Evolutionsteorin kan inte lösa frågan om den genetiska informationens uppkomst

Varje befruktat ägg genomgår en svindlande komplex process, styrd och reglerad av cellkärnans program, till dess att ägget kläcks, människan föds eller en ny planta vuxit upp. Embryonalutvecklingen kontrolleras genom en mångfald av gener, som grovt kan indelas i strukturella gener (som kodar för proteiner med antingen strukturell eller katalytisk funktion – eller för RNA – som också kan ha antingen strukturella eller katalytiska egenskaper) och regulatoriska gener (som i regel utövar sin funktion genom syntes av proteiner med förmågan att stänga av eller koppla på bestämda gener). Cellens genetiska program omfattar allt ifrån några miljoner (eller något tusental om man inberäknar virus bland livsformerna) till några miljarder bitar information, beroende på vilken organism det är fråga om. Oavsett om man anser att en stor del av programvaran saknar biologisk funktion eller om man hänskjuter den frågan åt framtida vetenskapliga landvinningar, så är det ett obestridligt faktum att resultatet är fantastiskt. Det handlar om reglersystem som bland annat leder fram till varelser som i sin tur kan konstruera datorer cykla och spela pingis, om än inte samtidigt…

Hur har då dessa mjukvarusystem uppkommit? Darwinisten svarar: – Genom mutationer och naturligt urval under lång tid. Kreationisten svarar: – Genom någon form av intelligent skapelseakt under kort tid – eller lång, beroende på vem man frågar.
De rationella argument som evolutionsbiologer anför är av två slag – direkta och indirekta. Till de direkta hör mutationer som leder till DDT-resistens hos malariamyggor och mutationer som leder till att bakterier kan utnyttja nya näringssubstrat. Ett annat är de punktmutationer som ibland visat sig kunna leda till stora morfologiska förändringar – exempelvis uppkomsten av en insektsvinge. Och även vissa datorsimuleringar – som t ex Richard Dawkins i sin kända bok “The Blind Watchmaker”, där han återskapar en strof ur Shakespeares Hamlet genom att slumpmässigt generera bokstäver (“mutationer”) och sedan selektera dessa på grundval om de är “rätt” eller ej (“naturligt urval”). Till den indirekta kategorin hör förekomsten av så kallat nonsens-DNA (DNA som inte transkriberas) bestående dels av upprepade DNA-sekvenser som sannolikt uppkommit genom genduplikationer och dels av “trasiga” gener som inte längre fungerar (som t ex genen för syntes av vitamin C). Då snarlikt nonsens-DNA förekommer hos olika organismer brukar detta betraktas som rudiment från gemensamma förfäder.

När det gäller mutationerna som leder till resistens och bredare kosthållning hävdar kritikerna (och hit hör inte bara kreationister som jag) att dessa mutationers effekter på organismen genomgående kan visas bero på att de minskar respektive enzyms specificitet (specialisering) och därför i praktiken minskar genomets informationsinnehåll. (Detta av samma skäl som att jag generellt behöver förmedla fler bitar information för att guida min son fram till Twinings Earl Grey i 400-g-påsar än vad som behövs för att få honom att hitta hyllan med kaffe och te i vårt snabbköp). Det är en korrekt iakttagelse att mutationerna i dessa fall ökar organismens överlevnadschanser, men detta är faktiskt en annan fråga. även om sådana mutationer visar sig vara positiva för organismerna i fråga så kan de inte utgöra länkar i förklaringskedjan till hur dess informationsinnehåll en gång uppstod. Snabbköpet som gör en förlust på 50 öre för varje försåld teförpackning kan ju inte komma till rätta med problemet enbart genom att sälja fler förpackningar till samma pris…

För att nämna något om Dawkins räkneexempel så ledde hans datorsimulering efter 43 “generationer” fram till den aktuella shakespearefrasen. Att hans exempel saknar relevans när det gäller frågan om den biologiska informationens uppkomst behöver väl knappast påpekas – informationen fanns ju där redan från början. Kombinationen av hans genom intelligenta metoder konstruerade hård- och mjukvara har ju endast återskapat den information som från början programmerades in som mall!

När det gäller genduplikationer kan vi ta jämförelsen med manualen till en stereoanläggning. Innehåller ett exemplar av manualen mer information än originalet bara för att kapitel fem råkar komma med i dubbel upplaga? Jag menar att så inte är fallet. Vi måste kunna skilja på kvantitet och kvalitet! Och detta gäller även livets manualer.

Förekomsten av “trasiga” gener i vår arvsmassa har jag själv svårt att se som ett övertygande argument för evolution. Snarare kanske devolution…

Men hur är det med punktmutationers ibland häpnadsväckande effekter på en organism? Vi måste då hålla i minnet att en punktmutation teoretiskt sett maximalt kan tillföra en “bit” (eller egentligen två, eftersom det genetiska alfabetet består av 22=4 symboler), ny information till genomet. Om effekten blir anmärkningsvärd bör man därför rimligen dra slutsatsen att det handlar om en “påkoppling” av redan befintlig, men avstängd, “latent” information t ex genom återställning av en tidigare mallförskjutning. Jag känner i själva verket inte till ett enda dokumenterat exempel på en mutation som ökat det genetiska informationsinnehållet hos en organism, även om detta teoretiskt vore möjligt.

