vi ändå är ovillkorligt frälsta bara vi tror på honom? Han tar upp människor som upphäver bud (bryter dem) och lär människorna likadant, och jämför dem med andra människor som håller buden och som lär människorna så:

Matt. 5: 19 Den som därför upphäver ett av dessa minsta bud och LÄR MÄNNISKORNA SÅ, han skall kallas den minste i himmelriket. Men DEN SOM HÅLLER DEM OCH LÄR MÄNNISKORNA DEM, han skall kallas stor i himmelriket20 Jag säger er att OM ER RÄTTFÄRDIGHET INTE GÅR LÅNGT UTÖVER DE SKRIFTLÄRDAS OCH FARISEERNAS, SKALL NI INTE KOMMA IN I HIMMELRIKET.  

Om inte VÅR rättfärdighet (inte Jesus rättfärdighet) går långt utöver de skriftlärdas så kommer vi inte ens in i himmelriket. Det här är Jesu lära!

Det kanske är besvärligt för både lutheraner och kalvinister att lyssna på heliga människor såsom Jakob, som hävdar att vi är rättfärdiga av gärningar och inte bara genom tro. Träna gärna på att revidera tidigare reformerta tankar genom att upprepa nedan vers några gånger. Det kanske känns onaturligt till en början men det beror förmodligen på att du blivit lärd det omvända hela livet. Tro utan gärningar är död:

Jak. 2:24 I sen alltså att det är av GÄRNINGAR som en människa bliver rättfärdig, och ICKE AV TRO ALLENAST. (1917)

Vi gör stor orätt om vi narrar människor att tro att de har råd att tjäna två herrar, för det innebär att vi lurar svaga kristna att leva i laglöshet. Vi vet att laglösheten skall tillta innan Jesus återvänder, och om vi har frestande element runtomkring oss samt pastorer som utlovar en härlig ovillkorlig frälsning även om vi syndar (och att Gud inte ens förväntar sig att vi upphör med vår synd), ja då kan en del kristna faktiskt välja syndens väg. “Ingen är fullkomlig”, kanske de tröstar sig med (trots att Jesus bad oss att vara fullkomliga i Matt. 5:48). När synden sedan tilltar så svalnar kärleken. 

Matt. 24:12 Och eftersom laglösheten tilltar, kommer kärleken att svalna hos de flesta.

2 Thess. 2:7 Redan är ju laglöshetens hemlighet verksam. Han som nu håller tillbaka måste endast först röjas ur vägen.

Om vi däremot lyckas få loss en broder/syster från sin synd, så har vi räddat denne från DÖDEN. Inte från ett antal reducerade gåvor i himlen.

Jak. 5:19 Mina bröder, om någon bland er kommer bort från sanningen och någon för honom tillbaka, 20 så skall denne veta att den som återför en syndare från hans villoväg frälser hans själ från DÖDEN och överskyler många synder.

Den enda synden som trots allt kan få troende att förlora sin frälsning?

synd

Lustigt nog verkar det ändå finns EN SYND som ändå kan få kristna att förlora sin frälsning enligt OSAS-anhängare. Nämligen “synden” att tro att vi kan leva heligt här och nu genom att välja att bli ledda av den helige Ande. Hmm, så att lära andra människor att vi kan leva rättfärdiga liv NU (och inte behöva vänta tills vi dör) samt att vi kan och bör vara Jesus trogna, DET skulle alltså orsaka stor vrede hos Gud? DET skulle alltså vara synden som trots allt kan få honom att kapa banden? Gud skulle alltså föredra kristna som säger att vi INTE kan få seger över synden och INTE kan vara Jesus trogna? Detta är minst sagt bakvänt! Kommer rättfärdiga till helvetet och syndare till himlen? Säger inte Bibeln att det är tvärt om? Se hur det går om man tror på Satans lögn att vi inte kommer att dö även om vi syndar. Avslöja honom i stället.

Vad betyder nåd? Bl. a en hjälp att leva heligt här och nu. Inte behöva vänta tills vi dör:

Titus 2:11 Ty GUDS NÅD har uppenbarats till frälsning för alla människor. 12 Den fostrar oss att SÄGA NEJ TILL OGUDAKTIGHET och världsliga begär och att LEVA ANSTÄNDIGT, RÄTTFÄRDIGT och gudfruktigt i den tid som NU är 

Om du därför har blivit lärd att Guds nåd betyder det omvända – en slags filt som man kan dra över sig och dölja synden för Gud i stället för att behöva omvända sig – så har du missförstått nåden.

Att lära ut att vi kan vara Jesus trogna är rimligen ingenting som förargar Gud, för varför skulle han känna vrede över läran att vi faktiskt kan vara honom trogna? Det har han väl gett oss resurser för att vara? Det är väl också pga vår kapacitet att lyda som vi blivit skyldiga lagöverträdare, eftersom vi kunde välja Guds väg men valde en annan väg? Gud ger oss inte bara en enda chans att leva heligt, men vi får inte inbilla oss att vi kan varva synd med rättfärdighet och ändå inte bli separerade från Gud. Den helige Ande är vår hjälpare, och håller vi kontakten med Gud (genom böner, bibelläsning, umgänge med andra kristna, lovsånger, evangelisation, etc) så är det lättare att hålla kursen.

Här är några av Bibelns författare som uttrycker med all tydlighet att även kristna kan drabbas av Guds vrede och förlora sin frälsning.

36 thoughts on “En gång frälst alltid frälst (OSAS), är verkligen inte Bibelns budskap

 1. När jag läste noggrannare.. Ifråga om hur Abraham blev rättfärdig förklarad av tro årtionden innan han bar fram sin son som offer. Gen 15:6.. Så undrar jag hur det går ihop med …jakobs uttalande att gärningen han gjorde i gen 22, det går inte ihop med tidslinjen,.. Bibeln motsäger inte sig själv.. Det säger något djupare.. Eftersom jag försöker hjälpa alkoholister och narkomaner att ta sig ur sitt missbruk genom att erbjuda frälsning genom tro… Inte frälsning om den personen slutar dricka eller knarka, är det inte så att man blir frälst först och blir ett GUDS BARN genom att ta emot JESUS som sin frälsare… Sedan börjar andens verk i den personens liv.. Dvs avskilja sig från ett oskickligt leverne orsakat av alkohol och droger…. Det går inte alltid på räls….. Många misslyckas med sin nykterhet i början och blir uppgiven,.. Frälsningen är inte en jojjofrälsning… Frälst,.. Förlorad. Frälst igen.. Förlorad, frälst igen…???

  Like

  • Abraham blev rättfärdig av tro, får vi veta och Paulus poäng är som sagt att han INTE blev frälst genom Mose lag inkl omskärelse. Det är judarna som Paulus försöker diskutera med och då står Mose lag i motsatsförhållande till TRO. Men TRO innebär inte att man kan vara frälst av tro allena utan gärningar. Dock inte gärningar enligt Mose lag.

   . <Frälsningen är inte en jojjofrälsning… Frälst,.. Förlorad. Frälst igen.. Förlorad, frälst igen…???

   Blandar man rättfärdighet och synd är det bevis för att man inte omvänt sig.

   Gud ger oss inte en enda chans att leva rätt men vi får heller inte lura oss själva genom att tro att korset vi måste bära är fjäderlätt. En tidigare alkoholist kan ha motgången att tvingas byta umgänge så att de kan motstå gamla frestelser.

