Låt inte BEDRA er eller lura er – synd leder alltjämt till döden enligt Bibeln

simul justusFrån reformert håll, såsom från Martin Luther och John Kalvin, så kan vi höra begrepp som “simul iustus et peccator” vilket är latin och betyder “samtidigt rättfärdig och syndare“. Luther lär ha myntat begreppet, men även Augustinus före honom hade liknande uttryck och tankegångar. Jag kan tänka mig att djävulen gör kullerbyttor av fröjd när han hör människor sprida sådana läror, eftersom det var just en sådan idé han framförde till rättfärdiga Eva i Eden när han övertalade henne att “Ni skall visst inte dö!“. Djävulen fick alltså Eva att tro att hon hade råd med att synda (vara olydig mot Gud) eftersom detta inte skulle leda till några allvarliga konsekvenser såsom DÖD. Hon gick på lögnen.

Denna lögn borde vara lätt att slå hål på eftersom vi vet varifrån orden kommer (Satan), men ändå fortsätter denna lögn att sprida sig i kristna sammanhang. Det kan handla om förrädiska läror såsom “det saliga bytet” (också från Luther), att Gud inte ser vår synd utan endast Jesu blod, att Gud älskar oss precis som vi är bara vi känner skam för vår synd och ber en daglig “Fader Vår”, att vi alla är syndare från vaggan till graven och alltid är smutsiga trasor, etc. Kort och gott läran om att det är helt naturligt för kristna att synda, och helt onaturligt för kristna att inte synda. Vi kanske inte förstår vilken björntjänst vi ger en människa som är mitt i en pågående synd (kanske äktenskapsbrott i kombination med lögn) om vi dunkar honom/henne i ryggen och tröstande säger “Det som du gjort är helt naturligt även för kristna. Våra synder kanske ser olika ut sinsimellan, men alla är vi syndare och ingen är fullkomlig eller bättre än någon annan”. Vi kanske får för oss att det är gudfruktigt att kalla benämna oss själva som stackars arma syndare, när vi i stället borde sträcka på oss och kalla oss heliga människor som mäktar med att bära våra kors i seger.  En herde borde aldrig övertyga sina får om att de borde glömma det där med att kunna vara lydiga och trogna.

Ofta kan det handla om att vi vill så väl inför våra medmänniskor, och att vi vill vara förmedlare av goda nyheter i stället för dåliga nyheter. Men är det verkligen kärleksfullt att locka människor att känna trygghet i sin synd, och att övertyga svaga individer om att Jesu kors är jättelätt att bära – ja faktiskt fjäderlätt – eftersom vi alltid kan tillräkna oss Jesu rättfärdighet om vi tycker det är alltför besvärligt att upphöra med vår egen synd?

Om vi däremot ser begreppet “simul iustus et peccator” som en andlig kamp i människan, där Anden drar åt ett håll och köttet åt ett annat håll, så handlar det inte om att en människa kan vara rättfärdig på samma gång som hon syndar. Att frestas pga sina begär är inte synd i sig självt, men däremot att ge in för dessa frestelser och faktiskt bruka sina lemmar för att synda (eller att på allvar planera för synd som man ämnar göra). Detta vet vi eftersom Jesus frestades i allt liksom vi, och enligt Jakob så kommer begär före frestelser. Om det är denna kamp som man har i åtankarna med begreppet så är begreppet helt missvisande och därför olämpligt att använda. Själva kampen är ingen synd, bara vi inte syndar. Gud skulle aldrig någonsin se en människa som rättfärdig om hon samtidigt har synd i sitt liv, utan Gud förväntar sig snarare att vi ska vara honom trogna. Gud säger själv från sin tron att synder orsakar evig död, och han gör inga undantag för de som tror på honom eller för de som tror att de kan åka snålskjuts på Jesus och hans rättfärdiga liv. “Otroende” är här en synd bland andra:

Rev. 21:8 Men de fega, de otroende och de skändliga, mördarna, de otuktiga, trollkarlarna, avgudadyrkarna och alla lögnare skall få sin del i sjön som brinner av eld och svavel. Detta är den andra döden.

och om vem som kommer in i det nya Jerusalem:

Rev. 21:27 Aldrig någonsin skall något orent komma in i den, och inte heller någon som handlar skändligt och lögnaktigt, utan endast de som är skrivna i livets bok som tillhör Lammet.

