Vad är MODALISM, Oneness Pentecostal och Engudsläran?

jesusModalism, Oneness Pentecostal, Engudsläran, etc, är olika namn på i princip samma lära. Läs mer om dessa läror nedan.

BAKGRUND

Ordet “treenighet” finns inte i Bibeln, men det är lätt att förstå att uttrycket en gång myntades eftersom det är kortare att säga det  ordet i stället för “Jag tror att Gud är EN enda GUD, som består utav Fadern, sonen Jesus Kristus och den helige Ande, och jag tror att Jesus alltid funnits tillsammans med sin Fader sedan urminnes tider, och att absolut ingenting fanns före honom eftersom allting skapades av och genom Jesus”. Bibeln säger att 1) Gud Fader är Gud, att  2) Jesus Kristus är Gud (såsom i Hebr. 1:8) och att 3) den helige Ande är Gud, och det är därför som vi kristna tror på treenigheten. Även de gamla kyrkofäderna de första århundradena e Kr trodde också på treenigheten, och även de inhämtar sin kunskap från skriften samt de ögonvittnen som skrev ner texterna. Jesus är inte samma person som sin Fader, för vi vet ju att Jesus tillbad sin Fader och kommunicerade med honom när han levde som människa på jorden. När Jesus dog på korset kommunicerade han med Gud Fader i himlen. Som människa hade inte Jesus samma kunskaper som sin Fader, vilket visar att de är separata personer även om de båda ingår i treenigheten. Jesus hade ju en helt annan tillvaro i Gudomen/treenigheten innan han valde att bli människa.

Matt. 24:36 Men om den dagen eller stunden vet ingen något, inte himlens änglar, inte ens Sonen, ingen utom Fadern.

Varför döpa människor i flera olika namn om det bara finns en enda Gud som inte har några andra personer eller dimensioner i sig själv? Det vore förbryllande. Om däremot de tre personerna finns i gudomen så förklarar det saken.

Matt. 28:19 Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn

Bibeln benämner Gud på ett ställe som “godhead” i engelska KJV, vilket översätts till “gudom” på svenska, och vilket kommer från det grekiska ordet “theotés” och vilket alltså betyder gudom eller Gud. Det är Jesus som sägs ha hela gudomens fullhet boende i sig, och sägs vara huvudet över alla makter och väldigheter. Detta blir ett problem om man måste separera Jesus som en annan slags Gud än skaparGuden – eftersom man inte kan ha två huvuden över alla makter och väldigheter.

Kol. 2:Ty i honom bor GUDOMENS (Strong’s 2320) hela fullhet i kroppslig gestalt, 10 och i honom är ni uppfyllda, han som är huvudet över alla makter och väldigheter.

Det är förstås viktigt att man tillber den rätta Guden, men Gud begär heller inte det omöjliga och förväntar oss att vi ska förstå det här med treenigheten om vi inte ens haft tillgång till vare sig Biblar eller predikanter. Gud vet ju precis vad vi vet eller inte och dömer oss helt korrekt. Det är värre om man nu har tillgång till en Bibel och rebelliskt sluter sina sinnen inför Jesu gudomlighet, eftersom man från början bestämd att man inte kan tänka sig det alternativet.

Joh. 8:23 Han sade till dem: ”Ni är nerifrån, jag är ovanifrån. Ni är av den här världen, jag är inte av den här världen. 24 Därför sade jag till er att ni kommer att dö i era synder. Ty om ni inte tror att JAG ÄR, skall ni dö i era synder.”

Vi kan läsa på flera ställen att det är Jesus som är “jagär” (Guds namn), och eftersom Jahve också är “jagär” så kan det bara betyda att det är en och samma Gud vi talar om. Det verkar också vara av yttersta vikt att ge Jesus den ära som han förtjänar som skaparGuden. Därför tror jag att man är mycket illa ute om man haft alla möjligheter i sin Bibel att se just detta, men ändå vänder ryggen till Jesus som skaparGud. Läs mer om Antikrists ande här.

Det är inte säkert att man förnekar Jesu gudom (att Jesus är Gud) bara för att man förnekar treenigheten, även om det vore en logisk slutsats. Att tro att Fadern är Gud och att Jesus är en annan slags gud är slående likt polyteism, men de som har denna tro förnekar förstås att det skulle handla om det. De som förnekar treenigheten men som tror att både Fadern och sonen är Gud kanske använder argumentet att Jesus är ett uppenbarelsesätt av den ende skapareGuden, och av den anledningen kallas Gud i alla sina olika uppenbarelseformer. Problemet med en sådan lära är att uppenbarelsebformer Jesus verkar be till sig själv ibland (när han i form av sonen ber till Gud Fader) och även diskuterar med sig själv såsom han gjorde i Getsemane:

Matt. 26:39 Och han gick lite längre bort, föll ner på ansiktet och bad: “Min Fader, om det är möjligt, låt denna kalk gå ifrån mig. Men inte som jag vill utan som du vill.“—42 Sedan gick han bort för andra gången och bad: “Min Fader, om denna kalk inte kan tas ifrån mig, utan jag måste dricka den, så ske din vilja.

