Ska kvinnan alltid underordna sig mannen?

Kvinnligt underordnande – Vad säger Bibeln?

Bibeln talar mycket om jämnställdheten mellan man och kvinna, men även att kvinnan ska underställa sig sin man. Den bästa förutsättningen är därför att både mannen och kvinnan är bibeltrogna och lever sitt liv för Gud. En människa måste lyda Gud mer än människor, så en kvinna måste lyda skaparen före sin man i det fall mannen agerar tvärt emot Guds bud. Därför är det av stor vikt att kvinnan gifter sig med en bibeltrogen man så att konflikter kan undvikas. Om båda parter lyder Paulus instruktioner så är det ett vinnande koncept, men om endast den enda parten lyder så är det ingen jämvikt.

Ef. 5:21 Underordna er varandra i Kristi fruktan.22 Ni hustrur, underordna er era män, så som ni underordnar er Herren. 23 Ty en man är sin hustrus huvud, liksom Kristus är församlingens huvud – han som är Frälsare för sin kropp. 24 Som församlingen underordnar sig Kristus, skall hustrun i allt underordna sig sin man.25 Ni män, älska era hustrur, så som Kristus har älskat församlingen och offrat sig för den.

1 Kor 11:11Men i Herren är det så att kvinnan inte är till utan mannen eller mannen utan kvinnan. 12 Ty liksom kvinnan har kommit från mannen, så blir också mannen till genom kvinnan, men allt kommer från Gud.

1 Kor 7:4 Hustrun bestämmer inte över sin kropp, det gör mannen. På samma sätt bestämmer inte mannen över sin kropp, det gör hustrun.

Kvinnor i Bibeln

Miriam, Debora, Hulda, Hanna, etc kallades Guds profetissor…

Domarboken 4 & 5: Debora, en profet och domare, ledde Israels armé

2 Kung 22:14; 2 Krön 34:22 Hulda, en profet, konfirmerade äktheten av Lagens Bok som gavs till Moses av Gud.

Apg 9:36 Lukas hänvisar till en kvinnlig lärljunge med hennes arameiska namn Tabita, också känd som Dorkas.

Rom 16:1: Paul hänvisar till Febe som en av tjänarna (diakonos) för kyrkan vid Kenkkrea. Några översättningar använder ordet “tjänare” eller “medhjälpare” vilket leder till en förminskning av ordet diakonos.

Rom 16:3: Paul hänvisar till Prisilla som en annan medarbetare i Kristus. Grekiskan använder ordet “synergoi”, vilket betyder medhjälpare eller kollega

2 Mosebok 15:20 Och profetissan Mirjam, Arons syster, tog en tamburin i handen, och alla kvinnorna följde henne med tamburiner och dansade.

Mika 6:4 Jag förde dig upp ur Egyptens land,ur träldomshuset befriade jag dig. Jag sände Mose, Aron och Mirjam framför dig (to lead you, KJV).

Jesaja 8:3 Och jag gick in till profetissan och hon blev havande och födde en son. Och HERREN sade till mig: “Ge honom namnet Maher-salal Has-bas.

Luk 2:36 Där fanns också en profetissa, Hanna, Fanuels dotter, av Asers stam. Hon hade kommit upp i hög ålder. I sju år hade hon levt med sin man från den tid hon var jungfru, 37 och hon var nu änka, åttiofyra år gammal. Hon lämnade aldrig templet utan tjänade Gud med fastor och böner natt och dag. 38 Just i den stunden kom hon fram och prisade Gud och talade om honom för alla dem som väntade på Jerusalems frälsning.

Rom. 16:7 Hälsa Andronikus och Junias, mina landsmän och medfångar, som är högt ansedda bland apostlarna och som även före mig tillhörde Kristus.

Fil. 4:2 Evodia och Syntyke uppmanar jag att vara eniga i Herren. 3 Ja, också dig, trofaste medarbetare, ber jag: hjälp dem som har kämpat med mig i evangeliets tjänst tillsammans med Klemens och mina andra medarbetare, som har sina namn i livets bok.

Apg 21:8 Nästa dag begav vi oss därifrån och kom till Cesarea. Där tog vi in hos evangelisten Filippus, som var en av de sju, och stannade hos honom. 9 Han hade fyra ogifta döttrar som hade profetisk gåva.

Apg 2:17 Och det skall ske i de sista dagarna, säger Gud: Jag skall utgjuta av min Ande över allt kött. Era söner och era döttrar skall profetera, era unga män skall se syner, och era gamla män skall ha drömmar.18 Ja, över mina tjänare och tjänarinnor skall jag i de dagarna utgjuta av min Ande,och de skall profetera.

Anthrópos och anér – två ord för MAN 

Om Gud åstadkom så att Balaam blev lärd av en åsna (4 Mosebok 22) varför skulle han inte kunnat använda sig av kvinnnor för att lära män? Om kvinnor är tänkta att alltid underordna sig män, vad händer om kristna män inte är överens sinsemellan?

Det finns två ord för MAN på grekiska; “Anthrópos” och “anér” (genitiv av “anér” är “andros”). På några språk kan ordet för “man” respektive “kvinna” betyda antingen man/make eller kvinna/hustru, beroende på sammanhang. På engelska används separata ord. På grekiska finns inget annat ord för “make” än “anér”.

Jacques More säger: I min forskning och min undersökning av varje ställe där “anér” och “anthrópos” finns, inkl. i fotnoter, så ger det en tydlig bild: “anér” används alltid när det handlar om an speciell man, och i plural betyder det en speciell grupp av män, medan “anthrópos” handlar om vilken man som helst, och i plural kan det betyda “människor”. Denna bild återger Johannes evangelium när det handlar om utspisningen av 5.000 människor. Joh. 6:10 Jesus sade: “Låt folket (anthrópous) slå sig ner” – det var gott om gräs på det stället – och de slog sig ner. Det var omkring fem tusen män (andres).

Verser som vanligtvis används som stöd för en allmän kvinnlig underställning av män

1) 1 Kor 11:3 Och nu vill jag att ni skall veta att Kristus är varje mans huvud, att mannen är kvinnans huvud och att Gud är Kristi huvud.

Anér används här för “mannen” så texten blir “kvinnans huvud mannen/maken”. Den bestämda formen visar på en viss sorts man, och “anér” i sig själv visar också på en viss sorts man. Återigen finns det inget annat ord för “make” än “anér”. En bättre översättning skulle vara: “och kvinnans huvud är MAKEN” vilket en rad bibelöversättningar också angett. 1 Kor. 11:3 kan därför inte användas som stöd för en allmän kvinnlig underställning av män.

