Vad hände när Adam och Eva skapades för 6000 år sedan?

Lucifer föll EFTER skapelsen

Först och främst kan vi konstatera att Guds änglar förmodligen skapades INNAN eller kanske MEDAN Gud skapade jorden. Morgonstjärnorna jublade och Guds söner höjde glädjerop medan Gud fäste jorden och lade hennes hörnsten:

Job 38:4Var var du, när jag lade jordens grund? Säg det, om du har ett så stort förstånd.  5Vem har fastställt hennes mått ? du vet ju det? Och vem spände sitt mätsnöre ut över henne? 6Var fingo hennes pelare sina fästen, och vem var det som lade hennes hörnsten, 7medan morgonstjärnorna tillsammans jublade och alla Guds söner höjde glädjerop?

Det innebär att även Satan, som ju var en ängel, skapades innan jorden grundlades. Vi kan också förstå att Satan gjorde uppror mot Gud EFTER hela skapelseveckan eftersom vi kan läsa att allt han skapat var MYCKET GOTT – som han sade den sjätte dagen. Kan man kalla ett tillstånd där en ängel i sin stolthet gör uppror gentemot sin skapare för “mycket gott”? Knappast. Inte heller kan man säga att det är “mycket gott” att så många som 1/3 av änglarna befann sig i ett upproriskt tillstånd, vilket verkar vara fallet:

Upp. 12:4Och hans stjärt drog med sig tredjedelen av himmelens stjärnor och kastade den ned på jorden. Och draken stod framför kvinnan som skulle föda, ty han ville uppsluka hennes barn, när hon hade fött det. —“7-9 Och det blev en strid i himlen: Mikael och hans änglar gav sig i strid med draken. Och draken och hans änglar stred, men han övermannades och det fanns inte mer någon plats för dem i himlen. Och han, den stora draken… han som kallas Djävul och Satan… han störtades ner på jorden och hans änglar störtades ner med honom”

Samma dag som ädelstenar förbereddes så skapades Satan, och när han föll i synd så existerade redan Edens lustgård tillsammans med en rad olika ädelstenar och gudaberget:

Hesekiel 28:13I Eden, Guds lustgård, bodde du, höljd i alla slags ädla stenar: karneol, topas och kalcedon, krysolit, onyx och jaspis, safir, karbunkel och smaragd, jämte guld; du var prydd med smycken och klenoder, beredda den dag då du SKAPADES.15Lyckosam var du på dina vägar från den dag då du skapades, TILL DESS ATT ORÄTTFÄRDIGHET BLEV FUNNEN HOS DIG.16Men under din myckna köpenskap blev ditt inre fyllt med orätt, och du föll i synd. Då förvisade jag dig från gudaberget och förgjorde dig, du vittskuggande kerub; du fick ej stanna bland de gnistrande stenarna.

Vi kan verkligen lita på att hela Guds skapelse verkligen var MYCKET GOD vid det tillfället som Gud uttryckte sig så, men saker och ting ändrades förmodligen så fort skapelseveckan var över.

Det är en intressant tanke om Eva var gravid eller inte när ormen lurade henne. Gud bad Adam och Eva att vara fruktsamma och föröka sig. Detta bud kan vi läsa i 1 Mos 1 på den sjätte dagen vilket är den dag som människan skapades på, och 1 Mosebok innehåller alltså den mer generella skapelseordningen. (I 1 Mos. 1:2 kan vi läsa mer om detaljerna gällande det Gud skapat, framför allt vad gäller människan.) Om nu två “mycket goda” och fruktsamma människor fått budet att föröka sig så finns det inte så stora anledningar att tro att de dröjde dagar och veckor med att lyda Gud. Vad skulle de ha för anledning att dröja med att utföra det Gud bad om? Det troliga är att de inte dröjde särskilt länge och om Eva blev befruktad (ganska väntat med tanke på hennes mycket goda kroppsanatomi) så betyder det att Kain blev till ganska omgående, och många anser att detta INTE borde ha inträffat INNAN Evas möte med Satan som fick både henna och Adam på fall. Det finns dock ingen “arvsynd” så Adam och Evas synd innebar inte att Kain per automatik föddes i synd pga dem. Däremot vet vi att Kain dog andligt så fort han själv syndade.

Gud skapade världen. Allting skapades genom JESUS som är Gud:

Kolosserbrevet 1:1 14 I honom hava vi förlossningen, förlåtelsen för våra synder, 15 i honom som är den osynlige Gudens avbild och förstfödd före allt skapat.6 Ty i honom skapades allt i himmelen och på jorden, synligt såväl som osynligt, både tronänglar och herrar och furstar och väldigheter i andevärlden. Alltsammans har blivit skapat genom honom och till honom.

Gapteorin och jordens ålder

Det är mycket vanligt att försöka få in tusentals eller miljontals år mellan 1 Mosebok 1:1 och 1:2 (the gap theory på engelska) men man måste fråga sig VARFÖR det finns ett behov att vilja pressa in tid mellan verser? Kan det ha något att göra med Evolutionsteorin och dess behov av en enorm mängd tid för att vara plausibel? Det finns ingen anledning att försöka vara Evolutionsteorin till lags eftersom det handlar om en saga för vuxna, och dessutom utmynnar en sådan kompromiss till en motsägelse i Bibeln. Jorden skapades på sex dagar:

2 Mosebok 20:8Tänk på sabbatsdagen, så att du helgar den.9Sex dagar skall du arbeta och förrätta alla dina sysslor;10men den sjunde dagen är HERRENS, din Guds, sabbat; då skall du ingen syssla förrätta, ej heller din son eller din dotter, ej heller din tjänare eller din tjänarinna eller din dragare, ej heller främlingen som är hos dig inom dina portar. 11Ty PÅ SEX DAGAR gjorde HERREN himmelen och jorden och havet och allt vad i dem är, men han vilade på sjunde dagen; därför har HERREN välsignat sabbatsdagen och helgat den.

Gud skulle kunna skapat himmel och jord på 5 sekunder, 5000 år eller miljontals år, men ett skäl till att skapa allt på 6 dagar verkar vara för att ge oss sjudagarsveckan som ett mönster för våra liv. En vilodag per sjudagarsvecka verkar vara en god rytm för människan. Det som är inkluderat inom dessa sex skapelsedagar är “himmelen och jorden och havet och allt vad i dem är”. Det är ganska alltäckande. Från det att jorden skapades så kan det alltså inte ha gått mer tid än max 6 dagar. Dessutom skapade Gud jorden INTE för att vara öde utan för att BEBOS, så varför skulle han skapa jorden och sedan låta den stå just öde och tom i miljontals år innan han utför nästa steg i skapelseverket?:

Jesaja 45: 18 Ty så säger HERREN, han som har skapat himmelen, han som är Gud, han som har danat jorden och gjort den, han som har berett den och som ICKE HAR SKAPAT DEN TILL ATT VARA ÖDE, utan danat den till att BEBOS: Jag är HERREN och eljest ingen.

Vidare kan vi läsa att Gud gjorde Adam och Eva i skapelsens BÖRJAN. Om vi klämmer in miljontals år mellan skapelsen av jorden och restan av skapelsen så hamnar inträdet av Adam och Eva i SLUTET av skapelsen, vilket är tvärt emot vad Mark 10:6 säger :

Mark 10:6. Men från SKAPELSENS BÖRJAN gjorde Gud dem till man och kvinna.7. Därför skall en man överge sin faroch mor och hålla sig till sin hustru.