   Like

 2. Jag tror inte att skriften motsäger sig själv, när det ser ut att vara en motsägelse… Betyder det något, Abraham rom 4:1-9 Abraham trodde GUD och det räknades honom till rättfärdighet, vilket skedde i genesis 15:6,… Sedan talar Jakob om en händelse som skedde årtionden efter att GUD förklarat Abraham rättfärdig av tro…. Jak 2:22 Abraham hade redan blivit rättfärdig förklarad, men nu samverkar hans tro med hans gärningar och hans tro fullbordades, genom sitt praktiska handlande… När han gjorde det GUD sa åt honom i tron att GUD kunde uppväcka hans son från döden… Abraham var redan rättfärdig förklarad i gen 15:16 endast av tro….???

  Like

  • Hej Stefan

   Bibeln säger som sagt inte att Abraham var rättfärdig endast av tro utan, som du säger, att hans gärningar samverkade med hans tro. Paulus poäng var att få judarna att förstå att Abraham räknades som rättfärdig utan en omskärelse enligt Mose lag. Men verkligen inte rättfärdig samtidigt som man lever i synd. Även om just Mose lag inte frälser (i NT) så finns dock andra lagar att följa. Dem slipper man inte undan.

   Jak. 2: 20 Men vill du inte inse, du tanklösa människa, att tron utan gärningar är död? 21 Blev inte vår fader Abraham erkänd som rättfärdig genom gärningar, när han bar fram sin son Isak på altaret? 22 Du ser att hans tro samverkade med hans gärningar och att det var genom gärningarna som tron blev fullbordad. 23 Så uppfylldes Skriften som säger: Abraham trodde Gud, och det räknades honom till rättfärdighet,[d] och han kallades Guds vän. 24 Ni ser alltså att en människa erkänns som rättfärdig genom gärningar och inte bara genom tro.

   Like

  • Förlåt, men nu när jag såg denna kommentar måste jag bidraga lite.

   1 Mos 3:22
   Och HERREN Gud sade: ”Se, mannen har blivit såsom en av oss, så att han förstår vad gott och ont är. Må han nu icke räcka ut sin hand och taga jämväl av livets träd och äta, och så leva evinnerligen.”

   Du vet ju att detta skedde EFTER att Eva svarade Gud att ormen bedragit henne. Läs noga så kommer du på vad det handlar om.
   Ormen fick Eva till att bryta mot GUDS FÖRBUD att äta av Kunskapens träd. Det är ett uppror mot Herren som inte kan ändras. Det handlar inte om vad du läser in i den vers du hänvisar till. Eva och Adam kunde ju äta av LIVETS träd hur mycket de ville så länge de fanns i Lustgården. Det var därför Herren visade ut Adam. Läs “RÄCKA UT SIN HAND.” Om du inte förstår detta så vet du inte vem som är livets träd. Det betyder att de blev utvisade ut till den fysiska världen. Ett uppror mot Gud är att bryta mot första Budet. Det gör man när man ifrågasätter Hans skapelse. Såsom de ofrälsta gör i dag. Efter att vi accepterat Kristus kan vi äta av Livets träd igen. Det är det som kallas evigt liv som du själv hänvisar till i 1 Mos 3:4
   Mvh
   Lennart

   Like

   • Hej Lennart
    Jag läser det du skriver och håller faktiskt med i det du säger. Förutom att man förstås kan göra uppror mot Gud på andra sätt än att ifrågasätta hans skapelse – och man är heller inte frälst bara för att man accepterar Guds skapelse om man samtidigt lever i synd. Kan hända att jag inte förstår din poäng.

    Like

   • Okay

    Läs Detta Kol 2:12
    I haven ju med honom blivit begravna i dopet; I haven ock i dopet blivit uppväckta med honom, genom tron på Guds kraft, hans som uppväckte honom från de döda.

    Tror du på fullt alvar att detta är en bild eller liknelse ? Förstår du då inte att vi talar om att en Kristen är död från det fysiska. Han kan inte synda. Hans jag är andligt. Vi har Jesu Kristi ande till skillnad från o-troende och judar Det är den Kristnes kropp som syndar. Läs Romarbrevet och du får gärna sända mig ett mejl om vill utveckla detta i lugn or ro.
    Lennart.
    Mvh

    Like

   • “Han kan inte synda” säger du, men det verkar som du menar att kroppen visst fortsätter synda även efter pånyttfödelsen – men att det inte spelar någon roll för att man är frälst i alla fall? Men kroppen går inte ut och lever sitt eget liv utan vårt samtycke. Kroppen måste tyglas. Det var gnostikerna som lärde ut Dualism. Inte de kristna och Paulus predikade starkt emot gnosticim.

    Rom. 8:13 Om ni lever efter köttet kommer ni att dö. Men om ni genom Anden dödar kroppens gärningar skall ni leva.

    Rom. 6:12 Synden skall därför inte härska i er dödliga kropp, så att ni lyder dess begär. 13 Ställ inte era lemmar i syndens tjänst, som vapen åt orättfärdigheten, utan ställ er själva i Guds tjänst. Ni som var döda men nu lever, ställ era lemmar i Guds tjänst som vapen åt rättfärdigheten.

    Like

   • Jag är ledsen min vän.
    Du skriver in saker som inte finns i bibeln eller som jag säger.
    “spelar inte någon roll”.
    Jag bryter här och hoppas att du
    kanske blir frimodigare
    längre fram.
    Mvh
    Lennart

    Like

 3. Till Blogginnehavaren som sammanfattning
  Här följer ett Citat taget ur en artikel i tidningen Lutheranen Nr 3 Oktober 1984 Denna artikel ger ett direkt imperativ om Mose Lagar och deras funktion i Nya Testamentet. Utan denna M. Luthers arbete hade du fått läsa din bibel på latin. Du som envist hävdar att Mose Lagar gäller i Nya Testamentet kanske har läst mer exegetik än M. Luther, vad vet jag ?. ? Nåväl det sätter punkt på mina inlägg då jag saknar dialog och empati här. Visst finns nyanser men ……. ?
  Som tidigare sagt Lycka till.
  Hälsar Lennart

  CITATET : S. Bergman säger
  “”” Få har utrett dessa ting så klart som Luther. Han menar att visst kan vi både lära och ta efter en hel del av Mose lag. Men det är en fri sak. Vi är inte bundna av Moses. Mot dem som är av annan mening hävdar Luther MED KRAFT ,att Mose lag INTE ”angår de kristna”. “””
  S. Bergman

  Like

  • Hej Lennart

   <<Du som envist hävdar att Mose Lagar gäller i Nya Testamentet —-

   Jag har aldrig någonsin sagt att Mose lagar gäller även i Nya Testamentet.

   Däremot säger jag att vi inte lever i laglöshet där inga lagar/bud gäller. Det fanns bud både före och efter Mose lag och dessa gäller fortfarande. Att tro på andra gudar, mörda, ljuga stjäla, begå äktenskapsbrott etc leder fortfarande till döden och den enda gång det går att läsa motsatsen i Bibeln är i 1 Mos. 3:4 ("Ni skall visst inte dö"). Vem blir frälst?

   Heb. 5:9 Och när han hade fullkomnats, blev han upphovet till evig frälsning för alla som LYDER honom,
   Mvh

   Like

 4. Jag håller med det är intressant att diskutera lite grann om bibeln, har man en gång mött JESUS och trott på honom,så glömmer man aldrig bort honom.. Även om man kanske gått vilse en period i sitt liv.. När prövningen och ökenvandringen en dag blir outhärdlig då kommer man till sig själv och minns vem det är som förlåter och upprättar en syndare, och han har sagt den som kommer till mig honom skall jag inte kasta ut, hur mycket man än läst bibeln så finns det detaljer som talar, tex luk 15:4 om fåret… Han söker tills han hittar det,

  Like

  • Ja alltid lär man sig något av diskussioner, och ja, om någon lämnar sitt gamla liv och kommer till Jesus så kastar han sannerligen inte ut denne oavsett bakgrund. Däremot tvingar han förstås ingen att stanna.