2) 1 Tim. 2:11 En kvinna skall i stillhet ta emot undervisning och helt underordna sig. 12 Jag tillåter inte att en kvinna undervisar eller gör sig till herre över mannen, utan hon skall leva i stillhet, 13 eftersom Adam skapades först och sedan Eva.

Sammanhanget visar att det handlar om en kyrkomiljö. Att ta emot undervisning och att underordna sig är här kopplat till tillfället för själva undervisningen i en kristen sammankomst. Paulus talar om ordning och om risk för förvillande. Impulsiva och oordnade handlingar kan distrahera och Paulus vill begränsa den risken. Det verkar handla om att tala vid fel tillfällen när den officiella ledaren borde sköta undervisningen. Under andra omständigheter så är kvinnan fri att be och profetera “om en kvinna ber eller profeterar utan något på huvudet–-(1 Kor.11:5) och att vittna och undervisa “när ni samlas har var och en något att ge: en psalm, ett ord till undervisning, en uppenbarelse, ett tungotal, och en uttydning (1 Kor.14:26) vilket Paulus inleder med “Hur skall det då vara, bröder?” Bröder är menat i en allmän betydelse (kvinnor och män) vilket vi kan se på Paulus användande av termen när det handlar om brödsbrytelse (1 Kor.11:33-34) och andens gåvor (1 Kor.12:1). Att eliminera kvinnor i en passage för att det står “bröder” och inte i en annan med exakt samma ordalydelse är inte logiskt. Paulus diskuterar hårklädnad i samband med bön och profetior (1 Kor. 11:2-16) och den rätta inställningen till Herrens måltid (1 Kor. 11:17-34). Sedan kommer han in på huvudpunkten vilket är de andliga gåvorna i kapitlen 12-14.

1 Corinthians 11:5 Men om en kvinna ber eller profeterar utan något på huvudet, så vanärar hon sitt huvud. Det är som att ha håret avrakat.

Om kvinnor inte vore tillåtna att be och profetera i en kyrkomiljö så skulle det inte finnas någon anledning att ha regler för hur kvinnor ska förfara just under bön och profetiska uttalanden. Paulus säger ingenstans att kvinnor endast får be och profetera för andra kvinnor, och det skulle vara svårt för en kvinna som vill profetera att först se till att ingen manlig person finns närvarande som kan tänkas lyssna av misstag. En bättre översättning av 1 Tim. 2:12 skulle vara “eller gör sig till herre över EN MAKE”.

3) 1 Kor. 14:34 Liksom kvinnorna tiger i de heligas alla församlingar 34 skall de tiga i era församlingar. De får inte tala utan skall underordna sig, som också lagen säger. 35 Vill de veta något, skall de fråga sina män där hemma. Ty det är en skam för en kvinna att tala i församlingen.

Även den här versen visar att det handlar om en kyrkomiljö. Paulus kan ha haft goda skäl att ge råd till den Korintiska kyrkan på den här tiden pga stökiga kvinnor med låg (eller ingen) utbildning, och som har många frågor i relation till undervisningen i en kristen gemenskap. Dessa kvinnor kanske hade stört församlingen pga frågor, skvaller och allmänt prat varför Paulus råd var på sin plats. Detta betyder fortfarande inte att Paulus råd var endast för denna kyrka, utan är instruktioner för alla andra kyrkor också.

En annan fråga är kvinnligt ledarskap

Det finns åsikter för och emot ett kvinnligt ledarskap, och även om nedanstående tre veser verkar ge stöd åt idén för enbart manligt ledarskap så är ett av argumenten emot att det finns verser såsom 1 Mos. 2:24 (Därför skall en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru, och de skall bli ett kött.), där MANNEN är i fokus och används som exempel, även om det handlar om BÅDE män och kvinnor. Både män och kvinnor måste lämna sina föräldrar trots att det endast är mannen som beskrivs. Likaså är Matt. 5:28 ett exempel på att mannens perspektiv är i fokus:

Matt. 5:28Men jag säger eder: Var och en som med begärelse ser på en annans hustru, han har redan begått äktenskapsbrott med henne i sitt hjärta.

Det är allvarliga ord men det står inte ett ord om att det är synd för en KVINNA att med begärelse se på en annans MAN. Detta är något som vi faktiskt måste LÄGGA TILL eller UTGÅ IFRÅN, trots att det faktiskt inte står i texten. På samma sätt är argumentet att nedanstående verser använder sig av endast mannen som exempel trots att samma regler gäller även för kvinnor. Dessutom visar ordet “bröder” som återgetts ovan, att det ändå kan inkludera kvinnor.

1 Tim. 3:2 En församlingsledare (episkpon) skall vara oklanderlig, en enda kvinnas man, nykter, förståndig, aktad, gästfri och en god lärare.

Tim. 3:12 En församlingstjänare (diakonoi) skall vara en enda kvinnas man. Han skall hålla god ordning på sina barn och väl förestå sitt hus.

Titus 1:5 När jag lämnade dig kvar på Kreta, var det för att du skulle ordna det som ännu återstod och i varje stad insätta äldste (presbyterous) efter mina anvisningar. 6 En sådan skall vara oförvitlig, en enda kvinnas man, och ha troende barn som inte kan beskyllas för att vara ostyriga eller uppstudsiga.

“En enda kvinnas man” är ett idiom, och om det tas bokstavligt så utesluter denna regel ogifta, änklingar och skilda personer från att bli kyrkoledare; och ändå säger Paulus att det är bättre att vara ogift, och att leva i celibat kan få människor att tjäna Gud bättre (1 Kor 7:32-35). Frasen beskriver först och främst den moraliska kvalitén i personens förhållande till äktenskapet, och inte till civilstatus och kön. En intressant vers med tanke på 1 Tim. 3:12 är denna:

1 Tim 5:14 Jag vill därför att unga änkor gifter sig, föder barn, sköter hemmet och inte ger motståndaren något tillfälle att tala illa om dem.

Så sammantaget ska en hustru aldrig ha auktoritet över sin make, men vad händer om maken tillåter henne att undervisa i Guds ord och t o m VILL att hon gör det – till vem som helst som nu vill lyssna? Då agerar hon INTE emot sin mans vilja, trots att hon undervisar och sprider Guds ord till andra. Hon är fortfarande underställd mannen.