Ett annat argument är att Jesus endast är Gud på samma sätt som en del andra kan kallas Gud enligt. Joh. 10:34, men problemet är att de sällan går tillbaka till den psalm (och psalmer är poetiska) som åtsyftas och därför inte förstås Jesus poäng med sina ord till de judar som ville stena honom för att han gjorde sig själv till Gud. Läs mer om begreppet “gudar” i  Joh. 10:34 här. Att orsaka inflation på benämningen Gud är förstås att förringa den riktiga Guden.

Eftersom vi kristna på många ställen i Bibeln kan se stöd för att Jesus är den högste skaparGuden och även inser att det är av högsta vikt att ge honom den ära som han förtjänar som Gud, så finns det en risk att vi tar för givet att folk delar vår tro så fort de säger att de tror att både Fadern och sonen är Gud och att sonen dessutom är Messias. I själva verket så kanske de inte alls accepterar Jesus sanna Gudom i form av skapare, och den han säger sig vara, om de bara ser honom som ett uttryckssätt av Fadern och ett skapat väsen som har en början. Om man är skapad så har man INTE all makt (och har aldrig haft det) utan man har någon enormt mycket högre i makt över sig. Att Jesus tillfälligtvis var lägre i rang än Fadern när Jesus vandrade på jorden (eller i drömmar, uppenbarelser, etc), är en helt annan sak eftersom ju Jesus då även var lägre i rang än änglarna.

Fysikern Isaac Newton förkastade treenighetsläran till förmån för arianismen (eller vad vi nu väljer att kalla läran).

De största hoten mot kristendomen var, enligt Ireneaus, Hippolytus och Tertullianus, etc, gnosticismen och och polyteismen (“hedendomen”). Augustinus var en berömd före detta gnostiker. 

URSPRUNG

Modalism/Modalistisk Monarkianism – Betyder tron att Fadern, Sonen och den Helige Ande inte ska uppfattas som tre olika personer/individer i treenigheten utan snarare som tre olika uppenbarelsesätt av den ende Guden. Uppenbarelseformer kallas “modi” och därav namnet. Enligt modalismen så är Jesus skapad av Gud (precis som arianisterna trodde) och har alltså en början – vilket innebär att det fanns en tid i vår historia där Jesus inte fanns vare sig i andlig eller köttslig form. När Jesus sedan föddes så var han en uttrycksform av den ende Guden, och den ende Guden har förstås alltid funnits. Modalisterna använder gärna verser såsom Joh. 14:28 och Joh. 17:20-26, där Jesus talar om att “alla skall vara ett, och att såsom du, Fader, är i mig och jag i dig, också de skall vara i oss”, som stöd för att visa att enheten handlar om tanke och vilja, och inte alls en fysisk treenighet. Men sanningen är förstås att dessa två ståndpunkter inte motsäger varandra. Eftersom Modalismen fokuserar på Guds absoluta enhet så menar de att Jesus inte kan vara någon annan än samma person som Fadern, och enda skillnaden är namnet på en och samma person. Konsekvensen blir då att Fadern (Gud i sin helhet) i Kristus blev människa och blev pinad och korsfäst (patripassianism), alternativt  att Gud omvandlade sig till Jesus och nedsteg till jorden och korsfästes och blev sedan till fadern igen. Unitarianism skiljer sig från Modalism på det sättet att de förstnämnda anhängarna inte tror att Jesus är gudomlig. Både modalisterna och Oneness Pentecostal-anhängare kan uttrycka sig med att Gud tagit en köttslig skepnad i form av Jesus, men de menar ändå inte att Jesus är en egen personlighet och den ursprungliga skaparGuden, utan bara ett uppenbarelsesätt av Gud Fader.    

SabellianismEn lära som kan ha varit likartad som Modalismen och som är uppkallad efter prästen och teologen Sabellius, som levde i Rom under början av 200-talet. Han var förmodligen inte först med sin lära utan var influerad av Noetus and PraxeasVi ska inte bedöma en lära efter människors åsikter och majoritetsröster, men sabellianismen avvisades som heretisk av den Katolska kyrkan vid ett kyrkomöte år 261, och förstås i Nicea 325 som agerade emot Arianismen.  Sabellius levde för länge sedan och inte mycket finns sparat efter honom, och därför är det svårt att helt klargöra det exakta innehållet av läran. Det finns en risk att Tertullian och Hippolytus missförstod och/eller vinklade hans åsikter.

Arianism – Påverkad av nyplatonism. Den förmodligen mest kända historiska person som började ändra på Bibelns lära om treenigheten är Arius från Alexandria (260-336), och han trodde att Jesus var skapad, och är fallet att man är skapad så är man inte den ursprungliga skaparGuden. Eftersom Gud är EN så kan inte Jesus vara ännu en Gud utöver skaparGuden. Därför är inte Jesus Gud, såvida man inte ser Jesus som Gud i hans egenskap som Guds budbärare/profet/agent. Arianismen fördömdes av biskop Alexander av Alexandria år 319 och därefter vid kyrkomötet i Nicaea år 325. Arianerna uteslöts inledningsvis ur den kyrkliga gemenskapen, men kejsar Konstantin upphävde fördömandet två år senare. Arius ansåg att ORDET var en kraft från Gud Fader, och eftersom han trodde att Jesus inte var evig (han hade ju en början som en skapad varelse) så var egentligen Jesus vare sig egentlig Gud eller egentlig man, eftersom han som man hade en mycket högre rang än alla andra människor – trots att han inte var skaparGuden. Arius ansåg att Jesus var underordnad och åtskild från Gud – eftersom han var skapad. Läs mer om Nicea här.