1 Mosebok är vår sanna historia och vi är släkt med Adam och Eva

Vi kan lita på att 1 Mosebok ska läsas SOM DET STÅR och inte som poesi, och det faktum att Adam och Eva är verkliga historiska personer och inte “symboler” visar även dessa verser:

1 Mosebok 5:4  Sedan Adam fått Set, levde han 800 år och fick söner och döttrar.5 Adams hela ålder – den tid han levde – blev 930 år. Därefter dog han.

1 Krönikeboken 1:1 Adam, Set, Enos, Kenan, Mahalalel, Jered, Hanok, Metusela, Lemek, Noa, Sem, Ham och Jafet.Jafets söner var Gomer, Magog, Madaj, Javan, Tubal, Mesek och Tiras. Gomers söner var Askenas, Rifat och Togarma. Javans söner var Elisa och Tarsis, kitteerna och rodaneerna. (se även 1 Mos. 10: 1-2)

Job 31:33 Har jag dolt mina överträdelser likt Adam och gömt min missgärning inom mig,

Hosea 6.7  Men dessa har liksom Adam brutit mot förbundet. Sedan dess har de handlat svekfullt mot mig.

Lukas 3:38son till Enos, son till Set, son till Adam, son till Gud.

Romarbrevet 5:12 [ Adam och Kristus ] Därför är det så: Genom en enda människa kom synden in i världen och genom synden döden, och så kom döden över alla människor, eftersom alla hade syndat.13 Synd fanns i världen redan före lagen, men synd tillräknas inte där ingen lag finns. 14 Ändå härskade döden från Adam till Mose också över dem som inte hade syndat genom en överträdelse sådan som Adams, han som är en förebild till den som skulle komma.

1 Tim 2:13. Ty Adam blev först skapad, och sedan Eva. 14. Och Adam blev inte bedragen, utan kvinnan blev bedragen och föll i överträdelse.

1 Mos 3:20 Och mannen gav sin hustru namnet Eva, ty hon blev en moder åt allt levande.

1 Kor. 15:22 Liksom i Adam alla dör, så skall också i Kristus alla göras levande.

1 Kor. 15:45  Så står det skrivet: Den första människan, Adam, blev en levande varelse. Den siste Adam blev en livgivande ande.

1 Kor. 11:8. Ty mannen är inte av kvinnan, utan kvinnan av mannen. 9. Och mannen är inte skapad för kvinnans skull, utan kvinnan för mannens skull.

Apg 17:26 Han har gjort alla folkslag av ett blod för att de skall bosätta sig över hela jorden, och han har för dem fastställt bestämda tider och utstakat, de gränser inom vilka de skall bo, 27. för att de skall söka Herren, om de möjligen skulle kunna treva sig fram till honom och finna honom, även om han inte är långt borta från någon enda av oss.

Mera verser om att 1 Mosebok skildrar vår sanna historia

Judasbrevet 1:14 Om dem har också Hanok (Enok) i det sjunde släktledet efter Adam profeterat: “Se, Herren kommer med sina mångtusen heliga

Matteus 23:35 Så kommer över er allt rättfärdigt blod som är utgjutet på jorden, från den rättfärdige Abels blod till Sakarias, Barakias sons, blod, honom som ni mördade mellan templet och altaret

Lukas 11:51 från Abels blod ända till Sakarjas blod, som utgöts mellan altaret och templet. Ja, jag säger er: Det skall utkrävas av detta släkte.

Hebreerbrevet 12:24 Ni har kommit till det nya förbundets medlare, Jesus, och till det renande blodet som talar starkare än Abels blod.

Hebreerbrevet 11:4 Genom tron bar Abel fram ett bättre offer åt Gud än Kain, och genom tron fick han det vittnesbördet att han var rättfärdig, eftersom Gud själv bekände sig till hans offer. Och genom tron talar han, fastän han är död.

1 Johannesbrevet 3:12 och inte likna Kain, som var den ondes barn och mördade sin bror. Och varför mördade Kain honom? Jo, därför att hans gärningar var onda men hans brors var rättfärdiga.

Judas 1:Tänk också på de änglar som inte bevarade sin höga ställning utan övergav sin rätta hemvist. Dem håller han i förvar i mörker med eviga bojor till den stora dagens dom.

Judasbrevet 1:11 Ve dem! De har slagit in på Kains väg, de har mot betalning störtat sig i Bileams villfarelse, de har gjort uppror som Kora och gått under.

Det är inte bibliskt att anta Gud skapat någon form av “Big Bang” där materia sprutar ut  i form av planeter, solar och stjärnor, eftersom JORDEN ensam skapades först, och solen, månen och stjärnorna skapades 3 dagar senare under Dag 4. I Guds rike efter tidens slut kommer inte solen och månen behövas eftersom Guds lamm är vårt ljus och vi behöver dessutom inte tyda tider med hjälp av solen och månen som vi gör idag.

En del försöker läsa in i skapelseveckan att varje dag är tusen år, eller t o m flera tusen år, men växterna som skapades i början skulle inte kunnat klara en så lång period av mörker/ljus och utan djur och människor som behövs för hela den ekologiska kedjan. Om vanliga dagar är flera tusen år långa så har Gud totalt misslyckats med att förmedla för oss hur skapelsen gick till, trots att Bibeln är till just för vår skull. Vi bör kunna lita på den glasklara information som finns i Moseböckerna utan att tolka om vad en “dag” är. Vidare kan vi inte lägga in tusentals år mellan de generationer som vi kan läsa om i 1 Mosebok och i Lukas evangelium, för inga generationer saknas. Enok var t ex sjunde generation från Adam (Judas 1:14). Med hjälp av de olika släktträden i Bibeln och hänvisningar till människors åldrar, så kan vi räkna ut när floden inträffade och även hur lång tid som har passerat efter floden. Däremot kan vi inte med exakthet säga när jorden skapades, bland annat eftersom ett år inte alltid innehållit de 365 dagar vi räknar med idag.

Döden är en fiende

 1 Kor. 15:26 Sist bland hans FIENDER bliver ock DÖDEN berövad all sin makt;

Det kan aldrig ha varit meningen att en FIENDE skulle rumstera i Guds mycket goda skapelse. Både fysiskt och andlig död är ju något mycket negativt för djur och människor med tanke på smärta och känslor, och det är oftast smärtsamt att bli gammal och dö. Vidare innebär det en SAKNAD när en familjemedlem eller vän går bort och det låter inte som ett mycket gott paradis om det skulle finnas tårar och saknad. Även djur kan känna smärta och saknad. Däremot finns det ingenting som säger att växter och insekter känner smärta och saknad (förmodligen inte småfiskar heller) så där skulle det kunna vara fritt fram för död även från ursprunget. De är förmodligen skapta just för att vara en del av en biologisk kedja på jorden som kräver att de dör (eller vissnar om det handlar om växter), och de känner inget fysiskt eller känslomässigt obehag av detta.

