Tro är inte GÅVAN i Ef. 2:8-9 men FRÄLSNINGEN

Gud ger ALLA människor en möjlighet att tro och omvända sig

Den berömda versen i Ef. 2:8-9 säger inte att TRO är en gåva utan snarare att FRÄLSNINGEN är en gåva (vilket grekiskan visar) och gåvor tar man emot och är vanligtvis mycket rädda om (vilket är villkoret för frälsningen) samt behåller. Gud tvingar dock ingen till detta.

Ef. 2:8-9 Ty av nåden är ni frälsta genom tron, och inte av er själva, Guds gåva är det, inte av gärningar, för att ingen skall berömma sig

Pronomet [Τοῦτο]är ett demonstrativt pronomen och den syftar på det som det refererar till. Det är inte maskulint eller feminint utan neutralt och det är i singular och nominativt. “Tro” kan inte vara vad [Τοῦτο] syftar till eftersom “det” är neutralt och “tro” feminint. Paulus borde ha använt ett annat passande ord om han velat syfta på ordet “tro” och därmed undvikt förvirring. Om vi accepterar att det inte är “tron” som är gåvan undviker vi dessutom motsägningar, såsom Rom 10:17 som säger att tro kommer av att höra (Guds ord).:

Rom. 10:17Alltså kommer tron av predikan, men predikan i kraft av Kristi ord.

Tro kan inte samtidigt komma pga predikan och genom att Gud på måfå tilldelar vissa människor tro. Det är antingen eller, och jag tror gärna att Rom 10:17 är sanna ord och att de inte står i strid med resten av Bibeln (eller svärtar ner Guds karaktär). Om tron hade varit en gåva borde inte Jesus ha förvånats över vissa människors starka tro, men det hände att Jesus förundrades över detta, samtidigt som han i andra sammanhang förbrådde människor för deras svaga tro. Paulus frågar sig:

Rom. 10:14Men huru skulle de kunna åkalla den som de icke hava kommit till tro på? Och huru skulle de kunna tro den som de icke hava hört? Och huru skulle de kunna höra, om ingen predikade? 

Svaret är INTE “Jo, Paulus. Kände du inte till att människor kan komma till tro utan predikan, genom att Gud på måfå ger tro till somliga människor?” Om tron hade varit en gåva – separat från det faktum att Gud uppenbarat sitt ljus för alla människor –  så blir det Guds fel att alla människor inte tror på honom, eftersom han ju inte gett dem gåvan att tro. Men sanningen är att vi är alla kallade att omvända oss och komma till tro. Gud vill inte att någon ska gå förlorad, och han har möjliggjort en grundtro till alla. Frågan är om vi tar emot hans ljus och låter det skina klarare eller om vi vänder honom ryggen.

Matt 6:30. Kläder nu Gud så gräset på marken, vilket i dag står och i morgon kastas i ugnen, skulle han då inte mycket mer göra det med er, ni klentrogna? 

Matt 11:20. Då började han gå till rätta med de städer, i vilka han hade gjort sina flesta kraftgärningar, och de hade likväl inte omvänt sig:21. Ve dig Korasin, ve dig Betsaida! Ty hade sådana kraftgärningar blivit gjorda i Tyrus och Sidon, som har blivit gjorda i er, så hade de för länge sedan omvänt sig i säck och aska.

Matt 14:30. Men när han såg, hur stark vinden var, blev han förskräckt, och då han började sjunka, ropade han och sade: Herre, hjälp mig. 31. Och genast räckte Jesus ut handen och fattade i honom och sade till honom: O, du klentrogne, varför tvivlade du?

Matt 16:7. Då tänkte de för sig själva och sade: Vi har inte tagit med oss något bröd. 8. När Jesus märkte det, sade han till dem: Ni klentrogna, varför bekymrar det er, att ni inte har tagit bröd med er? 9. Förstår ni inte ännu, eller minns ni inte de fem bröden åt de fem tusen, och hur många korgar ni tog upp?

Matt 17:19. Då gick lärjungarna avsides till Jesus och sade: Varför kunde vi inte driva ut honom? 20. Jesus sade till dem: För er otros skull. Sannerligen säger jag er: Om ni bara har tro som ett senapskorn, då kan ni säga till detta berg: Flytta dig härifrån dit bort, och det skall flytta sig, och inget skall vara omöjligt för er.

Mark 4:39. Och då han hade vaknat, talade han strängt till vinden och sade till sjön: Tig, och var stilla! Och vinden lade sig, och det blev alldeles lugnt. 40. Och han sade till dem: Varför är ni så rädda? Hur kommer det sig att ni inte har tro?

Lukas 7:9. Då Jesus hörde detta, förundrade han sig över honom och vände sig om och sade till folket som följde honom: Jag säger er: Inte ens i Israel har jag funnit så stor tro.

Lukas 18:8. Jag säger er: Han skall snart ge dem rätt. Men skall Människosonen finna tro på jorden då han kommer? 

Verser som brukar användas till att påstå att Gud väljer vem som ska ha TRO

Det finns några verser som kanske förbryllar, men som startpunkt så kan vi vara helt säkra på att Gud inte blundar och på måfå ger vissa människor tro medan han vägrar att ge andra tro. Det skulle ju innebära att Gud är den som väljer vem som ska bli frälst, och att han stänger dörren till frälsningen för merparten. Det stämmer inte överens med resten av vad vi kan läsa i Bibeln och det är nedvärderande att påstå att vår Frälsare är någon slags tyrann som förvägrar människor frälsning genom att han undanhåller den nödvändiga tron.

1 Kor. 12:8 Så gives genom Anden åt den ene att tala visdomens ord, åt en annan att efter samme Ande tala kunskapens ord, 9 åt en annan gives tro i samme Ande, åt en annan givas helbrägdagörelsens gåvor i samme ene Ande, 10 åt en annan gives gåvan att utföra kraftgärningar, åt en annan att profetera, åt en annan att skilja mellan andar, åt en annan att tala tungomål på olika sätt, åt en annan att uttyda, när någon talar tungomål.

Rom. 12:3 Ty i kraft av den nåd som har blivit mig given, tillsäger jag var och en av eder att icke hava högre tankar om sig än tillbörligt är, utan tänka blygsamt, i överensstämmelse med det mått av tro som Gud har tilldelat var och en.

Om vi ser till sammanhanget så kan vi se att det handlar om nådegåvor, och det är verkligen sant att alla kristna inte har vare sig alla gåvor eller samma gåvor, och Paulus ber oss därför att agera inom de resurser som vi har fått tilldelade. Det är också sant att vi inte kan ge oss själva dessa gåvor utan det är GUD (den heliga anden) som tilldelar dem. Vi är tillsagda att vara ivriga på att ta emot nådegåvorna, och framför allt de bästa, men sanningen är dock att inte alla har gåvan att exempelvis hela människor. Inte för att Gud förvägrar kristna gåvor utan för att vi kanske inte tror på dem, inte ber om dem eller inte inser vilken kraft de har. Vår frälsning hänger dock inte på nådegåvorna. Vi ska heller inte göra som Salomo, som hade fått vishetens gåva som han till att börja med använde till något gott, men som han senare totalt sjabblade bort.

Matteus 7:11 Om nu I, som ären onda förstån att giva edra barn goda gåvor, huru mycket mer skall icke då eder Fader, som är i himmelen, giva vad gott är åt dem som bedja honom!

En del har inte gåvor för att de inte kommer till Gud för att ta emot dem. Gåvor tas emot, och efter det uppmanar Paulus oss att använda oss av det vi har. Hela sammanhanget:

Rom 12:6  Och vi hava olika gåvor, alltefter den nåd som har blivit oss given. Har någon profetians gåva, så bruke han den efter måttet av sin tro; 7 har någon fått en tjänst, så akte han på tjänsten; är någon satt till lärare, så akte han på sitt lärarkall; 8är någon satt till att förmana, så akte han på sin plikt att förmana. Den som delar ut gåvor, han göre det med gott hjärta; den som är satt till föreståndare, han vare det med nit; den som övar barmhärtighet, han göre det med glädje.

I nedan vers är det grekiska ordet (pistis) översatt till “trofasthet” på svenska, och det står inte att det är Gud som orsakar denna trofasthet hos personen utan att det är en frukt som förväntas att visas hos kristna. Inte heller säger 2 Tess. 1:11 att det är Gud som tvingar på människor tro. Det är vi själva som måste använda vår tro, och vi kan se från skriften att människor med stark tro lättare kunde bli helade. Jesus var som sagt förvånad själv över en del människors tro, men så var han heller inte påverkad av reformert tänkande!

Gal. 5: 22 Andens frukt åter är kärlek, glädje, frid, tålamod, mildhet, godhet, trofasthet 23 saktmod, återhållsamhet. Mot sådant är icke lagen.

35 thoughts on “Tro är inte GÅVAN i Ef. 2:8-9 men FRÄLSNINGEN

 1. Ett förtydligande: 5 stycket, första meningen skall vara. Är tron ett tecken på att jag blivit rättfärdig och inte ett medel för rättfärdiggörelsen?

  Like

 2. Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare.Rom 5. Guds vilja till att frälsa oss är oberoende av något jag gör, tror eller inte tror, gärningar eller inte gärningar. Om detta tror jag att vi är överens om i denna tråd. Vi är alltså också överens om att frälsningen är av nåd och gratis, en gåva Ef 2.8 har använts som belägg. Frågan är trons roll.

  Är tron ett verk av nåden? Bara nåd utan min medverkan? Det är både den lutherska och reformerta synen på saken vilket naturligtvis inte avgör saken.

  Är tron ett mottagande av nåden (ett val) som jag kan göra utan att nåden verkat i mig?

  Är tron ett val jag kan göra under inflytande av nåden?

  Eller är det så att alla tre är fel? Är tron ett tecken på att nåden har verkat i mitt liv. Om vi rör oss bort från det reformatorika paradigmet och läser galaterbrevet ur samtidens glasögon, om vi nu kan det, skulle det kunna se annorlunda ut. Då är inte huvudfrågan, mina meriter eller nåden. Utan. Vem är rättfärdig som är ett annat sätt att utrycka, vem tillhör Guds folk. Dom som omskär sina barn och följer toran? Ingen av dom som gjorde det gjorde det för att vinna frälsningen. Judarna hade stenkoll på att lagen gavs efter befrielsen ur egypten inte som något gavs dem före befrielsen som de skulle följa för att bli räddade som en present för bra uppförande.
  Alltså vilka tillhör Guds folk, jo dom som följer toran, denna rättfärdighet kallas deras egen, lagrättfärdighet. Det som ställs mot varandra är lagen som tecken på att man lever i förbundet eller tron på Jesus. Det Paulus säger är att det går som jude inte att förbli i det nådesförbund som ingicks på Sinai för att köttet fanns där och det inte höll lagen. Därför lever dom i exilen. Efter Jesu död och uppståndelse så har ett nytt exodus skett, och en ny lag givits. Och det är dom som håller den lagen som är Guds folk. Rom 10:1-13. (Vers 1 skall läsas, att Kristus är lagens mål (tellos) som kan beytyda slut och fullkomnade. Samma ordstam som Jesus säger på korset. Det är fullbordat, inte nu är det slut…) Paulus citerar 5 mos 32 tror jag det är, och det passagen handlar om den tid då det judiska folket skall bli räddade ur exilen. Då skall folket följa toran. Vad Paulus säger är att bekänna sig till Jesus som världens Herre och uppväckt från de döda, då har du fullgjort toran. Då är du en del av Guds folk, rättfärdig. Så frågan är om man blivit räddad ur “egypten” för att man följt lagen, för att man tror? Därför blir tron, också det ett tecken på att nåden verkat, genom evangeliet, Guds kraft till frälsning. Inget medel för övergången mellan död och liv. Utan tecknet på det nya livet. Om förstår tron på detta sätt, så kan man också läsa in det som vi normalt sett tänker går under rubriken efterföljelse i detta ord.

