Jesus hade samma sorts kött som vi så KÖTT är inte ont i sig självt

SARKS betyder KÖTT och inte “syndfullt kött”

Det grekiska ordet “sarks” (Strong’s 4561) kan betyda kött, människokropp, kropp, mänsklighet, släkte, natur, mänskligt ursprung/inflytande, osv

Vårt kött är inte syndigt i sig självt, för det skulle innebära:

 • att vi blev syndiga direkt vid befruktelsen
 • att det på något sätt förolämpar och förargar Gud genom att bli  befruktade, eftersom synd alltid är emot Guds vilja och handlar om olydnad
 • att ofödda bebisar kan synda
 • att vi direkt/indirekt kan anklaga vår skapare för vårt syndiga tillstånd eftersom vi själva tvingats bli födda med syndigt kött- emot vår vilja
 • att Jesus var syndig (han kom i vårt kötts liknelse)
 • att Bibelns författare har fel som påstår att man är syndig om man bryter mot Guds bud, eftersom vi i stället är syndiga för att vi befruktats – INNAN vi känt till lagen
 • att Bibelns författare har fel som påstår att synd kan starta i hjärtat, eftersom ju nyligen befruktade vare sig har hjärta eller hjärna

Jesus frestades i allt liksom vi, och tågordningen för synd är 1) begär, 2) frestelse, 3) synd, 4) död. Jesus kom till punkt nr 2, så vi vet att begär och frestelser inte är synd i sig själva. Men om vi ger in för frestelserna (väljer att inte bemästra vår kropp), så syndar vi.

Jak. 1:13 Ingen som frestas skall säga: “Det är Gud som frestar mig.” Ty Gud frestas inte av det onda och frestar inte heller någon. 14 Var och en som frestas, dras och lockas av sitt eget begär. 15 När så begäret har blivit havande föder det synd, och när synden är fullmogen föder den död. 16 Bedra inte er själva, mina älskade bröder.

Det finns ingenting som heter “syndfullt kött” eller “ont kött” i Bibeln, vare sig i  1917 års översättning eller i Sv. Folkbibeln. Däremot har Sv. Folkbibeln felaktigt översatt ordet “sarks” med “ond natur” vid tre tillfällen (till skillnad mot 1917 års översättning och Reformationsbibeln): Rom. 8:12, Rom. 7:5 och Gal. 5:13. Det närmaste man kan komma “syndfullt kött” är i Rom. 8:3 där vi kan läsa att Jesus kom i “syndigt kötts gestalt”. Det är en bekräftelse på att kött inte kan vara syndigt i sig självt eftersom vår Herre kom i syndigt kötts gestalt. Det betyder att han blev en människa som oss, och människorna har som bekant i alla tider använt sitt kött att synda med. Hade vi människor inte haft något kött så hade vi heller inte haft möjlighet att synda, och därmed kan vi läsa att Jesus kom i “syndigt kötts liknelse” (SFB). Notera i kapitlet att Paulus är tydligt med att ingen måste följa köttet, för alternativet är alltid att ledas av Anden. 

Rom. 8:3 Ty det som lagen icke kunde åstadkomma, i det den var försvagad genom köttet, det gjorde Gud, då han, för att borttaga synden, sände sin Son i syndigt kötts gestalt och fördömde synden i köttet. 

Det är inte ärligt att översätta ett och samma ord (sarks) som “ond natur” när det handlar om människor och som bara “kött” när det handlar om Jesus, när det är exakt samma ord det handlar om! Att köttet skulle vara ont i sig självt är ingenting annat är GNOSTISISM som betraktades som en irrlära bland alla de gamla kyrkofäderna de första 300 åren e. Kr. Det var Augustinus (före detta gnostiker) som introducerade många gnostiska influenser till kyrkan, och både Kalvin och Luther byggde sedan vidare på många av hans idéer. Det är därför som vi i Sverige från barnsben fått lära oss en del gnostiska idéer såsom arvsynden, att köttet är ont i sig självt, att vi ständigt syndar i tanke, ord och gärningar, barndop, att gärningar inte har någonting med frälsningen att göra, osv.

Ingenstans i Bibeln står det att vi är födda i synd (inte ens i Romarbrevet 5). Vi dör fysiskt pga det som Adam gjorde (vi kan inte nå Livets träd pga honom och marken är förbannad pga honom) men vi dör andligen när VI syndar. Synd är något som man gör och det kan inte ärvas. Om det skulle kunna ärvas borde även Jesus ha ärvt denna synd eftersom även hans mamma Maria hade manliga förfäder och var släkt med Adam. En del påstår att Jesus föddes av Jungfru Maria för att undgå den “onda och syndfulla natur”, men Jesaja säger att syftet med jungfrufödseln är att det ska vara ett TECKEN. Det står ingenstans i hela Bibeln att Jesus föds av en jungfru för att undkomma någon sorts mystisk DNA-sjukdom eller arv  som gör att vi får syndiga kroppar.

Jes. 7:14 Därför skall Herren själv ge er ett TECKEN: Se, jungfrun skall bli havande och föda en son och hon skall ge honom namnet Immanuel.

Om alla människor utom Jesus hade varit födda i synd så skulle detta FÖRMINSKA vad Jesus gjorde för oss eftersom han då inte skulle haft samma sorts “handikapp” som oss andra. Vi skulle med rätta kunna försvara vår synd med att säga “Det är ju inte så konstigt Jesus klarade av att hålla sig syndfri till skillnad mot oss eftersom han ju inte är född med syndfullt kött som oss andra stackare”.  Jesus gavs INGA fördelar över oss. Han kom inte till jorden som en supermänniska med immunitet mot synd, eller med en förminskad förmåga att synda. Han frestades i allt precis som vi:

Hebr. 4:15 Ty vi har inte en överstepräst som ej kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som blev frestad i allt liksom vi, men utan synd.