Det var aldrig meningen att människan ska vara köttätare. Det som Gud säger att människan ska äta är detta:

Människan: Fröbärande örter på hela jorden och alla träd med fröbärande trädfrukt

Djur, fåglar, det som krälar (vad som i sig har en LEVANDE SJÄL): Gröna örter

Notera att “djur” är här ett separat ord från fåglar och det som krälar. Människor och djur är beskrivna som “levande varelser” vilket är “nephesh” på hebreiska. Se 1 Mosebok 1:20, 21, 24 där “nephesh chayyah” översätts med “levande varelser” och 1 Mosebok 2:7 där Adam blir en levande varelse (nephesh chayyah). Nephesh visar att det handlar om en levande varelse som kan andas, och i GT i kombination med andra ord med inriktning på känslor och sinneststämningar. Växter har ingen sådan medvetandegrad och inkluderas inte i “nephesh“. Vi kan läsa att “allt kötts själ (nephesh) är i blodet” 3 Mos. 17:11, 1 Mos. 9:4. En del växter kan visserligen ha hemoglobin men de kan dock inte andas. Adams jobb att namnge djuren kan ge oss ytterligare ledtrådar till vad som räknas som “nephesh cayyah”. Han namngav varje levande varelse (nephesh chayyah) i Gen. 2:19. Det innebär boskapsdjur, fåglar och markens djur. Även efter att Adam och Eva syndade så var det tänkt att de endast skulle äta fröbärande örter. Kött var inte tillåtet att äta förrän efter Noa klev av arken vid Ararat, men det är mycket troligt att människan ändå gav sig själv den friheten efter ett tag trots att Gud inte tillät det.

Rom. 8:20 Skapelsen har ju blivit lagd under förgängelsen, inte av egen vilja utan genom honom som lade den därunder. Ändå finns det hopp om 21 att också skapelsen skall befrias från sitt slaveri under förgängelsen och nå fram till Guds barns härliga frihet. 22 Vi vet att hela skapelsen ännu samfällt suckar och våndas. 

1 Joh. 5: 19 Vi vet att vi tillhör Gud och att hela världen är i den ondes våld. 

Varför finns ett förbjudet träd?

Varje gång som Adam och Eva passerade Kunskapens Träd så tvingades de per automatik att ta ställning till det enda bud som Gud gav dem – att äta eller inte äta av det (respektera deras Skapare eller inte). Eftersom det fanns där och var möjligt att äta ifrån så visar det att Adam och Eva hade VALET att lyda Gud eller inte. Gud kan skapa oss precis hur han vill och uppenbarligen ville han att vi ska ha fri vilja. Enda andra alternativet är att skapa oss som förprogrammerade robotar som alltid agerade i enlighet med Guds vilja, och det skulle bli som någon form av marionettdockor eller filmer som Gud sett förut och där han bestämt alla handlingar.

Satans lögn till Eva i Edens lustgård är samma lögn som vi ofta använder mot varandra än i dag – till och med i kyrkorna. Kanske vi säger;“Du säger att du syndar broder? Inte bra MEN INGALUNDA SKALL DU DÖ”. Satan lyckades få Eva att testa synd genom att intala henne att hon inte skulle dö. Då vågade hon ta steget i kombination med att hon frestades av tanken att äta av trädet. Om det inte finns några konsekvenser för synd så vågar tyvärr människor ta steget att synda när de står inför frestelser. Synd är dock det som separerar oss från Gud och ingenting oheligt ska komma in i Guds rike. Satans hemska lögn är verkligen tragisk eftersom den äventyrar människors SJÄLAR.

När Adam och Eva syndade så dog de både fysiskt och andligt. De dog andligen med en gång (och de insåg genast att de var nakna) och de dog fysiskt ett antal år senare när deras kroppar till slut blev för gamla för att leva. De blev ganska omgående bortmotade ur Edens Lustgård och de kunde därmed inte längre nå Livets Träd. Detta träd är väsentligt för att vi ska leva, men utan den livgivande näring som trädet ger så är enda utvägen fysisk död. Adams synd är alltså orsaken till att vi dör fysiskt – för vi kan ju inte nå Livets Träd pga honom – men det är vår egen synd som orsakar att vi dör andligt. Adam är indirekt orsak till att vi lever i en värld med katastrofer såsom jordbävningar, tsunamis, vulkanutbrott, och att vi har sjukdomar att tampas med. Döden är som sagt en fiende, så Gud skulle aldrig acceptera en värld där människor förolyckas och lider av åkommor, såvida inte människan öppnade upp för synden för då är döden en nödvändighet. Med synd i världen är döden ett måste, för det vore fruktansvärt för en människa att leva för evigt i en syndig värld. I Guds nya rike kommer dock Livets trädn att finnas återigen, och det ger skörd varje månad.

Notera att det inte står någonstans att vi ärvt Adams synd, men vi kan däremot läsa om förbannelser som drabbar alla människor pga Adam. Marken är förbannad pga Adam och kvinnor måste föda barn i plåga pga Eva.

Vill du läsa om dinosaurier och Bibeln kan du läsa denna artikel.

15 thoughts on “Vad hände när Adam och Eva skapades för 6000 år sedan?

 1. Pingback: Det hebreiska ordet YOM betyder en vanlig 24-timmars DAG i 1 Mosebok by Annika Björk | Crossmap Blogs

 2. Har du överhuvudtaget läst Woodmorappe ???

  (Ja för att tillståndet på jorden var helt groteskt och alla funderade på elakheter hela tiden.)

  Du menar att alla foster i magen på alla gravida kvinnor, små barn, djur osv funderade på elakheter? Jo hej du:)

  Nej du! Du och andra YEC läser inte vad som står i bibeln ni tolkar så att det passar era egna syften och tokiga teorier,inget annat.

  När du senare kommer till din himmel,titta då ner på dina ateistiska barn.
  Undrar hur du kommer leva ett lyckligt liv med jesus när dina barn lider i helvetet.

  Som tur är finns det inte något av dessa ställen. Utan de är skapta av mentalsjuka människor för tusentals år sedan i en öken.

  Nu orkar jag inte diskutera med en gammal dam som har vanföreställningar och tolkar bibeln som f-n själv läser den.

  Lev länge och väl, för detta är ditt enda liv du någonsin kommer att få.

  Ps.
  Det skulle vara intressant att fått höra ditt vittnesbörd, men det behövs inte för det är samma visa hela tiden..

  Mvh Erick.

  Like

  • <<Har du överhuvudtaget läst Woodmorappe ???

   Frågar du mig? Ja, och boken står i bokhyllan.

   <<Du menar att alla foster i magen på alla gravida kvinnor, små barn, djur osv funderade på elakheter? Jo hej du:)

   Nej, det menar jag inte utan alla av dem som är vuxna, inte mentalt handikappade, inte ligger i koma, etc och med undantag av Noa. Har du vanligtvis problem med att läsa Dagens Nyheter också? Och missförstår du människor som pratar med dig och säger "Idag skrattade alla i skolan åt min nya hatt"? Säger du då "menar du verkligen att ALLA skrattade? 100% av alla som befann sig under skolans tak?" osv.

   <<Nej du! Du och andra YEC läser inte vad som står i bibeln ni tolkar så att det passar era egna syften och tokiga teorier,inget annat.

   När du läser Dagens Nyheter, tror du då att serierna är verklighet, att de lokala nyheterna appliceras på hela världen, att kröniker alltid baseras på verkligheten, etc? Nej, för du kontrollerar vem som säger vad till vem och i vilket sammanhang. Står det "alla" i tidningen så förstår du omedelbart vad som syftas på. Det är bara Bibeln du gärna vill missförstå.

   <<När du senare kommer till din himmel,titta då ner på dina ateistiska barn.
   Undrar hur du kommer leva ett lyckligt liv med jesus när dina barn lider i helvetet.

   Jag förstår inte varför du hela tiden pratar om mina "ateistiska barn". De tror på Gud.