  Men vad blir det då av vår fria vilja, vad skall vi göra? Vi skall inte läsa in våra frågor i texten som vi vill ha svar på. Jag tror inte att Paulus är så upptagen av vad vi skall göra för att komma ur “egypten”, mer hur vi skall leva som befriade och räddade. Också det en kamp mellan köttet och Anden. Detta är inte ett fullständigt svar men ett alternativt sätt att läsa.

  Like

  • Hej Nikodemus

   <<Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare.Rom 5.

   Amen. Vi var ju inte rättfärdiga….

   <<Guds vilja till att frälsa oss är oberoende av något jag gör, tror eller inte tror, gärningar eller inte gärningar.

   Det verkar inte Jesus ha känt till. "Repent or perish" predikade han. Han bad oss också hugga av oss kroppsdelar om de får oss att synda, så att vi inte ska hamna i helvetet.

   << Om detta tror jag att vi är överens om i denna tråd.

   Att vi kan leva hur vi vill och ändå vara frälsta? Nej, tack, det håller jag inte med om.

   <<Vi är alltså också överens om att frälsningen är av nåd och gratis, en gåva Ef 2.8 har använts som belägg. Frågan är trons roll.

   Nåd betyder inte "gratis", men det är sant att vi inte förtjänat den. Kan vi leva hur vi vill bara för att vi får en gåva vi inte förtjänat? Tyvärr kan en del kasta bort sin gåva. Sen finns det också villkor för gratisgåvor. Som att hämta den på posten genom en avi. Den är fortfarande gratis.

   <<Och det är dom som håller den lagen som är Guds folk.

   Amen!

   <<Vad Paulus säger är att bekänna sig till Jesus som världens Herre och uppväckt från de döda, då har du fullgjort toran.

   Toran innehåller 613 bud, varav de främsta ceremoniella. Omskärelse är ett av buden och Paulus hade det ofta som ett exempel på något som vi INTE ska behöva lyda.

   <<Jag tror inte att Paulus är så upptagen av vad vi skall göra för att komma ur ”egypten”, mer hur vi skall leva som befriade och räddade.

   Det handlar fortfarande om att "göra".

   Like

   • Det svåraste med diskussionen är att du förlöjligar något jag inte ens förkunnar, attackerar “a straw man” som man säger.

    1) Jag har aldrig haft problem med att synd leder till död. Inte heller att det är vad Paulus förkunnar. Vi kommer alla att dö, för det är syndens lön. Men tack vare Jesus ska vi leva om vi än dör. All synd leder bort från Gud och ingen synd är okej. Du framhärdar i att jag menar det vara okej att synda bara för att jag erkänner att vi fortfarande gör det. Men så är det inte. Enda skillnaden är att jag säger att du alltid får förlåtelse om du vänder om och ångrar dig. När du syndar distanserar du dig från Gud men din frälsning hänger inte PÅ DIG, utan på Jesus! Synden är fortfarande farlig, den KAN leda till fördärvet, om du sjunker så djupt in i den att du inte vänder om. Dvs det du tror dig klara själv menar jag mig vara beroende av Gud för att klara.

    “inget förmår vi utom genom Guds kraft”

    Var står det att vi inte klarar det själva? Du har ju redan fått ett ställe i romarbrevet, där det står att ingen enda är god

    Like

   • <<Det svåraste med diskussionen är att du förlöjligar något jag inte ens förkunnar, attackerar ”a straw man” som man säger.

    Jag försöker absolut inte förlöjliga, men jag försöker vara väldigt tydlig så att du ser vad vissa doktriner leder till. Förhoppningsvis ser du liksom jag att resultatet blir absurt, och att det kanske leder dig till att revidera din uppfattning.

    <<1) Jag har aldrig haft problem med att synd leder till död.

    Men du säger gång på gång motsatsen, att vi inte kan sluta synda. Samtidigt ger du en bild av att detta är normalt för kristna som alltså är frälsta. Hur kan du då säga att du tror att synd leder till död, när du också säger tvärt om?

    << Vi kommer alla att dö, för det är syndens lön.

    Men nu talar vi förstås inte om den fysiska döden, för den fick ju även Jesus smaka på och han hade inte syndat. Vi talar förstås om den andliga döden.

    <<Enda skillnaden är att jag säger att du alltid får förlåtelse om du vänder om och ångrar dig.

    Det är väl ingen skillnad eftersom jag tror detsamma. Men frågan är om vi varvar synd och förlåtelse samma dag? Frågan är om vi lever i synd i flera veckor och dör under dessa veckor? Fortfarande frälsta? Om vi varvar synd och förlåtelse, då tjänar vi två herrar.

    <<När du syndar distanserar du dig från Gud men din frälsning hänger inte PÅ DIG, utan på Jesus!

    Ingen kan bli frälst utan Jesus, men frälsningen hänger på oss på det sättet att vi måste undvika att synda. Det gör inte Jesus åt oss.

    <<Synden är fortfarande farlig, den KAN leda till fördärvet, om du sjunker så djupt in i den att du inte vänder om.

    Så bara när vi når till den punkten är vi förlorade? Inte om vi fortfarande tror men småsyndar varje dag?

    << Du har ju redan fått ett ställe i romarbrevet, där det står att ingen enda är god

    Vilket jag svarade på, och jag sa att Paulus som yttrade de orden var GOD och rättfärdig själv, och han citerade några psalmer där det står om både onda och goda, och orättfärdiga och rättfärdiga.

    Like

   • Romarbrevet 12:3 B2000

    I kraft av den nåd jag har fått säger jag till var och en av er: ha inte för höga tankar om er själva utan tänk som man bör tänka, med självbesinning, så att var och en rättar sig efter det mått av tro som Gud har tilldelat honom.

    Detta säger det mesta. Petrus, Johannes och Paulus tar samtliga upp denna dubbelhet. Vi ska leva heligt, ändå syndar vi (misslyckas). Vi bedrar oss själva om vi säger att vi är utan synd säger Johannes, ändå måste vi leva rättfärdigt.

    Hur går det ihop? Paulus erkänner samma svaghet hos sig själv, men genom att hålla sig till Jesus kan jag dö bort från synden I JESU DÖD.

    Du kan inte trolla bort denna dubbelhet i bibeln. Den visar att vi är frälsta av nåd, för vi klarar inte leva upp till lagens perfektion. Judarna klarade det inte, vi klarar det inte.

    Detta betyder inte att vi inte kan leva heligt, det betyder bara att vi ofta får börja om med förlåtelse och omvändelse.

    Den som tror att den är utan synd ljuger säger bibeln. Och tänk bara själv, har du aldrig tänkt en orättvis tanke, varit fördomsfull, velat ha något för dig själv etc… Sen du omvände dig?

    Vem försöker du lura?

    Enligt din tro är allt prat i bibeln om att sträva efter saker meningslös. Du lever ju redan fulländat? Du behöver ingen lag som säger att du ska älska dina fiender, för dt borde du göra automatiskt. Aldrig prioritera fel, själviskt, snålt…

    Du har, som jag redan citerar tidigare, bytt ut Guds nåd mot rättighet. Det är din lydnad som ger dig lön, inte Guds nåd

    Like

   • <<Detta säger det mesta. Petrus, Johannes och Paulus tar samtliga upp denna dubbelhet. Vi ska leva heligt, ändå syndar vi (misslyckas).

    Var säger de detta? Inte i den vers du citerade. Och sen heter det inte "misslyckas" utan det heter "synda", eller "bryta mot Guds bud". Sen har vi olika mått tro vad det gäller exempelvis nådegåvor, för en del har stor tro på att någon ska bli helad, medan andra inte har det.

    <<Vi bedrar oss själva om vi säger att vi är utan synd säger Johannes, ändå måste vi leva rättfärdigt.

    Läs inte bara 1 Joh. 1:8, utan läs också 7 och 9. Gör du det så ser du att Johannes menar att vi faktiskt blir renade från synd om vi omvänder oss, och omvändelse betyder att helt ändra sinnelag och sluta synda.

    <<Hur går det ihop? Paulus erkänner samma svaghet hos sig själv, men genom att hålla sig till Jesus kan jag dö bort från synden I JESU DÖD.

    Paulus säger fortfarande att han var helig, rättfärdig, ostrafflig och med ett perfekt samvete. Dessutom vill han att vi ska ha honom som mönster. Han säger också att vi DÖR om vi lever efter köttet. Antingen så menar han vad han säger, eller också ljuger han.

    <<Du kan inte trolla bort denna dubbelhet i bibeln.

    Det finns ingen dubbelhet i Bibeln.

    <<Den visar att vi är frälsta av nåd, för vi klarar inte leva upp till lagens perfektion.

    Här talar du emot dig själv igen. För det första så betyder NÅD just att vi KAN klara av att undvika synd här och nu (Titus 2:11-12), och för det andra så sa Jesus Kristus själv till oss att vi ska vara fullkomliga (perfekta) såsom vår Fader är fullkomlig (Matt 5:48). Jesus menar det han säger.

    <<Detta betyder inte att vi inte kan leva heligt, det betyder bara att vi ofta får börja om med förlåtelse och omvändelse.

    Du säger å ena sidan att vi inte kan leva utan synd, och å andra sidan att vi kan leva heligt. Bestäm dig. Kan vi eller ej?

    <<Den som tror att den är utan synd ljuger säger bibeln.

    Då måste vi se till att alltid ha synd antar jag? Syndar du varje minut dygnet runt? Det finns inte en minut som du kan säga "jag har inte synd"? Läs verserna innan och efter.

    <<Och tänk bara själv, har du aldrig tänkt en orättvis tanke, varit fördomsfull, velat ha något för dig själv etc…

    Vi kan absolut undvika orättvisa tankar, fördomsfullhet, och andra synder. Att vilja ha något för mig själv är ingen synd. Vi ska ta hand om oss.

    <<Enligt din tro är allt prat i bibeln om att sträva efter saker meningslös. Du lever ju redan fulländat?

    Finns det en motsättning att sträva efter att leva heligt och också lyckas med detta och alltså vara fullkomliga? När Jesus ber oss att vara fullkomliga så betyder det att vi kan, och jag argumenterar inte emot.

    <<Du behöver ingen lag som säger att du ska älska dina fiender, för dt borde du göra automatiskt.

    Om det inte skulle finnas någon lag skulle det heller inte finnas någon risk för överträdelse, och vi skulle heller inte veta vad som var rätt och fel.

    <<Aldrig prioritera fel, själviskt, snålt…

    Det är inte synd att prioritera sin tid så gott man kan, att ibland tänka på sig själv, ta hand om sig själv och att vara sparsam. Tvärt om.

    <<Du har, som jag redan citerar tidigare, bytt ut Guds nåd mot rättighet. Det är din lydnad som ger dig lön, inte Guds nåd

    Guds nåd hjälper oss att lyda, säger Bibeln. Det är den sanna nåden. Den falska nåden säger att vi inte behöver sluta synda eftersom Guds nåd alltid finns där som täcker upp för den.

    Like

   • Man kan inte stryka över bibelverser med andra bibelverser. Hur mycket du än vill det så försvinner inte de bibelord där Jesus säger att ingen kan komma till honom om inte fadern först ger honom till Jesus, att Paulus ser sig som SYNDARE OCH HELIG, inte bara helig. Han säger att han är svag i köttet och inte lyckas göra det han vill göra. Johannes säger bokstavligen att vi ljuger om vi säger att vi är utan synd och alla de andra jag gett dig.

    JA de står i ett sammanhang, ja det står att vi ska leva rättfärdigt och heliga. Men BÅDA står!