Adoptianism – Läran att Jesus från början var enbart människa men “adopterades” som Guds son genom dopet i Jordan. Läran har sitt ursprung i Spanien på 700-talet, men den har tidigare paralleller. Ebjoniterna, den grupp som antas ligga bakom den till 100-talet daterade apokryfiska skriften Ebjoniterevangeliet, hade t ex en sådan lära. I Spanien framställdes den först av ärkebiskop Elipandus i Toledo och biskop Felix i Urgellis, men kyrkomötena i Regensburg 792, Frankfurt am Main 794 samt Aachen 799 fördömde läran då den ansågs vara en upprepning av det nestorianska villoläran.

Patripassianism – Myntades av Tertullianus på 200-talet, och dess anhängare identifierade sonen med Fadern och hävdade att Fadern hade lidit döden på korset tillsammans med Sonen.

Monarkianism – En samlad beteckning för de teologiska uppfattningar som tar avstånd från den klassiska treenighetsläran som innehåller tre olika personer. ”Monarchiam tenemus” (vi håller fast vid Guds enhet)

MODERNARE TERMERchurch

Unitarism eller unitarianism – En rörelse som uppstod på 1500-talet och som avvisade treenighetsläran. Anhängarna tror INTE att Jesus är gudomlig (Gud). Anhängarna accepterar i allmänhet religiös pluralism och kan finna värde i många andra läror, men lägger störst vikt vid Kristi lära. De första unitarierna ville förena monoteism med en kristen humanism, och därför förnekade de Jesu gudomlighet och framhöll honom i stället som en människa som Gud utsett till budbärare/profet. Det finns alltså vissa likheter med en del Messianskt troende judar. I kristen mening är Jesus inte kristen enligt unitaristerna. Jesu uppgift var att visa människorna att de kunde få evigt liv och detta gjorde han genom att dö som en människa och uppstå från de döda. Om Jesus hade varit Gud hade allt detta varit meningslöst – judarna och andra monoteister visste ju redan att Gud har evigt liv.  I 1600- och 1700-talens England förenades unitarismen med deismen till en förnuftsreligion. I USA grundades i början av 1800-talet American Unitarian Association (AUA) som 1961 förenades med de besläktade universalisterna. Även i Sverige grundades på 1800-talet några unitariska samfund, och idag finns bland annat den unitariska kyrkan i Malmö.

Oneness-pentecostalism (Engudsläran) – En rörelse som förnekar treenighetsläran och döper endast i Jesu namn, som man menar är det sanna namnet på Fadern, Sonen och den Helige ande. Oneness-rörelsen är INTE unitaristisk eftersom anhängarna tror på både Jesu gudomliga och mänskliga natur. Det kan självfallet finnas undantag.  Det finns många likheter med modalism, och vad gäller Branham så finns det mer likheter med arianism. Det är vanligt att tro att tungomålstal är ett krav för frälsning, och de tror att  Gud är EN person, där Fadern (en ande) är förenad med Jesus (en man) som en Guds son.  De tror inte att sonen funnits för evigt, utan de tror att Jesus blev “son” när han fick kött här på jorden. Innan dess var han Fadern. Därför benämner de Fadern som ande och sonen som kött, även om de tror att både Fadern och sonen är en och samma person fast i olika skepnader.  Anhängarna tror alltså på en enda Gud som manifesteras på olika sätt – som Fader, son och helig Ande. Ibland kan anhängarna vilja benämnas som en “Jesus Name” församling. United Pentecostal church och United Apostolic churches är två vanliga Oneness-kyrkor, och  i Sverige finns församlingen Klippan och Budskapsförsamlingen i Arvika (branhamiter).

Jesus-Only/Jesus Name doctrine – En rörelse som förnekar treenighetsläran, och döper endast i Jesu Kristi namn. Liksom treenighetstroende så tror de att Gud är EN, men de tror inte att denne Gud innehåller tre olika personer. De har en modalistisk tro på så sätt att de tror snarare att Gud kan uppenbara sig på olika sätt. De tror att Jesus är det rätta namnet på denne Gud. Oneness Pentecostals föredrar ibland att kallas “Jesus Name” och inte “Jesus-Only”.

Swedenborgianism – Uppkallad efter Emanuel Swedenborg (1688–1772). Swedenborg betonade att treenigheten handlar om att Fadern, Sonen och den Helige Ande är ett i Jesus Kristus, och att Gud därför är en. Han var en stark motståndare till tanken att Gud på samma gång är tre separata personer: Gud Fader, Guds Son och den Helige Ande. Istället lärde han att  Fadern är själen, Sonen är kroppen och Anden är verksamheten. Jesus Kristus dyrkas i sin gudomliga människonatur som Gud, Frälsare och Livgivare av människans ande. I Sverige finns “Nya Kyrkan” i Stockholm och Jönköping,  och  Herrens Nya Kyrka finns i Stockholm. Dessa två kyrkor har olika inriktningar. 