   <<Som tur är finns det inte något av dessa ställen. Utan de är skapta av mentalsjuka människor för tusentals år sedan i en öken.

   Det kan du inte heller bevisa antar jag?

   <<Lev länge och väl, för detta är ditt enda liv du någonsin kommer att få.

   Eller detta?

   <<Det skulle vara intressant att fått höra ditt vittnesbörd, men det behövs inte för det är samma visa hela tiden..

   Låter lite motstridigt, men jag kan väl säga att jag en gång i tiden hade en del av dina åsikter eftersom jag inte trodde på Gud. Jag blev dock övertygad om att jag hade fel av en rad olika anledningar. Det krävs mer tro att INTE tro på Gud än att inte göra det. Hur kan någonting komma ur ingenting? Hur kan en cell komma till av sig självt? Hur kan denna cell producera mer celler? Hur kan dessa celler med hjälp av endast TID och SLUMP utvecklas till älgar, elefanter, ekorrar, svampar, hundar, kor, hästar och höns? Varför finns det inga mellanformer såsom halvt utvecklade organ bland fossilen? Varför finns det fossil överhuvudtaget nu när djur vanligtvis just dör och ruttnar bort? Varför visar dessa fossilgravar tecken på att något dramatiskt hände i vår historia som involverar en stor mängd vatten och sand or lera? Hur kommer det sig att Isaiah och andra profeter profeterade om att ett barn skulle födas av en jungfru i Betlehem, av Davids släkt, och som skulle ha ett evigt rik? 800 år innan Jesus föddes! Jag håller på att skriva ner alla dessa Messianska profetior för att göra en bloggpost om dem, så håll utkik. Det är helt omöjligt för mig att sticka huvudet i sanden och ignorera dessa fantastiska profetior, att vetenskapen passar stöder Bibeln, att historien stöder Bibeln, etc. Inte minst har jag upplevt Jesus närvaro och jag har fått gåvan att tala i tungor, precis det som Bibeln talar om. Jag skulle bara önska att du kunde uppleva samma sak, för det handlar alltså om din SJÄL. Jesus gjorde ALLT för dig när han dog på korset för dina synder. sök honom så finner du honom.

   God bless

   Like

 3. Bara Woodmorappes teori om att Noa och co i förväg tränade djuren att uträtta sina behov på kommando i hinkar, *** Ursäkta Herr Brontosaurus vill ni vara så vänlig att prutta i den här hinken nu! *** för att lösa problemet med avfallshanteringen på skutan gör honom till en obehagligt stor och förvirrad idiot.
  Om du tycker att det är en intelligent man, så inte bara bör du söka psykolog utan du måste!

  Gud!
  (Jag skall nu låta floden översvämma jorden och förgöra alla levande varelser under himlen.
  Allting på jorden skall gå under.)

  1 Mos 7:2
  Av alla rena fyrfotadjur skall du ta med dig sju par av varje art, hanar och honor, och av alla djur som inte är rena skall du ta ett par, hane och hona

  1 Mos 7:3
  också av himlens fåglar sju par av varje art, hanar och honor – så att de kan överleva på jorden.

  Men vad nu då?

  1 Mos 6:20

  Av de olika arterna av fåglar, fyrfotadjur och markens kräldjur skall ett par av varje komma till dig, så att de kan överleva.

  1 Mos 7:9

  kom ett par av varje art in till Noa i arken, hane och hona, så som Gud hade befallt Noa.

  Hur skulle gud ha det? 7 eller två?

  Och dina ca 16.000 är ett ännu skämt! Idag finns det ca 1,5-2 miljoner olika levande djurarter på jorden. Och ca 99,99 % av alla djur som någonsin funnits på jorden har dött ut, och nu klämmer du även in alla dessa djur på arken, plus allt special foder till alla olika djur.

  Skapelseberättelsen om hur gud skapade människan och djuren är också ett stort skämt.

  (Genesis 1:01 till 2:03) (Första Moseboken 2:4-25)

  Genesis 1:25-27
  (Människan skapades efter andra djur.)

  Och Gud skapade djur på jorden efter sitt slag, och boskapsdjuren efter deras slag och alla kräldjur på jorden efter hans sort: och Gud såg att det var gott. Och Gud sade: Låt oss göra människor till vår avbild …. Och Gud skapade människan till sin avbild.

  Genesis 2:18-19
  (Människan skapades innan andra djur.)

  Och HERREN Gud sade: Det är inte bra att mannen ska vara ensam, jag skall göra honom en medhjälpare åt honom. Och ur marken Herren Gud formade alla markens djur, och alla fåglarna under himmelen, och förde dem till Adam att se vad han skulle kalla dem, och helst Adam kallade varje levande varelse, som var namnet därav.

  Genesis 1:27
  (Den första mannen och kvinnan skapades samtidigt.)

  Och Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem.

  Genesis 2:18-22
  (Mannen skapades först, sedan djuren, sedan kvinnan från mannens revben.)

  Och HERREN Gud sade: Det är inte bra att mannen ska vara ensam, jag skall göra honom en medhjälpare åt honom. Och ur marken Herren Gud formade alla markens djur, och alla fåglarna under himmelen, och förde dem till Adam för att se vad han skulle kalla dem …. Och HERREN Gud lät en djup sömn falla över Adam, och han sov, och han tog ett av hans revben och fyllde upp köttet istället detta, samt av revbenet som Herren Gud hade tagit från mannen, gjorde han en kvinna och förde henne fram till mannen.

  Vilket svammel!
  Tips! Sök hjälp nu!

  Mvh Erick.

  Like

  • <<Bara Woodmorappes teori om att Noa och co i förväg tränade djuren att uträtta sina behov på kommando i hinkar

   Vad får du det ifrån? De behövde inte göra det utan uträtta sina behov direkt på golvet, vilket är byggt med rejäla springor som gör att spillningen hamnar under golvet i utrymmen som Noa och hans gäng endast behöver städa någon gång per vecka. Allt detta förklarar Woodmorappe, men du vill förstås bygga en Halmgubbe (pådyvla människor åsikter som de inte har för att sedan attackera dessa åsikter) i stället för att vara ärlig.

   <<Allting på jorden skall gå under.)

   Ja för att tillståndet på jorden var helt groteskt och alla funderade på elakheter hela tiden. Det kan ha mycket med Satans fall att göra, och att 1/3 av änglarna stödde honom, varvid en del av dem agerade med människorna på jorden. Gud gav oss fri vilja, och vi kan välja att lyda honom eller att vända ryggen till honom.

   <<1 Mos 7:9kom ett par av varje art in till Noa i arken, hane och hona, så som Gud hade befallt Noa.

   Nej, det står ordagrant:"9gingo två och två, hankön och honkön, in till Noa i arken, såsom Gud hade bjudit Noa"

   <<Hur skulle gud ha det? 7 eller två?

   Woodmorappe har skrivit om detta också, och det handlar om att en del av djuren skulle offras när färden var slut, och det var inte tänkt att de skulle överleva. 1 Mosebok skriver korrekt om vilka djur som skulle med, vad gäller rena och orena, och vilka sorts djur. Generellt kan man säga att Noa skulle se till att alla arter skulle överleva (alltså inte alla djur på arken utan alla arter).

   <<Och dina ca 16.000 är ett ännu skämt! Idag finns det ca 1,5-2 miljoner olika levande djurarter på jorden.