    Du bara suddar ut det ena. Det dubbla som bibeln förkunnar är att endast en är rättfärdig och gör oss andra rättfärdiga när vi vänder oss till honom. Men vi är så beroende av HANS rättfärdighet att vi varje dag måste återvända till den med förlåtelse för att kunna fortsätta leva heligt.

    För vi kan leva heligt, som betyder avskilt, och ändå vara totalt beroende av hans förlåtelses kraft.

    Rannsakar du dig själv så märker du nog att inte alla dina tankar alltid är goda, att du alltid önskar alla frid osv.

    Kom ihåg, apostlarna talar om synd, svaghet och begär i presens – efter att de omvänt sig. Det ärr fortfarande aktuella problem, kamper. Församlingarna behöver tillrättavisas, tom Paulus tillrättavisar Petrus för sjutton!

    Målet är att leva heligt. Vi ska det! Men inte ens apostlarna lyckas med det av egen kraft

    Like

   • <<Man kan inte stryka över bibelverser med andra bibelverser.

    Det är precis vad du gör. Jag försöker visa dig att du måste läsa några verser innan och efter för att se hela sammanhang. Paulus talar exempelvis inte emot sig själv.

    <<Hur mycket du än vill det så försvinner inte de bibelord där Jesus säger att ingen kan komma till honom om inte fadern först ger honom till Jesus,

    Jag har svarat på detta. Jag har skrivit en bloggartikel om Joh. 6. Jag sa att Gud drar men VI måste svara på kallelsen. Läs också alla villkor som är listade i Joh. 6. Sist men inte minst kan vi läsa att Jesus faktiskt drar ALLA på ett annat ställe.

    << att Paulus ser sig som SYNDARE OCH HELIG,

    Det går att tala i presens om en person som man varit. Även jag kan säga "Åh, vilken synd som äter mig! Tänk vad jag hela tiden gör det jag inte vill göra, osv", men sen kan jag ju FORTSÄTTA på det temat och säga "Gud vare tack, det finns en lösning! Jag behöver inte lyda köttet utan Anden och då slipper jag allt detta!". En människa kan inte vara syndare samtidigt som han är helig. Paulus listar en del synder som gör att vi inte kommer in i Guds rike, men om han själv gör dessa synder så kommer han ju inte heller in i Guds rike. Menar du att Paulus hamnar i helvetet?

    <<Johannes säger bokstavligen att vi ljuger om vi säger att vi är utan synd och alla de andra jag gett dig.

    Läser du mina kommentarer? Läste du versen innan och efter? Noterade du att Johannes bara ett par verser innan säger:

    "6 Om vi säger att vi har gemenskap med honom och vandrar i mörkret, så ljuger vi och handlar inte efter sanningen."

    Vandrar vi i mörkret (syndar) så ljuger vi alltså om vi säger att vi har gemenskap med honom.

    <<Du bara suddar ut det ena.

    Båda ståndpunkterna kan inte vara sanna samtidigt. Antingen så dör vi om vi lyder köttet eller INTE. Du kan inte säga att båda kan vara sanna. Jag har förklarat hur du inte behöver ändra på ett enda ord och ändå undvika bibelmotsättningar. Du däremot försöker kombinera något som inte går att kombinera.

    <<Det dubbla som bibeln förkunnar är att endast en är rättfärdig och gör oss andra rättfärdiga när vi vänder oss till honom.

    Det står att vi ska omvända oss. Inte bara ducka bakom Jesus.

    << Men vi är så beroende av HANS rättfärdighet att vi varje dag måste återvända till den med förlåtelse för att kunna fortsätta leva heligt.

    Att be om förlåtelse varje dag innebär att vi syndar varje dag. Men du säger att vi fortfarande är frälsta? Så att synda varje dag är detsamma som att "bära sitt kors"? Sa inte Jesus att vi måste bära vårt kors varje dag för att kunna vara hans lärljungar?

    <<För vi kan leva heligt, som betyder avskilt, och ändå vara totalt beroende av hans förlåtelses kraft.

    Att leva heligt är att undvika synd. Men du verkar inte mena att vi kan leva utan synd eftersom du verkar säga att vi syndar dagligen. Det är väl inte heligt?

    <<Rannsakar du dig själv så märker du nog att inte alla dina tankar alltid är goda, att du alltid önskar alla frid osv.

    Jag önskar inte alla "frid" eftersom jag önskar att alla ska bli frälsta. Om alla lever i komfort så kanske de heller inte söker Gud, och jag vill se så många som möjligt frälsta.

    <<Kom ihåg, apostlarna talar om synd, svaghet och begär i presens – efter att de omvänt sig.

    Du pratar nog om Paulus, men jag har redan förklarat att det går att uttrycka sig i presens när man vill ge en poäng. Jag visade det med mitt exempel här ovan. ALLA apostlar var noga med att säga att SYND LEDER TILL DÖDEN.

    <<Det ärr fortfarande aktuella problem, kamper. Församlingarna behöver tillrättavisas, tom Paulus tillrättavisar Petrus för sjutton!

    Fast om vi inte kan sluta synda så behöver vi ingen tillrättavisning. Det krävs bara om vi faktiskt kan lyda. "Kamper" är ingen synd. Att ge efter för dem är synd.

    <<Målet är att leva heligt. Vi ska det! Men inte ens apostlarna lyckas med det av egen kraft

    Men med Guds kraft lyckades de.

    Like

   • “Jag försöker visa dig att du måste läsa några verser innan och efter för att se hela sammanhang. Paulus talar exempelvis inte emot sig själv.”

    Precis, alltså måste man förklara hur allt han säger går ihop. Detta visade du nu att du inte gör, på två sätt

    1) ” Det går att tala i presens om en person som man varit. Även jag kan säga “Åh, vilken synd som äter mig! Tänk vad jag hela tiden gör det jag inte vill göra, osv”, men sen kan jag ju FORTSÄTTA på det temat och säga “Gud vare tack, det finns en lösning! Jag behöver inte lyda köttet utan Anden och då slipper jag allt detta!”.

    Nej, detta visar precis MIN poäng. Det visar att trots att man kommer till korta så behöver man inte leva för synden. Msn kan varje gång bekänna den och få den förlåten och leva för anden istället. Med Guds hjälp blir jag helig eftersom jag fördömer synden, även min egen, precis som Paulus gör! Har aldrig nånsin hört någon tala om ett problem i presens om det inte fortfarande gäller. Paulus talar ju om “hur han förföljde Guds församling” till exempel. Enligt dig hade det varit helt naturligt för Paulus att skriva, “jag som själv förföljer de kristna, jag tackar Gud för att jag kan leva fler anden och inte för köttet och dö bort från mina synder”. Men självklart hade ett sådant ord bara vittnat om att Paulus i så fall ansåg att han kan dö bort från synden även om han HÅLLER PÅ att förfölja Guds församling.

    2) ” En människa kan inte vara syndare samtidigt som han är helig. Paulus listar en del synder som gör att vi inte kommer in i Guds rike, men om han själv gör dessa synder så kommer han ju inte heller in i Guds rike. Menar du att Paulus hamnar i helvetet?” och “Båda ståndpunkterna kan inte vara sanna samtidigt”

    Detta är din egentliga orsak. Du stryker orden om synd eftersom det enligt dig inte går att få ihop det att båda är sanna samtidigt. Ändå är det just vad bibeln visar.

    “Antingen så dör vi om vi lyder köttet eller INTE”

    I förlängningen leder synd till fördärvet. All synd distanserar oss från Gud och är därmed farlig. Men det är när vi lever FÖR synden, dvs vill göra det, tycker om dess frukt, viger vårt liv till den osv. Då LYDER vi den. Men en människa som syndar men inte vill något hellre än bli av med den, hon möter Guds barmhärtighet, hon omvänder sig och får förlåtelse som INTE är ett engångserbjudande. Han som Jesus valde att bygga hela sin kyrka på misslyckades totalt och förnekade Jesus! Paulus tillrättavisar honom även senare när han “fallit tillbaks” i dåliga vanor. Du tycks skilja på många dåliga saker och på synd, men synd är allt som går emot Guds vilja. Enkelt. Petrus syndade därför när Paulus tillrättavisade honom. Paulus syndar med din kropp trots att han inte vill osv. Det är inga motsättningar, det är det samlade budskapet.

    “Jag sa att Gud drar men VI måste svara på kallelsen.”

    Absolut, det har jag aldrig förnekat. Men det är stor skillnad på att svara upp på när Gud drar i mig och att själv producera min tro. Jesus säger det till o med i ordalag som en gåva, dvs ta emot, inte prestera pch förtjäna.

    “Läser du mina kommentarer? Läste du versen innan och efter? Noterade du att Johannes bara ett par verser innan säger:

    “6 Om vi säger att vi har gemenskap med honom och vandrar i mörkret, så ljuger vi och handlar inte efter sanningen.”

    Vandrar vi i mörkret (syndar) så ljuger vi alltså om vi säger att vi har gemenskap med honom.”

    Absolut. Själva synden är alltid en mörkrets handling. I synden finns ingen gemenskap med honom. Frågan är ifall det innebär att Gud då lämnat oss. Nej, säger bibeln. Gud kan till och med hjälpa oss bryta mot synden aktivt genom att få mig att inse att jag precis syndade. All synd är inte självklar direkt så där hjälper Gud oss med den lag han skrivit i våra hjärtan JUST FÖR ATT vi inte ska öeva för synden utan leva för anden – för honom. Denna vers tar INTE BORT vers 8 som tydligt säger att vi syndar.

    “Det står att vi ska omvända oss. Inte bara ducka bakom Jesus.”

    Precis, en synd jag inte ångrar är fortfarande ivägen för mig och Gud. Och innan du skriver det så nej, detta betyder inte att vi ska fortsätta synda FÖR ATT vi får förlåtelse och står under nåden. Paulus förklarar detta. Det är en nåd att få återvända till, men vi ska fortsätta leva som om vi är döda för synden. Dvs undvika den pch välja det goda. Vi kan detta! Har aldrig sagt att vi inte kan bryta med synder pch leva heligt. Jag har sagt att vi inte klarar det FULLT UT! Vi lyckas inte undvika ALL synd. Men det är ju inte detsamma som att syndavär okej. Det är aldrig okej att såra Gud och distansera sig. Därdör krävs förlåtelse och omvändelse.

    “Att be om förlåtelse varje dag innebär att vi syndar varje dag”

    Japp, men det är skillnad på synd och synd. Den dagliga synden handlar om mina tillkortakommanden. Jag hade kunnat göra mer! Hade kunnat älska mer, varit mindre lat, mer ivrig, kämpat mer osv. Varje dag får jag bekänna detta och börja om i Hans ljus.

    “Men du säger att vi fortfarande är frälsta?”

    Helt klart! Det beror på vår inställning till synd och till vad som frälser mig. Mina gärningar eller hans nåd.

    “Så att synda varje dag är detsamma som att “bära sitt kors”? Sa inte Jesus att vi måste bära vårt kors varje dag för att kunna vara hans lärljungar?”

    Nej, att bära sitt kors handlar om att gå emot världen, att inte leva för världen, stå upp för evangeliet. Detta gör vi alla de gånger vi lyckas, då lever vi heligt, avskilda åt Gud. Vi lever inte för synden, för så fort vi upptäcker den så bryter vi med den genom omvändelse och förlåtelse. Det är ett pågående arbete att stå emot synden. Det viktiga är hur vi förhåller oss till den. Vill jag bryta upp? Då vänder jag om och börjar om. Detta är också Församlingens uppdrag att hjälpa varandra med. Att leva för anden och bort från synden.

    “Att leva heligt är att undvika synd.”

    ” Men du verkar inte mena att vi kan leva utan synd eftersom du verkar säga att vi syndar dagligen. Det är väl inte heligt?”

