Noa tog ombord sju par av rena fyrfotadjur och ETT PAR av övriga landdjur – ingen motsättning!

ArkenGud bad Noa att ta ombord sju par av de RENA fyrfotadjuren och ett par av övriga landdjur 

I 1 Mos. 6 kan vi läsa en generell uppmaning till Noa att ta ombord ett par av alla inom kategorin “levande varelser”. Alltså inte insekter och växter utan det verkar handla om djur som andas och som har ett blodsystem. Det hebreiska ordet nephesh betyder levande varelse eller själ. Ordet är ofta kombinerat med ett annat hebreiskt ord chay (som betyder liv) till termen “nephesh chayyāh” som kan betyda levande varelser vad gäller djur (1 Mos. 1:20) och “levande själar” vad gäller människan (1 Mos. 2:7).

1 Mos. 2:7 Och Herren Gud formade människan av stoft från jorden och blåste in livsande i hennes näsa. Så blev människan en levande själ.

1 Mos. 9:4 Men kött som har sin själ i sig, nämligen sitt blod, skall ni inte äta,5 och för ert eget blod, som har er själ i sig, skall jag kräva räkenskap. Jag skall utkräva det av alla djur, likaså av människorna. Av var och en som dödar sin broder skall jag utkräva den människans liv.

3 Mos. 17:11 Ty kroppens liv är i blodet, och jag har givit er det till altaret, till att bringa försoning för era själar. Det är blodet som bringar försoning genom själen som är i det. 12 Därför säger jag till Israels barn: Ingen av er skall förtära blod. Främlingen som bor ibland er skall inte heller förtära blod.

5 Mos. 12:23 Men se till att du inte förtär blodet, ty blodet är livet, och du får inte äta livet tillsammans med köttet.

Uppmaningen om vilka djur som skulle med på arken i 1 Mos. 6:17-20 (se nedan) handlar om en kort redogörelse från Guds sida om hur djurens fortlevnad skulle kunna bestå trots den flod som väntar. Det är allt vad Noa behöver veta vid den här tidpunkten – själva grundidén med att ta ombord djur parvis (hanne och hona) så att det ska kunna förekomma djur även i framtiden. I nästkommande kapitel så preciseras uppmaningen då det är dags för Noa att börja lasta arken med djur (som tog en vecka), och Gud förklarar för Noa vad han ska göra med det fåtal djur som kallas för “rena”. Just dessa djur skulle Noa ta ombord i par om sju. Kravet på “renhet” sträcker sig även till de fåglar som Noa ombads ta ombord i sju par. (En del forskare menar att det hebreiska ordet som KJV översätter “sevens” – Strong’s 7651 – skulle kunna handla om sju djur i stället för sju par, men det mest logiska baserat på hebreiskan verkar vara “sju par”.)

1 Mos. 6:17 Se, jag skall låta floden komma med vatten över jorden för att utrota alla varelser under himlen som har livsande. Allt på jorden skall förgås. —19 Av allt levande, av alla varelser, skall du föra in ett par i arken för att de skall överleva tillsammans med dig. Hankön och honkön skall det vara. 20 Av fåglarna efter deras slag, av fyrfotadjuren efter deras slag och av alla kräldjur på marken efter deras slag skall ett par av varje slag gå in till dig för att förbli vid liv. 

1 Mos. 7:2 Av alla RENA fyrfotadjur skall du ta med dig sju par, hanne och hona, men av sådana fyrfotadjur som inte är rena ett par, hanne och hona, 3 likaså av himlens fåglar sju par, hanne och hona, för att en avkomma skall leva vidare över hela jorden.

Verserna visar således inte upp någon motsättning som liberala bibeltolkare gärna vill läsa in, utan Gud får förstås förklara och ge instruktioner på det sätt som han finner bäst. Det kan vara lämpligt att först delge Noa en ren generell förklaring för att få honom att förstå själva tankegången om djuröverlevnaden, för att sedan gå in på detaljer och eventuella undantag när det börjar närma sig tidpunkten. Enligt den bibliska kronologin inträffade denna tidpunkt (djurlastningen) ca 70 år efter Guds första generella instruktion! Det förefaller helt onödigt att gå in på detaljer 70 år innan det är dags för att låta djuren gå ombord. Om jag skulle ge några personer instruktioner angående en händelse som jag vet kommer att inträffa om 70 år, då skulle jag inte heller gå in på onödiga detaljer (som dessutom kan glömmas bort) om jag vet att jag själv kommer att vara närvarande om 70 år och då enkelt skulle kunna delge dem ytterligare detaljer.

Efter att Noa var 500 år så föddes sönerna (1 Mos. 5:32) och vi vet att Shems son Arpaxad föddes två år efter floden då han själv var 100 år (1 Mos. 11:10), vilket skulle tyda på att Shem var 98 när floden kom. Ham sägs vara den yngsta sonen (1 Mos. 9:24) och Jafet förmodligen den äldsta. Noa var 600 år (1 Mos. 7:6) när floden kom, vilket alltså var ca 100 år efter sönernas födelse. När Gud gav Noa instruktioner för arkbyggandet så informerades Noa även om att arken skulle transportera hans tre söner och deras hustrur (1 Mos. 6:14-18) vilket borde betyda att sönerna var gifta vid det laget, och då måste vi i uträkningen lägga till ytterligare lite tid från sönernas födsel – ca 30 år – för att ge tid för mognad och giftermål. (En del har tagit 120 år som tiden för hela arkbyggandet men informationen i 1 Mos. 6:4 handlar inte om en starttid från arkbyggandet.)

Det hebreiska ordet för både “varelser” och “fyrfotadjur” är “behemah” (Strong’s 929), och det syftar på beetlelanddäggdjur. Det hebreiska ordet för “kräldjur” är “remes. Djur efter deras “slag” (miyn Strong’s 4327 och bow Strong’s 935) skulle tas ombord, och exakt vilka urdjur/grunddjur dessa var går inte helt klart att fastställa. Däremot kan man ana att det handlar om djurslag som kan få avkomma ihop, och från dessa “urdjur” har vi sedan fått det myller av djurarter som vi kan se idag. Alla djur skulle alltså härstamma från dessa djur, och enligt John Woodmorappe’s “A feasability study” så skulle inte särskilt många djur krävas ombord – ca 16.000 st – och han bevisar i sin studie att det skulle finnas gott om plats för både djur och mat.

“Rena djur” är visserligen inte definierat innan tiden för Mose lag, men eftersom Mose är den som är författare till Moseböckerna så är chansen stor att definitionen är densamma på alla ställen. Enligt 3 Mos. 11 och 5 Mos. 14 så är endast ett fåtal djurtyper “rena”, så det stora flertalet djur är alltså i en annan kategori. Efter floden var det även tillåtet att äta djur, och därför går Mose lag även in på detaljer om vad djur äter för att förenkla matinstruktionerna för israelerna.

Noa behövde inte ta med sig havsdjur eftersom en världsvid flod inte nödvändigtvis skulle hota deras överlevnad. Det är dock fullt möjligt att en del arter faktiskt blev utrotade och i så fall var det något som inte överraskade Gud. Noa behövde heller inte ta med sig insekter eller växter, eftersom de skulle kunna överleva på allehanda flytetyg under flodåret. En del slank förstås med på arken ändå och överlevde på det sättet.