Naturligtvis är varje naturvetare fullt fri att anse att de genetiska programmen trots det ovan sagda har uppkommit genom slumpartade processer i samspel med en föränderlig miljö, i enlighet med evolutionsteorin – men några direkta och empiriskt belagda argument eller “bevis” för detta har jag inte sett inom ramen för de cellbiologiska disciplinerna. Det skulle annars vara intressant att ta del av dem. Och inom informationsteorins område lär vi få leta förgäves. All annan information som vi rör oss med i vardagen har alltid ursprungligen ett intelligent ursprung. I stället måste man basera sitt förhållningssätt på indirekta argument som förekomsten av DNA-sekvenser med för oss idag obekant funktion.

Men likheterna mellan olika organismers arvsmassa då – bevisar inte det ett gemensamt släktskap?

Jo, det skulle det naturligtvis kunna göra. Men detta hör också till den indirekta kategorin av argument. Utan att vara en konstkännare så kan till och med jag se gemensamma drag i Rembrandts olika verk. Detta är ju knappast ett argument mot att han har skapat dem. Jag har ofta undrat hur det komma sig att så få biologer ens har reflekterat över en så central fråga som informationens uppkomst. En del av förklaringen tror jag handlar om den definition av evolution som numera är den förhärskande, den att varje förändring över tiden av allelfrekvenserna inom en population definieras som evolution. Eftersom dessa förändringar obestridligen äger rum, så betraktas även evolutionen som obestridlig. Mycket handlar alltså om definitioner. Om vi i stället hade definierat biologisk evolution som ökning av informationsinnehållet i en population snarare än som nu förändring av detsamma, skulle studiet av biologin i och för sig kompliceras något, men samtidigt skulle relevansen med avseende på ursprungsfrågan öka. Organismer förändras och artbildning sker ständigt i naturen – ibland inom loppet av ett förvånansvärt fåtal generationer, men så länge det inte kan påvisas att någon kvalitativt ny information uppstår borde fenomenet inte gå under beteckningen evolution. Tycker jag. Och flera med mig.

Den resterande orsaksförklaringen är nog att frågan om hur de genetiska programmen uppkommit, av det hittills torftiga bevismaterialet att döma, tycks ligga utom räckhåll för den empiriska vetenskapen. Det fossila materialet säger oss på sin höjd att det skett förändringar med levande organismer i det förflutna, men ingenting om mekanismerna bakom dessa förändringar. Men det fossila materialet finns det inte utrymme att diskutera här.

För att runda av resonemanget så är Du som läsare naturligtvis fri att mena att den artikel som Du just nu begrundar och kanske förundrar dig över, och som alldeles strax är slut, har en “naturlig förklaring” i termer av slump, naturligt urval och tid. ämnar Du försöka leda detta i bevis, har Du i och för sig en diger uppgift framför dig. å andra sidan skulle Du inte riskera att bli betraktad som ovetenskaplig eller som en religiös fanatiker om Du hävdade att den sannolikt författats av en tänkande varelse.

Och vem vet – kanske var det jag som skrev!

(Tack till Göran Schmidt. Se fler artiklar på hans sida http://www.gschmidt.se)

18 thoughts on “Evolutionsteorin kan inte lösa frågan om den genetiska informationens uppkomst

 1. Björbloggen,

  “Känns det som en stor börda för dig att ha gener för äggula?”

  Nej då. Däremot är ju dessa geners förekomst fullständigt oförenligt med ditt skapelseperspektiv. Om vi ALLTID har varit människor — och aldrig haft något släktskap med anfäder som lägger ägg — hur kommer det sig då att vi har gener som är till för att bilda äggula?

  “Uttdrag:
  Dr Gary Parker: “The so-called ‘yolk sac’ is the”

  Det är ingen som har talat om äggsäcken. Vi talar alltså om de GENER vi har som är till för att bilda äggula. Här avslöjar du tyvärr att du egentligen förstår väldigt lite själv av de ämne du diskuterar. 😦

  “Homo erectus” är en påhittad term”

  Ja, det är väl klart att det är en påhittade term? Men om det nu är klart som korvspad — är det då en apa eller människa? Vad säger du?

  “Har du sökt svaret på creation.com?”

  Som sagt: jag är ju mer intresserad av att diskutera med DIG. Men det är alltså i princip så här du bedriver diskussion? Du beger dig bara till creation.com och sedan klistrar du in deras svar?

  “Det är väl egentligen ditt jobb? Jag tror ju inte ens på en sådan övergång och det har inte hittats några sådana fynd”.

