Tag Archive | bene elohim

Vilka är GUDS SÖNER? Kan änglar få barn med människor? Uppenbarligen!

nephilim4Guds söner – Bene Elohim = änglar

Begreppet ”Guds söner” är en översättning från hebreiska Bene Elohim – Elohims söner (med några småvarianter i hebreiskan)Det handlar om det hebreiska substantivet ben (Strong’s 1121) som för det mesta översätts till söner eller barn i Gamla Testamentet, och ‘elohiym (Strong’s 430) som ju är Gud. I samtliga fall som det används i Bibeln så handlar det om änglar. Utöver Bibeln finner vi också stöd i änglatolkningen genom utombibliska böcker såsom Enoks bok, the book of Jubilees, etc. Enoks bok (se Judas 4,6,13,14–15, 2 Peter 2:4;3:13) liksom Den redliges bok (se Jos. 10:13; 2 Sam. 1:18, 2 Tim. 3:8) är båda nämnda i Bibeln, vilket betyder att de borde betraktas som i hög grad trovärdiga även om det inte är handlar om skrifter tillkomna genom inspiration från Gud. Vi kan även läsa om unionen mellan änglar och människokvinnor i gamla legender/sagor inom olika kulturer, liksom om jättar och hybrider. Dödahavsrullarna innehåller också stöd för änglatolkningen, och slutligen så trodde de äldre kyrkofäderna, från de första århundradena efter Kristus, på änglatolkningen . M a o är stödet enormt för just denna tolkning. Vilka andra sorters himlamedborgare skulle det kunna handla om? De rykten och myter som spridits över jorden om dessa händelser verkar bygga på verkliga händelser i grunden.

Förutom nedan exempel kan du även studera 5 Mos. 32:8, Psalm 29:1 och Psalm 89:5. I Jobs bok kan vi läsa om åklagaren (Satan) som anslutit sig till Guds söner och trädde fram inför Herren.

Job 1:6 En dag hände det att GUDS SÖNER kom och trädde fram inför Herren, och Åklagaren kom också med bland dem. 7 Då frågade Herren Åklagaren: “Varifrån kommer du?” Åklagaren svarade Herren: “Från en färd utöver jorden där jag har vandrat omkring.”

Job 2:1 En dag kom GUDS SÖNER och trädde fram inför Herren. Också Åklagaren var med ibland dem och trädde fram inför Herren. 2 Då frågade Herren Åklagaren: “Varifrån kommer du?” Åklagaren svarade: “Från en färd utöver jorden, där jag har vandrat omkring.”

Job 38:4 Var fanns du när jag lade jordens grund? Svara, om du har så stort förstånd.6 Var fick hennes grundpelare sina fästen? Vem lade hennes hörnsten,7 medan morgonstjärnorna tillsammans sjöng och alla GUDS SÖNER ropade av glädje 

Första gången vi kommer i kontakt med Guds söner är i 1 Mos. 6, där vi kan läsa att dessa Guds söner gifte sig med fagra människokvinnor enligt egen smak, och att dessa kvinnor födde barn och dem i form av jättar. Att jättar föddes på jorden låter förbluffande, men det skulle vara ännu svårare att förstå detta bibliska påstående om jättar plötsligt skulle börja födas genom helt vanliga förbindelser mellan människor. Var skulle sådana gener komma ifrån? Det är alltid lättast att utgå ifrån att Bibelns påståenden är sanna. Vi kan inte läsa om Guds döttrar eller om människors söner, vilket skulle kunna vara ett alternativ om man som författare vill förklara att det handlar om just det. Jättarna ser dessutom ut att vara den största orsaken till den världsvida floden pga all ondska som eskalerade till enorma proportioner. När senare Guds söner etablerat sig på jorden kunde de förstås kallas för människosöner (sons of men) liksom deras avkomma.

1 Mos. 6:1 Då nu människorna begynte föröka sig på jorden och döttrar föddes åt dem 2 sågo GUDS SÖNER att människornas döttrar voro fagra, och de togo till hustrur dem som de funno mest behag i.3 Då sade HERREN: »Min ande skall icke bliva kvar i människorna för beständigt, eftersom de dock äro kött; så vare nu deras tid bestämd till ett hundra tjugu år.»4 Vid den tiden, likasom ock efteråt, levde JÄTTARNA på jorden, sedan GUDS SÖNER begynte gå in till människornas döttrar och dessa födde barn åt dem; detta var forntidens väldiga män, som voro så namnkunniga.5 Men när HERREN såg att människornas ondska var stor på jorden, och att deras hjärtans alla uppsåt och tankar beständigt voro allenast onda,6 då ångrade HERREN att han hade gjort människorna på jorden, och han blev bedrövad i sitt hjärta. (1917)

Ett liknande ord som det hebreiska ordet för ”nephilim” (kan ha betydelsen av nedfallen fallen ängel, gigant, jätte, etc) återfinns i denna vers:

Ezekiel 32: 27 Inte heller får de ligga bland de FALLNA, oomskurna hjältarna, som har farit ner till dödsriket i sin rustning och fått sina svärd lagda under sina huvuden. Nej, deras missgärningar vilar över deras ben, ty de spred skräck i de levandes land.