1 Mosebok är flitigt citerad i både GT och NT med bekräftelse på att människor alltid sett händelserna som utspelar sig i 1 Mos. som vår verkliga historia. Vi kan läsa om Noa som en historiskt verklig person i exempelvis Jes. 54:9 och Hes. 14:12-20 samt nedan:

1 Mos. 10:1 Detta är Noas söners, Sems, Hams och Jafets, fortsatta historia. Åt dem föddes söner efter floden.—32 Detta var Noas söners stammar efter deras släktled i deras folk. Från dem har folken utbrett sig på jorden efter floden.

Luk. 17:24 Ty liksom blixten flammar till och lyser från himlens ena ända till den andra, så skall Människosonen vara på sin dag. 25 Men först måste han lida mycket och bli förkastad av detta släkte.26 Som det var på Noas tid, så skall det vara under Människosonens dagar. 27 Folk åt och drack, gifte sig och blev bortgifta, ända till den dag då Noa gick in i arken och floden kom och gjorde slut på dem alla. 

Mat. 24:37 Ty som det var i Noas dagar, så skall det vara vid Människosonens återkomst. 38 Som människorna levde dagarna före floden: de åt och drack, gifte sig och blev bortgifta, ända till den dag då Noa gick in i arken, 39 och de visste ingenting, förrän floden kom och ryckte bort dem alla – så skall Människosonens ankomst vara.

Luk. 3:23 Jesus var omkring trettio år när han började sin gärning. Han var, menade man, son till Josef, son till Eli, 24 son till Mattat, son till Levi, son till Melki, son till Jannai, son till Josef, — 31 son till Melea, son till Menna, son till Mattata, son till Natan, son till David, 32 son till Isai, son till Obed, son till Boas, son till Salma, son till Naheson, 33 son till Amminadab, son till Admin, son till Arni, son till Hesrom, son till Peres, son till Juda, 34 son till Jakob, son till Isak, son till Abraham, son till Tera, son till Nahor, 35 son till Serug, son till Regu, son till Peleg, son till Eber, son till Sela,36 son till Kenan, son till Arpaksad, son till Sem, son till Noa, son till Lemek, 37 son till Metusala, son till Hanok, son till Jered, son till Mahalalel, son till Kenan, 38 son till Enos, son till Set, son till Adam, son till Gud.

1 Pet. 3:19 I Anden gick han bort och utropade ett budskap för andarna i fängelset, 20 för dem som den gången var olydiga när Gud tåligt väntade under Noas dagar, medan arken byggdes. I den blev några få, åtta personer, frälsta genom vatten. 21 Efter denna förebild frälser dopet nu också er. Det innebär inte att kroppen renas från smuts utan är ett rent samvetes bekännelse till Gud genom Jesu Kristi uppståndelse, 

24 thoughts on “Noa tog ombord sju par av rena fyrfotadjur och ETT PAR av övriga landdjur – ingen motsättning!

 1. JO det handlar visst om saltvatten ett helt år och över dom högsta bergen som det står i bibeln, så jag var alldeles för snäll där igen med gräsmattan. Du hade behövt lägga den under flera hundra meter vatten och utsätta den för häftiga strömmar under hela året för att sedan sjunka ner till näsan i lera. Saltvatten är dessutom tyngre än sötvatten så det saltaste vattnet hade legat direkt på din gräsmatta. Vem som helst som inte medvetet undviker sunt förnuft fattar att det är den enda logiska följden av en sådan världsomspännande flod.

  “Nu är du återigen där med något du inte kan bevisa” strunt! Alla vet att vetenskapen går framåt, vilket förutsätter att gamla ideer ersätts av nya. Det är för självklart för att ens behöva diskuteras om man nu inte som du bara vägrar se verkligheten. Att en kreationist inte kan ändra sig om skapelsen utan att upphöra vara kreationist är precis lika självklart.
  Det är fullständigt obegripligt hur du klarar av att utestänga självklarheter på det här viset.
  Man undrar verkligen vilken planet du kommer ifrån.

  Blodet rinner visst bara i kreationistlänkar och Mary Schweitzers vetenskapliga förklaring till hur mjukdelar kunde klara sig i alla dessa år missade du tydligen, eller den kanske inte passade in i din sagovärld.

  Like

  • Hej Anders

   <<JO det handlar visst om saltvatten ett helt år—

   Nej, eftersom det regnade till att börja med, och arkresenärerna stannade även i båten ett långt tag efter att den stannat för att vänta på att jorden skulle torka upp. Jag har även förklarat att inte allting blandades i en enda sörja med lera och saltvatten som för evigt parkerade sig i jorden och inte ens försvann av regn – samt gett dig länkar som ger dig detaljer och exempel i ämnet.

   <<— och över dom högsta bergen som det står i bibeln

   Ja VATTEN. Inte nödvändigtvis saltvatten på varenda fläck, och det handlade inte heller om ett år. Vanligt regnvatten kan rena jord från saltvatten.

   << Alla vet att vetenskapen går framåt, vilket förutsätter att gamla ideer ersätts av nya.

   "Alla" borde inbegripa kreationister. Jag säger återigen att evolutionister ofta har en så stark tro på evolutionsteorin att de endast kan tänka sig nya teorier OM de är baserade på evolutionsteorin. Även du verkar vara inkluderad i den gruppen.

   <<Att en kreationist inte kan ändra sig om skapelsen utan att upphöra vara kreationist är precis lika självklart.

   Ja, det är svårt att exempelvis vara körmedlem utan att sjunga. Alla kreationister jag känner har varit föredetta evolutionister, och övergett evolutionstron av vetenskapliga skäl.

   <<Det är fullständigt obegripligt hur du klarar av att utestänga självklarheter på det här viset.
   Man undrar verkligen vilken planet du kommer ifrån.

   Det borde inte vara så svårt för dig att motbevisa det jag säger här om det vore så självklart, men hittills har du inte gjort det. De länkar jag visar går in på många detaljer och jag kan inte skriva inlägg i evighet. Om du inte är rädd för verkligheten så får du gärna läsa dem.

   <<Blodet rinner visst bara i kreationistlänkar och Mary Schweitzers vetenskapliga förklaring till hur mjukdelar kunde klara sig i alla dessa år missade du tydligen, eller den kanske inte passade in i din sagovärld.

   Det finns citat från både henne och hennes chef, samt redovisning för varför deras desperata ursäkter inte håller.

   Anders, ska vi säga max ett inlägg till och sedan lägger vi ner? Som sagt, om du verkligen vill studera ämnet och hur kreationistiska vetenskapsmän förklarar djurliv, salthalt, etc så finns det utförliga beskrivningar och exempel från verkliga världen. Det känns onödigt för mig att leta fram länkar åt dig samt citera dem, när du kan göra samma sak. Du kan förstås välja att inte studera dem, men då kan du heller inte säga att kreationister har fel när du inte ens vet vilka argument de lägger fram.

   MVH

   Like

 2. “kan det även ha funnits djur som dog i slutet av året på arken “. NEJ det kan det inte, inte mer än på själva arken då. Dom som skulle kunnat finnas kvar är vissa sjöfåglar och om dom fanns kvar efter ett år av flod så dog dom inte i större utsträckning än normalt vid flodens slut. Du påstår att det fanns gott om flytande kadaver för rovdjuren efter floden, vilket är en fullständigt löjeväckande tanke. T.om. orimligare än att tro på myten om själva floden.
  Rovdjuren kunde bara ha en enda matkälla och det var arkens djur och dom var för fåtaliga för att klara predationen och än mindre för att kunna föda upp avkomma, som är rovdjurens förstaval i jakten.

  Varför det inte kunde finnas några växter har jag redan berättat för dig flera gånger och även om du själv uppfattar det som att du har motbevisat detta så finns det ingenting i det du skriver eller vad jag kan hitta i dina länkar som ens kommer i närheten av det.