  Fast du måste ju kunna berätta vad som faktiskt är acceptabelt som en mellanform. För nu verkar det mest som att ingenting, någonsin, under några, omständigheter, kan vara en mellanform. Men då blir ju också en utsaga som “det finns inga mellanformer” fullständigt meninglös. Den kan man ju i så falla bara strunta i. Det måste ju vara teoretiskt möjligt att hitta mellanformer om din invändning skall ha någon betydelse. Så vilka egenskaper utmärker en mellanform mellan apa och människa?

  “Eller är det återigen så att du använder olika sorts regler beroende på om det handlar om evolution eller skapelse?”

  När det kommer till fossillagret finns det saker att vara oeniga om. Ingenting är klart som korvspad. Men om det bara finns 100%-iga människor och 100%-iga apor så borde det väl inte heller finnas NÅGONTING för kreationisterna att vara oeniga om, eller hur? Vilken klåpare som helst borde väl kunna skilja en apa från en människa? Men ändå är oenigheten FULLSTÄNDIG bland kreationisterna när de kommer till homo erectus. Varför är den det tror du? Du kan inte bara soppa den frågan under mattan.

  Like

  • Christian,

   <<<Däremot är ju dessa geners förekomst fullständigt oförenligt med ditt skapelseperspektiv.

   Du har inte förklarat varför. En designer kan använda sig av samma design i sina skapelser och vi har tydligen 50% samma DNA-uppbyggnad som bananer.

   <<Om vi ALLTID har varit människor — och aldrig haft något släktskap med anfäder som lägger ägg — hur kommer det sig då att vi har gener som är till för att bilda äggula?

   Läste du överhuvudtaget i länkarna jag gav dig? Utdraget var bara ett utdrag och det fanns mycket mer att läsa. Är du säker på att du inte kunde läsa mer om rudimentära organ i artikeln eller antog du bara att man inte kunde det? Om du verkligen är intresserad av svaret så borde du söka och läsa. Även länkar. Hittar du inte det du söker kan du göra egna sökningar i sökmotorer. Läs om rudimentära organ här:

   http://creation.com/the-human-umbilical-vesicle-yolk-sac-and-pronephros-are-they-vestigial
   http://creation.com/inheritance-biological-information-3

   <<Men om det nu är klart som korvspad — är det då en apa eller människa? Vad säger du?

   Det beror väl på vilka skelettdelar vi talar om, eller hur? Det är uppenbart att du inte förstår hur termer appliceras på skelettfynd. Oftast hittas ju endast några få delar och sen beror det alltså på hur dessa fynd ska tolkas. Fynd tolkas ofta beroende på var de hittas. Hittas de alltså i lager som "borde" vara ett visst antal miljoner år så färgas man alltså av detta "faktum". Ofta så måste man ändra tolkning när ytterligare fynd hittats. LÄS LÄNKARNA!

   <<Som sagt: jag är ju mer intresserad av att diskutera med DIG. Men det är alltså i princip så här du bedriver diskussion? Du beger dig bara till creation.com och sedan klistrar du in deras svar?

   Nu visar du hur oärlig du är så jag har faktiskt ingen mer lust att diskutera med dig. Nu tog jag mig till och med TID att förklara för dig 1) jag skriver faktiskt ganska myket med mina egna ord, 2) jag förklarade att jag skriver från mitt jobb och gärna vill utnyttja min skrivtid med något annat nyttigt 3) jag har ingen anledning att göra läxorna åt dig så OM du verkligen ÄR intresserad av svar och inte bara att vinna en diskussion så kan du läsa länkarna. Är du INTE intresserad av kreationisternas svar så kan du förstås hoppa över länkarna och i stället studera på talkorigins. Då slipper du förstå vad kreationisterna egentligen tror. Bra va?

   <<Fast du måste ju kunna berätta vad som faktiskt är acceptabelt som en mellanform.

   Det har jag redan förklarat. Hittar man halvt utväxta delar, såsom halvt utväxta vingar på en dinosaurie så skulle du kunna samla poäng. Vad gäller apor och människor så har det hittills inte hittats NÅGONTING som skulle tyda på att det funnits mellanformer mellan dem. 0, NADA; ZILCH. Det enda man åstadkommit är att TOLKA ett begränsat antal skelettdelar och MENAR att det handlar om mellanformer. Om evolutionsteorin är sann så borde det funnits DRÖSVIS med klara mellanformer där man även hittar åtminstone några kompletta skelett med klara kombinationer mellan apa och människa, men konstigt nog har just dessa skelett sprungit och gömt sig. Det låter onekligen som Evolutionsteorin inte är falsifierbar eftersom den måste anammas trots att man inte hittar det förväntade bland våra fossil.

   <<När det kommer till fossillagret finns det saker att vara oeniga om. Ingenting är klart som korvspad.

   Som du hör applicerar du olika regler på evolutionister och skapelsetroende. Om skapelsetroende är oeniga menar du att det tyder på att frågan de diskuterar inte ens är sann, men när samma sak händer bland evolutionstroende så gäller plötsligt en annan regel. Då är det de diskuterar sant trots allt för ingenting är klart som korvspad…

   <<Men om det bara finns 100%-iga människor och 100%-iga apor så borde det väl inte heller finnas NÅGONTING för kreationisterna att vara oeniga om, eller hur?