   Matt. 18:13 Och OM han finner det, amen säger jag er: Han gläder sig mer över det fåret än över de nittionio som inte har gått vilse.

   Like

 5. Det är ju inte min mening att argumentera, lämnar detta ämne nu.. Men det var bra att förkovra sig i det och tänka igenom alla vinklar… Slutet på det var ju att JESUS aldrig förnekade petrus inför FADERN trots att han sagt att han skulle göra det,.. Jag säger som petrus jag ska aldrig förneka dig HERRE,

  Like

  • Hej Stefan. Jag ser inte detta som att argumenera utan snarare att vi diskuterar ett intressant ämne.

   Ja, Jesus förnekade inte Petrus till slut och det beror på att Petrus omvände sig. Alla gör inte som Petrus.

   Tack för din ödmjuka inställning 🙂

   Like

 6. Historien om petrus är inte till för att visa på att han förlorade sin frälsning,.. Snarare något annat.. Vår svaghet,kanske… petrus omvändelse var att han ångrade det han gjorde..Vilket omvändelse bla betyder… Hade han omvänt sig enligt gärnings läran.. Hade han gått tillbaka och högt inför alla att han var en JESU lärjunge… Vilket han inte gjorde… Utan han gick bort i smyg sörjde och ångrade sin svaghet och grät bitterligen… Han gick vidare,

  Like

 7. Det är väl upp till var troende att lägga upp ett program för sig själv.. Hur man ska leva sitt liv vill man tro att frälsningen förloras för att vi syndar.. Och att hotet om helvetet gör oss mer överlåta och helgade kanske det är bra, det är ju rätt för en kristen att leva rättfärdigt och sluta med syndiga saker, men vårt samvete kan inte dömas av någon annan, det är vårt eget hjärta som dömer oss, men GUD är större än vårt hjärta och vet om allt, även de som tror sig vara syndfri bedrar sig själv GUD Vet, jag skriver för att jag är nyfiken på hur i din iver att förmedla att man kan förlora sin frälsning, säger att petrus förlorade sin frälsning tillfälligt… I samma stund som han förnekade tredje gången gal tuppen..Det finns en klar brist i det påstående, rörde det sig om 5 minuter eller 15 minuter,

  Like

  • Hej Stefan!

   <<Det är väl upp till var troende att lägga upp ett program för sig själv..

   Ja valet är fritt men en dag kommer vi förstås dömas av Gud och han ger oss en rätt dom.

   Upp. 3:11 Jag kommer snart. Håll fast det du har, så att ingen tar din krona.

   << det är vårt eget hjärta som dömer oss

   Det finns en stor sanning i det.

   Rom. 2:15 De visar att det som lagen kräver är skrivet i deras hjärtan. Om det vittnar också deras samveten och, när de är tillsammans, deras tankar, som anklagar eller försvarar dem.

   << även de som tror sig vara syndfri bedrar sig själv GUD Vet,

   Så ingen kan någonsin vara syndfri en längre tid? Och du menar att Gud vet att vi aldrig kan lyda honom och accepterar därför att vi fortsätter synda? Så låter det inte i Bibeln.

   << jag skriver för att jag är nyfiken på hur i din iver att förmedla att man kan förlora sin frälsning,

   Jag citerar bara Bibeln.

   <<säger att petrus förlorade sin frälsning tillfälligt… I samma stund som han förnekade tredje gången gal tuppen..

   Ja om Jesus talar sanning så förlorade Petrus sin frälsning. Jesus lovade att om någon förnekar honom inför människor så förnekar Gud Fader denne person. Petrus förnekade Jesus inför människor ….

   <<Det finns en klar brist i det påstående, rörde det sig om 5 minuter eller 15 minuter,

   Jag förstår inte vad bristen består i? Vi vet inte alltid hur länge en person förlorat sin frälsning eftersom det beror på när han omvänder sig. Gud vet. Som jag skrivit när det gäller Petrus så tror jag han kom till insikt och omvände sig när tuppen galit tre gånger.

   Mvh

   Like

 8. Hej
  Tagit del av utbytet “evig säkerhet”. Jag säger igen: Alla som VILL kan läsa sig till att Jesus Kristus var utsänd till “de förlorade fåren av Israels hus”, och ingen annan förrän efter sin korsfästelse. Det är till lärjungarna som liknelserna i Bibeln hänföres till och även judarna.
  Skall det vara så svårt att läsa sig till i Bibeln att Jesus Kristus var jude och predikade inte till några andra utomstående i främst synagogorna. Hans uppgift var ju att bli erkänd som Messias. Judarna trodde ju redan på Gud före Kristus ankomst, men måste genom Hans uppenbarelse omvända sig till Messias. Hedningarna trodde ju till skillnad från judarna ej på judarnas Gud och Jesus var jude. Efter sin korsfästelse gäller inte lagen för oss omvända längre som den faktisk ännu gör för judarna. Man måste förstå denna objektiva skillnad. Judarna tror på EN GUD, men inte på Kristus. OBSERVERA vi följer Mose lag, men vi LYDER inte under den. Det är den ANDLIGA LAGEN som gäller för oss “pånyttfödda” hedningar. Vår apostel heter Paulus i första hand som otrogna. Den som försöker lägga till någon sorts “works” eller “egen prestation” till sin omvändelse ogiltigförklarar Kristi fullbordade verk på korset, och kommer att bli dömd efter Mose Lag. End of Story. Gud sände sin son för att vi genom hans offer skall omvända oss till Evigt Liv. Inte till någon sorts guttaperkaboll som studsar fram och tillbaka mellan EVIGT LIV och död igen etc. Den som inte ser det praktiskt omöjliga i att ” förneka evigt liv ” han har mycket att lära, då det tar bor hoppet för alla som har laster de inte kan behärska. Om det står en pastor “Janson” och med sin pekpinne dömer att man kan förlora din frälsning efter supen, då är han okunnig. Att påstå att man skall omvända sig igen och be om förlåtelse när man redan är hos Kristus är okunnighet. Den som begått en förseelse och är frälst vet om sitt felsteg och ängrar sig förstås. Bed för honom i sådana fall, men häda inte, och hota med evig förtappelse som “en gång frälst ALDRIG FRÄLST” faktiskt betyder.
  Mvh
  Lennart

  Like

  • Hej Lennart

   Tack för ditt inlägg. Ska jag tolka dig som att du är anhängare till “License to sin” -läran, att Jesus dog så att vi nu inte får några konsekvenser för vår synd utan har en brandförsäkring som pånyttfödda aldrig kan förlora?

   Även om Jesu budskap förstås förändrades sedan sin korsfästelse (ett nytt testamente), så innebär det inte att det nya testamentet i princip endast riktades till dåtida lärljungar och inte till oss. NT är inte bara en historiebok. 
   Ja Jesus ville att judarna skulle förstå att han är Messias. Men även demoner tror att Jesus är Guds son och Messias så enbart denna tro kan inte frälsa någon. (Säger inte att du påstått det men jag vill ändå klargöra.) Men Messiasklargörandet var verkligen inte Jesus enda uppgift. Det första han lärde ut på jorden var:

   “Om ni inte omvänder er och blir som barn, kommer ni inte in i himmelriket. Matt. 18:3
   “Bär då sådan FRUKT som hör till omvändelsen.” Lukas 3:8

   Människan hade lagar att följa även innan Mose lag kom in i bilden, och även efter Mose lag. Jesus dog inte så att laglösheten ska råda. 
             <<<Den som försöker lägga till någon sorts “works” eller “egen prestation” till sin omvändelse ogiltigförklarar Kristi fullbordade verk på korset, och kommer att bli dömd efter Mose Lag. End of Story.