Den goda nyheten är att blodröda synder kan bli snövita om vi har ett sant omvänt och ödmjukt hjärta! Den andra goda nyheten är att vi har fått den helige Ande som hjälpare i våra liv! Vi har fått all kraft vi behöver att slippa vara slavar under synden.

Låt inte bedra er! Satan ljuger som säger att synd inte leder till döden.

Bibeln har flera verser där vi uppmanas av Jesus, Paulus och de andra av Bibelns författare att inte låta lura oss vad gäller det här med synd och orättfärdighet. Vi varnas så enträget pga ämnets stora allvar. Det som står på spel vid orättfärdighet är nämligen inte reducerade gåvor i himlen utan det handlar om våra själarandligt liv eller andlig död.

Därför ska vi aldrig uppmuntra varandra med sagan om att allt står väl till trots vår synd. Vi bör hellre uppmuntra varandra med löftet att vi kan få total seger över synden, och att synden inte måste ha makt över oss. Vi behöver inte vänta tills Döden kommer och räddar oss från synd, utan vi kan leva i total seger utan någon förödmjukande synd här och nu. Guds nåd hjälper oss att leva rent, och detta är den sanna nåden. Den falska nåden lär att nåden är ett slags skynke vi kan dra över oss för att dölja vår synd från Gud, som ljuger för sig själv när han kallar oss rättfärdiga trots att han vet att vi lever orättfärdigt. Låt oss ha dessa ord i minnet:

Jak. 5:19 Mina bröder, om någon bland er kommer bort från sanningen och någon för honom tillbaka,20 så skall denne veta att den som återför en syndare från hans villoväg frälser hans själ från DÖDEN och överskyler många synder.

Titus 2:11 Ty Guds NÅD har uppenbarats till frälsning för alla människor. 12 Den fostrar oss att säga nej till ogudaktighet och världsliga begär och att leva anständigt, rättfärdigt och gudfruktigt i den tid som NU är,

Bibeln varnar om laglösheten som ska öka under den sista tiden, och om vi lär varandra att det inte är någon fara på taket om vi syndar och om lyder två herrar, så lockar vi varandra att ha kvar synden i våra liv. För vad kan hända om vi fått en brandförsäkring? Här kommer en del verser som ber oss att inte låta lura oss. Låt ingen få dig att tro att du kan var en frälst syndare!

1 cor. 81 Kor 6:Vet ni inte att inga orättfärdiga skall få ärva Guds rike? BEDRA INTE ER SJÄLVA! Varken otuktiga eller avgudadyrkare, varken äktenskapsbrytare eller de som utövar homosexualitet eller de som låter sig utnyttjas för sådant, 10 varken tjuvar eller giriga, varken drinkare, förtalare eller utsugare skall ärva Guds rike. 11 Sådana VAR en del av er. Men ni har tvättats rena, ni har blivit helgade, ni har förklarats rättfärdiga i Herren Jesu Kristi namn och i vår Guds Ande.

Gal 6:7 BEDRA INTE ER SJÄLVA. Gud bedrar man inte: det människan sår skall hon också skörda. Den som sår i sitt kötts åker skall av köttet skörda UNDERGÅNG, men den som sår i Andens åker skall av Anden skörda EVIGT LIV. 9 Låt oss inte tröttna på att göra gott. Ty när tiden är inne får vi skörda, OM vi inte ger upp.

Ef. 5:3 Men otukt och allt slags orenhet eller girighet skall inte ens nämnas bland er, det anstår inte de heliga.4 Inte heller passar sig fräckt och oförnuftigt prat eller tvetydigt skämt. Tacka i stället Gud. Ni skall veta att ingen otuktig eller oren eller girig – en sådan är en avgudadyrkare – skall ärva Kristi och Guds rike. 6 LÅT INGEN BEDRA ER med tomt prat. Allt sådant nedkallar Guds vrede över olydnadens barn. 7 Ha därför ingenting med dem att göra.Ni var en gång mörker, men nu är ni ljus i Herren. Vandra då som ljusets barn. 9 Ty ljusets frukt består i allt vad godhet, rättfärdighet och sanning heter.