   Det finns återigen ingenting som de är oeniga om vad gäller 100-iga människor och 100%-iga apor. Alla är överens om att inga mellanformer någonsinn hittats. Att de har svårt att tolka olika benbitar (om det är en apa eller en människa) beror förstås på att det kan vara så få benbitar att det är svårt att tolka (det gäller både evolutionister och skapelsetroende) OCH att de inte ens har haft möjlighet att studera benbitarna närmare. Ofta är ju benfynd i hittarnas ägo och inte vem som helst kan stövla in och studera dem. Sen väljer ofta hittarna VEM som ska få studera dem vilket begränsar möjligheterna ytterligare.

   << Vilken klåpare som helst borde väl kunna skilja en apa från en människa?

   Ytterligare bevis på att du inte har en aning om vad du talar om, och mitt tålamod har runnit ut. SJÄLVKLART kan även en ung tonåring tolka kompletta skelett och se om de är apa eller människa! Men nu handlar det inte om kompletta skelett. Det handlar om benbitar! Om du vägrar att studera detta och föredrar att leva i din egen lilla värld så kan jag tyvärr inte hjälpa dig.

   Jag tackar för visat intresse och OM du verkligen ÄR intresserad så läser du förstås i de länkar som jag visade och som du inte kan ha haft tid att läsa igenom än.

   Ansträng dig inte att svara eftersom jag förmodligen inte publicerar mer i debatten. Jag måste pyssla med annat och du vet förstås var svaren finns att hitta OM du är intresserad.

   http://www.genesis.nu
   http://www.creation.com

   Like

 2. Björkbloggen,

  Istället för att bara argumentera med länkar kan vi väl argumentera själva i sakfrågan? Det hade varit intressant att få höra dig svara på de saker jag faktiskt tog upp. Om du menar att alla djur och människor skapats inom samma “slag”, hur kommer det då sig att:

  1) …människor faktiskt HAR gener för äggula?
  2) …både människor och apors gener för C-vitaminsyntes är trasiga på samma sätt?
  3) …fåglar har gener för tänder?

  “Menar du också att om inte skapelsetroende är eniga så kan det som de är oeniga om inte vara sant?”

  Problemet är ju att det inte BORDE finnas någonting för dem att vara oeniga om. Om alla djur och människor skapats inom klara och tydligt identifierbara “slag” borde ju homo erectus status vara klar som korvspad. Vilken klåpare kan väl skilja en apa från en människa? Men som vi ser är det helt omöjligt med homo erectus: det är precis lika mycket apa som människa. Vilken är din egen förklaring? Hur kommer det sig att dessa “vetenskapliga” kreationister med utbildningar har så förbenat svårt att avgöra huruvida någonting är en simpel apa eller en människa skapad i guds avbild?

  Like

  • Jag svarade dig. Jag skrev att likheter mellan människor och djur kan förklaras av gemensam designer. Det finns fåglar i vår historia som haft tänder så jag förstår inte ens vad du är ute efter. Läs om ditt argument här:

   Click to access j17_2_11-12.pdf

   http://creation.com/chickens-with-teeth

   <<Problemet är ju att det inte BORDE finnas någonting för dem att vara oeniga om.

   Men jag frågar om inte samma problem föreligger hos evolutionister? Hur många håller med J Gould om han The cambrian explosion tex? Det finns en rad motstridiga åsikter bland evolutionister. Jag kan svara dig likadant att det BORDE inte vara så.

   <<Om alla djur och människor skapats inom klara och tydligt identifierbara “slag” borde ju homo erectus status vara klar som korvspad.

   Det är klart som korvspad eftersom vi hittills endast hittat 100% apor och 100% människor.

   <<Vilken klåpare kan väl skilja en apa från en människa?

   Evolutionister, tex. Hittar man ett fotavtryck i lager som "borde vara flera miljoner år gamla" så kan de dra slutsatsen att det måste handla om en apmänniska eftersom de bestämt sig att det inte fanns människor vi den här tiden. Jag kan visa dig artiklar om detta också…

   <<Men som vi ser är det helt omöjligt med homo erectus: det är precis lika mycket apa som människa.

   Läste du överhuvudtaget de länkar jag visade? De är INTE lika mycket apa som människa. Skojar du med mig?

   << Vilken är din egen förklaring?

   Jag visade dig länkar. Du verkar inte intresserad av dem utan verkar bara vara ute att vinna poäng. LÄS!

   Like

   • Björkbloggen,

    “Jag svarade dig. Jag skrev att likheter mellan människor och djur kan förklaras av gemensam designer.”

    Så en “designer” har alltså utrustat både dig och mig med gener för äggula? Det är alltså den förklaring du vill hålla fast vid? Känns det uppriktigt talat inte lite väl långsökt? 😉

    Sedan undrade jag också hur det kommer sig att både människor och schimpansers gener för C-vitaminsyntes är förstörda på exakt samma sätt, när det finns tusentals olika sätt att ödelägga gener på?