  Inavelsproblematiken handlar inte om besläktade djur på arken, vet inte vilken gång i ordningen nu som jag måste påpeka detta för dig. Det handlar om att populationerna var för små för att undvika inavel efter floden och med rovdjurens predation blev dom naturligtvis ännu mindre.

  “Vetenskapsmän är sällan neutrala”, kan så vara, men dom är ständigt beredda att ändra sig och dom är tvungna att ändra sig om någon i den vetenskapliga metodens process kan slå hål på deras hypoteser. Kreationistiska vetenskapsmän KAN inte ändra sig, inte om sådant som rör skapelsen och deras ideer om detta KAN inte falsifieras. “Underliga äro herrans vägar” finns alltid att ta till när argumenten tryter.

  “Fel” lager betyder omkastade lager och sådant kan geologer avgöra, men troligtvis inte du. Hade någon hittat en Kanin i Kambrium så hade det blivit stora feta rubriker om det. Det måste vara varje paleontologs dröm att hitta något sådant och vinna ära och berömmelse.

  Naturligtvis dör djur i sina habitat, MEN varför hittar vi inga krabbor bland trilobiterna som levde i samma habitat och inga större däggdjur bland dinosaurierna och inga avancerade djur alls i prekambrium? Jo för att dom inte levde samtidigt!! Kan man tänka sig, så konstigt!

  “blod i dinosaurieben” Man har inte alls hittat blod. Man har hittat det man tror är fossiliserade rester av blodkärl och eventuellt fossila rester av vad som kan vara röda blodkroppar. Det är mycket spännande och kanske måste nu vetenskapen ändra sin uppfattning om fossiliseringens processer i stora intakta dinosaurieben. Inga seriösa forskare gör dock ens den minsta antydan om att detta skulle ändra någon tidsangivelse.

  Like

  • Hej Anders

   << Dom som skulle kunnat finnas kvar är vissa sjöfåglar och om dom fanns kvar efter ett år av flod så dog dom inte i större utsträckning än normalt vid flodens slut.

   Alla djur dog förutom de som var i arken, men människor och fåglar borde vara de livsformer som klarade sig allra längst. Dock klarade de sig inte igenom ett helt år i fullständig väta. Men många fåglar skulle absolut ha kunnat härda ut i flera månader och därmed finnas kvar som ätbara kadaver för arkens djurbarn. Förutom som sagt gott om föda i form av annat än kött.

   <<Rovdjuren kunde bara ha en enda matkälla —-

   Hittills har du inte motbevisat det jag säger och alltså talar inte berättelsen om arken emot det vi vet om vetenskap. Om du ändå tycker det måste du motbevisa det jag säger.

   <<Varför det inte kunde finnas några växter har jag redan berättat för dig flera gånger—

   Tyvärr har du inte det.

   << Det handlar om att populationerna var för små för att undvika inavel efter floden och med rovdjurens predation blev dom naturligtvis ännu mindre.

   Och jag förklarar för dig varför arkens barn, barnbarn, etc utan problem kunde fortsätta att få barn med varandra utan att falla döda ner. Arken var en genetisk flaskhals, men det betyder inte plötslig död.

   <<”Vetenskapsmän är sällan neutrala”, kan så vara, men dom är ständigt beredda att ändra sig och dom är tvungna att ändra sig om någon—-

   Det låter vackert, men i själva verket så är många evolutionister endast villiga att byta ut idéer om det kan ersätta dem med andra idéer som grundar sig i Evolutionstron.

   << Kreationistiska vetenskapsmän KAN inte ändra sig,—-

   Nu påstår du ytterligare saker dom du inte kan bevisa. Kan du ge mig bevis på att evolutionister kan ändra sig men inte kreationister?

   << inte om sådant som rör skapelsen och deras ideer om detta KAN inte falsifieras.—-

   Och du har ännu inte förklarat hur Evolutionstron kan falsifieras.

   <<”Fel” lager betyder omkastade lager och sådant kan geologer avgöra—-

   Det finns kreationistiska geologer, och de har vänt Evolutionen ryggen av vetenskapliga skäl. Evolutionister har problem med fossil som envisas med att lägga sig i fel lager, men det har inte kreationister.

   <<Hade någon hittat en Kanin i Kambrium så hade det blivit stora feta rubriker om det—

   Återigen så återfinns fossil ofta i fel lager, men självfallet skulle ingen evolutionist basunera ut att Evolutionstron är fel. I stället skulle de hitta på olika hypoteser för att förklara bort vad de just funnit. Likaså har levande djur hittats trots att evolutionister ansett att djuren varit utdöda i flera miljoner år.

   <<Naturligtvis dör djur i sina habitat, MEN varför hittar vi inga krabbor bland trilobiterna som levde i samma habitat och inga större däggdjur bland dinosaurierna och inga avancerade djur alls i prekambrium? —

   För att de inte levde i samma exakta habitat och därför dog och begravdes på olika ställen. Inte heller lever människor och lejon idag i samma habitat. Evolutionister har ju problem med att förklara varför vi ens har fossil.

   <<”blod i dinosaurieben” Man har inte alls hittat blod. Man har hittat det man tror är fossiliserade rester av blodkärl och eventuellt fossila rester av vad som kan vara röda blodkroppar.—

   Rester av fossilerat blod? Nej, man har hittat levande blod. Mary Schweitzer som hittade det är ingen kreationist och trodde inte sina ögon, och inte hennes chef heller. Men blod är det som de hittade och det finns ingen väg ur det. Enda sättet är att förtvivlat försöka hitta bortförklaringar för det som de inte kan tro med sina egna ögon. Även detta kan du läsa mer om på creation.com

   <<Inga seriösa forskare gör dock ens den minsta antydan om att detta skulle ändra någon tidsangivelse.

   Hittar man blodceller förstår var och en att dinosaurierna inte kan ha dött ut för 65 miljoner år sedan. Såvida man inte har en för stark evolutionstro förstås.

   MVH

   Like

   • Oj oj du är totalt faktaresistent det förstår jag nu. Snudd på tragiskt. Vad kan ha gjort dig sådan? Men du kan ju göra ett eget litet experiment om du vill. Vattna din gräsmatta med massor av saltvatten i ett helt år och kolla hur mycket det växer sedan.

    Vetenskapsmän ändrar sig hela tiden, det kallas framåtskridande och att en kreationist inte kan ändra sig om skapelsen utan att överge sin tro är en självklarhet.

    Din förklaring om krabbornas och trilobiternas olika habitat är ett skämt.

    Det rann inte alls blod ur dinosauriebenen. Om du googlar på Mary Schweitzer så får du veta det och dessutom att hon har en bra förklaring på att mjukdelar kan bevaras så länge i dinosaurieben. http://www.livescience.com/41537-t-rex-soft-tissue.html

    Like

   • Hej Anders

    << Vattna din gräsmatta med massor av saltvatten i ett helt år och kolla hur mycket det växer sedan.

    Nu handlar det inte om saltvatten ett helt år, och inte över hela jorden, och efteråt så kan regn återföra saltvatten till havet. Detta står i länkarna.

    <<Vetenskapsmän ändrar sig hela tiden, det kallas framåtskridande och att en kreationist inte kan ändra sig om skapelsen utan att överge sin tro är en självklarhet.

    Nu är du återigen där med något du inte kan bevisa. Evolutionister kan ändra sig men inte kreationister? Nu är de flesta kreationister allihop före-detta evolutionister, och det bevisar att de kan ändra sig.