Utombibliska källor

Här är utombibliska tappningar om dessa kvinnor som blev gravida genom Guds söner (begreppet Watchers, förekommer också):

Enoch 7:1-6 And all the others together with them took unto themselves wives, and each chose for himself one, and they began to go in unto them and to defile themselves with them, and they taught them charms and enchantments, and the cutting of roots, and made them acquainted with plants. And they became pregnant, and they bare great GIANTS, whose height was three thousand ells: Who consumed all the acquisitions of men. And when men could no longer sustain them, the giants turned against them and devoured mankind. And they began to sin against birds, and beasts, and reptiles, and fish, and to devour one another’s flesh, and drink the blood. Then the earth laid accusation against the lawless ones.

Enoch 10:6 Uriel is told to“heal the earth which the angels have corrupted, and proclaim the healing of the earth, that they may heal the plague, and that all the children of men may not perish through all the secret things that the Watchers have disclosed and have taught their sons. And the whole earth has been corrupted through the works that were taught by Azazel: to him ascribe all sin.

Jubilees 5:1-3 And it came to pass when the children of men began to multiply on the face of the earth and daughters were born unto them, that the angels of God saw them on a certain year of this jubilee, that they were beautiful to look upon; and they took themselves wives of all whom they chose, and they bare unto them sons and they were giants. And lawlessness increased on the earth and all flesh corrupted its way, alike men and cattle and beasts and birds and everything that walks on the earth -all of them corrupted their ways and their orders, and they began to devour each other, and lawlessness increased on the earth and every imagination of the thoughts of all men (was) thus evil continually. And God looked upon the earth, and behold it was corrupt, and all flesh had corrupted its orders, and all that were upon the earth had wrought all manner of evil before His eyes.

3 Maccabees 2:4  You destroyed those who in the past committed injustice, among whom were even giants who trusted in their strength and boldness, who you destroyed by bringing on them a boundless flood.

nephilim 5Men säger inte Bibeln att änglar inte gifter sig?

Ibland hänvisas till Jesus kommentar nedan för att komma runt idén att änglar och människor aldrig kan gifta sig eller få barn:

Matt. 22:30 Ty vid uppståndelsen gifter man sig inte och blir inte bortgift, utan man är som änglarna i himlen.

Mark. 12:25 När de döda uppstår gifter de sig inte och blir inte bortgifta, utan de är som änglarna i himlen.

Lukas 20:34 Jesus svarade dem: “De som lever i den här världen gifter sig och blir bortgifta. 35 Men de som anses värdiga att vinna den andra världen och uppståndelsen från de döda, de varken gifter sig eller blir bortgifta. 36 Inte heller kan de dö längre, ty som uppståndelsens barn är de lika änglarna och är Guds barn.

Notera att det handlar om livet efter uppståndelsen och hur änglarna är i himlen. Men frågan är hur de kan tänkas bete sig på jorden om de skulle välja att besöka oss? Vi kan läsa att änglar som vistas på jorden kan ÄTA, vilket kan föranleda oss att tro att deras saliv, matsmältning och toalettbehov fungerar som människornas. Om de har munnar, strupar, magsäckar, och andra inre organ, varför då inte också genitalier och varför skulle dessa inte vara reproduktionsdugliga?

1 Mos. 19:1  På kvällen kom de två änglarna till Sodom, och Lot satt då i Sodoms port. När han fick se dem, steg han upp för att möta dem, och han föll ner med ansiktet mot jorden 2 och sade: “Mina herrar, kom med till er tjänares hus. Tvätta era fötter och stanna över natten. Sedan kan ni fortsätta er färd tidigt i morgon.” De svarade: “Nej, vi stannar på gatan över natten.” 3 Men han bad dem så enträget att de tog av från vägen och kom in i hans hus. Han lagade en måltid åt dem och bakade osyrat bröd, och DE ÅT.