Den klassiska treenigheten avvisas av också av anabaptister, Jehovas vittnen, Kristadelfianer, Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga, delar av den messianska rörelsen samt Bahai.

Ireneaus:

Detta är vår tros huvudpunkter, byggnadens grundval och den trygga vägen: Gud, Fadern, oskapad, ofattbar, osynlig, en enda Gud, alltings skapare. Detta är den första huvudpunkten i vår tro. Den andra huvudpunkten är Guds Ord, Guds Son, Kristus Jesus, vår Herre, som uppenbarades för profeterna efter deras sätt att profetera och enligt ordningen i Faderns frälsningsplan. Genom honom har allting blivit till och vid tidens slut har han blivit människa bland människor, synlig och påtaglig för att sammanfatta allt, förinta döden, låta livet träda fram (1 Tim. 1:10) och skapa gemenskap mellan Gud och människa. Den tredje huvudpunkten är den Helige Ande genom vilken profeterna profeterade, fäderna undervisade om Gud och de rättfärdiga leddes på rättfärdighetens väg. Vid tidernas ände har han på ett nytt sätt blivit utgjuten över mänskligheten för att över hela jorden förnya människan inför Gud. /  Bevis för den apostoliska förkunnelsen, sid 18, Artos förlag

Läs mer citat som visar på de äldre kyrkofädernas tro på treenigheten här.

26 thoughts on “Vad är MODALISM, Oneness Pentecostal och Engudsläran?

 1. Jag är själv apostolisk pingstvän. Efter att ha varit treenighetstroende i nästan 12 år blev jag 1996 omdöpt i Herren Jesu Kristi namn. Detta emanerade ur att jag fått klart för mig att Gud är en och inte tre. Med utgångspunkt från Kol 2:9 och 1 Tim 3:hävdar jag frimodigt att Gudomens hela fullhet bor i Jesus Kristus, och att Han är den Ende Guden, som gick omkring här på jorden i mänskligt kötts gestalt.
  Treenighetsläran är obiblisk.

  Like

  • Hej Larz

   Bra att du inser Jesu gudomlighet (Gud i kött) men om Gud endast är endimensionell så kan man undra om det var Gud som dog på korset och inte bara Jesu som var Gud i köttslig form (medan Fadern levde), samt vem Jesus diskuterade med i Getsemane när han menade att “låt din vilja skall ske och inte min”, etc. Även Herrens Ängel (ingen skapad ängel) kommunicerade med Gud trots att han själv kallade sig Gud. De tidigare kyrkofäderna ansåg att Jesus och Fadern var olika personer i samma gudhuvud. Jag har svårt att tro de flesta kristna skulle blivit grundlurade bara genom att studera Bibeln.

   GVD

   Like

   • Jag trodde alltså på treenighetsläran i cirka 12 år innan Gud visade mig att den är felaktig.
    Jesus sade själv att den som sett Honom har sett Fadern. Kol 2:9 säger klart och tydligt att Gudomens hela fullhet bor i Jesus Kristus.
    Det framgår även av 1 Tim 3:16. Det var GUD som blev människa i Kristus, inte en tredjedel av Gudomen.
    I egenskap av människa bad Jesus. Han var ju vår förebild. Det var Fadern Han kommunicerade med.
    Egentligen är det ju ni som tror på treenigheten som får problem med Jesu böneliv, eftersom det enligt er skulle innebära att en Gud – Gud Sonen – ber till en annan Gud. Men vad Bibeln lär är att Människosonen ber till Fadern, som är allestädes närvarande, d v s både i Honom, i himlen och – ja, överallt!
    Givetvis hade Människosonen en egen vilja. Han var ingen robot.
    Däremot hade Sonen ingen preexistens. Han föddes vid en viss tidpunkt (Gal 4:4) och Gud tog Sin boning i den mänskliga kropp Han Själv skapat i Marias moderliv.
    Bibeln talar om att Han var avlad av den Helige Ande och att Fadern var Människosonens Far. Hade Han två fäder? Svaret finns i 2 Kor 3:17.
    Ef 4 talar om EN Ande, EN tro, ETT dop.

    Det fanns givetvis gammalestamentliga teofanier, som t ex då Jakob brottades med Gud vid Jabboks vad.

    De tidiga kyrkofädernas vittnesbörd väger lätt i jämförelse med Ef 2:20.

    Like

   • Hej Larz

    <<Jag trodde alltså på treenighetsläran i cirka 12 år innan Gud visade mig att den är felaktig.

    Och andra kristna kanske säger att Gud visat dem att treenigheten är sanning 🙂

    <<Jesus sade själv att den som sett Honom har sett Fadern.

    På så sätt att de båda är Gud och leder till frälsningen, men Jesus gör också skillnad på sig själv och Fadern. Jesus kommunicerar exempelvis med sin Fader i Joh. 17:5 och ber honom att förhärliga honom med den härlighet som han hade hos sin Fader innan världen var till.

    <<Kol 2:9 säger klart och tydligt att Gudomens hela fullhet bor i Jesus Kristus.

    Det tror även treenighetstroende. Det skulle låta konstigare om delar av gudomens fullhet bodde i Jesus, som om det handlade om en tredjedel av Gud eller som om han vore en halvgud.

