Vi är inte FÖDDA som vredens barn eller olydnadens söner – Ef. 2:3

barn

Ingen är FÖDD ond och skyldig

Synda är något som man gör, och inget man kan ärva genom DNA. Arvsynden var ingenting som de gamla kyrkofäderna lärde ut (de första ca 300 åren e Kr), och Bibeln lär absolut inte ut något liknande – inte ens i Rom. 5 som ofta misstolkas. Gud skapade bebisar med förmågan att kunna gny och skrika för att kunna uttrycka ett behov, såsom mat, blöjombyte, värme och kärlek. Eftersom bebisar inte är medvetna om lagen så kan de heller inte göra sig skyldiga till överträdelse av lagen, och därmed har de heller ingenting att omvända sig ifrån. Vad är deras skuld? Att de föddes till jorden? Är de syndiga från födseln eller ända sedan de befruktades? Om nyfödda bebisar skulle kunna synda så kan man även argumentera för att djur kan synda – som inte heller kan resonera och väga olika alternativ mot varandra. Men hur ska man då tolka Ef. 2:2-3?

Ef. 2:1 Också er har Gud gjort levande, ni som var döda genom era överträdelser och synder.2 Tidigare levde ni i dem på den här världens vis och följde härskaren över luftens välde, den ande som nu är verksam i olydnadens söner. 3 Bland dem var vi alla en gång, när vi följde våra syndiga begär och gjorde vad köttet och sinnet ville. Av naturen var vi vredens barn, vi liksom de andra.

Eph. 2:3 among whom also we all once conducted ourselves in the lusts of our flesh, fulfilling the desires of the flesh and of the mind, and were by nature children of wrath, just as the others. (NKJV)

Ungefär det här kan vi utläsa från verserna:

 • Notera att det inte står att någon är FÖDD som vredens barn.
 • Det som orsakar död (andlig död) är överträdelser och synder, vilket även v. 5 repeterar. Det är alltså inte vår födsel som orsakar en andlig död utan när vi väljer att överträda Guds lag och därmed syndar. Vi överträder ingen lag och orsakar inte Guds vrede genom att födas till världen.
 • Har man syndat måste man göras levande för att vara frälst, och Gud sägs här ha gjort efesierna levande. Hur då? I v. 13 framkommer att detta kan åstadkommas genom Jesu blod på korset. Alla människor på jorden blir självklart inte renade i Jesu blod eftersom Paulus i sina brev talar om behovet av OMVÄNDELSE, vilket han inte säger emot här. Han säger dels i v. 10 att vi är skapta för att VANDRA i goda gärningar samt i v. 20 att “Ni är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund, där hörnstenen är Kristus Jesus själv”. Om efesierna därför skulle välja att inte vandra i goda gärningar och inte följa apostlarnas och profeternas grund (som baseras på Jesus Kristi lära), så får man förmoda att de vore illa ute. Paulus säger nämligen så i många av hans brev – att vi måste dö om vi lever orättfärdigt, och kristna är inte undantagna från den regeln.
 • Efesierna levde (rent generellt) på världens vis, vilket innebär att de var olydnadens söner.
 • Paulus inkluderar sig själv bland olydnadens söner, och menar att de alla kvalificerade sig till den kategorin “när vi följde våra syndiga begär och gjorde vad köttet och sinnet ville”. Detta kan omöjligt bebisar välja att göra, så det handlar om vuxna människor som på eget initiativ väljer att lyda köttet.

Summerat kan vi se att vredens barn har kapacitet att välja nedanstående livsstil:

 • Välja att överträda Guds lag och synda
 • Välja att leva på världens vis
 • Välja att följa härskaren över luftens välde (Satan)
 • Välja att vara olydnadens söner (vara ohörsamma enligt 1917 års översättning)
 • Välja att vandra i sitt kötts begärelse (1917 års översättning)
 • Välja att göra vad köttet och sinnet vill
 • Ha ett behov av att levandegöras från sitt andligt döda tillstånd (vilket innebär att de tidigare var ofrälsta pga synder)

Alltså kommer inte bebisar och små barn på fråga i det här sammanhanget eftersom de omöjligt kan utföra någonting  som helst i denna lista. Vidare kan vi läsa om människor som av naturen inte alls är ”vredens barn” utan att de “av naturen gör vad lagen befaller”:

Rom. 2:14 Ty när hedningar som saknar lagen, AV NATUREN GÖR VAD LAGEN BEFALLER, då är de sin egen lag, fastän de inte har lagen. 15 De visar att det som lagen kräver är skrivet i deras hjärtan. Om det vittnar också deras samveten och, när de är tillsammans, deras tankar, som anklagar eller försvarar dem.