Änglar verkar också kunna tvätta sin fötter, VILA och SOVA – åtminstone på jorden. 1 Mos. 19:4 skulle kunna tyda på den möjligheten, och även 1 Mos. 18:4-5

1 Mos. 19:4 Låt mig hämta lite vatten, så att ni kan tvätta era fötter och vila er under trädet. 5 Jag skall också hämta ett stycke bröd, så att ni kan styrka er innan ni går vidare, när ni nu har tagit vägen förbi er tjänare.” De sade: “Gör som du har sagt.” Abraham skyndade sig in i tältet till Sara och sade: “Skynda dig att ta tre sea-mått fint mjöl, knåda det och baka brödkakor!” Själv sprang Abraham bort till boskapen och tog en späd och fin ungkalv och gav den åt sin tjänare, som skyndade sig att tillreda den.Sedan tog han gräddmjölk, söt mjölk och kalven han låtit tillreda och satte fram det åt dem. Och han stod hos dem under trädet MEDAN DE ÅT.

De kan även VANDRA, vilket skulle kunna förklara vanliga människobehov som att sedan tvätta sina fötter:

1 Mos. 18:16 När männen steg upp därifrån såg de ner mot Sodom, och Abraham följde dem ett stycke på väg.—22 Männen vände sig därifrån och gick mot Sodom, men Abraham stod kvar inför Herren.

Sodoms män ville ha sexuellt umgänge med änglarna, och Lot ansträngde sig hårt för att undvika en sådan situation (1 Mos. 19). Uppenbarligen såg Sodoms män ingen skillnad på män och änglar, och uppenbarligen så trodde även Lot att människovåldtäkt gentemot änglar faktiskt skulle kunna vara en möjlighet och en risk.

Något annat änglar kan göra är att förstöra jordliga ting (1 Mos. 19:13). Även om vi kanske ser himlen som det perfekta nya Jerusalem, så kan det åtminstone innan domedagen förekomma tråkigheter såsom strider:

Upp. 12:7 En strid uppstod i himlen: Mikael och hans änglar gav sig i strid med draken. Och draken och hans änglar stred

Det går inte att avfärda möjligheten att änglar kan avla barn genom ursäkten att de är andeväsen. De verkar kunna välja att synas eller inte synas. Dessutom förklarar Bibeln att änglar uppenbarat sig för flera personer som ibland även misstagit änglarna för att vara människor (Abraham, Gideon, Simsons föräldrar, etc), men vi kan även se att de kan tala, sitta, vandra, tvätta sina fötter och ÄTA (1 Mos. 18:16-22, 1 Mos. 19:4-8). Även Satan var ju en ängel som hamnade i Edens lustgård hos Adam och Eva där han samtalade med dem och fick dem att tro på hans lögner.

Augustinus idé om Adams släktlinje via Set respektive Kain

Det finns inga belägg för att avsnittet om Guds söner skulle handla om Sets söner som gifter sig med Kains döttrar. Alltså en idé att hålla de båda linjerna separata pga av att undvika sammanblandning av Sets rena linje gentemot Kains orena linje. Det hade varit lätt för författaren att säga att så var fallet, men i stället förklarar författaren klart och tydligt att det handlar om änglar som får barn med människor. Vidare kan vi inte se att Sets släktingar nödvändigtvis hade en tendens att vara rättfärdiga, medan Kains släktingar nödvändigtvis hade en tendens vara onda. Eftersom Guds söner valde hustrur baserat på utseendet så måste man ställa sig frågan om alla kvinnor på Sets släktsida var fula eftersom Set-sönerna endast valde kvinnor från Kains sida? Framför allt skulle en sådan union (mellan Set och Kains avkommor) inte förklara den genetiska uppkomsten av Nephilim.

Det verkar som vi måste lägga skulden för den nya läran om att Guds söner inte skulle vara änglar (att det i stället skulle handla om Sets och Kains släktksidor), på den store villoläraren Augustinus. Möjligen var också Julius Afrikanus och Cyril av Alexandria med på samma falska idé, om de blivit citerade rätt. I The City of God så menar Augustinus att Sets linje representerade Guds söner medan Kains kvinnliga avkomma var människodöttrar. Tyvärr blev denna nya idé väldigt populär bland teologer och är så än idag (ihop med läran om arvsynden och andra obibliska idéer som Augustinus gjorde populära inom Kyrkan).

Några som däremot uttryckt motsatsen är Eusebius, Irenaeus, Origen, Tertullianus, Filon, Justus Martyren, Klemens av Alexandria, Atenagoras och Kommodianus.