    <<I egenskap av människa bad Jesus. Han var ju vår förebild. Det var Fadern Han kommunicerade med.

    Men om Gud inte är en treenighet utan endast endimensionell, så måste ju det betyda att han diskuterade och resonerade med sig själv, samt yttrar att "låt inte min vilja ske utan din", som om flera viljor var inblandade. All denna kommunikation vore obegriplig och förbryllande om Gud var endimensionell.

    <<Egentligen är det ju ni som tror på treenigheten som får problem med Jesu böneliv, eftersom det enligt er skulle innebära att en Gud – Gud Sonen – ber till en annan Gud.

    Nej, eftersom personerna inom treenigheten kan kommunicera med varandra. Jesus som människa på jorden (eller som Herrens Ängel) kan kommunicera med Gud Fader i himlen. Endast treenigheten kan lösa Jesus kommunikation med Gud Fader.

    <<Däremot hade Sonen ingen preexistens. Han föddes vid en viss tidpunkt (Gal 4:4) och Gud tog Sin boning i den mänskliga kropp Han Själv skapat i Marias moderliv.

    Se Joh. 17:5 ovan, se verserna om Herrens Ängel, se verserna som säger att Gud var ensam när han skapade himmel och jord (ingen var med honom), medan Bibeln också hävdar att Jesus är den som skapat himmel och jord med sina egna händer. Detta kan lösas med treenigheten.

    <<Bibeln talar om att Han var avlad av den Helige Ande och att Fadern var Människosonens Far. Hade Han två fäder? Svaret finns i 2 Kor 3:17.

    Jag förstår inte din fråga om Jesus hade två fäder, såvida du inte syftar på Josef och Gud Fader. Avelsen av den helige Ande och Fadern bekräftar treenigheten och delarna i samma gudom.

    <<Ef 4 talar om EN Ande, EN tro, ETT dop.

    Även treenighetstroende tror detta.

    <<De tidiga kyrkofädernas vittnesbörd väger lätt i jämförelse med Ef 2:20.

    Om både Bibeln och de första kyrkofäderna trodde på separata personligheter inom gudomen, så kan man förstå varför kristna i alla tider tror på treenigheten.

    GVD

    Like

   • Sonen hade ingen preexistens utan föddes som jag nämnde vid en viss tidpunkt. Däremot fanns Sonen som en plan hos Fadern.
    Alla romerska katoliker tror att det är rätt att be till Maria. Betyder det att det är rätt?
    Bibeln lär inte separata personer i Gudomen utan en Gud. Gud är Densamme i NT som i GT (5 Mos 6:4).

    Om både Fadern och den Helige Ande var Sonens fäder måste Sonen ha haft två fäder.

    Du skriver Själv att Jesus var Skaparen. Det stämmer. Och det finns bara EN Skapare. Kristus var även Klippan i öknen, som man drack ur.
    De första kristna bekände att Jesus är HERREN, inte Herre. Herren. Singularis, bestämd form.

    Tron på en trehövdad kommitté i Gudomen är förlegad och dessutom babylonisk.

    Like

   • Hej Larz

    <<Sonen hade ingen preexistens utan föddes som jag nämnde vid en viss tidpunkt. Däremot fanns Sonen som en plan hos Fadern.

    Det handlade inte bara om en plan eftersom Jesus själv – när han samtalar med Fadern och ber honom om en tjänst – nämner önskemålet om att förhärligas med den härlighet han tidigare hade hos sin Fader innan världen var till. Hur kan Gud *älska" Jesus om Jesus endast var en plan? (Joh. 17:24). Jesus var *before all things" (1 Kol. 1:17), och om han bara var en idé/plan så vore det mest logiskt om detta stod på pränt för att inte lura mänskligheten. En "plan" kan inte skapa himmel och jord med sina egna händer, som Jesus påstods ha gjort. Varför säger Gud Fader till Jesus "Därför, Gud, har din Gud smort dig med glädjens olja mer än dina medbröder" (Hebr. 1:9). Två gudar? Varför säger Gud Fader om Jesus "Du, Herre, har i begynnelsen lagt jordens grund, och himlarna är dina händers verk"? Jesus var med Israeliterna under Exodus, som du även skriver i ditt inlägg.

    <<Alla romerska katoliker tror att det är rätt att be till Maria. Betyder det att det är rätt?

    Nej, endast om det är en lära från Bibeln. Det är därför jag säger att treenigheten står sig, för att Bibeln lär ut den och för att även de första kyrkofäderna tolkade Bibeln på samma sätt som vi.

    <<Bibeln lär inte separata personer i Gudomen utan en Gud. Gud är Densamme i NT som i GT (5 Mos 6:4).

    Bibeln lär ut både att Gud är EN (inte polyteism) samt att vår Gud är en gudom med flera personligheter.

    <<Om både Fadern och den Helige Ande var Sonens fäder måste Sonen ha haft två fäder.

    Nej, inte om Fadern, den helige Ande och sonen ingår i samma gudom. Var och en av dem kan exempelvis kallas Gud.

    <<Du skriver Själv att Jesus var Skaparen. Det stämmer. Och det finns bara EN Skapare. Kristus var även Klippan i öknen, som man drack ur.
    De första kristna bekände att Jesus är HERREN, inte Herre. Herren. Singularis, bestämd form.