Hebr. 2:18 Eftersom han själv har lidit och blivit frestad, kan han hjälpa dem som frestas.

Vårt kött kan garanterat användas som verktyg för synd, men de flesta av oss tror att Jesus klarade av att tygla sin kropp och leva ett helt syndfritt liv för vår skull:

Matt. 5: 29Om nu ditt högra öga är dig till förförelse, så riv ut det och kasta det ifrån dig; ty det är bättre för dig att en av dina lemmar fördärvas, än att hela din kropp kastas i Gehenna. 30Och om din högra hand är dig till förförelse, så hugg av den och kasta den ifrån dig; ty det är bättre för dig att en av dina lemmar fördärvas, än att hela din kropp kommer till Gehenna.

Exempel med det grekiska ordet sarks (kött)

Det man kan se nedan, där “köttets gärningar” är listade, är att man måste vara vuxen för att utföra sådana onda gärningar, och man måste vara vuxen för att kunna välja att följa anden i stället för köttet. Bebisar har inte onda och syndiga kroppar!

Joh 3:3Jesus svarade och sade till honom: »Sannerligen, sannerligen säger jag dig: Om en människa icke bliver född på nytt, så kan hon icke få se Guds rike.» 4Nikodemus sade till honom: »Huru kan en människa födas, när hon är gammal? Icke kan hon väl åter gå in i sin moders liv och födas?»  5Jesus svarade: »Sannerligen, sannerligen säger jag dig: Om en människa icke bliver född av vatten och ande, så kan hon icke komma in i Guds rike. 6Det som är fött av kött, det är kött; och det som är fött av Anden, det är ande.  7Förundra dig icke över att jag sade dig att I måsten födas på nytt.

Matt 19:5och sade: ‘Fördenskull skall en man övergiva sin fader och sin moder och hålla sig till sin hustru, och de tu skola varda ett kött‘?  6Så äro de icke mer två, utan ett kött. Vad nu Gud har sammanfogat, det må människan icke åtskilja.»

Matt 24: 22Och om den tiden icke bleve förkortad, så skulle intet kött bliva frälst; men för de utvaldas skull skall den tiden bliva förkortad.

Matt 26: 41Vaken, och bedjen att I icke mån komma i frestelse. Anden är villig, men köttet är svagt.»

Lukas 3: 5Alla dalar skola fyllas och alla berg och höjder sänkas; vad krokigt är skall bliva rak väg, och vad oländigt är skall bliva släta stigar;  6och allt kött skall se Guds frälsning.’»

Joh 6: 51Jag är det levande brödet som har kommit ned från himmelen. Om någon äter av det brödet, så skall han leva till evig tid. Och det bröd som jag skall giva är mitt kött; och jag giver det, för att världen skall leva.» 53Jesus sade då till dem: »Sannerligen, sannerligen säger jag eder: Om I icke äten Människosonens kött och dricken hans blod, så haven I icke liv i eder.  54Den som äter mitt kött och dricker mitt blod, han har evigt liv, och jag skall låta honom uppstå på den yttersta dagen. 55Ty mitt kött är sannskyldig mat, och mitt blod är sannskyldig dryck.   56Den som äter mitt kött och dricker mitt blod, han förbliver i mig, och jag förbliver i honom. 57Såsom Fadern, han som är den levande, har sänt mig, och såsom jag lever genom Fadern, så skall ock den som äter mig leva genom mig. 58Så är det med det bröd som har kommit ned från himmelen. Det är icke såsom det fäderna fingo äta, vilka sedan dogo; den som äter detta bröd, han skall leva till evig tid.»— 63Det är anden som gör levande; köttet är till intet gagneligt. De ord som jag har talat till eder äro ande och äro liv.

Apg 2:26Fördenskull gläder sig mitt hjärta, och min tunga fröjdar sig, och jämväl min kropp får vila med en förhoppning:  27den, att du icke skall lämna min själ åt dödsriket och icke låta din Helige se förgängelse. —31därför förutsåg han att Messias skulle uppstå, och talade därom och sade att Messias icke skulle lämnas åt dödsriket, och att hans kropp icke skulle se förgängelse.

Rom 7:4Så haven ock I, mina bröder, genom Kristi kropp blivit dödade från lagen för att tillhöra en annan, nämligen honom som har uppstått från de döda, på det att vi må bära frukt åt Gud.  5Ty medan vi ännu voro i ett köttsligt väsende, voro de syndiga lustar, som uppväcktes genom lagen, verksamma i våra lemmar till att bära frukt åt döden.  6Men nu äro vi lösta från lagen, i det att vi hava dött från det varunder vi förr höllos fångna; och så tjäna vi nu i Andens nya väsende, och icke i bokstavens gamla väsende.

Rom 3:19Nu veta vi att allt vad lagen säger, det talar den till dem som hava lagen, för att var mun skall bliva tillstoppad och hela världen stå med skuld inför Gud;  20ty av laggärningar bliver intet kött rättfärdigt inför honom. Vad som kommer genom lagen är kännedom om synden. (fokus är omskärelse och den judiska ceremoniella lagen)