   Då antar jag att Jakob (och även Paulus, Johannes, Petrus och övriga brevskribenter) var illa ute? Eller menar du att texten i Nya Testamentet inte angår oss idag utan endast dåtida lärlungar?

   Jak. 2:24Ni ser alltså att en människa erkänns som rättfärdig genom GÄRNINGAR och INTE bara genom tro.

   Jesus förklarade för hans frälsta lärljungar (och oss alla) i Joh. 15 att de, trots att de är rena, riskerar att huggas av vinträdet pga brist på frukt (gärningar). Hade Jesus fel eller är det så att Jesu ord inte angår läsarna av idag utan endast dåtidens människor? Ska Bibeln endast läsas som en historiebok och inget som vi behöver applicera på våra liv idag? Eller finns bud som vi faktiskt bör lyda? Vi läser att om vi älskar Jesus så lyder vi hans bud, men det kanske inte gäller för oss idag utan endast så länge bläcket var fuktigt?

    << —–  studsar fram och tillbaka mellan EVIGT LIV och död igen etc.

   En gåva kan vara evig även om mottagaren kastar den ifrån sig. Omvändelse innebär att man lämnar sitt tidigare mörka liv och lever i ljuset och i rättfärdighet. Vi kan alltså inte dagligen varva synd och rättfärdighet för det bevisar att vi inte omvänt oss. Om vi "studsar" fram och tillbaka är det alltså ett tydligt tecken på att vi inte omvänt oss. 

   << Den som inte ser det praktiskt omöjliga i att ” förneka evigt liv ” han har mycket att lära, då det tar bor hoppet för alla som har laster de inte kan behärska.

   Så vi har nu möjlighet att tjäna både Gud och Mammon? Vi behöver inte bära vårt kors varje dag eftersom vi kan vara frälsta i vår synd? Om vi nu har råd att synda så är ju alla kristna frälsta oavsett livsstil så varför oroar du dig över risken för  "förlorat hopp"? Eller finns det en synd som kan få en kristen människa att förlora sin frälsning trots allt, nämligen om denna börjar tro att han/hon både kan och bör avhålla sig från synd? DEN läran är alltså vad som förargar Gud så till den milda grad att en människa kan förlora sin frälsning?  

   << Att påstå att man skall omvända sig igen och be om förlåtelse när man redan är hos Kristus är okunnighet.

   Så det räcker med att be om förlåtelse och omvända sig en gång, och sedan är man garanterad att man kommer till himmelriket, även om samma person kanske väljer att vara otrogen mot sin fru och ljuger om det? En license to sin. 

   <<Den som begått en förseelse och är frälst vet om sitt felsteg och ängrar sig förstås.

   Betyder "förseelse" och "felsteg" synd? Även många ateister ångrar sig efter sin synd. Är det alltså ingen som helst skillnad på människor när de omvänder sig? 

   <<Bed för honom i sådana fall,

   Varför är det så viktigt? Personen är ju frälst i vilket fall säger du?  

   <<men häda inte, och hota med evig förtappelse 

   Om Bibeln varnar för evig förtappelse för människor som lever i orättfärdighet så bör vi göra detsamma. Jag skulle kunna citera Nya Testamentet men jag är rädd för att du avskriver det som att det inte angår oss längre. 

   Matt. 5: 19 Den som därför upphäver ett av dessa minsta bud och LÄR MÄNNISKORNA SÅ, han skall kallas den minste i himmelriket. Men den som håller dem och LÄR MÄNNISKORNA DEM, han skall kallas stor i himmelriket. 20 Jag säger er att OM ER RÄTTFÄRDIGHET inte går långt utöver de skriftlärdas och fariseernas, SKALL NI INTE KOMMA IN I HIMMELRIKET.  

   Jag skriker inte utan vill bara förtydliga. 

   MVH

   Like

   • Hej igen
    Det är inte vår uppgift att stämpla varandra.
    Jag har hört allt från “räck macka” till det som du tillskriver mig. “licens to sin”.
    1. Okey då, om du vill benämna nya förbundet med det epitetet så kör för det. Enligt Jesus Kristus Lyder vi ej under den Mosaiska lagen i vår tid. De som lyder under den lagen kallas i vår tid kallas Judar och står under förbannelse då de förkastade Herrens offer liksom de gör som förfäktar att lagen ännu gäller..
    GAL 3:10 Ty alla de som låta det bero på laggärningar, de äro under förbannelse. Det är nämligen skrivet: ”Förbannad vare var och en som icke förbliver vid allt som är skrivet i lagens bok, och icke gör därefter.
    Fortsättningen är enkel att förstå i Romarbrevet förklaras på ett enkelt språk vår tids lag för oss som inte är judaister.
    Rom 3: 26-28 för att i den tid som nu är visa sin rättfärdighet, att han själv är rättfärdig och gör den rättfärdig som är av Jesu tro. 27 Var är då berömmelsen? Den är utesluten. Genom vilken lag? Gärningarnas? Nej, utan genom trons lag. 28 Vi hävdar nämligen att en människa blir rättfärdig genom tro, utan laggärningar. (Dvs den Gud som judarna tillber gör oss som accepterar Jesus Kristus som sin Herre ” Rättfärdig”. Det är inte något som vi som blir frälsta åstadkommer. Det är av nåd. End of story. Vi är rättfärdig jorda genom detta, och att påstå det är en “licens to sin är allvarligt”
    Rom 3:27 Where is boasting then? It is excluded. By what law? of works? Nay: but by the law of faith.
    Det är fullständigt bortkastad tid att orda mer om detta axiom. Då behövs inte Paulus.
    När en människa blir frälst blir hon löst från alla synder. Tidigare, nuvarande, kommande förseelser. De är det som kallas de goda nyheterna.
    Det är tydligen oerhört svårt att förstå att det är EFTER FRÄLSNINGEN som arbetet för Herren börjar. Då börjar arbetet på vår fulländning. Vi har fått redskapen som judaisterna saknar.
    Det är då frukterna visar sig. Människan som tidigare var syndig vet att han numera arbetar på sin persons fullkomnande i Kristus. Det är ju den gamla kroppens synder vi lider och som orsakar våra överträdelser, inte vår nya ande i Kristus. Den är redan rättfärdig jord i Herren. . Det är så fruktansvärt tungt att höra när en människa som kallar sig kristen pratar om att “va fint, då kan man ju synda hur mycket man vill.” Då är man inte frälst då är man en lögnare. En människa i Kristus gör alltid så bra han kan. Vi gör Herren orolig om vi missbrukar vår frihet från lagen och begår över trädelser. Han tillrättavisar oss på olika sätt i livet. Kanske vår framtida belöning förändras till exempel. Vi har ju lagen skriven i våra hjärtan så vi vet hur vi skall leva, men som människor begår vi överträdelser och de får vi förlåtna genom Hans offer. Den person som kallar sig kristen och tar sådan ord i sin mun, som att det skulle ge honom rätt att synda borde tänka över sin frälsning och vad den betyder i hans liv. Kanske har han missförstått något. Jag säger som vår Herre Jesus Kristus. Detta skriver inte jag för att döma utan för att försöka förklara.
    Det finns otaliga textställen i skriften som bekräftar det som jag sagt här, och vi har vår frihet att själva frånsäga oss judaismen med dess självrättfärdigande inför Herren. Det är vad vår uppgift är. Lagen är borta och det nya har kommit.
    2 Kor 5:17
    Alltså, om någon är i Kristus, så är han en ny skapelse. Det gamla är förgånget; se, något nytt har kommit!
    Detta är lagen vi skall följa :
    Rom 3:27
    Huru bliver det då med vår berömmelse? Den är utestängd. Genom vilken lag? Månne genom en gärningarnas lag? Nej, genom en trons lag.
    Vad är då “Trons Lag” ???
    Det är fullföljandet av de andliga frukterna som vi får av nåd genom frälsningen till Jesus Krsistus.. Juden kan inte få detta då han enbart tror på EN GUD och inte på Jesus Kristus. och står utanför nåden och den andliga församlingen. Läs följande text och begrunda innehållet. Vissa mig var lagivrarna får sina nådegåvor ifrån så kan vi tala vidare.
    1 Kor 12:1-11
    Andens olika nådegåvor.
    1 Men om de andliga gåvorna, bröder, vill jag inte att ni ska vara okunniga. 2 Ni vet att ni har varit hedningar, och att ni lät er föras bort till de stumma avgudarna, allt eftersom ni blev ledda. 3 Därför vill jag låta er få veta att ingen som talar i Guds Ande säger: Förbannad är Jesus, och att ingen kan säga att Jesus är Herren utom genom den Helige Ande. 4 Men det finns olika slags nådegåvor, men Anden är densamme. 5 Och det finns olika slags tjänster, men Herren är densamme. 6 Och det finns olika slags kraftgärningar, men det är samma Gud som verkar allt i alla. 7 Men åt var och en ges Andens uppenbarelse så att den blir till nytta. 8 För åt den ene ges genom Anden ord av vishet, till en annan ord av kunskap genom samme Ande, 9 till en annan tro genom samme Ande, till en annan gåvor att bota sjuka av samme Ande, 10 till en annan kraft att utföra mirakler, till en annan profetians gåva, till en annan att skilja mellan andar, till en annan att tala olika slags tungotal, till en annan att uttyda tungotal. 11 Men allt detta verkar en och samme Ande, som fördelar åt var och en särskilt efter sin vilja.
    Här ovan kan vi se “att kunna säga att Jesus Kristus är Herre är en nådegåva” som vi hedningar fått genom dopet. Vi har samma ande, men olika nådegåvor. Det finns även olika sorters tjänster. Det vill säga olika sätt att tjäna vår Herre som Hans livegna, och ändå har vi samma Herre i Kristus. Det finns olika slags kraftgärningar vi kan utföra men vi har samma Gud. Men åt var och en ges Andens uppenbarelse så att den blir till nytta. Det vill säga i din ande uppenbaras vad du skall göra så det blir till nytta. Det är inget som du själv hittar på. Det ges till dig. Anden fördelar allt till sina utvalda efter sin egen vilja.
    Alltså: Nådegåvor – Tjänster – Kraftgärningar
    Vishet —> Kunskap —> Tro —> Gåvor att bota sjuka —> Kraft att utföra mirakler —> Profetians gåva —> Att skilja mellan andar —> Tala olika slags tungotal —> Att uttyda tungotal.
    Jag slutar här då det är våra egna ställningstaganden som räknas och inte om vi är baptister eller Calvinister, etc för det finns bara ett evangelium och den som förkastar det eviga livet och tror det är en räkmacka förstår ändå intet utan ödmjukhet och medmänsklighet. Bibeln är inte till för att “tolkas”. Den är till för att sprida evangeliet om Jesus Kristus vår Herre och Messias då han profeterade om Hedningarna i sitt avskedstal till sina lärjungar.
    M v h
    Lennart