    <<<Din förklaring om krabbornas och trilobiternas olika habitat är ett skämt.

    Bättre att motivera sitt svar, eller ännu hellre förklara varför länkarna har fel.

    <<Det rann inte alls blod ur dinosauriebenen. Jo, det var riktigt blod.

    http://creation.com/sensational-dinosaur-blood-report
    http://creation.com/dinosaur-soft-tissue-and-protein-even-more-confirmation
    http://creation.com/double-decade-dinosaur-disquiet

    "‘The lab filled with murmurs of amazement, for I had focused on something inside the vessels that none of us had ever noticed before: tiny round objects, translucent red with a dark center. Then a colleague took one look at them and shouted, “You’ve got red blood cells. You’ve got red blood cells!”’2

    Schweitzer confronted her boss, famous paleontologist ‘Dinosaur’ Jack Horner, with her doubts about how these could really be blood cells. Horner suggested she try to prove they were not red blood cells, and she says, ‘So far, we haven’t been able to.’"

    MVH

    Like

 3. Nu vimsar du till det här. “”Dog alla första veckan?” Självklart, minsta barn fattar detta” refererar till dom djur som dog av själva floden och enligt dig skulle ha varit flytande kadaver för rovdjuren att mumsa på efter floden ett år senare.
  Om det regnar i 40 dagar till så fortsätter översvämningen och djuren drunknar. Även om det hade varit uppehåll så kan man inte med all fantasi i världen se hur det skulle kunnat växa upp någon mat för växtätare på många många månader och nu var jag så där snäll igen, det skulle ha tagit årtionden OM det hade funnits någon bördig jord, på grund av allt salt som du inte kan förklara bort.

  Du har inte alls förklarat varför mina invändningar om genetiken inte håller, det enda du har förklarat är att du inte begriper genetik.

  Sedan råder det visst ” i princip” konsensus inom vetenskapen om detta, några få kreationister som inte ens tas på allvar bland seriösa forskare förändrar inte det.

  Pseudovetenskap är sådana påståenden som inte uppfyller kriterierna för att få kallas vetenskap, som t.ex. att dom skall vara falsifierbara.

  ” att det inte skulle vara en saga att en handfull gener tack vare gott om tid successivt kan utvecklas till älgar, grodor, tulpaner och elefanter.” Märkligt för att komma från dig, du verkar ju själv ha en alldeles fantastisk tro på vad gener kan åstadkomma på mycket kort tid, mycket starkare än vad någon seriös vetenskapsman har.

  Like

  • Hej Anders

   << ””Dog alla första veckan?” Självklart, minsta barn fattar detta” refererar till dom djur som dog av själva floden och enligt dig skulle ha varit flytande kadaver för rovdjuren att mumsa på efter floden ett år senare.

   Jag vet inte om du förstod min fråga som var "Dog alla första veckan?". Varför utgår du då ifrån att rovdjuren inte hade något att äta just ett år (12 månader) senare? Förstod du resten av vad jag skrev?

   <<Om det regnar i 40 dagar till så fortsätter översvämningen och djuren drunknar.

   Därför skrev jag att alla djur dog förr eller senare (förutom arkdjuren), men djur kunde ha dött i omgångar under detta året beroende på deras överlevnadsförmåga, habitat, flytande landmassor, etc. Det betyder att det kan ha funnits kadaver kvar efter djur, såsom fåglar, även i slutet av perioden.

   <<Du har inte alls förklarat varför mina invändningar om genetiken inte håller, det enda du har förklarat är att du inte begriper genetik.

   Eftersom det är du som hävdar att floden inte passar in rent vetenskapligt så är det du som har ansvaret att förklara varför det jag säger inte håller måtten. Jag har även hjälpt dig med länkar direkt till artiklar med utförliga detaljer från vetenskapsmän.

   <<Sedan råder det visst ” i princip” konsensus inom vetenskapen om detta, några få kreationister som inte ens tas på allvar bland seriösa forskare förändrar inte det.

   Återigen så förklarar du inte vem som har rätt att döma i den frågan, och vidare verkar det som du tror att majoriteten alltid har rätt. Så evolutionister tar inte kreationister på allvar, och då menar du att saken är klar? Tycker du även att det skulle vara rättvist om kanadensiska domare dömde i en ishockeymatch mellan Canada och Sverige?

   <<Pseudovetenskap är sådana påståenden som inte uppfyller kriterierna för att få kallas vetenskap, som t.ex. att dom skall vara falsifierbara.

   Och då återstår för dig att förklara varför vetenskapsmän som är kreationister sysslar med pseudovetenskap och inte evolutionister. Hur menar du att Evolutionen kan falsifieras? Är det inte svårt att bevisa i ett labb att dinosaurier har utvecklats till fåglar tack vare mycket tid?

   << Märkligt för att komma från dig, du verkar ju själv ha en alldeles fantastisk tro på vad gener kan åstadkomma på mycket kort tid, mycket starkare än vad någon seriös vetenskapsman har.

   Nu visar jag från vetenskapsmän varför det inte är tro utan obseverbar fakta som de bevisar med exempel. Att du väljer att blunda för det kan jag inte göra något åt.

   MVH

   Like

   • “Dog alla första veckan?” var din fråga efter mitt svar på ditt påstående att det fanns gott om flytande kadaver när djuren klev ur arken.
    Det är ju du själv som inte vet vad du själv har skrivit.
    Ett år senare var när arken strandade och djuren klev i land och om man har utgår från din barnatro att det fanns tillräckligt med mat på arken, så var det då verkligheten kom ikapp och rovdjuren började äta kött. När rovdjur tuggar på så otroligt svaga stammar av bytesdjur som dessutom knappast hittar några växter att äta så blir dom snart så få att den naturliga variationen blir för liten och djuren dör ut av inavel, om dom nu inte blev lejonmat dom första veckorna, vilket låter överlägset mest troligt. Uj fattar knappt att jag använder ett ord som troligt i samband med syndafloden, men okej, låt gå för det.

    Vid en snabbtitt på dina länkar så hittade jag inget vederhäftigt. Det enda jag såg var något obestämt om att vissa växtfrön under viss tid kan tåla viss salthalt i jorden.

    Att seriösa vetenskapsmän inte tar kreationister på allvar beror på att dom inte förmår presentera hållbara vetenskapliga bevis.
    Den vetenskapliga metoden, den som gör din dator och mobiltelefon möjlig och som vi vet fungerar, sorterar obarmhärtigt ut sådant som inte håller.

    Evolutionen kan mycket lätt falsifieras. En kanin i kambrium brukar vara svaret på den frågan.

    Like

   • Hej Anders

    <<"Dog alla första veckan?" var din fråga efter mitt svar på ditt påstående att det fanns gott om flytande kadaver när djuren klev ur arken.

    Eftersom alla djur inte nödvändigtvis dog första veckan utan successivt efter några månader, så kan det även ha funnits djur som dog i slutet av året på arken – vilket framför allt gäller fåglar.

    <<När rovdjur tuggar på så otroligt svaga stammar av bytesdjur som dessutom knappast hittar några växter att äta —-

    Varför tror du det var ont om växter att äta? Varför tror du djuren var svaga? Varför behöva attackera ark-djur när det fanns kadaver att äta till att börja med? När djuren utökats kunde de få rovdjuren lätt kunna äta av dem utan att riskera att de dog ut. Men allt detta har jag redn förklarat.

    <<så blir dom snart så få att den naturliga variationen blir för liten och djuren dör ut av inavel, om dom nu inte blev lejonmat dom första veckorna, vilket låter överlägset mest troligt.