    “Det finns fåglar i vår historia som haft tänder så jag förstår inte ens vad du är ute efter”.

    Fast det är ju inget svar på frågan. Hur kommer det sig att det finns TANDLÖSA fåglar som fortfarande har kvar sina gener för tänder?

    “Det är klart som korvspad eftersom vi hittills endast hittat 100% apor och 100% människor”.

    Jaså? Det var intressant. Så vilket av det är homo erectus då? Är det en människa eller är det en apa? Om frågan nu är så enkel att avgöra. 😉

    Och varför har kreationisterna då så svårt att enas om det nu är klart som korvspad och allt är antingen 100% apa eller 100% människa.

    Det skulle också vara intressant att få höra dig berätta hur man faktiskt identifierar ett övergångsfossil mellan apa och människa.

    “Jag visade dig länkar. Du verkar inte intresserad av dem utan verkar bara vara ute att vinna poäng. LÄS!”

    Som sagt: är det inte roligare att diskutera med egna ord än att bara klippa och klistra in en massa länkar istället för argument? Syftet med kommentatorsfält är väl just detta: att man skall diskutera?

    “Men jag frågar om inte samma problem föreligger hos evolutionister? Hur många håller med J Gould om han The cambrian explosion tex?”

    Du får nog vara mer specifik. Vad syftar du på?

    Like

   • Christian

    <<Så en “designer” har alltså utrustat både dig och mig med gener för äggula?

    Känns det som en stor börda för dig att ha gener för äggula? Beskriv hur handikappet att ha "äggula" yttrar sig och förhindrar dig i ditt dagliga liv. Du kan läsa allt om människors "äggula" här:

    http://creation.com/the-human-umbilical-vesicle-yolk-sac-and-pronephros-are-they-vestigial

    Uttdrag:
    Dr Gary Parker: “The so-called ‘yolk sac’ is the source of the human embryo’s first blood cells, and death would result without it!”." Even creation-hostile Wikipedia acknowledges its importance, saying “it functions as the developmental circulatory system of the human embryo, before internal circulation begins” (Yolk sac).In fact, most embryologists no longer call it “yolk sac” but “umbilical vesicle

    <<Sedan undrade jag också hur det kommer sig att både människor och schimpansers gener för C-vitaminsyntes är förstörda på exakt samma sätt, när det finns tusentals olika sätt att ödelägga gener på?

    Har du sökt svaret på creation.com?:
    http://creation.com/potentially-decisive-evidence-against-pseudogene-shared-mistakes
    http://creation.com/human-ape-fused-chromosomes-paradigm

    << Hur kommer det sig att det finns TANDLÖSA fåglar som fortfarande har kvar sina gener för tänder?

    Även evolutionister vet att gener kan stängas av och på. En designer kan göra ett flertal fåglar med gener för tänder även om inte alla sedan har det. Läs mer!:

    Click to access j17_2_11-12.pdf

    <<Så vilket av det är homo erectus då? Är det en människa eller är det en apa? Om frågan nu är så enkel att avgöra.

    "Homo erectus" är en påhittad term. Läs mer: http://creation.com/images/pdfs/tj/j03_1/j03_1_152-153.pdf

    Utdrag:
    The Homo erectus class first came into being by putting Java man (Pithecanthropus erectus), which consisted of the skull of a giant gorilla (or similar) and a human leg bone, together with Pekin man (Sinanthropus pekinensis), composed entirely of ape skulls. To this was subsequently added a number of other skulls that were generally too human and too early a dating to class as apes, and therefore were put in this intermediate group. The fragments of Homo habilis skulls etc. are too small to say if they are fully human or not. They were often found in the presence of tools, however, which shows that men occupied these sites. They are probably parts of apes skulls broken for food as were the Pekin man skulls.

    <<Och varför har kreationisterna då så svårt att enas om det nu är klart som korvspad och allt är antingen 100% apa eller 100% människa.

    Det finns inga motsättningar där. Vilka kreationister menar du inte håller med om att de ap- eller människodelar vi hittat är antingen apa eller människa? Och jag frågar återigen om du menar att motsättningar skulle innebära att det som diskuteras då sannolikt är fel? Borde detta inte innebära att många sakfrågor inom Evolutionisteorin är fel eftersom det finns så många olika åsikter?

    <<Det skulle också vara intressant att få höra dig berätta hur man faktiskt identifierar ett övergångsfossil mellan apa och människa.

    Det är väl egentligen ditt jobb? Jag tror ju inte ens på en sådan övergång och det har inte hittats några sådana fynd.

    <<Som sagt: är det inte roligare att diskutera med egna ord än att bara klippa och klistra in en massa länkar istället för argument? Syftet med kommentatorsfält är väl just detta: att man skall diskutera?