   Som evolutionist så tror du väl inte att olika hundraser såsom pudel, terrier tax, osv fanns ursprungligen? Tror inte du också att det snarare fanns "urhundar" som orsakar en rad olika hundfamiljer och raser? Detta tror även skapelsetroende, och därför behövs det inte särskilt många djur på arken. Endast de URSPRUNGLIGA djuren och därifrån har det utvecklats ännu fler djursorter. Men inga djur har förstås utvecklats till familjer än de var från början. Detta kallas "mikroevolution" och även "artbildning" eller "speciation" på engelska ingår i det. Det är inget som helst stöd för Evolutionen eftersom även detta kan gå på ett par generationer. Exempelvis finns det kaniner som utvecklats på olika håll, och när de sedan ska para sig så blir det ingen fungerande avkomma eftersom de utvecklats åt olika håll. Men de är fortfarande kaniner och inte älgar….Återigen vore det listigt om du först läste Woodmorappes bok innan du kritiserar honom för åsikter han inte har.

   <<Och ca 99,99 % av alla djur som någonsin funnits på jorden har dött ut,

   Oj, och då menar du alltså att jag ska tro på något jag INTE KAN SE? Trots att det inte finns bevis föra tt 99.99% av alla djur har dött ut så ska jag alltså bara tro på detta? Men att tro på GUD kan du inte tänka dig?

   <<(Människan skapades efter andra djur.)

   Ja, människan skapades på sjätte dagen.

   <<Genesis 2:18-19(Människan skapades innan andra djur.)

   Nej, det gjorde hon inte eftersom andra kapitlet sedan går in på detaljerna för hur människan skapades och vad som hände i Eden. Det är således samma berättelse och ingenstans står det att människan skapades innan djuren. Jag tycker du läser slarvigt, och du kritiserar även text som du inte ens läst, vad gäller Woodmorappe. Bättre kan du.

   <<Genesis 1:27(Den första mannen och kvinnan skapades samtidigt.)

   Nej, det står inte att mannen och kvinnan skapades samtidigt. Det står endast om Guds syfte till skapandet av mannen och kvinnan och han skapade dem båda till sin avbild. Det står inte att det skedde på en och samma sekund.

   <<Genesis 2:18-22(Mannen skapades först, sedan djuren, sedan kvinnan från mannens revben.)

   När exakt Eva skapades vet jag inte eftersom det inte står specificerat. Vi vet dock att landjuren och både Adam och Eva skapades under Dag 6. Om Adam skapades först, sedan landdjuren, och sedan Eva, så kan det mycket väl stämma.

   Det finns alltså inga som helst motsättningar i Bibeln. Den stämmer vetenskapligt, historiskt, arkeologiskt och logiskt.

   Like

 4. “Ingen syrebrist om fisken öppnar munnen ibland”

  “”Adam och Evas barn var däremot syskon, men det var vare sig omoraliskt eller riskfyllt att få barn med varandra eftersom det inte fanns några farliga mutationer eller något negativt i deras genpoler som skulle kunna åstadkomma missbildningar.””

  Bara dessa två kommentar gör att jag “tror” att du är hjärntvättad.
  Det är inte ditt fel om du blivit hjärntvätta av dina föräldrar. Har du inte det,utan kommit till tro utan inblandning av religiösa föräldrar bör du överväga att uppsöka en psykolog.
  Vissa människor tar ofta till tron som ett sista desperata hjälpmedel när dem mår dåligt efter lång tid av psykisk ohälsa eller missbruk av alkohol/droger. Vad än förklaringen är i ditt fall, bör du fundera på hur du mår.

  Det är ingen ide att diskutera med en människa som kommer med ett uttalande som “””Ingen syrebrist om fisken öppnar munnen ibland”””

  Eller att tro på Noa fick plats med Ca 10.000.000 djur på en liten båt. Och säga att jag ska bevisa motsatsen. Jag ser då att jag inte längre diskuterar med en förnuftig människa.

  Charles Robert Darwin var kristen men blev agnostiker när han insåg vad det handlade om.
  Du vill bara inte se bevisen av att evolution har och fortsätter att utveckla oss och allt annat.

  Det är ett under, nej snarare “mirakel” att vissa av er religiösa kan gå i upprätt ställning och kan fortplanta er överhuvudtaget. Rekommenderar dig att ta en guidad tur på Naturhistoriska Riksmuseet. Men det är väl inte så troligt att du tar den rekommendationen utan hälare sitter på något tältmöte och lyssna på någon självutnämnd predikant som lurar i dig att han har direktkontakt med gud och att “Jesus” är lösningen på allt, plus att dem lurar av dig dina pengar.

  Till sist önskar jag att du kommer att må bättre och får ett långt och härligt liv utan plågor och andra missöden.

  Mvh Erick.

  Like

  • <<Bara dessa två kommentar gör att jag ”tror” att du är hjärntvättad.

   Du får gärna förklara varför du tror att Bibelns Gud skulle skapa Adam och Eva med skadliga mutationer som skulle åstadkomma defekter hos sina barn. Självklart var Adam och Evas gener perfekta, och likaså generna hos deras barn som kunde få barn med varandra utan några som helst risker. Min man och jag har mer likartat genetiskt arv än vad Adam och Evas barn hade sinsemellan.

   <<Det är inte ditt fel om du blivit hjärntvätta av dina föräldrar.

   Jag berättade för dig att jag inte kommer från en kristen bakgrund, och mina föräldrar är väl antagligen evolutionister som de flesta andra i Sverige som tvingades att lyssna på Evolutionsteorin i skolorna.

   << Har du inte det,utan kommit till tro utan inblandning av religiösa föräldrar bör du överväga att uppsöka en psykolog.

   Men att tro att en handfull celler kan utvecklas till fotbollsspelare tack vare TID, är helt normalt?

   <<Eller att tro på Noa fick plats med Ca 10.000.000 djur på en liten båt. Och säga att jag ska bevisa motsatsen.

   Det sägs vara ca 16.000 djur, vilket inkluderar alla "förfäderna" till dagens djur. Det fanns alltså inte massor med olika hundraser utan endast "originalhundarna", och i den gruppen ingår alltså varg, coyote, brukshundar, etc. Att det fanns gott om plats för dessa 16.000 djur kan man visa rent matematiskt. Det är bara att ta reda på hur stor båten är (stor!!) och hur mycket plats varje djur tar. Noa valde förstås små och unga djur, och även dinosaurier var ju små i början. Även mat fanns det gott om plats för. Du kan gärna läsa studien av Woodmorappe om detta. Han har referenser till vad djur äter, och allting som har med arken att göra. Vad slags invändning du kan tänkas ha kan besvaras av honom. Han har bevisat att den här transporten är möjlig utan Guds ingripande, med undantag av att Gud stängde dörren till arken.

   <<Charles Robert Darwin var kristen men blev agnostiker när han insåg vad det handlade om.
   Du vill bara inte se bevisen av att evolution har och fortsätter att utveckla oss och allt annat.

   Det finns även många agnostiker och evolutionister som övergått till kreationismen när de insett att Evolutionsteorin är en saga för vuxna, som världen fortsätter att indoktrineras med. Ingen annan teori (det finns bara en annan) diskuteras ens under biologilektionberna. Skapelsetroende diskrimineras, så det är inte konstigt att människor växer upp och försöker passa in verkligheten med ett redan färdigt svar.