Rom 8:2Ty livets Andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri ifrån syndens och dödens lag.    3Ty det som lagen icke kunde åstadkomma, i det den var försvagad genom köttet, det gjorde Gud, då han, för att borttaga synden, sände sin Son i syndigt kötts gestalt och fördömde synden i köttet.  4Så skulle lagens krav uppfyllas i oss, som vandra icke efter köttet, utan efter Anden. 5Ty de som äro köttsliga, de hava sitt sinne vänt till vad köttet tillhör; men de som äro andliga, de hava sitt sinne vänt till vad Anden tillhör.  6Och köttets sinne är död, medan Andens sinne är liv och frid. 7Köttets sinne är nämligen fiendskap mot Gud, eftersom det icke är Guds lag underdånigt, ej heller kan vara det. 8Men de som äro i ett köttsligt väsende kunna icke behaga Gud. 9I åter ären icke i ett köttsligt väsende, utan i ett andligt, om eljest Guds Ande bor i eder; men den som icke har Kristi Ande, han hör icke honom till. 10Om nu Kristus är i eder, så är väl kroppen hemfallen åt döden, för syndens skull, men Anden är liv, för rättfärdighetens skull. 11Och om dens Ande, som uppväckte Jesus från de döda, bor i eder, så skall han som uppväckte Kristus Jesus från de döda göra också edra dödliga kroppar levande, genom sin Ande, som bor i eder.  12Alltså, mina bröder, hava vi icke någon förpliktelse mot köttet, så att vi skola leva efter köttet13Ty om i leven efter köttet, så skolen I dö; men om I genom ande döden kroppens gärningar, så skolen I leva.

Hebr. 2:14 Då nu barnen hade blivit delaktiga av kött och blod, blev ock han på ett liknande sätt delaktig därav, för att han genom sin död skulle göra dens makt om intet, som hade döden i sitt våld, det är djävulen, 15och göra alla dem fria, som av fruktan för döden hela sitt liv igenom hade varit hemfallna till träldom.16Ty det är ju icke änglar som han tager sig an; det är Abrahams säd som han tager sig an.

Gal 3:2Allenast det vill jag att I skolen svara mig på: Kom det sig av laggärningar att I undfingen Anden, eller kom det sig därav att I lyssnaden i tro? 3Ären I så oförståndiga? I, som haven begynt i Anden, viljen I nu sluta i köttet(fokus är omskärelse och den judiska ceremoniella lagen)

Gal 2: 19Ty jag för min del har genom lagen dött bort ifrån lagen, för att jag skall leva för Gud. Jag är korsfäst med Kristus,  20och nu lever icke mer jag, utan Kristus lever i mig; och det liv som jag nu lever i köttet, det lever jag i tron på Guds Son, som har älskat mig och utgivit sig själv för mig.

1 Kor 1:28Och det som i världen var svagt, det utvalde Gud, för att han skulle låta det starka komma på skam. Och det som i världen var ringa och föraktat, det utvalde Gud — ja, det som ingenting var — för att han skulle göra det till intet, som någonting var. 29Ty han ville icke att något kött skulle kunna berömma sig inför Gud.

1 Kor 15:39Icke allt kött är av samma slag, utan människors har sin art, boskapsdjurs kött en annan art, fåglars kött åter en annan, fiskars återigen en annan. 40Så finnas ock både himmelska kroppar och jordiska kroppar, men de himmelska kropparnas härlighet är av ett slag, de jordiska kropparnas av ett annat slag.—45Så är ock skrivet: »Den första människan, Adam, blev en levande varelse med själ.» Den siste Adam åter blev en levandegörande ande.  46Men icke det andliga är det första, utan det »själiska»; sedan kommer det andliga.  47Den första människan var av jorden och jordisk, den andra människan är av himmelen.  48Sådan som den jordiska var, sådana äro ock de jordiska; och sådan som den himmelska är, sådana äro ock de himmelska.  49Och såsom vi hava burit den jordiskas gestalt, så skola vi ock bära den himmelskas gestalt. 50Mina bröder, vad jag nu vill säga är detta, att kött och blod icke kunna få Guds rike till arvedel; ej heller får förgängligheten oförgängligheten till arvedel.

2 Kor 7: 5Ty väl fingo vi till köttet ingen ro, icke ens sedan vi hade kommit till Macedonien, utan vi voro på allt sätt i trångmål, utifrån genom strider, inom oss genom farhågor;

2 Kor 101Jag Paulus själv, som »är så ödmjuk, när jag står ansikte mot ansikte med eder, men visar mig så modig mot eder, när jag är långt borta», jag förmanar eder vid Kristi saktmod och mildhet    2och beder eder se till, att jag icke, när jag en gång är hos eder, måste »visa mig modig», i det jag helt oförskräckt tänker våga mig på somliga som mena att vi »vandra efter köttet». 3Ty fastän vi vandra i köttet, föra vi dock icke en strid efter köttet. 4Våra stridsvapen äro nämligen icke av köttslig art; de äro tvärtom så mäktiga inför Gud, att de kunna bryta ned fästen. 5Ja, vi bryta ned tankebyggnader och alla slags höga bålverk, som uppresas mot kunskapen om Gud, och vi taga alla slags tankefunder till fånga och lägga dem under Kristi lydnad.

Gal 5: 16Vad jag vill säga är detta: Vandren i ande, så skolen I förvisso icke göra vad köttet har begärelse till.    17Ty köttet har begärelse mot Anden, och Anden mot köttet; de två ligga ju i strid med varandra, för att hindra eder att göra vad I viljen.  18Men om I drivens av ande, så stån I icke under lagen. 19Men köttets gärningar äro uppenbara: de äro otukt, orenhet, lösaktighet,  20avgudadyrkan, trolldom, ovänskap, kiv, avund, vrede, genstridighet, tvedräkt, partisöndring,  21missunnsamhet, mord, dryckenskap, vilt leverne och annat sådant, varom jag säger eder i förväg, såsom jag redan förut har sagt, att de som göra sådant, de skola icke få Guds rike till arvedel. 22Andens frukt åter är kärlek, glädje, frid, tålamod, mildhet, godhet, trofasthet,

Fil 1:22Men om det att leva i köttet för mig är att utföra ett arbete som bär frukt, vilketdera skall jag då välja? Det kan jag icke säga. 23Jag drages åt båda hållen. Ty väl åstundar jag att bryta upp och vara hos Kristus, vilket ju vore mycket bättre; 24men att jag lever kvar i köttet är för eder skull mer av nöden.