1 Kor. 3:16 Vet ni inte att ni är ett Guds tempel och att Guds Ande bor i er? 17 Om någon fördärvar Guds tempel, skall Gud fördärva honom. Ty Guds tempel är heligt, och det templet är ni.18 BEDRA INTE ER SJÄLVA. Om någon bland er tycker att han är vis i den här världen, måste han bli en dåre för att bli vis.

Jak. 1:12 Salig är den som håller ut i prövningen, ty när han har bestått sitt prov skall han få livets krona, som Gud har lovat dem som älskar honom. 13 Ingen som frestas skall säga: “Det är Gud som frestar mig.” Ty Gud frestas inte av det onda och frestar inte heller någon. 14 Var och en som frestas, dras och lockas av sitt eget begär. 15 När så begäret har blivit havande föder det synd, och när synden är fullmogen föder den död. 16 BEDRA INTE ER SJÄLVA, mina älskade bröder.

Jak. 1:21 Lägg därför bort all orenhet och all ondska och ta ödmjukt emot ordet, som är inplanterat i er och som har makt att frälsa era själar.22 Var ordets görare, inte bara dess hörare, ANNARS BEDRAR NI ER SJÄLVA. 23 Om någon är ordets hörare och inte dess görare, liknar han en man som betraktar sitt ansikte i en spegel, 24 och när han har sett sig själv i den, går han sin väg och glömmer genast hur han såg ut. 25 Den som däremot blickar in i frihetens fullkomliga lag och blir kvar i den och inte är en glömsk hörare utan en verklig görare, han blir salig i sin gärning.26 Om någon menar sig tjäna Gud men inte tyglar sin tunga utan BEDRAR SITT HJÄRTA, så är hans gudstjänst ingenting värd.

Hebr. 3:12 Bröder, se till att ingen av er har ett ont och trolöst hjärta, så att han avfaller från levande Gud. 13 Uppmuntra varandra i stället varje dag, så länge det heter i dag, så att ingen av er förhärdas genom SYNDENS MAKT ATT BEDRA. 14 Ty vi är Kristi vänner, OM vi ända till slutet stadigt håller fast vid vår första tillförsikt. 15 Det heter: I dag, om ni hör hans röst, så förhärda inte era hjärtan som när era fäder väckte min förbittring.

Rom 16:17 Jag uppmanar er, bröder, att ge akt på dem som vållar splittring och kan bli er till fall, i strid mot den lära som ni har fått undervisning i. Vänd er bort från dem. 18 Ty sådana tjänar inte vår Herre Kristus utan sin egen buk, och med milda ord och vackert tal BEDRAR de godtrogna människor. 19 Er lydnad är ju känd av alla. Därför gläder jag mig över er, men jag vill att ni skall vara förståndiga i fråga om det goda och oskyldiga i fråga om det onda.

2 Thess. 2:9 Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under 10 och med all slags orättfärdighet som BEDRAR dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den, så att de kunde bli frälsta.11 Därför sänder Gud en kraftig villfarelse över dem så att de tror på lögnen 12 och blir dömda, alla dessa som inte har trott på sanningen utan njutit av ORÄTTFÄRDIGHETEN.

2 Tim. 3:12 Så kommer också alla som vill leva gudfruktigt i Kristus Jesus att förföljas. 13 Men onda människor och bedragare skall göra framsteg – till det sämre. DE BEDRAR och blir själva bedragna.

Ef. 4:22 Ni har lämnat ert förra liv och lagt av den gamla människan som GÅR UNDER, BEDRAGEN av sina begär, 23 och ni förnyas nu till ande och sinne. 24 Ni har iklätt er den nya människan, som är skapad till likhet med Gud, i sann rättfärdighet och helighet.25 Lägg därför bort lögnen och tala sanning med varandra, vi är ju varandras lemmar. 26 Grips ni av vrede, så synda inte. Låt inte solen gå ner över er vrede 27 och ge inte djävulen något tillfälle.

Kol. 2:4 Detta säger jag för att ingen skall bedra er genom bestickande ord. —8 SE TILL att ingen rövar bort er med sin tomma och bedrägliga filosofi, byggd på mänskliga traditioner och stadgar och inte på Kristus.