   Du kan rädda din själ genom att undersöka sådana här saker redan nu, för på domedagen kan du inte komma med några ursäkter. "Men jag visste inte…" "Alla sa ju….." "Hur skulle jag kunna veta…". Sådana svar duger inte inför Gud eftersom han gett dig alla svar och alla bevis du behöver redan här. Du vänder dem dock ryggen och vill inte se. Vad hjälper det att vinna hela världen om du förlorar din själ? Det är långt att ha fel i en hel evighet. Tänk på det…

   GVD

   Like

 5. Har du överhuvudtaget hört talas om DNA? Vi behöver inte ens fossil för att bevisa evolutionen längre.Vi människor tillhör släktet primater. Det finns 5 stora människoapor. Människa, schimpans bonobo och gorilla. Det är dem 4 afrikanska aporna. Orangutangen är längre tillbaka släkt med dessa och är asiatisk. Titta dig i spegeln:)

  “”Hmm, om en syndaflod som den i Bibeln har inträffat så borde vi hitta en enorm mängd djur som snabbt dött i vattenmassor och lera, och sedan förstenats pga fossilering…Hmmm””

  Har det gjort det då? Nej! Allt ligger i ordning och inte huller om buller.

  “”Japp, Noah, hans fru, deras tre söner och deras fruar. Visste du förresten att det finns tvillingar där den ena är negroid och den andra kaukasisk? Detta pga deras föräldrar och tidigare generationer””.

  Om mamman tex är svart och fadern vit så visst kan dem det.
  Tvillingar kan också ha olika fäder men det beror på att modern har haft samlag med två män.
  Sällsynt men inte omöjligt.

  Adam och Eva var syskon åtminstone släkt, eftersom Eva skapades av Adams revben.
  Hur blev deras barn svarta, vita, röda och gula? Vilka skaffade Adam och Evas avkomma barn med? Vandra eller med sin mor och far? Ännu mera incest.
  Du menar att med hjälp av incest mellan två människor av samma ras så skapas olika raser:) Skrattretande!

  “”Fossilering kan gå på veckor. Exempelvis har man satt upp nallebjörnar på ställen vid Niagara och i England, och pga miljön så fossilerades björnarna. Det finns även andra exempel och bilder (och referenser förstås)”””

  Och vetenskapen kan kontrollera bevisa hur gamla din hatt och nallebjörn är och konstatera att dem är ca några veckor och inte miljontals år. Jag skrattar åt dig nu:)

  “”Inte alls eftersom människan inte lever i samma ekologiska zon som dinosaurier. Inte heller lever människan i samma miljö som isbjörnar, lejon, etc. Vi lever oftast väldigt separat från dem så det vore otroligt att hitta fossil av både människa och dessa djur tillsammans. Man borde förstås inte hitta några fossil alls om Evolutionen vore sann, och man borde hitta halvt utvecklade särdrag, etc.””

  Vad yrar du om nu:)???
  Du hitta inte några människor någonstans på jorden i samma åldersbestämda skikt som dinosaurier vart du än letar.
  Är ett skikt i Afrika tex 50.000.000 år gammat så är väll samma skikt i Amerika lika gammalt. Nu får du ta och läsa vetenskap och inte sidor från Y E klåpare.

  <<Och alla fossiler ligger i en bestämd geologisk ordning. Konstigt va?

  ""Haha, det är precis det de INTE gör. Konstigt va, att ingenting stämmer med Evolutionsteorin?""
  Sluta snacka strunt när du är mindre utbildad än en 10 åring.

  Kan du nämna EN positiv mutation som utökat den genetiska informationen i djur/människor?

  Läs om DNA! http://sv.wikipedia.org/wiki/DNA
  Läs om Evolution http://sv.wikipedia.org/wiki/Evolution

  Vi är djur men vissa av oss så kallade människor har inte förstånd att begripa det.

  Fortfarande är det inte jag som har bevisbördan att bevisa att en gud inte existerar, det är upp till dig att bevisa att han finns.. Men det har du själv erkänt att du inte kan.

  """"Jag kan inte bevisa för någon utomstående att Gud finns, och inte heller kan jag bevisa att han inte finns."""

  Att tro på Noas ark Ca 10.000.000 djur på en fjuttig båt är ett skämt!
  Och slutligen sagan om jona i fiskens buk. Tror du inte att syrebrist och matsmältningen hade tagit död på honom:)

  Baldwin och du har tydligen gått i samma skola.
  http://www.youtube.com

  Lev i din dröm värld du: Hälsa dina ateistiska barn från mig:)

  Like

  • <<Har du överhuvudtaget hört talas om DNA?

   Och hur menar du att detta bevisar Evolution i stället för skapelse?

   <<Vi behöver inte ens fossil för att bevisa evolutionen längre.

   Fossil är Skapelsetroendes bästa vän, och Evolutionstroendes fiende.

   <<Vi människor tillhör släktet primater. Det finns 5 stora människoapor. Människa, schimpans bonobo och gorilla. Det är dem 4 afrikanska aporna. Orangutangen är längre tillbaka släkt med dessa och är asiatisk. Titta dig i spegeln:)

   Märker du hur mycket du påstår och hur litet du bevisar? Om människor och djur har samma designare så kan man förvänta sig likheter. Kan du bevisa Evolution eller ej?

   <<Har det gjort det då? Nej! Allt ligger i ordning och inte huller om buller.

   Det finns ett flertal fossilgravar där olika djur ligger huller om buller. Sen kan man även hitta djur i en viss ordning beroende på deras ekologiska nischer, överlevnadsmöjligheter i en stor flod, etc. Då kan man förvänta sig att djur begravs i en viss ordning. Man kan förvänta sig att det ska finnas ytterst få fossilerade människor eftersom de ju har en bättre möjlighet att överleva en flod genom att klättra, simma och planera. Likadant kan man förvänta sig få fåglar. Att det finns fossil stöder skapelsetron, att inga halft utvecklade särdrag stöder skapelse<tron, sättet de begravts på stöder skapelsetron.

   <<Om mamman tex är svart och fadern vit så visst kan dem det.
   Tvillingar kan också ha olika fäder men det beror på att modern har haft samlag med två män.
   Sällsynt men inte omöjligt.

   Barn har endast en biologisk mamma och pappa, och det gäller även de tvillingar som jag syftar på. Poängen är att om en enda generation kan åstadkomma ett vitt och ett svart barn från samma avkomma så visar det att alla raser faktiskt kan orsakas av gänget på arken.

   <<Adam och Eva var syskon åtminstone släkt, eftersom Eva skapades av Adams revben.
   Hur blev deras barn svarta, vita, röda och gula?

   Kommer du ihåg vad jag skrev om tvillingarna? En var svart och en vit? Varför kan inte Adam och Evas avkomma också se olika ut? Adam och Evas gener var perfekta och kan kombineras stort.

   << Vilka skaffade Adam och Evas avkomma barn med?

   Varandra. Gud skapade inte deras genpoler likartade (som syskon idag har likartad genpol) utan väldigt olika.

   <<Vandra eller med sin mor och far? Ännu mera incest.

   Adam och Evas barn var däremot syskon, men det var vare sig omoraliskt eller riskfyllt att få barn med varandra eftersom det inte fanns några farliga mutationer eller något negativt i deras genpoler som skulle kunna åstadkomma missbildningar. Det var inte förrän under Moses tid som det blev förbjudet att gifta sig med syskon, för då hade hunnit bli flaskhalsar vad gäller genpolerna. Även detta kan du läsa om i de länkar jag rekommenderade.

   <<Du menar att med hjälp av incest mellan två människor av samma ras så skapas olika raser:) Skrattretande!

   Kom du ihåg mitt exempel med tvillingarna?