    Absolut, men in det här fallet så känner jag att det är för många och långa trådar där jag förstås vet att du kan läsa svaren någon annanstans (på ett bättre sätt) än från mig. Jag uppskattar förstås att du skriver och kommenterar men jag har också begränsat med tid. Jag skriver ofta från jobbet (helt legitimt) och jag känner att jag borde använda min "skrivtid" för något annat. Samtala med muslimer och hinduer t ex. Jag svarar dock ofta med mina egna ord och jag hänvisar inte alltid till länkar. Om du verkligen är ute efter att förstå hur vi tänker så kanske du vill ta dig tiden att läsa just hur kreationister besvarar dina frågor.

    <<Du får nog vara mer specifik. Vad syftar du på?

    "Cambrian explosion" är något du också kan söka på nätet. J Gould är en av dem som hade (han lever inte längre) problem med att förklara varför fossil så plötsligt dyker upp i sedimentlager, och helt kompletta dessutom, så han myntade uttrycket "Cambrian Explosion" med en förklaring till hur han tror det gått till. Många håller inte med honom. Kan vi därför anta att de många miljoner av år därför inte kan stämma, eftersom det finns olika åsikter i samma läger? Eller är det återigen så att du använder olika sorts regler beroende på om det handlar om evolution eller skapelse?

    Like

 3. Björkbloggen,

  Visst har du all anledning att acceptera evolutionsläran — precis 99,9 procent av alla biologer gör. 🙂 Vi kan bara ta ett ytterst litet axplock av den överväldigande bevismängd som finns för ett biologiskt gemensamt ursprung, som till exempel:

  * trasiga rester av gener för äggula hos människor.
  * trasiga rester av gener för tänder hos fåglar.
  * trasiga rester av gener för C-vitaminsyntes hos både apor och människor som är förstörda på exakt samma sätt, trots att gener kan gå sönder på tusentals olika sätt.
  * fossila mellanformer (som Homo Erectus), som inte ens kreationister kan enas om huruvida de skall bortförklaras som apor eller människor. Apa säger någon, människa säger en annan.

  Douglas Theobald har en bra artikel som heter “29+ evidens for macroevolution”: (http://www.talkorigins.org/faqs/comdesc/) som du kan fördjupa dig i vid tillfälle. Det finns alltså VERKLIGEN skäl för oss alla att acceptera evolutionsteorin. 🙂

  Like

  • Christian

   <<Visst har du all anledning att acceptera evolutionsläran — precis 99,9 procent av alla biologer gör.

   Ge mig källa för detta påstående. (99,9 procent av alla biologer.) Förklara också om du menar att en sanning kan redas ut genom en omröstning.

   <<trasiga rester av gener för äggula hos människor—

   Detta är inget stöd för Evolution

   <<Fossila mellanformer (som Homo Erectus),

   Ännu har INGA mellanformer mellan apa och människa hittats. Är inte detta märkligt? Ja evolutionisterna PÅSTÅR förstås att detta gjorts men så är förstås inte fallet.

   <<Douglas Theobald har en bra artikel som heter “29+ evidens for macroevolution”:

   Christian min vän, Theobald har sedan länge refuserats för drösvis med år sedan. Du kan fördjupa dig i hur han blir överbevisad här;

   http://www.trueorigin.org/theobald1a.asp

   Christian, det är så uppenbart när du skriver att du inte har gjort dina hemläxor och inte förstår själv vad det är du skriver. Jag måste om och om igen förklara för dig vad skapelsetroende tror och hänvisa dig till svaren från skapelsetroende. Jag måste om och om igen förklara att påståenden inte är detsamma som bevis. Tänker du exempelvis läsa länkarna med kommentarer på de 29 påstådda exemplen för macroevolution?

   Skulle inte tro det! Det ger ju stöd för skapelsetro…

   Like

   • Björkbloggen,

    “Ge mig källa för detta påstående”.

    Visst: http://nihrecord.od.nih.gov/newsletters/2006/07_28_2006/story03.htm

    “Detta [trasiga gener för äggula] är inget stöd för Evolution”.

    Det är klart att det är. Vi ärver våra gener från våra anfäder och i vårt genom har vi alltså trasiga reseter av gener som används för att bilda äggula. Vi har alltså anfäder som lagt ägg. Bättre belägg för ett gemensamt ursprung än så får vi aldrig. Men om du menar att alla djur och människor skapats inom samma “slag”, hur kommer det då sig att:

    1) …människor faktiskt HAR gener för äggula?
    2) …både människor och apors gener för C-vitaminsyntes är trasiga på samma sätt?
    3) …fåglar har gener för tänder?

    “Ännu har INGA mellanformer mellan apa och människa hittats.”

    Jo då, du fick precis en: homo erectus. Men det måste du naturligtvis, som
    kreationist förneka — precis som alla andra kreationister. Men hur var det då egentligen? Var homo erectus apa eller människa? Här kommer det roliga, för här kan inte ens kreationisterna själva enas om vilket. Titta bara på de här tabellen till exempel: http://www.talkorigins.org/faqs/homs/compare.html Apa säger hälften, och människa säger andra hälften. Men du: om inte ens kreationisterna kan enas om vilket det är, ja vilka skall då kunna göra det? (Det är alltså en perfekt mellanform).