Titus 2:[insättning av äldste] 6 En sådan skall vara oförvitlig, en enda kvinnas man, och ha troende barn som inte kan beskyllas för att vara ostyriga eller uppstudsiga.7 Församlingsledaren skall som en Guds förvaltare vara oförvitlig. Han skall inte vara självgod, inte häftig, inte missbruka vin, inte vara våldsam eller girig, 8 utan gästfri, godhjärtad och förståndig, pålitlig, gudfruktig och behärskad. 9 Han skall hålla sig till lärans tillförlitliga ord, så att han genom en sund undervisning kan uppmuntra andra och vederlägga motståndarna. 10 Ty särskilt bland de omskurna finns det många orosstiftare, pratmakare och BEDRAGARE. 11 Dem måste man tysta munnen på, för de vänder upp och ner på hela familjer genom att för egen vinning lära ut sådant som de inte borde.

Ord. 12:5 De rättfärdigas tankar är rätta, de ogudaktigas råd bedrar.

Det är djävulen som bedrar oss, men vi kan i stället välja att följa Anden. Det är givetvis lättare om vi har en regelbunden kontakt med Gud i form av böner, lovsång och goda gärningar.

Upp. 20:3 Sedan kastade ängeln honom i avgrunden, stängde till den och förseglade den över honom, för att han inte längre skulle BEDRA folken, förrän de tusen åren har nått sitt slut. Därefter skall han släppas lös för en kort tid.

1 Mos. 3:4 Då sade ormen till kvinnan: “Ni skall visst inte dö!

8 thoughts on “Låt inte BEDRA er eller lura er – synd leder alltjämt till döden enligt Bibeln

 1. Jag tänker mest på en homosexuell mans kamp. Han håller sig borta från den öppna gärningen men i det fördolda runkar han.

  Att leva i celibat så, även för en vanlig ungdom måste vara krävande.

  Min poäng från första början var bara att människan är svag, givetvis kan man inte träda inför Gud otvagad, och man kanske inte ska kalla synd oundviklig, men jag tror att för de flesta så kommer det en särskild synd som sitter och gnager som Paulus’ tagg. Och då måste förlåtelsen vara där om man skulle ge efter.

  Jag tror dock som du säger att synd leder till död, men människan från syndafallet inte är perfekt och måste söka nåd för sina överträdelser.

  Like

  • Hej!

   Det finns en präst här i Sverige som har en homosexuell läggning men som valt att leva i celibat. Därmed syndar han inte. Personligen så tror jag på att man kan bli helad även från en sådan läggning. Frestelser och kamper är inga synder i sig.

   Man kan träda fram inför Gudd som “oren”, men då ska det förstås handla om att man vill bekänna sina synder och omvända sig. Då blir man helt renad oavsett tidigare synd.

   Paulus tagg är inte identifierad, men vi vet i alla fall att han inte syndade eftersom han t o m uttryckte att han levt “med fullständigt gott samvete ända till idag”.

   Jag tror inte heller på att Adam på något sätt spred någon synd vidare till sin avkomma, men däremot så drabbades vi förstås ändå av en hel del konsekvenser pga den första synden. Vi dör exempelvis fysiskt pga honom.

   Like

 2. Vad jag då menar är att man oundvikligen kommer att ta ett snedsteg… Hur gudfruktig man än är begår man en synd i sitt inre någon gång. I gärning kan man möjligtvis vara klanderfri, detta påstod även fariséerna, men i hjärtat dvs ens tankar är det mycket svårare.

  Like

  • Hej

   Om du med “snedsteg” menar “synda” så är det inte så att vi måste göra det. Tankar måste inte vara synder i sig. De KAN förstås vara synder om man exempelvis planerar att råna en bank, och börjar göra upp planer för tidpunkt, material, gömställen, etc. Detta kan (som du var inne på) Gud definitivt se. Men frestande tankar måste inte vara synder i sig. Endast om man ger in för dessa tankar och faktiskt syndar. Jesus frestades i allt liksom vi.

   Jag tror att vi många gånger målar upp en bild där vi upphöjer saker och ting till synd som inte är synd. Lika fel är det att hamna i det andra diket, där vi menar att det INTE är särskilt allvarligt om vi syndar genom de synder du listade i ditt förra inlägg. Synd leder alltjämt till döden.