    Like

   • Hej Lennart

    <<Det är inte vår uppgift att stämpla varandra. Jag har hört allt från “räck macka” till det som du tillskriver mig. “licens to sin”.
    Stämpla varandra ska vi inte göra, men säger du inte själv att vi har råd att synda och att vi ändå kan vara frälsta? Då handlar det väl om En license to sin?  Antingen så tror man att man kan förlora sin frälsning om man lever i synd, eller också tror man på en License to sin. 

    Ingen av oss tror att Mose lag fortfarande gäller. Nu lever vi av TRO, som du mycket riktigt säger. Paulus förklarar vidare i Romarbrevet vad det innbebär att TRO på Jesus. Om vi tror och älskar Jesus så lyder vi honom. Paulus förklarar att vi inte är frälsta för att vi är födda judar under lagen, men verkligen inte så att vi numera kan leva i laglöshet. Paulus säger vidare i Romarbrevet

    Rom. 2: 6 Han skall ge var och en efter hans GÄRNINGAR: 7 evigt LIV åt dem som uthålligt gör det goda och söker härlighet, ära och odödlighet, 8 men vrede och DOM åt dem som söker sitt eget och INTE LYDER sanningen utan orättfärdigheten.

    Är Paulus illa ute för att han säger att vi får evigt liv om vi gör goda gärningar? Självfallet med tron i grunden. 

    När Paulus undervisar judarna och talar om "laggärningar" så syftar han på Mose lag inkl alla dess ceremoniella bud. Det stämmer, vi är inte längre under Mose lag. Men jag säger att vi INTE lever i laglöshet. Vi har fortfarande lagar/bud att lyda. Men inte MOSE bud (ca 613 stycken). 

    Självfallet är frälsning av nåd men det innebär inte att det inte finns villkor eller bud att följa. 

     .<< Det är inte något som vi som blir frälsta åstadkommer. Det är av nåd. End of story. Vi är rättfärdig jorda genom detta, och att påstå det är en “licens to sin är allvarligt”

    Vem är frälst enligt Bibeln?

    1 Joh. 3: 7 Kära barn, låt ingen föra er vilse. Den som GÖR det rätta är rättfärdig liksom han är rättfärdig.

    Alltså, den som GÖR det rätta är rättfärdig. Inte genom att gömma sig bakom Jesus och tro att Gud Fader inte ser våra synder, utan genom att VI lever rättfärdigt. Självfallet måste vi först bekänna våra synder, omvända oss och bli renade i Jesu blod. Det är ju genom hans rättfärdiga liv som vi kan bli renade. Hur länge varar den renhet? Så länge som vi lever rent. Vi ombeds t o m att inte låta lura oss ang. detta, och vi måste alltså vara vaksamma så att ingen får oss att tro på Djävulens budskap att det inte spelar någon roll om vi syndar. "Ingalunda skall ni dö" …. 
         <<Det är ju den gamla kroppens synder vi lider och som orsakar våra överträdelser, inte vår nya ande i Kristus. Den är redan rättfärdig jord i Herren. .

    Menar du att vi syndar i kroppen men samtidigt är rättfärdiga i Jesus? Så en license to sin? 

    <<Det är så fruktansvärt tungt att höra när en människa som kallar sig kristen pratar om att “va fint, då kan man ju synda hur mycket man vill.” Då är man inte frälst då är man en lögnare. En människa i Kristus gör alltid så bra han kan.

    Jag försöker förstå dig. Nu har jag inte påstått att du sagt "man kan synda så mycket man vill" (för de som tror på engångfrälstalltidfrälst brukar också säga att om man syndar alltför mycket så är man inte frälst från första början) men du säger ju ändå att det räcker att man gör sitt bästa, att man aldrig kan förlora sin frälsning när man väl fått den och att vi aldrig kan leva helt syndfritt? Är inte detta en License to sin?

    <<Vi gör Herren orolig om vi missbrukar vår frihet från lagen och begår över trädelser.

    Så det värsta som kan hända om vi syndar är att Gud blir orolig och att vi ev. får reducerade gåvor i himlen? Men vi fortsätter ändå att vara frälsta?

    << Vi har ju lagen skriven i våra hjärtan så vi vet hur vi skall leva, men som människor begår vi överträdelser och de får vi förlåtna genom Hans offer.