Med den här bakgrunden är det aldrig en bra idé för en man att avfärda en kvinna i en teologisk diskussion av skälet att hon är en kvinna som undervisar en man. Såvida han inte är MAKEN till denna kvinna. Men det betyder fortfarande inte att alla möjliga tokiga teologiska åsikter måste stämma bara för att det är en make som gör påståendena till sin fru eller till en annan kvinna. Det är tänkt att alla män ska underordna sig Jesus som är deras huvud, och Jesus bud finns i BIBELN som ska vara vårt rättesnöre. Det är ganska uppenbart att alla kristna män inte alltid har rätt i en teologisk diskussion med en kvinna. Om så vore fallet så skulle en katolsk man per automatik ha rätt, även om han påstår att kristna bör be till eller genom Maria. Om kvinnan protesterar kan han alltid säga “Vem är DU som undervisar en MAN?” Fungerar alltid…

32 thoughts on “Ska kvinnan alltid underordna sig mannen?

 1. jag försöker skapa en poäng här. ett äktenskap är ett samarbetsavtal och
  inte som din bok påstår ett mansvälde.

  Liked by 1 person

  • När Jesus talar så måste vi studera just den kontexten för att förstå hans budskap. Ämnet är giftermål samt adultery/otrohet och det går inte att vara otrogen såvida man inte är gift. Det fanns inte samboförhållanden på den tiden.

   Like

  • Ronny, jag bad just en bön för dig. Jag ber att du ska känna harmoni i ditt liv, och att du ska få tid, vishet, kraft och energi att sprida Guds ord till andra – för att göra andra människor till lärljungar.
   GVD!

   Like

 2. Ja för om man inte förhärdar sig emot frukta Herren… Då ser man vägen med Gud och Ordet Bibelns sanna betydelse och vilja, och lär igenom hans nåd att sanning att tro och lydda honom i stort och smått under livet… Och lämnar sin prestige till Gud för den stolte ska ha sin stolthet i Gud? Och då vill man , och lär man sig under vårt liv, att ödmjuka sig under Gud . Och vända om från synd och löng och villfarelse och okunskap ,och atT blanda sig in i sånt som inte Gud vill…Och överlåter allt ,och det man inte har med att göra till Gud i bön, och de som ansvaret tillhör …Och i bön till Gud att han ska kunna låta det bli med allt som han vill , bådde det man har att göra med, och man inte har att göra med .Så andra och man själv blir räddade ur prövningarna , och ser vägen vidare ,och vill det, för eller sennare som Gud vill det…Det är min enkla tro och mitt hopp till Gud och Guds Ord och vilja och nåd och sanning om Gud och livet…För vad behöver vi eller andra eller livet eller Guds församling mer än just bara Guds nåd och sanning? Om det som är Guds vilja och det som inte är Guds vilja…För kan jag eller nån rådda Gud eller nästan eller oss själva eller nån oss.Om vad som är bäst och rätt om Gud och livet eller nästan eller oss själva eller Guds Ord och församling…Som Gud kan och den använd av Gud …Nej förstås inte…Så Herrens fruktan tron på Gud och Guds Ord och vilja och nåd och sanning är vår enda chans… Så varför vara gensträvig mot Gud då ….För endast de gensträvigga får var kvar i öknen…Så när Gud lyser upp vägen med sitt Ords vilja för att vi ska kunna se vägen och lära känna honom ,för att kunna få nåd och sanning att kunna leva med Gud .Som Gud och Guds Ord och vilja är allmänt och särskilt och personligt… Och om både gott och ont…Och hur vi ska kunna leva och göra gott och undvika ont och att göra ont…För det tjännar vi på i längden, även om vi blir ensamma på vägen ibland ,innan folk kommer upp på den igen och ny vart efter…För vad mer behöver jag när jag har dig Gud ….Och vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men mister sin själ…Och den som inte tar upp sitt kors var dag kan inte var min lärjeunge säger Ju Jesus Herren också i sitt Ord ….Och världen och livet i världen och glädjen och prestigen och kampen om det värdsliga livet är ändligt…Men Gud och Guds Ord och vilja och nåd och sanning och hans frälsning av nåd igenom tro är evig…Och vad hjärtat är full av det talar munnen så låt det då bli fullt av dig Gud och ditt Ord och din vilja med ett liv i dig bara som du vill, frälst och med församling som du vill på rätt väg och i tro på dig bara Gode Gud? För inget är omöjligt för Gud och med din ädelhet Gud …För en ädling tänker ädla tankar? Och inled oss inte frestelse utan fräls oss från allt ont , som det blir bäst nu och alltid och hela livet och till tidens slut ? Och för evigt helt välsignat i frid med dig Gode Gud ödmjukt till din ära och för din skull? Och är det nåt som fattas oss av din nåd nu eller senare i livet giv oss det Gode Gud ? Och ta hand om hela livet som du vill nu och alltid och för tid och evighet? Och förlåt och gör allt väl och nytt som du vill? Och för oss ut på rymlig plats från allt vårt eget och andras och andra från oss och världen och djävulen precis som du vill Gode Gud ? Och skydda oss och livet och församlingen alltid emot med Herren vår sköld och skärm? Och giv oss välsignad gemmenskap med dig och folk och andra kristna vi kristna och oss själva och livet? Och vardag och fritid och jobb och bildning och trygga lykliga levnadsförhållanden och liv och tjänst för dig Gode Gud som du vill? Och att ödmjuka oss under dig och ditt Ord och din vilja om mannens och kvinnans särskilda uppgifter och gemmensam i privat livet och arbetslivet och samhället och kuluren och vuxnas och barns och ungas och i församlingen… På ditt underbara vis bara som du vill? Och för din skull och till din ära i tro hopp och kärlek och med andens frukter och gåvor och all din nåd efter behov? Och där det gått snett låt dig göra allt väl tills det blivit det? Även om det kommer att ta lång tid ibland och igenom fortsatta problem och ny innan allt blir väl? Eller det aldrig helt blir det låt oss ändå inte låta bli att tro på dig och ditt Ord och din vilja om vad som är rätt och fel om allt då med ? Och på ditt särskilda vis alltid, tills vi är hos dig Gud i himlen? Där det är bara härligt att vara Gode Gud ? Så hjälp oss som du vill och ta hand om livet helt bara som du vill nu och alltid och för tid och evighet till din ära och för din skull Gode Gud ? Och trots allt helt välsignat i frid med dig Gode Gud ? Tack i Jesus namn.amen … Guds frid och Gud välsigne dig enligt Guds Ord Bibeln bara som Gud vill!!! Ronny Jhon14:6 , ps 23 .ps 103 jhon 3:16-17 Rom 7-8 matt 28 :18-20 ps 40 luk 15 1kor 13 Kärleken förgår aldrig Jermia 31:3

  Like

  • <<Och vända om från synd och löng och villfarelse och okunskap ,och atT blanda sig in i sånt som inte Gud vill…

   Amen! Och ALLT är möjligt för Jesus. Många bra tankar återigen. Gud välsigne dig!