Josefus, romersk-judisk historiker:

“Now this posterity of Seth continued to esteem God as the Lord of the universe, and to have an entire regard to virtue, for seven generations; but in process of time they were perverted, and forsook the practices of their forefathers, and did neither pay those honors to God which were appointed to them, nor had they any concern to do justice towards men. But for what degree of zeal they had formerly shown for virtue, they now showed by their actions a double degree of wickedness; whereby they made God to be their enemy, for many angels* of God accompanied with women and begat sons that proved unjust, and despisers of all that was good, on account of the confidence they had in their own strength; for the tradition is, that these men did what resembled the acts of those whom the Grecians called giants. But Noah was very uneasy at what they did; and, being displeased at their conduct, persuaded them to change their dispositions and their acts for the better; but, seeing that they did not yield to him, but were slaves to their wicked pleasures, he was afraid they would kill him, together with his wife and children, and those they had married; so he departed out of that land.”

* This notion, that the fallen angels were, in some sense the fathers of the old giants, was the constant opinion of antiquity.

(p. 32, bk. 1, ch. 3, §§72-74, The Antiquities of the Jews, översättning och fotnot av William Whitson.)

Filon (25 f.Kr-50 e.Kr):

“And when the angels of God saw the daughters of men that they were beautiful, they took unto themselves wives of all them whom they chose.”  Those beings, whom other philosophers call demons, Moses usually calls angels . . . (p. 152, The Works of Philo, “On the Giants,” translated by C.D. Yonge)

Justus Martyren (110-165):

“God, when He had made the whole world, and subjected things earthly to man, and arranged the heavenly elements for the increase of fruits and rotation of the seasons, and appointed this divine law – for these things also He evidently made for man – committed the care of men and of all things under heaven to angels whom He appointed over them. But the angels transgressed this appointment, and were captivated by love of women, and begat children who are those that are called demons; and besides, they afterwards subdued the human race to themselves, partly by magical writings, and partly by fears and punishments they occasioned, and partly by teaching them to offer sacrifices, and incense, and libations, of which things they stood in need after they enslaved by lustful passions; and among men they sowed murders, wars, adulteries, intemperate needs, and all wickedness. . . . ” (Second apology, ch. 5, p. 363, vol. 1, The Ante-Nicene Fathers)

Blanda säd?

Det finns en intressant vers i Daniel om de sista dagarna i jämförelse med Noas dagar. Enligt några pseudepigrafer verkar det som det förutom kombinationen änglar och människor även utförts experiement mellan olika slags djur. Även idag utförs sådana djurexperiment, och frågan är hur detta arbete vidareutvecklas i framtiden i det avseendet? Väljer här den engelska varianten som är tydligare:

Daniel 2:43 And whereas thou sawest iron mixed with miry clay, they shall mingle themselves WITH THE SEED OF MEN: but they shall not cleave one to another, even as iron is not mixed with clay.44 And in the days of these kings shall the God of heaven set up a kingdom, which shall never be destroyed: and the kingdom shall not be left to other people, but it shall break in pieces and consume all these kingdoms, and it shall stand for ever.

Luk 17:26 And as it was in the days of Noah, so also it will be in the days of the Son of Man.

Jasher 4:18 And their judges and rulers went to the daughters of men and took their wives by force from their husbands according to their choice, and the sons of men in those days took from the cattle of the earth, the beasts of the field and the fowls of the air, and taught the mixture of animals of one species with the other, in order therewith to provoke the Lord; and God saw the whole earth and it was corrupt, for all flesh had corrupted its ways upon earth, all men and all animals.

Referenser om Guds söner i Nya Testamentet nephilim 3

Peter menar att dessa änglar kastades ner i avgrunden – Grekiska Ταρταρος (tartaros) – som är samma term som användes inom den grekiska mytologin gällande platsen där titanerna (syndiga jättar) fängslades i. En tillfällighet att Bibeln och den grekiska mytologin säger samma sak?

2 Peter 2:4 Ty Gud skonade inte de änglar som hade syndat utan kastade dem i avgrunden och överlämnade dem åt mörker och kedjor, för att de skulle hållas i förvar till domen. 5 Han skonade inte heller den gamla världen men bevarade Noa, rättfärdighetens förkunnare, tillsammans med sju andra, när han lät floden stiga över de ogudaktigas värld. 6 Städerna Sodom och Gomorra dömde han till undergång. Han lade dem i aska och gav så ett exempel på vad som skulle hända de ogudaktiga.