Fil 3:3Ty vi äro »de omskurna», vi som genom Guds Ande tjäna Gud och berömma oss av Kristus Jesus och icke förtrösta på köttet 4fastän jag för min del väl också kunde hava skäl att förtrösta på köttet. Ja, om någon menar sig kunna förtrösta på köttet, så kan jag det ännu mer,  5jag som blev omskuren, när jag var åtta dagar gammal, jag som är av Israels folk och av Benjamins stam, en hebré, född av hebréer, jag som i fråga om lagen har varit en farisé,

Filemon 1: 16nu icke längre såsom en träl, utan såsom något vida mer än en träl: såsom en älskad broder. Detta är han redan för mig i högsta måtto; huru mycket mer då för dig, han, din broder både efter köttet och i Herren!

1 Tim 3:16Och erkänt stor är gudaktighetens hemlighet: »Han som blev uppenbarad i köttet, rättfärdigad i anden, sedd av änglar, predikad bland hedningarna, trodd i världen, upptagen i härligheten.»

1 Pet 3:  18Kristus själv led ju en gång döden för synder; rättfärdig led han för orättfärdiga, på det att han skulle föra oss till Gud. Ja, han blev dödad till köttet, men till anden blev han gjord levande.

1 Pet 4: 1Då nu Kristus har lidit till köttet, så väpnen ock I eder med samma sinne; ty den som har lidit till köttet har icke längre något att skaffa med synd.  2Och leven sedan, under den tid som återstår eder här i köttet, icke mer efter människors onda begärelser, utan efter Guds vilja. 3Ty det är nog, att I under den framfarna tiden haven gjort hedningarnas vilja och levat i lösaktighet och onda begärelser, i fylleri, vilt leverne och dryckenskap och i allahanda skamlig avgudadyrkan, 4varför de ock förundra sig och smäda eder, då I nu icke löpen med till samma liderlighetens pöl. 5Men de skola göra räkenskap inför honom som är redo att döma levande och döda.  6Ty att evangelium blev förkunnat jämväl för döda, det skedde, för att dessa, om de än till köttet blevo dömda, såsom alla människor dömas, likväl till anden skulle få leva, så som Gud lever

1 Joh 4: 2Därpå skolen I känna igen Guds Ande: var och en ande som bekänner att Jesus är Kristus, kommen i köttet, han är av Gud 3men var och en ande som icke så bekänner Jesus, han är icke av Gud. Den anden är Antikrists ande, om vilken I haven hört att den skulle komma, och som redan nu är i världen

2 Joh 1:7Ty många villolärare hava gått ut i världen, vilka icke bekänna att Jesus är Kristus, som skulle komma i köttet; en sådan är Villoläraren och Antikrist.

Rom. 1:3 evangeliet om hans Son, som till sin mänskliga natur föddes av Davids släkt

Rom. 6:19 om jag nu får tala på människosätt, för eder köttsliga svaghets skull. Ja, likasom I förr ställden edra lemmar i orenhetens och orättfärdighetens tjänst, till orättfärdighet, så mån I nu ställa edra lemmar i rättfärdighetens tjänst, till helgelse.

Rom. 9:3 Ja, jag skulle önska att jag själv vore förbannad och bortkastad från Kristus, om detta kunde gagna mina bröder, mina fränder efter köttet.

17 thoughts on “Jesus hade samma sorts kött som vi så KÖTT är inte ont i sig självt

 1. Annika!

  Kul med ett namn och min känsla har varit rätt, att du är kvinna!

  Jo jag läste om köttet, att det är samma ord, men det verkar ändå som om Paulus menar olika saker med köttet, men jag är ingen expert, så jag kan ju ha fel!

  Ett ord om detta med natur, som jag tycker pekar på att vi har en syndanatur.

  Efe 2:3 Bland dessa voro förut också vi allasammans, där vi vandrade i vårt kötts begärelser och gjorde vad köttet och sinnet ville; och vi voro genom vår natur hemfallna åt vredesdomen, vi likasom de andra.

  – Nu är detta ord lösryckt, men Paulus säger ändå, att vi genom vår natur var hemfallna åt vredesdomen.
  Nu står det ju inte syndanatur, men ordet pekar på något som är en del av oss, dvs det som Guds vrede kommer över, synden med dess gärningar.
  Alltså synden som bor i oss och syndens gärnigar, de gärningar som Paulus säger inte är han som gör utan synden som bor i honom.

  En sak som jag funderat på när det gäller detta, jag skall förklara:

  2Ko_5:21 Den som icke visste av någon synd, honom har han för oss gjort till synd, på det att vi i honom må bliva rättfärdighet från Gud.

  – Enligt detta ord blev Jesus gjord till synd och jag tror att det är singular.

  Kollar man sen Jes 53 så står det: Bär missgärningar, bar mångas synder, det står även i vers 5: han var sargad för våra överträdelsers skull och slagen för våra missgärningars skull; näpsten var lagd på honom, för att vi skulle få frid, och genom hans sår bliva vi helade.

  Sen vet vi att blodet som Jesus utgjöt, var för rening av synd.

  Utifrån detta, så tänker jag att 1. Jesus blev till synd, den synd som alla har i sina lemmar.
  2. Jesus tog på sig synderna och missgärningarna som människorna gjort.