   /Annika

   Like

 3. Tack !!! Det var nog det som gjorde att jag gillade det du skrev med ,att du var öppen för förändring…Och detta om Guds fruktan är nåt positivt…Och Herrens fruktan är vishetens begynnelse …Frid Ronny

  Like

 4. Jag tycker bloggen är bra och frågorna intressanta…Och om frågor om manligt och kvinnligt ledarskap …För var jag ensidigt för, att kvinnan kunde ha samtliga leddande uppgifter i församlingen …Men är inte så säker längre ,och söker sanning och fackta om detta nummera …Och väntar med att komma med bestämda åsikter, tills jag förhoppningsvis vet bättre…Men det är som folk inte vill alltid veta och tro sanningen ,har jag märkt .Eller som jag uppfattar det , men jag kan ju vara okunnig och ha fel med … I en fråga som det tycks var så med ibland , är i frågan om Gud tucktar och straffar, och kanske rent av strängt ibland med …För att markera gränsernarna när vi går över alla gränser …Verkar Svensk Kristenhet ibland inte kunnatänka sig det…Utan prövningar beror enbart på synd med konsekvens eller omständigheterna eller djävulens listiga angrepp…I det nya förbundet säger man,och aldrig på att Gud fostrar och tucktar oss i nångon menning .eller håller tillbacks sin välsignelse …För att vi tänker förslösa den på synd etz. , istället för till välsignelse för Gud, och alla välsignelsen ,var särskild tänkt för på nåt livets område …Att Gud direkt skulle bestraffa oss enskilt, eller ett mänskligt sammanhang ,eller ett land ,eller en församling…Verkar var direkt otänktbart ,för Gud är bara God och gör bara gott …Och att han vart vred och gav förbannelse, det var bara i gammla testamenet…Och skulle aldrig ske i det nya förbundet kan det låta …Utan problemen kommer av egna och andras synder och djävulens listiga angrepp och omständigheterna enbart …För Gud straffar och tucktar aldrig i det nya förbundet…Och jag tror inte det är sant …Jag tror vist att det blir konsekvenser av synd och löng och villolära och omständigheterna och djävulens listiga angrepp…Men därutöver ,att också Gud fostrar och tucktar om dessa saker…För att vi ska lära oss tro och lydda Gud ,och kunna bli mottagliga för omvändelse till honom ,och syndernas förlåtelse, som ska förkunnas för alla folk i Jesus Kristi namn… Och för att vi kunna komma till tro på Gud och Guds Ord bibeln.Och ges nåd av Gud just därför, och få klart för oss att vi kan få bli förlåten vår synd , och få nåd att bli frälst, till ett fortsatt nytt liv med Gud, på Guds vilkor i fortsatt nåd och förlåtelse …Som en gåva i kärlek till alla och oss , för Guds lösning på alla problem och synder , kristi kors och uppståndelse till evigt liv igen med Gud . Guds försonning med sig själv så att han inte tillräknar oss våra missgärningar … Som nu kristus också mannar oss: : låt också ni er själva bli försonnade med kristus med Gud ….För då kommer inte vi heller tillräkna andra eller oss våra missgärningar…Och vi och alla som vill få frid med Gud och Guds ord bibeln och Guds välsignelse igenom Guds nåd och sanning och leddas på rätt väg med Gud …Angående tron och livet…Och då kommer vi lära oss att stå ut som Gud vill utan att ge upp också tror jag …För kärleken tror och hoppas och uthärdar allt..

  Och det är därför nödvändigt att hålla sig till Guds Ordning,och även om manligt och kvinnlig,t och i frågan om manligt och kvinnligt ledarskap … Alltså inte vår vilja eller kyrkornas ,eller det allmänna omdömet, utan Guds…För lite surdeg syrar hela degen…Och den stolte ska ha sin stolthet i Gud …Därför ödmjukar jag mig under Gud och står emot djävulen och då flyr hani från mig…Sakarja 4:6 Icke igenom nån människas kraft eller styrka sak det ske ,utan igenom min Ande säger Herren sebaout…
  För om jag håller fast vid min prestige om jag har fel emot Gud och inte vill höra hans sanning och nåd om det av honom eller andra…Och drar med mig fler in i mitt uppror eller min villfarelse , så ger jag ju tillfälle för att Guds Helighet som Gud vill ge i sin nåd för endast Jesus kristus skull som Guds rättfärdighet för alla och mig…Inte blir uppenbar eller mottagen för min synd och lögn eller villoläras skull…Och det är ju inte rätt mot Gud och min nästa och Guds församling och minna egna och mig själv och livet …Och med tanke på att kärleken gör inget ont mot sin nästa…

  Men alla felar vi ju .och det är ju det kärleken gav sitt liv för på Korset…. Därför Gud älskar vår nästa och oss och livet och sig själv förstås …Han som är Kärleken 1jhon 4:8 Ty Gud är Kärleken…Kärleken som bad för de som korsfäste Honom :Fader förlåt dem de vet inte vad de gör ….Och som sa till sinna lärjeungar innan, vid ett tillfälle ; Älska edra fiender och be för dem . För då är ni verkligen eder himelske Faders barn…

  Det är endast utifrån den postion av ödmjukhet inför Gud och Guds Ord och vilja med livet igenom Honom och hans Kraft…Och hans nåd och sanning och kärlek och omsorg om Gud och alla och oss och församlingen och livet och allt … Och vän och fiende …Vi har Guds auktoritet och tjänst och försonning och gemmenskap och möjlighet till i Gud…Allt annat blir bara ett spel för gallerierna ,och fäktande i egen kraft och under Djävulens och människors ideer och ideal och kraft och verk och förgängelsens inflyttande utan Gud …Eller som en salig soppa med Gud och igenom Guds nåd med…Men helt väl blir det inte när vi blandar in och behåller vår och andras värdslighet…Utan det ledder till förblindelse så man inte ser härligheten som utgår ifrån Kristi Ansikte, om allt till sist, förblindad av denna tidsålders Gud …Om vi inte behärskar oss och ändras oss som Gud vill…Och släpper vår prestige, för den stolte ska ha som sagt sin stolthet i Gud …För vad har vi som vi inte enbart fått från Gud …Vi hadde inte varken gott eller ont utan Gud …Så då är det lika bra hålla sig väl med Gud …Och låtta det bli mer gott än ont…Även om all vår synd är sonnad…Så är det ju onödigt att så förhärda oss så vi går förlorade …För vi inte vill ödmjuka oss under Gud och få nåd…Eller synda mer än vi behöver, så Gud måste erbjuda sin nåd ända till det ytersta jämt…Men det gör han villigt med, för han älskar dig och alla och mig med…Rom 5 Där synden överflödade , överflöddade nåden ännu mer…Frid Ronny ps 103

  Like

  • Hej Ronny, och tack för att du tog dig tid att skriva! Du har många bra tankar och en ödmjuk inställning eftersom du inte låser fast dig i ett fack utan är villig att ändra dig om du ser att skriften leder dig till ett annat ställningstagande. Jag gjorde nyss ett annat inlägg som du gärna får läsa. Gud välsigne dig!