    Amen. Eftersom Bibeln även lär ut att Gud var ensam när han skapade himlen, så kan detta problem endast lösas genom treenigheten, eftersom vi kan läsa även om Jesus att han skapade himmel och jord med sina egna händer.

    <<Tron på en trehövdad kommitté i Gudomen är förlegad och dessutom babylonisk.

    Bibeln lär ut gudomen, och därför är den trovärdig. Kristna har i alla tider läst Bibeln exakt så.

    GVD

    Like

   • Jesus sade: Om ni ber om något i mitt namn så ska JAG – inte Fadern – göra det. detta bevisar att Han är Fadern. Han sade även: Jag ska inte lämna er faderlösa, jag ska komma till er. Hur kom Han till dem? Som den helige Ande (Apg 2)
    Jesus sade: Bryt ned detta tempel, så ska JAG låta det uppstå… Ändå läser vi att det var Fadern som uppväckte Sonen.

    Bibeln är trovärdig. Men inte efterhandskonstruktioner som emanerar ur kyrkomöten på 300- och 400-talet e Kr. Treenighetsläran är alltigenom ett människoverk – med bistånd av religiösa demoner. Satan hjälper så gärna till. Jehovas vittnen, mormonismen, katolicismen m m bevisar detta.

    Treenighetsläran löser inga problem. Den skapar bara nya och förvirring.
    Själv blev jag löst från förvirringen då jag bejakade apostlarnas och profeternas läromässiga grund.

    Treenighetsläran är kvalificerad polyteism.
    I ain’t going back, man!

    Like

   • Hej Larz

    <<Jesus sade: Om ni ber om något i mitt namn så ska JAG – inte Fadern – göra det. detta bevisar att Han är Fadern.

    Hur är det bevisat menar du? I en del fall läser vi att Gud ska göra det, och i andra fall Jesus eller Fadern. De är i samma gudom.

    <<Han sade även: Jag ska inte lämna er faderlösa, jag ska komma till er. Hur kom Han till dem? Som den helige Ande (Apg 2)
    Jesus sade: Bryt ned detta tempel, så ska JAG låta det uppstå… Ändå läser vi att det var Fadern som uppväckte Sonen.

    Exakt, och detta används som stöd för treenigheten. Samma gudom.

    <<Bibeln är trovärdig. Men inte efterhandskonstruktioner som emanerar ur kyrkomöten på 300- och 400-talet e Kr.

    Om du läser om exempelvis kyrkomötet i Nicea så handlade det inte om att starta helt nya läror om treenigheten, utan del av mötet (som inte bara berörde gudomen) handlade om att bemöta nya läror – som den nya uppkomna kritiken på treenigheten. Det handlade om att en gång för alla skriva ner de läror som alltid funnits inom kyrkan, eftersom det uppenbarligen uppkom helt nya idéer. Bättre då att hålla sig kvar i de läror som alltid lärts ut sedan Jesus och apostlarnas dagar.

    << Treenighetsläran är alltigenom ett människoverk – med bistånd av religiösa demoner. Satan hjälper så gärna till. Jehovas vittnen, mormonismen, katolicismen m m bevisar detta.

    Jehovas vittnen är ett intressant exempel eftersom de är kända för att inte anamma treenigheten. Men om det nu är demoniskt att tro på separata personligheter inom gudomen, så kan man undra varför detta inte tydliggjordes i Bibeln som i stället lär ut det motsatta? Önskade Gud lura de flesta kristna som oskyldigt läser Bibeln och tar den till sig?

    GVD

    Like

   • Joh 10:30 säger, i grekiska grundtexten: “Jag och Fadern är EN”. Alltså inte “ett” utan “EN”.

    Det är inte Gud som lurar de kristna, utan teologer som drivits av Satan.

    Jag tar fullständigt avstånd från “Jehovas vittnen” eftersom de inte tror på Jesu Gudom.

    Nicaea (och det är mer smörjelse i Nivea!) var bara upprinnelsen. Det kom minst tre kyrkomöten till efter det, bl a Konstantinopel 381. Treenighetsdoktrinen mejslades succesivt ut.

    Babylon betyder förvirring. Guds recept finner du i Uppb 18:4.

    Like

   • Hej Larz

    Att “Jag och Fadern är EN” är förstås logiskt eftersom vi inte har flera gudar. De är inte två gudar.

    Kyrkomötena introducerade som sagt inga nya läror, och om kyrkofäderna är ointressanta så är kyrkomöten på 300 och 400-talen i så fall ännu mer ointressanta.

    Jesus skapade himmeln och jord med sina egna händer. Och även Jahve, trots att ingen var med honom …

    GVD

    Like

   • EN som i EN OCH DENSAMME, inte ETT som i de tu ska vara ett.

    Treenighetsläran – som är avgudadyrkan – introducerades i samband med kyrkomöten. Man var influerade av grekisk filosofi och distanserade sig sålunda från den judiska monoteismen.

    Like

   • Det går förstås att vara “en” på olika sätt. Även vi ska jag vara ett med Gud som församling, och vi är förstås inga gudar.
    Återigen, om treenighetsläran är en avgudadyrkan så är det väldigt olyckligt att Bibeln inte är med tydlig med det. I stället lär Bibeln ut det motsatta till oskyldiga kristna.