Judas 6 Tänk också på de änglar som inte bevarade sin höga ställning utan övergav sin rätta hemvist. Dem håller han i förvar i mörker med eviga bojor till den stora dagens dom. 7 Så är det med Sodom och Gomorra och städerna däromkring. På samma sätt bedrev de otukt och följde ONATURLIGA begär. De står som ett varnande exempel och får sitt straff i evig eld.

Jude 7 Even as Sodom and Gomorrha, and the cities about them in like manner, giving themselves over to fornication, and going after strange flesh, are set forth for an example, suffering the vengeance of eternal fire. (KJV)

(på grekiska adjektivet “heteros” (Strong’s 2087) kött, som betyder ungefär “annan” eller “annorlunda”.

Det går att spekulera i vad 1 Kor. 11:10 har för betydelse:

1 Kor. 11:6 Ty om en kvinna inte har något på huvudet, bör hon också låta klippa av sitt hår. Men är det en skam för en kvinna att låta klippa håret eller raka av det, så bör hon ha något på huvudet. 7 En man bör inte ha något på huvudet, eftersom han är Guds avbild och ära. Och kvinnan är mannens ära. 8 Ty mannen kommer inte från kvinnan utan kvinnan från mannen. 9 Och mannen skapades inte för kvinnans skull utan kvinnan för mannens skull. 10 Därför skall kvinnan ha en makt på huvudet för änglarnas skull. 11 Men i Herren är det så att kvinnan inte är till utan mannen eller mannen utan kvinnan.

Läsa mer om nephilim och jättar, före och efter floden, i denna bloggartikel 

Who are the SONS OF GOD and the NEPHILIM?

The sons of God – Bene Elohim = angels

The term “the sons of God” is a translation from the Hebrew Bene Elohim  Sons of Elohim. This term can be found 4 times in the Bible and it’s always referred to ANGELS and never about man. This is enough to end all arguments that “the Sons of God” might mean anything else. Two other valid arguments for the angel translation might be 1) also other old religious books support this alternative, and 2) the old church fathers the first 300 years AD also supported it.

Job 1:6 Now there was a day when THE SONS OF GOD came to present themselves before the LORD, and Satan came also among them.

Job 2:1 Again there was a day when THE SONS OF GOD came to present themselves before the LORD, and Satan came also among them to present himself before the LORD.

Job 38:Where wast thou when I laid the foundations of the earth? declare, if thou hast understanding.—When the morning stars sang together, and all THE SONS OF GOD shouted for joy?

Gen 6:1And it came to pass, when men began to multiply on the face of the earth, and daughters were born unto them, 2That THE SONS OF GOD saw the daughters of MEN that they were fair; and they took them wives of all which they chose. 3And the LORD said, My spirit shall not always strive with man, for that he also is flesh: yet his days shall be an hundred and twenty years. 4There were GIANTS in the earth in those days; and ALSO AFTER THAT, WHEN THE SONS OF GOD CAME IN UNTO THE DAUGHTERS OF MEN, AND BARE CHILDREN TO THEM, THE SAME BECAME MIGHTY MEN which were of old, men of renown. 5And God saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually.

Why are we to understand the term “Bene Elohim” as angels in 3 verses but not in the 4th verse? It also makes sense to refer to created beings (that could only include angels and Adam) as “sons of God”.  So we know based on scripture that the SONS OF GOD came in unto the DAUGHTERS OF MEN and the daughters of men bore children to the sons of God. There is no mention of daughters of God or sons of men, so it’s clear that the males in the passage were of angelic origin and the female were of human origin. We can also understand from scripture that this union produced GIANTS! Human beings don’t produce giants so how do we account for these giants unless we accept what is written in Genesis 6? Moreover, the giants seem to be a major reason for the need of a global flood. In mentioning them, we are also told that “And God saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually”. Imagine that! Every thought was evil! Something extraordinary must have happened in order to reach this state of mind among all the people, and we have the answer right before our eyes in Gen. 6. Fallen angels came down to earth and caused these events to unfold.

The events recorded in Genesis 6 were understood by the ancient rabbinical sources, as well as the Septuagint, as referring to fallen angels procreating weird hybrid offspring with human women – known as the nephilim. The same goes for the early church fathers. These bizarre events are also mentioned in legends of ancient cultures, like the ancient Greeks, the Egyptians, the Hindus, the South Sea Islanders, the American Indians, as well as in the Dead Sea Scrolls. The book of Enoch which is referred to in the Bible (and the book of Jubilees, the book of Jasher, and other lost books) also describes the mix of angels and human beings, and even though this book is not canonized, it takes more faith to believe that the events in this book are NOT true – for no other reason than to save a certain doctrine.

