Vi är frälsta OM OM OM (verser)

1 Tim 4:16. Ge akt på dig själv och på läran och håll troget ut med det. Ty OM OM OM du gör det, frälser du både dig själv och dem som hör dig.

Tim 2:20. Men i ett stort hus finns kärl inte endast av guld och silver, utan också av trä och lera. Somliga tjänar till heder, andra till vanheder. 21. OM OM OM nu någon renar sig från dessa människor, så blir han ett kärl till heder, helgat och användbart för husets herre, och redo till allt gott verk.

1 Joh 1:7. Men (IF KJV) vandrar vi i ljuset, så som han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra, och Jesu Kristi, hans Sons, blod renar oss från all synd.

1 Joh 1:9. OM OM OM vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet.

Rom 8:13. Ty om ni lever efter köttet, så skall ni dö, men OM OM OM ni dödar kroppens gärningar genom Anden, så skall ni leva.

1 Joh 2: 24 Låt det som ni har hört från begynnelsen FÖRBLI i er. OM OM OM det som ni har hört från begynnelsen förblir i er, så skall också ni förbli i Sonen och i Fadern. 25. Och detta är det löfte som han har lovat oss, det eviga livet.

John 15:6. Den som (IF anyone KJV) inte förblir i mig kastas ut såsom en gren och förtorkas, och man samlar ihop dem och kastar dem i elden, och de brinner.7. OM OM OM ni förblir i mig, och mina ord förblir i er, så kan ni be om vad ni vill, och ni skall få det.

John 15:10. OM OM OM ni håller mina bud, förblir ni i min kärlek, så som jag har hållit min Faders bud och förblir i hans kärlek.

Joh 15:14. Ni är mina vänner, OM OM OM ni gör vad jag befaller er.

1 Joh 2:3 Och av det vet vi att vi känner honom: OM OM OM vi håller hans bud. 4. Den som säger: Jag känner honom, och inte håller hans bud, han är en lögnare, och sanningen är inte i honom.

Gal 6:9 Och låt oss inte tröttna på att göra det goda, ty när tiden är inne skall vi skörda, OM OM OM vi inte ger upp.

Hebr. 3:6. men Kristus så som Son över hans hus. Och hans hus är vi OM OM OM vi ända till slutet håller fast vid den frimodighet och berömmelse som hoppet ger.

Hebr. 3:14. För vi är delaktiga i Kristus, OM OM OM vi ända till slutet håller fast vid vår första tillförsikt.

2 Pet 1:5 Så använd därför all er iver att i er tro visa dygd, i dygden kunskap, 6. i kunskap återhållsamhet, i återhållsamheten tålamod, i tålamodet gudsfruktan, 7. i gudsfruktan brödrakärlek, i brödrakärleken kärlek till alla.8. För OM OM OM dessa ting finns hos er och i överflöd, så blir ni inte overksamma eller utan frukt i vår Herres, Jesu Kristi kunskap.

Kol. 1:21. Också er, som tidigare var främmande och i sinnet fiender med onda gärningar, 22. har han nu försonat i hans kötts kropp genom döden, för att han skulle ställa fram er inför sig, heliga och obefläckade och ostraffliga 23. OM OM OM ni FÖRBLIR i tron, grundade och fasta, och utan att låta er rubbas från hoppet i det evangelium som ni har hört, som blivit predikat för allt skapat under himlen, och vars tjänare jag, Paulus, har blivit.

Joh 8:51. Sannerligen, sannerligen säger jag er: Den som (IF anyone KJV) håller mitt ord skall aldrig i evighet se döden.

1 Joh 3:21 Mina älskade, OM OM OM vårt hjärta inte fördömer oss, så har vi frimodighet inför Gud, 22. och vad vi än ber om får vi av honom, ty vi håller hans bud och gör det som är välbehagligt inför honom.

2 Krön 15:2 Han gick ut mot Asa och sade till honom: »Hören mig, du, Asa, och I, hela Juda och Benjamin. HERREN är med eder, när I ären med honom, och OM OM OM I söken honom, så låter han sig finnas av eder; men om I övergiven honom, så övergiver han ock eder.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s