    Jag repeterar att treenighetsläran inte introducerades först på kyrkomötena, och om du inte tror mig så går det förstås att studera saken. Niceamötet handlade tvärt om att reagera på nya läror (nya läror om gudomen) som uppkommit, och behovet att skriva ner de läror som alltid lärts ut inom kyrkan. Det är bara att gå tillbaka till kyrkofäderna för att se vad de lärde ut, och det var treenigheten.

    GVD

    Like

   • Mina källor är människor som studerat saken och vet mycket mer om kyrkomötena än både du och jag tillsammans.
    Den ursprungliga läran är apostlarnas lära, nämligen att Gud är EN (echad, odelbart en), att Hans namn är Herren Jesus Kristus och att dop ska äga rum i det namnet (Apg 2:38).
    Till och med jag, som gick ut gymnasiet med sämsta betyget i matematik, inser att EN betyder EN.

    Like

   • Larz, det går att citera kyrkofäderna som levde innan dessa kyrkomöten, och det går inte att bara att glömma dessa citat och låtsas att kyrkomötena på 300 och 400-talen var först att lära ut treenigheten.

    Du kan läsa denna artikel för att läsa exempel på citat från kyrkofäderna:

    https://bjorkbloggen.com/2013/08/06/citat-fran-kyrkofaderna-visar-pa-jesu-gudom-och-treenigheten-precis-som-bibeln/

    Att Gud är EN är förstås treenighetstroende eniga om, utan frågan handlar om den ende Gudens dimension och kapacitet. Även människor som inte är kristna förstår att treenigheten inte innebär polyteism.

    GVD

    Like

   • Ni förstår ju inte treenighetsläran själva ens. I slutändan kommer ni bara med den gamla utnötta klyschan: “Det är ett mysterium.”
    Men “the mystery of godliness” finner vi enl King James i 1 Tim 3:16, och det är inte längre ett mysterium utan en uppenbarelse – för den som VILL ta emot den.
    Den som vill fortsätta att leva i babylonisk polyteism fortsätter att orena sig.
    Den här diskussionen är över för min del.

    Like

   • Larz, jag funderar på om det inte kan vara så att du själv missförstått treenighetsläran, eftersom du fått för dig att treenighetstroende har problem med Bibelns tydliga lära att Gud är EN, vilket är centralt inom både judendom och kristendom. Men EN sandhög kan förstås delas upp i flera sandhögar, och vår ende Gud har flera dimensioner.
    Jag brukar inte tala om “mysterium” för det låter som något paradoxalt. De som brukar tala om mysterium är vanligtvis kalvinister.

    Tack för dina inlägg!

    GVD

    Like

 2. Hej!

  Jo jag blev också överraskad att det fanns så många typer av trosinriktningar om läran vem Gud är.

  Konstantin var soldyrkare och inte kristen vid Nicea konciliet och hade således inte vägledning av den Helige Ande. Han fick förlita sig på sin teologiska rådgivare biskopen Hosius av Cordova (257-357). Denne var också initiativtagare till Nicea konciliet 325.
  Han biskopskröntes år 296 och blev Konstantins personlige rådgivare år 313. År 321 (4 år före Niceamötet) bestämde Konstantin att sabbatsdagen skulle flyttas till söndagar.

  Konstantin var soldyrkare (hedna guden) och köpte biskopar genom pengar och förmåner som han gav dem. Detta kan vi läsa ut “Kyrligt Documentarium”

  Nej jag litar inget på Konstantin för han var bara mån om att kunna hålla ihop romarriket.

  Guds frid
  lärjungen

  Like

  • Hej

   Nu var det inte Konstantin som styrde åsikterna på mötet utan församlingsledarna hade sina egna åsikter som de värnade om och röstade för. Vad gäller sabbatsdagen så är det ett exempel på något som inte plötsligt började läras ut 325 e Kr och absolut inte tidigare. Vi kan läsa redan i Bibeln att det kändes naturligt för de kristna efter Jesu död att samlas just på söndagar av flera olika anledningar (att Jesus dog på en söndag är en anledning). Inte heller står det att det är ett krav att sabbaten måste firas just på den dagen eller en annan. Om man ska lyda budet om sabbaten (sabbaten var en symbol för ett förbund mellan Gud och Israel) så måste man vara konsekvent och lyda allting som har med detta bud att göra, och då måste man även stena de som inte firar sabbat. Det går inte att välja och vraka mellan buden och bara behålla det som man tycker om.

   https://bjorkbloggen.com/2013/12/21/constantine-did-not-start-the-trinity-doctrine-at-the-council-of-nicaea/

   GVD

   Like

   • Hej

    Jo Konstantin satte ner foten då tvister uppstod bland kyrkoledarna.

    För mig spelar det ingen roll vilken dag som människor vill fira sabbat. Jag håller alla dagar lika och firar sabbat varje dag. Varje dag är en vila hos Herren Jesus, då vi förtröstar allt åt honom.

    Guds frid
    lärjungen

    Like

   • <<För mig spelar det ingen roll vilken dag som människor vill fira sabbat. Jag håller alla dagar lika och firar sabbat varje dag. Varje dag är en vila hos Herren Jesus, då vi förtröstar allt åt honom.