Av naturen vredens barn?

Ef. 2 handlar inte om hur vi är födda utan hur vi blir om vi väljer att förhärda våra hjärtan och leva ut våra synder och på så sätt platsar som olydnadens söner. De som av naturen är ”vredens barn” är de som tagit för vana att synda så till den grad att synden blir en fullständig naturlig del i deras liv. För en erfaren alkoholist kan det efter år av rus ses som fullständigt naturligt att regelbundet dricka sig redlöst berusad trots att sådana fyllor resulterar i risker för honom själv och andra. Destruktiva vanor, i kombination med en vägran att omvända sig, kan få en människa att av naturen vara ett vredens barn. “Av naturen” behöver inte betyda hur man är vid födseln, utan hur man är som person beroende på levnadsmönstret. Ofta påverkas vi av vår omgivning, och det är heller inte ovanligt att syndare tyr sig till andra som sysselsätter sig med samma sorts synder. Det är lätt att följa strömmen men Guds ord manar oss att gå in genom den smala porten som ger evigt liv.

 

Låt inte lura dig över uttrycket ”barn” i Ef. 2, för i Bibeln är snarare vuxna som benämns som ”Guds barn” eller ”Djävulens barn” beroende på deras val och beteende. 

1 Joh. 3:Kära barn, låt ingen föra er vilse. Den som GÖR det rätta är rättfärdig liksom han är rättfärdig. Den som gör synd är av djävulen, ty djävulen har syndat ända från begynnelsen. —Den som är född av Gud gör inte synd, ty Guds säd förblir i honom. Han kan inte synda, eftersom han är född av Gud. 10 På samma sätt är det uppenbart vilka som är Guds barn och vilka som är djävulens barn: den som inte gör det rätta, är inte av Gud, ej heller den som inte älskar sin broder.

“Barn” används också för grupper av människor av alla åldrar.

Dom. 1:8 [ Juda intar Jerusalem och Hebron ] Juda barn belägrade Jerusalem och intog det. De slog invånarna med svärd och satte eld på staden.

Josua 15:63 Men jebusiterna, som bodde i Jerusalem, kunde Juda barn inte driva bort. Därför bodde också jebusiterna kvar bland Juda barn i Jerusalem, så som de gör än i dag.

2 Krön. 10:18 När kung Rehabeam sände ut Hadoram, som hade uppsikten över tvångsarbetena, stenade Israels barn honom till döds. Själv måste kung Rehabeam skyndsamt stiga upp i sin vagn och fly till Jerusalem.

Se även Dom. 1:21, 2 Kung. 23:13, 2 Krön. 30:21, Esra 3:1, Psalt. 137:7, Jer. 6:1, Joel, 3:16, etc.

Gud skapade människorna rättsinnigachild of God

Vad har Gud för skäl att vara vred på små barn, och varför skulle små oskyldiga bebisar vara hemfallna åt vredesdomen? Har de gjort något emot Guds vilja och gjort honom förgrymmad? Exakt vad?

Predikaren 7:30 Se, endast detta har jag funnit att Gud skapade människorna RÄTTSINNIGA. Men SEDAN har de tänkt ut många onda planer.

Sakaria 12:1 En profetia, Herrens ord om Israel. Så säger Herren, han som har utspänt himlen och lagt jordens grund och som har format människans ande i henne

Rom. 9:11 Innan barnen ännu var födda och innan de hade gjort vare sig gott eller ont, sades det till henne: Den äldre skall tjäna den yngre

Markus 10:14 När Jesus såg det blev han upprörd och sade till dem: “Låt barnen komma till mig och hindra dem inte! Ty Guds rike tillhör sådana. 15 Amen säger jag er: Den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in.

Jesaja 7:16 Ty innan pojken förstår att förkasta det onda och välja det goda, skall det land för vars båda kungar du ängslas vara övergivet.

Jesaja 44:24 Så säger Herren, din återlösare, han som format dig alltifrån moderlivet: Jag, Herren, är den som har gjort allt,den som ensam har spänt ut himlen och brett ut jorden. Vem var med mig?

Jesaja 42:5 Så säger Gud, Herren, han som har skapat himlen och spänt ut den, han som har utbrett jorden med allt som växer där, han som har givit liv åt folket som bor där och ande åt dem som vandrar på den.