nephilim 5Problems with the Sethite View

There is a claim that the passage in Genesis 6 refers to a failure to keep the faithful lines of Seth separated from the line of Cain. If the text was intended to contrast the sons of Seth and the daughters of Cain, why doesn’t it say so? It would have been very easy to describe the union as “the sons of Cain and the daughters of Seth“, but it says “sons of GOD” and “daughters of MEN” for a reason and we can understand the text exactly as it says. Why the resulting offspring (between ordinary human beings) is called the “Nephilim” is left without an explanation. Were not both Cain’s and Seth’s descendants of the same couple (Adam and Eve) and made up by the same type of genes? There is absolutely no reason for trying to keep the lines of Seth and Cain separate (actually the opposite since this would narrow down the gene pool), and there is no evidence for that all the descendants of Seth had a tendency to be godly, or that all the descendants of Cain had a tendency to be ungodly. Also, the sons of God saw that the daughters of men were FAIR and they chose wives among them. Were all female descendants of Seth unattractive?

One objection to the idea of angels and human beings intermarrying each other, is due to Jesus words “For in the resurrection they neither marry, nor are given in marriage, but are like angels in heaven” (Matt. 22:30). But Jesus is talking about after the resurrection, and he doesn’t mention what angels might do on earth. We already know that angels on earth can go for walks, eat, rest and talk, among other things. Abraham had a visit from angels in Genesis 17:1-20 and Genesis 18:1-16, and they behaved very much like human beings. It’s hard to imagine how angels appear in heaven but we know that the angelic encounters people have had on earth have always been in relation to male angels (or at least they appeared as such), so earthly angels can transform into what looks like human beings in male form. The men (old and young) in Sodom didn’t have a problem to identify the angels visiting Lot as being of the male gender. As I said earlier, we know that angels on earth can eat, and this might suggest that they might have saliva and all the inner organs necessary for digesting food. Why then wouldn’t they also be able to reproduce? Does it specifically say they can’t?

Mixing seeds?

There is an interesting verse in Daniel which can make us ponder about the last days which will resemble the days of Noah. We already know that there are plenty of experiments made concerning mixing seeds from different animals which are not from the same species, and in Daniel we can read about mixed seeds between men and animals (?), but not through “cleaving one to another”. So maybe this is done in a lab? We can only speculate, but it’s good to be prepared.

Daniel 2:43 And whereas thou sawest iron mixed with miry clay, they shall mingle themselves WITH THE SEED OF MEN: but they shall not cleave one to another, even as iron is not mixed with clay.44 And in the days of these kings shall the God of heaven set up a kingdom, which shall never be destroyed: and the kingdom shall not be left to other people, but it shall break in pieces and consume all these kingdoms, and it shall stand for ever.

The future will resemble what happened before the flood.

Luk 17:26 And as it was in the days of Noah, so also it will be in the days of the Son of Man

References about the sons of God in the New Testament nephilim 3

Peter’s and Jude’s comments below establish the time of the fall of these angels to the days of the Flood. What other sins could they have in mind but angels procreating with female human beings?:

2 Peter 2:4-5 For if God spared not the angels that sinned, but cast them down to hell [Tartarus], and delivered them into chains of darkness, to be reserved unto judgment; And spared not the old world, but saved Noah the eighth person, a preacher of righteousness, bringing in the flood upon the world of the ungodly

Jude 6,7 And the angels which KEPET NOT THEIR FIRST ESTATE, but LEFT THEIR HABITATION, he hath reserved in everlasting chains under darkness unto the judgment of the great day. Even as Sodom and Gomorrah, and the cities about them in like manner, giving themselves over to fornication, and GOING AFTER STRANGE FLESH, are set forth for an example, suffering the vengeance of eternal fire.

1/3 of the angels are told to have followed Satan in his rebellion against God and believed to have been cast down on earth. That probably entails several thousand angels. Some of them seem to have made the decision to marry human beings and to produce children with them. How are we to understand the statement “going after strange flesh”, if not i relation to angels going after human flesh which would be totally unnatural for them? This seems to be exactly what Jude is talking about, and which confirms what we can read in Gen. 6. Maybe mixing with human beings was thought as a way for the Satanic angels to prevent the promised seed of the Messiah. We can only speculate why some angels (some sources say about 200 who landed on the mountain of Hermon) chose to take the step to intermix with human.

Lost books

Both the book of Enoch and the book of Jasher are referred to in the Bible, and it’s more likely that the content is for the most part trustworthy than NOT trustworthy. These books describe the sons of God as angels, and so does the book of the Jubilees and the Dead Sea Scrolls.