   Like

 5. BB, du skrev:
  “Så ensamstående är ett av kraven? Tack för det, så då skulle det utesluta mig.”

  Vaddå “tack för det”? Ja! Det kanske skulle utesluta dig? Handlar detta om DIG eller om vad som är sant? Din attityd är upprorisk och föraktfull. Din attityd är inte ödmjuk. Din attityd visar att du inte är beredd att böja dig även OM det skulle visa sig vara sant. I 1 Timoteus kapitel 3 står mängder av krav för att tex bli pastor. Ska min reaktion på det vara som din kanske? “Jaha, så det är ett krav, då passar ju inte jag in? TACK FÖR DET!”. Det är inte en kristen attityd:

  1 Timoteus 3:2
  En församlingsledare skall vara ostrafflig, en enda hustrus man,
  nykter, förståndig, anständig, gästfri, väl lämpad att undervisa…

  …Han skall inte vara nyomvänd, för att han inte skall bli
  uppblåst och falla under djävulens dom.

  Han måste också ha ett gott vittnesbörd av dem som är utanför
  för att han inte skall utsättas för smädelse och falla i djävulens snara.

  Du skrev:
  “Men det finns ingen anledning att därför tänka “Kan Jesus så kan jag, och till vem som helst och OFTA!”.”

  Så tänker jag inte heller? Det är du som anklagar mig? Jag visade bara att Herren, profeterna och apostlarna själva inte alltid visade vänlighet mot tex falska lärare/profeter. Om jag inte väljer rätt tillfällen är en annan sak.

  Like

  • Patrik,

   <<<Vaddå ”tack för det”? Ja! Det kanske skulle utesluta dig? Handlar detta om DIG eller om vad som är sant? Din attityd är upprorisk och föraktfull. Din attityd är inte ödmjuk. Din attityd visar att du inte är beredd att böja dig även OM det skulle visa sig vara sant. I 1 Timoteus kapitel 3 står mängder av krav för att tex bli pastor. —

   Då måste jag fråga: Läste du överhuvudtaget min artikel – den under vilken du skriver? Jag kommenterade just den versen och visade att det inte alls är så självklart vilket du gör gällande. Läs gärna innan du kritiserar.

   <<Det är du som anklagar mig?

   Jag frågar dig var du vill att jag ska dra min gräns, så att jag inte begår överträdelser. Du är ovillig att svara.

   <<Jag visade bara att Herren, profeterna och apostlarna själva inte alltid visade vänlighet mot tex falska lärare/profeter. Om jag inte väljer rätt tillfällen är en annan sak.

   Nej det är inte en annan sak utan en VÄLDIGT viktig sak att välja sina tillfällen när man säger något negativt om någon annan. Jag förklarade just varför de fåtal gånger vi kan se Jesus vara stark i sina uttryck kan ses som passande i sammanhanget, till skillnad mot när du kastar kritik ikring dig utan anledning. Allt jag gör är ju att fråga dig var du drar gränsen och jag försöker hjälpa dig på traven genom att ge förslag som du kan välja mellan.

   GVD

   Like

 6. @BB

  Om jag en dag lär min son att skjuta en fotboll i parken gör inte mig till fotbollstränare. Det är skillnad mellan att lära sin son och att tex professionellt träna Barcelona. På samma sätt är att vara lärare i Guds ord mer av en position än en handling. Bara för att jag har viss kunskap om fotboll gör mig defintivt inte till en erkänd tränare eller lärare i fotboll. Bibeln säger att endast män får vara LÄRARE i Guds ord. Förstår du bättre nu?

  ( Ta inte denna liknelse för långt nu och spring iväg med den. Jag försöker bara förklara. )

  Like

  • <<Bibeln säger att endast män får vara LÄRARE i Guds ord. Förstår du bättre nu?

   Frågan är fortfarande var du drar gränsen. Eftersom du säger att endast kvinnliga ensamstående får lära sina söner om Guds ord, så borde det betyda att du anser att jag inte har Guds tillåtelse för sådan undervisning.

   Like

 7. BB, du skrev:
  “Jesus var inte så aggressiv och oförskämd mot fariséerna som jag ibland tycker att du är gentemot mig…”

  Jag är tydligen så oförskämd att jag kallar dig värre än “ormar” och “vitkalkade gravar”?

  Du skrev:
  “Jag noterar att du fortfarande inte vill svara på när jag bör sluta att undervisa min egen son, om jag ens får börja.”

  Jag noterar att du fortfarande missförstår. Jag har ju många gånger givit svar? Måste jag ge svar på varenda fråga i varenda ett av dina “exempel” för att du ska bli nöjd? Det är ju du som ska ge svar? Det är du som är ovillig att resonera.

  Om du är ensamstående med din son så får du självfallet läsa och undervisa bibeln för honom! Men det är en väldig skillnad mot att GÖRA SIG till LÄRARE (eller att tex kalla sig pastor) i Guds ord för andra kristna utan distinktion. Är din blogg endast riktad till din son och hans kompisar? Knappast. Du har “avancerad” undervisning även på engelska.

  Att vara pastor eller lärare är reserverat enbart för män i den kristna kroppen. Det innebär inte att all undervisning utan undantag är förbjuden för kvinnor (tex bibel läsning inom hemmet). Det innebär inte att kvinnor inte får undervisa småpojkar i hur man lagar pannkakor (ditt exempel). Om du fortfarande inte tycker jag “svarar” så…

  Du skrev:
  “Om du anser att jag syndar eftersom du menar att jag undervisar på min blogg, varför stödjer du då sådana register som upplåter för kvinnor att skriva, i stället för att bojkotta dem?”

  Varför försöker du hela tiden pressa på detta? Borde du inte vara mer intresserad av sanningen i frågan vi diskuterar istället för att hela tiden försöka flytta fokus?

  Like

  • Patrik,

   <<Jag är tydligen så oförskämd att jag kallar dig värre än "ormar" och "vitkalkade gravar"?

   "Vitkalkade gravar" är vad Jesus liknade fariséerna med, och de var inte medsystrar/medbröder utan människor som inte accepterade Jesus och t o m ville döda honom. Men det finns ingen anledning att därför tänka "Kan Jesus så kan jag, och till vem som helst och OFTA!". Jesus hade vett att välja sina tillfällen rätt, men du verkar inte kunna göra den urskillnaden. Läs gärna de verser som jag tog med, om tålamod och kärlek.