Ps. 139:13 Du har skapat mina njurar, du sammanvävde mig i moderlivet.14 Jag tackar dig för att jag är så underbart skapad. Ja, underbara är dina verk, min själ vet det så väl.15 Benen i min kropp var ej osynliga för dig, när jag formades i det fördolda, när jag bildades i jordens djup.16 Dina ögon såg mig när jag ännu var ett outvecklat foster. Alla mina dagar blev skrivna i din bok, de var bestämda innan någon av dem hade kommit.

Ps. 119:73 Dina händer har gjort mig och format mig, ge mig förstånd så att jag kan lära mig dina bud.

Jak. 3:9 Med den välsignar vi Herren och Fadern, och med den förbannar vi människorna, som är skapade till Guds avbild.

13 thoughts on “Vi är inte FÖDDA som vredens barn eller olydnadens söner – Ef. 2:3

 1. Vilka bud kan vi inte hålla menar du? Hur kommer det sig att Gud misslyckats med att skapa oss så att vi kan hålla hans bud?

  Det är väl inte Gud som misslyckats med att skapa oss så att vi kan hålla hans bud. Snarare är det väl så att “den gamla Adam” fortfarande finns i oss och att vi står i en daglig kamp mot synden, det är en del av att vara människa. Vilka bud kan vi inte hålla? Jag skrev ju att har vi brutit mot ett så har vi brutit mot alla. Men vi kan väl börja med det första budordet, Du skall inga andra gudar hava vid sidan om mig. Allt som oftast så bryter vi nog alla mot det budet och gör oss själva till den avgud vi tillber i vår själviskhet och egenkärlek istället för att tillbe Gud.

  Men utifrån vad du skriver så verkar det ju som att det är fullt möjligt att leva ett fullkomligt liv. För mig räcker det med att se tillbaka på den senaste dagen i mitt liv. Har varje tanke jag tänkt varit fullkomlig, har varje ord jag sagt varit fullkomligt, har varje handlig jag gjort varit fullkomlig. Har jag varit som Gud själv i mötet med min medmänniska. Frågar jag min fru, så skulle hon nog säkert kunna räkna upp en hel del brister och frågar jag mig själv och är ärlig så kan jag ärligt säga att, nej, varje tanke jag tänkte var inte fullkomlig, varje ord jag sa var inte heller det, och inte mina handlingar heller. Jag kan inte nå upp till en sådan fullkomlighet i mig själv. Kanske du levde ett fullkomligt liv i tankar, ord och gärningar igår, det vet jag ingenting om, men för mig är det en daglig kamp som jag har att kämpa och kommer att fortsätta kämpa med till den dag jag får möta min frälsare.

  Varför lärde Jesus sina lärjungar att be: Så skall ni be: Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat, låt ditt rike komma.Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss i dag vårt bröd för dagen som kommer. Och FÖRLÅT oss våra synder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.

  Om vi har omvänt oss och lever ett fullkomligt liv, varför behöver vi isåfall be den bönen? Då finns det ju inget längre att be om förlåtelse för…

  Guds ord säger oss: Ni skall vara heliga, ty jag är helig. I Jesus Kristus är vi heliga och endast i honom, inte i oss själva. Han har satt oss i ett rätt förhållande till Gud, vilket mina gärningar aldrig kan göra för de kan aldrig bli tillräckligt goda. Men helgelsen är att varje dag sträva efter att bli lik Jesus i allt jag säger och tänker och gör, fullkomligheten ska vi sträva efter varje dag i livet, men det är också något vi redan är i Jesus Kristus. Att sträva efter att bli dom som vi i Kristus redan är.

  Magnus

  Like

  • Hej Magnus

   << Snarare är det väl så att ”den gamla Adam” fortfarande finns i oss

   Det är inget Bibeln lär oss, och om det vore sant så hade vi haft utmärkta ursäkter för vår synd. Vi skulle också kunna anklaga Gud Fader för att ha gjort en gräddfil för Jesus, som ju inte hade någon arvsynd.

   <<Jag skrev ju att har vi brutit mot ett så har vi brutit mot alla.

   Nästan. Har vi brutit mot ett har vi brutit mot hela lagen eftersom vi är lagförbrytare.

   << Allt som oftast så bryter vi nog alla mot det budet och gör oss själva till den avgud vi tillber i vår själviskhet och egenkärlek istället för att tillbe Gud.

   Inget vi måste göra. Vi kan hålla första budet.

   <<Men utifrån vad du skriver så verkar det ju som att det är fullt möjligt att leva ett fullkomligt liv.