Jasher 4:18 And their judges and rulers went to the daughters of men and took their wives by force from their husbands according to their choice, and the sons of men in those days took from the cattle of the earth, the beasts of the field and the fowls of the air, and taught the mixture of animals of one species with the other, in order therewith to provoke the Lord; and God saw the whole earth and it was corrupt, for all flesh had corrupted its ways upon earth, all men and all animals.

Enoch 10:6 Uriel is told to“heal the earth which the angels have corrupted, and proclaim the healing of the earth, that they may heal the plague, and that all the children of men may not perish through all the secret things that the Watchers have disclosed and have taught their sons. And the whole earth has been corrupted through the works that were taught by Azazel: to him ascribe all sin.

3 Maccabees 2:4  You destroyed those who in the past committed injustice, among whom were even giants who trusted in their strength and boldness, who you destroyed by bringing on them a boundless flood.

How could there be giants such as Goliath after the flood?

Nephiyl; a giant, feller, cast down, be judged, fugitive, thrown down, fallen, an abortion [Strong’s]

“There were Nephilim in the earth in those days, and also after that…”

In the OT we can read about God’s instructions to wipe out all people of certain tribes in the land of Canaan. Could it be that some of Noah’s sons married women who had a gene pool problem due to the mixture of angels and men prior to the flood? We can only speculate, but at least we know that some very tall people were living on earth also after the flood.

There are many names for these giants, and it’s hard to know exactly how these tribes intermarried each other and to which extent the offspring was affected by abnormalities when it comes to height. Nephilim, Rephaim, Anakim, Emim, Zuzim, Zamzumim, Horim, Zophim, Caphtorim, Gammadim, Seirim and Shedim. It seems further like God commanded the israelites to conquer and completely wipe out these unique giant tribes, which was a command that they did not totally adhere to. Their refusal to obey had the effect that they (offspring of the giants) continued to cause much violence and murder.

When the Bible tells us that giants were on earth “also after that” in Gen. 6, I don’t believe that even more sons of God came down to earth yet again to repeat the same actions which had led to that the previous sons of God were severely punished. This would definitely cause more risks to humanity – the very same that caused the mayhem before the flood. I rather believe that one or more of the wives of Noah’s sons carried the defected genes which might produce giants, which means that only some of Noah’s sons descendants inherited these genes. It looks like it was Ham’s lineage which was affected considering the names of Ham’s sons – especially his son Canaan. We recognize the same names in those tribes that God requested Israel to completely wipe out.

Gen. 10:5 By these were the isles of the Gentiles divided in their lands; every one after his tongue, after their families, in their nations.6 And the sons of Ham; Cush, and Mizraim, and Phut, and Canaan.7 And the sons of Cush; Seba, and Havilah, and Sabtah, and Raamah, and Sabtechah: and the sons of Raamah; Sheba, and Dedan.8 And Cush begat Nimrod: he began to be a mighty one in the earth.9 He was a mighty hunter before the Lord: wherefore it is said, Even as Nimrod the mighty hunter before the Lord.10 And the beginning of his kingdom was Babel, and Erech, and Accad, and Calneh, in the land of Shinar.11 Out of that land went forth Asshur, and builded Nineveh, and the city Rehoboth, and Calah,12 And Resen between Nineveh and Calah: the same is a great city.13 And Mizraim begat Ludim, and Anamim, and Lehabim, and Naphtuhim,14 And Pathrusim, and Casluhim, (out of whom came Philistim,) and Caphtorim.15 And Canaan begat Sidon his first born, and Heth,16 And the Jebusite, and the Amorite, and the Girgasite,17 And the Hivite, and the Arkite, and the Sinite,18 And the Arvadite, and the Zemarite, and the Hamathite: and afterward were the families of the Canaanites spread abroad.

Gen 14:5 And in the fourteenth year came Chedorlaomer, and the kings that were with him, and smote the Rephaims in Ashteroth Karnaim, and the Zuzims in Ham, and the Emins in Shaveh Kiriathaim

Amos 2:9 Yet destroyed I the Amorite before them, whose height was like the height of the cedars, and he was strong as the oaks; yet I destroyed his fruit from above, and his roots from beneath.

Num. 13:32 And they brought up an evil report of the land which they had searched unto the children of Israel, saying, The land, through which we have gone to search it, is a land that eateth up the inhabitants thereof; and all the people that we saw in it are men of a great stature. 33 And there we saw the Nephilim, the sons of Anak, who come of the Nephilim; and we were in our own sight as grasshoppers, and so we were in their sight.