    Att synda är aldrig heligt, men.jag syndar ju inte bara! Jag har tagit aktiva steg och gjort val att leva för Gud. Förhoppningsvis syns det i mina handlingar, det vet bara Gud, men poängen är att vi kallas heliga och rättfärdiga samtidigt som vi syndar enligt bibeln. Varför då? Jo för att HAN

    <<Rannsakar du dig själv så märker du nog att inte alla dina tankar alltid är goda, att du alltid önskar alla frid osv.

    Jag önskar inte alla "frid" eftersom jag önskar att alla ska bli frälsta. Om alla lever i komfort så kanske de heller inte söker Gud, och jag vill se så många som möjligt frälsta.

    <<Kom ihåg, apostlarna talar om synd, svaghet och begär i presens – efter att de omvänt sig.

    Du pratar nog om Paulus, men jag har redan förklarat att det går att uttrycka sig i presens när man vill ge en poäng. Jag visade det med mitt exempel här ovan. ALLA apostlar var noga med att säga att SYND LEDER TILL DÖDEN.

    <<Det ärr fortfarande aktuella problem, kamper. Församlingarna behöver tillrättavisas, tom Paulus tillrättavisar Petrus för sjutton!

    Fast om vi inte kan sluta synda så behöver vi ingen tillrättavisning. Det krävs bara om vi faktiskt kan lyda. "Kamper" är ingen synd. Att ge efter för dem är synd.

    <<Målet är att leva heligt. Vi ska det! Men inte ens apostlarna lyckas med det av egen kraft

    Men med Guds kraft lyckades de.

    Like

   • << Det visar att trots att man kommer till korta så behöver man inte leva för synden.

    "Komma till korta" är "synd"? Då är det bättre att säga "synd". Paulus är klar över att synd = död. Det finns inget du kan göra åt det. Paulus är mycket tydlig. Han räknar upp synder som leder till DÖD. Varför tror du inte på hans ord?

    << Msn kan varje gång bekänna den och få den förlåten och leva för anden istället.

    Om man syndar varje dag så har man väl inte löst problemet?

    <<Med Guds hjälp blir jag helig eftersom jag fördömer synden, även min egen, precis som Paulus gör!

    Paulus upphörde med sin synd, och därför är han helig. Ingen räknas som helig om han/hon syndar. Om du gör som Paulus är du på rätt väg. Inte annars.

    << Paulus talar ju om ”hur han förföljde Guds församling” till exempel.

    Och vi vet att han gjorde det innan han omvände sig.

    <<I förlängningen leder synd till fördärvet. All synd distanserar oss från Gud och är därmed farlig. Men det är när vi lever FÖR synden, dvs vill göra det, tycker om dess frukt, viger vårt liv till den osv.

    Det finns många ateister som INTE vill synda och hatar den, men känner att de inte kan sluta och fortsätter, trots att de hatar synden. Är de frälsta för den sakens skull? SYND LEDER TILL DÖD. Det spelar ingen roll om vi trivs med synden eller ej.

    <<Då LYDER vi den. Men en människa som syndar men inte vill något hellre än bli av med den, hon möter Guds barmhärtighet, hon omvänder sig och får förlåtelse som INTE är ett engångserbjudande.

    Om man syndar varje dag så har man inte omvänt sig. Sen finns det förstås kristna som låter det gå veckor innan de omvänder sig, om de överhuvudtaget ens omvänder sig.

    << Han som Jesus valde att bygga hela sin kyrka på misslyckades totalt och förnekade Jesus!

    Det kostade honom också frälsningen. Såvida du inte menar att Jesus ljuger? Däremot kan även Petrus och de andra välja att omvända sig, vilket de gjorde.

    << Paulus tillrättavisar honom även senare när han ”fallit tillbaks” i dåliga vanor.

    Jag har skrivit en artikel om Kefas, som förmodligen inte var Petrus. Men det är en annan historia.

    << Du tycks skilja på många dåliga saker och på synd, men synd är allt som går emot Guds vilja.

    Något vi är överens om faktiskt.

    <<Petrus syndade därför när Paulus tillrättavisade honom. Paulus syndar med din kropp trots att han inte vill osv. Det är inga motsättningar, det är det samlade budskapet.

    Det är motsättningar att säga "SYND LEDER TILL DÖDEN; FAST SYND LEDER INTE TILL DÖDEN". Ser du verkligen inte det?

    << Men det är stor skillnad på att svara upp på när Gud drar i mig och att själv producera min tro.

    Om det hade hängt på Gud så hade han producerat tro i ALLA.

    < Frågan är ifall det innebär att Gud då lämnat oss. Nej, säger bibeln.

    JA säger Bibeln på flera ställen. Den enda som säger att synd INTE leder till döden (Gud lämnar oss) är i 1 Mos. där Satan säger det motsatta. Ser du inte att du har samma lära som Satan när du hela tiden säger "Nej, vi kommer INTE att dö om vi syndar!"

    << Gud kan till och med hjälpa oss bryta mot synden aktivt genom att få mig att inse att jag precis syndade.

    Att inse att man syndat/syndar, frälser oss inte. Det klarar ateister också. Att sluta synda är det enda rätta.

    << Denna vers tar INTE BORT vers 8 som tydligt säger att vi syndar.

    Så då syndar du varje minut dygnet runt? Du vill gärna läsa v. 8 i ett vacuum och få det till att vi ständigt och jämt syndar? Då borde vi genast upphöra med att "omvända oss" eftersom det inte betyder någonting. Vi syndar ju ständigt enligt dig.

    << Och innan du skriver det så nej, detta betyder inte att vi ska fortsätta synda FÖR ATT vi får förlåtelse och står under nåden.

    Frågan är inte vad vi "ska" eller "borde" utan frågan är om vi KAN synda och ändå vara frälsta. JA, säger du. NEJ, säger BIbeln. Om du har rätt, så har Paulus fel.

    <<Det är en nåd att få återvända till, men vi ska fortsätta leva som om vi är döda för synden. Dvs undvika den pch välja det goda.Vi kan detta!

    Så nu tror du inte längre att 1 John. 1:8 säger att vi alltid syndar? Vi kan alltså sluta?

    <<Har aldrig sagt att vi inte kan bryta med synder pch leva heligt.

    Alltså, du talar emot dig själv nästan i samma mening ibland. Fram och tillbaka. Bestäm dig nu.

    <<Jag har sagt att vi inte klarar det FULLT UT!

    Så med andra ord så KAN vi inte sluta synda och leva heligt. Varför sa du det rakt motsatta i meningen innan? Vi MÅSTE alltså synda?

    << Vi lyckas inte undvika ALL synd. Men det är ju inte detsamma som att syndavär okej.

    Frågan är inte om det är ok, utan fråga är om vi KAN synda och fortfarande vara frälsta.

    <<Japp, men det är skillnad på synd och synd. Den dagliga synden handlar om mina tillkortakommanden. Jag hade kunnat göra mer! Hade kunnat älska mer, varit mindre lat, mer ivrig, kämpat mer osv.

    Nej, här visar du att du inte vet vad synd är. Synda är att bryta mot Guds bud. Det är inte synd att använda sin tid efter bästa förmåga. Vi måste hinna sova, jobba, pendla, ta hand om familjen, rå om oss själva, osv. Att urvattna synd är farligt. Det leder till att ALLT är synd och att man inte kan sluta synda.

    <<Helt klart! Det beror på vår inställning till synd och till vad som frälser mig. Mina gärningar eller hans nåd.

    Hans nåd hjälper oss att göra goda gärningar, och utan goda gärningar så huggs vi av vinträdet.

    <<<Nej, att bära sitt kors handlar om att gå emot världen, att inte leva för världen, stå upp för evangeliet.

    Att gå emot världen innebär väl att undvika synd?

    <<Detta gör vi alla de gånger vi lyckas, då lever vi heligt, avskilda åt Gud.

    Så om vi några gånger per dag lyckas att inte synda, så har vi klarat kravet?

    << Vi lever inte för synden, för så fort vi upptäcker den så bryter vi med den genom omvändelse och förlåtelse.

    Så varje kvart som vi syndar så kan vi alltså omvända oss, till nästa kvart då vi syndar igen? Synd, omvändelse, synd, omvändelse? Detta är att tjäna Gud?

    <<Det är ett pågående arbete att stå emot synden.

    Vi kan ju inte sluta synda enligt dig.

    << Vill jag bryta upp? Då vänder jag om och börjar om.

    Du säger ju att vi inte kan sluta synda…

    <<Att synda är aldrig heligt, men.jag syndar ju inte bara!

    Nej, du kanske inte orkar synda varje minut, men du menar att det räcker med några vita minuter varje dag utan synd, och det räcker? Tjäna två herrar är tillräckligt?

    <<Jag har tagit aktiva steg och gjort val att leva för Gud.

    Hur menar du att du gör det om du syndar?

    << Förhoppningsvis syns det i mina handlingar

    Synd?!

    <<men poängen är att vi kallas heliga och rättfärdiga samtidigt som vi syndar enligt bibeln.

    Satans budskap. Wow, vilken farlig lära. Frälst mitt i synden enligt dig. Syndare kommer till himlen…

    Like

   • Skärpning! Bemöt det jag säger! JA – synd leder till död därför måste vi omvända oss!!

    Sluta nu påstå att jag säger att synd inte leder till död och svara istället på hur apostlarna och församlingarna bevisligen syndade OCH var heliga, hur bibeln förenar vetskapen att synd leder till död med vetskapen att Guds nåd befriar mig, genom omvändelse och förlåtelse!

    “Paulus upphörde med sin synd, och därför är han helig. Ingen räknas som helig om han/hon syndar. Om du gör som Paulus är du på rätt väg. Inte annars.”

    Han säger ju inte det!! Det är DIN tolkning av att han är helig och har ett rent samvete. Dessa menar även jag att han hade, men samtidigt syndade han! Han måste alltså omvänt sig (återvänt) till Kristus mer än en gång.

    Jag skrev:
    << Paulus talar ju om ”hur han förföljde Guds församling” till exempel.

    "Och vi vet att han gjorde det innan han omvände sig."

    Men snälla nån, är du medvetet ignorant här!? Jag säger ju det! Han talar inte om detta i presens, utan något han GJORDE. När han talar om sina synder och köttets svaghet, DÅ är det presens! Jag försökte förklara det absurda i att bekänna synder i presens men mena dåtid, något du menar att han gör. Därför sa jag, att ISÅFALL hade han kunnat säga att han förföljer (presens) Guds församling också. Men det säger han inte, för det gör han inte längre. Jan GJORDE det.

    "Det finns många ateister som INTE vill synda och hatar den, men känner att de inte kan sluta och fortsätter, trots att de hatar synden. Är de frälsta för den sakens skull?“

    Nej, eftersom man måste ta emot jesus för att bli frälst. Jag har aldrig hävdat frälsning avgöras av hur vi lever. Det handlar om Jesus! Det är DU som säger att vi måste klara av att leva syndfritt för att frälsas. Jag säger att Jesus frälser den som vill följa honom. Skulle en ateist uttrycka DET vore han inte ateist.

    "SYND LEDER TILL DÖD. Det spelar ingen roll om vi trivs med synden eller ej."

    Jo, för om kag inte trivs med den och inte vill leva med den kan jag få hjälp att bli av med den. Då får jag frälsningen. Att LEVA för synden leder till död, att synda leder till död om jag inte omvänder mig!

    "Det kostade honom också frälsningen. Såvida du inte menar att Jesus ljuger? "

    Gjorde det? Vad jag vet är han frälst! Min poäng är kvar lika tydlig, Petrus omvände sig flera gånger, jesus frälser!

    "Något vi är överens om faktiskt." (att synd är allt som går emot Guds vilja).