   Jesus bad oss att vara fullkomliga.

   << Har varje tanke jag tänkt varit fullkomlig, har varje ord jag sagt varit fullkomligt, har varje handlig jag gjort varit fullkomlig.

   Är handlingar och tankar utan synd är de fullkomliga. Frestas man så är man ändå fullkomlig, ända tills man väljer att synda. Även Jesus frestades som bekant.

   << Har jag varit som Gud själv i mötet med min medmänniska.

   Det kan du absolut vara. Du måste inte synda mot dina medmänniskor. Lita på Jesus som ber oss vara fullkomliga.

   <<Varför lärde Jesus sina lärjungar att be: Så skall ni be: Vår Fader, du som är i himlen.—

   Jag skrev en artikel om det också. Det handlar om ett exempel om hur man ska be, och framför allt om man är helt ny i Kristus. Det betyder inte att du syndar dygnet runt och behöver omvända dig dygnet runt. Har vi synder måste vi börja med att bekänna dem och omvända oss från dem. Om man menar att man inte kan sluta synda bör man också upphöra med att "omvända" sig, eftersom man inte menar sin omvändelse.

   <<I Jesus Kristus är vi heliga och endast i honom, inte i oss själva

   Det är inget Bibeln lär ut.

   << Han har satt oss i ett rätt förhållande till Gud, vilket mina gärningar aldrig kan göra för de kan aldrig bli tillräckligt goda.

   Varför säger då Bibeln att man är rättfärdig om man GÖR rättfärdighet? Och varför kan vi vara "goda och trogna i det minsta" enligt hans liknelser?

   <<Men helgelsen är att varje dag sträva efter att bli lik Jesus i allt jag säger och tänker och gör

   Nej. Vi ombeds att "synda inte mer", och att vara helgad är att vara renad från sina synder och därför rättfärdig/helgad. Smutsar vi ner oss igen är vi återigen syndiga och orättfärdiga. Varvar vi rättfärdighet och orättfärdighet har vi inte omvänt oss och är inte Guds barn.

   <<, fullkomligheten ska vi sträva efter varje dag i livet

   Men misslyckas vi är ingen större fara skedd eftersom vi ändå inte kan sluta synda och eftersom vi ändå kan åka rygg på Jesus in i himlen?

   GVD

   Like

   • Jesus säger väl inte att: Hej mina lärjungar, här har ni ett exempel på en bön ni kan be. Han säger så SKA ni be… Förlåt oss våra synder. Det är väl snarare en befallning än ett exempel. Hur du kan få det till ett exempel är för mig obegripligt. Särskilt som din teologi utgår ifrån att vi kan uppfylla bergspredikan och därigenom bli fullkomliga, men samtidigt hävdar att Herrens bön(som står där) bara är ett exempel och ingen befallning. Vissa verser tolkar du bokstavligt medan andra bortförklaras för att passa ihop med din teologi…Magnus

    Like

   • Hej Magnus

    Var har jag sagt att bönen inte är en befallning? En mönster-bön kan också vara en befallning.
    Jesus gav sin böne-befallning när han förklarade för sina lärljungar hur man inte ska be och hur man ska be. Bönen är alltså ett mönster, och en viktig ingrediens speciellt för en person som är ny som kristen är att bekänna sina synder och be om förlåtelse. Ber vi kanske 3 gånger om dagen? Betyder det att vi har syndat minst tre gånger om dagen? Finns det INGET tillfälle då vi kan be bönen utan att ha synd som vi måste bekänna? Syndar vi alltså varje minut dygnet runt? Vill vi tolka Jesus så bokstavligt och fyrkantigt kanske vi även ska göra detsamma när det gäller Jesu ord bara två verser tidigare

    “när du ber, gå in i din kammare och stäng din dörr”.

    Gör du detta bokstavligen, eller har det hänt att du inte varit bakom en stängd dörr i din kammare när du bett?

    Har det även hänt att du bett till Gud med annat innehåll och andra ord än i Fader Vår bönen? Eller ber du samma bön om och om igen utan att göra minsta avvikelse?