Deu 2:10 The Emim lived there in days gone by, a great and plentiful people, and tall as the Anakim 11 they are reckoned to be giants (rephaim), they too, like the Anakim; but the Moabites call them Emim.

Deu 2:20 That also is accounted a land of Rephaim: Rephaim dwelt therein aforetime; but the Ammonites call them Zamzummim 21 a people great, and many, and tall, as the Anakim; but the LORD destroyed them before them; and they succeeded them, and dwelt in their stead

Deu 3:11 For only Og king of Bashan remained of the remnant of the Rephaim; behold, his bedstead was a bedstead of iron; is it not in Rabbah of the children of Ammon? nine cubits was the length thereof, and four cubits the breadth of it, after the cubit of a man. (15 feet! – or 9 feet depending on if you use the standard cubit or lower forearm cubit) 4,6 meter or 2,7 meter

Deu 9:2 a people great and tall, the sons of the Anakim, whom you know, and of whom you have heard it said, Who can stand before the sons of Anak?

Jos 11:21 At that time Joshua came and cut off the Anakim from the mountains, from Hebron, from Debir, from Anah, and from all the mountains of Judah, and from all the mountains of Israel. Joshua completely destroyed them with their cities. 22 There were none of the Anakim left in the land of the sons of Israel; only some remained in Gaza, in Gath, and in Ashdod.

Jos 12:4 and the border of Og king of Bashan, of the remnant of the Rephaim, who dwelt at Ashtaroth and at Edrei, 5 and ruled in mount Hermon, and in Salcah, and in all Bashan, unto the border of the Geshurites and the Maacathites, and half Gilead, even unto the border of Sihon king of Heshbon.

2 Sa 21:16 And Ishbibenob, who was of the sons of Rapha the giant, the weight of his spear being threehundred bronze shekels in weight, and was girded with a new sword, even he said to strike David.—18 And it happened after this that the battle was again in Gob of the Philistines. Then Sibbechaithe Hushathite struck Saph, who was among the sons of Rapha. 19 And again the battle was in Gob with the Philistines, and Elhanan the son of Jaare-oregim the Bethlehemite struck one of Goliath the Gittite, and the wood of his spear was like a weaver’s beam. 20 And again the battle was in Gath, and there was a man of stature, and the fingers of his hands were six, and the fingers of his feet six, twenty four in number. And he also had been born to Rapha 21 And he cursed Israel; and Jonathan, the son of David’s brother Shimeah, struck him. 22 These four here born to Rapha the giant in Gath. And they fell by the hand of David, by the hand of his servants.

1 Sa 17:4 And a champion (iysh habaniym…man between two camps referring to half man half angel descendancy) came out from the armies of the Philistines, Goliath was his name, from Gath; his height was six cubits and a span. 5 And a bronze helmet was on his head, and he was clothed with scaled body armor; and the weight of the armor was five thousand shekels of bronze. 6 And a covering of bronze was on his legs, and a javelin of bronze between his shoulders. 7 And the wood of his spear was like a weaver’s beam; and the blade of his spear weighed sixhundred shekels of iron. And the shield bearer went before him 

1 Chron. 20:6 And yet again there was war at Gath, where was a man of great stature, whose fingers and toes were four and twenty, six on each hand, and sixon each foot and HE ALSO WAS THE SON OF A GIANT.

A similar word for “nephilim” is found in the below verse where it concerns dead philistine warriors:

Ezekiel 32:27 And they shall not lie with the mighty that are fallen (naphal) of the uncircumcised, which are gone down to hell with their weapons of war: and they have laid their swords under their heads, but their iniquities shall be upon their bones, though they were the terror of the mighty in the land of the living.

nephilim 4Elongated skulls

I’ve included some pictures of individuals with elongated heads in this article, and this too seems to be a feature for some people who lived during those days, and maybe particularly giants? Or perhaps this trait only concerned giants? On top of this, some accounts tell us that another feature might be 6 fingers and 6 toes, as well as a double row of teeth. Some people might want to explain the elongated skulls that have been found by suggesting that it’s due to head binding, but this wouldn’t explain why the skulls that have been found are also much larger. Head bindings doesn’t cause the head to grow in volume. We do know that head binding did occur within some tribes in the old age, and the question is why this was popular? Could it be that elongated heads were considered to be an admirable feature because of the famous gods, demigods and some of the early pharaohs who happened to have this particular feature? The Greek mythology, and other stories tell us about various gods who were giants and who never seem to grow old and die (eventually they did), but these individuals who were labelled gods, titans, etc were likely in reference to people who lived before the flood, or just after the flood.

nephilim 2