    Just det här har jag redan förklarat i flera inlägg och som överkurs har jag även länkat till artiklar som ger dig ännu fler detaljer. Du skulle spara tid genom att läsa länkarna och förklara varför argumenten inte håller. Jag har redan förklarat för dig vad som gäller om inavel och att Noa inte behövde ta inavelsdjur ombord. Släktskapen behövde inte vara nära och det var inga som helst problem för ark-djuren att få barn som kunde överleva, liksom deras barn. Återigen så kan idag även kusiner och syskon få barn som inte faller ner och dör.

    << Att seriösa vetenskapsmän inte tar kreationister på allvar beror på att dom inte förmår presentera hållbara vetenskapliga bevis.

    Vem bestämmer vilka som är seriösa vetenskapsmän? Evolutionister? Och sen är saken klar?

    <<Den vetenskapliga metoden, den som gör din dator och mobiltelefon möjlig och som vi vet fungerar, sorterar obarmhärtigt ut sådant som inte håller.

    Vetenskapsmän är sällan neutrala utan utgår från vissa teorier. Utgår man från andra teorier kan man tolka saker och ting på andra sätt. Det har funnits många duktiga kreationister genom tiderna och än idag. Newton och Kepler är ett par exempel.

    <<Evolutionen kan mycket lätt falsifieras. En kanin i kambrium brukar vara svaret på den frågan.

    Eftersom fossil i "kambrium" kan tolkas på ett annat sätt (kambrium är påhittat och djur dör beroende på habitat och överlevnadsförmåga), så kan man inte säga att Evolutionen kan falsifieras. Dessutom hittas fossil ständigt i "fel" lager, men leder det till att Evolutionister överger sin tro på Evolutionen? Knappast. De hittar på ursäkter i stället. Man har exempelvis hittat blod i dinosaurieben. Överger man då tron att dinosaurier dog ut för ca 65 miljoner år sedan eftersom blod inte kan överleva så länge? Knappast. Tron på Evolutionen är för stark.

    MVH

    Like

 4. Nu var det ju du som beskrev åldrarna på arkens djur och jag utgick från det och om du hade läst kommentaren ordentligt så hade du sett att jag inte alls skrev att alla blev gravida ombord.
  “Flytande kadaver”! Floden skulle ha varat ett år, alla kadaver hade då naturligtvis ruttnat bort för länge sedan. En och annan död fisk borde funnits, men dom flesta firrar simmade säkert bort med vattnet. Sedan påstår du både att rovdjuren inte åt kött och att dom åt kadaver (som då inte fanns dessutom). Ditt påstående att det fanns gott om mat i den salta jorden är direkt komiskt och går inte att ta på allvar. Sedan tycks du fortfarande inte begripa att det inte alls räcker om ett fåtal överlever och att dom inte alls hade behövt vara besläktade på arken för att ändå bli kusiner och syskon efter några generationer på grund av att dom var så få. Genetik är nog inte din grej tror jag.
  Orimligheterna i ditt resonemang är fullständigt häpnadsväckande och jag tvivlar starkt på att ens dom flesta kreationister håller med dig, men där är jag i och för sig lite osäker, för mer faktaresistenta människor än kreationister går knappast att hitta.

  Like

  • Hej Anders

   <<Nu var det ju du som beskrev åldrarna på arkens djur—

   Jag skrev aldrig att djuren blev könsmogna samtidigt och dräktigheten tog lika lång tid.

   <<”Flytande kadaver”! Floden skulle ha varat ett år—

   Dog alla första veckan?

   << En och annan död fisk borde funnits, men dom flesta firrar simmade säkert bort med vattnet.

   Varför skulle fiskarna välja att simma bort från ark-området?

   << Sedan påstår du både att rovdjuren inte åt kött och att dom åt kadaver (som då inte fanns dessutom).

   Läs gärna mina kommentarer noggrannare. Det var först efter floden som kött var tänkt för att äta. Det innebär förstås inte att människor alltid lydde budskapet innan floden, men så var det tänkt i alla fall. Djuren ombord åt alltså inte kött men däremot när floden var slut. Ark-djuren kanske fortsatte med sin vanliga diet men deras efterkommande kunde förstås börja äta kött. Kadaver och fisk fanns till en början, och ganska snabbt fanns fler djur att äta ifrån för de få rovdjuren som fanns. Rovdjur brukar heller inte lägga ner byte så ofta.

   <<Ditt påstående att det fanns gott om mat i den salta jorden är direkt komiskt och går inte att ta på allvar.

   Det skulle underlätta om du läste några av de vetenskapliga länkar som jag visar dig för att se hur vetenskapsmän med lätthet förklarar att allt vatten inte blandats och inte heller att allt land överallt var dränkt i saltvatten – och såpass länge att grödor var omöjliga.

   << Sedan tycks du fortfarande inte begripa att det inte alls räcker om ett fåtal överlever och att dom inte alls hade behövt vara besläktade på arken för att ändå bli kusiner och syskon efter några generationer på grund av att dom var så få.

   Du måste försöka förklara den fråga jag ställde tidigare. Tänk även på Adam och Eva. De hade inte korrupta gener att oroa sig för så deras barn kunde gifta sig med varandra och få barn utan att behöva oroa sig för defekta gener i sina barn. Det var inte förrän vid Mose tid som syskongifte blev olagligt pga ackumulerade defekta gener på samma ställe. Exodus blev en flaskhals liksom även arken, men flaskhalsar betyder inte plötslig död av alla inblandade. Som sagt, trots att vi nu lever flera tusen år efter dessa händelser så kan fortfarande kusiner och syskon få barn utan att de dör – även om det självklart inte är en god idé.

   <<Orimligheterna i ditt resonemang är fullständigt häpnadsväckande och jag tvivlar starkt på att ens dom flesta kreationister håller med dig, men där är jag i och för sig lite osäker, för mer faktaresistenta människor än kreationister går knappast att hitta.

   Du skulle förstås kunna läsa på Creation.com för att se om kreationister håller med mig. De invändningar du hittills fört fram täcks allihop på Creation.com av just vetenskapsmän, och de visar att Genesis-historien kan ha gått till exakt så som beskrivits.

   MVH

   Like

   • Jag skrev inte heller att dom blev dräktiga samtidigt, jag utgick från det du själv skrev att det unga/små djur på arken.
    “Dog alla första veckan?” Självklart, minsta barn fattar detta!!!! Suck.
    Fiskar simmar med vattnet min vän och när vattnet drar sig bort försöker dom naturligtvis följa med, även om en del misslyckas.
    ” Djuren ombord åt alltså inte kött men däremot när floden var slut” Precis mitt antagande och det får dom följder jag beskrev, fast med en viktig invändning som beror på att jag var alldeles för snäll i min argumentering. Det kan inte ha funnits någon jord alls efter floden, inte ens salt sådan. En flod av denna magnitud hade spolat bort jorden och den hade sedimenterats ut efteråt som salt oframkomlig lera i dalgångarna. Livet på land skulle ha stått inför en total systemkollaps och kanske med undantag av vissa sjöfåglar så hade planetens landyta fått återerövras av havslevande djur. Arken hade inte gjort någon skillnad.
    Dina kreationistlänkar har inget med vetenskap att göra och du vet lika bra som jag att det i princip råder konsensus bland vetenskapsmän, även religiösa, icke kreationistiska, sådana att syndafloden aldrig inträffat. Dessutom borde du om du själv begriper vad du läser i länkarna kunna använda dina egna ord för att beskriva det du tror på och inte försöka trötta ut mig med timtals av googlande av pseudovetenskap.
    Sedan ditt försök att förklara för en icke troende som jag dom genetiska problem som skulle uppstått efter en världsomspännande syndaflod med sagan om Adam och Eva kan man ju bara le åt.