    Dåså, då är det tydligt att apostlar och församlingsmedlemmar i NT syndade OCH var rättfärdiga/Heliga. Paulus tackar för församlingens rika gåvor, hur evangeliet slagit rot i dem, att deras otroende makar heliggörs av den troende maken/makan och hur deras barn är heliga. Hur de borde kunna processera inom församlingen, eftersom de är "de heliga" när bröder är i tvist (inte Guds vilka = synd) visar ypperligt tydligt att deras helighet beror av Gud och INTE deras egna perfekta och syndfria liv!

    "Det är motsättningar att säga "SYND LEDER TILL DÖDEN; FAST SYND LEDER INTE TILL DÖDEN". Ser du verkligen inte det?"

    Men JAG SÄGER INTE DETTA!! Svara på frågan istället! Petrus blev tillrättavisad, alltså levde så som Gud inte ville, ändå förblev han.apostel och en av "de heliga". Sluya nu att undvika detta med dina tolkningsproblem!

    "Om det hade hängt på Gud så hade han producerat tro i ALLA."

    Detta är inget bibliskt utan ett filosofiskt resonemang. Med amdra ord, eftersom du inte kan förstå Guds vägar så måste du tolka in något annat. Men vår vilja finns kvar! Gud ser våra hjärtan, han har lovat att den som söker ska finna. Alltså, om jag söker, får jag tron som gåva. Till och med VILJAN att söka Gud kan ge mig tron som gåva – INTE mänsklig vishet (1 Kor). Det går jättebra ihop, finns ingen motsättning. Man måste bara ge rättvisa åt ALLA bibliska texter. Även de som talar om GÅVAN att nå Kristus.

    "JA säger Bibeln på flera ställen. Den enda som säger att synd INTE leder till döden (Gud lämnar oss) är i 1 Mos. där Satan säger det motsatta. Ser du inte att du har samma lära som Satan när du hela tiden säger "Nej, vi kommer INTE att dö om vi syndar!""

    Men JA! Synd leder till död! Men medan vi syndar är det ännu inte försent för omvändelse och frälsning. Gud finns alltså kvar vid vår sida och hjälper oss tills det är försent. Eöler hur? Ingen motsättning, ingen djävulsk lära för jag SÄGER INTE att synden inte LEDER TILL död!

    "Att inse att man syndat/syndar, frälser oss inte. Det klarar ateister också. Att sluta synda är det enda rätta."

    Både rätt och fel. Att inse synden hjälper inte det är rätt. Men att inse den hjälper mig att be om förlåtrlse och bryta med synden för då tar jesus syndens pris. Det handlar alltså om omvändelse och ett brytande av synd men inte genom egna prestationer utan genom nåd! Sen, när den synden lagts av mig är det dags att leva heligt! Tills nästa gång jag misslyckas, då vänder jag om igen och FÅR förlåtelsen.

    "Så då syndar du varje minut dygnet runt? Du vill gärna läsa v. 8 i ett vacuum och få det till att vi ständigt och jämt syndar? Då borde vi genast upphöra med att "omvända oss" eftersom det inte betyder någonting. Vi syndar ju ständigt enligt dig."

    Förklara själv hur du trollar bort v8 att inte gälla ALLS, så kan jag förklara vad den innebär i vårt liv med Gud nämligen att vi aldrig fullt ut av egen förmåga blir fri från synden förrän syndens herre en gång för alla förintats. Betyder det att vi syndar varje sekund. NEJ. Det betyder att ingen av oss är utan synd, precis som.det står. Det gäller livet, ingens LIV är utan synd, bara Gud är det! Vi är ännu inte vad vi ska bli.

    "Frågan är inte vad vi "ska" eller "borde" utan frågan är om vi KAN synda och ändå vara frälsta. JA, säger du. NEJ, säger BIbeln. Om du har rätt, så har Paulus fel."

    Nej, du kan ha fel om Paulus också 😉

    "Så nu tror du inte längre att 1 John. 1:8 säger att vi alltid syndar? Vi kan alltså sluta?"

    Det var din tolkning som sa att v8 innebär konstant syndande. Inte min lära.

    "Alltså, du talar emot dig själv nästan i samma mening ibland. Fram och tillbaka. Bestäm dig nu."

    Nej, det är du som.drar alldeles för långtgående slutsatser av vad jag säger. Vi kan låta bli att synda, leva heligt, följa Jesus – bara inte fullt ut. Detta är vad jag alltid hävdat. Inget nytt.

    "Så med andra ord så KAN vi inte sluta synda och leva heligt. Varför sa du det rakt motsatta i meningen innan? Vi MÅSTE alltså synda?"

    Jo, vi kan.leva heligt fram tills vi syndar nästa gång, då får vi vända om igen och börja om. Dvs fortsätta leva heligt. "Måstet" i syndandet har med vår egen förmåga att göra. Vi klarar mycket, men inte allt själva. Först när Guds rike fullt ut har kommit kommer vi vara helt utan minsta synd. Då är vi målade helt vita.

    << Vi lyckas inte undvika ALL synd. Men det är ju inte detsamma som att syndavär okej.

    Frågan är inte om det är ok, utan fråga är om vi KAN synda och fortfarande vara frälsta.

    "Nej, här visar du att du inte vet vad synd är. Synda är att bryta mot Guds bud. Det är inte synd att använda sin tid efter bästa förmåga. Vi måste hinna sova, jobba, pendla, ta hand om familjen, rå om oss själva, osv. Att urvattna synd är farligt. Det leder till att ALLT är synd och att man inte kan sluta synda."

    Vänta nu, allt som intebär Guds vilja är synd! Självklart kan mina prioriteringar bli FÖR egoistiska, FÖR lata osv.

    <<Helt klart! Det beror på vår inställning till synd och till vad som frälser mig. Mina gärningar eller hans nåd.

    "Så om vi några gånger per dag lyckas att inte synda, så har vi klarat kravet?"

    Vi är heliga från vår omvändelse och fram till nästa synd. Där behöver vi vända om igen innan vi kan se oss som heliga igen. Men vi kallas heliga just på grund av detta, att vi bryter mot synden när den kommer. Vi vägrar leva för synden.

    Like

   • <<Skärpning! Bemöt det jag säger! JA – synd leder till död därför måste vi omvända oss!!

    Men du säger också att vi inte kan sluta synda. Förstår du problemet?

    <<Sluta nu påstå att jag säger att synd inte leder till död och svara istället på hur apostlarna och församlingarna bevisligen syndade OCH var heliga,

    Jag säger att de omvände sig och slutade synda.

    << Han säger ju inte det!! Det är DIN tolkning av att han är helig och har ett rent samvete.

    Paulus kallade sig för helig, rättfärdig och ostrafflig och sa ”jag har levt inför Gud med ETT FULLKOMLIGT RENT SAMVETE ÄNDA TILL IDAG” (Apg. 23:1).

    1 Thess 2:10. Ni är vittnen, och även Gud, hur HELIGT, hur RÄTTFÄRDIGT och OSTRAFFLIGT vi uppträdde bland er som tror. —12. och vittnade att ni skulle VANDRA VÄRDIGT Gud, som har kallat er till sitt rike och sin härlighet.

    Romarbrevet 6:16 Vet ni inte att om ni gör er till slavar under någon och lyder honom, då är ni hans slavar och det är honom ni lyder, antingen under synden, vilket leder till död, eller under lydnaden, vilket leder till rättfärdighet?

    Synd leder till DÖD, säger Paulus. Skojade han bara?

    << När han talar om sina synder och köttets svaghet, DÅ är det presens!

    Läste du mitt exempel när jag själv uttryckte mig i presens trots att det handlade om min dåtid? Och du menar på fullaste allvar att Paulus var en syndare som ändå var på väg till himlen? Så nu tar du tillbaka ditt krav att vi måste omvända oss för att vara frälsta?

    <<Därför sa jag, att ISÅFALL hade han kunnat säga att han förföljer (presens) Guds församling också. Men det säger han inte, för det gör han inte längre. Jan GJORDE det.

    En person har rätt att uttrycka sig i presens, imperfekt eller vilket sätt som helst. Beroende på vilken poäng man har.

    <<Det är DU som säger att vi måste klara av att leva syndfritt för att frälsas.

    Det gjorde Jesus, Paulus, Petrus, Johannes, Jakob och Judas också. Ingenting oheligt ska komma in i Guds rike. Ingen som gör synd. Jesus bad oss att hugga av oss kroppsdelar om de får oss att synda så att vi inte ska hamna i helvetet.

    <<Jo, för om kag inte trivs med den och inte vill leva med den kan jag få hjälp att bli av med den.

    Återigen så finns många ateister som inte trivs med sin synd. Du blir av med din synd om du slutar synda.

    <<Då får jag frälsningen. Att LEVA för synden leder till död,

    Varför påstår du då att Paulus var frälst i sin synd? Var han ett undantag?

    <<Gjorde det? Vad jag vet är han frälst!

    För att han omvände sig.

    <<Petrus omvände sig flera gånger, jesus frälser!

    Petrus omvände sig inte flera gånger när han förnekade Jesus utan EN gång. Omvänder man sig och menar sin omvändelse så får man förlåtelse. Inte om man varvar synd och omvändelse.

    <<Dåså, då är det tydligt att apostlar och församlingsmedlemmar i NT syndade OCH var rättfärdiga/Heliga.

    Ok, så då tar du tillbaka ditt påstående att man dör andligt om man syndar? Det är verkligen fram och tillbaka för dig.

    << Paulus tackar för församlingens rika gåvor, hur evangeliet slagit rot i dem, att deras otroende makar heliggörs av den troende maken/makan och hur deras barn är heliga.

    Jag har skrivit om helgade makar också. Självklart blir man inte frälst av att gifta sig med en kristen. Läs verserna före och efter.

    << Hur de borde kunna processera inom församlingen, eftersom de är "de heliga" när bröder är i tvist (inte Guds vilka = synd) visar ypperligt tydligt att deras helighet beror av Gud och INTE deras egna perfekta och syndfria liv!

    Du läser in något som inte står. Men om detta är din åsikt så tar du alltså tillbaka krav på omvändelse och att synd inte leder till död? Bestäm dig.

    < Petrus blev tillrättavisad, alltså levde så som Gud inte ville, ändå förblev han.apostel och en av "de heliga".

    Jag skrev att jag personligen inte tror att Petrus blev tillrättavisad, men visst har Petrus syndat genom att förneka Jesus. Han blev senare apostel, för att han omvände sig och levde rent.

    <<Detta är inget bibliskt utan ett filosofiskt resonemang.

    Bibeln säger att Gud inte vill att någon ska gå förlorad. Hade det alltså hängt på Gud hade han sett till att alla har tro.

    << Alltså, om jag söker, får jag tron som gåva.

    Jag vet inte hur många gånger jag sagt (och visat med vers) att man måste ha en tro när man söker Gud.

    << Men JA! Synd leder till död!

    Jaha, nu är vi tillbaka till den första positionen igen. Fram och tillbaka. Var det inte du som sa att Paulus och apostlarna var frälsta i sin synd alldeles nyss? Nu gäller inte det längre?

    <<Men medan vi syndar är det ännu inte försent för omvändelse och frälsning.

    Det är sant, men din tidigare poäng var ju att man är frälst mitt i sin synd. Att man kan vara rättfärdig trots att man lever orättfärdigt.

    <<Gud finns alltså kvar vid vår sida och hjälper oss tills det är försent. Eöler hur?

    Dör man som syndare kommer man inte till himlen och man kan dö när som helst.

    <<Sen, när den synden lagts av mig är det dags att leva heligt!

    Det är bara det att du säger att Paulus var frälst i sin synd.

    <<Förklara själv hur du trollar bort v8 att inte gälla ALLS,

    Det har jag visat genom verserna innan och efter. Läser du mina inlägg? Vi har alltså synd på vårt syndakonto, men Johannes säger att vi kan OMVÄNDA OSS och bli RENA. DÅ har vi inte fortfarande synd utan vi är rena. Och fortsätter vi att synda så ljuger vi om att vi har gemenskap med Gud säger Johannes. Läs ALLT.