    GVD

    Like

 2. Jag tror nog att Marcus Birro mycket väl vet att han syndar dagligen (och om han är otrogen är inget jag vet någonting om) och vet att han, så som jag, behöver om och om igen omvända sig till Gud i sitt liv. Och synden kan vi mycket väl döma, men det är inte vår sak att döma syndaren, överlåt det åt Gud som vet och känner allt, även dina och mina brister och fel. För jag är övertygad om att också du och jag gör saker som är emot Guds vilja dagligen, och även låter bli att göra saker som vi vet är efter Guds vilja. Den som håller hela lagen men överträder ett enda bud har brutit mot dem alla. (Det finns inte olika storlekar på synder, synd är synd, vare sig det är otrohet eller själviskhet.)

  Om en människa på allvar tror att hon kan leva ett fullkomligt liv, så kommer detta i praktiken att leda till att hon börjar bygga på något hos sig själv; hon blir inte längre en fattig syndare, frälst av nåd – utan en stor helig och mycket from människa. Och då är vägen inte lång till att falla ur nåden. För det är de fattiga i anden, som Jesus prisar saliga.

  Men Jesus kallar oss att dag för dag följa honom och bli allt mer lika honom så att hans kärlek kan bli synlig genom våra liv. För helig och rättfärdig säger Guds ord att jag är, men jag är det endast i Jesus Kristus och inte i mig själv. Guds verk är det, inget jag själv kan berömma mig av.

  Frid/Magnus

  Like

  • Hej Magnus

   <<Jag tror nog att Marcus Birro mycket väl vet att han syndar dagligen (och om han är otrogen är inget jag vet någonting om)

   Det är möjligt att du inte vet något om det, men eftersom jag gör det (baserat på hans egna ord), och eftersom han pratat om det på nätet så valde även jag att kommentera fallet. Om han anser att det är helt naturligt för kristna att synda dagligen så är det allvarligt.

   <<och vet att han, så som jag, behöver om och om igen omvända sig till Gud i sitt liv.

   Återigen tror jag du missförstått innebörden av "omvändelse" eftersom det inte alls handlar om något du gör dagligen. Det handlar om att göra ett beslut att vända helt om och bestämma sig för att leva ett helt nytt liv i rättfärdighet tillsammans med Jesus. Om vi gör detta dagligen så har vi i sanning inte alls omvänt oss utan tar synd som rutin.

   <<Och synden kan vi mycket väl döma, men det är inte vår sak att döma syndaren,

   Hur kan vi döma och banna synden och inte syndaren? Är det inte en människa som utför synden, eller kan en människa stanna hemma medan synden sticker iväg och syndar? Självfallet är det en människa som väljer om han/hon ska synda eller inte, och om vi lyckas få den personen att omvända sig så har denna person räddats från döden. Att låtsas som det regnar ska vi absolut inte göra.

   Ja. 5:19 Mina bröder, om någon bland er kommer bort från sanningen och någon för honom tillbaka, 20 så skall denne veta att den som återför en syndare från hans villoväg frälser hans själ från döden och överskyler många synder.

   1 Kor. 5:12 Hur kan det vara min sak att döma dem som står utanför? Är det inte dem som står INNANFÖR ni SKALL döma?

   << För jag är övertygad om att också du och jag gör saker som är emot Guds vilja dagligen,

   Vilka bud kan vi inte hålla menar du? Hur kommer det sig att Gud misslyckats med att skapa oss så att vi kan hålla hans bud? Om vi syndar dagligen så bör vi omedelbart upphöra med att "omvända" oss, eftersom vi inte menar vår omvändelse. Hur kommer det sig att Jesus sa "synda inte mer" i Joh. 5:14, Joh 8:11? Visste han inte att de inte kunde lyda sluta och att det är fullständigt normalt för kristna att synda?

   << Den som håller hela lagen men överträder ett enda bud har brutit mot dem alla.

   Lösningen är att undvika synd. Inte att säga att vi inte kan sluta synda och gömma oss bakom Jesus.

   <<Om en människa på allvar tror att hon kan leva ett fullkomligt liv

   Jesus sa:

   Matt. 5:48 Var alltså fullkomliga, såsom er Fader i himlen är fullkomlig.

   Återigen måste vi lita på Bibelns ord.

   <<, så kommer detta i praktiken att leda till att hon börjar bygga på något hos sig själv; hon blir inte längre en fattig syndare, frälst av nåd – utan en stor helig och mycket from människa.

   Och vad spelar det för roll i så fall? Synd är ju ingenting allvarligt om det du säger är sant, och vi kan ju bara gömma oss bakom Jesus? Vad spelar det då för roll att vi "bygger på något hos oss själva"? Vad är det värsta som kan hända? Sanningen är att vi VAR syndare och vi ÄR frälsta av nåd. Om vi säger att vi ÄR syndare så har vi inte omvänt oss. Bibeln delar in människor i heliga/fromma (saints/holy), och syndare. Om vi är syndare kommer vi inte ärva Guds rike.