    Like

   • Hej Anders

    <<Jag skrev inte heller att dom blev dräktiga samtidigt, jag utgick från det du själv skrev att det unga/små djur på arken.

    Du skrev i stil med "Alltså klev det iland 14 zebror, 14 gnuer, 14 älgar osv och 14 lejon, 14 tigrar, 14 vargar, 14 leoparder osv"

    <<"Dog alla första veckan?" Självklart, minsta barn fattar detta!!!! Suck.

    Varför tror du alla dog första veckan? De första 40 dagarna verkar ha inneburit regn, vilket kan inte dör av i sig, men när allting fortsatte att alltid vara blött, samt att inre källor brast upp med vatten så innebär det förstås att människor och djur dog förr eller senare.

    <<Fiskar simmar med vattnet min vän och när vattnet drar sig bort försöker dom naturligtvis följa med, även om en del misslyckas.

    Självfallet stannar inte fiskar kvar på torra land men det fanns vatten nära resenärerna och därmed fiskar.

    <<Precis mitt antagande och det får dom följder jag beskrev,

    Och jag förklarade varför du har fel eftersom dina invändningar inte håller.

    << Det kan inte ha funnits någon jord alls efter floden, inte ens salt sådan.

    Nej en världsvid flod innebär inte att all jord och vatten blandas i en jämn sörja över hela planeten och att allting blir salt samt för alltid förblir salt. Det går att göra enkla tester för att motbevisa en sådan idé. Även det finns på Creation.com

    http://creation.com/how-did-fish-and-plants-survive-the-genesis-flood
    http://creation.com/salty-seas-evidence-for-a-young-earth
    http://creation.com/geology-and-the-young-earth

    <<<Dina kreationistlänkar har inget med vetenskap att göra och du vet lika bra som jag att det i princip råder konsensus bland vetenskapsmän, även religiösa, icke kreationistiska, sådana att syndafloden aldrig inträffat.

    Hur kommer det sig då att det INTE råder konsensus och att det finns så många kreationistiska vetenskapsmän med PhD trots att även de tvingas gå i skolor med Evolutionspropaganda? Eller kan vi helt enkelt rösta fram att endast vetenskapsmän med rätt åsikter är sanna vetenskapsmän, och att evolutionister ensamma ska få bestämma vad som är just sann vetenskap? Ger det en trygg grund att stå på?

    <<Dessutom borde du om du själv begriper vad du läser i länkarna kunna använda dina egna ord för att beskriva det du tror på—-

    Vad anser du att jag gjort i de inlägg jag just skrivit? Jag har skrivit massor med mina egna ord. Länkarna är endast för vidare forskning eftersom du verkar ha frågor och invändningar. Men du kanske undviker länkarna eftersom du då måste stryka dina invändningar.

    << och inte försöka trötta ut mig med timtals av googlande av pseudovetenskap.

    Och vem bestämmer vad som är pseudovetenskap? Evolutionister?

    <<Sedan ditt försök att förklara för en icke troende som jag dom genetiska problem som skulle uppstått efter en världsomspännande syndaflod med sagan om Adam och Eva kan man ju bara le åt.

    Det är helt ok att tro att det är en saga, och att det inte skulle vara en saga att en handfull gener tack vare gott om tid successivt kan utvecklas till älgar, grodor, tulpaner och elefanter. Det krävs bara mycket tro.

    MVH

    Like

 5. Men Annika jag skrev ju “för små populationer”. Våra svenska vargar t.ex. lär baseras på enbart några få invandrare från Finland och dom är beroende av regelbunden tillförsel av nya gener för att inte drabbas av inavelsskador. Vargarna på Isle Royal i USA har nästan helt dött ut på grund av inavel. Detta gäller alla arter. En art kan inte bli för fåtalig utan att drabbas av detta men arterna på arken var för fåtaliga allihop.

  Sedan kan vem som helst räkna ut att sötvattnet med fullständig självklarhet blir förorenat om du har hundratals eller kanske rentav tusentals meter med havsvatten ovanpå.

  Pandor är björnar Annika och björnar är normalt allätare, men deras rovdjurständer har naturligtvis utvecklats av samma skäl som andra rovdjurs tänder.
  Att pandor kanske inte springer så fort beror med största säkerhet på att dom har lagt om sin diet till växter och det blir då ett starkt stöd till tanke att dom rovdjur som springer fort gör det för att dom normalt sett inte äter växter. Snabbheten är en anpassning till bytesdjurens snabbhet och att försöka motbevisa det med en känd växtätare som exempel var väl inte jättebegåvat.
  Dessutom så behöver ju inte antiloper och älgar kunna springa fort heller om dom inte var tvungna att fly från rovdjur.

  Små dinosaurier?? Menar du att vuxna rovdinosaurier iallafall år kött vid den tiden? Och om inte så behöver du förklara deras sågtandade köttknivar till tänder.

  Artbildning kan inte förklaras med hundar. Dom tillhör alla samma art. Den stora skillnad vi ser bland tamhundar är dock ett bra stöd för evolutionsteorin. Om så mycket kan förändras så kan naturligtvis även nya arter uppstå på samma sätt om förhållandena är dom rätta.

  Geologer produceras inte av propaganda. Dom studerar och använder sig av den vetenskapliga metoden. Samma metod som resulterat i den dator du skriver på nu.

  Like

  • Hej Anders

   <<<Men Annika jag skrev ju ”för små populationer”. Våra svenska vargar t.ex. lär baseras på enbart några få invandrare från Finland och dom är beroende av regelbunden tillförsel av nya gener för att inte drabbas av inavelsskador.

   Ja, genpolen har alltså utarmats men hur vet du att de ungdjur som Noa valde ut (förmodligen inte ens könsmogna) var så nära besläktade att de riskerade att dö under båtfärden av någon mysko anledning? Varför tror du Gud krävde att Noa skulle ta med sig inavelsdjur när han kunde ha valt djur som INTE var närbesläktade? Om djur kan para sig och få barn innan floden utan problem, varför riskerar samma djur plötsligt att dö när de utför samma parning med samma partners under en båtfärd? (Om de ens var könsmogna.) Det är dock alldeles riktigt att både Exodus och båtfärden räknas som genetiska flaskhalsar, men det betyder inte att de faller ner och dör. Det finns människor – kusiner och t o m syskon – som får barn idag utan att barnen dör.

   <<Sedan kan vem som helst räkna ut att sötvattnet med fullständig självklarhet blir förorenat om du har hundratals eller kanske rentav tusentals meter med havsvatten ovanpå.

   Du har alltså inte läst länkarna som förklarar att det alls inte behöver blandas överallt.

   <<Pandor är björnar Annika och björnar är normalt allätare, men deras rovdjurständer har naturligtvis utvecklats av samma skäl som andra rovdjurs tänder.

   Pandor föredrar frukt och grönt trots sina tänder. Exemplet visar att vassa tänder inte nödvändigtvis innebär köttätare.

   <<Att pandor kanske inte springer så fort beror med största säkerhet på att dom har lagt om sin diet till växter —

   Man kan alltså lägga om sin diet.

   <<Små dinosaurier?? Menar du att vuxna rovdinosaurier iallafall år kött vid den tiden? Och om inte så behöver du förklara deras sågtandade köttknivar till tänder.