    😉

    “Tänker du exempelvis läsa länkarna med kommentarer på de 29 påstådda exemplen för macroevolution?”

    Redan gjort. 🙂

    Like

   • Christian,

    så du menar att du läst alla de 3 länkarna som besvarar de 29 påstådda exemplen för makroevolution? Wow

    Ser du också varför de inte ÄR något stöd för makroevolution?

    Tack för länken men det är inte JAG som behöver studera mer (jag har läst en del på talkorigins och jag vet vad Evolutionen går ut på) utan det är DU som behöver läsa vad skapelsetroende tror på.

    Här kan du exempelvis läsa om det mänskliga genomet och om

    http://creation.com/splicing-and-dicing-the-human-genome

    Om det finns likheter mellan djur och människor så kan det innebära att de har en gemensam Designer. Alltså inget stöd för din sak.

    Varför homo erectus inte är stöd för Evolutionen kan du läsa om här:

    http://creation.com/homo-erectus-misunderstandings
    http://creation.com/how-different-is-the-cranial-vault-thickness-of-homo-erectus-from-modern-man
    http://creation.com/homo-erectus-to-modern-man-evolution-or-human-variability

    Menar du också att om inte skapelsetroende är eniga så kan det som de är oeniga om inte vara sant? Stämmer denna logik också in på Evolutionstroende? Vill du att jag ska visa dig några exempel på hur evolutionstroende är oeniga?
    Varför applicerar du en sorts logik på skapelsetroende och en helt annan på evolutionstroende?

    Like

 4. Ska vi ta en fråga i taget? Kreationisterna hävdar att ny information inte kan skapas. Jag har just visat att det är fel.
  Jag skrev: “om en mutation verkar på den duplicerade genen så har ju ny information uppkommit! I analogin med manualen har du en kopia av bladet. Om du får in ny information på den kopian så har du kvar originalinformationen PLUS den nya informationen på den duplicerade sida. Alltså NY INFO!”
  Eller gjorde jag inte?
  Svaret blev:” Vad hjälper det evolutionen om man fått en exakt kopia av en sida i manualen,”
  Detta har jag redan förklarat en gång. Det blir en sida där mutioner kan verka samtidigt som originalinformationen på den första sidan blir kvar. Alltså blir duplikatet ändrat och då har du två sidor med information. I stället för en . Alltså har en sida med information tillförts..Denna sida betyder en ny egenskap om den muteras och kan alltså driva evolutionen framåt Sida 2 ÄR splitter ny info. Ursprungssidan kan i sin tur vara muterat duplikat men det finns även andra mekanismer som kan ha frambringat “originalsidan”.
  Detta har varit känt i över 40 år. Ännu mer kraftfullt är genomduplikation. .
  Om något är oklart så kolla på http://sv.wikipedia.org/wiki/Genduplikation
  http://genomevolution.org/wiki/index.php/Whole_genome_duplication
  http://mbe.oxfordjournals.org/content/23/5/887.abstract

  T

  Like

  • <<Det blir en sida där mutioner kan verka samtidigt som originalinformationen på den första sidan blir kvar. Alltså blir duplikatet ändrat och då har du två sidor med information. I stället för en . Alltså har en sida med information tillförts..Denna sida betyder en ny egenskap om den muteras och kan alltså driva evolutionen framåt Sida 2 ÄR splitter ny info. Ursprungssidan kan i sin tur vara muterat duplikat men det finns även andra mekanismer som kan ha frambringat “originalsidan”.

   Jag tror inte du förstår Evolutionisternas problem. Nej, sida 2 är INTE splitter ny info. 100% av informationen fanns ju redan från början. Om vi har A, B, C och D och dessa dupliceras så att vi får ännu mera A, B, C och D så 1) har du inte förklarat var A, B, C och D ursprungligen kom från 2) du inte visat någon splitter ny info utan samma gamla info som fanns från början, 3) du inte förklarat hur ny information kan uppkomma av sig själv, 4) du inte förklarat hur Evolutionen kan gå framåt och uppåt eftersom det inte finns någon känd mekanism som skulle kunna åstadkomma detta.

   Eller tror du att det fanns en "ursoppa" eller "urlera" från begynnelsen där all information redan fanns? Svansar, snablar, tassar, ögon, knän etc simmade runt i denna ursoppa och kopplade ihop sig ytterligare med rätt kroppsdelar? Ja det låter naivt, och precis så naiv är Evolutionsteorin. Det finns 0 stöd för en sådan saga och jag har ingen anledning att tro på den.

   Like

 5. Om en mutation verkar på den duplicerade genen så har ju ny information uppkommit! I analogin med manualen har du en kopia av bladet. Om du får in ny information på den kopian så har du kvar originalinformationen PLUS den nya informationen på den duplicerade sida. Alltså NY INFO! Trodde du skulle kunna dra den slusatsen själv med hjälp av länkarna faktiskt….
  Nej det finns inte mycket vetenskapliga fakta som talar mot evolutionen. Bara en massa religösa amatörer på området.. Gå och läs en Scientific american, en New scientist eller Natur så får du se om den har stöd eller inte.