   Jesus lovade, att om vår rättfärdighet inte övergår fariseernas rättfärdighet så kommer vi inte in i Guds rike.

   Like

 3. Jag förstår inte riktigt, är du syndfri? Även jag har haft lliknande tankar om fullständig renhet. Men i mina svaga stunder i köttet har frestelser övervunnit mig, och då har jag bett om förlåtelse.

  Att påstå att man är som Jesus är högmodigt och som att säga att hans död på korset var överflödigt.

  Min poäng är allenast att människan inte kan leva helt syndfri i hela sitt liv, ty hon är alltjämt kött. Givetvis bör hon av hela sitt innersta undvika synd och vara herre över sina frestelser, men hon är född i synd och behöver Guds nåd.

  Like

  • Hej!

   <<Jag förstår inte riktigt, är du syndfri?

   Ja, när jag blev renad i Jesu blod blev jag 100% renad. Detta renade tillstånd varar så länge som man fortsätter att leva heligt. Vi har lyckligtvis inte bara en enda chans, men om vi varvar synd och omvändelse så har vi i sanning inte omvänt oss.

   <<Även jag har haft lliknande tankar om fullständig renhet. Men i mina svaga stunder i köttet har frestelser övervunnit mig, och då har jag bett om förlåtelse.

   Bra att du ber om förlåtelse, men tänk även på löftet att vi kan leva efter Anden och inte efter köttet. Vi kan leva i total seger över synden.

   <<Att påstå att man är som Jesus är högmodigt och som att säga att hans död på korset var överflödigt.

   Jesus bad oss att vara fullkomliga, vilket betyder att vi har den förmågan. Han sa detta till sina lärljungar, och de hade alla tidigare syndat i sina liv. Alltså kan vi vara "fullkomliga" även om vi tidigare syndat. Sen kan man förstås diskutera exakt vad "fullkomlig" betyder. Det beyder definitivt inte fysisk fullkomlighet, eller att vi aldrig någonsin missförstår andra, etc.

   <<Min poäng är allenast att människan inte kan leva helt syndfri i hela sitt liv, ty hon är alltjämt kött.

   Jesus och Bibelns författare håller inte med. Paulus lär oss att vi är slavar under den vi lyder, så om vi lyder synden är vi slavar under den och andligt döda. Vi har också löftet i Titus 2:11-12 (med flera) att nåden hjälper oss att undvika synd här och nu. Vi kan välja att låta oss ledas av Anden i stället för köttet.

   << Givetvis bör hon av hela sitt innersta undvika synd och vara herre över sina frestelser, men hon är född i synd och behöver Guds nåd.

   Jag tror vare sig vi är födda i synd eller att nåden är ett slags immunitet mot andlig död. Nåden beskriven i Titus 2:11-12 är något helt annat.

   GVD

   Like

   • Okej vi tar något enkelt, de tio budorden

    1 Du skall inga gudar häva jämte mig
    Har du någonsin sätt något jämte Gud som tex traktan efter visdom?

    2 Du skall icke missbruka Herrens din Guds namn
    Har du någonsin använt Herrens namn olämpligt?

    3 Människan är herre över sabbaten så den skippar vi

    4 Hedra din fader och din moder
    Har du någonsin tänkt och gjort illa mot dem?

    5 Du skall icke dräpa
    Där tror jag du är syndfri

    6 Du skall icke begå äktenskapsbrott
    Har du gjort det i hjärtat, som Jesus säger?

    7 Du skall icke stjäla
    Har du tagit något ringa som en penna eller vad som helst?

    8 Du skall icke bära falskt vittnesbörd mot din nästa
    Har du ljugit?

    9 och 10 handlar om avundsjuka
    Har du varit avundsjuk?

    Jag inser att dessa tillhör lagen men Jesus använder det i evangeliet.
    Sedan är ju budskapet bakom dessa fortfarande gällande. Lägg också i tanken att hjärtat bakom en handling är minst lika viktig som gärningen ty Gud ser till det fördolda.

    Like

   • Hej!

    Att HA brutit buden är inte detsamma som att man måste fortsätta att göra det.
    Ja, dessa bud gäller fortfarande.
    Vem får evigt liv? Den som lyder Gud – Hebr. 5:9.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s