  3. Han tog på sig förbannelsen och straffet för dessa synder.

  4. Hans blod som utgjöts, renade mänskligheten från all synd.

  Vill inte vara besvärligt, men så ser jag det just nu, hade det inte funnits någon inneboende synd, då hade Jesus inte behövt bli gjord till synd, det hade räckt med allt det andra, dvs bära synden och missgärningarna, ta på sig förbannelsen och straffet och utgjuta sitt blod till rening av synder.

  Hoppas du förstår hur jag tänker?

  Bb

  Like

  • Om du läser igen i Efesierbrevet så ser du att det inte kan handla om bebisar. Det talas om några som vandrar i köttet, efter sina egna lustar, osv. Även resten av sammanhanget visar att man måste vara vuxen för att kunna känna sådana begär och bejaka dem. Vandrar man efter köttet kallas man “vredens barn” för vi har Guds vrede över oss om vi väljer att leva efter synden. Det är således inget tvång att göra detta, och inte heller står det att vi är födda i synd någonstans.

   Paulus säger inte att han syndar efter att han blivit omvänt. Han säger att han är fullkomlig och rättfärdig och han uppmanar flera gånger andra att sluta synda. Han säger att det han predikar stämmer överens med hur han lever.

   Försoningsläran (som du beskriver ovan)

   Läs gärna min artikel om detta (Syndoffret på korset) på min hemsida där jag beskriver varför den inte stämmer.

   2 Kor. 5 :
   Detta betyder inte att världens synder bokstavligen lades på Jesus, och i den här versen betyder order för “synd” snarare “syndoffer”. Ordet för “synd” kan även in GT betyda olika saker, inklusive syndoffer. I Andra Mosebok är “synd” översatt till “syndoffer över 50 gånger. Där det står “syndoffer” i dessa ställen står det bara “synd”i originalet. Det gäller även Hebr. 10:8:
   “Först sade han: Offer och gåvor, brännoffer och syndoffer ville du inte ha, och du fann inte heller behag i dem, vilka bärs fram enligt lagen”
   Orden “offer” och “syndoffer” finns inte i den grekiska texten utan bara ordet för “synd”. Detsamma gäller för Hebrews 10:6 vilken är ett citat från Psalm 40:6. Rom. 8:2-3 säger:
   Ty livets Andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag. Ty det som var omöjligt för lagen,i det den var försvagad av köttet, det gjorde Gud, då han sände sin Son i syndigt kötts liknelse och för syndens skull, fördömde synden i köttet

   Jesaja 53:
   Notera att det står att “VI höllo honom för att vara hemsökt, tuktad av Gud”. Inte att det är vad som verkligen var fallet. Handlar allt detta om vad som hände på korset? Inte enligt Matteus 8:16-17:
   Och när aftonen kom, förde de till honom många, som var besatta av onda andar, och han drev ut andarna med sitt ord, och alla dem som var sjuka botade han, för att det skulle fullbordas, som var sagt genom profeten Jesaja, som säger: Han tog på sig våra svagheter, och våra sjukdomar BAR han. Jes. 53:4.
   Så när Jesus helade människors sjukdomar och drog ut onda andar så menar Matteus att detta uppfyllde profetian i Jesaja 53, och framför allt att han BAR våra sjukdomar – trots att Jesus inte alls var på korset när detta uppfylldes utan bland människor. Men sjukdomarna var aldrig bokstavligen i Jesus. Så när Jesus “bar” deras sjukdomar så betyder det att han TOG BORT DEM! Precis det som Jesus också gör med våra synder. Han tog dem aldrig på sig själv bokstavligen.
   Vi kan också se genom att jämföra Matteus3:11 och Apg 13:25 att “bära” betyder “ta bort”.

   OM Jesus hade tagit våra synder på sig bokstavligen (och inte som Bibeln säger att han tog BORT våra synder) då hade Jesus varit en syndare och inte felfri. Jesus dog i stället som ett SYNDOFFER för oss. Om vi hade varit födda i synd så hade detta inte varit vårt eget fel. Det hade faktiskt varit Guds fel och vi hade varit oskyldiga. Men nu kunde vi ha följt lagen (Gud säger själv att han inte tycker det är svår att följa) men valde allesammans att inte helt följa den. Därför var Jesus tvungen att dö för oss.

   GVD

   Like

 2. Att dra svärd är ju inte så bra, tyvärr har även jag gjort det några gånger!

  Jag tänkte på detta med kött och tror att det finns olika former av kött i Paulus framställning.

  Jesus kommen i köttet menas att han kom kroppsligen, köttet som Paulus talar om i Gal är troligen inte samma sak även om det skulle ha samma rot, för i vårt kött finns inget gott och är den gamla Adamsnaturen.

  Syndig kötts gestalt Rom 8 måste ses utifrån att han iklädde sig människogestalt och denna gestalt var till det yttre såsom den gamle Adamsnaturen.

  Jesus föddes syndfri pga avlelsen, han hade inte synden i sig beroende på att han var avlad av Gud och som jag ser det, så räknas släktet vidare från fadern. Det står ex, från din länd skall avkomma….
  Jesus kunde frestas, eller prövas som det också betyder, men frågan är om han kunde synda?
  Om han kunde synda, så borde han gjort det i sin barndom, vilket det inte står något om, men generelt så finns det inget barn som inte varit olydigt, upproriskt, eller gensträvigt och om Jesus har varit detta i sin barndom, så kan han inte vara det syndfria, felfria offerlammet!

  Att vi födds i synd tror jag absolut på, men jag tror inte att vi ärver våra föräldras synd, så var det en tid, men vissa bibelord ändrade på det.

  Du har helt rätt i att man väljer att synda och man vet när man är på väg att göra fel, men frågan är varför skriften säger att kött, eller Adamsnaturen inte kan underordna Guds lag:

  Rom_8:7 Köttets sinne är nämligen fiendskap mot Gud, eftersom det icke är Guds lag underdånigt, ej heller kan vara det.