   <<Om du är ensamstående med din son så får du självfallet läsa och undervisa bibeln för honom! Men det är en väldig skillnad mot att GÖRA SIG till LÄRARE (eller att tex kalla sig pastor) i Guds ord för andra kristna utan distinktion. Är din blogg endast riktad till din son och hans kompisar? Knappast. Du har "avancerad" undervisning även på engelska.

   Varför kan du inte tala om var gränsen går? Så ensamstående är ett av kraven? Tack för det, så då skulle det utesluta mig. Hur är det med åldrar och min sons kompisar? Är det ok att undervisa dem i mitt hus, och om ja, är det ok att undervisa om samma saker på min blogg?

   <<Att vara pastor eller lärare är reserverat enbart för män i den kristna kroppen.

   Nu kallar jag mig inte pastor och samtalet handlar inte om det, utan din kritik att jag "undervisar" på min blogg.

   <<Varför försöker du hela tiden pressa på detta? Borde du inte vara mer intresserad av sanningen i frågan vi diskuterar istället för att hela tiden försöka flytta fokus?

   Jag flyttar inte fokus utan försöker se hur konsekvent du är. Om du anser att jag "undervisar" på min blogg, varför stödjer du då teologiska bloggregister som är öppna för kvinnliga bloggare? Kan du se att jag har problem med att du inte är konsekvent med vad du själv skriver?

   Like

 8. Hej och tack för artikeln! Jag har själv studerat ämnet noggrant för några år sedan. Jacques Mores forskning på anér och anthrópos var dock ny för mig, har beställt hans bok nu för att läsa mer! More är intressant med tanke på att grundtextanalys vanligtvis brukar vara argument från ”motståndarsidan”, dvs från de som förespråkar en allmän underordningsprincip för kvinnor baserad på 1 Kor. 11:3. För egen del skulle jag föredra att man konsekvent översatte anér och gyné med ”man” och ”kvinna” eftersom det är ju det som grundtexten faktiskt säger. ”Min/sin man” och ”min/sin kvinna” fungerar ju även på vårt språk som andra ord för make och hustru. Att översätta till make och hustru när det passar öppnar upp för läror baserade på översättningsprinciper och godtycke istället för på det klara Bibelordet.

  Angående 1 Kor. 11 så kan man faktiskt se av själva texten att Paulus faktiskt menar mannens och kvinnans roller i äktenskapet och inte generellt mellan män och kvinnor i allmänhet. Vers 7 ”Han [mannen] är Guds avbild och ära. Och kvinnan är mannens ära.” Kvinnan är mannens ära därför att hon är ett kött med mannen, dvs. i äktenskap med mannen! Jämför med Ef 5:25-33.

  I 1 Tim 2:12 kan man utläsa från grundtexten att ”göra sig till herre” (authentein) är grammatiskt sammankopplat med ”undervisa” (didaskein). Versen kan inte användas i betydelsen ”att en kvinna aldrig får ha auktoritet över en man”, utan verserna bör utläsas som “En kvinna får inte ha auktoritet över män såsom läromästare, utan en kvinna ska i undervisningen underordna sig såsom en lärjunge”. Som du noterat är sammanhanget här kyrkomiljö.

  I 1 Kor 14:33 används ordet ”laleo” för tala vilket har en mer undervisade och predikande betydelse än det allmänna ordet för att prata ”lego”. Detta bör påvisa att det faktiskt är undervisning i den allmänna gudstjänsten som Paulus menar och inte störande pladder. Den utläsningen ligger då också i harmoni med 1 Tim 2:12.

  Hoppas du tycker att dessa snabba kommentarer var intressanta!

  Med vänlig hälsning

  Anders Kindstedt, Enskede

  Like

  • Hej Anders!

   Tack för att du tog dig tid att skriva. More har skrivit fler intressanta böcker som du säkert hittade om du gick in på hans hemsida.

   Du skriver: << För egen del skulle jag föredra att man konsekvent översatte anér och gyné med ”man” och ”kvinna” eftersom det är ju det som grundtexten faktiskt säger. ”Min/sin man” och ”min/sin kvinna” fungerar ju även på vårt språk som andra ord för make och hustru. Att översätta till make och hustru när det passar öppnar upp för läror baserade på översättningsprinciper och godtycke istället för på det klara Bibelordet.

   Fast More visar att anér alltid används om det handlar om en SPECIELL man, och vidare att det inte finns något annat ord för "make" än just anér, så om författaren vill uttrycka "make" så finns endast anér till hands. I vårt språk kan "man" betyda både make/man, precis som du säger, men på engelska är det svårare. Problemet med översättningen "man" är att läsaren kan få för sig att det handlar om alla män, när sanningen är att det handlar om en speciell man – maken. Förstår man detta faller allt på plats. Då behöver ingen kvinna riskera att bli tillsagd "Hur vågar du som är kvinna försöka undervisa och tillrättavisa mig som är MAN?!"

   Du skriver: <<Angående 1 Kor. 11 så kan man faktiskt se av själva texten att Paulus faktiskt menar mannens och kvinnans roller i äktenskapet och inte generellt mellan män och kvinnor i allmänhet. Vers 7 ”Han [mannen] är Guds avbild och ära. Och kvinnan är mannens ära.” Kvinnan är mannens ära därför att hon är ett kött med mannen, dvs. i äktenskap med mannen! Jämför med Ef 5:25-33.

   Det är absolut skapelseordningen som Paulus jämför med, så mannen är "kaptenen" på skutan MEN ändock handlar det om förhållandet inom äktenskapet mellan maken och makan.

   Du skriver:<<I 1 Tim 2:12 kan man utläsa från grundtexten att ”göra sig till herre” (authentein) är grammatiskt sammankopplat med ”undervisa” (didaskein). Versen kan inte användas i betydelsen ”att en kvinna aldrig får ha auktoritet över en man”, utan verserna bör utläsas som ”En kvinna får inte ha auktoritet över män såsom läromästare, utan en kvinna ska i undervisningen underordna sig såsom en lärjunge”. Som du noterat är sammanhanget här kyrkomiljö.

   Bra att du noterar att det handlar om en kyrkomiljö, för även om det var ovanligt att en kvinna på Paulus tid hade mer kunskap än en man, så är det åtminstone idag inte ovanligt att en kvinna besitter större kunskaper i teologi än en man.