   <<Och vetenskapen kan kontrollera bevisa hur gamla din hatt och nallebjörn är och konstatera att dem är ca några veckor och inte miljontals år. Jag skrattar åt dig nu:)

   Självklart kan man kontrollera när nallebjörnarna sattes upp. Sådana fanns inte för miljontals år sedan och inte hattar. Detta är bara ett exempel på att fossilering kan gå jättesnabbt.

   <<Du hitta inte några människor någonstans på jorden i samma åldersbestämda skikt som dinosaurier vart du än letar.

   Kommer du ihåg att jag nämnde att människor inte lever i samma ekologiska nisch som vissa djur, såsom lejon? Därmed kan man inte förvänta sig att hitta dessa tillsammans i fossilerad form. Fossil borde inte finnas alls om Evolutionen var sann. Paleontologer hittar ständigt fossil i "fel" skikt. Det finns hur mycket exempel som helst!

   <<Är ett skikt i Afrika tex 50.000.000 år gammat så är väll samma skikt i Amerika lika gammalt. Nu får du ta och läsa vetenskap och inte sidor från Y E klåpare.

   Man har inte hittat kompletta geologiska skikt någonstans på jorden. Det beror förmodligen på att dessa skikt inte tog miljoner år att formas utan endast veckor. Man har hittat moderna formeringar som de i Grand Canyon i USA. Hade ingen vetat bättre hade man gissat att det tagit miljoner år att åstadkomma dem, men eftersom det finns foton på före och efter ett visst skred som orsakats av vulkanutbrott så vet man att det bara tog veckor. Också lustigt att man hittat massa träd genom olika skikt. En omöjlighet om skikten var så gamla.

   <<Läs om DNA! http://sv.wikipedia.org/wiki/DNA
   Läs om Evolution http://sv.wikipedia.org/wiki/Evolution

   Eftersom jag har läst Evolutionisternas svar och de inte kan ge ett enda exempel så frågar jag DIG. Frågan är:
   "Kan du nämna EN positiv mutation som utökat den genetiska informationen i djur/människor?"
   En tröst är att INGEN före dig lyckats med att ge några exempel.

   <<Fortfarande är det inte jag som har bevisbördan att bevisa att en gud inte existerar, det är upp till dig att bevisa att han finns..

   Försök inte. DU gör ett påstående så DU ska bevisa. DU tror på någon sorts ursoppa som åstadkom den första cellen så DU ska bevisa.

   <<Att tro på Noas ark Ca 10.000.000 djur på en fjuttig båt är ett skämt!

   Bevisa att det inte har hänt.

   <<Och slutligen sagan om jona i fiskens buk. Tror du inte att syrebrist och matsmältningen hade tagit död på honom:)

   Ingen syrebrist om fisken öppnar munnen ibland 🙂

   Like

 6. “””Jag gör vad jag kan för att visa dem att det finns en skapare, och att det är tio Guds bud vi ska följa”””

  Och detta har du naturligtvis bevis på ? Är det saker ur bibeln som du lägger fram som bevisning?
  Syndafloden? Finns inga geologiska bevis på att något sådant som en världsomfattande flod har inträffat någonsin. Kan du förklara var ifrån alla olika människoraser kommer ifrån om bara 8 st av ett ras överlevde?

  Eller kanske den horribla historien om Jona som blev slukad av en stor fisk och överlevde i 3 dagar och blev utspottad på land igen?

  Det är den som hävdar att något existerar som måste lägga fram bevisbördan.
  Ett exp. Jag hävdar att det finns en annan planet som befolkas av människor. Är det då du som ska åka runt och titta på alla planeter för att bevisa att jag har fel, eller är det mitt jobb att lägga fram beviset på mitt påstående?

  <<Jorden är ca 4,6 miljarder år gammal och inte ca 6000 år.Bevis tack.

  De äldsta fossilen på jorden är ca 3,8 miljarder år och är lämningar efter bakterier, som levde under jordens barndom. För att kunna avgöra hur gammalt ett fossil är kan man ta hjälp av berggrunden eller mätningar av radioaktivt sönderfall.

  Dinosaurierna levde under mesozoikum, den era som omfattar de geologiska perioderna trias, jura och krita. De tidigaste dinosaurierna utvecklades för ungefär 230 miljoner år sedan och
  dinosaurierna dog ut i samband med den omfattande massdöd som inträffade för cirka 65 miljoner år sedan. Om nu människan och dinosaurier levde sida vid sida är det då inte väldigt konstigt att inga fossil av människan ligger i samma geologiska skikt som dinosaurierna ???

  Och alla fossiler ligger i en bestämd geologisk ordning. Konstigt va?

  Öppna en vetenskaplig bok någon gång.
  Bibeln är inte vetenskap, det är en "lagbok" skriven av några få människor med vild fantasi som ville bestämma över hur andra skulle leva sina liv. Inget annat.

  Mvh Erick

  Like

  • <<Och detta har du naturligtvis bevis på ?

   Jag kan inte bevisa för någon utomstående att Gud finns, och inte heller kan jag bevisa att han inte finns. Däremot finns det en oerhörd massa support för att Gud finns, och det oerhört ologiskt att saker och ting "gör sig själv", så därför visar jag mina barn det logiska i att Gud finns. Det krävs en hel massa TRO för att tro att en handfull av celler kan utvecklas till fotbollsspelare tack vare TIDEN, men om du själv har så mycket tro så är det imponerande. Självfallet finns inga bevis för något så absurt

   << Är det saker ur bibeln som du lägger fram som bevisning?

   Det är DU som kom med påståenden, såsom att Gud är en sagofigur. Då borde DU bevisa det. Själv säger jag bara vad jag tror på.

   <<Syndafloden? Finns inga geologiska bevis på att något sådant som en världsomfattande flod har inträffat någonsin.

   Hmm, om en syndaflod som den i Bibeln har inträffat så borde vi hitta en enorm mängd djur som snabbt dött i vattenmassor och lera, och sedan förstenats pga fossilering…Hmmm

   << Kan du förklara var ifrån alla olika människoraser kommer ifrån om bara 8 st av ett ras överlevde?

   Japp, Noah, hans fru, deras tre söner och deras fruar. Visste du förresten att det finns tvillingar där den ena är negroid och den andra kaukasisk? Detta pga deras föräldrar och tidigare generationer.

   <<Eller kanske den horribla historien om Jona som blev slukad av en stor fisk och överlevde i 3 dagar och blev utspottad på land igen?

   Ja, det fanns enormt stora havsdjur.

   <<Det är den som hävdar att något existerar som måste lägga fram bevisbördan.

   Nej, det är det som kommer med påstående som har bevisbördan. Du påstår att Gud är en sagofigur och att Bibeln inte är sann. Bevisa det. Men jag antar också att du tror att livets ursprung är någon form av ursoppa som producerade den första cellen? Bevisa det.

   <<Ett exp. Jag hävdar att det finns en annan planet som befolkas av människor. Är det då du som ska åka runt och titta på alla planeter för att bevisa att jag har fel, eller är det mitt jobb att lägga fram beviset på mitt påstående?

   Du påstår att Gud inte finns och att Bibeln är falsk. Bevisa det. Själv säger jag bara vad jag själv tror existerar, och detta pga av en enorm mängd support.

   <<De äldsta fossilen på jorden är ca 3,8 miljarder år och är lämningar efter bakterier, som levde under jordens barndom.