    Rom. 2 förklarar om samvetet. Det är inte säkert att den som har lagen i sitt hjärta även lyder lagen. Sen säger du igen att det är fullständigt naturligt för kristna människor att synda och att vi kan räkna med att de samtidigt är förlåtna genom Jesu offer. Så en License to sin. Goda nyheter för de som vill bära ett fjäderlätt kors där de kan ha både enstaka synder och sin frälsning samtidigt. 

    <<Den person som kallar sig kristen och tar sådan ord i sin mun, som att det skulle ge honom rätt att synda borde tänka över sin frälsning och vad den betyder i hans liv.  

    Jag menar att en kristen person borde ha den helige Ande i sitt liv och lyda den kurs som Anden visar. Om en svag kristen får höra att det räcker med att göra sitt bästa och att Gud inte räknar med att man kan undvika synd, ja då tror jag risken ökar att man har kvar synder. 

     <<och vi har vår frihet att själva frånsäga oss judaismen med dess självrättfärdigande inför Herren.  

    Ingen av oss tror att Mose lag fortfarande gäller. Är man självrättfärdig om man inser att man måste själv leva rättfärdigt för att vara frälst snarare än att gömma sig bakom Jesu rättfärdighet? Det är VI som måste visa att vi älskar Jesus genom att lyda hans bud. Han gör det inte åt oss. 

    Palulus gör tydlig skillnad på Mose lag (gäller inte längre) och nutida lag. Paulus gör klart, att vad som betyder något är att man håller Guds bud: 

    1 Kor. 7:19 Det har ingen betydelse om någon är omskuren eller oomskuren. Vad som betyder något är att man HÅLLER GUDS BUD.  
        <<. Bibeln är inte till för att “tolkas”. Den är till för att sprida evangeliet om Jesus Kristus vår Herre  

    Åndå tolkar både du och jag Bibeln.

    Mvh

    Like

   • Svar till Björkbloggen.
    Hej Lennart
    <<Det är inte vår uppgift att stämpla varandra. Jag har hört allt från “räck macka” till det som du tillskriver mig. “licens to sin”.
    Stämpla varandra ska vi inte göra, men säger du inte själv att vi har råd att synda och att vi ändå kan vara frälsta? Då handlar det väl om En license to sin? Antingen så tror man att man kan förlora sin frälsning om man lever i synd, eller också tror man på en License to sin. (Det finns inget antingen eller i Bibeln)

    Detta är inte en riktig beskrivning av vårt ämne. Lyssna noga nu för detta är grunden för Kristus Mission på jorden. Ett mycket stort antal "kristna" och som kallar sig "frälsta" människor har inte förstått att en Kristen som talar i Helig Ande kan inte synda.
    Det är skillnad på ATT SYNDA och BEGÅ ÖVERTRÄDELSER.

    SKILLNAD

    A. ATT BEGÅ EN SYND är en fysisk handling som en ofrälst begår mot Mose Lag. Det kan vara en Judaist som stjäl till exempel, är otrogen, eller vad du vill. Det finns även Andliga synder du kan begå som o-troende. Du kan bryta mot Mose lagar på många sätt om du hädar mot Herren Gud etc…. Det gemensamma är att du bryter mot ett BUD som du är SKYLDIG att följa. Du LYDER under budet. Det är en förbannelse i det Nya Förbundet.

    B. ATT BEGÅ EN ÖVERTRÄDELSE eller vad du än vill kalla det, är när en troende i vår tid som befinner sig i Kristi kropp utför en handling som enligt GT-s regler och lagar strider mot Mose föråldrade Lag. Om du utför en handling som strider mot denna föråldrade lag säger Bibeln att den troende omfattas inte av Lagen. Men efter vår frälsning lever vi efter lagen. Vi följer den så gott vi kan som människor för att vi vill det. Den som är i Kristi kropp vill väl inte medvetet döda någon eller ? Inte ens en o-troende vill väl det i generella termer uttryckt.
    Vi begår handlingar som bryter mot lagen varje dag och då oftast omedvetet. De medvetna handlingar vi utför som inte stämmer med Herrens vilja känner vi direkt av på något sätt. Paulus beskriver detta solklart för dem som är intresserade. Det jag vill gör jag inte, och det jag inte vill gör jag etc…….. Vi som troende utför handlingar dagligen som inte är så bra, men vi är förlåtna och gör vårt bästa för att förbättra oss hela tiden. Den som inte förstår att det sker en progressiv utveckling mot vår fulländning EFTER att vi av nåd blivit räddade från oket, är svårt att föra en dialog med.

    Frälsningen sker av nåd och DET ÄR INGET VI KAN PÅVERKA. Det är Herrens nåd som frälser oss. Jag uppmanar dig att läsa Romarbrevets kapitel 5. Där kan du få svar på frågan om synd. I trettonde versen kan du läsa : Rom 5:13 Redan FÖRE LAGEN fanns alltså synd i världen, men SYND RÄKNAS INTE DÄR DET INTE FINNS NÅGON LAG. En troende LYDER inte under lagen.

    Tycker du då att detta är lögn som Romarbrevet säger ??

    Du SOM JAG vet lagen gavs till Mose för att Judarna skulle LYDA LAGEN. Det är skillnaden ATT LYDA LAGEN och att FÖLJA LAGEN. Vi har lagen i vårt kötthjärta för att vi skall kunna följa den. Den är ett riktmärke precis som en karta, men ibland avviker man från kartan. Det talas hela tiden om två olika begrepp som de flesta har svårt att skilja på. Lyd och följa lagen. Vi människor, oavsett om du är frälst eller inte Lyder inte den MOSAISKA lagen som du själv konstaterar. Vi har synd i vår kropp, den bryter igenom av och till oavsett om du vill det eller inte. Det får vi leva med för vi är "imputed" med Guds rättfärdighet och blir förlåtna. Flertalet människor inser inte det enkla faktum att DU är inte din kropp. Din gamla Adams kropp, du skall få en ny kropp snart. Här på jorden lever du i din fysiska kropp, men den är inte du. Du är din ande. Det ÄR DÄR DITT JAG finns. Det är där du är. I Kristus. Dit jag har ingen synd. Din ande är hos Kristus, i Hans kropp och Han har ingen synd. End of story.
    De enstaka människor som resonerar som ditt konstaterande "men säger du inte själv att vi har råd att synda och att vi ändå kan vara frälsta? " är fel ute. Jag säger aldrig att vi har råd att synda. Vad jag säger är att om vi syndar har vi en förlåtande Fader, och Honom vill jag inte oroa genom att "jag har råd att synda". Det står skrivet Allt är tillåtet, men allt är inte bra.. Du förstår uppenbarligen inte skillnaden. En troende kristen KAN inte synda för han lyder inte lagen. "Era missgärningar skall jag inte se" sade vår Herre. Om du eller någon annan är så naiv att man då genast ser en möjlighet att begå en syndfull handling medvetet så kan inte varken jag eller någon annan hindra dig, men det straffar sig skall du veta. Det är ju frihet vi talar om i det nya. Okej vi i har en krona att vänta på. Kanske några taggar försvinner om vi slarvar för mycket……… :-)) Låt ingen förleda er och ta er belöning sade Paulus.
    Nu släpper jag detta ämne för stunden, och jag noterar att du tar detta på fullt allvar och det är hedrande. Hoppas att mina råd har gett någon effekt för de är inte från mej utan från källan.
    Det fanns mer att kommentera i din text, men jag stannar så länge.
    Tack för ditt intresse
    Lennart
    GB

    Like

   • Hej Lennart

    <<. (Det finns inget antingen eller i Bibeln)

    Det finns definitivt "antingen eller" i Bibeln. Här är vårt val enligt Paulus

    Rom. 8:13 Om ni lever efter köttet kommer ni att dö. Men om ni genom Anden dödar kroppens gärningar skall ni leva.