  Like

  • Hej Johnny

   “Duplicering” betyder kopiering. Kopiering av vadå? Jo, något som redan finns. Hur kom detta “något” till? Ja, det är just det som inte evolutionisterna kan svara på. Vad hjälper det evolutionen om man fått en exakt kopia av en sida i manualen, och varför kan inte frågan besvaras hur denna ursprungssida kom till? Det är alltså inte NY info som kom till utan MER info av något som redan fanns. Hade du läst FAQ-frågor på en vanlig kreationist-sida så att du känt till detta svar.

   Like

 6. Rappakalja.
  Citerar Lars Johan Erkell:
  “Vare sig Gärdeborn, Gitt eller någon annan ID-anhängare har presenterat en tydlig definition av vad det är för sorts information de så gärna talar om. De har inte heller angivit någon mätmetod för den, och man har aldrig presenterat några mätningar av denna mystiska information. Och som vi såg av exemplet ovan är begreppet praktiskt oanvändbart. Varför envisas man då med att framställa detta suddiga informationsbegrepp som ett problem för evolutionsteorin?

  Kanske just för att det är så suddigt; eftersom man inte tydligt säger vad det är man menar löper man ingen risk att bli motbevisad. Därför kan Gärdeborn fortsätta att ostraffat upprepa sin tes att ”information kan inte uppstå av sig själv” – så länge informationen är odefinierad är yttrandet utan mening. Och eftersom han därmed inte sagt något, kan man inte säga att han har fel. Men, kanske ännu viktigare, informationsdebatten riktar också uppmärksamheten bort från den centrala frågan om hur nya gener uppstår, och hur dessa resulterar i nya funktioner. Det är ju detta det egentligen handlar om – hur kan evolutionen leda till att livsformerna får nya egenskaper? Vi vet en hel del om detta idag, så det går inte att säga att det skulle vara ett mysterium (mer om detta i senare inlägg). Bättre då att tala om en suddig och odefinierad ”information” – det låter ju dessutom som om man diskuterade frågan på ett abstrakt och vetenskapligt plan.
  Men det gör man inte.”

  Så långt Erkell.

  Nåväl jag antar att det dunkla resonemanget i grundartikeln handlar om okunskap om detta:
  —Homolog_rekombination
  Om rekombinationen sker i ett genduplicerat område så har den genetiska uppsättningen blivit mer komplex vilket jag förmodar motsvarar den informationsökning som efterlyses i artikeln.
  —Genduplikation

  Frågan är varför ni är så rädda för evolutionen?

  Like

  • Hej där

   <<— vad det är för sorts information de så gärna talar om.

   Han borde väl förstå att det handlar om genetisk information? En gång i urtiden fanns tydligen inga svansar, näsor, ögon, fingrar, fenor, etc så var kom all den nya genetiska informationen ifrån när allt som fanns var en handfull celler?

   <<De har inte heller angivit någon mätmetod för den, och man har aldrig presenterat några mätningar av denna mystiska information.

   Förstår inte Erkell att en Evolution måste gå uppför i stället för nerför? Varför har ingen kommit på hur Evolutionen kan drivas framåt? Mutationer är i bästa fall neutrala men ofta negativa för en organism. Naturligt urval fungerar så att negativa förändringar snabbt elimineras. Mutationer, naturligt urval, "speciation", etc är en skapelsetroendes bästa vän. Varför ska vi tro på en saga som Evolutionen när det inte finns något stöd för den?

   <<Kanske just för att det är så suddigt;

   Någon som inte borde uttala sig om suddighet är en som tror att en handfull celler med hjälp av TID kan stegvis utvecklas till elefanter.

   <<Men, kanske ännu viktigare, informationsdebatten riktar också uppmärksamheten bort från den centrala frågan om hur nya gener uppstår,

   Eh, "nya gener" = "ny information". Nu kanske Erkell börjar fatta. Eller spelar han bara dum?

   <<Vi vet en hel del om detta idag, så det går inte att säga att det skulle vara ett mysterium

   Då får han gärna nämna hur Evolutionen kan gå framåt utan någon känd mekanism som skulle förklara detta, och han får gärna komma med några exempel på splitter ny genetisk information bland djuren. Richard Dawkins kunde komma på 0 exempel. Kan Erkell överträffa den siffran?

   <<wiki/Genduplikation

   Genduplikation svarar inte på hur splitter NYA gener kan dyka upp. Vad hjälper det om jag kan visa att A, B, C och D kan dupliceras om jag inte förklarar hur A, B, C och D kan dyka upp från ingenstans?

   <<Frågan är varför ni är så rädda för evolutionen?

   För att det finns 0 stöd för den och för att det så mycket vetenskaplig fakta som talar emot.

   Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s