   Fossilering kan gå på veckor. Exempelvis har man satt upp nallebjörnar på ställen vid Niagara och i England, och pga miljön så fossilerades björnarna. Det finns även andra exempel och bilder (och referenser förstås) på http://www.creation.com. Alltså har du inget bevis. Du kan också förklara för mig varför inga djur fossileras idag? Varför finns det sådana otroliga människor fossil på vår jord, till och med massgravar med djur hullber om buller, men idag så dör djur och försvinner? Vad tror du hände i vår historia som gjorde att djuren till synes dog i vattenmassor och lera?

   <<För att kunna avgöra hur gammalt ett fossil är kan man ta hjälp av berggrunden eller mätningar av radioaktivt sönderfall.

   Dessa har visat fel resultat vid flera tillfällen. Läs http://www.genesis.nu eller http://www.creation.com för att läsa om moderna vulkanutbrott (St Helen 1980 i USA) vars material borde visa en sen ålder, men trots det visar labbresultat "miljontals år". Alltså stämmer det inte med Evolutionsteorin. Likaså borde det inte finnas Kol 14 kvar i material som ligger i sedimentlager som är miljontals år gamla pga halveringstiden (det borde inte finnas något mätbart Kol 14 efter 50000 år) men ändå gör det det.

   <<Dinosaurierna levde under mesozoikum, den era som omfattar de geologiska perioderna trias, jura och krita.

   Geologiska perioderna är påhittade av människor, och du bör bevisa att dinosaurierna inte levde sida vid sida med människor. Förklara också hur vävnad och blodceller har bevarats av dinosaurier trots att de är 65 miljoner år. Är inte det vetenskapligt omöjligt? Ändå har det påträffats. Läs mer på siterna ovan.

   <<De tidigaste dinosaurierna utvecklades för ungefär 230 miljoner år sedan och
   dinosaurierna dog ut i samband med den omfattande massdöd som inträffade för cirka 65 miljoner år sedan.

   Tror du att du har bevisat något bara för att rabbla vad några evolutionister säger? De är vetenskapsmän? Det finns även vetenskapsmän som tror på en ung värld. Kreationister.

   <<Om nu människan och dinosaurier levde sida vid sida är det då inte väldigt konstigt att inga fossil av människan ligger i samma geologiska skikt som dinosaurierna ???

   Inte alls eftersom människan inte lever i samma ekologiska zon som dinosaurier. Inte heller lever människan i samma miljö som isbjörnar, lejon, etc. Vi lever oftast väldigt separat från dem så det vore otroligt att hitta fossil av både människa och dessa djur tillsammans. Man borde förstås inte hitta några fossil alls om Evolutionen vore sann, och man borde hitta halvt utvecklade särdrag, etc.

   <<Och alla fossiler ligger i en bestämd geologisk ordning. Konstigt va?

   Haha, det är precis det de INTE gör. Konstigt va, att ingenting stämmer med Evolutionsteorin?

   <<Öppna en vetenskaplig bok någon gång.

   Kände du till att Kepler, Gallileo, Newton, etc vara kreationister? De trodde på en ung värld.

   <<Bibeln är inte vetenskap, det är en "lagbok" skriven av några få människor med vild fantasi som ville bestämma över hur andra skulle leva sina liv. Inget annat.

   Så mera påståenden? DU påstår något så DU borde bevisa det. Jag noterar att du inte bevisat att Gud är en sagofigur och du har inte bevisat att Evolutionsteorin är sann. Kan du nämna EN positiv mutation som utökat den genetiska informationen i djur/människor? Som du vet är det detta som skulle vara Evolutionsteorins motor, så det borde finnas massor. Tonvis. Kan du nämna några stycken? Och helst inte samma gamla "nylon bug" som vi så ofta hört om…

   MVH

   Like

 7. Frågan är egentligen vad som hände när du skapades.

  “”Jag har åtminstone gjort vad jag kunnat för att de ska tro på Gud, och jag har inte tvingat dem att vara Gudsförnekare.””
  Du säger att du inte tvingat dem att bli gudsförnekare, men du försökte tvinga på dem din tro.
  Ja vad ska man säga? 🙂

  Herren i gamla testamentet är utan tvekan den mest otrevliga karaktären av alla sagofigurer.
  Som tur är, existerar han inte.

  Jorden är ca 4,6 miljarder år gammal och inte ca 6000 år.
  Men du får naturligtvis tro det för det råder religionsfrihet.

  Mvh Erick

  Like

  • <<Du säger att du inte tvingat dem att bli gudsförnekare, men du försökte tvinga på dem din tro.
   Ja vad ska man säga?

   Jag gör vad jag kan för att visa dem att det finns en skapare, och att det är tio Guds bud vi ska följa. Men det är de själva som till sist måste ta beslutet att bli kristna. Jag uppmuntrar dem att ställa frågor. Likadant lär jag dem att de ska se sig om när de går över gatan. Om Gud är sann, vilket jag tror pga support, så vore jag en dålig mamma om jag inte delade med mig av det jag vet.

   <<Herren i gamla testamentet är utan tvekan den mest otrevliga karaktären av alla sagofigurer.

   Är det osympatiskt av honom att låta sig egen son (som gick med på det) dö för våra synder så att vi alla ska kunna leva i en evighet i total lycka och harmoni? Är det grym att ge oss tio Guds bud som säger att vi inte ska döda, stjäla, ljuga, etc?

   <<Som tur är, existerar han inte.

   Bra, ge mig bevis.

   <<Jorden är ca 4,6 miljarder år gammal och inte ca 6000 år.

   Bevis tack.

   Like

 8. Hej,

  En sak som jag har funderat lite på är 1 Petr 1:20 där det stod att Jesus var utsedd redan innan jorden skapades.
  “Han var utsedd redan före världens skapelse men har i dessa sista tider uppenbarats för er skull”
  Det betyder alltså att Gud visste precis vad som skulle ske med Adam och Eva?
  Sedan är det ju lustigt att han skapade satan samt satte ett träd i lustgården när han nu visste vad som skulle ske eftersom han utvalde Jesus innan han ens skapade dem och innan han ens satte ett träd där.

  Var det Guds plan att människan skulle falla i synd? Eller var Jesu död på korset Guds plan B för att han hade misslyckats med sin skapelse?

  Enligt Jean Calvin var det Guds plan att de skulle falla i synd.

  Like

  • God morgon, Josef
   De flesta tror att Gud vet allting, och även att Satan skulle falla, människan skulle synda och att behovet av Jesus därför skulle finnas. Därmed så planerades Jesus som offer redan från start. Det finns förstås lite olika uppfattningar om detta och för mig är det ingen stor fråga.
   Om jag skulle veta från början att inte alla mina barn kommer att tro på Gud, så skulle jag fortfarande inte ångra att jag skaffar barnen. Inte ens med facit i handen. Jag har åtminstone gjort vad jag kunnat för att de ska tro på Gud, och jag har inte tvingat dem att vara Gudsförnekare. Det är deras eget val och de själva måste stå ansvariga för detta. Jag kan inte säga att jag misslyckats som mamma om mina barn väljer att gå andra vägar. Gud har inte misslyckats med sin skapelse. Om han väljer att skapa en värld där människan har fri vilja, vilket innebär att alla inte väljer Guds väg, så har han inte misslyckats med någonting. Om jag väljer att ha en fest, och alla inte kommer på festen trots att de är inbjudna, så är inte min fest ett misslyckande för de som faktiskt valt att komma. Vi kan stortrivas på festen, som folk kommit till av fri vilja.
   GVD

   Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s