   Du skriver:<<1 Kor 14:33 används ordet ”laleo” för tala vilket har en mer undervisade och predikande betydelse än det allmänna ordet för att prata ”lego”. Detta bör påvisa att det faktiskt är undervisning i den allmänna gudstjänsten som Paulus menar och inte störande pladder. Den utläsningen ligger då också i harmoni med 1 Tim 2:12.

   Intressant. Ja, att bli av bruten av pladder och frågor är sällan populärt, och framför allt inte i en kyrka 🙂

   Tack för att du delade med dig!

   Gud välsigne dig
   /Annika

   Like

   • Denna fascinerande organism, där mannen är huvudet och en kärleksfull ledare, och där kvinnan är kroppen och en kärleksfull medhjälpare, är så väl omvittnat i Guds ord och är ändå ett stort mysterium!

    Det är bra att du uppfattar skapelseordningen som självklart kopplad till man och kvinna i äktenskap. Det är nämligen däri som lärofrågan ligger som jag intresserar mig av. Inom de lutherska synoderna i USA är detta nämligen en gammal stridsfråga. Den ena sidan menar att mannens och kvinnans instiftade roller i skapelseordningen endast är för äktenskapet (med tillämpning i församlingen, se Ef 5:32). Den andra sidan menar att mannen och kvinnans olika roller gäller allmänt mellan alla män och kvinnor överallt, och att äktenskapet endast är en tillämpning av dessa allmänt gällande roller. Enligt mig baserar den första gruppen sin uppfattning på det som Skriften faktiskt klart och tydligt säger, medan den senare gruppen endast baserar sin uppfattning på vad de menar går att utläsa utifrån Skriften.

    Jag har plöjt en mängd litteratur i ämnet, mest av lutherska teologer men också av evangelikala för att pröva alla vinklar. (Mores bok kommer jag också att läsa kritiskt.)
    Jag vill rekommendera den skrift som jag efter allt studerande tycker är den som bäst utlägger ämnet utifrån Bibelordet; ”Women in the Church – Scriptural Principles and Ecclesial Practice” från Missourisynoden 1985 > http://www.lcms.org/Document.fdoc?src=lcm&id=316

    Med vänlig hälsning

    Anders Kindstedt

    Like

   • Anders,
    Du är helt klart ingen som stänger dörrar utan att göra en objektiv bedömning. Bra! Tack för tipset om läsning, men just nu har jag 10 nyinköpta böcker jag måste försöka gå igenom, och en bekant skickade också sin bok som han vill att jag ska läsa. Det dröjer innan jag blir ledig 🙂
    Jag håller med att Bibeln inte lär ut en generell underkastelse av kvinnor gentemot män, och det skulle dessutom inte fungera i praktiken. En man som inte är min egen man kan inte bestämma över mig, mot min egen mans vilja. Jag lade faktiskt till några rader i min artikel:

    “Så sammantaget ska en hustru aldrig ha auktoritet över sin make, men vad händer om maken tillåter henne att undervisa i Guds ord och t o m VILL att hon gör det – till vem som helst som nu vill lyssna? Då agerar hon INTE emot sin mans vilja, trots att hon undervisar och sprider Guds ord till andra. Hon är fortfarande underställd mannen.”

    GVD

    Like

  • Och så ser vi skitsnacket, men för all del berätta du för din fru
   att du bestämmer totalt, låt oss se var det leder.

   Liked by 1 person

 9. @BB

  Frågan är inte vart jag drar gränsen utan vart du drar gränsen? Det är ju du som inte har några gränser? Det är ju min poäng. Du är ju t.o.m blind för distinktionen mellan att göra sig till lärare i Guds ord och att vara “lärare” i hur man lagar pannkakor till småpojkar. Din slutsats är “allt eller inget” vilket är obibliskt och ologiskt.

  @Theodor

  Angående Titus 3? Bröt då Herren Jesus själv mot detta bud då Han inte var så vänlig mot de religiösa hycklarna? Bröt Paulus mot budet? Ingenstans i bibeln står det att troende ska visa vänlighet och tolerans mot falska lärare som efter tillrättavisning håller fast vid sin väg. Detta är inte första gången jag “diskuterar” frågan med BB. Och samma argument används som redan har visats vara felaktiga.

  Liked by 1 person

  • Patrik,
   Jesus var inte så aggressiv och oförskämd mot fariséerna som jag ibland tycker att du är gentemot mig, och du och jag borde ju vara syster och broder (till skillnad mot fariséerna som förnekade Jesus). Ibland är det på sin plats med en tillrättavisning och ibland är det helt fel eftersom en kärleksfull förklaring vore bättre.

   2 Tim.2:24 Och en Herrens tjänare bör icke strida, utan vara mild mot alla, väl skickad att undervisa, tålig när han får lida. 25Han bör med saktmod tillrättavisa de motspänstiga, i hopp att Gud till äventyrs skall förläna dem bättring, så att de komma till kunskap om sanningen, 26och i hopp att de så skola bliva nyktra och därigenom befrias ur djävulens snara; ty av honom äro de fångade, så att de göra hans vilja

   Jag noterar att du fortfarande inte vill svara på när jag bör sluta att undervisa min egen son, om jag ens får börja. När han är 10, 15 eller 20? Får jag undervisa hans kompisar? Om du anser att jag syndar eftersom du menar att jag undervisar på min blogg, varför stödjer du då sådana register som upplåter för kvinnor att skriva, i stället för att bojkotta dem?
   GVD

   Like

 10. Undrar över en sak!
  Att som lärare eller profet tala inför församlingen betyder enligt mig att man gör sig till Andens röst till församlingen. Där är det mycket som talar för att Gud vill att männen tar sitt ansvar även om det verkar som om det är okay att kvinnan också profeterar men ska då ha huvudet täckt som det står.

  Att uttrycka tankar, reflektera över verser på en blogg upplever jag inte som samma sak utan det är mer som ett samtal fast på ett modernt sätt. Det ligger på samma plan som när Priscilla och Akvila talar med / undervisar Apollos….

  Patrik, jag tycker att din ton i samtalet med Annica är agressiv och ohövisk. Kristna uppmanas att alltid vara vänliga. Titus 3:2 “Påminn .. om …att inte förolämpa någon utan hålla frid och vara tillmötesgående och visa vänlighet mot ALLA människor.”
  Kom ihåg att kärleken till Kristus gör att vi också behöver älska våra trossyskon även dem som du inte är överens om hur man ska tolka bibeln. Johannes skriver: “Mina älskade, om Gud älskade oss så högt, är också vi skyldiga att älska varandra.” Varandra betyder här “alla som Jesus har dött för och bekänner Jesus som frälsare”.