    <<så kan jag förklara vad den innebär i vårt liv med Gud nämligen att vi aldrig fullt ut av egen förmåga blir fri från synden förrän syndens herre en gång för alla förintats.

    Ah, ok så nu är vi tillbaka till att vi måste synda ända tills vi dör men att vi är frälsta i alla fall. Bestäm dig!

    <<Betyder det att vi syndar varje sekund. NEJ. Det betyder att ingen av oss är utan synd, precis som.det står.

    Så vi syndar varje sekund?

    <<Det var din tolkning som sa att v8 innebär konstant syndande. Inte min lära.

    Så vi kan alltså vara utan synd?

    << Vi kan låta bli att synda, leva heligt, följa Jesus – bara inte fullt ut.

    Då ska du säga att vi INTE kan låta bli att synda fullt ut. Säg hellre det så missförstås du inte. Vi kan alltså INTE leva heligt, och eftersom du ändå tror att vi kan vara frälsta så kan du INTE tro att synd leder till döden. Du säger ju att vi inte ens kan helt sluta att synda.

    <<Jo, vi kan.leva heligt fram tills vi syndar nästa gång,

    Om vi bara kan leva heligt till nästa gång vi syndar så kan vi inte leva heligt. Att leva heligt betyder att UNDVIKA SYND. Inte "upphöra med synd några timmar".

    <<Vi klarar mycket, men inte allt själva. Först när Guds rike fullt ut har kommit kommer vi vara helt utan minsta synd.

    Ok, så då tar du tillbaka ditt påstående att synd leder till döden? Du säger den totala motsatsen här.

    <<Vänta nu, allt som intebär Guds vilja är synd!

    Är det emot Guds vilja att vi sover, arbetar, tar hand om familjen och sig själv?

    <<Vi är heliga från vår omvändelse och fram till nästa synd.

    Det är bättre att du säger att vi kan vara frälsta trots att vi är oheliga. Det är ju vad du säger. Att leva heligt betyder att undvika synd, och inte bara tillfälligt.

    <<Där behöver vi vända om igen innan vi kan se oss som heliga igen.

    Like

   • Läser just nu första korintierbrevet. I kapitel 1 lovordar han dem och i kap 7 fortsätter han att betrakta dem som heliga, trots allt det avskyvärda som pågår där. Det är ju alldeles uppenbart att Paulus Får ihop ett liv som heliga med att det fortfarande syndas. Nyckeln är återigen Kristus som gör oss rena. Gång på gång får vi återvända till honom och dö bort från synden.

    Trots denna pågående kamp kallar Paulus den heliga!

    Like

 3. I all ödmjukhet, du förklarar inte, du undviker.

  Är du helt felfri just nu? Har du helt slutat att synda? Ja eller nej?

  Gärningarna behövs INTE för att förtjäna frälsningen. Jesus har betalat syndens pris, även de synder jag ännu inte har gjort men kommer att göra, så länge vi vänder om och ber om förlåtelse. Omvändelsen är jätteviktig för den visar hjärtats längtan. Jag vill inte synda, men gör det ändå.

  Synden separerar oss från Gud helt klart. Och varje synd kräver omvändelse. Detta är ett pågående verk! Läs epistlarna!! Varför behövs tillrättavisning efter att de omvänt sig och låtit sig döpas? Synden fortsätter dra i oss och vi kan absolut sträva efter att göra gott. Men vi lurar oss själva om vi tror att vi efter omvändelsen aldrig mer kommer att synda, tvivla eller begå misstag. Detta syns tydligt i breven. Paulus kallar sig helig och den största bland syndare SAMTIDIGT. Och här är nyckeln, vi är heliga och rättfärdiga BARA pga att JESUS gjort det vi själva inte klarar.

  I himlen är synden utplånad, då har vi till sist dött bort från den fullt ut och Jesus blod för oss rena (inte vår egen förmåga att hålla lagen!).

  I detta livet ska vi verka för Guds rike och leva som om vi dött bort från synden. Vi ska sträva efter godhet. Har du tänkt på det? Allt sånt prat i bibeln. Sträva? Enligt dig är det ju bara att välja att sluta synda…

  Praktiskt kanske, men både obiblisk och orealistiskt. Jag tror du vet lika väl som jag att även du felar. Du klarar det inte, inte jag heller. Guds lag är fullkomlig och vi ska bli fullkomliga! Men än är vi inte där. INGEN ENDA FINNS som alltid för det goda. Det är bibelns sanning. Och du saknar helt fog för att kasta allt det tillbaka på den judiska lagen. Paulus talar till hedningar, han är den störste bland syndare (presens) och han tillrättavisar sina redan omvända! Han talar om att han VILL mer än han förmår, kroppen är svag osv. Det är hans PÅGÅENDE lärjungaskap som vittnar.

  Guds lag är skriven i Våra hjärtan och är till för att vägleda oss till ett liv som kristen. Vi vet vd vi bör och förför vet vi när vi brister så vi kan återvända till hans kors och böja knä inför honom som ensam lyckats leva utan att synda.

  Like

  • <<Är du helt felfri just nu?

   Yep. Hundra procent renad och fortsätter på den vägen.

   <<Har du helt slutat att synda? Ja eller nej?

   Det behöver jag inte lova att jag ska göra. Alla KAN leva resten av sina liv utan synd, men ingen måste skriva på ett dokument där de intygar detta i blod.

   <<Gärningarna behövs INTE för att förtjäna frälsningen.

   Då hade Jakob, Paulus, Johannes och inte minst Jesus fel. Jesus varnade oss för att vi kan bli avhuggna ur vinträdet i Joh. 15, såvida vi inte bär frukt.

   <<Jesus har betalat syndens pris, även de synder jag ännu inte har gjort men kommer att göra,

   En felaktig teologi i grunden kan leda till andra felaktiga doktriner. Där är du nu. Det handlar inte m någon pengaskuld som betalats. VI kan säga att Jesus "betalade ett högt pris för oss", eftersom han ju offrade sitt liv, men det handlar inte om någon ekonomisk betalning. Han betalade FÖR OSS, men inte "för våra synder". Det är en viss skillnad.

   <<så länge vi vänder om och ber om förlåtelse.

   Fast om han betalade "för dina synder" så behöver du inte be om förlåtelse. Då vore dina synder förlåtna redan innan du gjorde dem.

   <<Omvändelsen är jätteviktig för den visar hjärtats längtan. Jag vill inte synda, men gör det ändå.

   Då krävs heller ingen omvändelse. Om inte vi KAN sluta synda, så borde vi heller inte falskeligen omvända oss. Det vore ju bara ännu en synd. Omvända sig gör man bara om man har för avsikt att sluta synda.

   <<Synden separerar oss från Gud helt klart. Och varje synd kräver omvändelse.

   Vad händer om man lever i en synd i flera veckor och inte omvänder sig då?

   <<Detta är ett pågående verk! Läs epistlarna!!

   Då KAN vi tjäna två herrar enligt dig. Det är bara att varva synd och omvändelse så är det klart. Samma lära som Satans.

   << Varför behövs tillrättavisning efter att de omvänt sig och låtit sig döpas?

   Så att de varnas från att synda igen.

   <<Synden fortsätter dra i oss och vi kan absolut sträva efter att göra gott.

   Även många ateister strävar efter att göra gott. Det är alltså ingen skillnad?

   << Men vi lurar oss själva om vi tror att vi efter omvändelsen aldrig mer kommer att synda, tvivla eller begå misstag.

   Att begå misstag är ingen synd. Att SYNDA är en synd. Jesus sa "synda inte mer".

   <<Detta syns tydligt i breven. Paulus kallar sig helig och den största bland syndare SAMTIDIGT.

   OK, han sa också att följa hans mönster. Bra då vet vi att vi kan varva synd och omvändelse, tjäna två herrar och fortfarande bli frälsta. Det är ju bekvämt. Det är således ganska enkelt att bära korset varje dag. Vi behöver ju inte sluta synda enligt dig. Vi kan leva som ateisterna som också syndar. Behändigt.Och vi kan även vara hycklare som Paulus, som ljög när han sa att vi DÖR om vi lyder köttet.

   <<Och här är nyckeln, vi är heliga och rättfärdiga BARA pga att JESUS gjort det vi själva inte klarar.

   Javisst. Lösningen är aldrig att sluta synda och leva heligt, utan lösningen är hela tiden att gömma oss bakom Jesus och dölja vår synd inför Gud. DET behagar honom….(Hoppas du förstås min sarkasm. )

   <<I himlen är synden utplånad, då har vi till sist dött bort från den fullt ut och Jesus blod för oss rena (inte vår egen förmåga att hålla lagen!)

   Ja, din lära är "synda tills vi dör". Det är alltså fullständigt naturligt för kristna att synda enligt dig. Det är onaturligt för kristna att inte synda.

   <<I detta livet ska vi verka för Guds rike och leva som om vi dött bort från synden. Vi ska sträva efter godhet. Har du tänkt på det?

   Varför det? VI är ju frälsta i vår synd, säger du.

   <<Allt sånt prat i bibeln. Sträva? Enligt dig är det ju bara att välja att sluta synda…

   Jesus sa inte "sträva att sluta synda". Han sa "synda inte mer".

   <<Praktiskt kanske, men både obiblisk och orealistiskt. Jag tror du vet lika väl som jag att även du felar.

   I stället för att säga "fela" är det bättre att säga "synda". Nej, ingen måste synda. Den som syndar är av djävulen, säger Bibeln.

   <<Du klarar det inte, inte jag heller.

   Bra, vi kan alltså fortsätta att synda. Bara sträva att synda lite mindre kanske. Yep, Satans lära.

   <<Guds lag är fullkomlig och vi ska bli fullkomliga! Men än är vi inte där. INGEN ENDA FINNS som alltid för det goda. Det är bibelns sanning.

   Varför säger då Bibeln att den som syndar är av djävulen? Varför bad oss så många att sluta synda? Visste de inte att vi inte kan?

   <<Och du saknar helt fog för att kasta allt det tillbaka på den judiska lagen. Paulus talar till hedningar, han är den störste bland syndare (presens) och han tillrättavisar sina redan omvända!

   Paulus kan tala i presens om sitt liv under lagen. Han säger ju redan i nästa kapitel att synd = död. Ljög han alltså då? Är man den störste syndare om man är helig, rättfärdig, ostrafflig och med ett perfekt samvete? Det sa Paulus att han hade. Men han är alltså bara en stor lögnare och inte att lita på?

   << Han talar om att han VILL mer än han förmår, kroppen är svag osv. Det är hans PÅGÅENDE lärjungaskap som vittnar.

   Läs hela avsnittet tack innan du klandrar en helig man för att vara syndare. Men OM du har sant, då kan vi förstås tjäna två herrar och fortfarande vara frälsta. Och Paulus ljög förstås när han radar upp synder som separerar oss från Gud.

   <<Guds lag är skriven i Våra hjärtan och är till för att vägleda oss till ett liv som kristen. Vi vet vd vi bör och förför vet vi när vi brister så vi kan återvända till hans kors och böja knä inför honom som ensam lyckats leva utan att synda.

   Yep, lösningen är som sagt inte att sluta synda, utan bara säga "hoppsan" och fortsätta synda. Inser du vilken farlig lära du sprider?

   Like

   • Kära du vad du rör till det. Man vet ju inte ens vad du anser i alla avseenden.

    1) bibeln visar att du ljuger, ingen människa kan leva utan synd förrän Guds rike fullt ut har kommit. Du säger att du är syndfri och du fälls således på ditt eget ord.