    <<   Det är skillnad på ATT SYNDA och BEGÅ ÖVERTRÄDELSER.

    Det finns ingen skillnad. Att överträda Guds lag/bud är att synda. Så har fallet varit ända sedan Adams tid och efter att Mose lag slutat gälla. 

     <<ATT BEGÅ EN SYND är en fysisk handling som en ofrälst begår mot Mose Lag.

    Det finns synder även idag. Vi lever inte i laglöshet. 

    <<ATT BEGÅ EN ÖVERTRÄDELSE eller vad du än vill kalla det, är när en troende i vår tid som befinner sig i Kristi kropp utför en handling som enligt GT-s regler och lagar strider mot Mose föråldrade Lag.

    Kapitel och vers för denna nya lära? Mose lag har ingenting med dagens kristna att göra men det finns som sagt andra bud att lyda, nämligen de som gällt allt sedan Adams dagar. Detta är i stället vad Bibel lär oss: 

    Gal. 5:16 Vad jag vill säga är detta: vandra i Anden, så kommer ni inte att göra vad köttet begär. — 18 Men om ni leds av Anden, står ni inte under lagen.

    Vi kan alltså välja att vandra i anden och på så sätt undvika synd (överträdelse av Guds bud).  

       <<Vi följer den så gott vi kan som människor för att vi vill det.

    Det räcker inte att göra så gott vi kan om det betyder att synda lite mindre än förr. Vi kan och förväntas vara Jesu trogna. 

    <<Den som är i Kristi kropp vill väl inte medvetet döda någon eller ? Inte ens en o-troende vill väl det i generella termer uttryckt.

    Döda någon är ovanligt men kanske kristna som får lära sig att synd (överträdelse av Gud bud) är naturligt även för kristna kanske lockas att tacka ja till lite lögner, otrohet, berusning, etc. Som du även säger så vill många ateister undvika synd. 

    <<Vi begår handlingar som bryter mot lagen varje dag och då oftast omedvetet.

    Så vi syndar varje dag (alltså bryter mot Guds bud)? Ja då finns förstås ingen anledning att be om ursäkt eller omvända sig då vi bara fortsätter att synda. Bibeln säger att vi inte gör det köttet vill om vi lyder Anden. Vi kan alltså undvika mord, stölder, äktenskapsbrott, lögner, etc. Älskar vi Jesus så lyder vi hans bud. Vi kan vara honom trogna. Om Anden bor i oss så syndar vi inte omedvetet. 

    <<  Det jag vill gör jag inte, och det jag inte vill gör jag etc……..

    Paulus säger i Apg att han levt med ett "fullständigt rent samvete ända till idag". Han kallar sig också fullkomlig, etc. Läs inte bara hans inlägg om en köttslig man under lagen i Rom. 7 utan läs även Rom. 6 och Rom. 8. Syndar vi så dör vi! 

    Rom. 8:13 Om ni lever efter köttet kommer ni att dö. Men om ni genom Anden dödar kroppens gärningar skall ni leva.

    <<Vi som troende utför handlingar dagligen som inte är så bra, men vi är förlåtna och gör vårt bästa för att förbättra oss hela tiden.  

    Återigen är din lära att det är fullständigt naturligt för kristna att synda, och fullständigt onaturligt för kristna att undvika synd ens för en dag. 

    <<Frälsningen sker av nåd och DET ÄR INGET VI KAN PÅVERKA.

    Varför ombeds vi att inte låta lura oss avseende en sådan lära och att vi snarare är rättfärdiga om VI lever rättfärdigt?

    <<   Rom 5:13 Redan FÖRE LAGEN fanns alltså synd i världen, men SYND RÄKNAS INTE DÄR DET INTE FINNS NÅGON LAG. En troende LYDER inte under lagen.

    Du blandar fortfarande ihop Mose lag och dagens bud. Paulus försöker få judarna att förstå skillnaden mellan deras 613 bud och tiden efter Jesu död. Paulus säger INTE att det inte längre finns några lagar att lyda, att vi felar dagligen, att vi aldrig kan lyda Gud, etc. Paulus säger fortfarande att synd leder till döden.  

    << Vi har lagen i vårt kötthjärta för att vi skall kunna följa den.

    Vi kan ju inte följa den ens en dag säger du?

       <<Vi har synd i vår kropp

    Nej, synda är något man gör. Det är ingenting som finns i vårt DNA eller i köttet. Även Jesus hade kött som vi. 

    <<, den bryter igenom av och till oavsett om du vill det eller inte.

    Så en perfekt ursäkt för vår synd när vi står inför Guds tron och han frågar oss varför vi syndat. 

    <<Det får vi leva med för vi är "imputed" med Guds rättfärdighet och blir förlåtna.

    "Imputed" betyder inte att man tillförs en annan persons rättfärdighet. Det betyder att vi kan tillräknas som rättfärdiga för att vi blivit förlåtna och ÄR rättfärdiga. Hur länge varar det? Så länge som vi fortsättet att leva rent. 

        << Det är där du är. I Kristus. Dit jag har ingen synd. Din ande är hos Kristus, i Hans kropp och Han har ingen synd. End of story.

    Att synda är att lyda köttet i stället för anden. Men vi har löftet att vi kan undvika synd om vi leds av Anden. Vi kan aldrig i livet vara positionellt rena om vi lever i synd. 

     <<Jag säger aldrig att vi har råd att synda.

    Säger du inte att vi syndar varje dag? Det kallar jag för att vi har råd att synda. 

    << Vad jag säger är att om vi syndar har vi en förlåtande Fader, och Honom vill jag inte oroa genom att "jag har råd att synda".

    Vad spelar det för roll om du oroar Gud? Du är ju fortsatt frälst säger du? Du är ju fortsatt förlåten även om du syndar varje dag?

    <<  En troende kristen KAN inte synda för han lyder inte lagen.

    Läs hela kontexten. En kristen som lever efter Anden kan inte synda. Det är alltså upp till oss. 

    << "Era missgärningar skall jag inte se" sade vår Herre.

    Om vi omvänder oss och lever rättfärdigt, ja. Bara om vi leds av Anden i stället för köttet. 

    << men det straffar sig skall du veta.

    Färre gåvor i himlen?

    << Okej vi i har en krona att vänta på. Kanske några taggar försvinner om vi slarvar för mycket……… :-))

    Bibeln å andra sidan varnar oss och säger 

    Upp. 3:11 Jag kommer snart. Håll fast det du har, så att ingen tar din krona.

         
    Jag ber om ursäkt om jag låter burdus, men jag skriver medan jag läser och försöker vara så kortfattat jag kan. 

    Ha en bra kväll!

    MVH

    Like

 9. Jag tror att gal 6:8 talar om konsekvenserna att falla i svår synd och vända GUD ryggen i bitterhet, köttets undergång som beskrivs i 1kor 5:5 mannen som levde i synd som inte ens var tillåtet bland hedningarna, han blev överlämnad åt satan till köttets undergång för att anden skulle bli frälst på HERRENS DAG.. Dvs när GUDS fostran övergår i att låta en ett av sina barn skörda de lekamliga konsekvenserna av sitt handlande.. Heb 12:6.. Han straffar med riset var son som han har kär, den som inte får en sådan fostran är oäkta söner,.. Tex narkomaner som kommit till tro och i vissa fall börjat missbruka igen. Vilket är en riktig boja, då blir det sista värre än det första och kan pågå i åratal med all smuts och förnedring det innebär… I sin ångest och fördömelse börjar den personen tänka på GUD och bestämma sig för att gå tillbaka till sin fader.. Omvända sig till JESUS som sin frälsare… Men då kommer ormen.. Har GUD sagt att JESUS dog för alla dina…därför måste det fullbordade verket än en gång förkunnas för denna olyckliga själ.. Nådens kraften till omvändelse och upprättad gemenskap med GUD, sannerligen säger jag den som kommer till mig skall jag inte kasta ut.