  Like

  • Hej Theodor och tack för dina synpunkter.
   Jag håller med i mycket av det du säger. Jag tror också att man har ett helt annat ansvar som pastor, äldste, etc, för man har ju en officiell position som förmedlare av Guds ord till församlingen. Däremot så kan själva innehållet i ett vanligt församlingsmöte jämnställas med en undervisning som personer gör sinsimellan i helt andra sammanhang. Liksom en pastor använder Bibelord och gör reflektioner runt dem, så gör vi likadant i våra egna privata samtal med människor, och även när vi bloggar och skriver artiklar om Bibeln – vilket män och kvinnor gör. Det är “undervisning” i båda fallen, även om, som sagt, en officiell ledare har ett helt annat ansvar.
   GVD

   Like

   • Hej igen!
    Tycker att ordet “undervisning” är lite högtravande och lite för anspråksfullt. I så fall skulle ju alla samtal människor sig emellan behöva uppfattas som undervisning. Det är det väl knappast någon som gör. Då undervisar alla liksom alla för alla tycker till om allt och alla… Tror inte ordet undervisning används på det sättet i Bibeln. Ordet “tankeutbyte” är väl ett ord som mycket bättre återger vad det handlar om? Inte anser du väl att alla undervisar varandra på ett forum?

    Like

   • Hej
    Jag använder här ordet “undervisning” för att visa att kvinnor visst undervisar i Bibliska ämnen 🙂 En del tror nämligen att reflektioner av män i en kyrka utformas på ett annat sätt än vad kvinnor gör i vanliga bibelsamtal, bloggar och artiklar, men det behöver inte vara någon skillnad. Är det “undervisning” i det ena fallet så är det “undervisning” i det andra om det är samma stil på samtalen. Det var bara det jag ville få fram. Annars skulle jag också välja andra ord.

    Like

 11. Du skrev: “Det är ganska uppenbart att alla kristna män inte alltid har rätt i en teologisk diskussion med en kvinna. Om så vore fallet så skulle en katolsk man per automatik ha rätt, även om han påstår att kristna bör be till eller genom Maria.”

  Din logik är fantastiskt dålig! Och vem har nånsin påstått att män alltid har rätt i egenskap av att de är män? Och är det det som saken handlar om? Verkligen?

  Vilka är dessa “onda män” som springer omkring vilt och skriker: ”Vem är DU som undervisar en MAN?”. Jag undrar. Du gör ju (som vanligt) en total “halmgubbe”. Bara för att många män har mycket fel i teologi innebär ju inte därmed bibelns förbud för kvinnliga predikanter, pastorer och lärare upphävs!

  Ja, Paulus hade kvinnliga medarbetare. Ingen påstår något annat. Så det innebär (enligt dig) att kvinnor därmed får vara predikanter? Trots att Paulus tydligt förbjuder det? Är det möjligt att Paulus kvinnliga medarbetare hade andra tjänster och uppgifter? Är det möjligt?

  Jag läser desperata försök från dig att rättfärdiggöra att du som kvinna försöker vara lärare i Guds ord. Men jag är lite överraskad att “pannkaksargumentet” uteblev denna gång? Du skrev förr att om en kvinna inte får undervisa män i Guds ord så får hon inte heller lära småpojkar att laga pannkakor! Underbar logik!

  Du vill inte göra några distinktioner alls utan allt verkar vara svart eller vitt i din värld. Det ÄR skillnad mellan att som kvinna göra sig till lärare eller predikant i Guds ord (som du gör), än att som kristen kvinna tex mellan fyra ögon tillrättavisa ett JV. Det är skillnad mellan att du kan LÄRA din son laga pannkakor, och att du LÄR Guds ord på svenska och engelska på din blogg för hela världen att skåda.

  Like

  • Hej Patrik

   <<Och vem har nånsin påstått att män alltid har rätt i egenskap av att de är män?

   Fler än du tror. Jag har stött på fenomenet själv.

   <<Vilka är dessa ”onda män” som springer omkring vilt och skriker: ”Vem är DU som undervisar en MAN?”.

   Ingen har påstått att de springer runt och skriker (var fick du det ifrån?), men att de uttrycker sig så som jag skrivit stämmer.

   << Du gör ju (som vanligt) en total ”halmgubbe”.

   Halmgubbe betyder att man fightas mot ett påstående som ingen gjort, men i detta fallet så har jag vid ett flertal tillfällen stött på män som menar att kvinnan inte får undervisa män. Du verkar själv vara en av dem?

   <<Bara för att många män har mycket fel i teologi innebär ju inte därmed bibelns förbud för kvinnliga predikanter, pastorer och lärare upphävs!

   Jag har själv inte tagit ställning till kvinnliga pastorer, men jag gav argument för att att det inte är förbjudet. Läste du?

   << Så det innebär (enligt dig) att kvinnor därmed får vara predikanter? Trots att Paulus tydligt förbjuder det?

   Jag kan inte se att Paulus förbjuder det. Läste du verkligen artikeln? Paulus hade kvinnliga medarbetare som hjälpte honom att sprida Guds ord, och det finns kvinnor som har profetisk gåva, vilket innebär att de kan använda den i församlingen och att därmed män kan lyssna på dessa ord.

   <<Jag läser desperata försök från dig att rättfärdiggöra att du som kvinna försöker vara lärare i Guds ord.

   Var i Bibeln står det att kvinnor inte får vara lärare i Guds ord? Läste du min artikel?

   << Du skrev förr att om en kvinna inte får undervisa män i Guds ord så får hon inte heller lära småpojkar att laga pannkakor!

   Jag ställde frågor till dig var du drar gränsen, och jag erinrar mig att du inte kunde svara.

   <<Du vill inte göra några distinktioner alls utan allt verkar vara svart eller vitt i din värld.

   Jag frågar dig var du drar gränsen så att jag inte gör mig skyldig till någon överträdelse.

   << Det ÄR skillnad mellan att som kvinna göra sig till lärare eller predikant i Guds ord (som du gör), än att som kristen kvinna tex mellan fyra ögon tillrättavisa ett JV.

   Var i Bibeln kan jag läsa om denna distinktion?

   <<Det är skillnad mellan att du kan LÄRA din son laga pannkakor, och att du LÄR Guds ord på svenska och engelska på din blogg för hela världen att skåda.

   Frågan är om jag kan lära min son saker och ting om Bibeln? Om ja, finns det någon övre gräns när jag inte längre är tillåten till det?

   Jag har också frågat dig om du tycker att ägare till Bloggregister syndar genom att upplåta sitt register till kvinnliga bloggare som skriver om teologi, och jag frågar också varför din egen blogg finns med i sådana register. Borde du inte ta avstånd till sådana register om du nu är emot kvinnor som vill undervisa om Bibeln?

   GBU

   Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s