    2) Du fortsätter lägga ord i min mun. Vi ska inte leva av synden, vi ska leva heliga! Det finns sådant vi förmår och sådant vi inte förmår. Att leva syndfritt förmår vi inte, men att inte synda förmår vi ofta om vi håller oss till honom. Poängen är att vi inte alltid, uteslutande klarar av att leva syndfritt. Detta är INTE detsamma som att det är helt okej att synda, eller som ditt förlöjligande “hoppsan” vill syfta till (kanske missade du din helighet här för ett ögonblick? För vad var det nu Petrus sa, tillrättavisa ödmjukt?).

    3) Spelar du ut ett bibelord mot ett annat? Det är alldeles uppenbart att Paulus är ödmjuk inför sin oförmåga och beskriver dig själv som den störste bland syndare. Samtidigt ser han sig som helig. God teologi förklarar ju hur han kan säga båda dessa saker om sig själv. Inte välja det ena och strunta i det andra.

    Det är korset som gör oss rättfärdiga, inte vårt handlande. Detta är också tydligt i bibeln. Om vi själva bär förmågan att alltid välja det rätta så behöver vi aldrig sträva efter någonting. Vad behöver du sträva efter om du lever syndfritt?

    Anledningen till att vi ska leva heligt är INTE för att vi ska få lönen att personligen få frälsas! Utan för att SPRIDA Guds rike.

    Det är alltså inte egoism som ska avgöra varför jag vill göra gott mot människor. Detta verkar vara helt främmande för dig eftersom du frågar mig vad det finns för anledning att sträva efter godhet om vi ändå får frälsning när vi syndat. MÅLET är inte bara din egen frälsning utan din medmänniskas.

    Att du inte alls ser detta som väsentligt vittnar mer om vem som sprider satans lära enligt mig.

    Du tror dig vara syndfri och i egen kraft förtjänt av frälsningen och du förstår inte varför man skulle bemöda sig att leva gott om det inte gav egen vinning. Det påminner om något som viskades i människans öra innan syndafallet. All synd härstammar från högmodet.

    Like

   • <<1) bibeln visar att du ljuger, ingen människa kan leva utan synd förrän Guds rike fullt ut har kommit.

    Kapitel och vers, tack, på att vi inte kan undvika synd. Var står det att vi måste synda tills vi dör?

    <<2) Du fortsätter lägga ord i min mun. Vi ska inte leva av synden, vi ska leva heliga!

    Du säger å ena sidan att vi aldrig kan leva syndfria, och å andra sidan att vi ska leva heliga. Du måste välja ett alternativ.

    << Att leva syndfritt förmår vi inte,

    Då kan vi alltså inte leva heliga. Lite syra fördärvar hela degen. Vi kan alltså synda, tjäna två herrar och fortfarande vara frälsta.

    <<men att inte synda förmår vi ofta om vi håller oss till honom.

    Vi kan alltså gå segrande ur kampen ibland, men inte alltid? Det kände inte JEsus till.

    <<Poängen är att vi inte alltid, uteslutande klarar av att leva syndfritt. Detta är INTE detsamma som att det är helt okej att synda,

    Jo, kan vi inte undvika att synda och måste synda vare sig vi vill eller ej, då är detta detsamma som att det är ok att synda. Vi har ju tydligen inget val själva. Vi syndar av ren nödvändighet. Då har vi utmärkta ursäkter för vår synd.

    <<eller som ditt förlöjligande ”hoppsan” vill syfta till (kanske missade du din helighet här för ett ögonblick? För vad var det nu Petrus sa, tillrättavisa ödmjukt?).

    Elia visade poänger med sarkasm också. Det är alltså ingen synd, och jag hade verkligen en poäng.

    <<3) Spelar du ut ett bibelord mot ett annat?

    Gör du?

    <<Det är alldeles uppenbart att Paulus är ödmjuk inför sin oförmåga och beskriver dig själv som den störste bland syndare. Samtidigt ser han sig som helig.

    Ser du inte själv problemet? Läste du Paulus ord i sitt sammanhang? Hur kan man samtidigt säga att leva efter köttet INTE leder till död, samtidigt som man säger att leva efter köttet LEDER till död? Hade Paulus två motstående ståndpunkter? Hur kan man vara ostrafflig och med perfect samvete om man syndar?

    <<God teologi förklarar ju hur han kan säga båda dessa saker om sig själv. Inte välja det ena och strunta i det andra.

    Detta är ord som du själv borde ta till dig. Själv har jag skrivit en bloggartikel om Paulus och hans ord, så jag ignorerar inte hans ord. Du kan läsa den här:

    https://bjorkbloggen.com/2011/06/09/paulus-den-framste-syndaren-innan-han-omvande-sig/

    <<Det är korset som gör oss rättfärdiga, inte vårt handlande.

    Varför visste inte Jesus detta när han sa att vi huggs av vinträdet om vi inte bär frukt?

    <<Detta är också tydligt i bibeln.

    Ingenting oheligt kommer in i Guds rike.

    <<Om vi själva bär förmågan att alltid välja det rätta så behöver vi aldrig sträva efter någonting. Vad behöver du sträva efter om du lever syndfritt?

    Vi ska och kan leva syndfritt. Det är vi ombedda att göra.

    <<Anledningen till att vi ska leva heligt är INTE för att vi ska få lönen att personligen få frälsas! Utan för att SPRIDA Guds rike.

    Hur upplever du att du sprider evangelium på bra sätt när du uppmuntrar andra att synda? Du säger ju att alla har råd att synda eftersom vi inte ens kan sluta. Men ingen fara på taket för vi är frälsta ändå. Mycket farlig lära.

    << MÅLET är inte bara din egen frälsning utan din medmänniskas.

    Exakt, och älskar du en annan människa borde du göra allt för att få denna människa att sluta synda så att han kan få evigt liv. Inte dunka honom i ryggen och säga att allt är väl när det inte är det.

    <<Du tror dig vara syndfri och i egen kraft förtjänt av frälsningen

    Jag har i vår diskussion UTTRYCKLIGEN sagt att vi inte förtjänar vår frälsning.

    <<och du förstår inte varför man skulle bemöda sig att leva gott om det inte gav egen vinning.

    Var har jag uttryckt mig så?

    Like

 4. Du drar alldeles för långtgående slutsatser!

  Varför skulle det vara svårt att tro är en gåva OCH att den ges genom predikan??

  Och om du läser ef 2 så är det i samma mening konstaterat att frälsning inte beror på vår egen förmåga UTAN ges genom tron. Alltså, bevisar samma vers att tron inte kan vara min egen prestation. Kvar finns alltså bara faktumet att även tron ges åt mig som en gåva från Gud.

  Like

  • Hej där
   Vi har inte förmåga att frälsa oss själva, men visst har vår förmåga att tro, omvända oss och visa goda gärningar mycket med frälsningen att göra. Versen säger inget annat. Vi vet att det inte är TRON som är gåvan utan själva frälsningserbjudandet, men gåvor tvingas inte på någon, och vi kan kasta bort gåvor. Dessutom kan det finns villkor för gåvor, såsom att ta med sig en avinoch hämta den på posten. Den är fortfarande gratis.

   Om inte TRO är vår egen prestation, så måste det vara Guds prestation i oss. Det innebär att Gud väljer ut vem som han ska förära TRO. Övriga har förstås ingen chans att bli frälsta eftersom Gud vägrat att ge dem tro.

   Däremot kan man säga att Gud skapat oss allihop med förmåga att tro.

   Det gäller att inte läsa in något som inte står. v. 10 fortsätter och säger att vi ska vandra i hans gärningar. Vad händer om vi inte gör det? Är vi frälsta i alla fall?

   GVD

   Like

   • Gud ger ju människan alla förutsättningar för liv, det ges som gåva. Friheten att söka Gud är det som avgör om vi får tron som gåva. “Jag tror, hjälp min otro” säger mannen med den sjuke sonen.

    Jag är helt övertygad om att Gud känner oss utan och innan och “ser till hjärtat” för att citera bibeln igen. Det finns ingen motsägelse i friheten som är oss given och att Gud väcker längtan i oss, eller? För så säger bibeln också att Gud gör. Varför skulle tro vara annorlunda?

    Vi söker och finner – tron. Annars har vi reducerat tron till ett slags hjärnpussel där vi väger för och emot, argument, teorier och bildar oss en uppfattning. Tro i Bibeln andas enligt mig något mycket djupare. Tillit, till exempel.

    Dessutom bemötte du aldrig det faktum att det aktuella bibelordet indirekt även visar att tron måste stå utanför vår egen förmåga. Även om det är frälsningen som åsyftas som gåvan, så blir tron indirekt medräknad i det att vi inte kan förtjäna frälsningen annat än som en gåva.

    Mvh

    Like

   • Hej

    <<Gud ger ju människan alla förutsättningar för liv, det ges som gåva. Friheten att söka Gud är det som avgör om vi får tron som gåva.

    Redan när vi söker honom måste vi tro:

    Hebr 11: 6 Men utan tro är det omöjligt att behaga Gud. Ty den som kommer till Gud måste tro att han är till och belönar dem som söker honom.

    << Annars har vi reducerat tron till ett slags hjärnpussel där vi väger för och emot, argument, teorier och bildar oss en uppfattning.

    Så fungerar det och en del väljer att inte förlita sig på Gud och Guds ord. En del kommer fram till att ateismen är deras ledstjärna.

    <<Dessutom bemötte du aldrig det faktum att det aktuella bibelordet indirekt även visar att tron måste stå utanför vår egen förmåga.

    Nej, det står ingenstans i versen. Det står att vi är frälsta av tro och inte av (lag-)gärningar. Judarna trodde ju att de var frälsta för att de var födda judar och hade lagen. Frälsningserjudandet kan vi inte klara av själv, och det är en gåva från Gud att vi kan bli frälsta.

    <<Även om det är frälsningen som åsyftas som gåvan, så blir tron indirekt medräknad i det att vi inte kan förtjäna frälsningen annat än som en gåva.

    Vi kan inte förtjäna frälsning. Helt rätt. Vi har ju valt att synda och är skyldiga.

    GVD

    Like

   • Du skriver det själv men ser det inte. “Vi måste tro… Vi kan inte förtjäna frälsningen”

    Så länge tron är min egen bedrift så fälls resonemanget på samma bibelvers som du vill använda för att stötta det.

    Om jag inte tror tillräckligt går jag miste om frälsningen, alltså måste jag förtjäna den.

    Like

   • Vi kan endast förtjäna vår frälsning om vi aldrig syndat mot Gud. Men alla som kan synda (utom Jesus) har ju valt att synda. Så vi kan inte förtjäna vår frälsning och lagen kan inte frälsa oss. Därför vet vi att vi är frälsta av nåd (Guds snällhet). Men det betyder ju inte att frälsningen är OVILLKORLIG. Villkoret är ju att vi väljer att TRO, och om vi verkligen tror på Jesus och sätter honom överst så är vi Guds barn. Vi är tillsagda att hålla ut till slutet. Vem ges frälsning till? De som varvar tro och synd? Nej, de som LYDER Gud enligt Hebr. 5:9.

    Om det är vår Gud som serverer TRO, så vill han uppenbarligen inte att alla ska tro på honom, eftersom alla inte tror.

    Like

   • Jag förklarade skillnaden i tro och att vilja tro, men dit sista stycke vittnar om att du antingen inte läst det eller bara struntar i det.

    Det är våra hjärtan som styr! Om jag helhjärtat söker honom så ska jag fina honom. Gud ger alltså tro till alla som söker den. Men jag presterar inte fram tron. Det räcker att jag vill tro så får jag den.