   Tänderna har vi redan avklarat. Vassa tänder behöver inte innebära att djuren endast kan äta kött. Jag tog även upp exempel på lejon som vägrar äta kött. Ja, dinosaurier är små när de föds och när de väl blivit obehagligt stora så var båtfärden slut för länge sedan.

   <<Artbildning kan inte förklaras med hundar. Dom tillhör alla samma art.

   En gång i tiden kanske det inte fanns pudlar, jack russlar och mopsar utan andra grunddjur som dessa hundraser härstammat ifrån. Läs gärna länkarna så förstår du.

   <<Den stora skillnad vi ser bland tamhundar är dock ett bra stöd för evolutionsteorin. Om så mycket kan förändras så kan naturligtvis även nya arter uppstå på samma sätt om förhållandena är dom rätta.

   Nej, för att evolutionsteorin ska ha stöd så måste det finnas exempel på splitter nya gener som inte fanns förut. Naturligt urval åstadkommer inte något nytt, och mutationer är ofta skadliga eller neutrala. Endast ett fåtal fall av positiva mutationer finns och endast i form av förlust av information. Däremot kan variationer av redan befintliga gener orsaka artbildning (speciation), och det kan som sagt ske väldigt snabbt.

   <<Geologer produceras inte av propaganda. Dom studerar och använder sig av den vetenskapliga metoden.

   Geologer? Vet inte hur vi kom in på det, men det finns geologer som är kreationister. Du kan läsa några listade på creation.com, och alla har Ph.D.

   MVH

   Like

   • Uj uj det här får vi tydligen ta pedagogiskt.
    Även jag förutsatte att dom överlevde båtfärden, frånsett ev. rovdinosauriernas härjningar.
    Om det var ungar eller ungdjur på arken så föddes knappast mer än ett litet fåtal nya ungar under färden. Alltså klev det iland 14 zebror, 14 gnuer, 14 älgar osv och 14 lejon, 14 tigrar, 14 vargar, 14 leoparder osv. Även om du förnekar det självklara i att rovdjur alltid har ätit kött så är vi väl iallafall överens om att dom åt kött efter floden? Vad händer? Jo rovdjuren börjar jaga dom synnerligen fåtaliga bytesdjuren. I t.ex. dagens afrikanska vildmark har du kanske 1000 eller mer bytesdjur på varje rovdjur. Efter floden var dom lika många, plus att växtätarna måste varit ytterst försvagade av matbrist och då mycket lätta byten eftersom tillgången på växter efter allt saltvatten rimligtvis borde varit nära noll. Även om dom hade med sig växter och planterade så funkar det inte i salt jord.
    Rovdjuren skulle på bara någon vecka ha dödat alla bytesdjur för att sedan själva dö av svält.
    Om några få mot förmodan skulle överlevt så hade dom efter bara några generationer varit kusiner och syskon allihop och då händer det som hände på Isle Royal.

    Rovdjurens snabbhet förklarar du med “Man kan alltså lägga om sin diet”….häpnadsväckande. Förstod du ens texten jag skrev?

    Art och ras är olika saker Annika!

    Vad gäller evolutionsteorin så tror jag att du egentligen godkänner stora delar av den utan att begripa att det är det du gör. Fascinerande!

    Geologer kom vi in på eftersom det oftast är dom som forskar om geologiska händelser som stora översvämningar i historien.

    Like

   • Hej Anders

    << Alltså klev det iland 14 zebror, 14 gnuer, 14 älgar osv och 14 lejon, 14 tigrar, 14 vargar, 14 leoparder osv.

    Du verkar känna till exakt vilka åldrar på djuren som Noa tog ombord på arken och när exakt de blev könsmogna. Enligt din teori verkar alla djursorter ha blivit könsmogna exakt samtidigt och att de alla lyckades bli både könsmogna och gå igenom graviditeter ombord. Tyvärr har du ännu inte förklarat varför det förelåg risk för plötslig död när floden var slut.

    <<Även om du förnekar det självklara i att rovdjur alltid har ätit kött så är vi väl iallafall överens om att dom åt kött efter floden?

    Ja och nej, eftersom exempelvis lejonet jag hänvisar till levde efter floden och vägrade äta kött ens när det blev erbjudet kött. Det kan alltså handla om vana.

    << Jo rovdjuren börjar jaga dom synnerligen fåtaliga bytesdjuren.

    De allra första djuren hade inga sådana instinkter och var dessutom van vid en annan sorts föda. Till att börja med borde det finnas gott om flytande kadaver att äta samt fisk. Rovdjuren var heller inte särskilt många, och när djuren sedan förökade sig fanns det fler djur för rovdjuren att döda och äta utan att riskera extinction. Vidare lever inte alla djur i sammma habitat och de har en förmåga att fly samt skydda sig. Det räcker om några lyckas för överlevnaden. Även detta kan du läsa mer om på creation.com

    << Efter floden var dom lika många—

    Nej, eftersom djur blir könsmogna vid olika åldrar och är dräktiga olika länge. Vidare så fanns det fler av rena djur och inte särskilt många rovdjur. Se ovan.

    <<, plus att växtätarna måste varit ytterst försvagade av matbrist —-

    Inte alls eftersom det fanns gott om föda både på arken och efteråt.

    <<och då mycket lätta byten eftersom tillgången på växter efter allt saltvatten rimligtvis borde varit nära noll.

    Vad gäller saltvatten så har vi redan täckt den biten och det stämmer inte att allt vatten måste blandas överallt.

    << Om några få mot förmodan skulle överlevt så hade dom efter bara några generationer varit kusiner och syskon allihop och då händer det som hände på Isle Royal.

    Återigen så verkar du utgå ifrån att ursprungsdjuren var nära besläktade och inavlade. Det var de inte. Att arken blev en genetisk flaskhals är sant men det betyder inte död eftersom flaskhalsdjuren inte var nära besläktade.

    <<Rovdjurens snabbhet förklarar du med ”Man kan alltså lägga om sin diet”….häpnadsväckande. Förstod du ens texten jag skrev?

    Jag visade att vassa tänder inte behöver innebära köttätare. Det är fakta.

    <<Art och ras är olika saker Annika!

    Alldeles sant (varför jag t ex valde "speciation" som jag är mer van vid) och vi vet inte vilka urdjur som Noa tog med sig på arken. Däremot kan de djur vi ser idag härstamma från dem.

    <<Vad gäller evolutionsteorin så tror jag att du egentligen godkänner stora delar av den utan att begripa att det är det du gör. Fascinerande!

    Kreationister har inga problem med naturligt urval (först beskrivet av en kreationist), mutationer eller att kombinera gener. Mutationer är kreationisternas bästa vän 🙂

    <<Geologer kom vi in på eftersom det oftast är dom som forskar om geologiska händelser som stora översvämningar i historien.

    Ok då förstår jag. Läs gärna från de kreationistiska geologerna på creation.com

    MVH

    Like

 6. Det är ju osannolikt pinsamt att ni tror på detta.
  I princip alla arter inklusive människorna skulle ha dött ut av inavel efter floden och ytterst få insekter skulle ha klarat så lång tid på havet. Om någon mot förmodan skulle ha överlevt så hade hen ändå dött för att allt sötvatten var uppblandat med saltvatten och odrickbart. Även underjordiska källor skulle ha blandats ut av det enorma vattentrycket.
  Att rovdjur med sågtandade köttknivar i käften skulle ha varit fredliga växtätare vid den tiden och inte slaktat allt som fanns på arken är ju så löjligt så man nästan svimmar.
  16 000 djur på arken, kan kanske bli runt 5000 arter. Idag räknar man med att det finns över 8 miljoner arter. Om arken seglade för kanske 4000 år sedan så borde nya arter uppstå mitt framför näsan på oss varje dag för att nå upp till detta antal och ni tror inte på evolutionen!!!
  Fattar ni verkligen inte att detta är en av många gamla sumeriska myter, som möjligen kan ha en naturlig vetenskapligt förklaringsbar förlaga, men som inte kan tolkas bokstavligt.