  Intressant!

  En fråga, vem är du, vad heter du?
  Vet inte om du är en man eller en kvinna och det vore intressant att veta!

  Bb

  Like

  • Läste du hela mitt inlägg om köttet, det inlägg som du skriver under? Där framkommer att samma grekiska ord för kött (sarx) används för Jesus, och när han kom i köttet, liksom i alla möjliga andra sammanhang vad gäller köttet. Köttet är alltså inte syndigt i sig självt. Du pratar fortfarande om “Adamsnaturen” men jag kan som sagt inte tro på den eftersom Bibeln inte lär ut det.

   Maria hade manliga släktingar som förfäder som denna mystiska DNA-synd borde ha infekterat henne också, och detta skulle innebära att även Jesus fått denna synd, men Bibeln lär inte detta. Jesus föddes av en jungfru för att det skulle vara ett tecken. Inte för att han skulle slippa synd. Synd är ett val, och ingenting vi kan ärva. Jesus kunde absolut synda. Det var ju detta som var så stort med hans offer. Han frestades som oss i allt men syndade inte. Hade han kommit som en supermänniska oförmögen att synda så hade inte hans offer varit så stort. Han kunde ju inte synda, så “so what”?

   Det är inte säkert att barns små oskyldiga egotrippar betyder att de måste stå till svars för detta om de skulle dö som barn. Jag tror de betraktas som oskyldiga eftersom de inte har hela resonemanget och logiken klar för sig vid så unga år.

   Lever vi i köttet, såtillvida att vi lyder dess begär och vandrar i synd, kan vi aldrig ära Gud, men det är inget krav att vi lever i köttet.

   Annika heter jag 🙂 Om du klickar på bilden med huset på min blogg så kan du läsa lite grand (inte mycket). Följ gärna länken och gå vidare till min hemsida för att läsa om syndarv, osv.

   GVD

   Like

 3. Jag vet vad Paulus säger och jag har läst om arvssynden.

  Problemet är med din teologi, att människan automatiskt har gemenskap med, eller tillhör Gud och så länge människan inte syndar så förblir hon i denna gemenskap och tillhörande.
  Men då kommer ju frågan varför människan måste födas på nytt, dvs alla, men enligt det du skriver så behöver inte de det som aldrig syndat.

  Om man inte föds med syndanatur, eller en köttslig natur, så innebär det att man i princip inte behöver en frälsare, man kan ju faktiskt klara av att leva syndfritt.
  Men om du tänker efter, hur många år dröjer det från ett barns födelse, tills ondskan börjar visa sig?
  1,5, eller 2 år sen börjar de blir upproriska, motspänstiga och olydiga, trots föräldrarnas kristna uppfostringsmetod, trots deras kärlek till barnet, varför är det så här om barnen föds oskylldiga och utan ondska och utan syndanaturen?
  Barnen kan ju av sig själva inte veta något om detta, nej det finns i dem, de vill inte lyda, för att de i sitt väsen är olydnadens barn!

  Jag håller som du förstår inte med dig om dessa saker, men det gör ju inget i sak, för i en del andra saker håller jag med dig!

  Tycker för övrigt att det är kul och lärorikt att debattera teologi, ma blir ju konfronterad med sin ståndpunkt och måste granska skriften vilket är bra!

  Bb

  Like

  • Människan måste födas på nytt för att hon valt att synda.
   Det stämmer att vi inte skulle behöva en frälsare om vi inte syndat. Grejen är dock att vi alla gjort det.
   Barn som växer upp och blir vuxna syndar inte av ren nödvändighet, men en dag har de förstånd nog och kommer att behöva stå för sina handlingar. Jag tror intte att barn i sitt väsen är “olydnadens barn”. De skulle ju då kunna anklaga Gud för detta, för själva har de inte valt att vara det.
   Du frågar dig varför vi växer upp och börjar synda om vi inte haft en syndanatur. Varför syndade Adam och Eva? De hade ingen syndanatur, eller hur? De var vuxna människor som till och med mött GUD och ändå valde de att synda. Även änglarna var skapta “mycket goda” och ändå valde 1/3 av dem att synda. Så syndanaturen kan vi inte skylla på. Uppenbarligen väljer vi att synda ändå.

   Jag håller med dig om att det är nyttigt och intressant att diskutera teologi, men alla har tyvärr inte den gåvan som jag ser att du själv har, att kunna diskutera med kärlek och respekt. En del kan helt enkelt inte diskutera utan att dra svärd.

   GVD

   Like

 4. Vad är då denna synden som bor i våra lemmar, den som Paulus menar: så är det inte längre jag som gör det onda, utan synden som bor i mina lemmar?

  För mig verkar det som om Paulus visar på en ond drivkraft som drev honom till att göra det onda. Och pga denna synd som bor i våra lemmar/kropp så är kroppen hemfallen åt döden.

  Jag menar att denna synden som Paulus talar om, dvs synden (singular) den som gör att vi syndar, den kom in i alla människor pga Adam, pga en enda människas olydnad, står alla som syndare, men pga en endas lydnad står alla som rättfärdiga.

  Adam var tvungen att lyda ormens lögn för att träda in i detta, för att bli syndare, nu får vi alla göra samma sak som adam, träda in i lydnaden genom att ta emot Jesus och tro på honom. Alla de som trodde på Gud i GT likt Abraham, räknades som rättfärdiga, alla andra var syndare, därför kunde Gud döda alla andra oavsett ålder.

  Ormen beredde vägen för mänskligheten till fall, Jesus beredde vägen för mänskligheten till frälsning och upprättelse.
  Tron på ormen var dörren till synd för alla och nu är tron på Jesus dörren till rättfärdighet för alla!