    Och nu gick du ännu längre, och sa att vi måste LYDA, som ett villkor för frälsningen!? Vill du att jag pumpar ur mig bibelord som dementerar det? Paulus talar om denna vågskål. Självklart ska vi inte fortsätta synda bara för att Gud ändå förlåter mig, MEN faktum kvarstår ATT Gud förlåter mig alla mina synder och mitt uppbrott mot synden ä. Detsamma dom min tro – det räcker att jag vill! Om jag vill så kommer jag sträva efter det goda, men misslyckas. Be om förlåtelse och frälsas. Mina gärningar är ALDRIG ett villkor för att jag ska godkännas till att frälsas!

    Då är vi återigen tillbaks i första bibelordet…

    Like

   • <<Jag förklarade skillnaden i tro och att vilja tro, men dit sista stycke vittnar om att du antingen inte läst det eller bara struntar i det.

    Alternativt, att du inte läst mitt svar 🙂

    <<Det är våra hjärtan som styr! Om jag helhjärtat söker honom så ska jag fina honom. Gud ger alltså tro till alla som söker den. Men jag presterar inte fram tron. Det räcker att jag vill tro så får jag den.

    Men om DU tror så har du ju redan tro. Du kan ju inte först TRO, och sedan ger dig Gud TRO. Förstår du mig? Jag visade en vers som säger att vi måste ha en tro redan när vi söker honom, och alla kan söka honom.

    <<Och nu gick du ännu längre, och sa att vi måste LYDA, som ett villkor för frälsningen!?

    Jag gav dig en vers, men det finns givetvis fler. Du får gärna förklara varför versen har fel.

    <<Vill du att jag pumpar ur mig bibelord som dementerar det?

    Du skriver på en Blogg som innehåller ganska många artiklar om det här gällande lydnad och att synd separerar oss från Gud. Satan menar att synd (olydnad) INTE orsakar död för en ren människa (som Eva var). Håller du med Satan?

    <<MEN faktum kvarstår ATT Gud förlåter mig alla mina synder och mitt uppbrott mot synden ä.

    Här avbröts din mening, men jag vill bara säga att Gud förlåter oss endast OM vi omvänder oss. Jesus predikade "repent or perish".

    <<<Mina gärningar är ALDRIG ett villkor för att jag ska godkännas till att frälsas!

    Jag är rädd att Jakob inte håller med dig.

    Jak. 2:24 Ni ser alltså att en människa erkänns som rättfärdig genom gärningar och inte bara genom tro.

    Like

   • Ett populärt drag att lyfta fram gärningsläran är just jacobsbrevet.

    Jag börjar såhär, anser du att:
    1) Vår frälsning är beroende av vår lydnad inför lagen?
    2) Vår tro endast är vår egen förmåga och vår prestation. Något vi själva helt råder över?
    3) Viljan att tro inte är tillräcklig för din frälsning?

    Så återkommer jag mer konkret till varför jag anser att du både drar för långtgående slutsatser och felaktigt citerar enskilda bibelverser utan att väga in vad bibeln säger i övrigt kring samma ämnen (för jag vågar lita på att du läst större delen av bibeln).

    Mvh

    Like

   • <<1) Vår frälsning är beroende av vår lydnad inför lagen?

    Inte inför MOSE LAG, för den är vi inte under. Men det fanns regler som gällde INNAN Mose lag kom, och som fortfarande gäller. Det handlar om det dubbla kärleksbudet, som är detaljerade i tio Guds bud. JA, vår frälsning är definitivt avhängigt om vi lyder dessa bud, och jag har skrivit ganska många artiklar där jag visar just det – genom verser.

    <<2) Vår tro endast är vår egen förmåga och vår prestation. Något vi själva helt råder över?

    Gud har skapat oss med förmåga att TRO, och med förmåga att välja mellan lydnad/olydnad, tro/inte tro.

    <<3) Viljan att tro inte är tillräcklig för din frälsning?

    Jag har faktiskt samspråkat med några agnostiker som uttryckt "Jag vill gärna tro, men jag kan inte". Självfallet är man inte frälst om man inte tror på Gud. Dessutom är tro utan gärningar död. Glöm inte heller att demonerna absolut tror på Gud, och även att Jesus är Guds son.

    Like

   • Okej, några sista klargöranden.

    Vi är båda överens om att vi måste tro för att frälsas! Frågan rör om det är vår egen prestation eller Guds förtjänst ATT vi kommer till tro eller vår egen.

    Vi är överens om att Guds lag är väsentlig för vårt liv med Gud och med varan. Det jag undrar är om du tror att vi förlorar vår frälsning om vi misslyckas med att hålla lagen, så att frälsningen på så vis helt hänger på vår förmåga att leva upp till lagens krav?

    Och med vilja att tro menar jag givetvis inte att det stannar där. Så som hos en agnostiker. Utan jag talar utifrån kravet på oss. Om det räcker med ett hjärta som söker Gud för att Gud ska möta personen så att tron kommer av det Gud gör och inte det vi själva gör. Vår del är då endast att vi söker, vill och öppnar oss för att ta emot vad Gud ger oss.

    Like

   • <<Det jag undrar är om du tror att vi förlorar vår frälsning om vi misslyckas med att hålla lagen, så att frälsningen på så vis helt hänger på vår förmåga att leva upp till lagens krav?

    Ja, lydnad av Guds bud gäller fortfarande:

    1 John 3:7 . Kära barn, låt ingen bedra er. Den som GÖR rätt är rättfärdig, liksom han är rättfärdig. 8. Den som gör synd är av djävulen, ty djävulen har syndat från begynnelsen.

    << Vår del är då endast att vi söker

    Redan när vi söker Gud så tror vi på honom. Vi är heller inte rättfärdiga förrän vi väljer att omvända oss.

    Like

   • Okej, hur tacklar du Paulus ord om att ingen enda av oss gör det goda (rom 3:11f) Och genom laggärningar blir ingen människa rättfärdig inför honom (rom 3:20)? Att vi blir rättfärdiga OBEROENDE av laggärningar (rom 3:28)?

    Vi fortsätter, 4:4, den som har gärningar att peka på får sin lön INTE som nåd, utan rättighet. Din gärningslära åsidosätter Guds nåd.

    Jag kan inte begripa hur man alls kan läsa nya testamentet utan att se att vi är syndare, alla av oss, men Guds nåd frälser syndaren!

    Ska vi därför fortsätta synda? Självklart inte. Vi ska sträva efter att leva utan synd. Men vi kommer inte lyckas. Vi är varje dag beroende av Guds förlåtelse! DET är vad omvändelse innebär! Varje dag.

    Och att ingen kan närma sig Gud utan att Gud först verkar i honom står klart när vi läser joh 6 från 22 och framåt. “Alla som fadern ger” Jesus, v44: ingen kan komma!

    Vi har fått nåden att tro (fil 1:29)

    Menar du att du aldrig syndar? Att din frälsning är din rätt inför Gud genom att visa på dina gärningar?

    Vad gäller jacobs brev så är det sant att tro utan gärningar är död. F.kr om jag har tro har jag även gärningar. Men det är inte gärningarna som ger mig frälsning, utan Guds nåd!

    Annars hade inte Jesus behövt dö (Gal 2:21)

    Lagens uppgift är inte att frälsa utan att göra oss uppmärksamma på NÄR vi syndar, så vi kan vända om och få hans förlåtelse.

    Like

   • <<Okej, hur tacklar du Paulus ord om att ingen enda av oss gör det goda (rom 3:11f)

    Se mitt inlägg om det. Paulus som sa detta kallade sig själv rättfärdig, och dessutom helig och ostrafflig. Paulus citerade ett par psalmer som talar om både orättfärdiga och rättfärdiga. Det var dårarna som var de orättfärdiga.

    << Och genom laggärningar blir ingen människa rättfärdig inför honom (rom 3:20)? Att vi blir rättfärdiga OBEROENDE av laggärningar (rom 3:28)?

    Laggärningar = Mose lag. Ingen blir rättfärdig av laggärningar. Varför inte? För att vi valt att inte alltid lyda dem. Det räcker med en enda synd, och du är skyldig till allt. Betyder det att det numera inte spelar roll om vi lyder Guds ord eller inte? Självfallet säger inte BIbeln att vi är fria att synda.

    <<Vi fortsätter, 4:4, den som har gärningar att peka på får sin lön INTE som nåd, utan rättighet.

    Helt sant, men nu har vi inte laggärningar att peka på (som skulle fria oss) eftersom vi valt att synda.

    <<Din gärningslära åsidosätter Guds nåd.

    Vad betyder GUds nåd? Enl. Titus 2:11-12 betyder Guds nåd en hjälp att sluta synda. Det är den sanna Guds nåd. Den falska Guds nåd är läran som säger att Nåden är ett slags skynke som vi kan dra över oss för att dölja vår synd inför Gud.

    <<Jag kan inte begripa hur man alls kan läsa nya testamentet utan att se att vi är syndare, alla av oss, men Guds nåd frälser syndaren!

    Ok, så himlen är full av syndare. Intressant. Det är alltså ingen skillnad på agnostiker och kristna, för alla syndar likaväl. Vad gör du med alla verser som förklarar att synd separerar oss från Gud? Låtsas som de inte finns? Paulus predikade att vi DÖR om vi lever efter köttet. Talade han inte sanning?

    <<Ska vi därför fortsätta synda? Självklart inte. Vi ska sträva efter att leva utan synd. Men vi kommer inte lyckas.

    Ok, så vi KAN synda menar du. Vi har absolut råd med att synda och det spelar heller ingen roll att vi syndar eftersom vi aldrig kommer att dö andligt. Ja, det är Satans budskap också. "Ingalunda skall ni dö".

    << Vi är varje dag beroende av Guds förlåtelse! DET är vad omvändelse innebär! Varje dag.

    Ok, så det vanliga kristna livet är att synda varje dag? Nej, jag kan tala om för dig att omvändelse betyder att totalt ändra sinnelag och bestämma sig för att lämna den gamla människan bakom sig. Varvar vi synd och omvändelse har vi inte omvänt oss.

    <<Och att ingen kan närma sig Gud utan att Gud först verkar i honom står klart när vi läser joh 6 från 22 och framåt. ”Alla som fadern ger” Jesus, v44: ingen kan komma!

    Gud drar ALLA, men vi måste svara med att komma eller inte. Läs gärna alla villkor i Joh. 6, och alla varningar.

    <<Vi har fått nåden att tro (fil 1:29)

    Amen, alla. Men alla tror inte.

    <<Menar du att du aldrig syndar? Att din frälsning är din rätt inför Gud genom att visa på dina gärningar?

    Nej, jag kan inte visa på laggärningar. Dels är jag inte jude, och Mose lag har aldrig gällt mig, men jag har varit en skyldig syndare för att jag valt att synda. Sen är det tänkt att man ska omvända sig och upphöra med att synda. Det kan alla. Ingen har förtjänat frälsning. För att förtjäna frälsning måste du ha levt helt syndfritt.

    <<Vad gäller jacobs brev så är det sant att tro utan gärningar är död. F.kr om jag har tro har jag även gärningar. Men det är inte gärningarna som ger mig frälsning, utan Guds nåd!

    Guds nåd hjälper oss att undvika synd. Bestäm dig. Krävs gärningar eller ej? Först säger du att det vanliga för oss är att synda varje dag (dåliga gärningar), och sen säger du att bra gärningar behövs. Så vilket är det?

    <<Annars hade inte Jesus behövt dö (Gal 2:21)

    Jesus dog för att vi syndat. Inte för att hjälpa oss att fritt fortsätta att synda.

    <<Lagens uppgift är inte att frälsa utan att göra oss uppmärksamma på NÄR vi syndar, så vi kan vända om och få hans förlåtelse.

    Så att vi kan vända om,ja. Men i din värld säger du ju att vi syndar varje dag, så varför omvända sig? Det betyder ju ingenting.

    Du bör verkligen läsa några av mina artiklar där jag förklarar allt det här.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s