   <<Och då är vägen inte lång till att falla ur nåden.

   Så vi kan alltså förlora vår frälsning? Men inte pga överträdelse av Guds bud (som du menar är naturligt), utan om vi menar att vi kan vara Jesus trogna? Det gör alltså Gud vred och vi bör straffas? Syndare kommer till himlen och heliga kommer till helvetet?

   <<Men Jesus kallar oss att dag för dag följa honom och bli allt mer lika honom så att hans kärlek kan bli synlig genom våra liv.

   Hur följer vi honom? Hur kan man se det i våra liv?

   <<För helig och rättfärdig säger Guds ord att jag är, men jag är det endast i Jesus Kristus och inte i mig själv.

   Bibeln säger att VI måste leva rättfärdigt. Vem är rättfärdig? Den som gömmer sig bakom Jesus? Nej, låt oss inte lura oss:

   1 Joh. 3:7 Kära barn, låt ingen föra er vilse. Den som GÖR DET RÄTTA är rättfärdig liksom han är rättfärdig.

   <<Guds verk är det, inget jag själv kan berömma mig av.

   Det är Guds verk att vi kan bli renade från våra synder och helt renade (inget vi kan fixa själva), men om vi fortsätter att smutsa ner oss är vi likväl separerade från Gud.

   GVD

   Like

 3. Du gav ett långt svar och jag orkar faktiskt inte kommentera allt. Men ställer mig undrande till en del av svaren. Om nu hela bibeln är skriven av människor under inspiration av Gud, vilket jag också tror. Varför väljer du då att tolka liknelserna till din fördel när det gäller min fråga, men bortförklara psaltaren, som är en av de mest citerade av Gt:s böcker i Nt. Och på vilket sätt skulle det vara att skapa sig en ny doktrin då det stått där i några tusen år, och vad har Marcus Birro med det att göra? (Vem är du att döma honom, varför ser du flisan i hans öga?)

  <>

  Jag hade nog önskat att du kort och gott kunde svara ja eller nej på min fråga, det hade varit enklast så. Men i ditt svar så känns det som du ifrågasätter det Jesus säger, och i mina öron låter det som när ormen ifrågasatte Gud ord. Skulle då Gud ha sagt…

  Mvh Magnus

  Like

  • Hej Magnus

   <<Om nu hela bibeln är skriven av människor under inspiration av Gud, vilket jag också tror.

   Jag är glad att vi är överens om att evangelisternas skildringar är helt att lita på.

   Varför väljer du då att tolka liknelserna till din fördel när det gäller min fråga, men bortförklara psaltaren, som är en av de mest citerade av Gt:s böcker i Nt. Och på vilket sätt skulle det vara att skapa sig en ny doktrin då det stått där i några tusen år,

   Texter ska inte tolkas till någons "fördel" utan ska tolkas i sitt sammanhang. Först måste man alltså utröna om det just är liknelser, psalmer, poesi, sånger, profetior, etc, för annars kommer vi helt fel. Om man exempelvis antar att poetiska inslag ska tolkas bokstavligt så kan det bli galet. Då kan man komma till en slutsats att barn kan prata direkt vid födseln, och t o m ljuga.

   <<och vad har Marcus Birro med det att göra?

   Jag gav honom som ett exempel på en person som inte verkar ha uppfattat att han syndar, som ämnet handlade om.

   <<(Vem är du att döma honom, varför ser du flisan i hans öga?)

   Bibeln lär oss att vi FÅR och till och med BÖR döma, men då ska det handla om rättfärdiga domar utan hyckleri. Matt. 7 visar att när vi tagit bort flisan i vårt eget öga så kan vi se klart och kunna döma andra. Om du inte tycker det är en synd att vara otrogen med en annans fru så är det upp till dig, men jag tycker det är fel.

   <<Jag hade nog önskat att du kort och gott kunde svara ja eller nej på min fråga, det hade varit enklast så. Men i ditt svar så känns det som du ifrågasätter det Jesus säger, och i mina öron låter det som när ormen ifrågasatte Gud ord. Skulle då Gud ha sagt…

   Självfallet tror jag inte Jesus ljuger, och jag förklarar i min artikel vad jag tror han menar med sin kommentar. Jag vill heller inte göra Lukas till lögnare, och gör jag Lukas till lögnare så gör jag indirekt Gud till en lögnare som misslyckades med att låta sina författare skriva en bok som man kan lita på. Om vi måste ignorera vissa verser för att få saker och ting att stämma, så är något på tok. Jag tror allting stämmer.