  Bb

  Like

  • Läste du på länken som jag visade dig om Paulus? Där står vad Paulus menar. Han talar om den syndiga människan under lagen. En sak vet vi garanterat och det är att detta INTE gällde Paulus som omvänd kristen. Om det finns en “synd” som gör att vi syndar, då är vi helt oskyldiga till att vi syndar. Då kan vi klandra Gud och det är synd om oss som blivit tvingade till dessa kroppar som gör så att vi syndar av ren nödvändighet. Då tjänar inte heller omvändelse något syfte eftersom vi MÅSTE synda fortsättningsvis också.

   Bibeln lär inte att vi är syndare pga Adam. Det står att DÖDEN kommit över oss, och varför då? Jo, därför att vi alla har SYNDAT. Läs gärna om vad jag skrivit om syndarvet också. ALLA människor är inte per automatik rättfärdiga i Jesus. Endast om de tror och omvänder sig. ALLA människor är inte per automatik syndare i Adam. Endast om de syndar såsom honom (vilket vi alla vuxna har).

   Adam borde inte ha ätit av den förbjudna frukten. Men han var olydig mot Gud. Syndar vi separeras vi från Gud och det gäller än idag.

   Abraham räknades som rättfärdig pga att det han GJORDE enligt Jakobsbrevet 2:24. Han visade alltså sin tro i HANDLING, och Jakob säger också att tro utan gärningar är död.

   GVD

   Like

 5. Det finns två typer av människor.
  Rättfärdiga och syndare.
  Abraham sa, om det finns tio rättfärdiga, dvs icke syndare, ja resten vet du, Gud förde ut Lot och co, resten dödades när sodom förstördes. Här var de små barnen inte inräknade som rättfärdiga och oskyldiga, utan alla dödades, varför, jo pga ondska, synden osv.

  Jag anser att det är en dålig förklaring, att Gud har rätt att ellimenera människor utan anledning, pga att han är skaparen, det strider mot vad Gud är och även mot skriftens ord, Gud är rättfärdig i alla sina gärningar, hans domar är rättfärdiga.

  Paulus säger i Rom 7, att synden bor i våra lemmar och att det är synden som gör det onda, detta trots att han var en rättfärdig man enligt lagen.

  Rom_7:20 Om jag alltså gör vad jag icke vill, så är det icke mer jag som gör det, utan synden, som bor i mig.

  Denna synd som bor i våra lemmar är arvssynden från adams syndafall.

  1Ko_15:56 Dödens udd är synden, och syndens makt kommer av lagen.

  Pga budet, ni får inte äta av kunskapens träd, vilket var en lag, så kom begärelsen till frukten, begärelsen förledde dem att synda och pga synden kom döden in.

  Alla människor skall dö pga synden i våra lemmar.

  Rom_8:10 Om nu Kristus är i eder, så är väl kroppen hemfallen åt döden, för syndens skull, men Anden är liv, för rättfärdighetens skull.

  Bb

  Like

  • Amen, vi är antingen syndare eller heliga/rättfärdiga. Alla vi som kan synda alltså. Vi som är medvetna om lagen.
   Jag tror inte bebisar och barn räknas som vare sig rättfärdiga/orättfärdiga utan neutrala. Likaså kan vi inte sortera in ofödda barn eller 1 månaders bebisar i rättfärdiga bebisar och orättfärdiga bebisar. Den är inte medvetna om någon lag och kan heller inte bryta någon lag. De varken lyder eller bryter lagen, kan man säga.

   Jag säger inte att Gud har rätt att eliminera människor “utan anledning”. Dödsfallen i syndafloden hade en mycket stor anledning, dödandet av kananéer likaså. Dessutom kommer vi ALLA att dö och det finns en mycket bra anledning för det också. Inte heller strider det mot skriftens ord eftersom vi kan läsa innantill att Gud är den som planerade syndafloden och dödandet av kananéerna. Vidare kan vi läsa att det är Gud som bestämt att Syndens lön är döden, och det betyder att vi kommer att dö eftersom Gud bestämt denna lag – av en god anledning.

   Amen, Gud är rättfärdig i alla sina beslut, inklusive besluten som har med dödande att göra.

   Läs gärna mitt inlägg om Paulus på min hemsida. Paulus var INTE någon syndare efter att han blivit född på nytt. Han var helig, rättfärdig och FULLKOMLIG (blameless). Han talade om den “syndfulla människan” i Rom 7. Paulus lärde vidare att vi är slavar under den vi lyder, så lyder vi synden är vi slavar under den och INTE frälsta. Vi kan inte tjäna två herrar.

   http://dividingword.net/Swedish/Paulus%20ostrafflighet/index.html

   Bibeln lär inte att vi har någon arvsynd. Det står ingenstans i Bibeln.

   Rom 6:6. för vi vet detta, att vår gamla människa är korsfäst med honom, för att syndens kropp skall bli tillintetgjord, SÅ ATT VI INTE MER SKALL TJÄNA SYNDEN.

   GVD

   Like

 6. Jag har funderat på detta en hel del och en fundering har kommit i detta.

  Gud har inte i så fall rätt att döda alla, gamla som unga, ja även späda barn, vilket han gjorde i GT.

  Gud är både rättfärdig och rättvis i sina gärningar och om Guds rättvisa och rättfärdighet skall gälla, så kan denna rättvisa inte döda barn som är oskyldiga, utan bara de som är skyldiga till synd.

  I syndafloden dödades allt och alla, efter det utförde Gud en del masakrar där alla dödades, även de oskyldiga, med vilken rätt?
  Jo den rätten har Gud endast för att det inte fanns några oskyldiga, för om det hade funnits det, så hade han gjort övergrepp på sin rättvisa och sin rättfärdighet.

