Kung David förlorade sin frälsning under sitt år i synd – han omvände sig dock

Kung David var en varmt troende man, men han gick från andligt levande, till andligt död, till andligt levande igen 

Gud har inte anseende till personen. Han har inte olika regler för olika personer – inte ens om du heter Kung David. Kan oomvända mördare, otrogna, avgudadyrkare och lögnare komma till himlen? Självklart inte, så det betyder att Kung David inte var frälst (separerad från Gud pga synd) under sitt år då han överträdde Guds bud. Om även en man av Guds eget hjärta kan välja att leva i stor synd i flera månader utan att omvända sig, så betyder det att även vi kan välja en sådan väg. Om så är fallet är våra själar förlorade såvida vi inte omvänder oss. Ja, Kung David omvände sig sent omsider, men poängen är att om han hade dött under sitt år i synd hade han varit förlorad.

Apg. 13:22 Men Gud avsatte honom och gjorde David till kung över dem. Honom gav han sitt vittnesbörd: Jag har funnit David, Isais son, en man efter mitt hjärta. Han skall utföra min vilja i allt.

Han lydde Gud av hela sitt hjärta:

1 Kung. 14:8 Jag har ryckt riket från Davids hus och givit det åt dig. Men du har inte varit sådan som min tjänare David var. HAN HÖLL MINA BUD OCH FÖLJLDE MIG AV HELA SITT HJÄRTA, så att han endast gjorde det som var RÄTT i mina ögon

Ps. 18:21 Herren gjorde väl mot mig efter min rättfärdighet, efter mina händers renhet lönade han mig.22 Ty jag höll mig på Herrens vägar, jag avföll ej från min Gud i ogudaktighet.23 Alla hans domslut hade jag för ögonen, hans stadgar lät jag ej vika ifrån mig.24 Jag var fullkomlig inför honomoch tog mig till vara för synd.25 Därför har Herren lönat mig efter min rättfärdighet, efter mina händers renhet inför hans ögon.

2 Samuel 22:21 Herren gjorde väl med mig efter MIN rättfärdighet,efter MINA händers renhet lönade han mig.22 Ty jag höll mig på Herrens vägar, jag avföll ej från min Gud i ogudaktighet.23 Alla hans domslut hade jag för ögonen, och hans stadgar lät jag inte vika ifrån mig.24 Jag var fullkomlig inför honom och tog mig till vara för synd.25 Därför har Herren lönat mig efter min rättfärdighet, efter min renhet inför hans ögon.26 Mot den trogne visar du dig trofast, mot den fullkomlige visar du dig fullkomlig.27 Mot den rene visar du dig ren, men mot den falske visar du dig vrång.

2 King. 14:3 Han gjorde det som var rätt i Herrens ögon, men ändå inte som hans fader David. Han gjorde i allt som hans fader Joas hade gjort,

Fast med undantag:

1 Kung. 15:5 Detta skedde därför att David hade gjort det som var rätt i Herrens ögon och inte vänt sig bort ifrån något som han befallde honom, så länge han levde, UTOM ifråga om hetiten Uria.

2 Sam. 12:Varför har du då föraktat Herrens ord och gjort det som är ont i hans ögon? Hetiten Uria har du dödat med svärd, och hans hustru har du tagit till hustru åt dig. Du har dödat honom med ammoniternas svärd. 10 Så skall nu aldrig svärdet vika från ditt hus, eftersom du har föraktat mig och tagit hetiten Urias hustru till hustru åt dig

Den som syndar ska dö

Hesekiel 18:20 Den som syndar skall dö. En son skall inte bära sin fars missgärning, och en far skall inte bära sin sons missgärning. Den rättfärdiges rättfärdighet skall vara hans egen, och den ogudaktiges ogudaktighet skall vara hans egen.21 Men om den ogudaktige vänder om från alla de synder som han har begått och håller alla mina stadgar och gör det som är rätt och rättfärdigt, då skall han förvisso leva och inte dö. 22 Ingen av de överträdelser han har begått skall då tillräknas honom. Genom den rättfärdighet han har visat skall han få leva. 23 Skulle jag finna någon glädje i den ogudaktiges död? säger Herren,Herren. Nej, jag vill att han vänder om från sin väg och får leva.24 Men när den rättfärdige vänder om från sin rättfärdighet och handlar orätt och gör samma vidriga gärningar som den ogudaktige, skulle han då få leva? INGEN av de rättfärdiga gärningar som han har gjort skall då bli ihågkommen. Genom den trolöshet som han har begått och genom den synd han har gjort skall han DÖ.—26 När den rättfärdige vänder om från sin rättfärdighet och gör det som är orätt, SÅ DÖR HAN PÅ GRUND AV DET. Genom det orätta han har gjort skall han dö. 27 Men när den ogudaktige vänder om från sin ogudaktighet och gör det som är rätt och rättfärdigt, skall hans liv bli bevarat. 28 Därför att han kom till insikt och vände om från alla de överträdelser han hade gjort, skall han förvisso leva och inte dö.

Hesekiel 3:18 Hans far däremot, som begick våldsgärningar och rövade från sin broder och gjorde sådant bland sina släktingar som inte var gott, se, han skall dö i sin missgärning.19 Men ni frågar: “Varför skall inte sonen bära på sin fars missgärning?” Sonen har gjort det som är rätt och rättfärdigt. Han har hållit alla mina stadgar och följt dem, och därför skall han förvisso få leva. 20 Den som syndar skall dö. En son skall inte bära sin fars missgärning, och en far skall inte bära sin sons missgärning. Den rättfärdiges rättfärdighet skall vara hans egen, och den ogudaktiges ogudaktighet skall vara hans egen.21 Men om den ogudaktige vänder om från alla de synder som han har begått och håller alla mina stadgar och gör det som är rätt och rättfärdigt, då skall han förvisso leva och inte dö.

1 John 3:15 Den som hatar sin broder är en mördare, och ni vet att ingen mördare har evigt liv i sig. —17 Om någon har denna världens tillgångar och ser sin broder lida nöd men stänger sitt hjärta för honom, hur kan då Guds kärlek förbli i honom?

Även den förlorade sonen gick från liv, till död till liv igen:

Lukas 15: 24 Ty min son var död men har fått liv IGEN, han var förlorad men är återfunnen. Och festen började.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s