   GVD

   Like

 4. Hej igen.
  Nu är det ju inte Jesus som beskriver Josef och Barnabas som goda, utan Lukas, och de andra exemplen du hänvisar till är liknelser och inte verkliga händelser. Gud är till sitt väsen absolut God, därom tror jag att vi är helt överens. Men strängt taget är ingenting i denna världen i sådant skick att det förtjänat beteckningen “Agatos” så som Gud, och ingen människa kan betraktas som sådan i sig själv, inte ens det lilla barnet. Det är endast något som vi blir i Jesus Kristus och inte i oss själva, för våra handlingar är aldrig helt igenom goda.

  “Guds troende barn behöver en daglig omvändelse. Visserligen har de övergivit synden, men synden har inte övergivit dem. Inte ens det heligaste liv är utan synd. Också på den mest fruktbara åker växer det ogräs bland vetet” – Christian Scriver

  “Några svärmare säger, att vi är fullkomliga och inte kan synda. De missbrukar den heliga Skrift och andra uppbyggelseböcker, alldeldes som Satan förvränger Guds ord, när han kommer i gestalten av ljusets ängel. – Det har aldrig levat en helig människa på jorden som har varit fullkomlig, att hon inte mer kunde synda. Den sanna boten följer en kristen in till döden. Vi är tillräckligt fullkomliga i Kristus, när han tillräknar oss sin helighet, men vad livet angår, fattas det mycket” – Johan Arndt

  Och i Ps 19 kan vi läsa en tänkvärd bön. Vem känner sina fel? Fria mig från synder jag inte vet om.

  Vi kan nog föröka att leva ett fullkomligt liv. Men kommer aldrig att i oss själva klara av det, men samtidigt lär oss Guds ord att vi är fullkomliga i Kristus Jesus. Bli vad du är kanske man skulle kunna säga, men så länge vi lever på jorden kommer vi aldrig att till fullo kunna bli det. Vi känner inte ens till alla synder vi gör och även dem ber David om förlåtelse för i psaltarpsalmen.

  En Kristen får aldrig glömma, att han bara är värdig inför Gud i Kristus. I sig själv har han ingenting som är värt att berömmas.

  Så faktum kvarstår att Jesus säger att ingen är god utom Gud. Ljuger han när han säger det? För det var så min fråga löd och som jag faktiskt inte tycker att du har svarat på.

  Mvh/Magnus

  Like

  • Hej Magnus

   <<Nu är det ju inte Jesus som beskriver Josef och Barnabas som goda, utan Lukas

   Jag tror att hela Bibeln är skriven av människor under inspiration av Gud, och när Lukas och andra beskriver människor så litar jag helt på deras beskrivning. Bibeln är inte trovärdig om vi inte kan lita på skribenternas vittnesmål och omdöme. Varför ens ha en Bibel som rättesnöre om vi inte kan lita på författarna?

   <<, och de andra exemplen du hänvisar till är liknelser och inte verkliga händelser.

   Liknelser har poänger och vi kan lära oss av alla Jesu liknelser. Annars behövs inte liknelser i Bibeln.

   <<Men strängt taget är ingenting i denna världen i sådant skick att det förtjänat beteckningen "Agatos" så som Gud

   Jag väljer att tro på Bibeln och att Lukas skrev under inspiration av Gud.

   <<"Guds troende barn behöver en daglig omvändelse. Visserligen har de övergivit synden, men synden har inte övergivit dem. Inte ens det heligaste liv är utan synd.—" – Christian Scriver

   Fruktansvärd lära, och självklart helt emot vad Bibeln lär. Daglig omvändelse borde betyda daglig synd? Vi syndar alltså dagligen? Varför då ens omvända sig om vi alltid måste gå omkring och synda? Att omvända sig betyder att vända helt om och lämna den gamla människan bakom sig. Inte att fortsätta att lyda två herrar. Om även barn är syndare så måste man fråga sig hur en 1-månadersbebis kan synda? Och ofödda barn? Men Jesus slapp alltså under denna syndaförbannelse och fick en gräddfil? När Gud en gång frågar oss varför vi syndat så kan vi alltså svara "För att vi är födda med synd förstås. Vad trodde du? Hade vi något val?". Bibeln lär att synda är något man gör och inte ärver.

   <<Några svärmare säger, att vi är fullkomliga och inte kan synda.