  Inte tror du väl att Gud skulle döda oskyldiga barn, barn som inte syndat ännu?
  Detta är den stora paradoxen, är Gud rättvis och rättfärdig i alla sina gärningar och domar, eller är han det inte?

  Bb

  Like

  • Gud är den enda som har rätt att “eliminera” människor från den här jorden (även med hjälp av människor) eftersom han är den som skapat oss. Alla kommer vi dessutom att dö någon gång, så om vi inte dör “förr” så dör vi åtminstone “senare”. Gud gjorde ingenting orättfärdigt som till exempel dödade kananeiska barn. Det hade förstås varit värre att döda alla föräldrar och låta barnen leva. Deras föräldrar verkar ha varit ett släkte som var värre än Hitler och Pol Pot, och de drog sig inte ens för att offra sina egna barn i elden. Hade dessa barn vuxit upp hade de betett sig precis som sina föräldrar men då hade de fått ta ansvar för sina egna handlingar, till skillnad för om de dör som barn. Jag säger inte att det därför är bra att döda barn innan de hinner bli vuxna och ansvariga för sina handlingar, för människor har INGEN rätt att döda och göra sådana avgöranden. Det är endast GUD som har rätt att ta sådana beslut eftersom han också har hela bilden. Han kan se att det skulle inneburit en VÄRRE situation om han skulle låta kananeerna leva, och låta deras fruktansvärda traditioner och mordlust sprida sig till andra. Genom att döda denna grupp av människor (där alla vuxna var skyldiga) så kunde faktiskt ett framtida mordantal reduceras. Saul lydde inte Gud i allt vad gällde att döda alla kananéer och därför kunde de kvarvarande kananéerna fortsätta sitt mordtåg och mordantalet blev större än om Saul gjort vad han blev tillsagd från början. Jag säger återigen att detta är ingen MÄNNISKAS rätt att avgöra (för det kan vi ju se idag hur människor ger sig själva en rätt att döda) men GUD I HIMLEN har denna rätt.

   I syndafloden dog inga oskyldiga människor förutom djur och barn, och samma sak gäller där. Enligt Enochs bok gick det åt en hel del djur för alla nephilims måltider (de som var avkomma till manliga änglar och kvinnliga människor) så djuren skulle ha dött i alla fall, och även utrotats. Om djuren inte skulle ha dött genom slakt så skulle de dött genom ålder en dag. ALLA ska dö. Om inte genom en syndaflod så genom något annat. Detta är pga syndens lön är döden.

   GVD

   Like

 7. Problemet med detta tankesätt är, att det inte är någon skillnad mellan Jesus och människan.
  Jesus var helig redan från moderlivet, ja tom innan det, han var utan synd (singularis) syndanaturen fanns inte i honom, men vi har synd (sing..) i oss, annars hade vi inte syndat.
  Ondskan finns från födslen i oss, men vissar sig inte förren efter några år!

  Bb

  Like

  • Ja det är just det. Jesus blev en människa precis som vi. Gud gjorde inte honom till en supermänniska, och Gud gjorde inte så att vi blev födda med ett handikapp och inte Jesus (syndarv). Vi kan läsa att Jesus frestades i allt precis som vi gjorde. Det är detta som gör hans liv och offer så enastående. Han var frestad som vi men valde att inte synda.
   Jag håller med dig helt om Jesus helighet. och att syndanaturen inte fanns i honom. Jag tror inte heller vi är födda med en syndanatur.
   Vi syndar inte för att vi är syndare, utan vi är syndare för att vi väljer att synda.
   Om ondskan finns sedan födseln så måste vi anta att även bebisar kan synda.
   Likaså måste vi klandra någon annan för vår synd eftersom VI är helt oskyldiga, och ingen av oss bad att få bli född med en syndfull natur.
   GVD

   Like

 8. Pga synden kom döden in.

  Pga en människas synd, står alla som syndare, pga en människas lydnad, står alla som rättfärdiga.

  Alla är rättfärdiga som tror, men för att sk komma in i denna rättfärdighet, måste man välja att ta emot Jesus i tro.

  Adam och Eva valde olydnaden som också är otron, vi måste välja att tro, dvs hjärtats tro på Jesus. Alltså finns det en rättfärdighet för alla, men vägen dit är Jesus som beredde vägen för oss.

  När Adam och Eva valde olydnaden, så blev hela mänskligheten synd, därför blir alla rättfärdiga som tror på honom som lydde.

  Om inte synden fins i människan från födslen, så behöver hon i praktiken ingen frälsare, det är ju bara att hålla lagen.

  Men det går ju inte, pga den syndiga naturen.

  Bb

  Like

  • Hej Björn!

   Bibeln lär inte att vi är syndare pga Adam. Ingenstans kan vi läsa:
   – att vi ärvt Adams synd
   – att bebisar kan synda
   – att vi är födda med ett syndfullt kött
   – att det finns en arvsynd
   – att vi har en arvsynd men inte Jesus
   – att vi har en syndfull natur
   etc

   Idén med en syndfull natur kom från gnostikerna, och det var Augustin som introducerade denna idé till kyrkan. Ingen av de äldre kyrkofäderna före honom lärde ut något sådant. Det betraktades som en irrlära. Synda är någonting man gör. Val kan inte ärvas. Rom. 5 lär inte ut arvsynden, och ingen annan bibelpassage heller. Jag ska ärligt säga att jag själv trott på denna idén större delen av mitt liv och även lärt ut den till andra. Jag hade fel. Om vi hade haft en syndfull natur hade vi haft utmärkta ursäkter för vår synd.

   Jag kan lägga till att vi behöver en frälsare så fort vi syndat EN gång, vilkete vi alla (som kan synda) valt att göra.

   GVD

   Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s