    Bra sagt

    Like

 3. Mycket bra redogörelse över alla möjliga trosinriktningar över vem Gud är.

  Irenaeus citat är väldigt bra och belyser att Gud är en. Gud är Ande, men har samtidigt en fysisk kropp och gestalt.
  “Fadern är i mig (Jesus) och att jag är i Fadern” visar på att Gud är en, då Guds Ande bor i sin hela fullhet i Herren Jesu Kristi kropp.

  På detta viset kommunicerar Gud med människan genom Guds Son. Ingen kan komma till Fadern utom genom Sonen.

  ”Ja, Fadern, som har sänt mig, han har själv vittnat om mig. Hans röst haven I aldrig någonsin hört, ej heller haven I sett hans gestalt,” (Joh. 5:37)
  Ingen människa kan se eller höra en ande med sina fysiska öron. Guds Ande kan bara uppenbaras genom Guds Ord som är Jesus Kristus. Därför är hela Gudomen sammansatt i Jesus Kristus som antog tjänare-skepnad, när han kom i människogestalt. Så befanns han i UTVÄRTES måtto vara SÅSOM en människa. (Fil. 2:7)

  Därför döpte den första församlingen enl. Apg. 2:38-39 i Jesu Kristi namn, eftersom detta var i enlighet med Jesu missionsbefallning (Matt.28:19)

  Gudomen och dopet enl. Apg. 2:38-39 = ETT

  Guds frid
  lärjungen

  Like

  • Hej lärljunge!

   Tack

   Ja, att Gud är ETT är vad de flesta kristna är överens om, men sedan kan det som sagt skifta hur man ser på vår ende Gud och hur hans natur är. Ja, Gud kan visa sig i köttslig form som du säger, och när Jesus gjorde det så var det inte Fadern som gjorde det utan just Jesus. Att Jesus resonerade med Gud Fader i Getsemane visar att Jesus är separat från Gud Fader.

   GVD

   Like

   • Tack

    Jo, vi människor kan kommunicera med Guds Ande som bor i oss, som tog sin boning i oss då vi blev frälst och då hänvisa till att Gud är en, samtidigt som vi är egna varelser. Skillnaden mellan oss och Jesus är att Jesus är ju Gud. Anden + kroppen blir fortfarande bara en Gud eftersom Andens tabernakel är Ordet som utgick ifrån Fadern och som Jesus återgick till efter uppståndelsen, då han sitter på Faderns högra sida, maktens högra sida. Nästa gång Jesus kommer tillbaka så kommer han i Faderns härlighet.

    Guds frid
    lärjungen

    Like

   • Jag kopierar upp allt detta som du skrivit, för det var så bra. Tack så mycket.

    Jag har skrivit av från “Kyrkligt Documentarium” följande om de olika trosinriktningar som rådde bland de tidiga kristna.

    Konciliet i Konstantinopel 381

    Vid konciliet i Konstantinopel 381 avslutades den arianska striden och den sk niceno-konstantinopolatanska trosbekännelsen antogs. Treenigheten.

    Hur många andra trosinriktningar fanns det då som inte trodde på en treenig gud?

    Svar:

    Eunomianerna var uppkallade efter biskop Eunomios, som förnekade Kristi och Andens gudomlighet.

    Anomoier och arianer lärde, att Sonen var olik Fadern.

    Eudocianerna var uppkallade efter biskop Eudoxios, som betonade Sonens olikhet med Fadern.

    Semiaranerna räknades som arianer ”till hälfte”

    Pneumatomakerna (andebekämparna) förnekade Andens gudomlighet.

    Sabellianerna var anhängare till den romerska presbytern Sabellius, som lärde att Treenigheten endast var olika framträdelseformer av Gud.

    Marcellianerna delade den av Marcellus av Ancyra förkunnade läran, att skillnaden mellan Fadern och Sonen endast var tillfällig.

    Fotinianerna var anhängare till Fotinos, som lärde att Sonens mänsklighet endast var temporär och att han vid tidens slut skall uppgå i Fadern.

    Apollinaristerna delade Apollinaris av Laodikeias uppfattning, att Kristus saknade mänsklig själ och att hans medvetande var enbart gudomlig.

    Alla dessa läror och lärare betraktades som heresi och de förlorade sin biskopsstatus av Konstantin och ersattes av andra som följde treenighetens gud.

    Materialet hämtat från ”Kyrkligt Documentarium”

    Guds frid
    lärjungen

    Like

   • Hej!

    Oj, det var många olika namn på ungefär samma lära. Vad gäller Konstantin har han ofta fått beskyllning för att ha *startat* diverse läror (såsom treenigheten) men så är inte fallet. Det möte som han anordnade benade däremot ut läror som redan var i omlopp – både läror som alltid gällt och lite modernare. Det är ju bara att gå tillbaka till de gamla kyrkofäderna före honom och läsa deras åsikter.

    GVD

    Like

  • Amen, Jag tror på det som ibland kallas för Modalism, att Gud är unikt en, odelbar men samtidigt på Jesu Dualistiska natur…100% människa 100%Gud. Jesus är namnet som skall användas vid dop! Apg 4:12, apg 2:38

   Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s