   Jag har själv aldrig träffat en person som menar att vi inte kan synda. Även Jesus kunde synda men valde att inte göra det.

   <<alldeldes som Satan förvränger Guds ord, när han kommer i gestalten av ljusets ängel.

   Satans lögn till frälsta Eva var att hon INTE SKULLE DÖ även om hon syndade. Samma lögn går igen i kyrkorna idag då många säger att synden inte alls separerar oss från Gud eftersom vi bara behöver rida rygg på Jesus för att komma in i himlen.

   <<- Den sanna boten följer en kristen in till döden. Vi är tillräckligt fullkomliga i Kristus, när han tillräknar oss sin helighet, men vad livet angår, fattas det mycket" – Johan Arndt

   Ska jag tolka detta som att lösningen inte är att sluta synda, men att gömma sig bakom Jesus?

   <<Och i Ps 19 kan vi läsa en tänkvärd bön. Vem känner sina fel? Fria mig från synder jag inte vet om.

   Psalmer ska vi sällan vända oss till för att skapa nya doktriner eftersom det ofta handlar om poetiska uttryck. Poesi speglar verkligheten. Helt sant så är det många som syndar och inte ens tycker att det handlar om något fel (i dagsläget t ex Marcus Birro), så psalmen är träffande.

   <<Vi kan nog föröka att leva ett fullkomligt liv. Men kommer aldrig att i oss själva klara av det

   Gud har alltså skapat oss för svaga? Eller gjort lagarna för svåra? Hur som helst innebär en sådan idé att vi kommer att ha utmärkta ursäkter för vår synd på domedagen. En sådan lära innebär att Jesus frälste oss I vår synd och undan straffet, även om vi fortsätter synda.

   <<, men samtidigt lär oss Guds ord att vi är fullkomliga i Kristus Jesus.

   Bibeln lär oss inte att vi är fullkomliga om vi lever orättfärdigt. Tvärt om. De orättfärdiga ska inte ärva Guds rike, ens om de gömmer sig bakom Jesus.

   << Vi känner inte ens till alla synder vi gör—

   Har vi då den helige Ande i oss om vi inte ens uppfattar att vi syndar?

   <<En Kristen får aldrig glömma, att han bara är värdig inför Gud i Kristus. I sig själv har han ingenting som är värt att berömmas.

   Inte vad Bibeln lär.

   Matt. 25:21 Hans herre sade till honom: BRA, du gode och trogne tjänare. Du har varit trogen i det lilla. Jag skall sätta dig över mycket. Gå in i din herres glädje!

   <<Så faktum kvarstår att Jesus säger att ingen är god utom Gud.

   Jag har visat att det finns andraa som kallas "goda" (samma ord används) av Bibelns författare, och jag kan inte göra något åt att du inte litar på Lukas – och kanske inte de andra evangelisterna heller. Litar du på Paulus brev? Eller finns inget i Bibeln som går att lita på förutom enstaka poetiska psalmer som du läser bokstavligt?

   <<Ljuger han när han säger det? För det var så min fråga löd och som jag faktiskt inte tycker att du har svarat på.

   Det svarade jag på i min bloggartikel. Jag kan kopiera:

   "Ingen kan förstås mäta sin godhet med GUD SJÄLV, och det kanske är det som Jesus syftade på för han kan absolut inte mena att alla vi andra är onda och att ingen annan än Gud faktiskt kan vara god – även om vi andra inte lever i total perfektion ända från födelsen till döden."

   GVD

   Like

 5. Hej. Jag tillhör dem som anser att vi visst bär med oss arvssynden. Även det lilla barnet, som i en bemärkelse är oskyldigt, lider av syndafallet. Och i ps 51 kan vi läsa:

  I skuld är jag född,

  i synd blev jag till i min moders liv. Men nog om det. En man kom till Jesus en gång och frågade vad han skulle göra för att få evigt liv (Mark 10:17f), varpå Jesus svarade, “Varför kallar du mig god? Ingen är god utom Gud.”

  Utifrån din “teologi” så förmodar jag att du anser att det lilla barnet i grunden
  är god. Ljuger Jesus då när han säger att ingen är god utom Gud?

  Magnus

  Like

 6. Hej
  Mycket riktigt är små barn rena. När barn blir större kommer den egna viljan tillsynes. Barnet kan få dåligt samvete, och lär att skilja mellan gott och ont. Jesus syndade aldrig. Hans fotspår är vi kallade att vandra i.

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s