  Like

  • Hej Anders

   <<Det är ju osannolikt pinsamt att ni tror på detta.

   Jag är ensam som skriver den här bloggen.

   <<I princip alla arter inklusive människorna skulle ha dött ut av inavel efter floden och ytterst få insekter skulle ha klarat så lång tid på havet.

   Varför skulle djur dö av inavel bara för att de befinner sig på en båt? Det var heller inga syskondjur som Noa ombads ta med ombord. Insekter kan klara sig både på en båt och på flytande bråte.

   << Om någon mot förmodan skulle ha överlevt så hade hen ändå dött för att allt sötvatten var uppblandat med saltvatten och odrickbart.

   En mycket vanlig invändning som inte håller måttet, vilken du kan läsa mer om här:

   Click to access chapter14.pdf

   http://creation.com/no-fish-on-noahs-ark

   <<Att rovdjur med sågtandade köttknivar i käften skulle ha varit fredliga växtätare vid den tiden och inte slaktat allt som fanns på arken är ju så löjligt så man nästan svimmar.

   Även det är en vanlig invändning, och du borde läsa om lejonet som vägrade äta kött pga ovana, och det var förmodligen väldigt unga djur som togs ombord ihop med lämplig föda. Så även detta argument motbevisar Woodmorappe i sin bok.

   <<16 000 djur på arken, kan kanske bli runt 5000 arter. Idag räknar man med att det finns över 8 miljoner arter. Om arken seglade för kanske 4000 år sedan så borde nya arter uppstå mitt framför näsan på oss varje dag för att nå upp till detta antal och ni tror inte på evolutionen!!!

   Exakt och detta är faktiskt vad som hänt. Du kan läsa om exempel på mycket snabb artbildning nedan, och detta är förstås ett problem för evolutionster.:

   http://creation.com/speedy-species-surprise
   http://creation.com/brisk-biters

   Om du inte kan engelska så kan du också läsa på http://www.genesis.nu men där finns det färre detaljer. Annars är förstås Woodmorappes bok den allra bästa eftersom han tar med alla dina argument och fler.

   MVH/Annika

   Like

   • Ööh, ja alltså båtar orsakar inte inavel nej, mycket klokt påpekat, men för små populationer gör det. Detta är ett mycket välkänt fenomen inom biologin och det hade drabbat samtliga arter på arken.

    Din vattenlänk handlade enbart om fiskar Annika. Vad jag vet så är nästan alla landlevande djur och växter beroende av sötvatten.

    Att det tydligen fanns ett tamt lejon i USA som inte åt kött säger ingenting.
    Köttätares tänder och klor har naturligtvis utvecklats för att döda och äta kött med, även om en del av dom som t.ex. björnar också äter växter, men ingen behöver sylvassa klor och jättelika hörntänder för att äta växter. Dom flesta rovdjurs förmåga att springa snabbt korta sträckor blir också oförklarlig då växter inte har så påfallande flyktbeteende.
    Tydligen skall också Dinosaurier ingått i passagerarlistan och om du försöker slå i mig att Velociraptor och T. Rex enbart käkade sallad så blir det nog lite svårt att ta dig riktigt på allvar.

    Din vattenlänk handlade enbart om fiskar Annika. Vad jag vet så är nästan alla landlevande djur och växter beroende av sötvatten.

    Länken om den snabba utvecklingen förklarar inte antalet arter. Vi snackar ju om kanske uppemot 8 nya arter om dagen.

    Dessutom så finns det ju inget som helst stöd i vetenskapen för en enda stor flod och i princip alla vetenskapsmän och forskare är överens om att evolutionen tagit miljarder av år i anspråk

    Like

   • Hej Anders

    <<Ööh, ja alltså båtar orsakar inte inavel nej, mycket klokt påpekat, men för små populationer gör det. Detta är ett mycket välkänt fenomen inom biologin och det hade drabbat samtliga arter på arken.

    Om nu inte båtmiljön orsakar inavel, varför fortsätter du då att hävda att risk för inavel föreligger? Bara för att man väljer ut ett antal unga djur (ej syskon) och låter dem befinna sig i en begränsad miljö ett år, så innebär det inte risk för inavel.

    <<Din vattenlänk handlade enbart om fiskar Annika. Vad jag vet så är nästan alla landlevande djur och växter beroende av sötvatten.

    Om du läser i länkarna (och söker upp valfria andra länkar om så önskas) så förklaras hur sötvatten kan undgå att bli saltvatten.

    <<Att det tydligen fanns ett tamt lejon i USA som inte åt kött säger ingenting.

    Jo, det visar att även rovdjur kan läras att äta andra produkter än kött. (Bibeln säger dessutom att människan inte var tänkt att vara köttätare förrän efter floden, så det kan även tänkas att djuren fick en helt annan instinkt efter floden.)

    <<Köttätares tänder och klor har naturligtvis utvecklats för att döda och äta kött med, även om en del av dom som t.ex. björnar också äter växter, men ingen behöver sylvassa klor och jättelika hörntänder för att äta växter.

    Jo minsann. Har du sett tänderna på exempelvis pandor? De räknas som köttätare pga tänderna men föredrar ändå att äta bambu, frukt och växter.

    <<Dom flesta rovdjurs förmåga att springa snabbt korta sträckor blir också oförklarlig då växter inte har så påfallande flyktbeteende.

    Pandor springer inte så snabbt.

    <<Tydligen skall också Dinosaurier ingått i passagerarlistan och om du försöker slå i mig att Velociraptor och T. Rex enbart käkade sallad så blir det nog lite svårt att ta dig riktigt på allvar.

    Detta är nog Den vanligaste invändning No 1 bland alla invändningar, då du har verkligen mycket att studera. Ja, dinoaurier var också ombord och självfallet kunde Noa ha valt mycket unga djur som därför också var mycket små.

    <<Länken om den snabba utvecklingen förklarar inte antalet arter. Vi snackar ju om kanske uppemot 8 nya arter om dagen.

    Jo det förklarar artbildning, och det visar att artbildning kan gå på ett par generationer. Detta förklaras vad gäller hundar här:

    http://creation.com/a-pair-of-dogs-wolves-on-noahs-ark-couldnt-have-produced-all-dog-varieties-today
    http://creation.com/dogs-breeding-dogs

    <<Dessutom så finns det ju inget som helst stöd i vetenskapen för en enda stor flod och i princip alla vetenskapsmän och forskare är överens om att evolutionen tagit miljarder av år i anspråk

    Det finns vetenskapsmän i båda läger, men visst produceras det mer evolutionister varje år tack vare propaganda i skolorna där endast en teori får hela scenen. Att det förekommit enorma katastrofer med vatten inblandat är även evolutionister överens om men få av dem vill förstås ta steget till en världsvid flod och bli kreationister. Dock finns det som sagt gott om före detta evolutionister, och kreationister med Ph.D-examen. Det finns en lista på creation.com. Evolutionen är väldigt svår att bevisa eftersom den motsäger vad vi känner till om vetenskap. Det krävs alltså tro.

    MVH

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s