  Like

  • Hej Stefan
   Mannen i 1 Kor 5 uppmanades av Paulus att inte längre finnas kvar i sällskapet eftersom han inte var frälst. Varken Paulus eller någon annan kunde sia om huruvida mannen skulle omvända sig och återfå sin frälsning i framtiden, men för att hjälpa honom på vägen (och församlingen) så måste han alltså separeras från de övriga “för att” (med avsikt) att förhoppningsvis åtefå sin frälsning innan det var för sent. En avsikt utan garantier.

   Fostran har som mål att få en individ till att göra bättring, men det finns som sagt inga garantier på att det alltid lyckas.

   Det Satan försökt göra från start är att förmå oss att känna oss bekväma i vår synd – som att det inte spelar någon roll om vi syndar för att vi ändå inte riskerar fördömelse. Paulus predikan är det rakt motsatta. Synd leder till döden. Men visst finns det chans till liv om vi i sanning omvänder oss.

   Like

 10. Den bortsprungen sonen, levde i världen.. Förolämpade sin fader och vände honom ryggen och valde ett utsvävande liv i liderlighetens pöl… Till en dag han utblottad befann sig i svinstian utan vänner och började komma till sig själv, vad skall jag ta mig till?.. Han visste att hans fader var god och att där fanns ett värdigt liv, planen var att krypa till korset och be om att vara som en tjänare, inte en son… Ett nytt kontrakt med Fadern, den mänskliga religiösa planen, hur gick det? Blev Fadern (GUD) imponerad av den avfällige sonens ödmjuka krypande till korset, och löfte att tjäna honom,? När upphörde han att vara son, gal 4:4-7.. Detta är en viktig berättelse av JESUS med ett stort andligt djup som förklarar evangelium, den avfällige sonen som förstörde sitt liv, och den hemmavarande sonen som skötte sig och levde helgat.. Jag tror att han representerar den del av kristenheten som anser sig sköta sig inför GUD och har i sin teologi om frälsningsläran att avfällingen förlorar sin frälsning och hamnar i helvetet, jag tror att båda bröderna var av banan och förstod inte FADERN, vore kul att diskutera detta mera… Jag brukade kommentera på apg 29 tyckte det var givande även när det blev mothugg, man fick liksom rannsaka skriften… En snubbe blev rosenrasande på mig och fördömde mig till helvetet med eld och svavel… Varför blir en del kristna så arg när man tror att man inte kan förlora sin frälsning, är dom den hemmavarande sonen som missunnar sin broder nådens gåva, och rättfärdighetens gåva till att resa sig upp från smutsen och leva ett nytt liv, DEN STORA VILLFARELSEN ÄR NÄR ORMEN KOMMER TILL DEN FÖRLORADE (bortsprunge) SONEN SOM LIGGER UTSLAGEN I SMUTSEN, SÄGANDES HAR GUD SAGT ATT JESUS DOG ALLA VÅRA SYNDER, DIN SYND ÄR INTE FÖRSONAD, DU KAN LIKA GÄRNA FORTSÄTTA ATT LEVA I SMUTSEN, GUD HAR FÖRKASTAT DIG,

  Like

  • Hej Stefan!

   Du skrev: “Den bortsprungen sonen, levde i världen.. Förolämpade sin fader och vände honom ryggen och valde ett utsvävande liv i liderlighetens pöl… ”

   Ja det låter verkligen inte som en pånyttfött frälst Guds barn. Man skulle kunna säga att nedan vers passar in på honom:

   Gal. 6:8 Den som sår i sitt kötts åker skall av köttet skörda UNDERGÅNG, men den som sår i Andens åker skall av Anden skörda evigt liv.

   Det handlar alltså om undergång eller liv. Vi kan läsa två gånger i liknelsen om den förlorade sonen:

    Lukas 15:24. Ty denne min son VAR DÖD och har fått liv igen, han var förlorad och är återfunnen.  
   Lukas 15:32. Men nu måste vi glädjas och fröjdas, för denne din bror var död men har fått liv igen, han var förlorad och är återfunnen.

   <<Varför blir en del kristna så arg när man tror att man inte kan förlora sin frälsning,

   Jag har stött på ganska många som blir upprörda över teologin att vi inte är en gång frälst alltid frälst. Samma personer brukar anse att det faktiskt finns EN synd som trots allt kan få en person att förlora sin frälsning och det är den "syndaktiga" läran att vi måste leva rättfärdigt för att behålla vår frälsning. Där går tydligen gränsen för vad som är acceptabelt, och Gud skulle alltså inte acceptera kristna som anser att lojalitet till Jesus är ett krav?

   Om den förlorade sonen inte var förlorad så kunde han lika gärna fortsätta sitt liv i sus och dus men liknelsen har en helt annan poäng. Sonen omvände sig, erkände sin synd och återvände ångerfull till sin fader. På så sätt gick han från död till liv och historien fick ett gott slut. 

   Mvh

   Like

 11. Det är riktigt som du skriver.

  Dock hänvisar du till evangelisten Markus som inte var en apostel. Det innebär att han tillhörde inte de tolv utvalda som sedan efter korsfästelsen blev apostlar.

  Johannes däremot tillhörde Jesus tolv lärjungar, och talade i sitt avskedstal till sina tolv lärjungar som sedan blev apostlar och därvid fick sina uppgifter att fullfölja av Jesus.

  De 12 var utvalda på dessa skäl. Inte för att de var frälsta :-))

  26 Dock, när Hjälparen kommer, som jag skall sända eder ifrån Fadern, sanningens Ande, som utgår ifrån Fadern, då skall han vittna om mig. 27 Också I kunnen vittna, eftersom I haven varit med mig från begynnelsen.”
  Mvh

  Like

  • Hej Lennart

   Jag hänvisar till Markus evangelium men jag hävdar inte att Markus är lärljunge/apostel.

   Självfallet var inte Jesus lärljungar utvalda för att de var frälsta.

   Jag känner däremot inte till vilket avskedstal du syftar till gällande Johannes och hans 12 lärljungar/apostlar. Kanske du menar Jesus.

   MVH

   Like

   • Haha….. ja förstås

    Uttryckte mig lite oklart och jag tackar för ditt fina svar utan en massa taggar och annat ovidkommande. Vi som tror skall inte argumentera, mot varandra utan tala till varandra.
    Lennart
    GB

    Like

 12. Hej
  Du säger i början om OSAS att lärjungarna redan är frälsta vid Markus 9:47 hänvisningen i texten ovan.

  Jesus sa till sina frälsta lärljungar:
  Mark. 9:47 Och om ditt öga förleder dig till synd, så riv ut det! Det är bättre för dig att gå in i Guds rike med ett öga än att med båda ögonen i behåll kastas i Gehenna

  Är detta en medveten lögn, eller VAR visar du biblisk grund för att lärjungarna redan var frälsta före Pingstupplevelsen i Apg. ?
  Det är ju grundläggande att Jesus talade till Judarna. Hur kan du då säga att lärjungarna var frälsta ??

  Anders

  Like

  • Hej Anders

   Även människor under det gamla testamentet (och ännu äldre) kunde bli frälsta. Även i Joh. 15 så kan vi läsa att Jesus säger till sina lärljungar “ni är redan nu rena …” och att de befann sig i vinträdet (Jesus). Ändå varnade Jesus dem att hålla sig kvar i honom.

   MVH/Annika

   Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s